URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego"

Transkrypt

1 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego udostępnia niniejszy formularz zgodnie z reguła 83 rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 2868/95 do rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku. Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w UHRW lub pobrać z witryny internetowej UHRW (http://www.oami.europa.eu). Formularz jest również dostępny w centralnych urzędach ochrony własności przemysłowej państw członkowskich, włączając Urząd Znaków Towarowych Beneluksu. Zgłaszający lub ich pełnomocnicy mogą powielać niniejszy formularz bez ograniczeń lub korzystać z formularzy o podobnej strukturze lub formacie wygenerowanym elektronicznie opartego na informacjach zawartych w formularzu urzędowym. W przypadku korzystania z elektronicznie generowanych formularzy można zamiast dodawać załączniki, odpowiednio wydłużyć poszczególne części wersji elektronicznej. Pewne informacje można dostarczyć w późniejszym czasie, niemniej jednak zaleca się możliwie kompletne wypełnienie formularza z chwilą złożenia wniosku, a także załączenie niezbędnych danych wraz ze złożeniem zgłoszenia. Ułatwi to i przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszenia. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z UHRW pod poniższym numerem telefonu: (+34) Przesyłanie formularzy Zgłaszający może dostarczyć wypełnione formularze w następujący sposób: - wysyłając bezpośrednio do UHRW w Alicante na poniższy adres: Office for Harmonization in the Internal Market Receiving Unit Avenida de Europa, 4 E Alicante, Hiszpania - składając osobiście w recepcji UHRW podczas godzin otwarcia; - przesyłając faksem wyłącznie na poniższy numer faksu UHRW: (+34) składając w jednym z centralnych urzędów ochrony własności przemysłowej państw członkowskich lub w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu. UHRW wydaje potwierdzenie odbioru otrzymanych zgłoszeń. Avenida de Europa, 4, E Alicante, Hiszpania Tel. (+34) Fax: (+34) Internet:

2 1. Formularz strona pierwsza 1.1. Łączna liczba stron Zgłaszający powinni wskazać łączną liczbę stron wysyłanych do UHRW Języki Język zgłoszenia Zgłaszający zobowiązani są podać język, w którym dokonują zgłoszenia. Może to być którykolwiek z języków urzędowych Wspólnoty Europejskiej. W polu znajdującym się obok można użyć dwuznakowych kodów ISO (kody podane przez Międzynarodową Organizację Norm w celu identyfikacji języków) Drugi język Zgłaszający jest zobowiązany do podania również drugiego z pośród pięciu urzędowych języków UHRW (hiszpański ES, niemiecki DE, angielski EN, francuski FR lub włoski IT). Drugi język musi inny niż język pierwszy. Drugi język jest językiem lub jednym z języków, które służą do prowadzenia postępowania sprzeciwowego lub postępowania o unieważnienie. Można skorzystać z jakiejkolwiek wersji językowej formularza zgłoszeniowego, pod warunkiem jego wypełnienia, w szczególności wykazu towarów i usług, w języku postępowania rejestracyjnego. Jeśli pierwszy język nie jest jednym z pięciu urzędowych języków UHRW (zob. wyżej), zgłaszający może upoważnić UHRW do prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem zgłoszeniowym w drugim języku Numer referencyjny zgłaszającego lub pełnomocnika W tym polu zgłaszający lub pełnomocnicy mogą podać własny numer referencyjny składający się z nie więcej niż 20 znaków, np. inicjały, rząd znaków (liter), itp., w przeznaczonym do tego polu. UHRW będzie się posługiwał tym numerem referencyjnym do sprawdzania wniesionych opłat (tj. sprawdzenia, czy opłaty odpowiadają danemu wnioskowi) Zgłaszający Numer identyfikacyjny Jeżeli zgłaszającemu został uprzednio nadany przez UHRW numer identyfikacyjny, wystarczy podać ten numer wraz z nazwą (imieniem i nazwiskiem). W przeciwnym razie zgłaszający jest zobowiązany do podania nazwy (imienia i nazwiska) oraz adresu i obywatelstwa Nazwa/nazwisko (osoby fizyczne i prawne), forma prawna i adres Jeśli zgłaszających więcej niż jeden, pozostałe osoby należy wymienić na arkuszu dodatkowym pod tytułem: "nazwa/nazwisko zgłaszającego". 2

3 W wypadku osób fizycznych należy podać najpierw imię (imiona), a w następnej kolejności nazwisko (nazwiska). Należy również wskazać pełny adres i obywatelstwo zgłaszającego. Jeśli zgłaszający posiada osobowość prawną, należy podać pełną, oficjalną nazwę osoby wraz z podaniem formy prawnej ("Incorporated", "Sociedad Anonima", "Aktiengesellschaft" itp.). Forma prawna może być podana w zwyczajowo przyjętym skrócie (np. "Inc.", "S.A.", "AG" itp.). Ponadto należy wskazać pełny adres i kraj, w którym znajduje się siedziba osoby prawnej. Zaleca się posługiwanie dwuznakowym kodem ISO. Jeśli adres doręczenia (ulica, nr domu itp.) różni się od adresu pocztowego (np. skrytka pocztowa), należy podać obydwa adresy. W zależności od formy doręczania, Urząd zastosuje je odpowiednio. Publikacja będzie zawierała adres doręczenia. W celu ułatwienia kontaktu należy podać stosowne numery telefonu, faksu oraz inne formy kontaktu, np. adres poczty elektronicznej. Podanie numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji stanowi zezwolenie na korzystanie z nich przez UHRW do prowadzenia korespondencji ze zgłaszającym. Dla każdego zgłaszającego należy podać tylko jeden adres. Jeśli podano więcej niż jeden adres, UHRW uwzględni adres występujący na pierwszym miejscu, chyba że zgłaszający wskaże inny adres jako adres do korespondencji. W przypadku zmiany adresu, należy skierować do UHRW oddzielny wniosek o zarejestrowanie zmiany danych dla istniejącego(-ych) numeru(-ów) identyfikacyjnego(-ych). Zgłaszającym posiadającym więcej niż jeden adres, zostanie przyznany oddzielny numer identyfikacyjny dla każdego pojedynczego adresu Znak towarowy Przedmiotem zgłoszenia mogą być któregokolwiek z następujących kategorii znaków: znak słowny, znak graficzny, znak przestrzenny, kolor, znak dźwiękowy lub inny. Należy wybrać tylko jedną z powyższych kategorii. Znak słowny to znak przedstawiony maszynopisem (powszechnie stosowaną czcionką) bez szczególnych elementów graficznych. Znak słowny należy wpisać za pomocą maszyny do pisania lub drukarki w odpowiednie pole. UHRW wprowadzi znak słowny do swojej bazy danych i opublikuje w takiej postaci, w jakiej występuje w zgłoszeniu, tzn. z zastosowaniem wielkich i małych liter oraz innych znaków, w takiej postaci, w jakiej jest uwidoczniony w formularzu, w czcionce zwyczajowo używanej przez UHRW. We wszystkich innych przypadkach znak zostanie wprowadzony do bazy danych i opublikowany w takiej formie, w jakiej jest uwidoczniony w załączniku. Znak graficzny może być znakiem składającym się wyłącznie z elementów graficznych, może być kombinacją elementów słownych i graficznych lub obrazowych, może się składać z elementów słownych przedstawionych czcionką stylizowaną, lub składać się z elementów słownych umieszczonych w więcej niż jednej linii (w kolorze lub nie), może również być znakiem składającym się wyłącznie z elementów słownych w kolorze. Znak przestrzenny to znak w postaci formy przestrzennej (łącznie z pojemnikami, opakowaniem i samym produktem). Przedstawienie znaku zawarte w załączniku może składać się z maksymalnie sześciu ilustracji kształtu. Kolor per se oznacza, iż zgłoszeniem wnosi się udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który niezależnie od konkretnej formy czy kształtu składa się z jednego lub kilku kolorów. Kolory należy opisać słownie w odpowiedniej rubryce. Należy złożyć przedstawienie koloru(-ów). Sam opis słowny nie jest wystarczający. 3

4 Znak dźwiękowy należy przedstawić w załączniku, wykorzystując jedną z podstawowych metod graficznego przedstawienia dźwięku, w szczególności podstawowy zapis nutowy. Sam opis znaku nie jest wystarczający. Załączniki w postaci elektronicznych plików dźwiękowych można wykorzystać wyłącznie w przypadku zgłoszeń dokonanych drogą elektroniczną. "Inne" oznaczenia obejmują wszystkie inne kategorie znaków niezaliczające się wyraźnie do wymienionych form przedstawieniowych, takie jak hologramy, znaki pozycyjne, znaki ruchome, itp. Znaki inne niż znaki słowne należy przedstawić w załączniku Opis kolorów Jeżeli zgłoszony znak zawiera kolory, należy słownie podać nazwę koloru (nazwy kolorów). Nadto zaleca się dodatkowo określić kolory na podstawie uznanych międzynarodowych wzorców barw Opis/zrzeczenie się z prawa wyłącznego "disclaimer" (nieobowiązkowe) Zgłoszenie może zawierać opis znaku i zrzeczenie się jednego lub kilku elementów znaku, w stosunku do których nie występuje się o prawo wyłączne (tzw. "disclaimer") Znak wspólny Należy zaznaczyć tę pole, jeżeli zgłaszany znak jest znakiem wspólnym. Wspólnotowe znaki wspólne mogą zgłosić wyłącznie zrzeszenia wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, jak również osoby prawne prawa publicznego. W zgłoszeniu należy wskazać, czy regulamin używania znaku wspólnego będzie składany wraz ze zgłoszeniem czy też zostanie dołączony w późniejszym terminie Wykaz towarów i usług UHRW zaleca stosowanie terminologii zgodnej z Klasyfikacją Nicejską, w tym ze spisem alfabetycznym z tej klasyfikacji. Ułatwi to i przyśpieszy proces rozpatrywania zgłoszenia. Ponadto niektóre terminy zostały już zatwierdzone przez UHRW i można je skopiować z bazy danych Euroace (dostępnej w internecie pod adresem Jeśli został wcześniej zgłoszony lub zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy z takim samym wykazem towarów i usług, można zamieścić odniesienie do wykazu towarów i usług z poprzedniego zgłoszenia lub rejestracji wspólnotowego znaku. Należy podać numer wcześniejszego zgłoszenia lub wcześniejszej rejestracji Podpis Na dole strony 1 zgłaszający/pełnomocnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz złożyć podpis. 2. Formularz strona druga 4

5 2.1. Pełnomocnik Ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi lub prawnymi niemającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terenie Wspólnoty Europejskiej. Wszelkie pozostałe osoby mogą dowolnie ustanowić pełnomocnika. Jeśli zgłoszenie składane jest bezpośrednio przez zgłaszającego, którego dotyczy obowiązek ustanowienia pełnomocnika, wszelka późniejsza korespondencja ze strony UHRW lub z UHRW jest prowadzona za pośrednictwem odpowiednio ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnikami uprawnionymi do występowania przed UHRW mogą być osoby należące do jednej z poniższych dwóch kategorii: osoby wykonujące zawód prawnika, mające odpowiednie kwalifikacje w Państwie Członkowskim, uprawniające w ramach danego Państwa do występowania jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych lub wzorów przemysłowych i których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie Wspólnoty Europejskiej, lub zawodowi pełnomocnicy, których nazwiska znajdują się na liście prowadzonej przez UHRW. Zgłaszający może być także reprezentowany przez swojego pracownika. W tym przypadku należy umieścić nazwisko pracownika w polu "Pełnomocnik". Pracownicy osób prawnych, mających stałą siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe na terenie Wspólnoty Europejskiej, mogą występować w charakterze pełnomocnika innych osób prawnych tylko i wyłącznie pod warunkiem, że pomiędzy tymi osobami istnieją powiązania gospodarcze, takie jak wspólna własność lub wspólne zarządzanie. Ta zasada obowiązuje również wówczas, jeśli zgłaszający jest osobą prawną spoza Wspólnoty Europejskiej. W takich przypadkach w załączniku należy podać dane osoby prawnej, której pracownik występuje w imieniu zgłaszającego oraz podstawę powiązań gospodarczych (spółka matka, spółka zależna, oddział, itd.). UHRW będzie komunikował się z zawodowym pełnomocnikiem w przypadku jego ustanowienia. Przedstawienie dokumentu pełnomocnictwa nie jest wymagane z wyjątkiem, gdy pełnomocnikiem jest pracownik wnioskodawcy Numer identyfikacyjny Jeżeli pełnomocnikowi został uprzednio nadany przez UHRW numer identyfikacyjny, wystarczy podać ten numer wraz z nazwą (imieniem i nazwiskiem). W przeciwnym razie należy podać pełnego dane pełnomocnika imię, nazwisko oraz pełny adresu pełnomocnika, zgodnie z poniższymi wskazówkami Imię, nazwisko i adres pełnomocnika Należny podać pełny adres. Zaleca się użycie dwuliterowego kodu ISO w celu wskazania kraju. Jeśli adres doręczenia (ulica, nr domu itp.) różni się od adresu pocztowego (np. skrytka pocztowa), należy podać obydwa adresy. W zależności od formy doręczania, Urząd zastosuje je odpowiednio. Publikacja będzie zawierała adres doręczenia. W celu ułatwienia kontaktu należy podać stosowne numery telefonu, faksu oraz inne formy kontaktu, np. adres poczty elektronicznej. Podanie numeru telefonu, numeru faksu, adresu 5

6 poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji stanowi zezwolenie na korzystanie z nich przez Urząd do prowadzenia korespondencji ze zgłaszającym. 2.2 Pierwszeństwo Jeżeli zgłaszający zamierza korzystać z pierwszeństwa jednego lub kilku wcześniejszych zgłoszeń, powinien złożyć oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa podając numer zgłoszenia (jeśli dostępny), datę oraz kraj, w którym zostało dokonane wcześniejsze zgłoszenie w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać, czy dokumentacja dotycząca pierwszeństwa będzie składana wraz ze zgłoszeniem czy w późniejszym czasie Starszeństwo Jeżeli zgłaszający zamierza korzystać ze starszeństwa krajowego znaku, powinien wskazać rodzaj rejestracji (znak krajowy lub znak międzynarodowy), numer rejestracji, datę zgłoszenia i państwo członkowskie, w którym ma znak jest zarejestrowany. Oświadczenie o korzystaniu ze starszeństwa można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia lub w dowolnym czasie po rejestracji wspólnotowego znaku. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać, czy dokumentacja dotycząca starszeństwa będzie składana wraz ze zgłoszeniem czy w późniejszym czasie Konwersja zgodnie z protokołem madryckim W przypadku konwersji rejestracji międzynarodowej unieważnionej przez Biuro Międzynarodowe na wniosek urzędu państwa pochodzenia zgodnie z art. 9quinquies protokołu madryckiego oraz zgodnie z art. 156 RWZT, w zgłoszeniu wspólnotowego znaku należy zamieścić odpowiednią informację. Powyższą informację należy zamieścić w chwili składania zgłoszenia, wpisując następujące elementy w określonej rubryce formularza zgłoszeniowego zatytułowanej: "Konwersja zgodnie z protokołem madryckim". Elementy w punktach (1), (2) i (3) są obowiązkowe, by Urząd mógł stwierdzić, iż wniosek obejmuje konwersję: (1) Numer unieważnionej rejestracji międzynarodowej. Na podstawie tego numeru UHRW jest w stanie uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rejestracji międzynarodowej i sprawdzić, czy wykaz towarów i usług zgłoszenia wspólnotowego znaku są objęte rejestracją międzynarodową w odniesieniu do Wspólnoty Europejskiej. (2) Data unieważnienia rejestracji międzynarodowej przez Biuro Międzynarodowe. Na podstawie tej daty można sprawdzić, czy zgłoszenie zostało dokonane w terminie trzech miesięcy od daty unieważnienia rejestracji międzynarodowej. (3) Data rejestracji międzynarodowej zgodnie z art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub data wpisu rozszerzenia terytorialnego na Wspólnotę Europejską dokonanego po rejestracji międzynarodowej zgodnie z art. 3ter ust. 2 protokołu madryckiego. (4) Jeśli rejestracja międzynarodowa korzystała z prawa pierwszeństwa, należy podać datę pierwszeństwa zgodnie z wpisem w międzynarodowym rejestrze prowadzonym przez Biuro Międzynarodowe. 6

7 2.5. Tłumaczenia Można złożyć nieobowiązkowe tłumaczenie na drugi język wykazu towarów i usług, wskazanych kolorów (jeśli są), opisu znaku (jeśli jest) oraz zrzeczenia się "disclaimer" (jeśli jest). W razie złożenia, tłumaczenie musi obejmować wszystkie powyżej wymienione pozycje Opłaty Podstawowa opłata za zgłoszenie wspólnotowego znaku wynosi 900 euro dla wykazu towarów i usług do trzech klas. Opłata za każdą dodatkową klasę wynosi 150 euro. Podstawowa opłata za zgłoszenie wspólnotowego znaku wspólnego wynosi euro dla wykazu towarów i usług do trzech klas, a opłata za każdą dodatkową klasę wynosi 300 euro. Podstawową opłatę za zgłoszenie należy wnieść w ciągu jednego miesiąca od daty wniesienia zgłoszenia w celu przyznania daty wniesienia jako datę zgłoszenia. UHRW nie wzywa do wniesienia opłaty. Podstawową opłatę rejestracyjną za wspólnotowy znak towarowy należy wnieść po dopuszczeniu znaku do rejestracji. Podstawowa opłata rejestracyjna za wspólnotowy znak towarowy wynosi 850 euro dla wykazu towarów i usług do trzech klas. Opłata za każdą dodatkową klasę wynosi 150 euro. Podstawowa opłata rejestracyjna za wspólnotowy znak wspólny wynosi euro dla wykazu towarów i usług do trzech klas, a opłata za każdą dodatkową klasę wynosi 300 euro. Wpłaty należy wnosić w euro. Wpłaty (wszelkie koszty operacji bankowych ponosi płatnik, odpowiednio powiadając o tym fakcie swój bank) można dokonywać w następujący sposób: - poprzez polecenie obciążenia rachunku bieżącego prowadzonego przy UHRW, podając numer tego rachunku. Zgłaszający/pełnomocnik może wybrać opcję natychmiastowego obciążenia rachunku kwotą w wysokości podstawowej opłaty za zgłoszenie lub opcję obciążenia rachunku tą kwotą pod koniec terminu jednego miesiąca od daty otrzymania zgłoszenia. Natychmiastowe obciążenie rachunku kwotą opłaty za zgłoszenie przyśpieszy proces rozpatrywania zgłoszenia. Zgłaszający może wskazać obciążenie rachunku kwotą w wysokości opłaty za dodatkowe klasy powyżej trzech wraz z obciążeniem rachunku kwotą podstawowej opłaty za zgłoszenie lub też dopiero po zaakceptowaniu klasyfikacji. Właściciel rachunku bieżącego może zastrzec nieobciążanie rachunku bieżącego opłatą; - przelewem w euro na rachunek bankowy UHRW, podając nazwę (nazwisko), adres i oznaczenie zgłaszającego lub pełnomocnika oraz zgłoszenie(-a), którego(-ych) ta płatność dotyczy. W zgłoszeniu należy podać datę przelewu tylko wówczas, gdy przelew został już zrealizowany. UHRW nie wystawia żadnych faktur za opłaty zgłoszeniowe. Rachunki bieżące można otworzyć poprzez wysłanie pisemnego wniosku do UHRW na poniższy adres: Office for Harmonization in the Internal Market Finance Department Avenida de Europa, 4 E Alicante, Hiszpania Tel.: (34) Faks: (34)

8 Przelewy gotówkowe należy przekazywać na jeden z poniższych rachunków bankowych UHRW: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Numer rachunku: Kod Swift (BIC): BBVAESMMXXX IBAN ES LA CAIXA Numer rachunku: Kod Swift (BIC): CAIXESBBXXX IBAN ES

CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT, KOSZTÓW I NALEŻNOŚCI

CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT, KOSZTÓW I NALEŻNOŚCI WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009. z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. (Wersja ujednolicona) 24.3.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 31/02/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 447374409. Faks:

Tel.: +48 447374409. Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo