OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe, stanowiące źródło ciepła dla budynku Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu. 3. Źródła ciepła kotłowni W budynku zostaną zlokalizowane 2 kotłownie wbudowane, opalane gazem ziemnym grupy E. Źródłem ciepła w każdej z kotłowni będzie kocioł żeliwny z otwartą komorą spalania o mocy 55 kw. Obiegi kotłowe zostaną połączone w Kotłowni nr 1 tworząc układ kaskadowy 2 kotłów, zasilających obieg grzewczy instalacji centralnego ogrzewania. Dobrany typ kotła żeliwny, z otwartą komorą spalania, o mocy grzewczej 55kW Charakterystyka techniczna Kocioł niskotemperaturowy wykonany wg DIN EN 297 z możliwością regulacji pogodowej, bez konieczności utrzymywania temperatury progowej. Kocioł posiada znak CE i znak ochrony środowiska Błękitny Anioł. Budowa członowa z żeliwa GL 180M. Sprawność nominalna powyżej 94%. Palnik atmosferyczny jednostopniowy. Sterowanie Sterowanie kaskadowe z regulatorem nadrzędnym zamontowanym na dowolnym kotle i regulatorem podrzędnym zamontowanym na drugim kotle. Regulacja pogodowa obiegu grzewczego. Wymiary kotła (dł. x szer. x wys.): 726 x 740 x 1204 mm. Waga: 255 kg.

2 4. Wymagania ogólnobudowlane pomieszczeń kotłowni Pomieszczenia kotłowni Klasa odporności pożarowej części budynku, w której projektowane są przedmiotowe kotłownie to C. Klasa odporności ogniowej ścian, stropu i drzwi wydzielających pomieszczenia kotłowni powinna jest nie mniejsza niż: ściany zewnętrzne: REI 120, ściany wewnętrzne: REI 120, strop: REI 120, drzwi: EI 60. Podłogi: wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałe na nagłe zmiany temperatury oraz uderzenia. Podłogi należy wykonać ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych. Odprowadzenie ścieków z wpustów podłogowych przewidziano do istniejącej studzienki schładzającej znajdującej się w sąsiednim pomieszczeniu. Odprowadzenie wody ze studzienki przewidziano do przewodu odpływowego z budynku za pośrednictwem pompy załączanej pływakiem. W obydwu kotłowniach należy zamontować zawór ze złączką do węża DN15, a w pomieszczeniu Kotłowni nr 1należy zamontować zmiękczacz jednokolumnowy, uzdatniający wodę do celów kotłowych. Wentylacja pomieszczeń kotłowni Zaprojektowano nawiewy powietrza typu Z z blachy stalowej ocynkowanej (umieszczone na ścianie za kotłem ) składające się z: czerpni ściennych, umieszczonych na ścianie zewnętrznej, kanałów doprowadzających powietrze zakończonych na wys. 30 cm (dolna krawędź) nad posadzką, przepustnic powietrza w otworach nawiewnych (w przepustnicach należy wykonać blokadę przed zamknięciem poniżej 50% pola przekroju), Wymiary elementów nawiewnych: 400 x 100 mm. Kominy wentylacyjne: kanały grawitacyjne wywiewne, dwuścienne, o przekroju krągłym, o wym. 150/250 mm, wyprowadzone po ścianie zewnętrznej i zakończone daszkiem; wloty do kanałów należy wyposażyć w kratkę; a wyloty kominów wentylacyjnych należy zakończyć daszkiem. Kominy wentylacyjne stanowić będą konstrukcje samodzielne, mocowane do ściany zewnętrznej i podparte na fundamentach (okrawędziowanych kątownikiem stalowym) o wym. 40 x 40 cm.

3 Kominy spalinowe Kotły zostaną podłączone do kominów zewnętrznych, dwuściennych, (stal kwasoodporna płaszcz wewnętrzny, stal kwasoodporna płaszcz zewnętrzny), izolowanych o gr. 50 mm, o średnicy wewn./zewn. 180/280 mm. Kominy spalinowe stanowić będą konstrukcje samodzielne, mocowane do ściany zewnętrznej i podparte na fundamentach (okrawędziowanych kątownikiem stalowym) o wym. 40 x 40 cm. Na czopuchu każdego z kotłów wymagany jest element z króćcem pomiarowym. Wyloty kominów należy zakończyć ustnikiem na wysokości wynikającej z wytycznych normy PN-89/B Efektywna wysokość kominów wraz z czopuchami wyniesie ok. 10,5 m. Każdy z kotłów jest fabrycznie wyposażony w przerywacz oraz czujnik zaniku ciągu kominowego. 5. Urządzenia technologiczne kotłowni Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego (wg PN-B-02414:1999): V u = V x ρ 1 x ٧ = 71,20 dm 3 ; gdzie: V pojemność instalacji c.o. [m 3 ], ρ 1 gęstość wody instalacyjnej w temp. 10 o C = 999,7 kg/m 3, ٧ przyrost objętości wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej do temperatury obliczeniowej [dm 3 /kg]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego: V n = V u x ((p max +1)/(p max p min. )) = 142,40 dm 3 ; gdzie: p max - maks. obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar], Dobrane naczynie wzbiorcze Pojemność całkowita: 200 dm 3 Ciśnienie wstępne: 1,0 bar. Naczynie wzbiorcze należy podłączyć poprzez szybkozłączkę R1.

4 Rura wzbiorcza instalacji c.o. Obliczenie średnicy rury wzbiorczej wg PN-B-02414:1999: d = 0,7 x = 8,44 mm; Przyjęto średnicę rury wzbiorczej DN25. Rura wzbiorcza powinna być prowadzona w jednym kierunku, do lub od naczynia. Odcinki poziome powinny mieć spadek co najmniej 5. Obliczenia zaworów bezpieczeństwa kotłów Dobór zaworów bezpieczeństwa (wg WUDT-UC-WO-A/01): m 3600 x N/r (kg/h); gdzie: m przepustowość zaworu bezpieczeństwa (kg/h) N największa trwała moc cieplna kotła (kw) r ciepło parowania (kj/kg) m = 3600 x (55/2161) = 92 kg/h m = 10 x K 1 x K 2 x α x A x (p 1 + 0,1), gdzie: K 1 - współczynnik poprawkowy; K 1 = 0,53; K 2 współczynnik K 2 = 1; α - współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa; α = 0,9x0,42 = 0,378; A obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego (mm 2 ), p 1 (MPa) ciśnienie zrzutowe; p 1 = 0,33; A = 106,8 mm 2 ; Dobrane zawory bezpieczeństwa DN15, d 0 = 12 mm, p 0 = 3 bar Przewody odpływowe zaworów bezpieczeństwa należy doprowadzić nad posadzkę, tak aby można było zaobserwować wypływającą z nich ciecz. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zmniejszenie pola przekroju przewodów odpływowych ani stosowanie odcięć. Dobrane pompy obiegów kotłowych H max = 6,5 m, Q max = 9,0 m 3 /h, płynna regulacja obrotów Przepływ obliczeniowy: V = 3,6 m 3 /h

5 Dobrana pompa obiegu instalacji grzewczej H max = 11,0 m, Q max = 12,0 m 3 /h, płynna regulacja obrotów Przepływ obliczeniowy: V = 4,9 m 3 /h Zawory regulacyjne obiegów kotłowych W celu zrównoważenia hydraulicznego obiegów kotłowych przewidziano zastosowanie ręcznych zaworów równoważących. Dobrane zawory regulacyjne DN32, K vs = 18 m 3 /h Dobrany zawór regulacyjny trójdrogowy obiegu grzewczego DN40, K vs = 25 m 3 /h z napędem 3 - punktowym Napięcie zasilające napędu należy dobrać do wymagań regulatora sterującego. Zwrotnica hydrauliczna Zaprojektowano zwrotnicę hydrauliczną z funkcją separatora powietrza oraz odmulacza. Dobrany typ zwrotnicy DN65, przenosząca moc 110 kw Zawór napełniania instalacji Do napełniania instalacji grzewczej przewidziano automatyczny zawór napełniania przyłączony do rozdzielacza powrotnego kotłów. Zawór powinien posiadać reduktor, manometr, zawór zwrotny oraz zawór odcinający. Samo napełnianie powinno odbywać się za pośrednictwem przewodu elastycznego, dołączanego tylko na czas napełniania. Kolumna zmiękczająca do uzdatniania wody instalacyjnej Do celów uzdatniania wody instalacyjnej należy zastosować zmiękczacz jednokolumnowy z funkcją odmanganiania i odżelaziania. Na dopływie wody do zmiękczacza należy zamontować zawór antyskażeniowy klasy CA. Dobrany zmiękczacz o parametrach: Ilość złoża: 14 dm 3,

6 Przepływ średni: 1,6 m 3 /h. 6. Rurociągi technologiczne kotłowni Rurociągi technologiczne obydwu kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, wg PN-74/H-74244, łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą gwintowane lub kołnierzowe. Rurociągi należy oczyścić i po wykonaniu próby szczelności na ciśnienie 5 bar, zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej PUR o grubości 30 mm. Urządzenia technologiczne także wymagają zaizolowania fabrycznymi łupkami z pianki PUR. Instalację wodociągową w obrębie kotłowni należy wykonać z rur ocynkowanych, łączonych kształtkami z żeliwa ciągliwego. 7. Odpowietrzenie instalacji Usuwanie powietrza z instalacji przewidziano za pomocą separatora powietrza, będącego integralną częścią zwrotnicy hydraulicznej oraz za pomocą odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, zamontowanych w najwyższych punktach instalacji. 8. Włączenie projektowanych kotłowni do istniejącej instalacji c.o. Projektowane rurociągi zasilające obieg grzewczy budynku należy włączyć w istniejący obieg grzewczy kotłowni miejskiej za ciepłomierzem. Przed miejscem włączenia wymagane są zawory kulowe odcinające. 9. Instalacja gazowa Instalacja gazowa w budynku zasilona zostanie z sieci gazowej średniego ciśnienia poprzez istniejące przyłącze gazowe. Do zasilania kotłów zaprojektowano odrębny ciąg gazowy, włączony równolegle do pozostałych ciągów instalacji wewnętrznej, w szafce redukcyjno pomiarowej. Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla budynku wyniesie 28 m 3 /h. Instalację gazową zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie gazowe. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci, układ pomiarowy zostanie zamontowany w skrzynce gazowej, zlokalizowanej na ścianie budynku.

7 Istniejącą skrzynkę gazową należy wymienić na większą o wym x1100 mm. Istniejący gazomierz należy wymienić na gazomierz G25, o rozstawie króćców 335 mm, a istniejący reduktor należy wymienić na większy o przepustowości 50 m 3 /h. Układ pomiarowy wymaga ponadto wyposażenia w rejestrator szczytów z anteną zewnętrzną. Punkt redukcyjno pomiarowy należy przebudować zgodnie z rys. nr 8. Istniejący ciąg gazowy zasilający pozostałe odbiorniki w budynku należy włączyć do projektowanego odcinka DN32 za gazomierzem. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy prowadzić po wierzchu przegród z uwzględnieniem minimalnych odległości od przewodów elektrycznych (wymagane prowadzenie powyżej 0,1 m ponad nimi) i przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami (min. 0,02 m). Uchwyty mocujące powinny być niepalne w rozstawie nie większym niż 1,5 m. Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulejach osłonowych i wypełnione materiałem gwarantującym plastyczność i gazoszczelność. W tulei osłonowej nie może znajdować się połączenie przewodu. Przed urządzeniami gazowymi wymagane są zawory kulowe odcinające i filtry gazu. Po wykonaniu instalacji niezbędne jest przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie 50 kpa w czasie nie krótszym niż 30 minut. Pozytywny wynik próby upoważnia do odtłuszczenia, oczyszczenia i pomalowania instalacji gazowej (z podkładem antykorozyjnym wg instrukcji KOR-3A). 10. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej W pomieszczeniach kotłowni jest wymagany aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. ASBIG składa się z: detektorów gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej, modułu alarmowego sterującego pracą systemu, zaworu odcinającego klapowego pełnoprzelotowego MAG-3. Na projektowanym ciągu gazowym, na zewnętrznej ścianie budynku, w oddzielnej skrzynce o wym. 600 x 600 x 250 mm należy zamontować zawór klapowy MAG-3. Pozostała część systemu jest przedmiotem opracowania branży elektrycznej. 11. Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego Przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego rur instalacyjnych oraz kablowe należy wykonać w klasie odporności pożarowej tych ścian, tj EI 120. Do zabezpieczenia stalowych rurociągów należy wykorzystać zaprawę ogniochronną do wypełnienia otworów oraz masę ogniochronną do malowania rurociągów.

8 Przepusty należy wykonać ściśle wg instrukcji wybranego producenta materiałów ogniochronnych. 12. Przełożenie instalacji c.o. w pomieszczeniach kotłowni Poziome przewody rozprowadzające instalacji c.o., biegnące pod stropem pomieszczeń kotłowni oraz grzejniki członowe należy przełożyć, aby uniknąć kolizji z instalacjami projektowanymi. 13. Instalacja wodociągowa kotłowni Instalację wodociągową w obrębie kotłowni należy wykonać z rur ocynkowanych, łączonych kształtkami z żeliwa ciągliwego. Wymagany jest montaż 2 szt. wodomierzy skrzydełkowych z zaworami odcinającymi (przed i na odejściu zimnej wody do kotłowni). W obydwu kotłowniach należy zamontować zawór ze złączką do węża DN15, 14. Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych Wszystkie grzejniki w budynku wymagają wyposażenia w zawory termostatyczne z nastawą wstępną, a piony w zawory równoważące, tzw. podpionowe. Na pionach zasilających należy zamontować zawory odcinające DN15 z możliwością podłączenia rurki impulsowej, a na pionach powrotnych zawory równoważące DN15 (zakres regulacji 5 25 kpa). Nastawa zaworów równoważących: 5 kpa. Po wykonaniu regulacji z wykorzystaniem nastaw wstępnych, grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ 9-3

Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: gramy / dotacje: Załącznik do SIWZ 9-3 generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo