Projekt budowlano wykonawczy. Kotłownia Zakładu Karnego w Chełmie. Zakład Karny w Chełmie Chełm ul. Kolejowa 112

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlano wykonawczy. Kotłownia Zakładu Karnego w Chełmie. Zakład Karny w Chełmie 22-100 Chełm ul. Kolejowa 112"

Transkrypt

1 STADIUM: Projekt budowlano wykonawczy BRANŻA: Sanitarna OBIEKT: Kotłownia Zakładu Karnego w Chełmie TYTUŁ OPRACOWANIA: Technologia kotłowni parowej niskoprężnej, opalanej gazem ziemnym wraz z instalacja gazową. INWESTOR: Zakład Karny w Chełmie Chełm ul. Kolejowa 112 PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Targoński upr. bud. 8/Lb/96 SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stefan Kurkiewicz upr. bud. 22/Lb/84 Grudzień 2010 r.

2 2

3 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania i dane ogólne 3.3. Opis przyjętych rozwiązań technologicznych 3.4. Wytyczne branżowe 3.5. Uwagi końcowe 4. Obliczenia 5. Wykaz urządzeń 6. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny S1 - Rzut poziomy kotłowni S2 - Przekrój kotłowni A-A S3 - Przekrój kotłowni B-B S4 - Schemat technologiczny kotłowni S5 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej S6 3

4 3. OPIS TECHNICZNY 3.1. Podstawa opracowania Materiały do projektowania opracowane przez producenta kotłów (firma Viessmann); RMI z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obowiązujące przepisy i normy. Inwentaryzacja własna budowlana i technologiczna Zakres opracowania i dane ogólne Opracowanie obejmuje P.B. i wykonawczy budowy kotłowni parowej w budynku kuchni i pralni w ZK w Chełmie w zakresie technologii i AKP. Budowana kotłownia zlokalizowana zostanie w podpiwniczeniu budynku. Kotłownia parowa niskoprężna pracować będzie dla potrzeb kuchni dostarczając parę do kotłów warzelnych i innych odbiorników oraz dla potrzeb pralni.. Istniejąca kotłownia parowa na węgiel zlokalizowana w oddzielnym budynku ulegnie likwidacji. Maksymalne zapotrzebowanie pary o ciśnieniu 0.05 Mpa wynosi 468 kg/h. Budynek pralni i kuchni posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną i jest budynkiem niskim. 3.3.Opis przyjętych rozwiązań technologicznych Technologia kotłowni parowej W celu pokrycia zbilansowanych potrzeb cieplnych w parze, projektuje się dwa kotły parowe niskoprężne firmy Viessmann typu Vitoplex 100 LS o mocy 170 kw każdy, wyposażone w palniki dwustopniowe gazowe typu RG30-Z-L-N firmy Giersch ze ścieżką gazową 1. Kotły produkować będą parę o nadciśnieniu równym 0,5 bar w sumarycznej ilości 520 kg/h. Praca kotłowni odbywać się będzie w sposób całkowicie zautomatyzowany w oparciu o szafy sterownicze Viessmann Control projektowane przez producenta kotłów. Układ regulacyjnozabezpieczający każdego kotła składa się z regulatorów ciśnienia I i II stopnia, 4

5 regulatora zabezpieczającego z blokadą, regulatora temperatury czuwania i uniwersalnej elektrody poziomu wody. Utrzymanie stałego ciśnienia pary w kotle zapewnią dwa regulatory sterujące pracą I i II stopnia palnika. Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia kocioł zabezpieczony jest przez ogranicznik ciśnienia, którego zadziałanie powoduje trwałe odłączenie palnika. Przed obniżeniem się poziomu wody w kotle poniżej poziomu minimum zabezpiecza najdłuższy pręt 4-prętowej elektrody poziomu. Jej zadziałanie powoduje trwałe odłączenie pracy palnika z uruchomieniem sygnalizacji świetlnej i akustycznej. Instalacja kotłowa zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia pary zaworami bezpieczeństwa. Przewody wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa odprowadzające nadmiar pary wyprowadzane będą na zewnątrz budynku ponad dach.woda zasilająca kotły parowe gromadzona będzie w projektowanym zbiorniku kondensatu. Regulację poziomu wody w kotle zapewni czteroprętowa elektroda poziomu współpracująca z regulatorem poziomu, który będzie sterować pracą pompy zasilającej w układzie włącz-wyłącz. Pompa zabezpieczona będzie przed suchobiegiem także z regulatora poziomu wody w zbiorniku kondensatu. Uzupełnianie wody w zbiorniku kondensatu odbywać się będzie poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego sterowanego elektrodą poziomu (umieszczoną na zbiorniku kondensatu ) i modułem MPW1/2. Odmulanie odbywać się będzie ręcznie w obliczonych odstępach czasu (kilka godzin), a czas trwania zazwyczaj wynosi 3-4 s. Do obliczania czasu odmulania sporządzane są diagramy. Mając dane zawartości soli w wodzie zasilającej S, dopuszczalna gęstość wody kotłowej K i wydajność kotła obliczamy ilość wody jaką należy spuścić A=(S. Q)/(K-S) [kg/h]. Następnie z wykresu przy danym ciśnieniu kotła oblicza się natężenie przepływu zaworu odmulającego. Dzieląc ilość wody do spuszczenia w ciągu godziny przez natężenie przepływu obliczamy długość czasu odmulania w ciągu godziny. Jeżeli z obliczeń wynikają krótsze lub dłuższe czasy odmulania niż 3-4 s to kocioł powinien być odmulony rzadziej lub częściej. Schładzanie odmulin następuje w schładzaczu odmulin, a regulowane jest termostatem i zaworem elektromagnetycznym zamontowanym na dopływie wody zimnej. Temperaturę na termostacie należy ustawić na 50 o C 5

6 Kotłownia wyposażona będzie w sygnalizację wizualną i dźwiękową w sytuacjach awaryjnych bądź przekroczenia zakładanych parametrów pracy kotłowni. Sygnalizatory należy umieścić przy wejściu zewnętrznym Stacja uzdatniania wody Uzdatnianie wody do uzupełniania wody w układzie i parowym składać się będzie z następujących etapów: filtracja wstępna przy zastosowaniu filtraa25-2 z wkładem mechanicznym. zmiękczanie jonowymienne (mające na celu usunięcie jonów wapnia i magnezu z wody) przy zastosowaniu zmiękczacza z dwoma butlami Epurotech 50/50 DF o przepływie maksymalnym 2,5 m 3 /h. Urządzenie składa się z dwóch zintegrowanych kolumn ze złożem, wielofunkcyjnej głowicy i zbiornika solankowania. Sterowanie odbywa się wodomierzem: każda z kolumn po uzdatnieniu określonej ilości wody przechodzi regenerację i pozostaje w stanie oczekiwania na wyczerpanie się pojemności drugiej kolumny. System podwójny zapewnia pracę ciągłą bez przerw w dostawach miękkiej wody. dozowanie środków chemicznej korekty-cetamin przy użyciu urządzenia proporcjonalnego dozowania Espedos PZ35 CH200. Urządzenie to składa się z zasobnika na chemikalia z PE, elektromagnetycznej pompy dozującej, przewodów połączeniowych, sondy ssącej, wtryskowej i wodomierza kontaktowego. Tabela 1 Parametry fizyko-chemiczne Jednostki Kotły parowe o ciśnieniu do 1,0 bar Twardość ogólną mval/l 0,3 PH - >8.3 Zawartość SiO 2 mg/l jak najmniej Chlorki (Cl ) mg/l < Zasadowość m mval/l <2-6 Uwaga: Zawartość tlenu (O 2 ), fosforany (P 2 O 5 ), siarczyny (SO 3 ) przy zastosowaniu cetamin nie są istotne Instalacja odprowadzania spalin 6

7 Instalacja odprowadzania spalin składać się będzie z czopucha dwuściennego, komina dwuściennego wykonanego ze stali kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej 250 mm. Kominy wprowadzone będą istniejącymi oknami po zewnętrznej stronie ściany ponad dach budynku. Połączenia przewodów długościowych i kształtek następuje wtykowo. Poniżej trójnika łączącego czopuch z kominem projektuje się wyczystkę z drzwiczkami oraz odkraplacz pozwalający na odprowadzenie kondensatu pojawiającego się w czasie pracy kotła Instalacja gazowa W kotłowni należy wykonać nowa instalację gazową zasilającą palniki gazowe. Instalacja gazowa wewnętrzna zasilane będzie z punktu redukcyjno-pomiarowego poprzez część podziemna instalacji, która stanowi oddzielne opracowanie. Na ścianie zewnętrznej kotłowni zlokalizowano zawór odcinający w szafce gazowej. Instalacja gazowa w kotłowni wyposażona będzie w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX składający się z : - Głowicy samozamykającej typu MAG - 3 umieszczonej na kurku dn Detektorów gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX - 1 umieszczonego nad kotłami w kotłowni; - Modułu alarmowego MD-2.Z, wyposażonego w podtrzymanie bateryjne (wg PB Instalacji elektrycznej ) - Syrenę alarmową i lampę alarmową na zewnątrz kotłowni. Każdy palnik wyposażony będzie w zawór odcinający gazowy. Ciśnienie gazu 25 mbar. Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-80/H łączonych przez spawanie na styk. Podejścia pod kotły zostaną zakończone kurkami sferycznymi Dn 25. Palniki gazowe należy łączyć z instalacją na sztywno za pomocą złączek gwintowanych. Połączenia uszczelniać pastą i nićmi konopnymi lub taśmą uszczelniającą z tworzywa sztucznego. Przewody gazowe prowadzić po wierzchu ścian ze spadkiem 4 mm/m w kierunku dopływu gazu i mocować do ścian za pomocą obejm stalowych lub haków. Przy przejściu przez ściany instalację prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub pastą nie powodującą korozji. Rury osłonowe należy wykonać zgodnie z normą BN-72/

8 Po wykonaniu, instalację należy przedmuchać sprężonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych nieczystości i sprawdzić szczelność powietrzem na ciśnienie 50 kpa. Jeżeli w czasie 30 minut manometr rtęciowy w kształcie U-rurki nie pokaże spadku ciśnienia, instalację należy uznać za szczelną. Podczas próby szczelności, połączenia należy sprawdzić za pomocą roztworu mydła. Po przeprowadzonej próbie z wynikiem pozytywnym przewody oczyścić do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną i nawierzchniowa w kolorze żółtym. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą krzyżować się z innymi instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Przed oddaniem do użytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecności dostawcy gazu, polegającym na: a) kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi przepisami; b) kontroli jakości wykonania; c) kontroli szczelności przewodów. Z przeprowadzonych prób i odbiorów należy spisać protokół techniczny Rurociągi i armatura Rurociągi wody zimnej i uzdatnionej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint, uszczelnionych konopiami i pastą uszczelniającą.. Średnice poszczególnych rurociągów oraz ich lokalizację podano w części rysunkowej opracowania. Wodę ze spustów i zaworów bezpieczeństwa odprowadzić do lejka kanalizacyjnego i wpustów Dn 100. Rurociągi pary niskoprężnej 0,05 MPa wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Przewody kondensatu projektowane wykonać z rur stalowych ze stali kwasoodpornej. Przewody do poboru próbek i czyszczenia szkieł wodowskazowych wykonać z rur ze stali nierdzewnej. Jako armaturę odcinającą projektuje się: a) dla rurociągów parowych zawory zaporowe kołnierzowe firmy Gestra 8

9 uszczelnione mieszkiem typu GAV 061 PN 16, b) dla rurociągów kondensatu kurki kulowe gwintowane SPIRAX typu M10S4RB c) dla instalacji wody zimnej i uzdatnionej zawory kulowe o połączeniach gwintowanych. Jako armaturę zwrotną projektuje się dla rurociągów parowych i kondensatu zawory zwrotne płytkowe. Przewody parowe prowadzić ze spadkiem 0,5% zgodnie z kierunkiem przepływu pary. Przewody parowe zaizolować termicznie wełna mineralna grubości 100 mm pod blacha stalowa ocynkowaną. Przewody kondensatu, i wody zimnej wykonać w otulinie z pianki poliuretanowej MPIS typu Steinonorm 300.Grubość izolacji 20 mm dla rurociągów. Zbiornik kondensatu należy zaizolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 50 mm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Całość izolacji wykonać zgodnie z PN-85/B Jako armaturę pomiarową projektuje się : - Termometr bimetaliczny KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 120 o C L=64 mm, T 100-R( C), (instalacja wody zasilającej kocioł parowy) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 0,4 Mpa M 100-R(0-0,4) Mpa, (rurociągi wodne zasilające kotły parowe -tłoczenie) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 10 kpa M 100-R(0-0,4) Mpa, (rurociągi wodne zasilające kotły parowe -ssanie) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 0,1 Mpa M 100-R(0-0,1) Mpa, (rurociągi parowe) - Manometry techniczne KFM, średnica tarczy 100 mm, o zakresie pomiarowym do 0,6 Mpa M 100-R(0-0,6) Mpa, (instalacja wody zimnej) Wentylacja kotłowni Wymiana powietrza w pomieszczeniu kotłowni odbywać się będzie grawitacyjnie. Jako kanał nawiewny projektuje się kanał wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 350x500 mm. Jako wentylację wywiewną, 9

10 przyjęto projektowany kanał wywiewny prowadzony po ścianie zewnętrznej Dn350mm tpu BI, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Zaprojektowana wentylacja w kotłowni uniemożliwia powstawanie stref zagrożenia wybuchem. W kotłowni należy przebudować istniejący kanał wentylacji mechanicznej do kuchni. W pomieszczeniu kotłowni należy zdemontować istniejące kanały i wykonać nowe z blach stalowej ocynkowanej typu AI prowadzone przez sąsiednie pomieszczenie Wykonawstwo, odbiory, próby W zakresie wykonawstwa i odbioru obowiązują "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych" nr II. Rurociągi wody zimnej podlegają próbie na ciśnienie 0,9 Mpa, natomiast rurociągi parowe na ciśnienie 0,6 MPa. Przed przystąpieniem do prób instalację należy kilkakrotnie przepłukać mieszaniną wody i powietrza, aż do uzyskania zawartości zanieczyszczeń mniejszych od 0,5mg/l. Cala instalacja z rur stalowych czarnych. i konstrukcja podlega zabezpieczeniu antykorozyjnemu, poprzez staranne oczyszczenie do 2 0 czystości wg instrukcji KOR-3A, a następnie malowaniu dwa razy farbą ftalową do gruntowania, antykorozyjna czerwona, tlenkowa Foskor, o symbolu wg KTM XX. Warstwy farby należy nakładać w odstępie 24 godzin. Rury stalowe czarne nie izolowane pomalować także farbą nawierzchniową Opis instalacji wod.-kan w kotłowni Projektowana instalacja kanalizacji odprowadzać będzie wodę ze spustów zaworów bezpieczeństwa, zaworów spustowych poprzez wpusty ściekowe, lejki dn100 oraz zlew stalowy emaliowany do istniejącej projektowanej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z kotłowni odpływać będą grawitacyjnie do istniejącej studzienki schładzającej skąd będą odpompowane do studzienki z odpływem grawitacyjnym. Nad zlewem projektuje się zawór ze złączką do węża z wodą zimną. Poziomy kanalizacyjne o średnicy 0.10m należy wykonać z rur i kształtek żeliwnych uszczelnianych sznurem smołowym i cementem. Podejścia do zlewu należy wykonać z rur PVC o średnicy 0.05 m i włączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego. 10

11 3.4. Wytyczne branżowe Wytyczne elektryczne dla kotłowni parowej wykonać zasilanie szaf sterowniczych wykonać zasilenie pomp zasilających sterowanych z szafy VIESSMANN Control (moc elektryczna 0,55 kw, 220V 50Hz, ) oraz zabezpieczyć ją przed suchobiegiem z płytki MPW1/2. wykonać zasilenie palników gazowych Giersch N=0,25 KW, 230 V. regulacja zaworu elektromagnetycznego 3.9 uzupełniania wody w zbiorniku kondensatu za pomocą regulatora poziomu wody RPW-4v3-00. Regulacja zaworu elektromagnetycznego 3.9 do schładzania wody w rozprężaczy odmulin termostatem ustawionym na temperaturę maksymalna 50 o C. zaprojektować okablowanie automatyki kota (presostaty, regulator temperatury czuwania, elektroda poziomu wody w kotle) i palnika zgodnie ze schematem technologicznym; zaprojektować gniazda wtykowe 230 V do zasilania stacji zmiękczania wody 1.13 i stację dozującą zaprojektować nowe oświetlenie kotłowni zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65, oraz gniazda wtykowe 230 V, 380 V, 24V. W szafie sterowniczej od każdego kotła oddzielnie muszą być zaprojektowane sygnalizacje świetlne i dźwiękowe przekroczenia stanów granicznych. -sygnalizacja awarii palnika. -sygnalizacja przekroczenia ciśnienia maksymalnego pary -sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu wody w kotle. -sygnalizacja obniżenia się poziomu wody w zbiorniku kondensatu poniżej minimum -sygnalizacja niskiego ciśnienia gazu wyłącznik pożarowy zlokalizować przy drzwiach wejściowych do kotłowni zasilić moduł alarmowy MD-2Z aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej z jednym czujnikami DEX-1 i zaworem z głowicą MAG-3. Przekroczenia dopuszczalnego stężenia gazu wynoszącego 10% dolnej 11

12 granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem spowoduje zamknięcie zaworu z głowica MAG-1 i uruchomienie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej i odcięcie dopływu energii elektrycznej do kotłowni. Instalację elektryczną zaprojektować w wykonaniu szczelnym Wytyczne dla branży budowlanej Cokoły pod kotły (140 x 90 cm) i inne urządzenia wg rysunku Wykonać otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Ściany wewnetrzne kotłowni minimum EI 60 odporności ogniowej. Strop kotłowni minimum REI 60 odporności ogniowej. Ściany kotłowni do wysokości 1,5 m wyłożyć glazurą, Wykonać nowe posadzki ze spadkami do kratek kanalizacyjnych a na wierzch położyć terakotę. Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej EI 60, szerokości 100 cm w świetle, otwierane na zewnątrz, z zamkiem przeciwpanicznym Pomniejszyć otwory okienne dla umożliwienia przejścia kominów. Poszerzyć podest wejściowy zewnętrzny dla wprowadzenia kotłów. Wykonać zagłębienie w pomieszczeniu kotłowni na zbiornik kondensatu i przykryć kratkami Vema. Obmurować kanał wentylacyjny ścianką o grubości 12 cm. 3.5 Uwagi końcowe Zakupu kotłów należy dokonać w firmie, która zajmuje się w sposób kompleksowy i profesjonalny autoryzowaną dystrybucją tj.: - sprzedaje kotły i palniki; - kompletuje oprzyrządowanie kotłów i palników; - przeprowadza montaż armatury kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej kotłów; - w ramach realizacji dostawy przeprowadzi rozruch kotłowni i szkolenie obsługi; - oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 12

13 4. OBLICZENIA 4.1. Bilans pary niskoprężnej o ciśnieniu 0,07 Mpa. W stołówce para używana jest do następujących celów : -dla potrzeb kuchni. -dla potrzeb pralni Zapotrzebowanie pary niskoprężnej dla kuchni Maksymalne zapotrzebowanie pary występuje w godzinach 9-10 G p =216 kg/h Zapotrzebowanie pary w godzinach G p =202 kg/h Zapotrzebowanie pary niskoprężnej dla pralni Maksymalne zapotrzebowanie pary występuje w godzinach G p =266 kg/h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie pary niskoprężnej dla prarni i kuchni Maksymalne zapotrzebowanie pary występuje w godzinach G p = = 468 kg/h 4.2 Dobór kotłów parowych W oparciu o powyższy bilans pary dobranymi jednostkami kotłowymi są dwa kotły parowe niskoprężne firmy VIESSMANN typu Vitoplex 100 LS o mocy 170 kw i 260 kg/h pary każdy o ciśnieniu nominalnym 1 bar z palnikami gazowymi dwustopniowym RG30-Z-L-N firmy Giersch ze ścieżką gazową KEV 25, 1. Podawana przez producenta wydajność parowa kotła jest przy temperaturze zasilania wodnego 20 o C. Łączna wydajność parowa kotłowni wyniesie 520 kg/h. Charakterystyka kotła Vitoplex 100 LS 170 kw - moc cieplna kw - dług./szer./wys /770/1880 mm - ciężar kotła kg - pojemność wodna l - maksymalne ciśnienie pary - 0,1 MPa 4.3 Dobór pompy zasilającej kocioł parowy 13

14 Wymagana wydajność pompy zasilającej Gpz = 1,5 x Qn = 1,5 x 260 = 390 kg/h Dobór nadciśnienia roboczego pompy zasilającej Ppz = 1.2 x Pzb =1,2 x 0,1 =0,12 Mpa Pzb ciśnienie maksymalne kotła. Dobrano pompę wody zasilającej firmy Wilo typu MHI 402, 220 V, N=0,55 KW, G=0-8m 3 /h, P= 20-5 m H 2 O 4.4 Dobór stacji zmiękczania wody Maksymalna godzinowa wydajność wody miękkiej stacji zmiękczania powinna być równa wydajności parowej kotłowni 0.52 m 3 /h. Przyjęto stację zmiękczania wody firmy Epuro typu Epurotech 50/50DF sterowana objętościowo z dwoma kolumnami o maksymalnym przepływie m 3 /h. 4.5 Dobór zbiornika kondensatu Pojemność zbiornika przyjęto na 1 h wydajności kotłowni V zb 2 0,26 0,52 m 3 Przyjęto zbiornik kondensatu typu A-1 wielkość 1 o pojemności całkowitej 500 dm 3 ze stali nierdzewnej 4.6. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła parowego o mocy 170 kw Dobór zaworu bezpieczeństwa wykonano w oparciu o normę PN-82/M i przepisy U.D.T. Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: gdzie: Q = 170 kw r = kj/kg 3600 Q m 276kg / h r maksymalna moc kotła; - ciepło parowania wody. 14

15 Powierzchnia przekroju kanałów dolotowych zaworu bezpieczeństwa dla pary: A p 10 K 1 K 2 m ( p mm 0,1) 10 0,54 1,0 0,72 (0,07 0,1) 2 gdzie: K 1 = 0,54 K 2 = 1,0 p 1 = 0,07 MPa - maksymalne ciśnienie w kotle; = 0,72 - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa Średnica zaworu bezpieczeństwa: d 4 A p 0 23,1 mm Przyjęto zawór bezpieczeństwa dostawcy kotła na zaworu 0,07 MPa 4.7. Wentylacja kotłowni ciśnienie otwarcia Wentylacja nawiewna Wymagana powierzchnia kanałów nawiewnych 5 cm 2 /KW mocy kotłów. Przekrój kanału nawiewnego: A = 2 x 170 x 5 = 1700 cm 2 Przyjęto kanał nawiewny 50 x 35 mm (A=1750 cm 2 ) Wentylacja wywiewna Wymagana powierzchnia kanałów wywiewnych wynosi połowę powierzchni kanałów nawiewnych: A = 1700 x 0,5 =850 cm 2 Przyjęto kanał wywiewny o średnicy 350 mm (961 cm 2 ). 4.8 Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla kotłowni wartość opałowa gazu (wg danych Z.G. Lublin XII.97 r.) Q i = kj/m 3 =8625 kcal/h - maksymalne godzinowe zużycie gazu ziemnego 15

16 B h Qmax ,2m /h Q η ,91 i 4.9. Obliczenie wymaganej powierzchni okien Powierzchnia kotłowni -36,0 m 2. Wymagana powierzchnia okien 36:15=2,4m 2. Przyjęto istniejące dwa okna o wymiarach 1,20 x 1,7m i jedno o wymiarach 1,1 x1,2. (F= (1,20 x 1,7) x 2,0 + (1,1x1,2)= 5,4 m 2 ) Obliczenie wymaganej kubatury Moc kotłowni 340 kw. Wymagana kubatura 340: 4.65=73,1 m 3 Kubatura kotłowni wynosi 6,3x5,7x3,15=113 m 3 Warunek wielkości kubatury jest spełniony. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kotłownia parowa opalana gazem ziemnym w budynku Zakładu Karnego w Chełmie ul. Kolejowa 112. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Chełm ul. Kolejowa 112. INWESTOR: Zakład Karny w Chełmie PROJEKTANT: mgr inż. J. Targoński upr. bud. 8/Lb/ Zakres robót dla zamierzenia budowlanego Zakres robot obejmuje wykonanie technologii kotłowni parowej opalanej gazem ziemnym wraz z instalacją gazową Kolejność realizacji: 16

17 - zabezpieczenie terenu robót montażowych poprzez ogrodzenie taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną, - Demontaż istniejących urządzeń zasilanych para w pomieszczeniu kotłowni - Wykonanie niezbędnych robot budowlanych - Montaż urządzeń oraz rurociągów technologicznych - Wykonanie prób ciśnieniowych,roboty antykorozyjne i izolacji cieplnej. - montaż elementów kominowych z zabezpieczeniem terenu robót montażowych poprzez ogrodzenie taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną, - Uruchomienie kotłowni 5.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Przy montażu komina na wysokości i przestrzeganiu warunków wykonywania takich robót nie wystąpią zagrożenia zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla osób postronnych pozostających poza strefą terenu robót Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest potwierdzana zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 17

18 strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiają szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Dla terenu wykonywania prac związanych z budowa komina powyższe zagrożenia nie wystąpią. Nie stanowią także ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji czy też ewentualnej ewakuacji. Targoński Opracował: Janusz 18

19 Oznaczeni e 6. WYKAZ URZĄDZEŃ Nazwa urządzenia i charakterystyka, armatura Ilość szt Urządzenia i armatura dla kotłowni parowej 1.1 Kocioł parowy olejowo-gazowy firmy VIESSMANN typu Vitoplex 100 LS o mocy 170 kw i nadciśnieniu roboczym 0,1 Mpa 260 kg/h pary, lub Palnik gazowy firmy Giersch typu RG30-Z-L-N, dwustopniowy z wbudowana skrzynką sterującą silnik wentylatora 0,25 KW,230 V, z 2 armaturą gazową KEV25, 1, ciśnienie gazu 25 mbar, lub. 1.3 Zawór bezpieczeństwa na ciśnienie otwarcia 0,07 MPa dostarczony 2 razem z kotłem 1.4 Automatyczny odpowietrznik pary firmy VIESSMANN (wyposażenie 2 dodatkowe kotła), lub 1.5 Szybkozamykający zawór odmulający DN40 z dźwignią ręczną firmy 2 Viessmann, kołnierzowy, lub 1.6 Zbiornik kondensatu typu A-1 wielkość 2, V=500 l, ze stali nierdzewnej z poziomowskazem z dwoma króćcami DN40 do ssania wody zasilającej i dla sondy Pompa wody zasilającej firmy Wilo typu Economy MHI 202, 230 V, 2 N=0,55 kw, V=0 5 m 3 /h, H=20 mh 2 O, lub równoważna. 1.8 Schładzacz mieszający VDM 0,3 t/h pojemność 50l, Gestra, lub Chłodniczka próbek wielkość firmy Spiral Sarco SC20 ze stali 1 nierdzewnej, lub 1.11 Odwadniacz pływakowy firmy Gestra typu UNA 13h-A04, G1/2, lub Filtr do wody zimnej firmy Epuro typ EPURION A25-2, lub Stacja zmiękczania wody Epuro EPUROTECH 50/050 DF 1 kpl. o maksymalnym przepływie 2,5 m 3 /h, lub 1.14 Urządzenie proporcjonalnego dozowania firmy Epuro ESPEDOS PZ 19

20 35CH200 - z pompą dozującą, zaworem wtryskowym i wodomierzem na 1 kpl. 2,5 m 3 /h,, lub równoważne Wodomierz do wody zimnej JS 2,5, q p =2,5 m 3 /h Armatura dla kotłowni parowej 2.1 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 6 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 100,lub 2.2 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 40, lub Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 3 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 15, lub 2.4 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 2 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 25, lub 2.5 Przepustnica firmy ARI Armaturen typ ZESA z dyskiem ze stali 2 nierdzewnej z dzwignią reczną, fig , PN10, Dn40, lub równoważna 2.6 Zawór odcinający kulowy o połączeniach gwintowanych DN Zawór odcinający kulowy o połączeniach gwintowanych DN Zawór odcinający kulowy o połączeniach gwintowanych DN Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 2 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 32, lub 2.10 Zawór odcinający bezobsługowy z uszczelnieniem mieszkowym firmy 2 Gestra typu GAV 061 PN 16 o połączeniach kołnierzowych DN 50, lub 2.11 Zawór kulowy gwintowany firmy Spirax M10S4RB ze stali nierdzewnej 4 1/2, lub Rozdzielacz parowy 200 L= 2,0 m Filtr FS1 Dn

21 2.14 Zawór zwrotny płytkowy firmy Gestra typu RK 76 PN 10 DN 32, ze stali 2 nierdzewnej, lub 2.15 Zawór zwrotny płytkowy firmy Gestra typu RK 41 PN 16 DN 100, lub Filtr do wody zimnej o połączeniach gwintowanych Dn Filtr do wody zimnej o połączeniach gwintowanych Dn Zawór antyskażeniowy 40 Danfoss typu EA 251, lub Zawór kulowy ze stali nierdzewnej o połączeniach gwintowanych Dn Aparatura sygnalizacyjna, pomiarowa i sterująca dla kotłowni parowej 3.1 Uniwersalna elektroda poziomu wody firmy VIESSMANN (wyposażenie 2 kotła), lub 3.2 Regulator ciśnienia pary w kotle firmy VIESSMANN I i II stopnia 4 (wyposażenie szafy sterowniczej), lub 3.3 Ogranicznik ciśnienia zabezpieczający z blokadą firmy VIESSMANN 2 zakres nastawy bar(wyposażenie szafy sterowniczej), lub 3.4 Poziomowskaz firmy VIESSMANN (wyposażenie kotła), lub Manometr techniczny firmy VIESSMANN o zakresie 0-1,6 2 bar(wyposażenie kotła), lub 3.6 Regulator temperatury czuwania firmy VIESSMANN do 95 0 typ 2 7D1.R326 +kieszeń 1 (wyposażenie do szafy sterowniczej), lub 3.7 Szafa sterownicza VIESSMANN CONTROL do kotłów parowych, lub Wieloprętowa elektroda regulacji poziomu firmy Viessmann 2 (wyposażenie kotła), lub 3.9 Zawór elektromagnetyczny Danfoss EVISI 25, 1 z cewką 220 V, lub Regulator poziomu wody w zbiorniku kondensatu firmy Elbro typ 1 RPW-4v3-00, z modułem MPW1/2, do kondensatu z niską przewodnością, lub Czteropunktowy czujnik poziomu wody typu CPW-41 firmy Elbro, lub 1 21

22 równoważna 3.12 Zawór elektromagnetyczny Danfoss EVISI 15, 1/2 z cewką 230 V, lub Termostat nastawny zanurzeniowy firmy Afriso typu 7P1, ½, nastawa 1 temperatury 0-90 o C, tuleja 200 mm, lub. 4. Wentylacja kotłowni 4.1 Czerpnia ścienna typu A 500x Kanał wentylacyjny , L = 600mm Kratka wentylacyjna typu K1+P kierownicami 500x Kanał wentylacyjny typu AI, 500x350 l=350 mm Kolano wentylacyjne typu AI 500x350/500x Kanał wentylacyjny typu BI 350mm, L= 6000mm z jednej strony 1 osiatkowany 4.7 Kolano wentylacyjne typu BI 350mm Kanał wentylacyjny typu BI 350mm, L=2000mm Wywietrzak dachowy cylindryczny Dn350mm 1 5. Kominy dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej, 250/ Złączka podłączenia do pieca jednościenna Redukcja jednościenna 200/ Kolano dwuścienne 45 o dn250/ Element długościowy dwuścienny L=1700 dn=250/ Kolano dwuścienne 90 o dn Element długościowy dwuścienny L = 1000mm dn250/310 z otworami pomiarowymi 10 i 64x Trójnik 90 o dn250/310 <45 o Element długościowy dwuscienny dn250/310, L=1000 mm Wyczystka dwuścienna dn250/310, z drzwiczkami Odkraplacz dwuścienny dn250/ Zakończenie ustnikowe dwuścienne dn250/ Wspornik komina 2 6 Instalacja gazowa 22

23 6.1 Zawór odcinający gazowy kulowy o połączeniach gwintowanych Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej przewody typu AI- dokładny domiar kanałów na budowie 7.1 Konfuzor 700x600/700x500, L=1000mm Kolano wentylacyjne 700x500/700/ Kanał wentylacyjny 700x500, L=950mm Dyfuzor wentylacyjny 700x500/700x600 L=1200mm Kanał wentylacyjny 700x600, L=2000mm Kolano wentylacyjne 700x600/700/ Kolano wentylacyjne 600x700/600/ Instalacja kanalizacji 8.1 Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej Wilo-Drain TMW32/8, 1 zasilanie jednofazowe 230V, P=0,37 kw, 50Hz 8.2 Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym firmy Wilo R11/

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany palników w kotłowni w Głubczycach przy ul. Olimpijskiej 1

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany palników w kotłowni w Głubczycach przy ul. Olimpijskiej 1 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego-wykonawczego wymiany palników mazutowych na palniki gazowe wraz z instalacją gazową w budynku kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach. 1.Dane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Obiekt: Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Rodzaj oprac.:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ATW - Technika Sanitarna spółka cywilna T. Kozłowski, W. Paluch 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2 tel., fax.: (81) 888 52 41; e-mail: atw@op.pl PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Remont instalacji gazu n.c. Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a

Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305 Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Konto: P B S w Sanoku ul. Kościuszki 22 Inwestor : Gmina Korczyna, 38-420

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo