Projekt budowlano wykonawczy. Kotłownia Zakładu Karnego w Chełmie. Zakład Karny w Chełmie Chełm ul. Kolejowa 112

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano wykonawczy. Kotłownia Zakładu Karnego w Chełmie. Zakład Karny w Chełmie 22-100 Chełm ul. Kolejowa 112"

Transkrypt

1 STADIUM: Projekt budowlano wykonawczy BRANŻA: Sanitarna OBIEKT: Kotłownia Zakładu Karnego w Chełmie TYTUŁ OPRACOWANIA: Technologia kotłowni parowej niskoprężnej, opalanej gazem ziemnym wraz z instalacja gazową. INWESTOR: Zakład Karny w Chełmie Chełm ul. Kolejowa 112 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Targoński upr. bud. 8/Lb/96 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stefan Kurkiewicz upr. bud. 22/Lb/84 Grudzień 2010 r.

2 2

3 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania i dane ogólne 3.3. Opis przyjętych rozwiązań technologicznych 3.4. Wytyczne branżowe 3.5. Uwagi końcowe 4. Obliczenia 5. Wykaz urządzeń 6. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny S1 - Rzut poziomy kotłowni S2 - Przekrój kotłowni A-A S3 - Przekrój kotłowni B-B S4 - Schemat technologiczny kotłowni S5 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej S6 3

4 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. Podstawa opracowania Materiały do projektowania opracowane przez producenta kotłów (firma Viessmann); RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązujące przepisy i normy. Inwentaryzacja własna budowlana i technologiczna Zakres opracowania i dane ogólne Opracowanie obejmuje P.B. i wykonawczy budowy kotłowni parowej w budynku kuchni i pralni w ZK w Chełmie w zakresie technologii i AKP. Budowana kotłownia zlokalizowana zostanie w podpiwniczeniu budynku. Kotłownia parowa niskoprężna pracować będzie dla potrzeb kuchni dostarczając parę do kotłów warzelnych i innych odbiorników oraz dla potrzeb pralni.. Istniejąca kotłownia parowa na węgiel zlokalizowana w oddzielnym budynku ulegnie likwidacji. Maksymalne zapotrzebowanie pary o ciśnieniu 0.05 Mpa wynosi 468 kg/h. Budynek pralni i kuchni posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną i jest budynkiem niskim. 3.3.Opis przyjętych rozwiązań technologicznych Technologia kotłowni parowej W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych w parze, projektuje się dwa kotły parowe niskoprężne firmy Viessmann typu Vitoplex 100 LS o mocy 170 kw każdy, wyposażone w palniki dwustopniowe gazowe typu RG30-Z-L-N firmy Giersch ze ścieżką gazową 1. Kotły produkować będą parę o nadciśnieniu równym 0,5 bar w sumarycznej ilości 520 kg/h. Praca kotłowni odbywać się będzie w sposób całkowicie zautomatyzowany w oparciu o szafy sterownicze Viessmann Control projektowane przez producenta kotłów. Układ regulacyjnozabezpieczający każdego kotła składa się z regulatorów ciśnienia I i II stopnia, 4

5 regulatora zabezpieczającego z blokadą, regulatora temperatury czuwania i uniwersalnej elektrody poziomu wody. Utrzymanie stałego ciśnienia pary w kotle zapewnią dwa regulatory sterujące pracą I i II stopnia palnika. Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia kocioł zabezpieczony jest przez ogranicznik ciśnienia, którego zadziałanie powoduje trwałe odłączenie palnika. Przed obniżeniem się poziomu wody w kotle poniżej poziomu minimum zabezpiecza najdłuższy pręt 4-prętowej elektrody poziomu. Jej zadziałanie powoduje trwałe odłączenie pracy palnika z uruchomieniem sygnalizacji świetlnej i akustycznej. Instalacja kotłowa zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia pary zaworami bezpieczeństwa. Przewody wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa odprowadzające nadmiar pary wyprowadzane będą na zewnątrz budynku ponad dach.woda zasilająca kotły parowe gromadzona będzie w projektowanym zbiorniku kondensatu. Regulację poziomu wody w kotle zapewni czteroprętowa elektroda poziomu współpracująca z regulatorem poziomu, który będzie sterować pracą pompy zasilającej w układzie włącz-wyłącz. Pompa zabezpieczona będzie przed suchobiegiem także z regulatora poziomu wody w zbiorniku kondensatu. Uzupełnianie wody w zbiorniku kondensatu odbywać się będzie poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego sterowanego elektrodą poziomu (umieszczoną na zbiorniku kondensatu ) i modułem MPW1/2. Odmulanie odbywać się będzie ręcznie w obliczonych odstępach czasu (kilka godzin), a czas trwania zazwyczaj wynosi 3-4 s. Do obliczania czasu odmulania sporządzane są diagramy. Mając dane zawartości soli w wodzie zasilającej S, dopuszczalna gęstość wody kotłowej K i wydajność kotła obliczamy ilość wody jaką należy spuścić A=(S. Q)/(K-S) [kg/h]. Następnie z wykresu przy danym ciśnieniu kotła oblicza się natężenie przepływu zaworu odmulającego. Dzieląc ilość wody do spuszczenia w ciągu godziny przez natężenie przepływu obliczamy długość czasu odmulania w ciągu godziny. Jeżeli z obliczeń wynikają krótsze lub dłuższe czasy odmulania niż 3-4 s to kocioł powinien być odmulony rzadziej lub częściej. Schładzanie odmulin następuje w schładzaczu odmulin, a regulowane jest termostatem i zaworem elektromagnetycznym zamontowanym na dopływie wody zimnej. Temperaturę na termostacie należy ustawić na 50 o C 5

6 Kotłownia wyposażona będzie w sygnalizację wizualną i dźwiękową w sytuacjach awaryjnych bądź przekroczenia zakładanych parametrów pracy kotłowni. Sygnalizatory należy umieścić przy wejściu zewnętrznym Stacja uzdatniania wody Uzdatnianie wody do uzupełniania wody w układzie i parowym składać się będzie z następujących etapów: filtracja wstępna przy zastosowaniu filtraa25-2 z wkładem mechanicznym. zmiękczanie jonowymienne (mające na celu usunięcie jonów wapnia i magnezu z wody) przy zastosowaniu zmiękczacza z dwoma butlami Epurotech 50/50 DF o przepływie maksymalnym 2,5 m 3 /h. Urządzenie składa się z dwóch zintegrowanych kolumn ze złożem, wielofunkcyjnej głowicy i zbiornika solankowania. Sterowanie odbywa się wodomierzem: każda z kolumn po uzdatnieniu określonej ilości wody przechodzi regenerację i pozostaje w stanie oczekiwania na wyczerpanie się pojemności drugiej kolumny. System podwójny zapewnia pracę ciągłą bez przerw w dostawach miękkiej wody. dozowanie środków chemicznej korekty-cetamin przy użyciu urządzenia proporcjonalnego dozowania Espedos PZ35 CH200. Urządzenie to składa się z zasobnika na chemikalia z PE, elektromagnetycznej pompy dozującej, przewodów połączeniowych, sondy ssącej, wtryskowej i wodomierza kontaktowego. Tabela 1 Parametry fizyko-chemiczne Jednostki Kotły parowe o ciśnieniu do 1,0 bar Twardość ogólną mval/l 0,3 PH - >8.3 Zawartość SiO 2 mg/l jak najmniej Chlorki (Cl ) mg/l < Zasadowość m mval/l <2-6 Uwaga: Zawartość tlenu (O 2 ), fosforany (P 2 O 5 ), siarczyny (SO 3 ) przy zastosowaniu cetamin nie są istotne Instalacja odprowadzania spalin 6

7 Instalacja odprowadzania spalin składać się będzie z czopucha dwuściennego, komina dwuściennego wykonanego ze stali kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej 250 mm. Kominy wprowadzone będą istniejącymi oknami po zewnętrznej stronie ściany ponad dach budynku. Połączenia przewodów długościowych i kształtek następuje wtykowo. Poniżej trójnika łączącego czopuch z kominem projektuje się wyczystkę z drzwiczkami oraz odkraplacz pozwalający na odprowadzenie kondensatu pojawiającego się w czasie pracy kotła Instalacja gazowa W kotłowni należy wykonać nowa instalację gazową zasilającą palniki gazowe. Instalacja gazowa wewnętrzna zasilane będzie z punktu redukcyjno-pomiarowego poprzez część podziemna instalacji, która stanowi oddzielne opracowanie. Na ścianie zewnętrznej kotłowni zlokalizowano zawór odcinający w szafce gazowej. Instalacja gazowa w kotłowni wyposażona będzie w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX składający się z : - Głowicy samozamykającej typu MAG - 3 umieszczonej na kurku dn Detektorów gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX - 1 umieszczonego nad kotłami w kotłowni; - Modułu alarmowego MD-2.Z, wyposażonego w podtrzymanie bateryjne (wg PB Instalacji elektrycznej ) - Syrenę alarmową i lampę alarmową na zewnątrz kotłowni. Każdy palnik wyposażony będzie w zawór odcinający gazowy. Ciśnienie gazu 25 mbar. Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-80/H łączonych przez spawanie na styk. Podejścia pod kotły zostaną zakończone kurkami sferycznymi Dn 25. Palniki gazowe należy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek gwintowanych. Połączenia uszczelniać pastą i nićmi konopnymi lub taśmą uszczelniającą z tworzywa sztucznego. Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4 mm/m w kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub haków. Przy przejściu przez ściany instalację prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastą nie powodującą korozji. Rury osłonowe należy wykonać zgodnie z normą BN-72/

8 Po wykonaniu, instalację należy przedmuchać sprężonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych nieczystości i sprawdzić szczelność powietrzem na ciśnienie 50 kpa. Jeżeli w czasie 30 minut manometr rtęciowy w kształcie U-rurki nie pokaże spadku ciśnienia, instalację należy uznać za szczelną. Podczas próby szczelności, połączenia należy sprawdzić za pomocą roztworu mydła. Po przeprowadzonej próbie z wynikiem pozytywnym przewody oczyścić do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną i nawierzchniowa w kolorze żółtym. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyżować się z innymi instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Przed oddaniem do użytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecności dostawcy gazu, polegającym na: a) kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami; b) kontroli jakości wykonania; c) kontroli szczelności przewodów. Z przeprowadzonych prób i odbiorów należy spisać protokół techniczny Rurociągi i armatura Rurociągi wody zimnej i uzdatnionej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint, uszczelnionych konopiami i pastą uszczelniającą.. Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. Wodę ze spustów i zaworów bezpieczeństwa odprowadzić do lejka kanalizacyjnego i wpustów Dn 100. Rurociągi pary niskoprężnej 0,05 MPa wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Przewody kondensatu projektowane wykonać z rur stalowych ze stali kwasoodpornej. Przewody do poboru próbek i czyszczenia szkieł wodowskazowych wykonać z rur ze stali nierdzewnej. Jako armaturę odcinającą projektuje się: a) dla rurociągów parowych zawory zaporowe kołnierzowe firmy Gestra 8

9 uszczelnione mieszkiem typu GAV 061 PN 16, b) dla rurociągów kondensatu kurki kulowe gwintowane SPIRAX typu M10S4RB c) dla instalacji wody zimnej i uzdatnionej zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. Jako armaturę zwrotną projektuje się dla rurociągów parowych i kondensatu zawory zwrotne płytkowe. Przewody parowe prowadzić ze spadkiem 0,5% zgodnie z kierunkiem przepływu pary. Przewody parowe zaizolować termicznie wełna mineralna grubości 100 mm pod blacha stalowa ocynkowaną. Przewody kondensatu, i wody zimnej wykonać w otulinie z pianki poliuretanowej MPIS typu Steinonorm 300.Grubość izolacji 20 mm dla rurociągów. Zbiornik kondensatu należy zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 50 mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Całość izolacji wykonać zgodnie z PN-85/B Jako armaturę pomiarową projektuje się : - Termometr bimetaliczny KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 120 o C L=64 mm, T 100-R( C), (instalacja wody zasilającej kocioł parowy) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 0,4 Mpa M 100-R(0-0,4) Mpa, (rurociągi wodne zasilające kotły parowe -tłoczenie) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 10 kpa M 100-R(0-0,4) Mpa, (rurociągi wodne zasilające kotły parowe -ssanie) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 0,1 Mpa M 100-R(0-0,1) Mpa, (rurociągi parowe) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 0,6 Mpa M 100-R(0-0,6) Mpa, (instalacja wody zimnej) Wentylacja kotłowni Wymiana powietrza w pomieszczeniu kotłowni odbywać się będzie grawitacyjnie. Jako kanał nawiewny projektuje się kanał wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 350x500 mm. Jako wentylację wywiewną, 9

10 przyjęto projektowany kanał wywiewny prowadzony po ścianie zewnętrznej Dn350mm tpu BI, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Zaprojektowana wentylacja w kotłowni uniemożliwia powstawanie stref zagrożenia wybuchem. W kotłowni należy przebudować istniejący kanał wentylacji mechanicznej do kuchni. W pomieszczeniu kotłowni należy zdemontować istniejące kanały i wykonać nowe z blach stalowej ocynkowanej typu AI prowadzone przez sąsiednie pomieszczenie Wykonawstwo, odbiory, próby W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych" nr II. Rurociągi wody zimnej podlegają próbie na ciśnienie 0,9 Mpa, natomiast rurociągi parowe na ciśnienie 0,6 MPa. Przed przystąpieniem do prób instalację należy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. Cala instalacja z rur stalowych czarnych. i konstrukcja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 2 0 czystości wg instrukcji KOR-3A, a następnie malowaniu dwa razy farbą ftalową do gruntowania, antykorozyjna czerwona, tlenkowa Foskor, o symbolu wg KTM XX. Warstwy farby należy nakładać w odstępie 24 godzin. Rury stalowe czarne nie izolowane pomalować także farbą nawierzchniową Opis instalacji wod.-kan w kotłowni Projektowana instalacja kanalizacji odprowadzać będzie wodę ze spustów zaworów bezpieczeństwa, zaworów spustowych poprzez wpusty ściekowe, lejki dn100 oraz zlew stalowy emaliowany do istniejącej projektowanej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z kotłowni odpływać będą grawitacyjnie do istniejącej studzienki schładzającej skąd będą odpompowane do studzienki z odpływem grawitacyjnym. Nad zlewem projektuje się zawór ze złączką do węża z wodą zimną. Poziomy kanalizacyjne o średnicy 0.10m należy wykonać z rur i kształtek żeliwnych uszczelnianych sznurem smołowym i cementem. Podejścia do zlewu należy wykonać z rur PVC o średnicy 0.05 m i włączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego. 10

11 3.4. Wytyczne branżowe Wytyczne elektryczne dla kotłowni parowej wykonać zasilanie szaf sterowniczych wykonać zasilenie pomp zasilających sterowanych z szafy VIESSMANN Control (moc elektryczna 0,55 kw, 220V 50Hz, ) oraz zabezpieczyć ją przed suchobiegiem z płytki MPW1/2. wykonać zasilenie palników gazowych Giersch N=0,25 KW, 230 V. regulacja zaworu elektromagnetycznego 3.9 uzupełniania wody w zbiorniku kondensatu za pomocą regulatora poziomu wody RPW-4v3-00. Regulacja zaworu elektromagnetycznego 3.9 do schładzania wody w rozprężaczy odmulin termostatem ustawionym na temperaturę maksymalna 50 o C. zaprojektować okablowanie automatyki kota (presostaty, regulator temperatury czuwania, elektroda poziomu wody w kotle) i palnika zgodnie ze schematem technologicznym; zaprojektować gniazda wtykowe 230 V do zasilania stacji zmiękczania wody 1.13 i stację dozującą zaprojektować nowe oświetlenie kotłowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, oraz gniazda wtykowe 230 V, 380 V, 24V. W szafie sterowniczej od każdego kotła oddzielnie muszą być zaprojektowane sygnalizacje świetlne i dźwiękowe przekroczenia stanów granicznych. -sygnalizacja awarii palnika. -sygnalizacja przekroczenia ciśnienia maksymalnego pary -sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu wody w kotle. -sygnalizacja obniżenia się poziomu wody w zbiorniku kondensatu poniżej minimum -sygnalizacja niskiego ciśnienia gazu wyłącznik pożarowy zlokalizować przy drzwiach wejściowych do kotłowni zasilić moduł alarmowy MD-2Z aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej z jednym czujnikami DEX-1 i zaworem z głowicą MAG-3. Przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazu wynoszącego 10% dolnej 11

12 granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem spowoduje zamknięcie zaworu z głowica MAG-1 i uruchomienie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej i odcięcie dopływu energii elektrycznej do kotłowni. Instalację elektryczną zaprojektować w wykonaniu szczelnym Wytyczne dla branży budowlanej Cokoły pod kotły (140 x 90 cm) i inne urządzenia wg rysunku Wykonać otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Ściany wewnetrzne kotłowni minimum EI 60 odporności ogniowej. Strop kotłowni minimum REI 60 odporności ogniowej. Ściany kotłowni do wysokości 1,5 m wyłożyć glazurą, Wykonać nowe posadzki ze spadkami do kratek kanalizacyjnych a na wierzch położyć terakotę. Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej EI 60, szerokości 100 cm w świetle, otwierane na zewnątrz, z zamkiem przeciwpanicznym Pomniejszyć otwory okienne dla umożliwienia przejścia kominów. Poszerzyć podest wejściowy zewnętrzny dla wprowadzenia kotłów. Wykonać zagłębienie w pomieszczeniu kotłowni na zbiornik kondensatu i przykryć kratkami Vema. Obmurować kanał wentylacyjny ścianką o grubości 12 cm. 3.5 Uwagi końcowe Zakupu kotłów należy dokonać w firmie, która zajmuje się w sposób kompleksowy i profesjonalny autoryzowaną dystrybucją tj.: - sprzedaje kotły i palniki; - kompletuje oprzyrządowanie kotłów i palników; - przeprowadza montaż armatury kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej kotłów; - w ramach realizacji dostawy przeprowadzi rozruch kotłowni i szkolenie obsługi; - oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 12

13 4. OBLICZENIA 4.1. Bilans pary niskoprężnej o ciśnieniu 0,07 Mpa. W stołówce para używana jest do następujących celów : -dla potrzeb kuchni. -dla potrzeb pralni Zapotrzebowanie pary niskoprężnej dla kuchni Maksymalne zapotrzebowanie pary występuje w godzinach 9-10 G p =216 kg/h Zapotrzebowanie pary w godzinach G p =202 kg/h Zapotrzebowanie pary niskoprężnej dla pralni Maksymalne zapotrzebowanie pary występuje w godzinach G p =266 kg/h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie pary niskoprężnej dla prarni i kuchni Maksymalne zapotrzebowanie pary występuje w godzinach G p = = 468 kg/h 4.2 Dobór kotłów parowych W oparciu o powyższy bilans pary dobranymi jednostkami kotłowymi są dwa kotły parowe niskoprężne firmy VIESSMANN typu Vitoplex 100 LS o mocy 170 kw i 260 kg/h pary każdy o ciśnieniu nominalnym 1 bar z palnikami gazowymi dwustopniowym RG30-Z-L-N firmy Giersch ze ścieżką gazową KEV 25, 1. Podawana przez producenta wydajność parowa kotła jest przy temperaturze zasilania wodnego 20 o C. Łączna wydajność parowa kotłowni wyniesie 520 kg/h. Charakterystyka kotła Vitoplex 100 LS 170 kw - moc cieplna kw - dług./szer./wys /770/1880 mm - ciężar kotła kg - pojemność wodna l - maksymalne ciśnienie pary - 0,1 MPa 4.3 Dobór pompy zasilającej kocioł parowy 13

14 Wymagana wydajność pompy zasilającej Gpz = 1,5 x Qn = 1,5 x 260 = 390 kg/h Dobór nadciśnienia roboczego pompy zasilającej Ppz = 1.2 x Pzb =1,2 x 0,1 =0,12 Mpa Pzb ciśnienie maksymalne kotła. Dobrano pompę wody zasilającej firmy Wilo typu MHI 402, 220 V, N=0,55 KW, G=0-8m 3 /h, P= 20-5 m H 2 O 4.4 Dobór stacji zmiękczania wody Maksymalna godzinowa wydajność wody miękkiej stacji zmiękczania powinna być równa wydajności parowej kotłowni 0.52 m 3 /h. Przyjęto stację zmiękczania wody firmy Epuro typu Epurotech 50/50DF sterowana objętościowo z dwoma kolumnami o maksymalnym przepływie m 3 /h. 4.5 Dobór zbiornika kondensatu Pojemność zbiornika przyjęto na 1 h wydajności kotłowni V zb 2 0,26 0,52 m 3 Przyjęto zbiornik kondensatu typu A-1 wielkość 1 o pojemności całkowitej 500 dm 3 ze stali nierdzewnej 4.6. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła parowego o mocy 170 kw Dobór zaworu bezpieczeństwa wykonano w oparciu o normę PN-82/M i przepisy U.D.T. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: gdzie: Q = 170 kw r = kj/kg 3600 Q m 276kg / h r maksymalna moc kotła; - ciepło parowania wody. 14

15 Powierzchnia przekroju kanałów dolotowych zaworu bezpieczeństwa dla pary: A p 10 K 1 K 2 m ( p mm 0,1) 10 0,54 1,0 0,72 (0,07 0,1) 2 gdzie: K 1 = 0,54 K 2 = 1,0 p 1 = 0,07 MPa - maksymalne ciśnienie w kotle; = 0,72 - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa Średnica zaworu bezpieczeństwa: d 4 A p 0 23,1 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa dostawcy kotła na zaworu 0,07 MPa 4.7. Wentylacja kotłowni ciśnienie otwarcia Wentylacja nawiewna Wymagana powierzchnia kanałów nawiewnych 5 cm 2 /KW mocy kotłów. Przekrój kanału nawiewnego: A = 2 x 170 x 5 = 1700 cm 2 Przyjęto kanał nawiewny 50 x 35 mm (A=1750 cm 2 ) Wentylacja wywiewna Wymagana powierzchnia kanałów wywiewnych wynosi połowę powierzchni kanałów nawiewnych: A = 1700 x 0,5 =850 cm 2 Przyjęto kanał wywiewny o średnicy 350 mm (961 cm 2 ). 4.8 Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla kotłowni wartość opałowa gazu (wg danych Z.G. Lublin XII.97 r.) Q i = kj/m 3 =8625 kcal/h - maksymalne godzinowe zużycie gazu ziemnego 15

16 B h Qmax ,2m /h Q η ,91 i 4.9. Obliczenie wymaganej powierzchni okien Powierzchnia kotłowni -36,0 m 2. Wymagana powierzchnia okien 36:15=2,4m 2. Przyjęto istniejące dwa okna o wymiarach 1,20 x 1,7m i jedno o wymiarach 1,1 x1,2. (F= (1,20 x 1,7) x 2,0 + (1,1x1,2)= 5,4 m 2 ) Obliczenie wymaganej kubatury Moc kotłowni 340 kw. Wymagana kubatura 340: 4.65=73,1 m 3 Kubatura kotłowni wynosi 6,3x5,7x3,15=113 m 3 Warunek wielkości kubatury jest spełniony. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kotłownia parowa opalana gazem ziemnym w budynku Zakładu Karnego w Chełmie ul. Kolejowa 112. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Chełm ul. Kolejowa 112. INWESTOR: Zakład Karny w Chełmie PROJEKTANT: mgr inż. J. Targoński upr. bud. 8/Lb/ Zakres robót dla zamierzenia budowlanego Zakres robot obejmuje wykonanie technologii kotłowni parowej opalanej gazem ziemnym wraz z instalacją gazową Kolejność realizacji: 16

17 - zabezpieczenie terenu robót montażowych poprzez ogrodzenie taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną, - Demontaż istniejących urządzeń zasilanych para w pomieszczeniu kotłowni - Wykonanie niezbędnych robot budowlanych - Montaż urządzeń oraz rurociągów technologicznych - Wykonanie prób ciśnieniowych,roboty antykorozyjne i izolacji cieplnej. - montaż elementów kominowych z zabezpieczeniem terenu robót montażowych poprzez ogrodzenie taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną, - Uruchomienie kotłowni 5.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Przy montażu komina na wysokości i przestrzeganiu warunków wykonywania takich robót nie wystąpią zagrożenia zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla osób postronnych pozostających poza strefą terenu robót Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 17

18 strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiają szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Dla terenu wykonywania prac związanych z budowa komina powyższe zagrożenia nie wystąpią. Nie stanowią także ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji czy też ewentualnej ewakuacji. Targoński Opracował: Janusz 18

19 Oznaczeni e 6. WYKAZ URZĄDZEŃ Nazwa urządzenia i charakterystyka, armatura Ilość szt Urządzenia i armatura dla kotłowni parowej 1.1 Kocioł parowy olejowo-gazowy firmy VIESSMANN typu Vitoplex 100 LS o mocy 170 kw i nadciśnieniu roboczym 0,1 Mpa 260 kg/h pary, lub Palnik gazowy firmy Giersch typu RG30-Z-L-N, dwustopniowy z wbudowana skrzynką sterującą silnik wentylatora 0,25 KW,230 V, z 2 armaturą gazową KEV25, 1, ciśnienie gazu 25 mbar, lub. 1.3 Zawór bezpieczeństwa na ciśnienie otwarcia 0,07 MPa dostarczony 2 razem z kotłem 1.4 Automatyczny odpowietrznik pary firmy VIESSMANN (wyposażenie 2 dodatkowe kotła), lub 1.5 Szybkozamykający zawór odmulający DN40 z dźwignią ręczną firmy 2 Viessmann, kołnierzowy, lub 1.6 Zbiornik kondensatu typu A-1 wielkość 2, V=500 l, ze stali nierdzewnej z poziomowskazem z dwoma króćcami DN40 do ssania wody zasilającej i dla sondy Pompa wody zasilającej firmy Wilo typu Economy MHI 202, 230 V, 2 N=0,55 kw, V=0 5 m 3 /h, H=20 mh 2 O, lub równoważna. 1.8 Schładzacz mieszający VDM 0,3 t/h pojemność 50l, Gestra, lub Chłodniczka próbek wielkość firmy Spiral Sarco SC20 ze stali 1 nierdzewnej, lub 1.11 Odwadniacz pływakowy firmy Gestra typu UNA 13h-A04, G1/2, lub Filtr do wody zimnej firmy Epuro typ EPURION A25-2, lub Stacja zmiękczania wody Epuro EPUROTECH 50/050 DF 1 kpl. o maksymalnym przepływie 2,5 m 3 /h, lub 1.14 Urządzenie proporcjonalnego dozowania firmy Epuro ESPEDOS PZ 19

20 35CH200 - z pompą dozującą, zaworem wtryskowym i wodomierzem na 1 kpl. 2,5 m 3 /h,, lub równoważne Wodomierz do wody zimnej JS 2,5, q p =2,5 m 3 /h Armatura dla kotłowni parowej 2.1 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 6 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 100,lub 2.2 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 40, lub Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 3 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 15, lub 2.4 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 2 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 25, lub 2.5 Przepustnica firmy ARI Armaturen typ ZESA z dyskiem ze stali 2 nierdzewnej z dzwignią reczną, fig , PN10, Dn40, lub równoważna 2.6 Zawór odcinający kulowy o połączeniach gwintowanych DN Zawór odcinający kulowy o połączeniach gwintowanych DN Zawór odcinający kulowy o połączeniach gwintowanych DN Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 2 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 32, lub 2.10 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 2 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 50, lub 2.11 Zawór kulowy gwintowany firmy Spirax M10S4RB ze stali nierdzewnej 4 1/2, lub Rozdzielacz parowy 200 L= 2,0 m Filtr FS1 Dn

21 2.14 Zawór zwrotny płytkowy firmy Gestra typu RK 76 PN 10 DN 32, ze stali 2 nierdzewnej, lub 2.15 Zawór zwrotny płytkowy firmy Gestra typu RK 41 PN 16 DN 100, lub Filtr do wody zimnej o połączeniach gwintowanych Dn Filtr do wody zimnej o połączeniach gwintowanych Dn Zawór antyskażeniowy 40 Danfoss typu EA 251, lub Zawór kulowy ze stali nierdzewnej o połączeniach gwintowanych Dn Aparatura sygnalizacyjna, pomiarowa i sterująca dla kotłowni parowej 3.1 Uniwersalna elektroda poziomu wody firmy VIESSMANN (wyposażenie 2 kotła), lub 3.2 Regulator ciśnienia pary w kotle firmy VIESSMANN I i II stopnia 4 (wyposażenie szafy sterowniczej), lub 3.3 Ogranicznik ciśnienia zabezpieczający z blokadą firmy VIESSMANN 2 zakres nastawy bar(wyposażenie szafy sterowniczej), lub 3.4 Poziomowskaz firmy VIESSMANN (wyposażenie kotła), lub Manometr techniczny firmy VIESSMANN o zakresie 0-1,6 2 bar(wyposażenie kotła), lub 3.6 Regulator temperatury czuwania firmy VIESSMANN do 95 0 typ 2 7D1.R326 +kieszeń 1 (wyposażenie do szafy sterowniczej), lub 3.7 Szafa sterownicza VIESSMANN CONTROL do kotłów parowych, lub Wieloprętowa elektroda regulacji poziomu firmy Viessmann 2 (wyposażenie kotła), lub 3.9 Zawór elektromagnetyczny Danfoss EVISI 25, 1 z cewką 220 V, lub Regulator poziomu wody w zbiorniku kondensatu firmy Elbro typ 1 RPW-4v3-00, z modułem MPW1/2, do kondensatu z niską przewodnością, lub Czteropunktowy czujnik poziomu wody typu CPW-41 firmy Elbro, lub 1 21

22 równoważna 3.12 Zawór elektromagnetyczny Danfoss EVISI 15, 1/2 z cewką 230 V, lub Termostat nastawny zanurzeniowy firmy Afriso typu 7P1, ½, nastawa 1 temperatury 0-90 o C, tuleja 200 mm, lub. 4. Wentylacja kotłowni 4.1 Czerpnia ścienna typu A 500x Kanał wentylacyjny , L = 600mm Kratka wentylacyjna typu K1+P kierownicami 500x Kanał wentylacyjny typu AI, 500x350 l=350 mm Kolano wentylacyjne typu AI 500x350/500x Kanał wentylacyjny typu BI 350mm, L= 6000mm z jednej strony 1 osiatkowany 4.7 Kolano wentylacyjne typu BI 350mm Kanał wentylacyjny typu BI 350mm, L=2000mm Wywietrzak dachowy cylindryczny Dn350mm 1 5. Kominy dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej, 250/ Złączka podłączenia do pieca jednościenna Redukcja jednościenna 200/ Kolano dwuścienne 45 o dn250/ Element długościowy dwuścienny L=1700 dn=250/ Kolano dwuścienne 90 o dn Element długościowy dwuścienny L = 1000mm dn250/310 z otworami pomiarowymi 10 i 64x Trójnik 90 o dn250/310 <45 o Element długościowy dwuscienny dn250/310, L=1000 mm Wyczystka dwuścienna dn250/310, z drzwiczkami Odkraplacz dwuścienny dn250/ Zakończenie ustnikowe dwuścienne dn250/ Wspornik komina 2 6 Instalacja gazowa 22

23 6.1 Zawór odcinający gazowy kulowy o połączeniach gwintowanych Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej przewody typu AI- dokładny domiar kanałów na budowie 7.1 Konfuzor 700x600/700x500, L=1000mm Kolano wentylacyjne 700x500/700/ Kanał wentylacyjny 700x500, L=950mm Dyfuzor wentylacyjny 700x500/700x600 L=1200mm Kanał wentylacyjny 700x600, L=2000mm Kolano wentylacyjne 700x600/700/ Kolano wentylacyjne 600x700/600/ Instalacja kanalizacji 8.1 Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Wilo-Drain TMW32/8, 1 zasilanie jednofazowe 230V, P=0,37 kw, 50Hz 8.2 Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym firmy Wilo R11/

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo