URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe"

Transkrypt

1 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) udostępnia niniejszy formularz zgodnie z art. 68 rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 2245/2002 z dnia 21 października 2002 r. do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w UHRW lub pobrać z witryny internetowej UHRW (www.oami.europa.eu). Formularz można powielać bez ograniczeń. Wnioskodawcy lub ich pełnomocnicy mogą także złożyć wniosek o unieważnienie na formularzu o podobnej strukturze lub formacie wygenerowanym elektronicznie opartego na informacjach zawartych w formularzu urzędowym. W przypadku korzystania z elektronicznie generowanych formularzy można zamiast dodawać odpowiednią ilość załączników, odpowiednio wydłużyć poszczególne części wersji elektronicznej. Zaleca się możliwie kompletne wypełnienie formularza z chwilą złożenia wniosku, a także załączenie koniecznych dowodów. Ułatwi to i przyspieszy proces rozpatrywania wniosku. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego formularza dla każdego wzoru wspólnotowego, przeciwko któremu wnosi o unieważnienie. W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z UHRW pod poniższym numerem telefonu: (+34) Przesyłanie formularzy Wypełnione formularze należy przesłać bezpośrednio do UHRW w Alicante. Formularze oraz wszelką korespondencję związaną z postępowaniem w sprawie unieważnienia przesyłaną pocztą należy kierować na poniższy adres: Receiving Unit W przypadku przesyłek specjalnych, takich jak poczta kurierska, korespondencję należy kierować na poniższy adres: Receiving Unit Korespondencję wysyłaną faksem należy przesyłać na poniższy numer UHRW:, E Alicante, Hiszpania Tel. (+34) Fax: (+34)

2 (+34) Nie należy przesyłać faksem przedstawień graficznych wzorów. W przypadku załączenia do wniosku przedstawienia graficznego, należy je przesłać zwykłą pocztą. 1.3 Język Wniosek należy sporządzić w języku postępowania. Językiem postępowania jest język, w którym dokonano zgłoszenia kwestionowanego. Jeżeli językiem zgłoszenia nie jest jeden z języków urzędowych UHRW, językiem postępowania jest drugi język wskazany w zgłoszeniu kwestionowanego. Jeżeli wniosku nie sporządzono w języku postępowania, UHRW zwróci się do wnioskodawcy o przetłumaczenie wniosku na język postępowania. 2. Formularz 2.1 Numer referencyjny wnioskodawcy/pełnomocnika W odpowiednim polu wnioskodawcy lub pełnomocnicy mogą wskazać swój własny numer referencyjny zawierający nie więcej niż 20 znaków; np. inicjały, ciąg liter, itp. UHRW będzie się posługiwał tym numerem referencyjnym do sprawdzania dokonanych opłat (tj. sprawdzenia, czy opłaty odpowiadają danemu wnioskowi). 2.2 Wnioskodawca Jeżeli wnioskodawcy został uprzednio nadany przez UHRW numer identyfikacyjny, wystarczy podać ten numer wraz z nazwą (imieniem i nazwiskiem). W przeciwnym razie wnioskodawca jest zobowiązany do podania wszelkich niezbędnych danych, jak nazwy (imienia i nazwiska) oraz adresu i obywatelstwa. Wnioskodawca jest również zobowiązany do podania swojej formy prawnej i miejsca rejestracji. Jeśli informacje podane przez wnioskodawcę nie są wystarczające do jednoznacznego określenia jego tożsamości, wniosek uznaje się za niedopuszczalny. Rubryka dotycząca formy prawnej jest obowiązkowa dla osób prawnych. Aby forma prawna pojawiła się jednak w publikacjach urzędowych, należy ją zamieścić jako część nazwy w rubryce powyżej. W przeciwnym przypadku forma prawna nie pojawi się w publikacjach ani świadectwach. 2.3 Pełnomocnik Ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi lub prawnymi niemającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terenie Wspólnoty Europejskiej. Wszelkie pozostałe osoby mogą dowolnie ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik jest zobowiązany do podania swojej nazwy (imienia i nazwiska) oraz numeru identyfikacyjnego nadanego mu przez UHRW. W przypadku braku numeru identyfikacyjnego, w formularzu wniosku należy także podać odpowiednie dane dotyczące aktualnego/nowo wyznaczonego pełnomocnika. 2

3 Pełnomocnikami uprawnionymi do występowania przed UHRW mogą być osoby należące do jednej z poniższych dwóch kategorii: osoby wykonujące zawód prawnika, mające odpowiednie kwalifikacje w Państwie Członkowskim, uprawniające w ramach danego Państwa do występowania jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych i których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie Wspólnoty Europejskiej, lub zawodowi pełnomocnicy, których nazwiska znajdują się na liście prowadzonej przez UHRW. Zawodowi pełnomocnicy ujęci na liście dla postępowań w związku ze wspólnotowymi znakami towarowymi mogą także występować w charakterze pełnomocnika w postępowaniach dotyczących wspólnotowych wzorów przemysłowych. Zawodowi pełnomocnicy ujęci na liście dla postępowań w związku z wzorami przemysłowymi nie mogą występować w charakterze pełnomocnika w postępowaniach dotyczących znaków towarowych. Wnioskodawca może być także reprezentowany przez swojego pracownika. W tym przypadku należy umieścić nazwisko pracownika w polu "Pełnomocnik". Pracownicy osób prawnych, mających stałą siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe na terenie Wspólnoty Europejskiej, mogą występować w charakterze pełnomocnika innych osób prawnych tylko i wyłącznie pod warunkiem, że pomiędzy tymi osobami istnieją powiązania gospodarcze, takie jak wspólna własność lub wspólne zarządzanie. Ta zasada obowiązuje również wówczas, jeśli wnioskodawca jest osobą prawną spoza Wspólnoty Europejskiej. W takich przypadkach w załączniku należy podać dane osoby prawnej, której pracownik występuje w imieniu wnioskodawcy oraz podstawę powiązań gospodarczych (spółka matka, spółka zależna, oddział, itd.). UHRW będzie komunikował się z zawodowym pełnomocnikiem w przypadku jego ustanowienia. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa nie jest wymagane, chyba że pełnomocnikiem jest pracownik wnioskodawcy. 2.4 Wzór wspólnotowy objęty wnioskiem Wnioskodawca jest zobowiązany do podania numeru rejestracji, przeciwko któremu jest skierowany wniosek, wraz z datą rejestracji i nazwą (imieniem i nazwiskiem) uprawnionego. Tę informację można znaleźć w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych dostępnym na stronie internetowej pod adresem: Jeśli informacje dostarczone przez wnioskodawcę okażą się niewystarczające, by jednoznacznie zidentyfikować kwestionowany wzór wspólnotowy, wniosek uznaje się za niedopuszczalny. 2.5 Podstawy unieważnienia Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania co najmniej jednej podstawy unieważnienia zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, zaznaczając co najmniej jedno z trzech pól. Zaznaczenie pola "inna(-e)" oznacza wybór co najmniej jednej z podstaw określonych w art. 25 ust. 1 lit. c) g) rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. W przypadku zaznaczenia pola "inna(-e)" wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentów poświadczających, że jest uprawniony do powoływania się na jedną z powyższych podstaw. 3

4 Nie można podać podstaw po dacie złożenia wniosku o unieważnienie. Postępowanie w sprawie unieważnienia wszczęte wskutek złożenia wniosku ogranicza się do podstaw określonych we wniosku. 2.6 Uzasadnienie Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia załącznika (zob. poniżej) w dwóch egzemplarzach przedstawiający stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie wskazanych podstaw unieważnienia. Podstawy nieuzasadnione przez wnioskodawcę zostaną przez UHRW odrzucone. UHRW nie przedstawia stanu faktycznego, dowodów ani argumentów z własnej inicjatywy. 2.7 Opłaty Opłaty należy wnosić w euro. Opłata za wniosek o unieważnienie wynosi 350 EUR. Opłatę należy wnieść w chwili składania wniosku. Wnioskodawca może wybrać jedną z czterech form płatności, zaznaczając odpowiednie pole. Wniosek uznaje się za złożony w chwili wpłynięcia do UHRW opłaty w wysokości 350 EUR. W przypadku dokonania wpłaty z rachunku bieżącego lub załączenia czeku wniosek uznaje się za złożony w chwili otrzymania płatności przez UHRW. Wpłaty można dokonywać w następujący sposób (wszelkie koszty operacji bankowych ponosi płatnik, odpowiednio powiadając o tym fakcie swój bank): - poprzez polecenie obciążenia rachunku bieżącego prowadzonego przy UHRW, podając numer tego rachunku; - przelewem w walucie euro na rachunek bankowy UHRW, podając nazwę (imię i nazwisko), adres i numer referencyjny wnioskodawcy lub pełnomocnika oraz rodzaj opłaty, której płatność dotyczy, jak również datę dokonania przelewu; Rachunek bieżący można otworzyć, wysyłając pisemny wniosek do UHRW na poniższy adres: Finance Department Tel.: (34) Faks: (34) Przelewów należy dokonywać na jeden z poniższych rachunków bankowych UHRW: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Kod Swift (BIC): BBVAESMM IBAN ES La Caixa Kod Swift (BIC): CAIXESBB IBAN ES Podpis Formularz zgłoszeniowy należy podpisać oraz podać imię i nazwisko podpisującego. 3. Załącznik 4

5 Odnośnie każdej podstawy unieważnienia wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia stanu faktycznego na poparcie danej podstawy i przedstawić dowody na potwierdzenie stanu faktycznego. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia argumentów wyjaśniających znaczenie, jakie mają dla stanu faktyczny oraz dowody, w odniesieniu do domniemanej nieważności kwestionowanego. Jeśli podstawa wniosku o unieważnienie stanowi zarzut, iż przedmiotem zgłoszenia nie jest wzór w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, stan faktyczny, dowody i argumenty przedstawione przez wnioskodawcę muszą wykazać, że istotą kwestionowanego nie dotyczy postaci całego produktu ani jego część. Jeśli podstawa wniosku stanowi kwestionowanie nowego lub indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego [art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych], wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia przedstawienia wcześniejszego wzoru (wcześniejszych wzorów), poprzedzającego kwestionowany wzór wspólnotowy, oraz dowody poświadczające, iż wcześniejszy wzór (wcześniejsze wzory) został ujawniony przed datą pierwszeństwa kwestionowanego. Jeśli podstawa wniosku o unieważnienie stanowi zarzut, iż uprawnionemu widniejącemu w rejestrze nie przysługuje prawo do na mocy decyzji sądu [art. 25 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych], wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii decyzji sądu uprawniającej go do. Jeśli podstawa wniosku o unieważnienie stanowi zarzut, iż wzór wspólnotowy koliduje z wcześniejszym prawem z rejestracji wzoru [art. 25 ust. 1 lit. d) rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych], które zostało ujawnione po dacie pierwszeństwa kwestionowanego, jest zobowiązany do przedłożenia przedstawienia wzoru oraz danych dotyczących tego prawa oraz dowody potwierdzające, iż przysługuje mu prawo do wzoru. Jeśli podstawa wniosku o unieważnienie stanowi zarzut, iż wzór stanowi niedozwolone używanie oznaczenia posiadającego zdolność odróżniającą lub dzieła chronionego przez prawo autorskie [art. 25 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych], wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia przedstawienia oraz dane identyfikujące oznaczenie lub dzieło oraz dowody potwierdzające, iż przysługuje mu prawo do wzoru. Jeśli podstawa wniosku o unieważnienie stanowi zarzut, iż wzór stanowi niedozwolone używanie jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis Konwencji Paryskiej lub odznak, godeł i herbów innych niż wymienione w art. 6 bis, które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego Państwa Członkowskiego [art. 25 ust. 1 lit. g) rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych], wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia przedstawienia danego przedmiotu oraz szczegółowe informacje na temat danego przedmiotu oraz dowody potwierdzające niedozwolone używanie wzoru. 5

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT, KOSZTÓW I NALEŻNOŚCI

CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT, KOSZTÓW I NALEŻNOŚCI WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona) 24.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07 października2014 r. SPIS TREŚCI Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 31/02/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 447374409. Faks:

Tel.: +48 447374409. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie w dniu: 8.10.2012 uchwałą nr 23/2012, obowiązuje od 24.10.2012r REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 20/10/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.10.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo