KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA"

Transkrypt

1 KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kotłowni wodnej niskoparametrowej zasilanej gazem ziemnym GZ-50 o mocy nominalnej 47,7 kw i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowym. Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem, Podkłady architektoniczno-budowlane, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 1. Kotłownia wodna 1.1. Zakres i przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany technologii kotłowni wodnej niskoparametrowej kondensacyjnej, zasilanej gazem płynnym o mocy nominalnej 47,7 kw. Projekt zawiera rozwiązania w zakresie technologii, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, ustalenia w zakresie wentylacji pomieszczenia, wytyczne dla branży budowlanej, wod-kan i elektrycznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Kotłownia gazowa będzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy Opis projektowanego rozwiązania Opis ogólny Po analizie bilansu ciepła i struktury zapotrzebowania oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem źródłem ciepła będzie jeden kocioł wodny niskoparametrowy kondensacyjny jednofunkcyjny typu VU ecotec plus 466/2 z zamkniętą komorą spalania o mocy nominalnej 47,7 kw (dla temp. 40/30 o C), zasilany gazem ziemnym GZ-50. Kotłownia będzie pokrywała zapotrzebowanie na ciepło do centralnego ogrzewania. Kotłownia i instalacja c.o. będą zabezpieczone przeponowym naczyniem wzbiorczym. Bilans mocy cieplnej przedstawiono w dalszej części opracowania. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz ze zm.) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kotłownia będzie dostarczać czynnik grzejny o parametrach zmiennych, szczytowo wynoszących 70/50C do zasilania instalacji centralnego ogrzewania. Obiegi grzewcze zasilane są z instalacji technologicznej kotłowni i sterowane regulatorem kotła. Regulator steruje pracą palnika kotła, pomp obiegowych i siłownika zaworu regulacyjnego 3- drogowego Technologia kotłowni Kocioł będzie pracował w układzie ze sprzęgłem hydraulicznym, z jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem. Kocioł będzie dostarczał czynnik grzewczy o zmiennych parametrach w zależności od zewnętrznej temperatury powietrza (szczytowo wynoszące 70/50 o C na potrzeby c.o.). Kocioł wyposażony jest w układ regulacji z kompensacją pogodową calormatic 630/3. Czujnik temperatury zewnętrznej zostanie zamontowany na północno-zachodniej elewacji budynku w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym. W obiegu grzewczym zastosowano pompę typu Stratos o elektronicznie regulowanych obrotach. Stabilizacja ciśnienia w obiegu kotłowym i obiegu grzewczym będzie się odbywała za pomocą przeponowego naczynia wzbiorczego typu NG50. Do odprowadzenia spalin przewidziano komin zewnętrzny izolowany DN150. Wysokość czynna komina wynosi 11,5 m. Wysokość całkowita 12,5 m.

3 Aparatura kontrolno pomiarowa i automatyczna regulacja W kotle ecotec plus 466/2 zastosowano regulator pogodowy calormatic 630/3. Układ uzupełniony jest o czujnik temperatury wody w sprzęgle hydraulicznym, przylgowy czujnik temperatury i czujnik temperatury zewnętrznej. Regulator steruje pracą pompy obiegu grzewczego i siłownika zaworu regulacyjnego trójdrogowego mieszającego. Układ będzie realizował zmiennoparametrową regulację temperatury wody zasilającej w funkcji temperatury zewnętrznej. Odpowiednia temperatura zasilania obiegu c.o. będzie uzyskiwana za pomocą układu mieszania, zaopatrzonego w czujnik temperatury i zawór trójdrogowy mieszający Urządzenia zabezpieczające Do stabilizacji ciśnienia w zładzie obiegów grzewczych zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze typu NG50. Ciśnienie wstępne wynosi p w=1,5 bar. Przed wzrostem ciśnienia w instalacji c.o. powyżej dopuszczalnej granicy chroni membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 o średnicy nominalnej 20 mm (średnica przelotu 15 mm) i ciśnieniu otwarcia p o = 3 bar, będący na wyposażeniu kotła. Szczegóły połączeń pokazano na schemacie technologicznym kotłowni. Przewidziano następujące pomiary: ciśnienia (manometry MPa, tarcza 80 mm), temperatury (termometry o C) Przewody Przewody instalacji c.o. w obrębie kotłowni zaprojektowano z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez zaciski. Przewody w kotłowni rozprowadzone będą wzdłuż ścian i podwieszane za pomocą mocowań systemowych. Przewody należy zaizolować izolacją termiczną o grubościach określonych w dalszej części opracowania. Przejścia przez ściany wykonać w sposób opisany w dalszej części opracowania Armatura Zastosowano następującą armaturę: - zawory kulowe (np. Perfexim) PN 0,6 MPa, - zawory zwrotne (np. Perfexim) PN 0,6 MPa, - zawory bezpieczeństwa SYR 1915 (średnica i ciśnienie otwarcia w specyfikacji), - filtry siatkowe PN 0,6 MPa. Szczegółowy wykaz armatury znajduje się w specyfikacji Odpowietrzenie i odwodnienie Odpowietrzenie instalacji zrealizowane będzie za pomocą automatycznych odpowietrzników z zaworami stopowymi o średnicy 15 mm, zamontowanych w najwyższych punktach instalacji technologicznej kotłowni. Odwodnienie instalacji przewidziano w najniższym punkcie poprzez zawory ze złączką do węża Próby i płukanie Przed przystąpieniem do prób całą instalację należy dokładnie przepłukać wodą wodociągową z prędkością przepływu nie mniejszą niż 2 m/s do czasu osiągnięcia pełnej czystości wody. Należy wykonać próbę instalacji c.o. na zimno na ciśnienie 0.40 MPa. Kotłownię należy poddać rozruchowi i ruchowi próbnemu przez okres 72 godzin od chwili uzyskania parametrów projektowanych. Instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości odpowiadającej zaleceniom dla ciepłownictwa. Nie dopuszcza się napełniania i uzupełniania zładu wodą wodociągową Izolacja termiczna Przyjęto izolację termiczną rur za pomocą elementów z pianki poliuretanowej (np. Thermaflex PUR) o następujących grubościach:

4 Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 5 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz /2 wymagań z poz. 1-4 Opaski izolacji należy oznakować zgodnie z PN-B w kolorach: przewody instalacyjne z/p - karmin/niebieski rury bezpieczeństwa - jasnoczerwony Na przewodach należy oznaczyć kierunki przepływu zgodnie z dokumentacją. Całość prac należy wykonać zgodnie z normą PN-B Wykonawstwo Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż., stosownych do rodzaju wykonywanych prac. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Wytyczne branżowe Część budowlano-konstrukcyjna W ramach prac konstrukcyjno-budowlanych należy zachować następujące wymogi: - drzwi wejściowe wewnętrzne do kotłowni stalowe podwójne o wymiarach 90x200 cm, otwierane na zewnątrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji spełniające warunek odporności ogniowej EI 30, - ściany wewnętrzne w pomieszczeniu kotłowni powinny spełniać warunek odporności ogniowej EI 60, - strop kotłowni o odporności ogniowej REI 60, - przejścia rur przez ściany kotłowni powinny odpowiadać wymogom opisanym w p , - wykuć otwór w ścianie zewnętrznej na kanał wentylacyjny nawiewny 25x20 cm, na komin o średnicy zewnętrznej 21 cm i na kanał wentylacji wywiewnej o średnicy zewnętrznej 21 cm. Posadzka w kotłowni wykonana wg branży architektonicznej powinna być gładka, nieścieralna i niepyląca. Sufit i ściany pomieszczenia pomalować farbą o jasnym kolorze i odporną na wilgoć. Wykonać wszelkie prace wykończeniowe po robotach instalacyjnych, w szczególności prace murarskie, tynkarskie i malarskie w miejscach przejść przewodów Cześć elektryczna, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka Kotłownia powinna posiadać osobny obwód zasilający z rozdzielnicy. Wyłącznik główny zlokalizować na zewnątrz kotłowni. Należy przewidzieć instalację ochrony od porażeń według obowiązujących przepisów. Pomieszczenie wyposażyć w instalację oświetleniową, zapewniającą natężenie oświetlenia zgodnie z PN-E Wyłącznik światła należy umieścić wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach od strony zamknięcia na wysokości 1.4 m nad posadzką. W razie zaniku napięcia pompy obiegowe powinny ruszyć bez konieczności ręcznego włączenia. Należy przewidzieć zasilanie regulatora i elementów wymagających pomocniczej energii elektrycznej oraz wykonać połączenia impulsowe elementów regulacyjnych i wykonawczych według wytycznych producenta urządzeń.

5 Wykonać 2 gniazda elektryczne 230V w pobliżu kotła. Wykonać instalację odgromową (uziemienie) kanału wentylacji nawiewnej i komina spalinowego (lokalizacja kanałów na rzucie). Zasilanie następujących urządzeń: - pompa obiegowa (1) 1 szt. Stratos 25/1-6 CAN, N = 85 W, U = 230 V, I = 0,78 A - siłownik zaworu regulacyjnego AMB szt., U = 230 V, UI = 3.5 VA - kocioł Vaillant VU ecotec plus 466/2, moc cieplna 47,7 kw - 1 szt.; U = 230 (z regulatora: 1 czujnik temperatury zewnętrznej, 2 zanurzeniowe czujniki temperatury wody, 2 przylgowe czujniki temperatury wody, 2 siłowniki zaworów regulacyjnych), Przewody prowadzić natynkowo w korytkach lub rurkach poliwinylowych. Osprzęt elektryczny wykonać w stopniu ochrony IP Instalacja wentylacji grawitacyjnej Dla zapewnienia właściwych warunków spalania należy do pomieszczenia kotłowni doprowadzić powietrze kanałem nawiewnym typu Z o wymiarach 200x150 mm z czerpnią ścienną o wymiarach 200x150 mm zlokalizowaną na poziomie 0,50 m nad powierzchnią terenu (licząc do spodu czerpni), zakończoną w kotłowni kratką nawiewną 200x150 mm z siatką stalową na wysokości 30 cm od posadzki. Zastosować czerpnię ścienną z żaluzją stałą oraz ochronną siatką stalową. Do wyciągu powietrza zastosować kanał w systemie MK zewnętrzny izolowany o średnicy wewnętrznej 15 cm. W kanale zamontować kratkę wywiewną o wymiarach 14x14 cm na wysokości 15 cm pod sufitem kotłowni (licząc od góry kratki) Instalacja wod-kan Należy wykonać lejki ściekowe pod wszystkie urządzenia i armaturę (kocioł, zawór bezpieczeństwa, sprzęgło hydrauliczne itd.). Instalację odwadniającą włączyć w podposadzkową instalację kanalizacyjną z rur żeliwnych DN150 i doprowadzić do instalacji kanalizacyjnej. Zamontować zlew i doprowadzić instalację wody zimnej przewodem ze stali nierdzewnej Kistal-Inox DN Zabezpieczenie przeciwpożarowe Opis ogólny Budynek, w którym znajduje się kotłownia jest budynkiem użyteczności publicznej, częściowo podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Kotłownia gazowa będzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Klasa odporności ogniowej w zakresie szczelności i izolacyjności ogniowej elementów konstrukcyjnych kotłowni gazowej: - ściany wewnętrzne EI 60, - drzwi wewnętrzne EI 30, - strop REI 60. Wejście do kotłowni znajduje się od wewnątrz. Drzwi wejściowe wewnętrzne otwierane na zewnątrz wykonać jako stalowe o wymiarach 90x200 cm o odporności ogniowej EI 30 (atestowane). Podłoga kotłowni wykonana będzie z materiałów niepalnych i nieiskrzących. Moc grzewcza zainstalowanego urządzenia wynosi 47,7 kw. Wymiary pomieszczenia kotłowni: - powierzchnia: 10,72 m 2 - wysokość: 2,70 m - kubatura: 28,94 m 3 Obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni wynosi: q = /28,94 = 1648 W/m 3 < W/m 3 Pomieszczenie kotłowni będzie wyposażone w urządzenia i elementy wentylacyjne nawiewnowywiewne, zapewniające właściwe warunki spalania. Zgodnie z rozporządzeniem MSW z dnia r. (Dz.U. nr 121, poz z 2003 r.) pomieszczenia kotłowni nie są zagrożone wybuchem. Osprzęt elektryczny wykonać w stopniu ochrony przeciwporażeniowej co najmniej IP44. W pomieszczeniu kotłowni należy przechowywać gaśnicę proszkową (pożar grupy C) typu GP-4xz/ABC w ilości środka 4 kg. Miejsce usytuowania gaśnicy należy oznakować.

6 Na drzwiach wejściowych od strony zewnętrznej należy umieścić tablice informacyjne o zakazie używania ognia otwartego Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych Przejścia rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej do 40 mm oraz rur stalowych i miedzianych (niezależnie od średnicy) przez ściany, stanowiące granicę stref pożarowych, należy obustronnie zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej np. CP 601 S. Przejście rur przez ścianę wykonać w otulinie z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 80 kg/m 3 i długości 75 cm (nie stosować rur osłonowych) i doszczelnić obustronnie (po obu stronach przepustu) na głębokość mm masą np. CP 601 S. Zabezpieczone poprawnie przejścia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie CP 601 S spełniają kryteria klasy EI 120 (szczelność i izolacyjność ogniowa 2 godziny). Przejście ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu po obu stronach ściany. Należy zachować wymiary wg poniższego rysunku: Poz. Parametry przejścia Przejście Wymiar [mm] 1 Minimalna/maksymalna szerokość szczeliny 6/ Minimalna/maksymalna głębokość wypełnienia szczeliny masą przy przejściu przez ścianę Minimalna/maksymalna głębokość wypełnienia szczeliny masą przy przejściu przez strop Obustronnie - 10/20 Jednostronnie (od spodu) - 10/20 4 Maksymalna zewnętrzna średnica rury stalowej Minimalna grubość Ściany 125 Stropu Wyniki obliczeń

7 Dane ogólne: miejscowość: Goleniów, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie strefa klimatyczna I obliczeniowa temperatura zewnętrzna -16 o C kubatura przestrzeni ogrzewanej 1849 m 3 jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło qj = 47,2 W/m 2 qj = 17,1 W/m Bilans ciepła centralne ogrzewanie Q co = 32 kw Łączne zapotrzebowanie ciepła: Dobrano kocioł o mocy nominalnej 47,7 kw. Q c = 32 kw 1.7. Uwagi końcowe Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i instalacyjnej, w szczególności zgodnie z następującymi przepisami: - ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243, poz z 2010 r. ze zm.), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z r. ze zm.), - Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe, wyd. P.K.T.S.O.G. i K., Warszawa 1995 r. Kotłownia gazowa nie podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Po wykonaniu kotłowi i przed oddaniem do eksploatacji należy opracować kompleksową instrukcję eksploatacji i konserwacji kotłowni. W celu zapewnienia bezawaryjnej, bezpiecznej i długotrwałej pracy kotłowni Użytkownik zobowiązany jest do zlecenia obsługi serwisowej autoryzowanej przez producenta kotłów firmie. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW KOTŁOWNI Lp. NAZWA URZĄDZENIA Ilość szt. 1 Kocioł wodny niskoparametrowy typu VU ecotec plus 466/2 moc nominalna 47,7 kw, automatyka pogodowa calormatic 630/3 1 2 Przeponowe naczynie wzbiorcze typu NG50, p max=6 bar 1 3 Pompa obiegowa Stratos 25/1-6 CAN 1 4 Zawór regulacyjny 3-drogowy HRB-3 DN32 Kv=10 z siłownikiem AMB 162/230V 1 5 Zawór kulowy odcinający DN Zawór kulowy odcinający DN Zawór zwrotny gwint. DN Odpowietrznik automatyczne Afriso ½ z zaworem stopowym 3 9 Filtr siatkowy gwint. DN Filtr gazu siatkowy DN Zawór kulowy do gazu DN Termometr Afriso BiTh C, tarcza 80 mm 2 13 Manometry tarczowy Afriso 0-6 bar, tarcza 80 mm 3 14 Sprzęgło hydrauliczne WH Złącze samoodcinające SU 3/ Wewnętrzna instalacja gazowa

8 2.1. Zakres i przedmiot opracowania Projekt obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej do kotła gazowego o mocy 47,7 kw. W zakres projektu wchodzi wskazanie przebiegu projektowanej instalacji z podaniem średnic, miejsca zainstalowania urządzenia gazowego oraz miejsca zamontowania armatury odcinającej Opis projektowanej instalacji Budynek będzie zasilany gazem ziemnym GZ-50 za pomocą przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zakończonego kurkiem głównym, zlokalizowanymi w skrzynce kurka głównego (SKG), umieszczonej na zewnętrznej ścianie budynku. Paliwo gazowe używane będzie do ogrzewania pomieszczeń. Niniejszy projekt obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku od kurka głównego zlokalizowanego w skrzynce kurka głównego na zewnętrznej ścianie budynku do projektowanego kotła gazowego VU ecotec plus 466/2 o mocy nominalnej 47,7 kw. Instalację nawiewna i wywiewną w kotłowni oraz odprowadzenie spalin z kotła wykonać zgodnie z projektem kotłowni. Nawiew powietrza wentylacyjnego w kotłowni zapewnić poprzez kanał typu Z o wymiarach 200x150 mm. W ścianie zewnętrznej wykonać czerpnię ścienną o wym. 200x150 mm z siatką stalową i żaluzją stałą. Spód kratki nawiewnej o wymiarach 200x150 mm, zabezpieczonej siatką stalową, należy sprowadzić na wysokość 30 cm nad posadzką. Wywiew powietrza z kotłowni zapewnić poprzez kanał wentylacyjny systemowy, np. MK izolowany o średnicy wewnętrznej 15 cm. Kanał wyprowadzić ponad dach budynku. Spaliny z kotła odprowadzić za pomocą komina systemowego, np. MK zewnętrznego izolowanego o średnicy wewnętrznej 15 cm ponad dach budynku Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Wewnętrzną instalację gazową w budynku wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r. ze zm.) Przewody instalacji Do budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku należy użyć rur stalowych spełniających wymagania normy PN/H Projektowane średnice przewodów gazowych, długości i przebieg instalacji pokazano na rzucie. Przed kotłem gazowym zamontować zawór kulowy odcinający DN32 i filtr siatkowy do gazu o średnicy DN Główna próba szczelności Wykonać główną próbę szczelności instalacji gazowej. Czynnikiem próbnym będzie powietrze. Próbę przeprowadzić przed zabezpieczeniem antykorozyjnym rur stalowych, po ich oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek i po podłączeniu kotła. Ciśnienie próbne na wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wynosi 0,05 MPa. Manometr użyty do przeprowadzenia próby powinien być klasy 0,6 i posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,06 MPa. Wynik uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut po ustabilizowaniu się ciśnienia nie nastąpi jego spadek. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez wykonawcę instalacji gazowej i właściciela budynku. W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona przez dostawcę gazu w okresie 6 miesięcy od przeprowadzenia głównej próby szczelności, należy ją przeprowadzić powtórnie Połączenia przewodów instalacji i przyborów gazowych Instalację gazową wykonać jako spawaną z rur stalowych czarnych. W przypadku zastosowania połączeń gwintowych (odcinek instalacji za gazomierzem) za pomocą kształtek, należy wykonać gazoszczelnie. Przed kotłem gazowym należy zamontować kurek gazowy odcinający i filtr siatkowy do gazu. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurach osłonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych Zewnętrzne powierzchnie rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochronnych. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni przewodów, spośród obecnie produkowanych farb, można stosować przy temperaturze ścianek do 140 C, farbę syntetyczną do gruntowania styrenowo-akrylową, przeciwrdzewną, cynkową, wysokoprocentową, szarą jasną (dawny Cynkor) o symbolu lub emalię syntetyczną kreodurową tlenkową czerwoną o symbolu Do rozcieńczania należy używać rozpuszczalnika do wyrobów kreodurowych o symbolu Przygotowanie powierzchni rur Powierzchnia rury przeznaczona do malowania powinna być dokładnie odtłuszczona, oczyszczona z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Pod emalię kreodurową lub farbę syntetyczną powierzchnia po oczyszczeniu powinna odpowiadać co najmniej II stopniowi czystości wg PN-H-97052, natomiast pod farbę Korsil I stopniowi czystości przy chropowatości wg PN-M Najskuteczniejszą i najwłaściwszą metodą czyszczenia jest czyszczenie mechaniczne przez piaskowanie lub śrutowanie. Dopuszcza się czyszczenie ręczne. Powierzchnie przeznaczone do piaskowania, o ile są zatłuszczone, powinny być zmyte rozpuszczalnikiem organicznym, np. benzyną ekstrakcyjną, ksylenem itp. Czyszczenie mechaniczne można wykonać ściernicami.(płukany i suszony piasek, śrut żeliwny i stalowy, korund) o granulacji mm. Piasku można używać do czyszczenia dwukrotnie, śrutu żeliwnego 20-krotnie, korundu 30-krotnie, śrutu stalowego krotnie. Warunki techniczne nanoszenia powłok W czasie wykonywania prac malarskich temperatura powietrza powinna zawierać się w granicach C, a wilgotność nie powinna być większa niż 75%. Nie należy nakładać farb na powierzchnię zawilgoconą lub oszronioną. Farbę należy nakładać możliwie w cienkich warstwach. Farba krzemianowo-cynkowa Korsil oraz Cynkor powinna być nakładana w 2 warstwach, tak aby łączna grubość wynosiła mm. Każdą warstwę następną można położyć dopiero po utwardzeniu poprzedniej. Warunki suszenia i utwardzania powłok Powłoki z farby Korsil wysychają w czasie 30 minut - 2 godzin. Po 6-12 godzinach od chwili malowania należy je utwardzić, powlekając utwardzaczem do farb krzemianowo-cynkowych (8.5% roztwór kwasu fosforowego) lub wygrzać w temperaturze C w ciągu 1-2 godzin. Należy utwardzać każdą warstwę oddzielnie. Powłoki z farby styrenowo-akrylowo-cynkowej wysychają w czasie do 8 godzin, zaś praktycznie po sezonowaniu w pomieszczeniu zamkniętym. Suszenia wymagają kolejno poszczególne warstwy Zabezpieczenie przeciwpożarowe Przejścia rur stalowych przez ściany, stanowiące granicę stref pożarowych, należy zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej np. CP 601 S. Przejścia rur stalowych przez strop, dla którego należy zachować wymóg EI 60, należy obustronnie jednostronnie (od spodu stropu) zabezpieczyć za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej np. CP 601 S. Przejście rur przez ścianę wykonać w otulinie z wełny mineralnej o gęstości co najmniej 80 kg/m3 i długości 75 cm (nie stosować rur osłonowych) i doszczelnić obustronnie (po obu stronach przepustu) na głębokość mm masą CP 601 S. Zabezpieczone poprawnie przejścia instalacyjne z rur niepalnych uszczelnione w systemie CP 601 S spełniają kryteria klasy EI 120 (szczelność i izolacyjność ogniowa 2 godziny). Przejście ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. Należy zachować wymiary wg poniższego rysunku:

10 Poz. Parametry przejścia Przejście Wymiar [mm] 1 Minimalna/maksymalna szerokość szczeliny 6/ Minimalna/maksymalna głębokość wypełnienia szczeliny masą przy przejściu przez ścianę Minimalna/maksymalna głębokość wypełnienia szczeliny masą przy przejściu przez strop Obustronnie - 10/20 Jednostronnie (od spodu) - 10/20 4 Maksymalna zewnętrzna średnica rury stalowej Minimalna grubość Ściany 125 Stropu Projektowane urządzenia gazowe kocioł gazowy (GZ-50) typ VU ecotec plus 466/2 Q=47,7 kw - 1 szt Pomiar zużycia gazu Do pomiaru zużycia gazu służyć będzie gazomierz miechowy typ G-4/130, zlokalizowany w skrzynce kurka głównego, na zewnętrznej ścianie budynku Obowiązki właściciela budynku Do podstawowych obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy: zapewnienie nadzoru nad wykonaniem głównej próby szczelności,

11 zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli instalacji, w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników wyłączenie z użytkowania instalacji, w każdym przypadku stwierdzenia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji, stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych, kontrole okresowe należy przeprowadzać w porze wiosennej Uwagi końcowe Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej i instalacyjnej, w szczególności zgodnie z następującymi przepisami: ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243, poz z dnia 2010 r. ze zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z r.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz z 2001 r. ze zm.), budowę instalacji gazowej należy zlecić Zakładowi posiadającemu aktualne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie montażu instalacji gazowych (art. 54 ustawy z dnia r. Prawo energetyczne, Dz.U. nr 153, poz z 2003 r. ze zm) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. ze zm.).

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo