PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów. Ul. Bytomska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów. Ul. Bytomska"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów Obiekt : Inwestor : Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska Oświadczenie Projektanta Zgodnie z wymaganiami Art. 20 pkt.4 Prawa Budowlanego Oświadczam że Projekt został wykonany zgodnie z Prawem Budowlanym Normami i aktualnie Obowiązującymi Przepisami Maj 2011r Opracował :Projektant Instalacji sanitarnych techn. Włodzimierz Dudek Projektował :inż. Bolesław Kłys

2 Zawartość opracowania. I. Część opisowa. 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis instalacji 4. Obliczenia 5. Zestawienie urządzeń II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny 2. Rzut i przekrój kotłowni 3. Schemat technologiczny

3 Opis techniczny. Do projektu modernizacji kotłowni gazowej dla C.O. 1. Podstawa opracowania. - podkłady budowlano-instalacyjne - uzgodnienie z Inwestorem - dane producentów urządzeń 2. Zakres opracowania. Tematyka opracowania obejmuje : - technologie kotłowni wodnej, gazowej dla C.O. - wymiana kotłów gazowych, naczynia przeponowego - urządzenie uzdatniająco-uzupełniajace 3.Opis instalacji Kotłownia gazowa Projektowana wydajność cieplna kotłowni. Projektowana kotłownia zapewnia dostawę ciepła na następujące cele : - dwa obiegi grzewcze C.O.- budynek główny - jeden obieg grzewczy C.O. budynek kotłowni Dla zabezpieczenia powyższych potrzeb cieplnych pracują zainstalowane w kotłowni 2 kotły gazowe o nominalnej mocy cieplnej Q k = 172,0kW każdy typu JUBAM-GAZ z palnikiem GIERCHA 2 stopniowym. - w miejsce wyeksploatowanych w/w kotłów projektuje się montaż 2 jednostek kotłowych żeliwnych gazowych typu LOGANO GE315 o mocy N=170,0kW każdy firmy BUDERUS z palnikami gazowymi 2 stopniowymi firmy RIELLO oraz sterownik LOGOMATIC zabezpieczenie kotłowni tj : zawory bezpieczeństwa sprężynowe, naczynie przeponowe zamknięte wraz z zaworami i rurami pozostaje bez zmian z wyjątkiem demontażu nieszczelnego naczynia przeponowego i jego wymiany na takie same tj : naczynie REFLEX o pojemności V=350,0L oraz ciśnieniu 0,6Mpa - wymiana kotłów pociąga za sobą przebudowę polegającą na demontażu a następnie montaży rurociągów zasilających i powrotnych od kotła o średnicy Dn80 wraz z izolacją cieplną - należy też zdemontować i wykonać czopuchy od kotła do komina - istniejący Dn225, projektowany Dn180 - wyjście z kotła Dn180 kształtka Dn180/Dn225 prostka Dn225-2 kolana Dn225 włączenie do komina

4 - izolacja termiczna czopucha - dla uzupełnienia zładu projektuje się montaż urządzenia uzdatniającouzupełniającegp typ EPURO-seria 56/0022 które należy podłączyć do istniejącej sieci wody zimnej a następnie do rurociągu powrotnego kotłów - Uwaga : pozostała część technologii kotłowni pozostaje bez zmian dotyczy to rurociągów obiegowych wraz z armaturą i pompami, instalacji gazowej do palników wraz z aktywnym zabezpieczeniem oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej 3.2. Instalacja Centralnego ogrzewania Przebieg instalacji. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania o parametrach zmiennych 90/70 C poprzez czynnik grzewczy nastąpi z projektowanej kotłowni gazowej istniejąca Elementy grzejne. - grzejniki płytowe stalowe istniejące typu PURMO Przewody. - instalacja zasilająca grzejniki i nagrzewnice istniejąca Armatura. - armatura istniejąca - przy grzejnikach zawory termoregulacyjne z głowicą DANFOS a na powrotach zawory RLV - nagrzewnice odcinające zaworami kulowymi Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. - istniejące odpowietrzenie poprzez automaty odpowietrzające - istniejące odwodnienie poprzez korki i zawory spustowe Próba szczelności i rozruch. - tylko dla instalacji kotłowni gazowej Przed malowaniem, po wykonaniu przewidzianej przebudową instalacji należy ją przepłukać wodą wodociągową pod ciśnieniem sieciowym. Płukanie prowadzić do momentu aż woda wypływająca z instalacji będzie czysta. Przystąpić do wykonywania próby ciśnieniowej na zimno pod

5 ciśnieniem 6bar. Podczas trwania tej próby grzejnikowej zawory termostatyczne powinny być pozbawione głowic termostatycznych i powinny być całkowicie otwarte (brak nastaw wstępnych). po pomyślnie przeprowadzonej próbie ciśnieniowej na zimno przystąpić do wykonywania próby ciśnieniowej na gorąco przy ciśnieniu roboczym instalacji 2,5bar i temperaturze obliczeniowej 90/70 C. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy usunąć jej przyczyny i próbę przeprowadzić od nowa.po pomyślnie przeprowadzonej próbie ciśnieniowej na gorąco przystąpić do wykonania zabezpieczenia korozyjnego i izolacji termicznej instalacji oraz przeprowadzić regulację instalacji poprzez wykonanie nastaw wstępnych na grzejnikowych zaworach termostatycznych Zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie elementy nie zabezpieczone antykorozyjnie, w tym rurociągi ze stali węglowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie zewnętrzne rurociągów i konstrukcji stalowych należy oczyścić mechanicznie poprzez szczotkowanie do II stopnia czystości a następnie pomalować dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. Użyte do tego celu wyroby malarskie muszą być odporne na minimum 100 C oraz posiadać atest dopuszczający do stosowania Izolacja termiczna. Wszystkie przewody i kształtki izolować termicznie otulinami ciepłochronnymi z pianki polietylenowej PE zgodnie z zaleceniami Producenta izolacji. Izolacja przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych i pod posadzką powinna być dodatkowo zewnętrznie laminowana folią PE zabezpieczenie przed agresywnym działaniem zaprawy cementowej. Izolacja termiczna powinna spełniać wymagania normy PN-B-2421:2000 (właściwości materiałowe oraz grubość w zależności od średnicy przewodu i temperatury czynnika i otoczenia) Instalacja gazu i AKPiA. - istniejąca - bez zmian 3.4. Instalacja powietrzno-spalinowa. - istniejąca bez zmian

6 3.5. Wymogi P.Poż. - kotłownia posiada wszystkie wymagania P.Poż Zagadnienia BHP. Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kotłownie wykonać zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP, zarządzeniami, normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe urządzenia i obiegi grzewcze wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia wg umów UDT oraz obowiązujących norm. Poszczególne urządzenia rozplanować w pomieszczeniu tak aby zachować wymagane wg przepisów BHP odległości. Urządzenia i rurociągi z mediami o temperaturze +40 C izolować cieplnie w celu między innymi ochrony przed poparzeniami. Izolacja czopucha w celu ochrony przed poparzeniami nie jest konieczna zewnętrzny przewód to zimny przewód powietrzny. Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy kotłowni muszą być przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów BHP obowiązujących w kotłowniach wodnych opalanych gazem ziemnym Uwagi końcowe. Całość robót wykonać zgodnie z : - dokumentacją projektową - WTWiO t.ii. Instalacje sanitarne i przemysłowe - aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, w tym w szczególności z przepisami BHP i p.poż - instrukcjami montażu producentów materiałów, urządzeń i armatury Opracował :

7 1. Informacja w sprawie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie : Obiekt : Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska Inwestor : Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska - Inż. B.Kłys Katowice ul. Brynowska 55/ Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia jest wykonawstwo : Budowa instalacji gazowej 1.2. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji Robót budowlanych i instalacyjnych Zagrożenie powstania pożaru przy robotach spawalniczych (r. bud. i instalacyjne ) Zagrożenie poparzenia - przy spawaniu 1.3. Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych w widocznych punktach na placu budowy zostaną umieszczone : Tablica informacyjna budowy Znaki i symbole bezpieczeństwa Tablice ostrzegawcze Informacja (instrukcja )dotycząca P.poż Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Znaki informacyjne o punktach sprzętu P.poż., punkt pomocy medycznej (apteczka Informacja o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, w tym robót szczególnie niebezpiecznych Do wykonywania robót dopuszczeni będą jedynie pracownicy

8 posiadający : Uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowanych robót dotyczy pracowników nadzoru technicznego Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uwagi na ubezpieczenie dotyczy pracowników nadzoru technicznego Właściwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym (np. do obsługi urządzeń budowlanych, operatorów, spawaczy do robót energetycznych, UDT itp.) Aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP podstawowe, okresowe Szkolenie stanowiskowe ( jak w pkt.6.2.) Przed rozpoczęciem każdego rodzaju pracy, przy zmianie stanowiska pracy oraz po okresie 3-miesięcznej pracy na tym stanowisku pracownicy będą przeszkoleni przez upoważnioną i posiadającą odpowiednie kwalifikacje osobę (pracownik kadry inżynieryjno-technicznej lub służby BHP) w zakresie : Specyfiki danej pracy Zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia Sposobów zabezpieczenia się przed zagrożeniami, stosownie do środków ochrony osobistej Trybu postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia Tryb postępowania w razie zaistnienia wypadku Na terenie budowy wszyscy pracownicy zobowiązani są do : Przebywania w kaskach ochronnych, obuwiu ochronnym odpowiednim ubraniu roboczym Postępowania zgodnie z instrukcjami, szkoleniami lub warunkami pozwoleń na prowadzenie prac Postępowania zgodnie z wszystkimi znakami (ostrzegawczymi) i informacjami ostrzegawczymi Przestrzegania wszystkich zaleceń i poleceń nadzoru budowy Wszystkie prace na terenie budowy prowadzone będą pod nadzorem poszczególnych kierowników robót posiadających uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym. Kierownik robót odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP na swoim odcinku robót, a także za zorganizowanie pracy w

9 sposób nie stwarzający dodatkowych zagrożeń dla innych pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów i substancji niebezpiecznych na terenie budowy W okresie prowadzenia robót na terenie budowy mogą być czasowo składane : Tlen i acetylen w okresie montażu konstrukcji stalowej oraz wykonywania robót instalacyjnych Kierownicy robót prowadzący w/w prace zobowiązani są do wydzielenia oddzielnego magazynu w bezpiecznej odległości od pozostałych magazynów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Magazyn powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. W pobliżu magazynu należy ustawić odpowiednie urządzenia gaśnicze, tablice informacyjne i ostrzegawcze. Butle po terenie budowy należy przemieszczać przy pomocy wózków. Butle powinny być umocowane w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie z wózka Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom Kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy należy do Kierownika Budowy. Przed przystąpieniem do robót każdy kierownik robót przedstawia Kierownikowi Budowy projekt organizacji robót na swoim odcinku wraz ze sposobem zabezpieczenia prac niebezpiecznych. Kwestie BHP będą omawiane na wszystkich spotkaniach z podwykonawcami na temat postępu prac. W razie nie wywiązania się z obowiązujących przepisów BHP podwykonawca nie zostanie dopuszczony do dalszej pracy na budowie. Zaplecze Kierownika Budowy i kierowników robót musi być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy, podręczny sprzęt gaśniczy, informację o telefonach alarmowych i łączność telefoniczną. Każdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakończenie prac) nadzór techniczny (kierownik robót, mistrz) powinien sprawdzić czy wszystkie maszyny, urządzenia są wyłączone i zabezpieczone. W zależności od realizowanych prac należy postępować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi a także zabezpieczyć ewentualną drogę ewakuacyjną. Palenie tytoniu na terenie budowy jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Obowiązkiem Kierownika Budowy i kierowników robót jest zapewnienie, aby jakakolwiek osoba podejrzana o spożycie alkoholu nie miała wstępu na teren budowy. Nie wolno wnosić alkoholu na teren budowy.

10 Kierownik robót powinien natychmiast poinformować Kierownika Budowy o wszystkich sytuacjach zaistniałych podczas wykonywanych prac, które mogły doprowadzić do obrażeń osób. Postępowanie powypadkowe musi być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn r w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Sytuacje awaryjne procedury przeciwpożarowe. - Osoba która zauważyła sytuację awaryjną czy pożar powinna niezwłocznie i natychmiast skontaktować się z kierownictwem budowy - W przypadku odkrycia pożaru należy podjąć próbę jego ugaszenia wyłącznie jeżeli nie stwarza to zagrożenia. W żadnym wypadku nie wolno podejmować prób gaszenia, jeżeli stwarza to zagrożenie dla osobistego bezpieczeństwa - W przypadku odniesienia obrażeń skontaktować się z osobą udzielającą pierwszej pomocy. Osoby, które poniosły obrażenia można transportować wyłącznie, jeżeli grozi im inne niebezpieczeństwo - Zawiadomić telefonicznie odpowiednie służby publiczne (o ile ma to zastosowanie) i wyraźnie opisać rodzaj żądanej pomocy oraz podać szczegółowe informacje o terenie budowy (miejscu) zdarzenia - Przy wejściu na teren budowy ustawić kompetentną osobę, która zaprowadzi władze do miejsca, w którym wystąpiła awaria 1.7. Ewakuacja W przypadku pożaru lub innego zagrożenia wymagającego ewakuacji, pracownik nadzoru technicznego natychmiast nakazuje opuszczenie stanowisk pracy. Należy wtedy : Zatrzymać urządzenia Odciąć zasilanie w energię elektryczną i gaz Nie wolno zabierać rzeczy osobistych Opuścić budynek/budowę najkrótszą trasą Iść do punktu zbiórki Nie wolno ponownie wchodzić na teren budowy bez otrzymania takiego polecenia 1.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy Dokumentację budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą przechowywane w biurze Kierownika Budowy

11 Istniejąca kotłownia na paliwo stałe. - dla pokrycia strat ciepła pomieszczeń ogrzewanych grzejnikami zaprojektowano kotłownie na paliwo stałe w oparciu o kocioł KRUK Gierałtowice o mocy N = 71,0kW - instalacja kotła pracuje w układzie otwartym zabezpieczona naczyniem wzbiorczym otwartym oraz rurą wznośno-opadową - naczynie wzbiorcze V = 25,0 l - rura znośna Dn25 - rura przelewowa Dn20 - układ instalacji grzejnikowej pracuje w układzie zamkniętym ze względu na zastosowanie w instalacji wymiennika płytowego - zabezpieczenie poprzez zawór bezpieczeństwa SYR oraz naczynie przeponowe - obieg instalacji wymuszony poprzez zastosowanie pomp obiegowych UPS 32-60F firmy GRUNDFOS - parametry czynnika grzewczego 90/70 C - urządzenia pomiarowe to termometry techniczne od C oraz manometry od 0 0,6MPa - układ instalacji pracuje na ciśnienie od 0 0,3MPa - regulacja jakościowa poprzez regulacje temperatury czynnika grzewczego - odprowadzenie spalin komin stalowy żaroodporny Dn300 wyprowadzony ponad ścianę hali w całości ocieplony - nawiew kanał typu Z o wym. 250x100 - wywiew kanał Dn160 ponad dach kotłowni - ściany, strop (dach) oraz drzwi kotłowni o wytrzymałości ogniowej EI60 - kotłownia i jej usytuowanie patrz część rysunkowa

12 5. Zestawienie urządzeń. 1. Kocioł węglowy KRUK Gierałtowice o mocy N=21,0kW ze sterownikiem szt.1 2. Wymiennik płytowy N=75,0kW szt.1 3. Naczynie wzbiorcze otwarte V=25,0 L szt.1 4. Kocioł gazowy PEGASUS firmy FEROLLI o mocy N=173,0kW z palnikiem 2 stopniowym i sterownikiem kpl.1 5. Naczynie przeponowe FLAMCON C V=110,0L 3bary szt.1 6. Rozdzielacze Dn80 L= istniejące szt.2 7. Pompa obiegowa UPS32-60F serii 100 istniejąca szt.2 Danfos 8. Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn32 HONEYWELL k r =12,0m 3 /h kpl.2 9. Magnetofiltr Dn65 szt Zawór kulowy Dn65 szt Zawór Dn50 istniejący 12. Zawór kulowy Dn20 szt Zawór zwrotny Dn50 szt.2 ZB zawór bezpieczeństwa SYR Dn25 p=0,25mpa szt.1 Uwaga : instalacja kotłowni wymaga aktywnego zabezpieczenia inst. gazu

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W DOMU KULTURY Bielsko-Biała Komorowice OBIEKT: Dom Kultury Komorowice ADRES: Bielsko-Biała ul. Olimpijska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku 1 Specyfikacja techniczna ST-S-00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV; 45331100-7, 45332200-5, 45331000-6, 45321000-3, 45210000-2) 2 Spis treści 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...4 2. TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo