KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33"

Transkrypt

1 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 Projektował: Sprawdził: mgr inŝ. Jerzy Leciej upr. bud. 4/Sz/72 dr inŝ. Władysław Szaflik upr. bud. 51/Sz/81 Szczecin kwiecień 2010r. Spis treści: 1. Opis techniczny i obliczenia 2. Schemat technologiczny kotłowni rys. nr 1 3. Rzut pomieszczenia kotłowni rys. nr 2 4. Rzut piwnic rys. nr 2a 5. Przekroje rys. nr 3 5. Aksonometria gazu rys. nr 4 6. Punkt redukcyjno pomiarowy rys. nr 5

2 O P I S B U D O W L A N Y dla kotłowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej w budynku Przedszkola nr 33 w Szczecinie, ul. Ściegiennego nr I. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - bilans cieplny na potrzeby centralnego ogrzewania na podstawie Projektu Budowlanego instalacji C.O. - zapotrzebowanie ciepłej wody dla 120 dzieci i 15 pracowników wg danych uzyskanych od inwestora - Warunki Techniczne dostawy gazu wydane przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą - ustalenia z inwestorem - inwentaryzacja kotłowni i wizja lokalna - normy, przepisy i literatura techniczna II. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje: - instalację technologiczną kotłowni - instalację paliwową - wytyczne sterowania i automatyki - wytyczne budowlane III. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest: - projekt technologiczny kotłowni opalanej gazem ziemnym GZ-50 - podłączenie do instalacji wewnętrznej C.O. - przygotowanie instalacji C.W.uŜ. i do podłączenia kotłowni instalacji C.W.uŜ. - podłączenie palnika kotła do punktu pomiarowego instalacja wewnętrzna gazu Zadaniem projektowanej kotłowni jest zaopatrzyć w ciepło istniejący budynek Przedszkola nr 33 w Szczecinie przy ul. Ściegiennego Projektowana kotłownia gazowo-wodna niskotemperaturowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku w pomieszczeniu po istniejącej kotłowni na paliwo stałe IV. Stan istniejący Istniejący obiekt Przedszkola nr 33 w Szczecinie przy ul. Ściegiennego 62-65, ogrzewany jest z własnej kotłowni wodnej niskotemperaturowej wyposaŝonej w dwa kotły Ŝeliwne na paliwo stałe typ KZ-5 sześcio - członowe. Kotły dostarczają ciepło na potrzeby C.O. i C.W.uŜ. Przygotowanie ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym typ PP. V. Rozwiązanie projektowe. 1. Instalacja kotłowni Projektowana kotłownia na gaz ziemny typ GZ-50 wyposaŝona jest w: - kocioł gazowy firmy Viessmann typu Vitogas-100/108 szt. 1 o mocy Q = 108 kw, z palnikiem gazowym atmosferycznym firmy Viessmann będący na wyposaŝeniu kotła Pełna automatyka dla C.O. i C.W. za pomocą regulatora firmy Viessmann Vitotronic300

3 - 2 - z przełącznikiem pierwszeństwa dla potrzeb ciepłej wody uŝytkowej - pompy obiegowe firmy GRUNDFOS na potrzeby C.O. i C.W.uŜ - podgrzewacz ciepłej wody uŝytkowej typu Vitocell-V100/750 o poj. 750 dm 3 Zabezpieczenie kotła stanowi zawór bezpieczeństwa membranowy d o = 20 mm typ 1915 SYR 1" na kotle, nastawiony na ciśn. 0,35 MPa oraz naczynie wzbiorcze ciśnieniowo-przeponowe o pojemności 300 dm 3 szt.1 na potrzeby kotłowni, instalacji C.O.; C.W.uŜ. firmy REFLEX typ N Dla C.W.uŜ. typ D 33 poj. 33 dm 2 szt. 1 Zadaniem naczynia jest przyjmowanie wahań ciśnienia wody w wyniku jej termicznego rozszerzania w kotle, instalacji grzewczej C.O. ; C.W. Stronę gazową nad przeponą naleŝy wypełnić gazem obojętnym - azotem lub CO do ciśnienia 0,2 MPa Przewody projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie, armatura kulowa kołn. na ciśn.0,6 MPa Przewody po zmontowaniu naleŝy zaizolować termicznie otulinami prefabrykowanymi rozbieralnymi ze spienionego kałczuku firmy Hutchinson lub innej dopuszczonej przez "COBRI INSTAL" Przed zaizolowaniem rurociągi naleŝy dokładnie oczyścić do 2 0 czystości, odtłuścić powierzchnie przy uŝyciu rozpuszczalników organicznych, roztworów alkalicznych lub środków powierzchniowo czynnych i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną odporna na temperaturę C najlepiej ftalowo-sylikonową "Termokor" /o symbolu handlowym Cieszyńskiej Fabryki Farb/ zgodnie z PN-70/H Dla zapewnienia równomiernej pracy kotła niezaleŝnej od temperatury powrotu projektuje się pompę kondesacyjną obiegu wody kotłowej. Odprowadzanie spalin projektuję się wspólne za pomocą komina ze stali nierdzewnej Komin wkład kominowy Dn 225 mm system LDT typ MKS do zmontowania w istniejącym przewodzie spalinowym murowanym w ścianie wewnętrznej budynku, w dolnej części naleŝy wykonać wyczystkę i wmontować kurek spustowy w celu umoŝliwienia odprowadzenia kondensatu. Czopuch Dn 225 mm Wentylacja wywiewna przez istniejący przewód murowany 27x14 cm wykonanym w bloku kominowym obok komina szt. 1 Nawiew przez otwór w ścianie zewnętrznej o wym. 30 x 20 cm szt. 1 sprowadzić na wysokości 30 cm od posadzki kotłowni. Instalację w najwyŝszych punktach naleŝy odpowietrzyć przy uŝyciu odpowietrzników automatycznych, przed odpowietrznikiem zamontować zawór odcinający kulowy. Przewody po stronie ciepłej wody uŝytkowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych podwójnie, łączonych na gwint na ciśnienie 6 bar lub rur miedzianych łączonych na lut miętki. Przewody C.W.uŜ. naleŝy zaizolować termicznie jak inst.c.o. Kotłownia musi mieć otwory okienne o powierzchni F= 1:15 x F pk F pk - pow. podłogi kotłowni. W naszym przypadku spełniają to okna istniejące.

4 - 3-2.Instalacja paliwowa Kocioł wyposaŝony jest palnik gazowy atmosferyczny będące na wyposaŝeniu kotła na gaz ziemny GZ-50 firmy Viessmann Gaz doprowadzony z sieci miejskiej nisk. ciśn. przez przyłącze gazowe istniejące oraz Stację Pomiarową zamontowaną w istniejącej skrzynce gazowej na zewnątrz budynku na ścianie szczytowej w szafce zaprojektowano główny kurek ogniowy, gazomierz G-6 oraz zawór z napędem elektrycznym Dn 32 mm z głowicą typ MAG-1 sterowany wykrywaczem metanu - moduł zasilający z detektorem typ DEX-1 posiadającym sygnalizację świetlnoakustyczną sprowadzoną na dyŝurkę. Przed podłączeniem zaworu typ MAG-1 podłączyć istniejącą instalację gazową do kuchni Przed kotłem naleŝy zamontować filtr gazu, manometr i kurek odcinający gazowy. Przewody doprowadzające projektuje się z rur stalowych czarnych gazowych Dn 40mm, łączonych przez spawanie i połączenia gwintowane przy łączeniu z armaturą palnika. Przed podłączeniem do palnika naleŝy zamontować przewód o średnicy Dn 80 mm długości l = 1,0 m Przejścia przez ściany w tulejach ochronnych, uszczelnionych materiałem plastycznym. Rurociągi w budynku prowadzone po ścianach pomalować farbą antykorozyjną oraz farbą zewnętrzną koloru Ŝółtego. 2.1.Próba szczelności Instalację po wykonaniu naleŝy poddać próbie ciśnieniowej w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego i zakończyć protokołem odbioru. 3.Sterowanie i automatyka Instalacja kotłowni wyposaŝona jest w regulator typu Vitotronic 300 typ GW2 szt. 1 Instalacja automatyki kotłowni typu Vitotronic z przełącznikiem pierwszeństwa dla potrzeb C.W.uŜ. zapewniająca: - utrzymanie temperatury ciepłej wody uŝytkowej, centralnego ogrzewania - utrzymanie temperatury wody w kotle zapewniającej utrzymanie temperatury spalin powyŝej punktu rosy - utrzymanie temperatury wody zasilającej w stosunku do temperatury zewnętrznej, przez sterowanie zaworem mieszającym - okresowe włączanie i wyłączanie kotła - zasilanie i sterowanie pomp obiegowych C.O., C.W.; cyrkulacyjnej i kondesacyjnej - zasilenie i sterowanie palnikiem kotła Dla zapewnienia prawidłowej pracy regulatora naleŝy go podłączy z: - czujnikiem termometru oporowego (pogodowy) temperatury zewnętrznej kablem Cu 2x1,5 - czujnikiem termometru oporowego temperatury wody zasilającej za kotłem i na wyjściu do instalacji C.O. kablami- Cu 2x1,5 mm - pompą obiegową C.O., C.W.; cyrkulacji, wody kotłowej kablami-cu 4 x 1,5 mm - zaworem trójdrogowym C.O. kablami- Cu 4 x 1,5 mm Regulator zasilić napięciem 220/380 V 50 Hz. Uwaga! Automatykę wykonać zgodnie wykonanym projektem automatyki.

5 Zabezpieczenie p. poŝarowe 4.1.Kotłownia stanowi osobną, wydzieloną strefę poŝarową przy pomocy: - ścian w klasie EI60 - strop w klasie EI120 - drzwi wewnętrzne samozamykające z zamkiem zatrzaskowym otwierane na zewnątrz stalowe w klasie EI30 - przejścia instalacyjne przez ściany i strop, uszczelnić do klasy EI60 np: masami p.poŝ. HILTI serii CP6XX 4.2.Kotłownię wyposaŝyć w: - gaśnicę i koc p.poŝ. - wyłącznik główny przy wyjściu z kotłowni 4.3.Kotłownia nie jest zagroŝona wybuchem Sygnalizator akustyczny i świetlny sterowany wykrywaczem metanu sprowadzić na dyŝurkę. Posadzka w kotłowni z materiałów niepalnych ze spadkiem 1% do istniejącej studzienki schładzającej. 5.Wytyczne budowlane Kotłownię projektuje się w pomieszczeniu po istniejącej kotłowni na paliwo stałe w piwnicy budynku. Istniejące pomieszczenie składu opału naleŝy wykorzystać na pomieszczenia magazynowe. Przy wykonywaniu kotłowni naleŝy wykonać: - w pomieszczeniu kotłowni zdemontować istniejące kotły Ŝeliwne, czopuchy, pompę ściekową, rozdzielacze, armaturę, rurociągi, rozebrać wylewki pod kotły, wyrównać, posadzki, zerwać tynki na ścianach i stropie, naprawić ściany, wymienić okna, - wymurować ścianę działową gr. 1/2c, otynkowaną dwustronnie w celu wykonania korytarza umoŝliwiającego dojście do pomieszczenia składu opału (magazynu) - wykonać drzwi wejściowe do kotłowni wewnętrzne stalowe otwierane na zewnątrz, od wewnątrz otwierane bezklamkowo w klasie EI30 - w kotłowni wyrównać posadzkę z zachowaniem spadku 1% w kierunku istniejącej studzienki schładzającej i połoŝyć terakotę - wykonać nowe tynki na ścianach i stropie, na ścianach do wysokości 1,8 m wyłoŝyć płytkami, powyŝej pomalować ściany farbą emulsyjną, strop pobiałkować - pod kocioł wykonać fundament (wylewkę) gr. 8 cm i obramować kątownikiem stalowym - wyczyścić istniejącą studzienkę schładzającą - zamontować zlew, pompę zatapialną studzience schładzającej - wykonać wentylację nawiewno-wywiewną grawitacyjną wg PB technologii - zamurować wszystkie przebicia przez ściany i strop. - wszystkie elementy budowlane wykonać zgodnie wymogami p.poŝ.

6 - 5-6.Wytyczne wod-kan i C.O. - zamontować zlew oraz zawór czerpalny ze złączką do węŝa Dn 20 mm - oczyścić studzienkę schładzającą - w studzience zamontować pompę do wody brudnej zatapialną i sprowadzić nad zlew - wymienić rurę wodną do nad zlew, rurę odprowadzającą ścieki ze zlewu do pionu kanalizacyjnego UWAGA! Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.ii VI. Obliczenia hydrauliczne 1.Bilans ciepła 1.1.Centralne ogrzewanie wg. Inwentaryzacji inst. C.O., parametry wody 90/70 o C zapotrzebowanie ciepła dla C.O. - budynek przedszkola Q co = 90,0 [kw] 1.2. Ciepła woda uŝytkowa Zapotrzebowanie C.W. uŝ. na potrzeby przedszkola 120 dzieci 15 osób obsługi G cw1 = g 1 x n 1 = 28 x 120 = 3360 dm 3 /d G cw2 = g 2 x n 2 = 6 x 15 = 90 dm 3 /d Razem G cw = 3450 dm 3 /d g 1 zapotrzebowanie ciepłej wody na jedno dziecko na dzień g 2 zapotrzebowanie ciepłej wody na jednego pracownika na dzień n 1 ilość dzieci n 2 ilość pracowników Godzinowe zapotrzebowanie ciepłej wody G cw 3450 G cwmaxh = x k = x 3 = 1000 dm 3 /h H Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby C.W.uŜ. do obliczeń przyjmuję zapotrzebowanie ciepła do natrysków temp. 55/5 0 C godzinowe max. zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody wyniesie Q cw = G cwmax x t x 1,163 = 1,0 x (55 5) x 1,163 = 60 kw Przyjmuję priorytet dla przygotowania ciepłej wody i zapotrzebowanie na potrzeby ciepłej wody przyjmuję 30% Q cwrz = Q cwmax x 0,3 = 60 x 0,33 = 20,0 kw

7 Wielkość zasobnika Dobieram podgrzewacz pojemnościowy firmy Viessmann typ Vitocell-V-100/750 o poj. 750 dm 3 szt. 1 jest to wielkość 3/4 godzinnego rozbioru ciepłej wody Wydajność podgrzewacza przy parametrach wody grzewczej 80 o C i temp wody t = 55 o C wynosi G 1 = 2432 dm 3 /h wym. podgrzewacza: - długość Dn 950 mm - szerokość Dn 1008 mm - wysokość H = 2030 mm - króćce dn 32 mm Zawór bezpieczeństwa ciepłej wody G 750 d o = 0,9 V = 0,9 V = 5.5 mm α c V (p 1 p 2 ) γ 0,25 V 6,6 x 985 G- wydajność podgrzewacza 750 dm 3, przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy d o = 14 mm, typ 2115 SYR - 3/4" nastawa 6 bar szt Całkowite zapotrzebowanie ciepła Q c = Q co + Q cw = = 110 kw Dobieram kocioł firmy Wiessmann typ VITOGAS100/108 wydajności Q = 108 kw i znamionowej wydajności kotła Q = 117,4 kw Kocioł pracuje z przełącznikiem pierwszeństwa dla potrzeb ciepłej wody Parametry kotła typ VITOGAS 100/108 wydajność 108 KW szerokość 1330 mm długość 1060 mm wysokość 1039 mm wylot spalin Dn 225 mm temperatura spalin 180 o C wylot spalin h = 954 mm pojemność wodna 53,6 dm 3 sprawność 93 % regulator VITOTRONIC opory przepływu wody 5 kpa Kotłownia pracuje z pierwszeństwem dla potrzeb ciepłej wody uŝ. 4.Obliczanie komina - wysokość komina h = 10 m Komin dobrano wg. obliczeń komputerowych, dla 1, Q = 108 KW; Dn 225 mm; czopuch Dn 225 mm; komin ze stali nierdzewnej wkład kominowy Zamontowany w istniejącym przewodzie murowanym 30x40 cm typ MKS firmy M.K. Sp. z O.O. śary, ul. Wiśniowa 24 szt. 1

8 Dobór pompy obiegowej 5.1.Instalacja C.O. Q x x 860 Gp = x 1,2 = x 1,2 = 4,6 m 3 /h t x x opór instalacji p i = 15 kpa - opór zaworu mieszającego p z = 5 kpa - opór instalacji kotłowni p k = 10 kpa razem p = 25 kpa Dobieram pompę obiegową centralnego ogrzewania typ MAGNA 32-60; produkcji firmy Grundfos N = 180 W; V = 4,6 m 3 /h; H = 25 kpa szt. 1; na ciśnienie p = 0,6 MPa 5.2.Pompa kondesacyjna Q x x 860 G = ,3 = ,3 = 1,4 m 3 /h t x x 10 3 Dobieram pompę typu UPS produkcji firmy Grundfos nast.1 o wydajności V = 1,4 m 3 /h; H = 20 kpa; N = 80 W; o ciśnieniu p = 0,6 MPa, szt Pompa obiegowa ciepłej wody uŝytkowej Q x x 860 G = ,2 = x 1,2 = 3,1 m 3 /h t x x opór wymiennika 10 kpa - opór inst. kotłowni 10 kpa Razem 20 kpa Dobieram pompę typu UPS produkcji firmy Grundfos nast.2 o wydajności V = 3,1 m 3 /h; H = 20 kpa; N = 140 W; ciśnieniu p = 0,6 MPa, szt Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody uŝ. Dobieram pompę na wydajność 20% godzinowego poboru ciepłej wody G = 1,0 x 0,2 = 0,2 m 3 /h Przyjmuję pompę produkcji firmy Grundfos typ UP N; wyd. V = 0,2 m 3 /h; H = 35 kpa; N = 115 W; ciśn. 1,0 MPa; szt.1 6.Dobór zaworu regulacyjnego Instalacja C.O. Q x x 860 Przepływ G= = = 4,0 m 3 /h t x x 10 3

9 - 8 - δ 985 K v = 10 x G max V = 10 x 4,0 V = 8,8 m 3 /h p min Dobieram z wykresu zawór firmy DANFOSS, zawór trójdrogowy typ HRE-3/32; Dn = 32 mm; K v = 18 m 3 /h; P = 5 kpa z napędem AMB 160; współpracujący z regulatorem VITOTRONIC 7. Dobór naczynia wzbiorczego Dobieram naczynie wspólne do instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i kotłowni 7.1.Pojemnść instalacji C.O. V = 28 x Q = 28 x 0,09 = 2,5 m 3 inst. C.W.uŜ. = 0,4 m 3 Instalacja kotłowni = 0,5 m Razem pojemność zładu = 3,4 m Pojemność uŝytkowa naczynia V uŝ = 1,1* V * γ * v = 1,1 x 3,4 x 985 x 0,0287 = 96 dm Pojemność całkowita P max + 0,1 0,35 + 0,1 Vc = V uŝ = = 288 dm 3 P max P min 0,35-0,2 Dobieram naczynie wzbiorcze pionowe przeponowe firmy REFLEX typ "N poj.uŝ. 150 dm 3 poj. całk. 300 dm 3 ciśn. 6 bar z przeponą elastyczną Dn 634 mm H = 1085 mm szt Rura łącząca d n = 0,7 V V uŝ = 0,7 V 150 = 8,6 mm przyjmuję Dn 20 mm 7.5.Naczynie wzbiorcze dla ciepłej wody Dobieram naczynie wzbiorcze pionowe przeponowe firmy REFLEX typ "D - 33 poj.uŝ. 23,5 dm 3 poj. całk. 33 dm 3 ciśn. 6 bar z przeponą elastyczną Dn 280 mm H = 674 mm szt.1 rura łącząca Dn 20 mm 8.Dobór zaworu bezpieczeństwa montaŝ na kotle (1 X 2 ) m 4600 F = = = 188 mm 2 5,03 * α c V (p 2 p 1 )γ 5,03 x 0,25 V 0,385 x 985

10 -9 - m = 4,6 m 3 /h m - przepustowość przyjmuję równą wydajności kotła X = 0 ; p 1 = 0 4F 4 x 155 d o = V = V = 15,5 mm Π Π Projektuje się zawór bezpieczeństwa membranowy d o = 20 mm; typ 1915 SYR 1" nastawa otwarcia 3,5 bar. szt. 1 9.Instalacja paliwowa 9.1.Dobór palnika dla kotła typ VITOGAS 100/108 Kocioł posiada palnik gazowy atmosferyczny wyposaŝeniu firmy Viessmann Gaz ziemny GZ-50 o wartości opałowa 34,2 [kj/m 2 okres grzewczy: Q x 3,6 108 x 3,6 ZuŜycie gazu godzinowe G h = = = 12 m 3 /h V u * η 34,2 * 0,93 dobowe zuŝycie gazu G d = 12,0 x 24 x 0,45 = 130 m 3 /d zuŝycie gazu w sezonie grzewczym G s = 12 x 4320 x 0,45 x 0,8 = m 3 /sezon okres letni ciepła woda uŝytkowa Q x 3,6 75 x 3,6 ZuŜycie gazu na godzinę G h = = = 8,5 m 3 /h V u * η 34,2 x 0,93 Q d x 3,6 200 x 3,6 ZuŜycie gazu dobowe G d = = = 23 m 3 /d V u * η 34,2 x 0,93 sezon letni G s = 23 x 20 x6 = m 3 /sezon Roczne G c = G co + G cw = = m 3 /rok 10.Instalacja paliwowa Palniki wyposaŝone są w armaturę sterująco-zabezpieczająco- sygnalizacyjną przewód gazowa Dn 40 mm przed palnikiem projektuje się filtr i zawór kulowy Dn 32 mm, przed kotłem naleŝy zamontować rurę Dn 80 mm l = 1,0 m

11 Wentylacja Nawiew: Q 108 F n = 5 x % = % = 540 cm 2 1,2 1,2 Projektuje się przewód nawiewny wym. 30 x 20 cm szt Wywiew: F w = 0,5 x F n = 0,5 x 540 = 270 cm 2 Projektuję przewód istn. murowany wyprowadzony nad dach 27x14 cm szt.1 12.Otwory okienne F k 15 F o = = = 1 m F k - powierzchnia podłogi kotłowni = 15 m 2 Wielkość okna 0,8 x 1,0 = 0,8 m 2 szt ObciąŜenie kotłowni Q 108 q = = = 2,77 kw/m 3 V 39 V - kubatura kotłowni V = F x h = 15,0 x 2,6 = 39,0 m 3 14.Straty jednostkowe q = 20 W/m 3 opracował: mgr inŝ. Jerzy Leciej

12 VII. UKŁAD ROZLICZENIOWO POMIAROWY 1. Informacje dodatkowe dotyczące Punktu Pomiarowego Punkt-pomiarowy umieszczony jest w projektowanej blaszanej szafce z otworami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi, przystosowany do powieszenia na ścianie budynku. Spód szafki na wysokości h = 0,5 m. od terenu oraz a = 0,5 m. od otworów okiennych. Zapotrzebowanie gazu wg projektu budowlanego wynosi G = 10 m 3 /h Punkt-Pomiarowy składa się z: - gazomierz miechowy typ G-6 na potrzeby kotłowni i kuchni - zawór elektromagnetyczny gaz Dn 32 mm z głowicą MAG-1 - armatura odcinająca 2. Parametry techniczne gazomierza i wyposaŝenie szafki: 2.1.Gazomierz G-6 na potrzeby kotłowni obciąŝenie G max = 10 m 3 /h przepływ nominalny G nom = 6 m 3 /h przepływ maksymalny G max = 10 m 3 /h - ciśnienie wlotowe Pm = 1,3-2,0 kpa - ciśnienie wylotowe Pv = 1,3-2,0 kpa - rodzaj gazu GZ-50 - przyłącze wlotowe Dn 50 mm - przyłącze wylotowe Dn 40 mm - rodzaj obudowy: naścienna - rura gazowa stalowa R35 Dn 25;40;50 mm; PN-80/H łuk z rury gładki 90 0 Dn 25;40;50 mm; St35 KER-81/ połączenie (złączka) gwintowane DN 2" ;1 1 / 2 ; 1 3.Instalacja gazowa Doprowadzenie gazu do punktu pomiarowego istniejącej szafki gazowej umieszczonej na ścianie budynku. Podłączenia dokonać za głównym zaworem odcinającym, przewodem z rury stalowej Dn 40 mm prowadzonym po ścianie budynku. Szafkę zamontować obok istniejącej na ścianie. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurze ochronnej stalowej. Przestrzeń między rurą przewodową i ochronną wypełnić materiałem plastycznym. Rurociągi gazowe stalowe ułoŝone w ziemi i zmontowane na zewnątrz naleŝy zaizolować przeciw korozyjnie przy uŝyciu taśmy izolacyjnej samoprzylepnej W budynku pomalować farbą antykorozyjną, następnie pomalować na Ŝółto. Istniejące gazomierze G-4 zamontowane w pomieszczeniu w budynku na potrzeby kuchni i mieszkania naleŝy pozostawić. W szafce zamontować gazomierz G-6 na potrzeby projektowanej kotłowni gazowej, wyposaŝonej w kocioł typ VITOGAS-100/108 z palnikiem atmosferycznym

13 o wydajności Q = 108 kw Przewody w budynku wykonać z rur stalowych czarnych gazowych łączonych przez spawanie, połączenia z armaturą gwintowane, średnica przewodów gazowych do kotłowni Dn 40 mm Instalację po wykonaniu naleŝy poddać próbie ciśnieniowej w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego i zakończyć protokółem odbioru. UWAGA! Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.ii Opracował: mgr inŝ. Jerzy Leciej ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ - przedszkole Ściegiennego Poz. Nazwa i charakterystyka Ilość Producent: Kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy typ 1 firma Viessmann Vitogas-100/108; wyd. Q= 108 kw; z pełną automatyka dla C.O. i C.W.; z palnikiem atmosferycznym na wyposaŝeniu kotła 2 Regulator Vitotronic 300 typ GW2 1 firma Viessmann 3 Filtr gazowy Dn 40 mm 1 4 Podgrzewacz C.W. pojemnościowy typ VITOCELL 1 firma Viessmann 100/750 poj. 750 dm 3 φ 950 mm; h = 2030 mm 5 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ N-300 na 1 firma REFLEX ciśn.p = 6 bar; V u = 150 dm 3 ; V c = 300 dm 3 ; C.O. Ø 634 mm, h = 1085 mm 6 Naczynie wzbiorcze przeponowe typ D-33 na ciśn. firma REFLEX P = 6 bar; V u = 23,5 dm 3 ; V c = 33 dm 3 ; C.W. 7 Magnetoodmulacz typ OISm Dn 65 mm 1 8 Pompa cyrkulacyjna C.W. typ UP-20-45N 1 firma Grundfos wyd. 0,2 m 3 /h; H = 35 kpa; N= 115 W 9 Pompa obiegowa C.O. typ MAGNA UPE ; 1 firma Grundfos G = 4,5 m 3 /h; H= 25 kpa; N= 180 W; ciśn. 0,6 MPa 10 Pompa obiegowa C.W. typ UPS 32-55; ciśn. 0,6 MPa 1 firma Grundfos V p = 3,1 dm 3 ;/h; H p = 20 kpa; N= 140 W; nast Pompa kondensacyjna typ UPS 25-40; ciśn. 0,6 MPa V p = 1,4 dm 3 ;/h; H p = 20 kpa; N= 80 W; nast. 1 1 firma Grundfos 12 Zawór mieszający trójdrogowy typ HRE-3/32; K vs = 18 m 3 /h Dn 32 mm; P= 5 kpa; napęd ABM160 1 firma Danfoss

14 13 Zawór bezpieczeństwa na kotle membranowy d o = 20 1 SYR mm; typ SYR nastawa 3,5 bar 14 Zawór bezpieczeństwa na C.W. membranowy d o = 14 1 SYR mm; 3/4 SYR typ 2115; nastawa 6 bar 15 Czujnik zanurzeniowy temp. wody w kotle 1 firma Viessmann 16 Czujnik zanurzeniowy temp. wody inst. zasilającej 1 firma Viessmann 17 Czujnik zanurzeniowy temp. wody inst. powrotnej 1 firma Viessmann 18 Czujnik termometru oporowego pogodowy temp. 1 firma Viessmann zewnętrz. 19 Czujnik zanurzeniowy temp. ciepłej wody uŝytkowej 1 firma Viessmann 20 Zawór elektromagnes. Gaz Dn 32 mm z głowicą MAG 1 21 Wykrywacz metanu DEX-1; moduł zasilający typ MD 1 z sygnalizacją świetlno-akustyczną 22 Gazomierzem typ G Szafka gazowa naścienna 1 23a Szafka gazowa na kurek główny odcinający 1 Istniejąca 24 Główna tablica zasilająca elektryczna 1 25 Studzienka schładzająca 900x400x800 mm 1 Istniejąca 26 Pompa zatapialna typ KP50 1 firma Grundfos 27 Zlew, zawór czerpalny Ø 20 mm, ze złączką do węŝa 1 28 Wentyl. nawiewna 20 x 30 cm nad posadzką h= 30 cm 1 29 Wentylacja wywiewna, istniejący przewód murowany 27x14 cm Komin i czopuch ze stali nierdzewnej; Dn 225 mm; h= 12 m typ MKS Czopuch Dn 225 Komin 1 1 firma M.K. Sp. z O.O. śary

15 - 14 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 33 Instalacje sanitarne KOTŁOWNIA GAZOWA w BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO nr 33 NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁEJ WODY z INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ GAZU Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego Inwestor : Wydział Oświaty, Gmina i Miasta Szczecin Szczecin, Pl. Armii Krajowej nr. 1 Projektant : 1.Jerzy Leciej Szczecin, ul. Kasjopei 27 CZĘŚĆ OPISOWA 1.Zakres robót i kolejność realizacji: Obiekt realizowany będzie jednocześnie instalacyjna technologiczna kotłowni gazowej z instalacją wewnętrzną gazu, roboty rozbiórkowe i budowlane w kotłowni Zakres robót: 1.1.Roboty instalacyjne wewnętrzne w budynku: - kotłownia wodna gazowa o wydajności 108 kw dla potrzeb C.O. i C.W.uŜ. - wewnętrzna instalacja gazowa - demontaŝowe i remontowe budowlane w kotłowni 1.2.Roboty instalacji zewnętrznej: Wykonanie szafki gazowej na ścianie zewnętrznej budynku 1.3.Roboty ziemne 1.4.Roboty betoniarskie Roboty demontaŝowe i remontowe w kotłowni 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie przedszkola znajdują budynki budynki mieszkalne wielorodzinne dwu- pięcio kondygnacyjne 3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Na działce przy budynku przedszkola nr 33 przy ul. Ściegiennego brak elementów mogących stwarzać zagroŝenie.

16 Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych Ze względu na brak głębokich wykopów, przewiduje się przede wszystkim zagroŝenie związane w czasie rozładunku, montaŝu kotłów, podgrzewaczy, armatury i rurociągów NaleŜy zwrócić uwagę przy montaŝu składu kominowego do istniejącego przewodu murowanego ze stali nierdzewnej 5.Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik budowy jest zobowiązany do przekazania pracownikom potencjalnych źródeł zagroŝenia oraz przeprowadzić instruktaŝ który powinien zawierać: - imienny podział pracy - kolejność wykonywania zadań - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu Prace powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót stosownie do zakresu obowiązków, wytycznymi producenta urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz przepisami szczegółowymi, instrukcjami eksploatacji urządzeń i instalacji. W szczególności: - przy pracach instalacji zewnętrznej na działce naleŝy odpowiednio oznakować miejsce wykonywania robót - przy montaŝu (rozładunku) urządzeń i zbiorników naleŝy szczególnie uwaŝać aby pracownicy nie znajdowali się pod zasięgiem dźwigu - przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyŝszeniach naleŝy zapewnić ich stabilność i wytrzymałość na przewidywane obciąŝenia OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Jerzy Leciej

17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej Technologii Kotłowni (ST-TK) Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Publicznym nr 33 w Szczecinie ul. Ściegiennego MODERNIZAJA KOTŁOWNI i INSTALACJA GAZOWA 1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji technologicznych kotłowni gazowej wodnej i instalacji wewnętrznej gazu wraz z punktem pomiarowym w Budynku Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie ul. Ściegiennego W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi: Roboty demotaŝowe: demontaŝ urządzeń, armatury i rurociągów w istniejącej kotłowni z usunięciem z placu budowy. Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie, - rozbiórka czopucha i skucie fragmentu posadzki z wywiezieniem gruzu, - naprawa tynków i posadzki, - wymurowanie ściany wewnętrznej - montaŝ drzwi na atestowanych odporności EI 30, - naprawa okien, - wykonanie elementów wentylacji nawiewnej i wywiewnej, - wykonanie wylewki pod kotły - wykonanie wylewki pod podgrzewacz ciepłej wody - wykonanie tynków i posadzki, - naprawa studzienki schładzającej Wewnętrzna instalacja gazowa - montaŝ punktu pomiarowego gazu, - montaŝ zaworu elektromagnetycznego, - montaŝ przewodów instalacji gazowej w gruncie oraz na ścianach budynku, - montaŝ układu wykrywania metanu z alarmem i zaworem odcinającym, - próba szczelności instalacji gazowej i odbiór przez ZG, - malowanie instalacji gazowej. Urządzenia i instalacje w kotłowni, - montaŝ kotła - montaŝ podgrzewacza wody - montaŝ komina i czopucha, - ułoŝenie rurociągów stalowych instalacji technologicznej wraz z armaturą, - próba szczelności instalacji technologicznej kotłowni. - malowanie instalacji technologicznej - wykonanie przejść rurociągów i kabli przez ściany kotłowni o odporności ogniowej EI 60, - wykonanie izolacji termicznej, - rozruch próbny kotłowni, - odbiory specjalistyczne (kominiarz, UDT) Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: - montaŝ zlewu - oczyszczenie studzienki schładzającej - montaŝ pompy zatapialnej do ścieków i wyprowadzenie rurociągu tłocznego nad zlew 1.4.Informacje o terenie budowy Roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym i w budynku piwnicy przedszkola 1.5. Kody i nazwy robót:

18 KOD CPV KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Kody dodatkowe Instalowanie kotłów Roboty instalacyjne gazowe, Instalowanie sprzętu regulacji gazu Instalowanie gazomierzy, Hydraulika i roboty sanitarne, Hydraulika, Kładzenie wpustów Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego, Izolacje cieplne, Roboty w zakresie kopania rowów, Roboty w zakresie burzenia, Roboty w zakresie usuwania gruzu Określenia podstawowe: Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi a w szczególności z normami PN-B , PN-/B-02423, PN-/M-34031, PN-/B-02414, oraz uŝytymi w Przedmiarze Robót. 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH A) Roboty demontaŝowe brak wymagań, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie standardowe materiały budowlane, C) Wewnętrzna instalacja gazowa Do realizacji instalacji gazu mogą, być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być: nowe i nieuŝywane, bieŝąco produkowane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych obowiązujących norm i przepisów, Podstawowe materiały to: - rury stalowe czarne bez szwu wg PN-801H łączone głównie przez spawanie; połączenia gwintowane tylko przy armaturze, gazomierzu i urządzeniu gazowym., - kurki gazowe kulowe z Ŝeliwa ciągliwego lub mosiądzu. - filtry siatkowy do gazu - izolacje przeciwpoŝarowe dla przejść rurociągów przez ściany i strop kotłowni: -dla rurociągów o średnicy większej od 40 mm: kołnierze ogniochronne, o wymaganej odporności ogniowej co najmniej EI60, - dla rurociągów i kabli o średnicy mniejszej od 40 mm masa uszczelniająca, dla uzyskania uszczelnienia o klasie odporności, co najmniej EI60 tub REI60 posiadające atest Zakładu Badań Ogniowych ITB w Warszawie. Podstawowe urządzenia to: Aktywny system bezpieczeństwa instancji gazowej odpowiadający parametrom urządzeń przykładowo dobranych w Projekcie Budowlanym (PB):

19 zawór odcinający gazowy MAG-1 z detektorem metanu DEX-1 oraz modułem alarmowym MD-2.Z. - stacja pomiarowa gazu, Qn=10 Nm 3 /h gazomierz miechowy typ G6, temperatura pracy C do C, maksymalne ciśnienie robocze 50 kpa. D) Urządzenia i instalacje w kotłowni, Do realizacji kotłowni mogą, być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa.. Ponadto powinny być: nowe i nieuŝywane, bieŝąco produkowane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych obowiązujących norm i przepisów, Podstawowe materiały to: - armatura technologiczna kotłowni, rury stalowe czarne oraz ocynkowane c.w., - zawory kulowe z Ŝeliwa ciągliwego lub mosiądzu. - izolacje przeciwpoŝarowe dla przejść rurociągów przez ściany i strop kotłowni: -dla rurociągów o średnicy większej od 40 mm: kołnierze ogniochronne, o wymaganej odporności ogniowej co najmniej EI 60, - dla rurociągów i kabli o średnicy mniejszej od 40 mm masa uszczelniająca, dla uzyskania uszczelnienia o klasie odporności, co najmniej EI60 posiadające atest Zakładu Badań Ogniowych ITB w Warszawie. - Izolacje termiczne i ochronne: - rurociągi wody grzejnej - izolacje z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PE -woda ciepła i cyrkulacja cwu - pianka PU lub PE, -woda zimna otuliną z gumy piankowej o zamkniętych porach, Wymagane grubości izolacji cieplnej instalacji kotłowni naleŝy dobierać w zaleŝności od zastosowanego materiału - w oparciu o wymagania polskich norm. Podstawowe urządzenia: odpowiadające parametrom urządzeń przykładowo dobranych w Projekcie Budowlanym (PB) to: - kocioł i urządzenia technologiczne, z pełną automatyką, regulatorem pogodowym, - komin i czopuch, 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU A) Roboty demontaŝowe narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, dostosowane do przyjmowanych materiałów i technologii, C) Wewnętrzna instalacja gazowa - narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, D) Urządzenia i instalacje w kotłowni - narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, oraz specjalistyczne związane z zastosowanymi materiałami i urządzeniami, 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac bodowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne: projekt wykonawczy, organizacji Robót i harmonogram Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt wykonawczy, dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonaniem kotłowni i instalacji gazu. Projekt wykonawczy winien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie normami, zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia muszą zawierać atesty i być uzgodnione z inwestorem, 5.2. Projekt organizacji Robót i harmonogram A) Roboty demontaŝowe wymagania standardowe, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie wymagania standardowe, zwrócić uwagę na wymaganą klasę odporność ogniowej przegród i drzwi pomieszczenia kotłowni. C) Wewnętrzna instalacja gazowa - wymagania standardowe, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni. E) Urządzenia i instalacje w kotłowni wymagania standardowej zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud-MontaŜowych, oraz specjalistyczne zgodne z zastosowanymi materiałami i urządzeniami, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni. 6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 6.1. Wymogi ogólne Badania jakości materiałów i urządzeń uŝytych do wykonania instalacji technologicznej kotłowni: Badanie to następują poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych podanych w pk. 2 niniejszej ST. Ponadto zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud-MontaŜowych, - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" - zaleconymi do stosowania przez Min. Gospod. Przest. i Budowl. W-wa 1995 r, oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poŝ.kontrola jakości Robót A) Roboty demontaŝowe czynności standardowe, B) Prace budowlane dostosowujące pomieszczenie czynności standardowe, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przegród i drzwi pomieszczenia kotłowni. C) Wewnętrzna instalacja gazowa czynności standardowe, Zwrócić uwagę na: - sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych, - kontrola wykonania ochrony korozyjnej, - dokładne usuniecie powietrza przy napełnianiu instalacji gazem, - uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni. - odbiór instalacji gazowej przez Zakład Gazowniczy, D) Urządzenia i instalacje w kotłowni czynności standardowe, oraz specjalistyczne wynikające z zastosowania materiałów i urządzeń, zwrócić uwagę na uzyskanie wymaganej klasy odporność ogniowej przejść rurociągów i kabli przez przegrody pomieszczenia kotłowni.

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - instalacja gazowa budynek A i budynek B ADRES: Piotrków, ul. Wojska Polskiego INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO przy ul.plac Floriana 10 w Niezdarze wg. projektu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWY SALIGIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM INSTALACJE SANITARNE Adres obiektu: Gm. Krzemieniewo, m Nowy Belęcin, działka nr ewid. 292 Inwestor:

Bardziej szczegółowo