Załącznik nr 3. do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. dr inż. Grzegorza Chodaka. Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Grzegorz Chodak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3. do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. dr inż. Grzegorza Chodaka. Autoreferat. 1. Imię i nazwisko Grzegorz Chodak"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr inż. Grzegorza Chodaka Autoreferat 1. Imię i nazwisko Grzegorz Chodak 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe Dyplom magistra inżyniera W 1992 rozpocząłem studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na Kierunku Matematyka Stosowana. Ze względu na moje zainteresowania związane z informatyką, po ukończeniu pierwszego semestru, przeniosłem się na Wydział Informatyki i Zarządzania, na Kierunek Informatyka, Specjalność Systemy Informacji Naukowo Technicznej. Studia ukończyłem w roku 1997 z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem Języki wewnętrzne edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Daniłowicza, uzyskując stopień magistra nauk informatycznych. Stopień doktora nauk ekonomicznych W roku 1997 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania. W marcu 2002r. obroniłem rozprawę doktorską pt. System wspomagania decyzji w gospodarce magazynowej w sferze dystrybucji pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Kwaśnickiego. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych : asystent, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska; 2002 do 30 września 2014: wykładowca, Instytut Finansów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie; 2004 do dziś: adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska. 1

2 4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) Monografia: Chodak G. Wybrane zagadnienia Logistyki w sklepach internetowych modele, badania rynku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2014 b) omówienie celu naukowego wyżej wymienionej monografii i osiągniętych wyników, wraz z omówieniem ich potencjalnego wykorzystania. Omówienie celu naukowego pracy etapy procesu badawczego Rozpoczęcie badań nad zagadnieniami z zakresu logistyki w środowisku sklepów internetowych, zostało zapoczątkowane poprzez zwrócenie uwagi na kilka faktów. Po pierwsze w ostatniej dekadzie handel elektroniczny w Polsce zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać, osiągając w niektórych latach dynamikę na poziomie 30%. Rosła liczba podmiotów handlowych w Internecie i wzrastała konkurencja. Po drugie w literaturze spotkać można wiele publikacji skupiających się na stronie popytowej sklepów internetowych, natomiast niewiele z nich dotyczy strony kosztowej, w tym w szczególności zagadnień logistycznych, można więc mówić o powstaniu luki badawczej. Prowadząc badania dotyczące sklepów internetowych, zwróciłem uwagę, że środowisko handlu elektronicznego posiada swoje cechy charakterystyczne, które powinny być uwzględniane również w zarządzaniu logistycznym. Problemem badawczym, stało się w tym wypadku określenie i przeanalizowanie jakie, specyficzne dla handlu elektronicznego, rozwiązania logistyczne stosują sklepy internetowe oraz zaproponowanie modeli wspomagających zarządzanie logistyczne. Pytania badawcze, które sobie postawiłem były następujące: Jakie wyróżniki handlu elektronicznego są najistotniejsze, z punktu widzenia zarządzania logistycznego? Jakie rozwiązania logistyczne są charakterystyczne dla sklepów internetowych? Jakie kryteria przyjąć przy określaniu, czy sklep internetowy powinien posiadać magazyn, czy korzystać z outsourcingu logistycznego? Jakie kryteria i metody należy stosować przy doborze asortymentu i określaniu poziomu zapasów w sklepach internetowych? 2

3 Jakie cechy charakterystyczne posiada popyt w sklepach internetowych i w jaki sposób go prognozować? Jak przebiega proces realizacji zamówień w sklepach internetowych i które elementy tego procesu są newralgiczne? Jakie istnieją metody zmniejszania problemu ostatniej mili? Jakie metody dostarczania towarów stosują sklepy internetowe? Przy prowadzeniu badań z tego zakresu, postawiłem sobie kilka celów: opracowanie wyróżników handlu elektronicznego w stosunku do handlu tradycyjnego, mających istotne znaczenie w zarządzaniu logistycznym; sklasyfikowanie i szczegółowa charakterystyka typowych dla handlu elektronicznego rozwiązań logistycznych w sklepach internetowych; opracowanie modeli umożliwiających symulację przepływu towarów w sklepach internetowych; opracowanie wielokryterialnych wskaźników pozwalających na optymalizację doboru asortymentu w sklepie internetowym; wskazanie cech charakterystycznych popytu w sklepie internetowym oraz opracowanie modelu prognozowania popytu w e-sklepie, uwzględniającego jego nieregularność; dokonanie dekompozycji procesu realizacji zamówienia w sklepach internetowych wskazanie metod radzenia sobie z problemem ostatniej mili, zarówno przez konsumentów, jak i przez sklepy internetowe. Druga grupa celów, komplementarna z powyższymi dotyczyła przeprowadzenia badań polskiego rynku sklepów internetowych, w celu: określenia jak e-sklepy zarządzają asortymentem; analizy metod dostarczania towarów, w tym wskazanie struktury rynku i tendencji zmian; określenie stopnia wykorzystania narzędzi do prognozowania popytu przez polskie sklepy internetowe; analizy czasu realizacji zamówień i określenia czynników wpływających na ten czas; analizy rynku usług dotyczących problemu ostatniej mili. Ogólnym celem opracowanej monografii było zebranie badań autora dotyczących wybranych zagadnień logistyki sklepów internetowych i stworzenie zwartej publikacji naukowej na ten temat. 3

4 Przyjęto następujące hipotezy badawcze: Handel elektroniczny posiada wyróżniki w stosunku do handlu tradycyjnego, które wymagają zastosowania modeli logistycznych uwzględniających cechy środowiska sklepów internetowych. Zarządzanie logistyczne w sklepach internetowych różni się od zarządzania logistycznego w handlu tradycyjnym, ze względu na występowanie specyficznych uwarunkowań handlu elektronicznego. Wielokryterialna analiza ABC, uwzględniająca cechy charakterystyczne środowiska sklepów internetowych jest odpowiednią metodą, która pozwala, przy pewnych założeniach, optymalizować dobór asortymentu w sklepie internetowym, biorąc pod uwagę kryteria popytowe i kosztowe. Stopień wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych do prognozowania popytu jest w polskich sklepach internetowych bardzo niewielki. Popyt w sklepach internetowych charakteryzuje się dużą nieregularnością, ze względu na heterogeniczność klientów, dlatego model wykorzystujący algorytmy genetyczne jest jednym z możliwych modeli pozwalających na prognozowanie popytu przy akceptowalnym błędzie prognozy. Problem ostatniej mili często bywa jednym z kluczowych elementów procesu realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym wykazuje znaczną wrażliwość na sposób zarządzania zapasami i dobór liczby pozycji asortymentowych. Metody badawcze Metody badawcze z zakresu logistyki w sklepach internetowych podzielono na następujące pięć kategorii (Rysunek 1). 4

5 Budowa modeli optymalizacyjnych Optymalizacja stanów magazynowych Optymalizacja asortymentu Prognozowanie popytu Budowa modeli symulacyjnych Symulacja obrotów magazynowych Badania istniejących sklepów internetowych Badania ankietowe Analiza witryn Dekompozycja procesów realizowanych w e-sklepach Badania klientów sklepów internetowych Analiza procesu realizacji zamówień Analiza determinantów decyzji konsumenckich Badanie podmiotów współpracujących ze sklepami internetowymi Badanie firm kurierskich obsługujących sklepy internetowe Badanie problemu ostatniej mili Rysunek 1. Zastosowane metody badawcze procesów logistycznych w sklepach internetowych Pierwsza metoda badawcza polegała na budowie modeli optymalizacyjnych, których celem jest optymalizacja zawartości magazynu, w tym stanów magazynowych oraz dobór asortymentu. W celu budowy modeli optymalizacyjnych wykorzystano zarówno analizę wielokryterialną oraz modelowanie symulacyjne, jak również techniki sztucznej inteligencji takie jak algorytmy genetyczne. Budowa zrealizowanych modeli symulacyjnych umożliwia przeprowadzenie symulacji obrotów magazynowych oraz analizę typu what-if, w rozwiązaniach charakterystycznych dla handlu elektronicznego. Do budowy modeli zastosowano autorskie oprogramowanie, natomiast do projektów części modeli użyto narzędzia Stella, pracującego zgodnie z metodologią dynamiki systemów Forrestera. Kolejny kierunek badań stanowiła analiza istniejących sklepów internetowych. Przeprowadzono kilkukrotne badania ankietowe na reprezentatywnej grupie sklepów internetowych (Tabela 1). Badanie objęło dużą próbę badawczą, dzięki współpracy autora z największym w Polsce katalogiem sklepów internetowych Sklepy24.pl. Tabela 1. Czas badania oraz wielkość próby badawczej w przyprowadzonych badaniach ankietowych sklepów internetowych Numer badania Czas badania Wielkość próby badawczej liczba w pełni wypełnionych ankiet 1. październik/listopad czerwiec/lipiec październik/listopad maj

6 Następną metodę badań stanowiła analiza witryn sklepów internetowych. Przebadano 1200 polskich sklepów pod kątem cech dotyczących logistyki. Dzięki zastosowaniu podziału sklepów na kategorie analogiczne do stosowanych przez katalog Sklepy24.pl, możliwe było powiązanie wyników badań witryn sklepów z badaniami ankietowymi sklepów. Czwartym kierunkiem badań była analiza podmiotów zaangażowanych w procesy logistyczne realizowane przez sklepy internetowe. Przeprowadzono pilotażowe badania dotyczące problemu ostatniej mili, wśród pracowników przedsiębiorstw kurierskich. Piąty kierunek naukowych eksploracji stanowiły badanie ankietowe klientów sklepów internetowych, przeprowadzone w kontekście procesu realizacji zamówień oraz determinantów podejmowanych decyzji zakupowych. Układ pracy Monografia składa się z 6 rozdziałów. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano handel elektroniczny w kontekście logistyki, ze wskazaniem wyróżników e-commerce. Przeanalizowano również problematykę sklepu internetowego, jako dodatkowego kanału dystrybucji. W drugim rozdziale omówiono charakterystyczne dla handlu elektronicznego modele logistyczne. W pierwszej kolejności omówiono dropshipping, wskazując jego cechy charakterystyczne oraz zalety i wady, a także przedstawiono autorski model symulacyjny dropshippingu. Następnie ukazano model podwójnego detalisty, jako nietypowego zachowania rynku, związanego z rozpowszechnianiem się handlu elektronicznego. Kolejny podrozdział zawiera szeroką analizę modelu długiego ogona, w tym jego zalety i wady, a także wskazania dotyczące zarządzania długim ogonem. Ostatnia część tego podrozdziału zawiera autorski model symulacyjny. Kolejny podrozdział prezentuje model decyzyjny dotyczący wyboru odpowiedniej strategii logistycznej w sklepie internetowym. Rozdział trzeci dotyczy zarządzania asortymentem i sterowania zapasami w sklepie internetowym. Pierwsza część tego rozdziału zawiera autorski wskaźnik in-stock umożliwiający optymalizację magazynowanego asortymentu. Następna część prezentuje rozszerzenie wielokryterialnej analizy ABC o kryteria charakterystyczne dla handlu elektronicznego. Kolejna część zawiera autorski model obrotów magazynowych w sklepie internetowym. Ostatnia część trzeciego rozdziału prezentuje wyniki badań sklepów internetowych realizowanych przez autora w kontekście 6

7 zarządzania asortymentem i sterowania zapasami. Analizy zawierają również wskazanie tendencji zmian na rynku polskich sklepów internetowych. Rozdział czwarty prezentuje autorską analizę dotyczącą prognozowania popytu w sklepie internetowym. W pierwszej części przedstawiono cechy charakterystyczne popytu w handlu elektronicznym. Następnie zaprezentowano metodę wykorzystującą algorytmy genetyczne do prognozowania popytu. Ostania część rozdziału zawiera wyniki badań polskich sklepów internetowych w kontekście prognozowania popytu. Piąty rozdział prezentuje wyniki badań autora dotyczących dostarczania przesyłek przez polskie sklepy internetowe. W pierwszej części przeanalizowano liczbę zamówień realizowanych przez polskie e-sklepy, a następnie przedstawiono, jakimi metodami są dostarczane. Szczególnie dużo uwagi poświęcono rynkowi przedsiębiorstw kurierskich, w tym ocenie jakości usług, a także wskazania czynników wpływających na wybór firmy kurierskiej. W ostatnim rozdziale szczegółowej analizie poddano czas realizacji zamówienia. Pierwsza część rozdziału zawiera dekompozycję procesu realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Następnie omówiono problem ostatniej mili i metody jego rozwiązywania. W kolejnym podrozdziale zaprezentowano wyniki badań autora zrealizowane w 1200 polskich sklepach internetowych, w których badano następujące cechy: informacje o dostępności towaru, czas realizacji zamówienia, podawanie konkretnego stanu magazynowego. Analizie poddano również badane cechy w odniesieniu do średnioważonego odsetka towaru posiadanego w magazynie. Kolejna część prezentuje wyniki badań autora dotyczących terminu wysyłki towaru w sklepach internetowych. Przedstawiono również rezultaty badań konsumentów w kontekście czasu realizacji zamówienia. Osiągnięte wyniki i możliwości ich wykorzystania Rozważania zawarte w monografii rozpoczęto od podania wyróżników handlu elektronicznego wobec tradycyjnego kanału dystrybucji. Określono dwuetapowość procesu sprzedaży i wirtualną prezentację towaru oraz efektywne wyszukiwarki, jako główne przyczyny odmiennego funkcjonowania sklepów internetowych w kontekście zarządzania logistycznego. Podane różnice stanowiły podstawę dalszych analiz pokazujących, że zarządzanie logistyczne w sklepach internetowych może i powinno się różnić, ze względu na występowanie charakterystycznych dla handlu elektronicznego modeli. Przedstawiono analizę zalet i wad sklepów internetowych z punktu widzenia klientów i właścicieli oraz oszacowano ich znaczenie dla zarządzania logistycznego. Określono, że wśród zalet największe znaczenie dla zarządzania logistycznego mają duże możliwości wyszukiwania, oszczędności związane z wynajmem i obsługą powierzchni sklepowej, likwidacja ogniw 7

8 pośrednich dystrybucji, potencjalnie prawie nieograniczona liczba artykułów w ofercie wirtualnej oraz niższe koszty magazynowania. Z przeprowadzonych badań ankietowych polskich sklepów internetowych wynika, że znaczna część polskich przedsiębiorstw sprzedających w Internecie równolegle posiada tradycyjny kanał sprzedaży. Przedstawione wyniki pokazują, że liczba zatrudnionych w tradycyjnym kanale dystrybucji przewyższa liczbę zatrudnionych w kanale internetowym. Biorąc pod uwagę znaczną dynamikę wzrostu sprzedaży internetowej można założyć, że coraz większa liczba podmiotów gospodarczych będzie otwierać internetowy kanał sprzedaży. W pracy omówiono zarówno korzyści jak i zagrożenia jakie niesie ze sobą taka decyzja. Wskazano kilka niejednoznacznych zalet dodatkowej sprzedaży przez Internet oraz omówiono problem kanibalizmu międzykanałowego. Opracowano klasyfikację rozwiązań logistycznych w sklepach internetowych, jako kryterium podziału przyjmując odsetek towarów posiadanych w magazynie przez e-sklep. W pierwszej kolejności omówiono outsourcing logistyczny, wskazując jego wady i zalety. Przedstawione badania pokazały, że pełna wersja outsourcingu logistycznego typu 3PL lub 4PL jest rzadko stosowana w polskich sklepach internetowych. Kolejnym charakterystycznym dla handlu elektronicznego modelem, który został omówiony szczegółowo, był dropshipping. Przedstawione cechy tej formy outsourcingu logistycznego pokazały, że ze względu na niskie bariery wejścia jest to idealne rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw. Dropshipping jest modelem logistycznym, którego rozwój w najbliższych latach może zmienić oblicze polskiego handlu elektronicznego. Zaproponowany model symulacyjny dropshippingu, umożliwiający przeprowadzenie analizy typu what-if, może być wykorzystywany zarówno do celów edukacyjnych, np. przez studentów uczęszczających na przedmioty dotyczące handlu elektronicznego, jak również przez menedżerów. W monografii dużo uwagi poświęcono modelowi długiego ogona, który jest charakterystyczny dla horyzontalnych sklepów internetowych. Zaskakującą kwestią dotyczącą problemu długiego ogona, jest nie funkcjonowanie Prawa Pareto w przypadku, gdy długi ogon, a nie bestsellery, generuje większość zysków. Jednak, jak wynika z przeprowadzonych badań, tysiąc pozycji asortymentowych, to zbyt mała liczba, aby można mówić o długim ogonie - przy takiej liczbie produktów Prawo Pareto wciąż jest spełnione. Można zauważyć, że w skali globalnej handel elektroniczny zmienia strukturę asortymentową popytu - sprzedaż produktów niszowych wypycha sprzedaż bestsellerów. Właściwe zarządzanie długim ogonem może przynieść znaczne zyski przedsiębiorstwu (tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku sklepu Amazon.com), lecz także może stać się źródłem problemów (tak jak w przypadku opisanego przypadku sklepu Silvertobacco.pl), dlatego szczegółowo opisano wady i zalety długiego ogona w sklepie internetowym oraz zasady funkcjonowania ekonomii długiego ogona. Zaproponowana implementacja modelu długiego ogona wydaje się być odpowiednim narzędziem, 8

9 umożliwiającym symulację typu what-if i może być wykorzystywana jako narzędzie szkoleniowe, pokazujące pewne mechanizmy związane z rozwijającymi się rynkami e-commerce, takie jak np. wpływ liczby pozycji asortymentowych na poziom zysków e-sklepu. Zaproponowany model decyzyjny pozwala na określenie odsetka towaru z oferty, jaki sklep powinien posiadać w magazynie. Jest próbą sformalizowania wiedzy dotyczącej modeli logistycznych w sklepach internetowych, a także zwrócenia uwagi na cechy charakterystyczne handlu elektronicznego, które powinny mieć odzwierciedlenie w stosowanych rozwiązaniach logistycznych. Zaproponowany model decyzyjny wydaje się być użyteczny zarówno z punktu widzenia zastosowań praktycznych, jak również stanowi krok naprzód w dziedzinie teorii zarządzania logistycznego w sklepach internetowych. Omawiając problematykę dotyczącą zarządzania asortymentem i sterowania zapasami w sklepie internetowym przedstawiono dwa autorskie modele służących optymalizacji zawartości magazynu. Opracowując wielokryterialną analizę ABC przeznaczoną dla sklepu internetowego, zwrócono uwagę na dodatkowe kryteria dotyczące handlu elektronicznego, które dotąd nie były brane w literaturze pod uwagę. Autorski zestaw kryteriów pozwolił uzyskać model, który jest lepiej przystosowany do warunków internetowych. Kolejny model opracowany przez autora, symuluje obroty magazynowe w sklepie internetowym. Zaproponowany symulator realizujący analizę what-if może stać się pomocnym narzędziem dla menedżera, przedsiębiorstwa posiadającego sklep internetowy, jak również stanowi narzędzie dydaktyczne, pozwalające na ukazanie obrotów magazynowych w środowisku handlu elektronicznego. Obszerna część monografii prezentuje wyniki kilkuletnich badań przeprowadzanych przez autora w polskich sklepach internetowych. W analizowanych sklepach można zaobserwować zróżnicowany poziom odsetka towarów dostępnych w magazynie. Jest to element charakterystyczny dla sklepów internetowych i autor nie spotkał w literaturze podobnych badań. Odsetek ten zależy od kilku aspektów, z których przeanalizowano: branże, w których działają sklepy, liczbę zatrudnionych pracowników i czas istnienia sklepów. Z przeprowadzonych badań wynika, że średnioważony odsetek asortymentu dostępny w magazynie maleje wraz z liczbą oferowanych pozycji asortymentowych, rośnie natomiast wraz z liczbą zatrudnionych pracowników. Inny interesujący wynik, który warto tu przytoczyć, pokazuje, że sklepy czysto internetowe (ang. pure play) znacznie częściej stosują najbardziej skrajne rozwiązania logistyczne dotyczące magazynu (mniej niż 10% towarów z oferty dostępnych w magazynie oraz wszystkie towary dostępne w magazynie). Rozwiązania pośrednie są częściej stosowane w przedsiębiorstwach posiadających również tradycyjny kanał sprzedaży. 9

10 Analizie poddano również popyt w sklepach internetowych. Wskazano wyróżniki dotyczące handlu elektronicznego takie, jak: heterogeniczność konsumentów, brak ograniczeń geograficznych, a także znaczące wahania popytu związane z internetowymi narzędziami marketingowymi, takimi jak mailing, czy kampanie w serwisach społecznościowych. Ze względu na nieregularny charakter popytu w sklepach internetowych zaproponowano model wykorzystujący algorytmy genetyczne, charakteryzujący się dużą liczbą identyfikowanych parametrów krzywej popytu, w celu uzyskania jak najmniejszych błędów prognozy. Zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich sklepów internetowych, dotyczące prognozowania popytu. Wyniki z lat 2009, 2010 i 2012 pokazują, że na przestrzeni 4 lat nie nastąpiły znaczące zmiany w metodach prognozowania popytu stosowanych przez polskie sklepy internetowe. Stwierdzono również, że stopień wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych przy prognozowaniu popytu w polskich sklepach internetowych jest niewielki i nie zaobserwowano tendencji rosnącej. Tym bardziej wskazana jest popularyzacja takich rozwiązań, jak opracowany autorski model wykorzystujący algorytmy genetyczne. Newralgicznym elementem przepływów logistycznych dotyczących sklepów internetowych jest dostarczenie przesyłki do klienta końcowego, dlatego zagadnieniu temu poświęcono osobny rozdział monografii. Ten istotny wyróżnik handlu elektronicznego w stosunku do handlu tradycyjnego jest źródłem wielu problemów i często decyduje o ocenie sklepu przez klienta. Terminowość dostawy, jej cena, a także trudno mierzalne czynniki, takie jak stopień uprzejmości kuriera, czy stan paczki w momencie doręczenia są istotnymi czynnikami decydującymi o poziomie obsługi klienta. Zdecydowana większość badanych sklepów internetowych dostawę przesyłki do klienta zleca zewnętrznym firmom przewozowym pocztowym lub kurierskim, dlatego też wybór odpowiedniego partnera logistycznego można uznać za strategiczny z punktu widzenia realizacji zamówień przez sklep internetowy. Jak wynika z przeprowadzonych badań, zdecydowana większość sklepów internetowych pozytywnie ocenia współpracę z firmą kurierską. Wysoki poziom usług kurierskich jest wymuszony konkurencyjnością rynku, który przypomina bardziej konkurencję monopolistyczną niż oligopol, ze względu na liczbę podmiotów i stopień koncentracji rynku, jak również znaczne zróżnicowanie cen poszczególnych operatorów kurierskich. Rynek e-commerce z roku na rok generuje coraz większy popyt na usługi pocztowo-kurierskie. Do tej pory silną pozycję na polskim rynku e-handlu zdobyli: Poczta Polska oraz firmy kurierskie takie jak UPS Polska, DPD Polska oraz DHL Express. Sklepy internetowe, aby przyciągnąć jak największą liczbę klientów, starają się coraz lepiej dopasować wachlarz dostępnych form wysyłki oferowanych towarów. Przeprowadzono szczegółową dekompozycję procesu zamawiania. Zwrócono tu uwagę na różne warianty procesu kompletacji zamówienia, które wiążą się z dostępnością lub brakiem 10

11 poszczególnych składowych realizowanego zamówienia. Przeanalizowano również problem ostatniej mili, dokonując klasyfikacji jego przyczyn, ze względu na jego źródło. Określono, że część przyczyn leży po stronie przewoźnika lub sklepu internetowego, część po stronie klienta, a część to przyczyny zewnętrzne. Wskazano, że kierunkiem, w którym zmierzać będzie rozwój metod dostawy będą punkty odbioru paczek (ang. collection delivery points CDPs). Wśród innych, niezwykle istotnych elementów zarządzania logistycznego, które mogą wpływać na ograniczenie problemów ostatniej mili, są: informowanie klienta o stanie realizacji zamówienia, udostępnienie klientowi trackingu paczki, udostępnienie klientowi danych kontaktowych przewoźnika paczki. Przeprowadzone analizy 1200 polskich sklepów internetowych, w kontekście czasu realizacji zamówień, pozwoliły na wysunięcie kilku ogólnych wniosków. Biorąc pod uwagę średni minimalny czas realizacji zamówienia stwierdzono, że zdecydowana większość sklepów nastawiona jest na natychmiastową realizację zamówień, przynajmniej w przypadku części swojego asortymentu. Zdecydowana większość sklepów informuje o dostępności towarów w magazynie, natomiast tylko niewielki odsetek sklepów podaje klientowi konkretny stan magazynowy produktu. Biorąc pod uwagę analizowane zależności pomiędzy badanymi zmiennymi stwierdzono występowanie wysokiej korelacji między odsetkiem sklepów informujących o czasie realizacji zamówienia na stronie produktu, a minimalnym czasem realizacji zamówienia. Stwierdzono również dodatnią korelację między średnioważonym odsetkiem towaru w magazynie, a odsetkiem sklepów informujących o dostępności towaru oraz podających konkretny stan magazynowy, a także ujemną korelację między średnioważonym odsetkiem towaru w magazynie, a minimalnym czasem realizacji zamówienia. Wyniki badań konsumentów wskazały, że trzy czwarte klientów sprawdza czas realizacji zamówienia, natomiast dla co piątego klienta czas realizacji zamówienia ma decydujące znaczenie przy zakupie towaru. W ponad 90% przypadków konsumenci uznali, że czas realizacji zamówienia był zawsze lub zwykle zgodny z podanym na stronie sklepu, co pozytywnie świadczy o terminowości dostaw. Reasumując, poznanie różnic między zarządzaniem logistycznym w sklepach internetowych i handlu tradycyjnym, pozwala optymalizować sterowanie zapasami, zarządzanie asortymentem a także usprawnić proces realizacji zamówień. Omawiana tematyka jest bardzo szeroka i warto ją wciąż pogłębiać w wielu kierunkach. Rozwój handlu elektronicznego, który nastąpi w najbliższych latach, spowoduje zapewne wzrost popytu na tego typu opracowania, które obecnie można uznać za niszowe. Opracowana monografia ma charakter naukowy, lecz warto podkreślić również praktyczne możliwości wykorzystania opisanych badań przez menedżerów zajmujących się handlem elektronicznym. 11

12 Osiągnięte wyniki, oraz przyjęte założenia poddawane były dyskusji naukowej podczas szeregu wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach (Tabela 2). Tabela 2. Konferencje naukowe oraz tytuły wystąpień powiązanych bezpośrednio z monografią Lp. Nazwa konferencji Tytuł wystąpienia Rok 1. Szkoła Symulacji Systemów Propozycja modelu symulacyjnego 2003 Gospodarczych wspomagającego zarządzanie zapasami w sklepie internetowym 2. Szkoła Symulacji Systemów Propozycja modelu pośrednika 2006 Gospodarczych internetowego i tradycyjnego. 3. Szkoła Symulacji Systemów Problem długiego ogona. Propozycja 2007 Gospodarczych modelu e-sklepu 4. Szkoła Symulacji Systemów Model dropshippingu w sklepie 2008 Gospodarczych internetowym. 5. System Architecture and Technology Genetic algorithms in forecasting of 2009 internet shops demand 6. Szkoła Symulacji Systemów System wspomagania decyzji w zakresie 2010 Gospodarczych 7. IADIS International Conference E- Society 2011 logistyki sklepów internetowych ABC analysis in an internet shop : a new set of criteria Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych Jestem autorem lub współautorem 68 publikacji naukowych (59 po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych), oraz jednej publikacji popularno-naukowej i dwóch raportów. Wśród publikacji naukowych są 32 artykuły z punktacją MNiSW (Tabela 3). Tabela 3. Zestawienie liczbowe publikacji Publikacje naukowe Liczba publikacji Liczba publikacji po obronie doktoratu ogółem monografie 1 1 rozdziały w książkach zasięg międzynarodowy 4 4 rozdziały w książkach zasięg krajowy artykuły z punktacją MNiSW referaty zasięg międzynarodowy 5 3 referaty zasięg krajowy 4 3 redaktorstwa zasięg krajowy 1 1 publikacje indeksowane w Web of Science (od 2009 r.):

13 W sumie uzyskałem 354 punktów liczonych zgodnie z punktacją MNiSW (333 po obronie doktoratu), natomiast odliczając punkty współautorów osiągnąłem odpowiednio: 242,1 oraz 225,1 punkty (Tabela 4). Tabela 4. Zestawienie punktów zgodnie z punktacją MNiSW Całkowita liczba punktów Sumaryczna liczba punktów zgodnie z punktacją MNiSW po obronie doktoratu od 2002r ,1 Sumaryczna liczba punktów zgodnie z punktacją MNiSW ,1 (*) Punkty wyliczono zgodnie z udziałami podanymi załączniku 4. Po odjęciu punktów przypadających na współautorów (*) Przed uzyskaniem doktoratu moje zainteresowania badawcze dotyczyły systemów wspomagających zarządzanie zapasami, w tym systemów wspomagania decyzji oraz wykorzystania modelowania symulacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, moje zainteresowania naukowe zaczęły ewoluować w kierunku handlu elektronicznego. Elementy dotyczące zarządzania logistycznego w e-handlu zostały zawarte w monografii, jednak oprócz podejmowanych w niej tematów moje zainteresowania naukowe objęły również kilka innych obszarów, które zostaną opisane poniżej. W publikacji [54] opisałem sklepy internetowe jako szansę rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiłem również autorską propozycję kryteriów służących ocenie konkurencyjności sklepów internetowych [16]. Opracowałem również strukturę funkcjonalną sklepów internetowych [13]. Oprócz sklepów internetowych analizowałem rynek aukcji internetowych, omawiając strukturę rynku oraz jego szanse rozwoju i zagrożenia [55]. Badałem także rynek internetowych serwisów porównywania cen dokonując ich klasyfikacji, omawiając modele przychodów i funkcjonalności, jak również ich wpływ na strukturę rynku [20]. W [5] dokonałem klasyfikacji internetowych serwisów usługowych, oraz omówienia zalet i wad sprzedaży usług przez Internet. Obserwując dynamikę rozwoju handlu elektronicznego, starałem się określić determinanty rozwoju rynku e-commerce w Polsce [15]. Uwagę badawczą skupiłem także na opracowaniu modelu klienta sklepu internetowego. Zaproponowany model zachowania klienta można przybliżyć w postaci grafu opisującego możliwe do podjęcia przez niego akcje. Jako węzły grafu przyjęto strony www, będące pewną instancją sklepu, określającą środowisko decyzyjne klienta. Model został opisany w: [14]. Swoje zainteresowania naukowe kierowałem także w kierunku wykorzystywania Internetu przez polskie przedsiębiorstwa. Wraz z dr Edytą Rupuszyńską-Surmą przeprowadziłem badania, których 13

14 celem było określenie zakresu wykorzystania Internetu w aptekach na Dolnym Śląsku. Na przełomie 2005 i 2006 roku zrealizowaliśmy badania ankietowe oraz wywiady z pracownikami aptek i firm tworzących oprogramowanie dla aptek. Dane statystyczne udostępniła również Wrocławska Izba Aptekarska i Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej we Wrocławiu. Do analiz zostało zakwalifikowanych 261 poprawnie wypełnionych ankiet, badaniem więc objęto prawie 30% wszystkich aptek na Dolnym Śląsku. W badaniach określono również zakres zastosowania elektronicznych systemów zamawiania leków (ESZL) w aptekach dolnośląskich oraz rodzaje wykorzystywanych programów gospodarki magazynowej. Przeanalizowano korzyści oraz niedogodności dostrzeżone przez użytkowników ESZL. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ ESZL na proces zamawiania leków oraz zarządzanie gospodarką magazynową. Przeprowadzone badania, skutkowały publikacją czterech artykułów: [31], [32], [33], [34]. Zainteresowania badawcze skierowałem także ku analizie sprzedaży zagranicznej realizowanej przez sklepy internetowe. Jak pokazałem w artykule [41] handel elektroniczny w swojej istocie jest predestynowany do obsługi klientów z całego świata, stanowi więc szansę dla polskich przedsiębiorstw, które zamierzają wejść na rynki zagraniczne. W pracy [23] określiłem kroki, jakie musi przejść przedsiębiorstwo, które zamierza wejść na rynki zagraniczne dzięki wykorzystaniu sklepu internetowego. Badania sprzedaży zagranicznej realizowanej przez polskie sklepy internetowe, przeprowadzone wspólnie z mgr Łukaszem Latusem pokazały, że sprzedaż wewnątrz-wspólnotowa do krajów UE oraz eksport stanowią margines obrotów e-sklepów [49]. Pojawiła się więc potrzeba opracowania listy barier, które utrudniają ekspansję polskich sklepów internetowych na rynki zagraniczne [50] (artykuł zrealizowany również z mgr Łukaszem Latusem). Swoje zainteresowania badawcze skupiłem również na bardzo istotnym elemencie sklepów internetowych, jakim jest system rekomendacji. Zwróciłem uwagę, że większość dostępnych w literaturze rozwiązań koncentruje się na optymalizacji pod kątem popytu, natomiast strona kosztowa, związana z towarami zalegającymi w magazynie jest praktycznie pomijana. Pomysł zbudowania wielokryterialnego systemu rekomendacji, który brałby pod uwagę nie tylko potencjał popytowy, ale również koszty magazynowania towarów, został zrealizowany w publikacji [3], napisanej wspólnie z dr Grażyną Suchacką. Od maja 2014r. jestem wykonawcą w grancie NCN, zatytułowanym Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji innowacji (OPUS, panel HS4), w charakterze eksperta od handlu elektronicznego. Mój zakres badawczy obejmuje analizę dyfuzji innowacji na przykładzie książek elektronicznych (e-booków). 14

15 W tabeli 5 zawarłem indeksy cytowań, opracowane przez Google Scholar, natomiast w Tabeli 6 indeksy cytowań na podstawie danych z systemu Publish or Perish. Posiadam dwa cytowania w bazie Web of Science. Tabela 5. Indeksy cytowań na podstawie Google Scholar Wszystkie Od 2009 Cytowania h-indeks 5 4 źródło: (dane na dzień r) Tabela 6. Indeksy cytowań na podstawie Publish or Perish Cytowania 72 h-indeks 5 g-indeks 6 hc-indeks 3 źródło: Publish or Perish dane na dzień r. Podczas swojej aktywności zawodowej brałem udział w 14 konferencjach naukowych, w tym w siedmiu nie powiązanych z monografią (nie zawartych w Tabeli 2). Tabela 7. Udział w konferencjach nie powiązanych z monografią Nazwa konferencji Międzynarodowa konferencja Information Systems Architecture and Technology 1999 Informatyka w Zarządzaniu, Marketingu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 1999 Międzynarodowa konferencja Information Systems Architecture and Technology '2000 Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych 2004r. I Konferencja Europeistyczna Polska w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. System wyborczy Gospodarka Samorząd. 2004r. Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych 2005r. Międzynarodowa konferencja Computer Networks, 2013r. Rodzaj wystąpienia referat referat referat referat referat referat 15

16 Uczestniczyłem również w konferencjach branżowych dla praktyków, w charakterze zaproszonego eksperta (referat proszony): 1. Forum Handlu Elektronicznego DOBRY KUPIEC 2008 wygłoszony referat Z magazynem czy bez? A jeśli z magazynem, to jaka powinna być jego zawartość? 2. I Konferencja Nadawców Przesyłek Pocztowych i Kurierskich 2011 wygłoszony referat Struktura rynku e-commerce w Polsce, w tym liczba i metody dostarczania przesyłek Moja działalność naukowa została wyróżniona trzema nagrodami Rektora (Tabela 8). Tabela 8. Przyznane nagrody Rektora Rodzaj nagrody Rok uzyskania Nagroda zespołowa Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2007 w Nysie Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Wrocławskiej 2009 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Mirosław Chaberek Sopot, dnia 30 kwietnia 2014r. Katedra Logistyki Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Mirosław Chaberek Sopot, dnia 30 kwietnia 2014r. Katedra Logistyki Uniwersytet Gdański Prof. dr hab. Mirosław Chaberek Sopot, dnia 30 kwietnia 2014r. Katedra Logistyki Uniwersytet Gdański RECENZJA dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. inż. Grzegorza Chodaka w związku z postępowaniem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Chodak. Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych modele, badania rynku

Grzegorz Chodak. Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych modele, badania rynku Grzegorz Chodak Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych modele, badania rynku Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2014 Recenzenci Dorota KUCHTA Witold KWAŚNICKI Korekta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia Logistyki w sklepach internetowych modele, badania rynku

Wybrane zagadnienia Logistyki w sklepach internetowych modele, badania rynku Wybrane zagadnienia Logistyki w sklepach internetowych modele, badania rynku Wstęp Logistyka stanowi niezwykle istotny element w każdym sklepie internetowym 1. Ze względu na cechy charakterystyczne handlu

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Obsługa Logistyczna Dostaw Produktów sprzedawanych poprzez e-commerce na przykładzie współpracy Easynet S.A. z firmą Messenger Service Stolica S.A.(cz.1) Obsługa komercyjnej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień?

Natalia Koszyczarek. Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty i usprawnić wysyłkę zamówień? Natalia Koszyczarek Grupa Allegro Sp. z o.o. Product Manager Sendit.pl, Wysyłka towarów do klienta: jak zredukować koszty

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić.

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić. 3. edycja! Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2012 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data wydania: I kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Opis raportu Raport

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Methods of Demand Forecasting and Inventory Management in Polish Internet Shops Results of Research

Methods of Demand Forecasting and Inventory Management in Polish Internet Shops Results of Research MPRA Munich Personal RePEc Archive Methods of Demand Forecasting and Inventory Management in Polish Internet Shops Results of Research Grzegorz Chodak and Lukasz Latus Wroc law University of Technology,

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Symulacja obrotów magazynowych

Symulacja obrotów magazynowych Symulacja obrotów magazynowych Wykorzystanie symulacji komputerowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem stanowi obecnie jeden z dynamiczniej rozwijających się kierunków badań. Możliwość sięgnięcia w przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny

Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012 Handel internetowy w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014 Data wydania: III kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Słowo od autora Handel internetowy w Polsce ma coraz

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych

Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych Logistyka, studia stacjonarne I stopnia Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych OPIEKUNOWIE SPECJALNOŚCI: dr Dorota Miszczyńska Katedra Badań Operacyjnych pok. E138, tel. 635-50-62 dmiszczynska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ Autor: Wojciech Bijak, Wstęp Praca koncentruje się na ilościowych metodach i modelach pozwalających na wczesne wykrycie zagrożenia niewypłacalnością

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA MODELU DECYZYJNEGO W ZAKRESIE LOGISTYKI SKLEPÓW INTERNETOWYCH

PROPOZYCJA MODELU DECYZYJNEGO W ZAKRESIE LOGISTYKI SKLEPÓW INTERNETOWYCH Grzegorz Chodak * PROPOZYCJA MODELU DECYZYJNEGO W ZAKRESIE LOGISTYKI SKLEPÓW INTERNETOWYCH W artykule zaproponowano model decyzyjny, którego zadaniem jest optymalizacja zarządzania logistycznego w sklepie

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce? Jakie

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport ecommerce 2012

Raport ecommerce 2012 Raport ecommerce Data wydania: 28.09. Termin na materiały: 21.09. Czytelnikami raportu ecommerce są osoby: prowadzące sklepy internetowe lub inną działalność e-commerce, uruchamiające kanał sprzedaży internetowej,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DŁUGIM OGONEM W SKLEPIE INTERNETOWYM MANAGEMENT OF THE LONG TAIL IN INTERNET SHOP THE SELECTED ASPECTS

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DŁUGIM OGONEM W SKLEPIE INTERNETOWYM MANAGEMENT OF THE LONG TAIL IN INTERNET SHOP THE SELECTED ASPECTS WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA DŁUGIM OGONEM W SKLEPIE INTERNETOWYM MANAGEMENT OF THE LONG TAIL IN INTERNET SHOP THE SELECTED ASPECTS Grzegorz Chodak Politechnika Wrocławska e-mail: grzegorz.chodak@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce.

KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. KIM JESTEŚMY? Serwis KurJerzy.pl został uruchomiony na początku 2010 roku jako alternatywa dla kosztownych usług kurierskich w Polsce. Firma działa jako pośrednik między Klientami a firmami kurierskimi

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Rynek. w Polsce edycja! wyposażenia wnętrz. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał 2011

Rynek. w Polsce edycja! wyposażenia wnętrz. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał 2011 3. edycja! Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2011 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Data wydania: IV kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Word from the author Kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

2. Metody podejmowania decyzji w warunkach pewności... 37

2. Metody podejmowania decyzji w warunkach pewności... 37 Spis treści Wstęp... 7 1. Problemy i procesy decyzyjne w organizacji... 11 1.1. Istota decyzji menedżerskich w organizacji... 11 1.2. Sytuacje decyzyjne, problemy decyzyjne i decyzje w organizacji.. 15

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe wyniki badań

Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe wyniki badań Metody dostarczania towarów przez polskie sklepy internetowe wyniki badań dr inż. Grzegorz Chodak 1 W artykule zawarto wyniki badań przeprowadzonych wśród 607 polskich sklepów internetowych. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Analiza wejścia w nowy asortyment

Analiza wejścia w nowy asortyment Analiza wejścia w nowy asortyment Zaproszenie do współpracy Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy partnerskiej z portalem Loopa.eu zbudowanym przez firmę Intellive. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania rynkowe 2013_4 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Wprowadzenie Dystrybucja jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, które ma

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo