Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem Siłownik z wyposażeniem V [m3/h] dpmv [kpa] dpv100 [kpa] PV kvs [m3/h] DN [mm] PN Sygnał sterujący dpmax [kpa] dps [kpa] 1 1 obwód 1 VXP ALG20 SSC31 1,07 3,00 2,00 0,49 6, stawny V 2 1 obwód 2 VXP ALG25 SSC31 2,15 3,00 4,00 0,61 10, stawny V 3 1 obwód 3 VXP SSC31 1,29 3,00 4,00 0,58 6, stawny V dpmv dpv100 PV dpmax dps spadek ciśnienia w części instalacji o zmiennym przepływie spadek ciśnienia na wybranym zaworze autorytet wybranego zaworu maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia w kanale regulacyjnym zaworu, obowiązująca w całym zakresie skoku zaworu z siłownikiem maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia, przy której siłownik jeszcze niezawodnie zamyka zawór pokonując ciśnienie Utworzone programem Easy VASP V Strona :13:00

11 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-z\nrqdzf]hjrwhfkqrorjllnrwárzql dla budynku Laboratoryjnego B Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.0 Podstawy opracowania - rzuty architektoniczno-budowlane, - informacje techniczne i handlowe, -RERZL]XMFHSU]HSLV\LQRUP\ 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest: Projekt budowlano-wykonawczy: -WHFKQRORJLLNRWáRZQL 3 OPIS TECHNICZNY 7HFKQRORJLDNRWáRZQL 3URMHNWRZDQDNRWáRZQLDVWDQRZLüEG]LH*UyGáRFLHSáD - dla potrzeb c.o. -GODSRWU]HEFLHSáDWHFKQRORJLF]QHJRMDNRUH]HUZD -GODZ\WZRU]HQLDFLHSáHMZRG\X*\WNRZHM -UH]HUZDGRV]\ENLHJRZ\WZRU]HQLDFLHSáHMZRG\X*\WNRZHM.RWáRZQL]ORNDOL]RZDQRZSLZQLF\3UDFDNRWáRZQL-FDáRURF]QD 3.2 KRFLRáZRGQ\GODFRLFZX -GODSRNU\FLD]DSRWU]HERZDQLDFLHSáDGREUDQRNRWá\NRQGHQVDF\MQHZRGQH typ Logano GB-162 o mocy Q = 80,0 kwnd*g\.rwá\v]]dpnqlwnrpruvsdodqld 3.3 Pompy 1DREZRGDFKNRWáRZ\FKLJU]HZF]\FKPRQWRZDüSRPS\:LHONRFLSRPSZREOLF]HQLDFK -SRPS\RELHJXNRWáD- Wilo szt 2 - pompy obiegów grzewczych - Wilo typ TOP-E szt 3 - pompa obiegu c.w.u Wilo typ TOP-S szt 1 5XURFLJL 3RGNRWáDPL]DPRQWRZDüXNáDGUXU]HVSUJáHPK\GUDXOLF]Q\PGODGZyFKNRWáyZ 3U]HZRG\WHFKQRORJLF]QHSU]\NRWOHLSRGJU]HZDF]XFZXZ\NRQDü]UXUVWDORZ\FK 1

12 ze stali ST37.00 àf]hqlhuxusu]h]vsdzdqlh 3RáF]HQLHXU]G]H- pompy, zawory- na gwint, 5XU\ZNRWáRZQLL]RORZDüNV]WDáWNDPLSROLXUHWDQRZ\PLI-my Steinonorm 3.5 Armatura =DVWRVRZDQRJHQHUDOQLH]DZRU\NXORZHMDNR]DZRU\RGFLQDMFH 3U]\SRPSDFK]DPRQWRZDü]DZRU\]ZURWQHW\SSOCLA 895, Oventrop i KSB oraz filtry siatkowe firm Oventrop i KSB 1DREZRGDFKJU]HZF]\FKGODLQVWDODFMLFR]DPRQWRZDü]DZRU\WUyMGURJRZH Na powurflhsu]hgvsu]jáhpk\gudxolf]q\p]dprqwrzdürgpxodf]w\sx) Automatyka :FHOXX]\VNDQLDHIHNW\ZQRFL]X*\FLDJD]X]LHPQHJRRUD]ZáDFLZ\FKSDUDPHWUyZLQVWDODFMLFR LFZXQDOH*\]DPRQWRZDüDXWRPDW\Nserii 4000VNáDGDMFVL] - tablicy steurzqlf]hmqdflhqqdm/2*$0$7,&v]w]prgxáhp)0 orazwdeolfqdflhqqlogamatic 4122 szt 1 PRGXáDPL)0L)0 &LHSáDZRGDX*\WNRZD 'ODSU]\JRWRZDQLDFLHSáHMZRG\GODSRWU]HEVRFMDOQ\FKSURMHNWXMHVLZ\PLHQQLNSRMHPQRFLRZ\ SRGáF]RQ\GRRGUEQHJR]áDGXJU]HMQHJRVWHURZDQHJRXNáDGHPUHJXODF\MQ\P]NRWáDRUD] ZVSRPDJDQ\LQVWDODFMNROHNWRUyZVáRQHF]Q\FK =DSURMHNWRZDQRSRGJU]HZDF]SRMHPQRFLRZ\/RJDOX[60 RSRMHPQRFL9 OV]WXVWDZLRQ\ZNRWáRZQL 3.8 Pompa cyrkulacyjna clhsáhmzrg\ :FHOXX]\VNDQLDV]\ENLHJRSRERUXFLHSáHMZRG\SURMHNWXMHVLSRPSF\UNXODF\MQ SRáF]RQ]LQVWDODFMFZX3RPSPRQWRZDüSU]HGZ\PLHQQLNLHPFZ =DSURMHNWRZDQRSRPSF\UNXODF\MQFLHSáHMZRG\:LOR6WDU= :HQW\ODFMDNRWáRZQL Wentylacja nawiewna :SURMHNWRZDQHMNRWáRZQLSURMHNWXMHVLZHQW\ODFMQDZLHZQR-Z\ZLHZQJUDZLWDF\MQ =XZDJLQDWR*H]DVWRVRZDQRNRWá\]]DPNQLWNRPRUVSDODQLDLQLHSRWU]HEDGR NRWáRZQLGRVWDUF]DüSRZLHWU]HGRVSDODQLD]DSURMHNWRZDQRQDZLHZLZ\ZLHZ]NRWáRZQL kratkami 160 x 160 mm 'RSURZDG]HQLHSRZLHWU]DGRNRWáyZNDQDáHPEODV]DQ\PV\VWHPRZ\PZJVSHF\ILNDFML kominów =DEH]SLHF]HQLHNRWáDLNRWáRZQL =DEH]SLHF]HQLHNRWáDZRGQHJR- wg PN-B-02414:1999 2

13 -QDF]\QLHEH]SLHF]HVWZDW\SFlamco C zawór bh]slhf]hvwzdflopress ½ szt 2 - zabezpieczenie wymiennika c.w.u ]DZyUEH]SLHF]HVWZDFlamco Prescor B ½ - naczynia wzbiorcze Flamco Airfix D 25/4 Ponadto seperatory powietrza typ Flexair i filtroodmulacz FOM =DEH]SLHF]HQLHNRWáRZQLSU]HGHZHQWXDOQ\PZ\Sá\ZHPJD]X 3URMHNWXMHVL]DPRQWRZDQLHGHWHNWRUyZJD]XW\SDEX-1RUD]]DPRQWRZDQLHSU]\ZHMFLXGR NRWáRZQLPRGXáXVWHUXMFHJRW\SMD-2ZDZV]DIFH]DZRUXJáyZQHJR elektrozaworu typ MAG RGFLQDMFHJRGRSá\ZJD]X Kominy i czopuchy 'ODNRWáDNRndensacyjnego zaprojektowano komin i czopuch z blachy stalowej nierdzewnej kwasodpornej..rplq\]hzqwu]qhz\surzdg]lüsrqdggdfk:\vrnrünrplqyz+ P Elementy kominów wg zestawienia W czopuchu przewidziano wyczystki oraz rurki do pomiaru spalin,qvwdodfmdnrohnwruyzvárqhf]q\fk 'ODZ\OLF]RQHJR]DSRWU]HERZDQLDFLHSOHMZRG\TU OKGREUDQRNROHNWRU\ VáRQHF]QHSUy*QLRZHW\S&3&UXURZHRSRZP 3 szt :\PLDQDFLHSODQDVWSRZDüEG]LHZZ\PLHQQLNX60RSRMO Do uzyskdqldsu]hsá\zxsrsu]h]nrohnwru\greudqrvwdfmsrpsrzw\s.6 Rury instalacji solarnej PLHG]LDQHáF]RQHQDOXWWZDUG\ 3U]\VWDFMLSRPSRZHM]DPRQWRZDüQDF]\QLHEH]SLHF]HVWZD)ODPFR-Solar 35 L]DZyUEH]SLHF]HVWZD3UHVFRU-6RODUò QDFLQLHQLHRWwarcia 6 bar :V]\VWNLHSRáF]HQLDZV\VWHPLH7LFKOHPDQQD wg schematu.rohnwru\várqhf]qhxvwdzlüqdgdfkxzedwhullsrv]wqdvwhod*xlsráf]\ü ]LQVWDODFMVRODUQ1DLQVWDODFMLVRODUQHM]DPRQWRZDüRGSRZLHWU]QLNLDQDSU]HZRG]LH DXWRPDW\NLXNáDGSU]HSLFLRZ\63 6WHOD*HQDOH*\XVWDZLüZNLHUXQNXSRáXGQLRZ\P]RGFK\OHQLHP-10 na zachód. 6WHOD*HQDOH*\GRFL*\üSá\WDPLEHWRQRZ\PL]JRGQLH]LQVWUXNFMPRQWD*XNROHNWRUyZ VáRQHF]Q\FK =DEH]SLHF]HQLHSU]HFLZSR*DURZH.RWáRZQLDEG]LHRSDODQDJD]HP]LHPQ\PW\S(:NRWáRZQLQLHZ\VWSXMVWUHI\]DJUR*HQLD Z\EXFKHPDXWRPDW\F]QHVWHURZDQLHLKHUPHW\F]QRüXNáDGyZMHGQDN*HGRSRPLHV]F]HQLD PR*HSU]HGRVWDüVLQLHZLHONDLORüJD]X]SDOQLNDOXEXV]NRG]RQHMUXU\ 'ODWHJRWH*]DSURMHNWRZDQRGHWHNWRUJD]XVSU]*RQ\]HOHNWUR]DZRUHPXPLHV]F]RQ\P 3

14 Z]HZQWU]QHMV]DIFHJD]RZHM3RPLHV]F]HQLDNRWáRZQLZ\SRVD*\üZSRGUF]Q\VSU]WJDQLF]\ RPDVLHPLQLPXPNJZLORFLMHGQRVWNDJDQLF]DQDPSRZLHU]FKQL 'RGDWNRZRGRJDV]HQLDSR*DUXZVWUHIDFKJG]LH]DPRQWRZDQHVVLOQLNLHOHNWU\F]QH]DVWRVRZDü JDQLFHQLHJRZH (OHPHQW\EXG\QNXWDNLHMDNFLDQ\VWURS\ZNRWáRZQLPXV]PLHüRGSRUQRüRJQLRZFR najmniej EI-PLQXWDGU]ZLRGSRUQRüRJQLRZFRQDMPQLHM(,-30 minut. Elementy instalacji elektryc]qhmwdnlhmdnzáf]qlnllrsudz\]dvwrvrzdüzz\nrqdqlx przeciwwybuchowym. 4. Uwagi ogólne -:V]HONLHSUDFHQDOH*\UHDOL]RZDü]JRGQLH]GRNXPHQWDFMWHFKQLF]QRUD] :DUXQNDPLWHFKQLF]Q\PLZ\NRQDQLDLRGELRUXUREyWEXGRZODQRPRQWD*RZ\FKF]ü II LF]ü,,,RUD]:DUXQNDPLWHFKQLF]Q\PLMDNLPSRZLQQ\RGSRZLDGDüEXG\QNL LLFKXV\WXRZDQLHZ\GDQH5R]SRU]G]HQLHP0LQLVWUD,QIUDVWUXNWXU\]NZLHWQLDU a opublikowanymi w Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. 2SUDFRZDá 0DUHN.RZDOVNL 4

15 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część graficzna 4.1. Technologia kotłowni -schemat kotłowni rys. nr Technologia kotłowni -rzut kotłowni rys. nr Technologia kotłowni przekrój A-A rys. nr Technologia kotłowni przekrój B-B rys. nr Technologia kotłowni przekrój C-C rys. nr Instalacja odprowadzenia spalin -rzut kotłowni rys. nr Instalacja odprowadzenia spalin przekrój A-A, B-B rys. nr Instalacja odprowadzenia spalin przekrój C-C rys. nr Usytuowanie kolektorów słonecznych rzut dachu rys. nr 9

16 Oznaczenia do projektu kotłowni gazowej dla budynku B Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 - Kocioł Logano GB 162 o mocy Q=80W Buderus -szt Grupa przyłączeniowa pompowa Buderus -szt.2 typ dla GB162 80kW z pompą obiegową kotła WILO TOP S 25/5-1 Wilo -szt.2 z zaworem bezpieczeństwa dla kotła. Flopress-½ Flamco Flexcon -szt Układ hydrauliczny ze sprzęgłem hydraulicznym dla dwóch kotłów Buderus -szt Zasobnik c.w.u. Logalux SM500 Buderus -szt Zawór bezpieczeństwa dla c.w.u. Prescor B-½ Flamco Flexcon -szt.1 7- Wzbiorcze naczynie przeponowe Airfix 25/4 Flamco Flexcon -szt Naczynie bezpieczeństwa Flamco Flexcon C110 Flamco -szt Filtroodmulnik typ TerFOM-lux 65 D n =65mm Termen -szt Separator powietrza Flexair 65S Dn=65mm Flamco -szt Pompa cyrkulacyjna typ WiloStar-Z-20/1 CircoStar Wilo -szt Pompa c.w.u. typ Wilo TOP-S 25/5-1 Wilo -szt Pompa obiegowa typ W ilo TOP-E 25/1-7 KSB -szt Zawór mieszający trójdrogowy typ VXP z siłownikiem SSC31 Landis&Staefa -szt Zawór mieszający trójdrogowy typ VXP z siłownikiem SSC31 Landis&Staefa -szt Filtr siatkowy FS20 Aquatherm -szt Filtr siatkowy FS25 Aquatherm -szt Zawór zaporowy Dn=20mm -szt Kolektor słoneczny typ Vaciosol CPC 12 Buderus -szt Stacja pompowa Logasol KS-0120 Buderus -szt Naczynie bezpieczeństwa Flamco Solar 35dm3 Flamco -szt Zawór bezpieczeństwa Prescor-Solar ½ Flamco Flexcon -szt.1 23 Odpowietrznik automatyczny metalowy Buderus -szt Odpowietrznik pływakowy z zaworami odcinającymi Flexvent Super ½ Flamco Flexcon -szt.8

17 25 - Rozdzielacze Dn=125mm L=145cm -szt Neutralizator z tworzywa sztucznego NE 0.1 Buderus -szt Tablica sterująca naścienna typ Logamatic 4121 z modułem FM456 Buderus -szt Tablica sterująca naścienna typ Logamatic 4122 z modułami FM443, FM442 Buderus -szt Zawór regulacyjny TACO-SETTER nr o zakresie przepływu 2-8 l/min i kv 1.8 m3/h Valmark -szt Pompa obiegowa układu solarnego WILO STAR-ST 25/4 Wilo -szt.1 Poza tym: manometry w zakresie ciśn. 0-0,4Mpa typu T KFM -szt.10 manonetro-termometry w zakresie ciśnień 0-0,4Mpa KFM typu T -szt.8 zawory odcinające średnice i ilość wg rysunków kotłowni zawory zwrotne średnice i ilość wg rysunków kotłowni

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 218 Wyposażenie dodatkowe... 219

POMPY CIEPŁA. POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 218 Wyposażenie dodatkowe... 219 POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA geotherm VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda)... 218 Wyposażenie dodatkowe... 219 geotherm plus VWS grzewcze pompy ciepła (solanka/woda) z funkcją chłodzenia pasywnego...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO OŚWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ AKADEMIl WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO INWESTOR: ADRES BUDOWY: Akademia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29,fax. 853 87 44 e-mail

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ. ważny od: 2005.04.11

CENNIK URZĄDZEŃ. ważny od: 2005.04.11 CENNIK URZĄDZEŃ ważny od: 00.0.11 if Product Design Awards 00 1 wyróżnień dla produktów marki Vaillant przyznane przez Industrie Forum Design Hanover, marzec 00 CENNIK URZĄDZEŃ ważny od: 00.0.11 Warunki

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ

OFERTA NA WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ OFERTA NA WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCEJ PRODUKCJĘ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM SG kod paskowy nr...... ZAWIERA (ofertę wykonano w 2 egzemplarzach): właściwa oferta zgodna

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ. ważny od: 2008.05.12. Z zastrzeżeniem zmian. Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego

CENNIK URZĄDZEŃ. ważny od: 2008.05.12. Z zastrzeżeniem zmian. Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego CENNIK URZĄDZEŃ ważny od: Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego 2 NOWOŚCI 2008 OFERTA PAKIETOWA PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY GAZOWE KOTŁY WISZĄCE, NIEKONDENSACYJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO

WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO WPROWADZENIE DO CENNIKA SYSTEMOWEGO Uwzględniając Państwa prośby i sugestie o poszerzenie naszej oferty w zakresie pakietów urządzeń i rozwiązań systemowych, w aktualnej edycji zmieniliśmy gruntownie strukturę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo