KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33"

Transkrypt

1 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Projektował: Sprawdził: mgr inŝ. Jerzy Leciej upr. bud. 4/Sz/72 dr inŝ. Władysław Szaflik upr. bud. 51/Sz/81 Szczecin kwiecień 2010r. Spis treści: 1. Opis techniczny i obliczenia 2. Schemat technologiczny kotłowni rys. nr 1 3. Rzut pomieszczenia kotłowni rys. nr 2 4. Rzut piwnic rys. nr 2a 5. Przekroje rys. nr 3 5. Aksonometria gazu rys. nr 4 6. Punkt redukcyjno pomiarowy rys. nr 5

2 O P I S B U D O W L A N Y dla kotłowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej w budynku Przedszkola nr 33 w Szczecinie, ul. Ściegiennego nr I. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - bilans cieplny na potrzeby centralnego ogrzewania na podstawie Projektu Budowlanego instalacji C.O. - zapotrzebowanie ciepłej wody dla 120 dzieci i 15 pracowników wg danych uzyskanych od inwestora - Warunki Techniczne dostawy gazu wydane przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą - ustalenia z inwestorem - inwentaryzacja kotłowni i wizja lokalna - normy, przepisy i literatura techniczna II. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje: - instalację technologiczną kotłowni - instalację paliwową - wytyczne sterowania i automatyki - wytyczne budowlane III. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest: - projekt technologiczny kotłowni opalanej gazem ziemnym GZ-50 - podłączenie do instalacji wewnętrznej C.O. - przygotowanie instalacji C.W.uŜ. i do podłączenia kotłowni instalacji C.W.uŜ. - podłączenie palnika kotła do punktu pomiarowego instalacja wewnętrzna gazu Zadaniem projektowanej kotłowni jest zaopatrzyć w ciepło istniejący budynek Przedszkola nr 33 w Szczecinie przy ul. Ściegiennego Projektowana kotłownia gazowo-wodna niskotemperaturowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku w pomieszczeniu po istniejącej kotłowni na paliwo stałe IV. Stan istniejący Istniejący obiekt Przedszkola nr 33 w Szczecinie przy ul. Ściegiennego 62-65, ogrzewany jest z własnej kotłowni wodnej niskotemperaturowej wyposaŝonej w dwa kotły Ŝeliwne na paliwo stałe typ KZ-5 sześcio - członowe. Kotły dostarczają ciepło na potrzeby C.O. i C.W.uŜ. Przygotowanie ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym typ PP. V. Rozwiązanie projektowe. 1. Instalacja kotłowni Projektowana kotłownia na gaz ziemny typ GZ-50 wyposaŝona jest w: - kocioł gazowy firmy Viessmann typu Vitogas-100/108 szt. 1 o mocy Q = 108 kw, z palnikiem gazowym atmosferycznym firmy Viessmann będący na wyposaŝeniu kotła Pełna automatyka dla C.O. i C.W. za pomocą regulatora firmy Viessmann Vitotronic300

3 - 2 - z przełącznikiem pierwszeństwa dla potrzeb ciepłej wody uŝytkowej - pompy obiegowe firmy GRUNDFOS na potrzeby C.O. i C.W.uŜ - podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej typu Vitocell-V100/750 o poj. 750 dm 3 Zabezpieczenie kotła stanowi zawór bezpieczeństwa membranowy d o = 20 mm typ 1915 SYR 1" na kotle, nastawiony na ciśn. 0,35 MPa oraz naczynie wzbiorcze ciśnieniowo-przeponowe o pojemności 300 dm 3 szt.1 na potrzeby kotłowni, instalacji C.O.; C.W.uŜ. firmy REFLEX typ N Dla C.W.uŜ. typ D 33 poj. 33 dm 2 szt. 1 Zadaniem naczynia jest przyjmowanie wahań ciśnienia wody w wyniku jej termicznego rozszerzania w kotle, instalacji grzewczej C.O. ; C.W. Stronę gazową nad przeponą naleŝy wypełnić gazem obojętnym - azotem lub CO do ciśnienia 0,2 MPa Przewody projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie, armatura kulowa kołn. na ciśn.0,6 MPa Przewody po zmontowaniu naleŝy zaizolować termicznie otulinami prefabrykowanymi rozbieralnymi ze spienionego kałczuku firmy Hutchinson lub innej dopuszczonej przez "COBRI INSTAL" Przed zaizolowaniem rurociągi naleŝy dokładnie oczyścić do 2 0 czystości, odtłuścić powierzchnie przy uŝyciu rozpuszczalników organicznych, roztworów alkalicznych lub środków powierzchniowo czynnych i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną odporna na temperaturę C najlepiej ftalowo-sylikonową "Termokor" /o symbolu handlowym Cieszyńskiej Fabryki Farb/ zgodnie z PN-70/H Dla zapewnienia równomiernej pracy kotła niezaleŝnej od temperatury powrotu projektuje się pompę kondesacyjną obiegu wody kotłowej. Odprowadzanie spalin projektuję się wspólne za pomocą komina ze stali nierdzewnej Komin wkład kominowy Dn 225 mm system LDT typ MKS do zmontowania w istniejącym przewodzie spalinowym murowanym w ścianie wewnętrznej budynku, w dolnej części naleŝy wykonać wyczystkę i wmontować kurek spustowy w celu umoŝliwienia odprowadzenia kondensatu. Czopuch Dn 225 mm Wentylacja wywiewna przez istniejący przewód murowany 27x14 cm wykonanym w bloku kominowym obok komina szt. 1 Nawiew przez otwór w ścianie zewnętrznej o wym. 30 x 20 cm szt. 1 sprowadzić na wysokości 30 cm od posadzki kotłowni. Instalację w najwyŝszych punktach naleŝy odpowietrzyć przy uŝyciu odpowietrzników automatycznych, przed odpowietrznikiem zamontować zawór odcinający kulowy. Przewody po stronie ciepłej wody uŝytkowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych podwójnie, łączonych na gwint na ciśnienie 6 bar lub rur miedzianych łączonych na lut miętki. Przewody C.W.uŜ. naleŝy zaizolować termicznie jak inst.c.o. Kotłownia musi mieć otwory okienne o powierzchni F= 1:15 x F pk F pk - pow. podłogi kotłowni. W naszym przypadku spełniają to okna istniejące.

4 - 3-2.Instalacja paliwowa Kocioł wyposaŝony jest palnik gazowy atmosferyczny będące na wyposaŝeniu kotła na gaz ziemny GZ-50 firmy Viessmann Gaz doprowadzony z sieci miejskiej nisk. ciśn. przez przyłącze gazowe istniejące oraz Stację Pomiarową zamontowaną w istniejącej skrzynce gazowej na zewnątrz budynku na ścianie szczytowej w szafce zaprojektowano główny kurek ogniowy, gazomierz G-6 oraz zawór z napędem elektrycznym Dn 32 mm z głowicą typ MAG-1 sterowany wykrywaczem metanu - moduł zasilający z detektorem typ DEX-1 posiadającym sygnalizację świetlnoakustyczną sprowadzoną na dyŝurkę. Przed podłączeniem zaworu typ MAG-1 podłączyć istniejącą instalację gazową do kuchni Przed kotłem naleŝy zamontować filtr gazu, manometr i kurek odcinający gazowy. Przewody doprowadzające projektuje się z rur stalowych czarnych gazowych Dn 40mm, łączonych przez spawanie i połączenia gwintowane przy łączeniu z armaturą palnika. Przed podłączeniem do palnika naleŝy zamontować przewód o średnicy Dn 80 mm długości l = 1,0 m Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych, uszczelnionych materiałem plastycznym. Rurociągi w budynku prowadzone po ścianach pomalować farbą antykorozyjną oraz farbą zewnętrzną koloru Ŝółtego. 2.1.Próba szczelności Instalację po wykonaniu naleŝy poddać próbie ciśnieniowej w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego i zakończyć protokołem odbioru. 3.Sterowanie i automatyka Instalacja kotłowni wyposaŝona jest w regulator typu Vitotronic 300 typ GW2 szt. 1 Instalacja automatyki kotłowni typu Vitotronic z przełącznikiem pierwszeństwa dla potrzeb C.W.uŜ. zapewniająca: - utrzymanie temperatury ciepłej wody uŝytkowej, centralnego ogrzewania - utrzymanie temperatury wody w kotle zapewniającej utrzymanie temperatury spalin powyŝej punktu rosy - utrzymanie temperatury wody zasilającej w stosunku do temperatury zewnętrznej, przez sterowanie zaworem mieszającym - okresowe włączanie i wyłączanie kotła - zasilanie i sterowanie pomp obiegowych C.O., C.W.; cyrkulacyjnej i kondesacyjnej - zasilenie i sterowanie palnikiem kotła Dla zapewnienia prawidłowej pracy regulatora naleŝy go podłączy z: - czujnikiem termometru oporowego (pogodowy) temperatury zewnętrznej kablem Cu 2x1,5 - czujnikiem termometru oporowego temperatury wody zasilającej za kotłem i na wyjściu do instalacji C.O. kablami- Cu 2x1,5 mm - pompą obiegową C.O., C.W.; cyrkulacji, wody kotłowej kablami-cu 4 x 1,5 mm - zaworem trójdrogowym C.O. kablami- Cu 4 x 1,5 mm Regulator zasilić napięciem 220/380 V 50 Hz. Uwaga! Automatykę wykonać zgodnie wykonanym projektem automatyki.

5 Zabezpieczenie p. poŝarowe 4.1.Kotłownia stanowi osobną, wydzieloną strefę poŝarową przy pomocy: - ścian w klasie EI60 - strop w klasie EI120 - drzwi wewnętrzne samozamykające z zamkiem zatrzaskowym otwierane na zewnątrz stalowe w klasie EI30 - przejścia instalacyjne przez ściany i strop, uszczelnić do klasy EI60 np: masami p.poŝ. HILTI serii CP6XX 4.2.Kotłownię wyposaŝyć w: - gaśnicę i koc p.poŝ. - wyłącznik główny przy wyjściu z kotłowni 4.3.Kotłownia nie jest zagroŝona wybuchem Sygnalizator akustyczny i świetlny sterowany wykrywaczem metanu sprowadzić na dyŝurkę. Posadzka w kotłowni z materiałów niepalnych ze spadkiem 1% do istniejącej studzienki schładzającej. 5.Wytyczne budowlane Kotłownię projektuje się w pomieszczeniu po istniejącej kotłowni na paliwo stałe w piwnicy budynku. Istniejące pomieszczenie składu opału naleŝy wykorzystać na pomieszczenia magazynowe. Przy wykonywaniu kotłowni naleŝy wykonać: - w pomieszczeniu kotłowni zdemontować istniejące kotły Ŝeliwne, czopuchy, pompę ściekową, rozdzielacze, armaturę, rurociągi, rozebrać wylewki pod kotły, wyrównać, posadzki, zerwać tynki na ścianach i stropie, naprawić ściany, wymienić okna, - wymurować ścianę działową gr. 1/2c, otynkowaną dwustronnie w celu wykonania korytarza umoŝliwiającego dojście do pomieszczenia składu opału (magazynu) - wykonać drzwi wejściowe do kotłowni wewnętrzne stalowe otwierane na zewnątrz, od wewnątrz otwierane bezklamkowo w klasie EI30 - w kotłowni wyrównać posadzkę z zachowaniem spadku 1% w kierunku istniejącej studzienki schładzającej i połoŝyć terakotę - wykonać nowe tynki na ścianach i stropie, na ścianach do wysokości 1,8 m wyłoŝyć płytkami, powyŝej pomalować ściany farbą emulsyjną, strop pobiałkować - pod kocioł wykonać fundament (wylewkę) gr. 8 cm i obramować kątownikiem stalowym - wyczyścić istniejącą studzienkę schładzającą - zamontować zlew, pompę zatapialną studzience schładzającej - wykonać wentylację nawiewno-wywiewną grawitacyjną wg PB technologii - zamurować wszystkie przebicia przez ściany i strop. - wszystkie elementy budowlane wykonać zgodnie wymogami p.poŝ.

6 - 5-6.Wytyczne wod-kan i C.O. - zamontować zlew oraz zawór czerpalny ze złączką do węŝa Dn 20 mm - oczyścić studzienkę schładzającą - w studzience zamontować pompę do wody brudnej zatapialną i sprowadzić nad zlew - wymienić rurę wodną do nad zlew, rurę odprowadzającą ścieki ze zlewu do pionu kanalizacyjnego UWAGA! Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.ii VI. Obliczenia hydrauliczne 1.Bilans ciepła 1.1.Centralne ogrzewanie wg. Inwentaryzacji inst. C.O., parametry wody 90/70 o C zapotrzebowanie ciepła dla C.O. - budynek przedszkola Q co = 90,0 [kw] 1.2. Ciepła woda uŝytkowa Zapotrzebowanie C.W. uŝ. na potrzeby przedszkola 120 dzieci 15 osób obsługi G cw1 = g 1 x n 1 = 28 x 120 = 3360 dm 3 /d G cw2 = g 2 x n 2 = 6 x 15 = 90 dm 3 /d Razem G cw = 3450 dm 3 /d g 1 zapotrzebowanie ciepłej wody na jedno dziecko na dzień g 2 zapotrzebowanie ciepłej wody na jednego pracownika na dzień n 1 ilość dzieci n 2 ilość pracowników Godzinowe zapotrzebowanie ciepłej wody G cw 3450 G cwmaxh = x k = x 3 = 1000 dm 3 /h H Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby C.W.uŜ. do obliczeń przyjmuję zapotrzebowanie ciepła do natrysków temp. 55/5 0 C godzinowe max. zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody wyniesie Q cw = G cwmax x t x 1,163 = 1,0 x (55 5) x 1,163 = 60 kw Przyjmuję priorytet dla przygotowania ciepłej wody i zapotrzebowanie na potrzeby ciepłej wody przyjmuję 30% Q cwrz = Q cwmax x 0,3 = 60 x 0,33 = 20,0 kw

7 Wielkość zasobnika Dobieram podgrzewacz pojemnościowy firmy Viessmann typ Vitocell-V-100/750 o poj. 750 dm 3 szt. 1 jest to wielkość 3/4 godzinnego rozbioru ciepłej wody Wydajność podgrzewacza przy parametrach wody grzewczej 80 o C i temp wody t = 55 o C wynosi G 1 = 2432 dm 3 /h wym. podgrzewacza: - długość Dn 950 mm - szerokość Dn 1008 mm - wysokość H = 2030 mm - króćce dn 32 mm Zawór bezpieczeństwa ciepłej wody G 750 d o = 0,9 V = 0,9 V = 5.5 mm α c V (p 1 p 2 ) γ 0,25 V 6,6 x 985 G- wydajność podgrzewacza 750 dm 3, przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy d o = 14 mm, typ 2115 SYR - 3/4" nastawa 6 bar szt Całkowite zapotrzebowanie ciepła Q c = Q co + Q cw = = 110 kw Dobieram kocioł firmy Wiessmann typ VITOGAS100/108 wydajności Q = 108 kw i znamionowej wydajności kotła Q = 117,4 kw Kocioł pracuje z przełącznikiem pierwszeństwa dla potrzeb ciepłej wody Parametry kotła typ VITOGAS 100/108 wydajność 108 KW szerokość 1330 mm długość 1060 mm wysokość 1039 mm wylot spalin Dn 225 mm temperatura spalin 180 o C wylot spalin h = 954 mm pojemność wodna 53,6 dm 3 sprawność 93 % regulator VITOTRONIC opory przepływu wody 5 kpa Kotłownia pracuje z pierwszeństwem dla potrzeb ciepłej wody uŝ. 4.Obliczanie komina - wysokość komina h = 10 m Komin dobrano wg. obliczeń komputerowych, dla 1, Q = 108 KW; Dn 225 mm; czopuch Dn 225 mm; komin ze stali nierdzewnej wkład kominowy Zamontowany w istniejącym przewodzie murowanym 30x40 cm typ MKS firmy M.K. Sp. z O.O. śary, ul. Wiśniowa 24 szt. 1

8 Dobór pompy obiegowej 5.1.Instalacja C.O. Q x x 860 Gp = x 1,2 = x 1,2 = 4,6 m 3 /h t x x opór instalacji p i = 15 kpa - opór zaworu mieszającego p z = 5 kpa - opór instalacji kotłowni p k = 10 kpa razem p = 25 kpa Dobieram pompę obiegową centralnego ogrzewania typ MAGNA 32-60; produkcji firmy Grundfos N = 180 W; V = 4,6 m 3 /h; H = 25 kpa szt. 1; na ciśnienie p = 0,6 MPa 5.2.Pompa kondesacyjna Q x x 860 G = ,3 = ,3 = 1,4 m 3 /h t x x 10 3 Dobieram pompę typu UPS produkcji firmy Grundfos nast.1 o wydajności V = 1,4 m 3 /h; H = 20 kpa; N = 80 W; o ciśnieniu p = 0,6 MPa, szt Pompa obiegowa ciepłej wody uŝytkowej Q x x 860 G = ,2 = x 1,2 = 3,1 m 3 /h t x x opór wymiennika 10 kpa - opór inst. kotłowni 10 kpa Razem 20 kpa Dobieram pompę typu UPS produkcji firmy Grundfos nast.2 o wydajności V = 3,1 m 3 /h; H = 20 kpa; N = 140 W; ciśnieniu p = 0,6 MPa, szt Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody uŝ. Dobieram pompę na wydajność 20% godzinowego poboru ciepłej wody G = 1,0 x 0,2 = 0,2 m 3 /h Przyjmuję pompę produkcji firmy Grundfos typ UP N; wyd. V = 0,2 m 3 /h; H = 35 kpa; N = 115 W; ciśn. 1,0 MPa; szt.1 6.Dobór zaworu regulacyjnego Instalacja C.O. Q x x 860 Przepływ G= = = 4,0 m 3 /h t x x 10 3

9 - 8 - δ 985 K v = 10 x G max V = 10 x 4,0 V = 8,8 m 3 /h p min Dobieram z wykresu zawór firmy DANFOSS, zawór trójdrogowy typ HRE-3/32; Dn = 32 mm; K v = 18 m 3 /h; P = 5 kpa z napędem AMB 160; współpracujący z regulatorem VITOTRONIC 7. Dobór naczynia wzbiorczego Dobieram naczynie wspólne do instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i kotłowni 7.1.Pojemnść instalacji C.O. V = 28 x Q = 28 x 0,09 = 2,5 m 3 inst. C.W.uŜ. = 0,4 m 3 Instalacja kotłowni = 0,5 m Razem pojemność zładu = 3,4 m Pojemność uŝytkowa naczynia V uŝ = 1,1* V * γ * v = 1,1 x 3,4 x 985 x 0,0287 = 96 dm Pojemność całkowita P max + 0,1 0,35 + 0,1 Vc = V uŝ = = 288 dm 3 P max P min 0,35-0,2 Dobieram naczynie wzbiorcze pionowe przeponowe firmy REFLEX typ "N poj.uŝ. 150 dm 3 poj. całk. 300 dm 3 ciśn. 6 bar z przeponą elastyczną Dn 634 mm H = 1085 mm szt Rura łącząca d n = 0,7 V V uŝ = 0,7 V 150 = 8,6 mm przyjmuję Dn 20 mm 7.5.Naczynie wzbiorcze dla ciepłej wody Dobieram naczynie wzbiorcze pionowe przeponowe firmy REFLEX typ "D - 33 poj.uŝ. 23,5 dm 3 poj. całk. 33 dm 3 ciśn. 6 bar z przeponą elastyczną Dn 280 mm H = 674 mm szt.1 rura łącząca Dn 20 mm 8.Dobór zaworu bezpieczeństwa montaŝ na kotle (1 X 2 ) m 4600 F = = = 188 mm 2 5,03 * α c V (p 2 p 1 )γ 5,03 x 0,25 V 0,385 x 985

10 -9 - m = 4,6 m 3 /h m - przepustowość przyjmuję równą wydajności kotła X = 0 ; p 1 = 0 4F 4 x 155 d o = V = V = 15,5 mm Π Π Projektuje się zawór bezpieczeństwa membranowy d o = 20 mm; typ 1915 SYR 1" nastawa otwarcia 3,5 bar. szt. 1 9.Instalacja paliwowa 9.1.Dobór palnika dla kotła typ VITOGAS 100/108 Kocioł posiada palnik gazowy atmosferyczny wyposaŝeniu firmy Viessmann Gaz ziemny GZ-50 o wartości opałowa 34,2 [kj/m 2 okres grzewczy: Q x 3,6 108 x 3,6 ZuŜycie gazu godzinowe G h = = = 12 m 3 /h V u * η 34,2 * 0,93 dobowe zuŝycie gazu G d = 12,0 x 24 x 0,45 = 130 m 3 /d zuŝycie gazu w sezonie grzewczym G s = 12 x 4320 x 0,45 x 0,8 = m 3 /sezon okres letni ciepła woda uŝytkowa Q x 3,6 75 x 3,6 ZuŜycie gazu na godzinę G h = = = 8,5 m 3 /h V u * η 34,2 x 0,93 Q d x 3,6 200 x 3,6 ZuŜycie gazu dobowe G d = = = 23 m 3 /d V u * η 34,2 x 0,93 sezon letni G s = 23 x 20 x6 = m 3 /sezon Roczne G c = G co + G cw = = m 3 /rok 10.Instalacja paliwowa Palniki wyposaŝone są w armaturę sterująco-zabezpieczająco- sygnalizacyjną przewód gazowa Dn 40 mm przed palnikiem projektuje się filtr i zawór kulowy Dn 32 mm, przed kotłem naleŝy zamontować rurę Dn 80 mm l = 1,0 m

11 Wentylacja Nawiew: Q 108 F n = 5 x % = % = 540 cm 2 1,2 1,2 Projektuje się przewód nawiewny wym. 30 x 20 cm szt Wywiew: F w = 0,5 x F n = 0,5 x 540 = 270 cm 2 Projektuję przewód istn. murowany wyprowadzony nad dach 27x14 cm szt.1 12.Otwory okienne F k 15 F o = = = 1 m F k - powierzchnia podłogi kotłowni = 15 m 2 Wielkość okna 0,8 x 1,0 = 0,8 m 2 szt ObciąŜenie kotłowni Q 108 q = = = 2,77 kw/m 3 V 39 V - kubatura kotłowni V = F x h = 15,0 x 2,6 = 39,0 m 3 14.Straty jednostkowe q = 20 W/m 3 opracował: mgr inŝ. Jerzy Leciej

12 VII. UKŁAD ROZLICZENIOWO POMIAROWY 1. Informacje dodatkowe dotyczące Punktu Pomiarowego Punkt-pomiarowy umieszczony jest w projektowanej blaszanej szafce z otworami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi, przystosowany do powieszenia na ścianie budynku. Spód szafki na wysokości h = 0,5 m. od terenu oraz a = 0,5 m. od otworów okiennych. Zapotrzebowanie gazu wg projektu budowlanego wynosi G = 10 m 3 /h Punkt-Pomiarowy składa się z: - gazomierz miechowy typ G-6 na potrzeby kotłowni i kuchni - zawór elektromagnetyczny gaz Dn 32 mm z głowicą MAG-1 - armatura odcinająca 2. Parametry techniczne gazomierza i wyposaŝenie szafki: 2.1.Gazomierz G-6 na potrzeby kotłowni obciąŝenie G max = 10 m 3 /h przepływ nominalny G nom = 6 m 3 /h przepływ maksymalny G max = 10 m 3 /h - ciśnienie wlotowe Pm = 1,3-2,0 kpa - ciśnienie wylotowe Pv = 1,3-2,0 kpa - rodzaj gazu GZ-50 - przyłącze wlotowe Dn 50 mm - przyłącze wylotowe Dn 40 mm - rodzaj obudowy: naścienna - rura gazowa stalowa R35 Dn 25;40;50 mm; PN-80/H łuk z rury gładki 90 0 Dn 25;40;50 mm; St35 KER-81/ połączenie (złączka) gwintowane DN 2" ;1 1 / 2 ; 1 3.Instalacja gazowa Doprowadzenie gazu do punktu pomiarowego istniejącej szafki gazowej umieszczonej na ścianie budynku. Podłączenia dokonać za głównym zaworem odcinającym, przewodem z rury stalowej Dn 40 mm prowadzonym po ścianie budynku. Szafkę zamontować obok istniejącej na ścianie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurze ochronnej stalowej. Przestrzeń między rurą przewodową i ochronną wypełnić materiałem plastycznym. Rurociągi gazowe stalowe ułoŝone w ziemi i zmontowane na zewnątrz naleŝy zaizolować przeciw korozyjnie przy uŝyciu taśmy izolacyjnej samoprzylepnej W budynku pomalować farbą antykorozyjną, następnie pomalować na Ŝółto. Istniejące gazomierze G-4 zamontowane w pomieszczeniu w budynku na potrzeby kuchni i mieszkania naleŝy pozostawić. W szafce zamontować gazomierz G-6 na potrzeby projektowanej kotłowni gazowej, wyposaŝonej w kocioł typ VITOGAS-100/108 z palnikiem atmosferycznym

13 o wydajności Q = 108 kw Przewody w budynku wykonać z rur stalowych czarnych gazowych łączonych przez spawanie, połączenia z armaturą gwintowane, średnica przewodów gazowych do kotłowni Dn 40 mm Instalację po wykonaniu naleŝy poddać próbie ciśnieniowej w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego i zakończyć protokółem odbioru. UWAGA! Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.ii Opracował: mgr inŝ. Jerzy Leciej ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ - przedszkole Ściegiennego Poz. Nazwa i charakterystyka Ilość Producent: Kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy typ 1 firma Viessmann Vitogas-100/108; wyd. Q= 108 kw; z pełną automatyka dla C.O. i C.W.; z palnikiem atmosferycznym na wyposaŝeniu kotła 2 Regulator Vitotronic 300 typ GW2 1 firma Viessmann 3 Filtr gazowy Dn 40 mm 1 4 Podgrzewacz C.W. pojemnościowy typ VITOCELL 1 firma Viessmann 100/750 poj. 750 dm 3 φ 950 mm; h = 2030 mm 5 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ N-300 na 1 firma REFLEX ciśn.p = 6 bar; V u = 150 dm 3 ; V c = 300 dm 3 ; C.O. Ø 634 mm, h = 1085 mm 6 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ D-33 na ciśn. firma REFLEX P = 6 bar; V u = 23,5 dm 3 ; V c = 33 dm 3 ; C.W. 7 Magnetoodmulacz typ OISm Dn 65 mm 1 8 Pompa cyrkulacyjna C.W. typ UP-20-45N 1 firma Grundfos wyd. 0,2 m 3 /h; H = 35 kpa; N= 115 W 9 Pompa obiegowa C.O. typ MAGNA UPE ; 1 firma Grundfos G = 4,5 m 3 /h; H= 25 kpa; N= 180 W; ciśn. 0,6 MPa 10 Pompa obiegowa C.W. typ UPS 32-55; ciśn. 0,6 MPa 1 firma Grundfos V p = 3,1 dm 3 ;/h; H p = 20 kpa; N= 140 W; nast Pompa kondensacyjna typ UPS 25-40; ciśn. 0,6 MPa V p = 1,4 dm 3 ;/h; H p = 20 kpa; N= 80 W; nast. 1 1 firma Grundfos 12 Zawór mieszający trójdrogowy typ HRE-3/32; K vs = 18 m 3 /h Dn 32 mm; P= 5 kpa; napęd ABM160 1 firma Danfoss

14 13 Zawór bezpieczeństwa na kotle membranowy d o = 20 1 SYR mm; typ SYR nastawa 3,5 bar 14 Zawór bezpieczeństwa na C.W. membranowy d o = 14 1 SYR mm; 3/4 SYR typ 2115; nastawa 6 bar 15 Czujnik zanurzeniowy temp. wody w kotle 1 firma Viessmann 16 Czujnik zanurzeniowy temp. wody inst. zasilającej 1 firma Viessmann 17 Czujnik zanurzeniowy temp. wody inst. powrotnej 1 firma Viessmann 18 Czujnik termometru oporowego pogodowy temp. 1 firma Viessmann zewnętrz. 19 Czujnik zanurzeniowy temp. ciepłej wody uŝytkowej 1 firma Viessmann 20 Zawór elektromagnes. Gaz Dn 32 mm z głowicą MAG 1 21 Wykrywacz metanu DEX-1; moduł zasilający typ MD 1 z sygnalizacją świetlno-akustyczną 22 Gazomierzem typ G Szafka gazowa naścienna 1 23a Szafka gazowa na kurek główny odcinający 1 Istniejąca 24 Główna tablica zasilająca elektryczna 1 25 Studzienka schładzająca 900x400x800 mm 1 Istniejąca 26 Pompa zatapialna typ KP50 1 firma Grundfos 27 Zlew, zawór czerpalny Ø 20 mm, ze złączką do węŝa 1 28 Wentyl. nawiewna 20 x 30 cm nad posadzką h= 30 cm 1 29 Wentylacja wywiewna, istniejący przewód murowany 27x14 cm Komin i czopuch ze stali nierdzewnej; Dn 225 mm; h= 12 m typ MKS Czopuch Dn 225 Komin 1 1 firma M.K. Sp. z O.O. śary

15 - 14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33 Instalacje sanitarne KOTŁOWNIA GAZOWA w BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 33 NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁEJ WODY z INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ GAZU Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego Inwestor : Wydział Oświaty, Gmina i Miasta Szczecin Szczecin, Pl. Armii Krajowej nr. 1 Projektant : 1.Jerzy Leciej Szczecin, ul. Kasjopei 27 CZĘŚĆ OPISOWA 1.Zakres robót i kolejność realizacji: Obiekt realizowany będzie jednocześnie instalacyjna technologiczna kotłowni gazowej z instalacją wewnętrzną gazu, roboty rozbiórkowe i budowlane w kotłowni Zakres robót: 1.1.Roboty instalacyjne wewnętrzne w budynku: - kotłownia wodna gazowa o wydajności 108 kw dla potrzeb C.O. i C.W.uŜ. - wewnętrzna instalacja gazowa - demontaŝowe i remontowe budowlane w kotłowni 1.2.Roboty instalacji zewnętrznej: Wykonanie szafki gazowej na ścianie zewnętrznej budynku 1.3.Roboty ziemne 1.4.Roboty betoniarskie Roboty demontaŝowe i remontowe w kotłowni 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie przedszkola znajdują budynki budynki mieszkalne wielorodzinne dwu- pięcio kondygnacyjne 3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na działce przy budynku przedszkola nr 33 przy ul. Ściegiennego brak elementów mogących stwarzać zagroŝenie.

16 Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Ze względu na brak głębokich wykopów, przewiduje się przede wszystkim zagroŝenie związane w czasie rozładunku, montaŝu kotłów, podgrzewaczy, armatury i rurociągów NaleŜy zwrócić uwagę przy montaŝu składu kominowego do istniejącego przewodu murowanego ze stali nierdzewnej 5.Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik budowy jest zobowiązany do przekazania pracownikom potencjalnych źródeł zagroŝenia oraz przeprowadzić instruktaŝ który powinien zawierać: - imienny podział pracy - kolejność wykonywania zadań - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu Prace powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót stosownie do zakresu obowiązków, wytycznymi producenta urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz przepisami szczegółowymi, instrukcjami eksploatacji urządzeń i instalacji. W szczególności: - przy pracach instalacji zewnętrznej na działce naleŝy odpowiednio oznakować miejsce wykonywania robót - przy montaŝu (rozładunku) urządzeń i zbiorników naleŝy szczególnie uwaŝać aby pracownicy nie znajdowali się pod zasięgiem dźwigu - przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyŝszeniach naleŝy zapewnić ich stabilność i wytrzymałość na przewidywane obciąŝenia OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Jerzy Leciej

17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej Technologii Kotłowni (ST-TK) Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Publicznym nr 33 w Szczecinie ul. Ściegiennego MODERNIZAJA KOTŁOWNI i INSTALACJA GAZOWA 1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji technologicznych kotłowni gazowej wodnej i instalacji wewnętrznej gazu wraz z punktem pomiarowym w Budynku Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie ul. Ściegiennego W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi: Roboty demotaŝowe: demontaŝ urządzeń, armatury i rurociągów w istniejącej kotłowni z usunięciem z placu budowy. Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie, - rozbiórka czopucha i skucie fragmentu posadzki z wywiezieniem gruzu, - naprawa tynków i posadzki, - wymurowanie ściany wewnętrznej - montaŝ drzwi na atestowanych odporności EI 30, - naprawa okien, - wykonanie elementów wentylacji nawiewnej i wywiewnej, - wykonanie wylewki pod kotły - wykonanie wylewki pod podgrzewacz ciepłej wody - wykonanie tynków i posadzki, - naprawa studzienki schładzającej Wewnętrzna instalacja gazowa - montaŝ punktu pomiarowego gazu, - montaŝ zaworu elektromagnetycznego, - montaŝ przewodów instalacji gazowej w gruncie oraz na ścianach budynku, - montaŝ układu wykrywania metanu z alarmem i zaworem odcinającym, - próba szczelności instalacji gazowej i odbiór przez ZG, - malowanie instalacji gazowej. Urządzenia i instalacje w kotłowni, - montaŝ kotła - montaŝ podgrzewacza wody - montaŝ komina i czopucha, - ułoŝenie rurociągów stalowych instalacji technologicznej wraz z armaturą, - próba szczelności instalacji technologicznej kotłowni. - malowanie instalacji technologicznej - wykonanie przejść rurociągów i kabli przez ściany kotłowni o odporności ogniowej EI 60, - wykonanie izolacji termicznej, - rozruch próbny kotłowni, - odbiory specjalistyczne (kominiarz, UDT) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: - montaŝ zlewu - oczyszczenie studzienki schładzającej - montaŝ pompy zatapialnej do ścieków i wyprowadzenie rurociągu tłocznego nad zlew 1.4.Informacje o terenie budowy Roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym i w budynku piwnicy przedszkola 1.5. Kody i nazwy robót:

18 KOD CPV KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Kody dodatkowe Instalowanie kotłów Roboty instalacyjne gazowe, Instalowanie sprzętu regulacji gazu Instalowanie gazomierzy, Hydraulika i roboty sanitarne, Hydraulika, Kładzenie wpustów Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, Izolacje cieplne, Roboty w zakresie kopania rowów, Roboty w zakresie burzenia, Roboty w zakresie usuwania gruzu Określenia podstawowe: Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi a w szczególności z normami PN-B , PN-/B-02423, PN-/M-34031, PN-/B-02414, oraz uŝytymi w Przedmiarze Robót. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH A) Roboty demontaŝowe brak wymagań, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie standardowe materiały budowlane, C) Wewnętrzna instalacja gazowa Do realizacji instalacji gazu mogą, być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być: nowe i nieuŝywane, bieŝąco produkowane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych obowiązujących norm i przepisów, Podstawowe materiały to: - rury stalowe czarne bez szwu wg PN-801H łączone głównie przez spawanie; połączenia gwintowane tylko przy armaturze, gazomierzu i urządzeniu gazowym., - kurki gazowe kulowe z Ŝeliwa ciągliwego lub mosiądzu. - filtry siatkowy do gazu - izolacje przeciwpoŝarowe dla przejść rurociągów przez ściany i strop kotłowni: -dla rurociągów o średnicy większej od 40 mm: kołnierze ogniochronne, o wymaganej odporności ogniowej co najmniej EI60, - dla rurociągów i kabli o średnicy mniejszej od 40 mm masa uszczelniająca, dla uzyskania uszczelnienia o klasie odporności, co najmniej EI60 tub REI60 posiadające atest Zakładu Badań Ogniowych ITB w Warszawie. Podstawowe urządzenia to: Aktywny system bezpieczeństwa instancji gazowej odpowiadający parametrom urządzeń przykładowo dobranych w Projekcie Budowlanym (PB):

19 zawór odcinający gazowy MAG-1 z detektorem metanu DEX-1 oraz modułem alarmowym MD-2.Z. - stacja pomiarowa gazu, Qn=10 Nm 3 /h gazomierz miechowy typ G6, temperatura pracy C do C, maksymalne ciśnienie robocze 50 kpa. D) Urządzenia i instalacje w kotłowni, Do realizacji kotłowni mogą, być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być: nowe i nieuŝywane, bieŝąco produkowane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych obowiązujących norm i przepisów, Podstawowe materiały to: - armatura technologiczna kotłowni, rury stalowe czarne oraz ocynkowane c.w., - zawory kulowe z Ŝeliwa ciągliwego lub mosiądzu. - izolacje przeciwpoŝarowe dla przejść rurociągów przez ściany i strop kotłowni: -dla rurociągów o średnicy większej od 40 mm: kołnierze ogniochronne, o wymaganej odporności ogniowej co najmniej EI 60, - dla rurociągów i kabli o średnicy mniejszej od 40 mm masa uszczelniająca, dla uzyskania uszczelnienia o klasie odporności, co najmniej EI60 posiadające atest Zakładu Badań Ogniowych ITB w Warszawie. - Izolacje termiczne i ochronne: - rurociągi wody grzejnej - izolacje z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PE -woda ciepła i cyrkulacja cwu - pianka PU lub PE, -woda zimna otuliną z gumy piankowej o zamkniętych porach, Wymagane grubości izolacji cieplnej instalacji kotłowni naleŝy dobierać w zaleŝności od zastosowanego materiału - w oparciu o wymagania polskich norm. Podstawowe urządzenia: odpowiadające parametrom urządzeń przykładowo dobranych w Projekcie Budowlanym (PB) to: - kocioł i urządzenia technologiczne, z pełną automatyką, regulatorem pogodowym, - komin i czopuch, 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU A) Roboty demontaŝowe narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, dostosowane do przyjmowanych materiałów i technologii, C) Wewnętrzna instalacja gazowa - narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, D) Urządzenia i instalacje w kotłowni - narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, oraz specjalistyczne związane z zastosowanymi materiałami i urządzeniami, 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac bodowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne: projekt wykonawczy, organizacji Robót i harmonogram Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt wykonawczy, dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonaniem kotłowni i instalacji gazu. Projekt wykonawczy winien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie normami, zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia muszą zawierać atesty i być uzgodnione z inwestorem, 5.2. Projekt organizacji Robót i harmonogram A) Roboty demontaŝowe wymagania standardowe, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie wymagania standardowe, zwrócić uwagę na wymaganą klasę odporność ogniowej przegród i drzwi pomieszczenia kotłowni. C) Wewnętrzna instalacja gazowa - wymagania standardowe, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni. E) Urządzenia i instalacje w kotłowni wymagania standardowej zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud-MontaŜowych, oraz specjalistyczne zgodne z zastosowanymi materiałami i urządzeniami, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni. 6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 6.1. Wymogi ogólne Badania jakości materiałów i urządzeń uŝytych do wykonania instalacji technologicznej kotłowni: Badanie to następują poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych podanych w pk. 2 niniejszej ST. Ponadto zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud-MontaŜowych, - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" - zaleconymi do stosowania przez Min. Gospod. Przest. i Budowl. W-wa 1995 r, oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poŝ.kontrola jakości Robót A) Roboty demontaŝowe czynności standardowe, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie czynności standardowe, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przegród i drzwi pomieszczenia kotłowni. C) Wewnętrzna instalacja gazowa czynności standardowe, Zwrócić uwagę na: - sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych, - kontrola wykonania ochrony korozyjnej, - dokładne usuniecie powietrza przy napełnianiu instalacji gazem, - uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni. - odbiór instalacji gazowej przez Zakład Gazowniczy, D) Urządzenia i instalacje w kotłowni czynności standardowe, oraz specjalistyczne wynikające z zastosowania materiałów i urządzeń, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni.

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W PIERZCHNICY. 26-015 PIERZCHNICA, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5. INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR B I U R O P R O J E K T Ó W I N S T A L A T O R 25-549 Kielce, ul. Toporowskiego 73/81, tel. /0-41/ 331 55 89 jozfla@wp.pl tel. komórkowy 604 225 415 PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY

ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: TEMAT: Sanitarna Modernizacja instalacji c.o.

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres projektu 3. Cel inwestycji 4. Opis ogólny 5. Projektowane rozwiązania techniczne 5. Uwagi końcowe 6. Zestawienie urządzeń i armatury na instalacji

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ DLA BUDYNKÓW WARSZTATÓW I SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZEPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Białobrzegi PL. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi KOD SPECYFIKACJI 45300000-0. Autor specyfikacji: Andrzej Maj

Inwestor: Gmina Białobrzegi PL. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi KOD SPECYFIKACJI 45300000-0. Autor specyfikacji: Andrzej Maj Specyfikacja techniczna przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ewid. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26-800 Białobrzegi. -instalacja technologiczna -instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ 90-640 Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) 637-45-45 e-mail gaan2@o2.pl Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. PN-92/M.-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. PN-92/M.-54832/02 Gazomierze miechowe.

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem

Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji c.o. w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Przedmiar robót Wykonanie instalacji wewnetrznej gazu i instalacji w budynku szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem Data: 2009-02-25 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Uwaga: przewód spalinowy i przewody wentylacyjne muszą zostać odebrane przez uprawnionego kominiarza.

Uwaga: przewód spalinowy i przewody wentylacyjne muszą zostać odebrane przez uprawnionego kominiarza. 15. Uwagi końcowe Roboty wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Rozporządzeniem MB i PMB z 28.03.72 r. w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY

PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Ewa Przech-Szczepanik 64-140 WŁOSZAKOWICE ul. WOLSZTYŃSKA 12B TEL. KOM. 0 601 / 764721 E-mail: ezui@interia.pl Egz.nr4 PROJEKT BUDOWLANY POMOCNICZY Do celów sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ SANITARNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII KOTŁOWNI DO STADIONU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.Sportowej 1 w m.brzeg Dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT TECHNICZNY KOTŁOWNI OLEJOWEJ EKO-TECH Spółka Jawna 76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 16d NIP 839-00-30-957 tel./fax 059 8414294 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY KOTŁOWNI OLEJOWEJ INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAB PROJEKT BUDOWLANY Z.U.P.

RAB PROJEKT BUDOWLANY Z.U.P. RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 42, 853 87 43, 0 601 23 20 29 fax. 853 87 44 e-mail

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STACJA UZDATNIANIA WODYW MIEJSCOWOŚCI GAJ WIELKI GMINA KAŹMIERZ INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU KOD CPV 45333000-0 instalacje gazowe; Opracował:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo