PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń Gostyń; Rynek 2. Świetlica Gostyń ul. Górna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń Gostyń; Rynek 2 Świetlica Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia kotłowni Projektant : Konrad Szymański - upr. Nr 1274/89/Lo Opracowanie : mgr inŝ. Jerzy Łuczka Osieczna, Kwiecień 2008 r. 1

2 Spis treści. nr str. I. Wstęp Przedmiot i charakterystyka opracowania. Podstawa opracowania. 3 3 II Opis techniczny : 1. Pomieszczenie projektowanej kotłowni Technologia projektowanej kotłowni Instalacja odprowadzania spalin Rurociągi i armatura Wytyczne ogólne. 6 III. Zestawienie urządzeń i armatury 7 Spis rysunków Nr rys. Tytuł rysunku skala NR 1 Schemat technologiczny projektowanej kotłowni gazowej --- NR 2 Projektowana kotłownia gazowa : - Rzut poziomy pomieszczenia technicznego 1 : 50 2

3 I. Wstęp. 1. Przedmiot i charakterystyka opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. na paliwo gazowe w budynku Świetlicy w miejscowości Gostyń, ul. Górna. Projektowana kotłownia zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym w/w budynku. W zakres opracowania wchodzą : a. ustalenie mocy zainstalowanej projektowanej kotłowni, b. projekt technologiczny kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u., c. projekt emitora spalin wraz z czopuchem, d. projekt węzła przygotowania c.w.u., e. dobór urządzeń wentylacji nawiewno - wywiewnej kotłowni wraz z projektem jej montaŝu, f. dobór urządzeń układu technologicznego kotłowni oraz podstawowej automatyki, g. opis wykonania niezbędnych prac adaptacyjno budowlanych. 2. Podstawa opracowania. a. zlecenie, b. karty katalogowe kotła i pozostałych urządzeń wyposaŝenia technologicznego kotłowni, c. obowiązujące normy i normatywy oraz uzgodnienia międzybranŝowe, d. PN-B/ Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej mniejszej od 1, e. Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, f. uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora w zakresie : - wyboru pomieszczenia z przeznaczeniem na wbudowanie projektowanej technologii kotłowni, - sposobu odprowadzania spalin, g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia r.). 3

4 II Opis techniczny 1. Pomieszczenie projektowanej kotłowni. Dla zainstalowania technologii projektowanej kotłowni wyznaczone zostało pomieszczenie techniczne projektowanego budynku o powierzchni 32,3 m 2 w którym wydzielono część dla zainstalowania kotłowni grzewczej Przewidywany zakres prac adaptacyjno budowlanych a. Wykonać wygrodzenie części dla montaŝu technologii kotłowni barierką stalową z rury RSφ42,4 o wysokości 110cm z drzwiami wejściowymi 80x110cm. b. Zgodnie z wymogami PN-B/ pomieszczenie przeznaczone do montaŝu technologii kotłowni zostanie wyposaŝone w urządzenia wentylacji nawiewno wywiewnej, tj.: - wentylacja wywiewna (Nr 29) : kratka wentylacyjna : A/200 x 140 mm zamontowana na przewodzie wentylacyjnym (5 cm od stropu kotłowni), - wentylacja nawiewna (Nr 28) : czerpnia ścienna : A/250 x 250 mm ; oś +0,20 m. c. W kotłowni przewidzieć jeden wpust podłogowy φ50; dodatkowo przewidziano montaŝ umywalki. 2. Technologia projektowanej kotłowni Obieg kotłowy. Projektowana kotłownia zostanie wyposaŝona w kocioł gazowy typu LOGANO G234X o mocy 55 kw - charakterystyka techniczna oraz wyposaŝenie w urządzenia dodatkowe podano w rozdziale pt.: Zestawienie urządzeń i armatury. Dla zasilania przewidziano paliwo gazowe - gaz ziemny GZ - 41,5. Kocioł zostanie wyposaŝony w : - regulator obiegu kotłowego : Logomatic 4211, - moduł FM 442. W obiegu kotłowym przewidziano pompę filtroodmulnik FO / DN40. Zabezpieczeniem kotła i zładu są : - naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typ 50N, - zawór bezpieczeństwa SYR-SV ¾ z ciśnieniem początku otwarcia po = 0,3 MPa. Uzupełnienie zładu odbywać się będzie z układu napełniania za projektowanym filtrem Nr 4. Obieg kotłowy wyposaŝono w manometry i termometry ułatwiające regulację układu oraz diagnostykę w przypadku nieprawidłowości oraz dwa odpowietrzniki automatyczne R ½. 4

5 2.2. Obiegi grzewcze. W budynku świetlicy przewidziano dwa obiegi grzewcze: a. Obieg grzewczy c.o. z wyposaŝeniem : - sterowanie : regulator FM 442, - pompa obiegowa : UPE zawór regulacyjny : DR 25 GMLA z napędem VMM 20, b. Obieg grzewczy c.w.u. z podgrzewaczem SU 200 i wyposaŝeniem : - sterowanie : regulator 4211, - pompa grzewcza : UPS 25-60B, - pompa cyrkulacyjna : UP 20-30N, - na zasilaniu podgrzewacz przewidziano naczynie ciśnieniowe REFIX 18DE. W/w obiegi zostaną wyprowadzone z rozdzielacza ciepła MGV 50 / 4 x Instalacja odprowadzania spalin. Odprowadzanie spalin odbywać się będzie grawitacyjnie instalacją spalinową zbudowaną z wykorzystaniem systemu MKS - śary. Elementy MKS/DN180 zostaną wprowadzone do kanału spalinowego, murowanego o wymiarach 20x20cm. Parametry instalacji : - DN Hg = 10,0 m n.p.t. 4. Rurociągi i armatura. Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219 łączonych przez spawanie, z zastosowaniem kolan i łuków o promieniu 3D lub mniejszym. Zastosowano armaturę kulową z połączeniami mufowymi. Połączenia kołnierzowe uszczelnić klingerytem. Po zakończeniu montaŝu rurociągi poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,3MPa, przepłukać wodą z prędkością 1,5m/sec i poddać próbie na gorąco. Rurociągi stalowe oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową. Izolację cieplną rur wykonać zgodnie z PN-85/B wykorzystując prostki i kształtki z pianki izolacyjnej lub izolacji firmy STEINONORM, lub innych o podobnej klasie. Rurociągi zimnej wody oraz c.w.u. wykonać z rury stalowej ocynkowanej. 5

6 5. Wytyczne ogólne. a. Do wszystkich prac wykonywanych wewnątrz budynku obowiązują : Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - technicznych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe. b. MontaŜ elementów automatyki oraz prace związane z uruchomieniem kotłowni mogą być wykonywane przez obsługę posiadającą właściwe przeszkolenie i uprawnienia producenta palnika oraz kotła. c. Zagadnienia przeciwpoŝarowe : - w pomieszczeniu technicznym obowiązuje zakaz palenia tytoniu i uŝywania otwartego ognia, - w w/w pomieszczeniu zastosować następujący podręczny sprzęt gaśniczy : gaśnica proszkowa 6 kg - 1 szt., gaśnica śniegowa 6 kg - 1 szt., - w/w pomieszczenie zalicza się do IV kategorii niebezpieczeństwa poŝarowego bez zagroŝenia wybuchem, - wszystkie przejścia rurociągów : gaz, woda zimna, ciepła, woda grzewcza c.o., kondensat parowy, przewody wentylacyjne w kierunku pomieszczeń sąsiadujących wykonać w przepustach z uszczelnieniem : - rury PVC : osłona ogniochronna pęczniejąca CP642 oraz ukośna 611A, - rura stalowa oraz CU : ogniochronna masa uszczelniająca CP601S, prod. : HILTI Poland Sp. z o.o. d. Zagadnienia bhp : - projektowana kotłownia jest bezpieczna i nie stwarza zagroŝenia dla otoczenia, - do obsługi wymagana jest załoga przeszkolona ze znajomości działania całej instalacji kotłowej, zasilania wodnego i paliwowego oraz znajomości przepisów bhp i przeciwpoŝarowych, - rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotłowni łącznie z instalacją gazową powinna nastąpić po uprzednim opracowaniu Instrukcji Eksploatacyjnej oraz sprawdzeniu jej znajomości przez nadzór i obsługę, - poszczególne urządzenia zwłaszcza kocioł, palnik, powinny być obsługiwane zgodnie z fabrycznymi DTR. Opracowali :

7 III. Zestawienie urządzeń i armatury. NR Wyszczególnienie Jedn. miary 1. Niskotemperaturowy kocioł gazowy : - typ : LOGANO G234X - wydajność cieplna : 55,0 kw - dopuszczalna temperatura wody : 100 C/110 C - dopuszczalne nadciśnienie : 4 bar - przyłącza kotła : a. zasilania i powrotu : R 1 ½ PN 10 b. spust : R 1 / PN 10 c. przyłącze gazu : R / PN 10 - króciec spalin: DN 180, kpl. - temperatura obliczeniowa spalin : 126 C Ilość 1 Dystrybutor Producent BUDERUS Do kompletu kotła : Regulator kotłowy LOGOMATIC 4211 Moduł FM 442 Czujniki: FZ AW 2. Zawór bezpieczeństwa kotła : - typ SYR-SV ¾ x 1 - po = 3,0 bar 3. Naczynie wzbiorcze przeponowe : - typ REFLEX 50N - rura wzbiorcza R1 kpl. 1 BUDERUS kpl. 1 BUDERUS 4. Filtr wstępny z płukaniem wstecznym : R ¾ 5. Filtroodmulnik - typ : FO Rozdzielacz ciepła MGV 50 : - DN 50 / 4 x 2 - w komplecie izolacja kpl. 1 Meibes Leszno 7. Pompa grzewcza c.w.u. : - typ UPS B 8. Pompa obiegowa c.o. : - typ UPE Pompa cyrkulacyjna c.w.u. - typ UP N 10. Podgrzewacz wody : - LOGALUX SU-200 kpl. 1 BUDERUS 11. Zawór regulacyjny 3-drogowy : - typ DR 32 GMLA - napęd : VMM 20 kpl. 1 BUDERUS 7

8 12. Ciśnieniowe naczynie wyrównawcze : - REFIX D 18 DE - rura wzbiorcza R ¾ 13. Zawór bezpieczeństwa podgrzewacza wody : - typ SYR 2115 ¾ x 1 - po = 6 bar 14. Instalacja odprowadzania spalin. - MKS/DN180, - Hg = 10 m n.p.t. kpl. 1 MK śary 15. Zawór kulowy do ciepłej wody : - połączenia gwintowe, - t mx = 120 C Rp 1 ½ szt Zawór kulowy do ciepłej wody : - połączenia gwintowe, - t mx = 120 C Rp 1 szt Zawór kulowy do ciepłej wody : - połączenia gwintowe, - t mx = 120 C Rp ¾ szt Zawór kulowy do ciepłej wody : - połączenia gwintowe, - t mx = 120 C Rp ½ szt Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym : - PN 6 Rp ½ szt Filtr siatkowy FS-1/ Rp 1 szt Filtr siatkowy FS-1/ Rp ¾ szt Zawór zwrotny do ciepłej wody : - typ płytkowy - przyłącza gwintowane Rp 1 szt Zawór zwrotny do ciepłej wody : - typ płytkowy - przyłącza gwintowane Rp ¾ szt Termometr kontaktowy centryczny φ 63 - czerwony Nr niebieski Nr szt. szt Manometr samouszczelniający z tylnym przyłączem φ 63 - Nr szt Manometr : 27. Manometr - M / O - 4 bar z zaworem manometrycznym szt. 1 - M / O - 10 bar z zaworem manometrycznym szt. 2 8

9 28. Instalacja nawiewu do kotłowni : - czerpnia ścienna : A/250 x 250 mm 29. Instalacja wywiewu z kotłowni : - kratka wentylacyjna : A/200 x 140 mm kpl. 1 szt. 1 Opracowali:

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo