Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) zarządza się, co następuje: 1. Określa się wzór: 1) kierowanego do państwa trzeciego wniosku o: a) udzielenie informacji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, b) powiadomienie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, c) odzyskanie należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, d) podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 2) zaktualizowanego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 3) zagranicznego tytułu wykonawczego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 4) zarządzenia zabezpieczenia, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r. Minister Finansów: wz. J. Cichoń 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. (poz. 1356) Numer wniosku: WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów Załącznik nr 1 z dnia (poz.) Załącznik nr 1 Rzeczpospolita Polska Centralne biuro łącznikowe: Wnioskodawca Nazwa: Nr referencyjny sprawy: Adresat Państwo: Nazwa jednostki, do której kierowany jest wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI 1. Na podstawie: 1. Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej podmiotu: Imię i nazwisko/nazwa: Adres zamieszkania/siedziby: Inne dane służące do identyfikacji podmiotu: 2. Określenie rodzaju, okresu i wysokości należności pieniężnych: Wysokość należności pieniężnych: w PLN: w walucie obcej: 3. Wnioskowane informacje:

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Informacje dotyczące podmiotu, którego dotyczy wniosek (dla osób fizycznych: imię i nazwisko, data oraz miejsce urodzenia; dla innych osób: nazwa firmy i status prawny) Informacje dotyczące adresu podmiotu Informacje dotyczące dochodu oraz innych składników majątkowych podmiotu Informacje dotyczące spadkobierców lub następców prawnych podmiotu Inne: 4. Wnoszę o: potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku poprzez wskazanie daty jego otrzymania i numeru referencyjnego, pod jakim został przyjęty, przekazanie informacji dotyczących realizacji wniosku na adres centralnego biura łącznikowego z podaniem numeru wniosku oraz imienia i nazwiska/nazwy podmiotu. 5. Podobny wniosek o informację został przesłany do państwa trzeciego: Data sporządzenia: imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia centralnego biura łącznikowego OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe. Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr. pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. pkt 2 - jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego rodzaju należności pieniężnych, wpisuje się należności pieniężne, dodając odpowiednio punkty określające ich rodzaj, okres i wysokość w złotych. Jeżeli wniosek dotyczy należności pieniężnych tego samego rodzaju, wpisuje się rodzaj, okres i sumę tych należności pieniężnych w złotych. Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe. pkt 5 w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz WZÓR Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Numer wniosku: Rzeczpospolita Polska Centralne biuro łącznikowe: Wnioskodawca Nazwa: Nr referencyjny sprawy: Adresat Państwo: Nazwa jednostki, do której kierowany jest wniosek: WNIOSEK O POWIADOMIENIE 1. Na podstawie: 1. Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r wnoszę o powiadomienie o dokumencie dotyczącym podmiotu: Imię i nazwisko/nazwa: Adres zamieszkania/siedziby: Inne dane służące do identyfikacji podmiotu: 2. Określenie rodzaju i oznaczenie dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia/ostateczny termin powiadomienia: 3. Określenie rodzaju, okresu i wysokości należności pieniężnych: Wysokość należności pieniężnych: w PLN: w walucie obcej:

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Dane wnioskodawcy: - który wydał załączony dokument: Nazwa: - od którego można uzyskać dalsze informacje dotyczące dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia lub możliwości zaskarżenia dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia, jeżeli jest inny niż wyżej wymieniony: Nazwa: 5. Wnoszę o: potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku poprzez wskazanie daty jego otrzymania i numeru referencyjnego, pod jakim został przyjęty, przekazanie informacji dotyczących sposobu i terminu powiadomienia o dokumencie na adres centralnego biura łącznikowego z podaniem numeru wniosku oraz imienia i nazwiska/nazwy podmiotu. 6. Podobny wniosek o powiadomienie został przesłany do państwa trzeciego: Data sporządzenia: imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia centralnego biura łącznikowego OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O POWIADOMIENIE Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe. Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr. pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. pkt 2 - jako oznaczenie dokumentu wpisuje się rodzaj, numer i datę wydania tego dokumentu. Jeżeli do wniosku załączono więcej niż jeden dokument, wskazanie kolejnego dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia, następuje poprzez dodanie punktu 2, 3, 4 itd. pkt 3 - jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego rodzaju należności pieniężnych, wpisuje się należności pieniężne, dodając odpowiednio punkty określające ich rodzaj, okres i wysokość w

6 Dziennik Ustaw 6 Poz złotych. Jeżeli wniosek dotyczy należności pieniężnych tego samego rodzaju, wpisuje się rodzaj, okres i sumę tych należności pieniężnych w złotych. Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe. pkt 6 w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Numer wniosku: Rzeczpospolita Polska Centralne biuro łącznikowe: WZÓR Załącznik 3 Załącznik nr 3 Wnioskodawca Nazwa: Nr referencyjny sprawy: Adresat Państwo: Nazwa jednostki, do której kierowany jest wniosek: WNIOSEK O ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 1. Na podstawie: 1. Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r wnoszę o odzyskanie należności pieniężnych od podmiotu: Imię i nazwisko/nazwa: Adres zamieszkania/siedziby: Inne dane służące do identyfikacji podmiotu: Składniki majątkowe podmiotu: Podmiot jest dłużnikiem solidarnym 2. Dane wnioskodawcy: - odpowiedzialnego za określenie wysokości należności pieniężnych: Nazwa: - od którego można uzyskać dalsze informacje dotyczące należności pieniężnych lub możliwości zaskarżenia obowiązku zapłaty tych należności, jeżeli jest inny niż wyżej wymieniony: Nazwa:

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Wnoszę o: potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku poprzez wskazanie daty jego otrzymania i numeru referencyjnego, pod jakim został przyjęty, przekazanie informacji dotyczących realizacji wniosku na adres centralnego biura łącznikowego z podaniem numeru wniosku oraz imienia i nazwiska/nazwy podmiotu, przesłanie odzyskanych należności pieniężnych. Nazwa posiadacza rachunku bankowego: Numer rachunku bankowego: Nazwa banku: Kod identyfikacyjny banku (BIC): Dane referencyjne płatności, które należy podać, dokonując przelewu: 4. Zestawienie należności pieniężnych Lp. Pierwotny tytuł wykonawczy Rodzaj, okres i wysokość należności głównej Termin przedawnienia należności głównej Wysokość odsetek Wysokość innych należności pieniężnych Numer/data wystawienia: Rodzaj należności głównej/okres: PLN: PLN: PLN: waluta obca: waluta obca: waluta obca: Łączna wysokość należności pieniężnych PLN: waluta obca: Kurs wymiany: 5. Podobny wniosek o odzyskanie należności pieniężnych został przesłany do państwa trzeciego: Data sporządzenia wniosku: imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia centralnego biura łącznikowego OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O ODZYSKANIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe. Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr. pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jeżeli jest więcej niż jeden podmiot, wpisuje się dane dotyczące tych podmiotów. W przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby innego dłużnika solidarnego oraz numer i datę wniosku ze wskazaniem państwa, do którego wniosek dotyczący tego dłużnika został przekazany.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz pkt 4 - w przypadku więcej niż jednej należności pieniężnej głównej, dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności. Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe. W kolumnie 5 wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których dochodzenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w pkt 1 wniosku o odzyskanie należności pieniężnych, z wyłączeniem odsetek. pkt 5 w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Numer wniosku: Rzeczpospolita Polska Centralne biuro łącznikowe: Wnioskodawca Nazwa: Nr referencyjny sprawy: WZÓR Załącznik Załącznik 4 nr 4 Adresat Państwo: Nazwa jednostki, do której kierowany jest wniosek: WNIOSEK O PODJĘCIE ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE 1. Na podstawie: 1. Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r wnoszę o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne względem podmiotu: Imię i nazwisko/nazwa: Adres zamieszkania/siedziby: Inne dane służące do identyfikacji podmiotu: Składniki majątkowe podmiotu: 2. Potwierdza się, że spełnione zostały warunki do wystąpienia z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne. 3. Wnoszę o: potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku poprzez wskazanie daty jego otrzymania i numeru referencyjnego, pod jakim został przyjęty,

11 Dziennik Ustaw 11 Poz przekazanie informacji dotyczących realizacji wniosku na adres centralnego biura łącznikowego z podaniem numeru wniosku oraz imienia i nazwiska/nazwy podmiotu. 4. Zestawienie należności pieniężnych Lp. Zarządzenie zabezpieczenia/p ierwotny tytuł wykonawczy Rodzaj, okres i wysokość należności głównej Wysokość odsetek Wysokość innych należności pieniężnych Numer/data wystawienia: Rodzaj należności głównej/okres: PLN: PLN: PLN: waluta obca: waluta obca: waluta obca: Łączna wysokość należności pieniężnych PLN: waluta obca: Kurs wymiany: 5. Podobny wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne został przesłany do państwa trzeciego: Data sporządzenia wniosku: imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia centralnego biura łącznikowego OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PODJĘCIE ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE Dane dotyczące numeru wniosku, centralnego biura łącznikowego oraz adresata, z wyłączeniem wskazania państwa, wpisuje centralne biuro łącznikowe. Datę podaje się w formacie dd/mm/rrrr. pkt 1 - w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 wpisuje się pełny tytuł umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jeżeli jest więcej niż jeden podmiot, wpisuje się dane dotyczące tych podmiotów. pkt 4 - w przypadku więcej niż jednej należności pieniężnej głównej dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności. Przeliczenia wysokości należności pieniężnych na walutę państwa trzeciego, do którego kierowany jest wniosek (walutę obcą), dokonuje centralne biuro łącznikowe. W kolumnie 4 wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których zabezpieczenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w pkt 1 wniosku o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, z wyłączeniem odsetek. pkt 5 w przypadku zaznaczenia kwadratu wpisuje się nazwę państwa, numer i datę sporządzenia wniosku przesłanego do tego państwa.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz WZÓR WYPEŁNIAĆ DUŻYMI LITERAMI Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 ZTW-1 ZAKTUALIZOWANY TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY PRZY WYSTĘPOWANIU DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO LUB PAŃSTWA TRZECIEGO Z WNIOSKIEM O DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Podstawa prawna: art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) 1. Numer zaktualizowanego tytułu 2. Data wystawienia 3. Rodzaj dokumentu wykonawczego 1. Zaktualizowany tytuł wykonawczy 2. Zmieniony zaktualizowany tytuł wykonawczy A. DANE PODMIOTU/PODMIOTÓW A1. 1. Rodzaj podmiotu 1. Osoba fizyczna 2. Podmiot niebędący osobą fizyczną 4. Nazwisko/nazwa 2. Pierwsze imię 3. Drugie imię 5. Państwo 6. Miejscowość 7. Kod pocztowy 8. Ulica 9. Nr domu 10. Numer lokalu 6. Data urodzenia 7. Imię ojca 8. Imię matki B. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Lp. Rodzaj należności głównej/okres Wysokość należności głównej Odsetki naliczone od dnia wysokość Wysokość innych należności pieniężnych Razem wysokość należności pieniężnych Razem kwota do zapłaty C. OZNACZENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO 1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego 2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego pracownika organu egzekucyjnego OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZAKTUALIZOWANEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO ZTW-1 Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), zwanej dalej ustawą o wzajemnej pomocy. W pozostałym zakresie wpisuje się dane będące w posiadaniu organu egzekucyjnego. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. Część wstępna poz. 3 - zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienianego (dotychczasowego) zaktualizowanego tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego zaktualizowanego tytułu wykonawczego. Część A poz. 1 - zaznaczyć właściwy kwadrat. poz. 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska. poz. 5 - wpisuje się miejsce zamieszkania/siedziby na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy miejsce położenia majątku podmiotu znajduje się na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. poz. 6 - nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. poz. 7 - nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. poz. 8 - nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym oraz wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd. Część B W kolumnie 6 wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których dochodzenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy, z wyłączeniem odsetek. W kolumnie 7 podaje się sumę należności pieniężnych wskazanych w kolumnie 3, 5 i 6. W przypadku więcej niż jednej należności głównej dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności.

13 Dziennik Ustaw 13 Poz WZÓR WYPEŁNIAĆ DUŻYMI LITERAMI Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 ZTW-2 ZAGRANICZNY TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PAŃSTW TRZECICH Podstawa prawna: art. 101 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), zwanej dalej ustawą o wzajemnej pomocy 1. Numer zagranicznego tytułu 2. Data wystawienia 3. Rodzaj dokumentu wykonawczego 1. Zagraniczny tytuł wykonawczy 2. Zmieniony zagraniczny tytuł wykonawczy 4. Nazwa i adres siedziby lub inne dane dotyczące organu lub urzędu występującego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych 5. Państwo 6. Numer dalszego zagranicznego tytułu wykonawczego 7. Cel wydania dalszego zagranicznego tytułu wykonawczego A. DANE PODMIOTU/PODMIOTÓW A1. 1. Rodzaj podmiotu 1. Osoba fizyczna 2. Podmiot niebędący osobą fizyczną 4. Nazwisko/nazwa 2. Pierwsze imię 3. Drugie imię 5. Państwo 6. Województwo 7. Powiat 8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer lokalu 12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta 15. Data urodzenia 16. Imię ojca 17. Imię matki 18. Inne dane niezbędne do identyfikacji podmiotu 19. Składniki majątkowe podmiotu B. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH B1. 1. Wysokość należności pieniężnej 2. Rodzaj należności pieniężnej Numer systemowy organu egzekucyjnego 3. Okres, którego dotyczy należność pieniężna 4. Data powstania należności pieniężnej od dnia: do dnia: dnia: 5. Termin, od którego nalicza się odsetki 6. Rodzaj odsetek 1. odsetki za zwłokę 2. nie pobiera się odsetek za zwłokę 7. Wysokość innych należności pieniężnych 8. Numer pierwotnego tytułu wykonawczego 9. Data pierwotnego tytułu wykonawczego 10. Nazwa i adres organu lub urzędu, któremu należy przekazać wyegzekwowane należności pieniężne 11. Numer rachunku bankowego 12. Nazwa banku 13. Kod identyfikacyjny banku (BIC) 14. Dane referencyjne płatności, które należy podać, dokonując przelewu C. OZNACZENIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ WYSTAWIAJĄCEJ ZAGRANICZNY TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Nazwa i adres siedziby centralnego biura łącznikowego 2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia centralnego biura łącznikowego Zagraniczny tytuł wykonawczy został sporządzony w związku z wnioskiem państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o dochodzenie należności pieniężnych i stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji administracyjnej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn zm.), zwanej dalej ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. D. OZNACZENIE I KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO 1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego 2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby działającej z upoważnienia organu egzekucyjnego Na podstawie art. 102 ust. 2 pkt 5 ustawy o wzajemnej pomocy kieruję zagraniczny tytuł wykonawczy do egzekucji administracyjnej 3. Data nadania klauzuli POUCZENIE Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami

14 Dziennik Ustaw 14 Poz finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości. Zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zagranicznego tytułu wykonawczego prawo zgłoszenia, do organu egzekucyjnego, zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Podstawą zarzutu może być: 1) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego; 2) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego; 3) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 4) niespełnienie wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy. Zgodnie z art ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego powiadomienia na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna na podstawie art.168d 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZAGRANICZNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO ZTW-2 Centralne biuro łącznikowe wypełnia pozycje niezaciemnione. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 102 ust. 2 ustawy o wzajemnej pomocy. W pozostałym zakresie podaje się dane będące w posiadaniu centralnego biura łącznikowego. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. Część wstępna poz. 3 - zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienianego (dotychczasowego) tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego. Jeżeli wypełniono poz. 6 i 7, wpisuje się w poz. 1 numer dotychczasowego tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego. poz. 5 - wpisuje się nazwę państwa członkowskiego lub państwa trzeciego występującego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych objętych tym tytułem. Część A poz. 1 - zaznaczyć właściwy kwadrat. poz. 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska. poz nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. poz nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. poz nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Jeżeli zagraniczny tytuł wykonawczy dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym oraz z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd., chyba że do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej właściwe są różne organy egzekucyjne. Część B poz. 4 nie wypełnia się, jeżeli w poz. 3 wpisano okres, którego dotyczy należność pieniężna. Wpisuje się datę zaistnienia zdarzenia, które spowodowało powstanie obowiązku uiszczenia należności pieniężnej wskazanej w poz. 1 i 2. poz. 7 wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych (odsetek, kosztów i innych należności) wskazanych we wniosku o odzyskanie należności pieniężnych powstałych w państwie członkowskim lub państwie trzecim. poz wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 10. poz wpisuje się nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy podmiotu wymienionego w poz. 10. poz wpisuje się kod identyfikacyjny banku prowadzącego rachunek bankowy podmiotu wymienionego w poz. 10. poz wpisuje się dane, na które należy powołać się przy dokonywaniu przelewu należności pieniężnych na rachunek wskazany w poz. 11. Jeżeli we wniosku o odzyskanie należności pieniężnych państwo członkowskie lub państwo trzecie nie wskaże danych, na które należy się powołać przy dokonywaniu przelewu, podaje się imię i nazwisko/nazwę podmiotu oraz numer wniosku o odzyskanie należności pieniężnych. W przypadku zagranicznego tytułu wykonawczego sporządzonego w odniesieniu do kilku należności pieniężnych po bloku B1. dodaje się bloki B2., B3. itd.

15 Dziennik Ustaw 15 Poz WZÓR WYPEŁNIAĆ DUŻYMI LITERAMI Załącznik nr 7 Załącznik nr 7 ZZ Z ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA STOSOWANE PRZY ZABEZPIECZANIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PAŃSTW TRZECICH Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), zwana dalej ustawą o wzajemnej pomocy art. 85 ust. 1 art Numer zarządzenia zabezpieczenia 2. Data wystawienia 3. Rodzaj dokumentu 1. Zarządzenie zabezpieczenia 2. Zmienione zarządzenie zabezpieczenia 4. Nazwa i adres siedziby lub inne dane dotyczące organu lub urzędu występującego z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne 6. Numer dalszego zarządzenia zabezpieczenia 7. Cel wydania dalszego zarządzenia zabezpieczenia 5. Państwo A. DANE PODMIOTU/PODMIOTÓW A1. 1. Rodzaj podmiotu 1. Osoba fizyczna 2. Podmiot niebędący osobą fizyczną 4. Nazwisko/nazwa 2. Pierwsze imię 3. Drugie imię 5. Państwo 6. Województwo 7. Powiat 8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer lokalu 12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta 15. Data urodzenia 16. Imię ojca 17. Imię matki 18. Inne dane niezbędne do identyfikacji podmiotu 19. Składniki majątkowe podmiotu B. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH B1. 1. Wysokość należności pieniężnej 2. Rodzaj należności pieniężnej Numer systemowy organu egzekucyjnego 3. Okres, którego dotyczy należność pieniężna 4. Data powstania należności pieniężnej od dnia: do dnia: dnia: 5. Wysokość innych należności pieniężnych C. OZNACZENIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SPORZĄDZAJĄCEJ ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA 1. Nazwa i adres siedziby centralnego biura łącznikowego 2. Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia centralnego biura łącznikowego Zarządzenie zabezpieczenia zostało sporządzone w związku z wnioskiem państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne i stanowi podstawę do zabezpieczenia w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. D. OZNACZENIE I KLAUZULA ORGANU EGZEKUCYJNEGO 1. Nazwa i adres siedziby organu egzekucyjnego 2. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia organu egzekucyjnego Na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 4 ustawy o wzajemnej pomocy przyjmuję zarządzenie zabezpieczenia do wykonania 3. Data nadania klauzuli POUCZENIE Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: 1) zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; 2) obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; 3) obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); 4) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu; 5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia zabezpieczenia prawo zgłoszenia, do organu egzekucyjnego, zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego. Podstawą zarzutu może być: 1) niedopuszczalność postępowania zabezpieczającego lub zastosowanego środka zabezpieczenia; 2) zastosowanie zbyt uciążliwego środka zabezpieczenia; 3) prowadzenie postępowania zabezpieczającego przez niewłaściwy organ egzekucyjny; 4) niespełnienie wymogów określonych w art. 85 ust. 2 ustawy o wzajemnej pomocy. Zgodnie z art w związku z art. 166b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie zabezpieczające, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego powiadomienia, na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

16 Dziennik Ustaw 16 Poz OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZARZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA ZZ-Z Centralne biuro łącznikowe/biuro łącznikowe wypełnia pozycje niezaciemnione. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 85 ustawy o wzajemnej pomocy. W pozostałym zakresie podaje się dane będące w posiadaniu centralnego biura łącznikowego. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr. Część wstępna poz. Podstawa prawna - zaznaczyć właściwy kwadrat. poz. 3 - zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeżeli zaznaczono kwadrat 2 wpisuje się w poz. 1 numer zmienianego (dotychczasowego) zarządzenia zabezpieczenia, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego zarządzenia zabezpieczenia. Jeżeli wypełniono poz. 6 i 7 wpisuje się w poz. 1 numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia. poz. 5 - wpisuje się nazwę państwa członkowskiego lub państwa trzeciego występującego z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne. Część A poz. 1 - zaznaczyć właściwy kwadrat. poz. 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska. poz nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. poz nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. poz nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Jeżeli zarządzenie zabezpieczenia dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd., chyba że do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego właściwe są różne organy egzekucyjne. Część B poz. 4 nie wypełnia się, jeżeli w poz. 3 wpisano okres, którego dotyczy należność pieniężna. Wpisuje się datę zaistnienia zdarzenia, które spowodowało powstanie obowiązku uiszczenia należności pieniężnej wskazanej w poz. 1 i 2. poz. 5 - wpisuje się wysokość innych należności pieniężnych (odsetek, kosztów i innych należności) wskazanych we wniosku o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne naliczonych przez państwo członkowskie lub państwo trzecie. W przypadku zarządzenia zabezpieczenia sporządzonego w odniesieniu do kilku należności pieniężnych po bloku B1. dodaje się bloki B2., B3. itd.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 645

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 645 Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia Na podstawie art. 156 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat. 8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer lokalu. 12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat. 8. Gmina 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer lokalu. 12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta TW-1 (2) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1AZ TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TYT-2Z TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2Z TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2Z TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TYT-2AZ TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2AZ TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2AZ TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1305

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1305 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1305 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6.

Bardziej szczegółowo

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY CZTEROPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2018 r. Poz. 850

Warszawa, dnia 8 maja 2018 r. Poz. 850 Warszawa, dnia 8 maja 2018 r. Poz. 850 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6. Data

Bardziej szczegółowo

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 5. Numer tytułu wykonawczego 6.

Bardziej szczegółowo

Strona nr 1 WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Strona nr 1 WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Strona nr 1 WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych Na podstawie art. 66f

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 r. Poz. 1305 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 1305

Dziennik Ustaw 5 Poz. 1305 Dziennik Ustaw 5 Poz. 1305 Część ogólna W przypadku wystawiania zmienionego tytułu wykonawczego w: poz. 1 wpisuje się numer zmienianego (dotychczasowego) tytułu wykonawczego; poz. 2 wpisuje się datę wystawienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 lipca 2017 r.

Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 1483 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 354 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 354 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 07 r. Poz. 54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ) z dnia 5 lutego 07 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI

ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI ADN-01_adnotacja/zmieniona adnotacja do tytułów egzekucyjnych/ wykonawczych w związku ze zbiegiem egzekucji v_06.09.2016 ADN-1 ADNOTACJA/ZMIENIONA ADNOTACJA DO TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH/ WYKONAWCZYCH W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia grudnia 05 r. Poz. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów ) z dnia grudnia 05 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Dziennik Ustaw 2 Poz. 2307 WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2307) UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI Data wpływu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dokument podpisany przez Marek Głuch Data: 2018.12.11 15:48:47 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2018 r. Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego,

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1004

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1004 Warszawa, dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2030

Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2030 Warszawa, dnia 23 października 2018 r. Poz. 2030 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa Na podstawie art. 4b ust. 4

Bardziej szczegółowo

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2 TYTUŁ WYKONAWCZY PŁĆ M MPUR UB RĘ UŻM RUM RM RM UB BM RM 1 umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela 2 r teczki 3 r dokumentu 4 tatus -2 UŁ RPJ GUJ ŻŚ PĘŻH 5 umer tytułu wykonawczego 6 ata (dzień-miesiąc-rok) 7 rgan egzekucyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie e-puap

Instrukcja wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie e-puap IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE CENTRUM KOMPETENCYJNE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ Instrukcja wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie e-puap

Bardziej szczegółowo

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1A TYTUŁ WYKONAWCZY PŁĆ MS, MP B Ę, ŻM M M, M B BSM M 1 umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela 2 r teczki 3 r dokumentu 4 Status -1 Ł JPJ SS GJ ŻŚ PĘŻH 5 umer tytułu wykonawczego 6 ata (dzień-miesiąc-rok) 7 rgan egzekucyjny,

Bardziej szczegółowo

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-2A TYTUŁ WYKONAWCZY PŁĆ M, MPUR UB RĘ, UŻM RUM RM, RM UB BM RM 1 umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela 2 r teczki 3 r dokumentu 4 tatus -2 UŁ RPJ GUJ ŻŚ PĘŻH 5 umer tytułu wykonawczego 6 ata (dzień-miesiąc-rok) 7 rgan

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art. 33 1 o.p.; zabezpieczenie w toku postępowania podatkowego, kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie e-puap

Instrukcja wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie e-puap IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE CENTRUM KOMPETENCYJNE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ Instrukcja wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie e-puap

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr teczki

WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 2. Nr teczki 1. umer dentyfikacji Podatkowej wierzyciela -1 PŁĆ MS MPR LB RĘ ŻM RM LRM RM LB BSM LRM. Ł 2. r teczki JPJ SS GJ LŻŚ PĘŻH 5. umer tytułu wykonawczego 6. ata (dzień-miesiąc-rok) 7. rgan egzekucyjny do którego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 5 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 5 listopada 2012 roku Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązku nauki Na podstawie art. 18 ust. 5a, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 815 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2303

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2303 Warszawa dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Na podstawie art. 105b ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r. Poz rozporządzenie. z dnia 3 czerwca 2019 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r. Poz rozporządzenie. z dnia 3 czerwca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r. Poz. 1126 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 1289 U S T A W A z dnia 11 października 2013 r. 1), 2) o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych

Bardziej szczegółowo

z dnia o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych 1),2) DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych 1),2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Projekt U S T AWA z dnia o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych 1),2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania wzajemnej pomocy między

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 11 października 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności 1), 2) celnych i innych należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 974

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 974 Warszawa, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 974 OBWIESZCZENIE ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny UCHWAŁA NR XIV/80/205 RADY GMINY WILCZYN w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR PR RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR PR RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR PR.0007.277.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2310 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. (poz. 1999) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2060

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2060 Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Na podstawie art. 4a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 939 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 443 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1 TYTUŁ WYKONAWCZY WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Numer Identyfikacji Patkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr kumentu 4. Status 754-11-16-953 TYT-1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2014 r.

Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Poz. 1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2209 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/460/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR LI/460/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 25 października 2017 r. UCHWAŁA NR LI/460/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach Projekt z dnia 17 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/91/2015 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/91/2015 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/9/205 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 30 listopada 205 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Wierzyciel: (proszę

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ. z dnia 8 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ. z dnia 8 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 5023 UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz WZÓR

Dziennik Ustaw 2 Poz WZÓR Dziennik Ustaw 2 Poz. 804 WZÓR ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 września 208 r. (poz. 804) Załącznik nr... (oznaczenie organu egzekucyjnego)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik. Urzędu Skarbowego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2012 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu... DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 3. Rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 1339 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz. 7059 UCHWAŁA NR PR.0007.221.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/311/17 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/311/17 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 25 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/311/17 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/69/15 RADY GMINY BIAŁA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu INFORMACJA O LASACH

2. Nr dokumentu INFORMACJA O LASACH WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IL-1 INFORMACJA O LASACH Podstawa prawna: Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7292 UCHWAŁA NR 96/XVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZA DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH. 5. Rok

ZBIORCZA DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH. 5. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status PCC-4 ZBIORCZA DEKLARACJA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XV/116/15 Rady Gminy DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo