Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 . 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN. Tytuł : KOTŁOWNIA WODNA C.O. OPALANA GAZEM ZIEMNYM Branża : SANITARNA. Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło, kwiecień 2007.

2 Spis zawartości Strona tytułowa nr 1 Spis zawartości nr 2 Wstęp dane ogólne nr 3 Opis techniczny nr 4-7 Informacja BIOS nr 8-9 Obliczenia nr10-12 Rysunki : Schemat technologiczny kotłowni rys. nr S-1 Kotłownia rzut przyziemia, przekroje A-A, B-B, C-C rys. nr S-2 2

3 1.0. Wstęp Dane ogólne. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie, woj. podkarpackie Podstawa opracowania. Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie: - umowy z Inwestorem - inwentaryzacji pomieszczenia kotłowni Normy, przepisy, literatura. a) Ciepłownictwo - Zbiór Norm. b) Dane techniczne urządzeń Dane charakterystyczne. - zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych: 90,0 kw - moc cieplna kotłowni: 90,0 kw - parametry medium grzejnego: woda 90/70 0 C - zapotrzebowanie gazu 10,0 m3/h -lokalizacja kotłowni: w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. 3

4 2.0. Opis techniczny Stan istniejący. Budynek Urzędu Gminy w Skołyszynie zaopatrywany jest w ciepło z istniejącej kotłowni opalanej węglem kamiennym znajdującej się w piwnicy budynku. W pomieszczeniu kotłowni zamontowane są dwa kotły żeliwne, typ KZ5/8 o powierzchni ogrzewalnej 11 m 2 mocy cieplnej 77 kw każdy. Kotłownia pracuje w układzie otwartym na parametrach 90 0 / 70 0 C. Instalacja c.o. wyposażona jest w grzejniki żeliwne typ T-1 instalacja odpowietrzana jest centralnie poprzez piony i poziomy odpowietrzające. Ze względu na zły stan techniczny kotłów węglowych i ich zużycie techniczne projektuje się budowę nowej kotłowni opalanej gazem ziemnym. Modernizacja kotłowni obejmować będzie: - demontaż istniejących kotłów węglowych szt. 2 - demontaż istniejącego czopucha - demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego o pojemności 300 dm 3 szt. 1 - demontaż istniejącej armatury wraz z orurowaniem w obrębie kotłowni - demontaż istniejących odpowietrzeń do naczynia wzbiorczego - demontaż rur sygnalizacyjnych i bezpieczeństwa kotłów węglowych. - demontaż pionów odpowietrzających przy grzejnikach 2.2. Stan projektowany Dla zabezpieczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele grzewcze c.o. dobrano kocioł wodny żeliwny Viadrus G 90 opalany gazem ziemnym producent Viadrus o mocy cieplnej 45 kw, opalany gazem ziemnym, o następującej charakterystyce: - moc znamionowa 45 kw - ciężar 242 kg - pojemność wody 58 dm 3 - ilość członów 8 - temperatura spalin C - zużycie gazu 5,0 m 3 /h 2.3. Opis kotłowni. Kotłownia opalana gazem ziemnym zlokalizowana jest w piwnicy budynku - ustawienie kotłów na projektowanych cokolikach betonowych o wysokości 0,07 m nad posadzką. Praca kotłów w systemie zamkniętym z zabezpieczeniem zgodnie z PN-91/B

5 - naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ NG zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 Dn 20, nastaw 0,25 MPa - rura wzbiorcza φ 25 Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego w instalacji c.o. projektowanymi pompami obiegowymi: typ 32 POr 80C o następującej charakterystyce V = 2,6m 3 /h, H= 0,04 MPa. producent Leszczyńska Fabryka Pomp. Zastosowano obiegi grzewcze z zaworami trójdrogowymi mieszającymi dn 32. Do sterowania i programowania pracy kotłów c.o. zastosowano regulator Typ RVA i regulator nadrzędny RVA Sterowanie pogodowe z możliwością programowania w cyklu dobowo tygodniowym z regulacją pracy pomp obiegowych i zaworów mieszających. Do podmieszania zastosowano zawory regulacyjne trójdrogowe Honeywell typ DR-32MLA Dn32 z siłownikami VMM 20, o maksymalnej sile nacisku 600N.W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na pionowe zamontowanie siłownika. Lokalizacja kotła, naczynia wzbiorczego, pomp i kolektorów zgodnie z rysunkami rzutu poziomego i przekrojów. Napełnianie i uzupełnianie zładu odbywać się będzie wodą uzdatnioną. Woda dla potrzeb kotłowni uzdatniana będzie w kompaktowym urządzeniu zmiękczającym wodę typ Epurosoft ES Rurociągi i armatura. Orurowanie kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H gat. R-35 łączonych przez spawanie. Jako amaturę odcinającą zastosowano zawory kulowe i zasuwy mosiężne. Prowadzenie przewodów ze spadkiem 0,5 % w sposób umożliwiający odpowietrzenia i spusty. Należy zlikwidować piony odpowietrzające przy grzejnikach i zamontować samoczynne odpowietrzniki pływakowe Opalanie kotłów Opalanie kotłów gazem ziemnym GZ50 palnikami inżektorowymi. Projekt instalacji gazowej wg. oddzielnego opracowania Odprowadzenie spalin. Odprowadzenie spalin z kotłów wykonać projektowanymi kanałami spalinowymi Dn220mm do istniejącego komina φ220mm. Dokładne wymiary kanałów przyłączeniowych ustalić po zamontowaniu kotłów. Z dolnej części przewodu kominowego należy wykonać odprowadzenie skroplin przewodem φ 15 mm. Skropliny te będą neutralizowane neutralizatorze skroplin typ NSK15L o pojemności 15dm 3 i odprowadzane do kanalizacji Wentylacja kotłowni. 5

6 ( dobrano zgodnie z normą) a) Nawiew:kanałem wentylacyjnym z kratką wentylacji nawiewnej (niezamykana) o wymiarach 400x200mm zamontowana na wys. 0.3m od posadzki. b) Wywiew: kanał wywiewny 0,14x 0,24 m szt.1 (w istniejący przewód wentylacyjny ) Zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystkie rurociągi w kotłowni po oczyszczeniu do III stopnia czystości należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez wykonanie powłok malarskich: dwukrotne malowanie farbą ftalową miniową (warstwa podkładowa) dwukrotne malowanie emalią ftalową (warstwa nawierzchniowa) Izolacja ciepłochronna. Rurociągi w kotłowni ( z wyłączeniem instalacji gazowej) po wykonaniu prób ciśnieniowych i izolacji antykorozyjnej należy izolować ciepłochronnie lamelmatą Gullfiber. Grubość otulin: rurociągu Ø Ø Grub. izolacji przew. zasilającego Grub. izolacji przew. powrotnego Próby i odbiory Próba na zimno. Po wykonaniu orurowania kotłowni całość ( bez kotłów ) należy poddać próbie na szczelność na ciśnienie 0,4 MPa. Próba nie może wykazać spadku ciśnienia, po próbie ciśnieniowej należy dokładnie przepłukać instalację c.o. w budynku, (przed włączeniem kotłowni w obieg instalacji c.o.) Próba na gorąco. Ruch regulacyjny i próba na gorąco powinna być przeprowadzona komisyjnie z udziałem przedstawicieli BHP, przyszłego użytkownika, inspektora nadzoru i kierownika budowy. Ruch regulacyjny i próbę na gorąco uznaje się za dokonane jeżeli uzyskano założone w projekcie parametry i sporządzono protokół z komisyjnego przeglądu po 72 godzinach ruchu próbnego. Po komisyjnym stwierdzeniu dokonania próby na gorąco, prawidłowej pracy kotła i wszystkich urządzeń w kotłowni stwierdzeniu uzyskania założonych w projekcie parametrów kotłownię można przekazać do eksploatacji. Po przekazaniu do eksploatacji 6

7 należy zaprogramować regulatory do sterowania pracy kotłów, pomp obiegowych i zaworów mieszających, pozwalających na utrzymanie temperatury w obiekcie na zadanym poziomie bez nadzoru z uwzględnieniem zmian temperatury zewnętrznej oraz pory dnia. Regulator pozwala także na zaprogramowanie pracy kotła w okresach miesięcznych z uwzględnieniem dni roboczych, świątecznych itp. Kotłownia podlega jednorazowemu odbiorowi przez UDT 3.3. Uwaga ogólna. Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe Roboty budowlane Adaptacja pomieszczenia kotłowni polegać będzie na: - wydzieleniu części pomieszczenia z istniejącej kotłowni, poprzez wymurowanie ścianek działowych. - zabudowaniu istniejącej ściany płytą gipsową. - wyrównaniu istniejącej posadzki w pomieszczeniu kotłowni- wylewka gr. 4cm. - ułożeniu płytek na posadce i ścianach kotłowni do wysokości 2,2m - zamontowanie kratki wentylacyjnej nawiewnej - zamontowanie kratki wentylacyjnej wywiewnej - zamontowaniu drzwi do kotłowni - stalowe o szerokości 1.0 m EI 30 o odporności ogniowej 0,5 godziny. Otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni z zamknięciem bezklamkowym na zatrzask pod naciskiem. - Ściany w kotłowni pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną koloru białego - wykonanie nowego oświetlenia w kotłowni oraz podłączenie pomp i zaworów trójdrogowych. 7

8 5.0. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU B I O Z (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) 1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje: - przebudowę kotłowni wodnej c.o. opalanej węglem kamiennym - wykonanie instalacji orurowania kotłowni - prace na wysokości do 2,2 m nad poziomem posadzki. - wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) i izolacji termicznej prace na wysokości jw. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - istniejący budynek Urzędu Gminy 3. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - wykonanie orurowania kotłowni 4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: - Porażenie prądem elektrycznym w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych prądem elektrycznym Czas występowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunięcia. - Zatrucia, poparzenia przy pracy z materiałami łatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki). Czas występowania zagrożenia: podczas wykonywania robót malarskich. - Prace prowadzone na wysokości powyżej 2,2 m nad poziomem terenu. Czasokres prac prowadzonych na wysokości jw. 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: Podczas wykonywania robót budowlano montażowych należy stosować się do przywołanych w projekcie przypisów oraz przestrzegać zasad BHP. 6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń: 8

9 - Dla celów ewakuacji przewiduje się wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych budynku. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporządzony przez Wykonawcę robót winien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia r.) OPRACOWAŁ: Jan Skrzyszowski 9

10 5.0. Obliczenia Zestawienie zapotrzebowania ciepła, dobór kotła zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych wynosi: - budynek Urzędu Gminy w Skołyszynie 90,0 kw Razem 90.0 kw Dla zabezpieczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele grzewcze c.o. dobrano dwa kotły wodne żeliwne Viadrus G90 oznaczenie G90 8ZHOS o mocy cieplnej 45 kw każdy, opalane gazem ziemnym, o następującej charakterystyce: - moc znamionowa 45 kw - ciężar 242 kg - pojemność wody 74,4 dm 3 - ilość członów 8 - temperatura spalin C - zużycie gazu 5,0 m 3 /h 5.2. Dobór pomp obiegowych w układzie c.o. Wymagana wydajność pompy. 1) Dla budynku (obieg nr1) V = (45000 x 0.86/ 20 x ) x 1.15 = 2,30 m 3 /h. Dobrano pompę obiegową typ 32POr80C, N= 245W, H= 4,0 m. sł.w. V = 2,3 m 3 /h; szt. 1, m= 4,5kg 2) Dla budynku (obieg nr2) V = (45000 x 0.86/ 20 x ) x 1.15 = 2,30 m 3 /h. Dobrano pompę obiegową typ 32POr80C, N= 245W, H= 4,0 m. sł.w. V = 2,3 m 3 /h; szt. 1, m= 4,5kg 5.3) Dobór pompy sprzęgło hydrauliczne kocioł. V = (45000 x 0.86/ 20 x ) x 1.5 = 3,0 m 3 /h. Dobrano pompę obiegową typ 25P0r50C, N= 60W, V=3,0 m3/h H= 1,0 m. sł.w.szt2 m=2,6 kg Odprowadzenie spalin. Komin DN220 wysokość komina H=16 m. 10

11 5.5. Wentylacja grawitacyjna. a) wentylacja nawiewna. Wymagana powierzchnia otworów nawiewnych: F n = 5 x90 = 450 cm 2 Dobrano kratkę wentylacyjną projektowany kanał wentylacyjny typ N/II 400x200 o powierzchni 455cm 2 którą należy zamontować w ścianie zewnętrznej, tak aby spód kratki był na wysokości 30cm od posadzki. b) wentylacja wywiewna. Wymagana powierzchnia otworów wywiewnych. F w = 0.5 F n F w = 0.5 x 450 = 225 cm 2. kanał wywiewny istniejący 25x14cm szt1 o przekroju 350cm 2 6. Dobór zaworu bezpieczeństwa 6.1 URZĄDZENE CIEŚNIENIOWE: Kocioł wodny typ: Viadrus Ciśnienie robocze P 1 = 0,25 MPa ; N[kW] 72 max moc kotła t d = 90 o C 6.2. PODSTAWA OBLICZEŃ : WARUNKI TECHNICZNE DOZORU TECHNICZNEGO DT- LIC- 90 KW/04 pkt m 1 = 5,03 x ά c x A (p 1 p 2 ) x φ 1 - przepustowość [kg/h] cieczy m 1 = 5,03 x ά c x A (p 1 p 2 ) x φ A= 1935/ 5,03 x 0,25x 0,25 x 826,5 p 1 = 0,25 MPa ; p 2 = 0 ; ά c = 0,25 φ 1 = 826,5 kg/m 3 A=107 mm 2 d=11,6 mm Dobrano membramowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 Dn 3/4 d o =14 mm. Dobór rury wzbiorczej d= 0,7 V u d=0,7 55,6 d=5,21 mm 7. Dobór naczynia wzbiorczego.. Vu= 1,1xVxdVxq Vu=1,1x1,8x826,5x0,034 11

12 Vu=55,6dm 3 Vc= Vu x pmax+0,1/pmax-p Vc=55,6x0,20+0.1/0.20-0,1 Vc= 166,8dm 3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typ Reflex N-200 d=480mm 8. Dobór sprzegła hydraulicznego Dobrano sprzęgło hydrauliczne typ MH50 Dn50 V=6m3/h 9. Dobór zaworów trójdrogowych (podmieszanie wody zasilającej z wodą powrotną). Dane techniczne zaworu: - materiał: GG 20 - ciśnienie nominalne: 0.6 MPa - funkcja: zawór mieszający. - czynnik grzewczy: woda 80 0 C. - średnica nominalna: D N 32 - typ zaworu DR 32 MLA - siłownik typ: VMM20 12

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: 38-307 SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA 38-307 SĘKOWA PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo