CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT, KOSZTÓW I NALEŻNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT, KOSZTÓW I NALEŻNOŚCI"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 3 PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT, KOSZTÓW I NALEŻNOŚCI Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 1

2 Spis treści 1 Podstawa prawna i definicje Sposoby uiszczania płatności Płatność przelewem Rachunek bankowy Dane wymagane przy dokonywaniu przelewów Płatność kartą kredytową Płatność za pośrednictwem rachunku bieżącego UHRW Moment płatności Dzień, w którym płatność zostaje uznana Płatność przelewem Płatność opóźniona z dopłatą lub bez dopłaty Dowód płatności i daty płatności Płatność kartą kredytową Płatność za pośrednictwem rachunku bieżącego Zwrot opłat Zwrot opłaty za zgłoszenie Zwrot opłaty za sprzeciw Zwrot opłat za znaki międzynarodowe wskazujące UE Zwrot opłat za odwołanie Zwrot opłat za przedłużenie Zwrot nieznacznych kwot Decyzje w sprawie kosztów Podział kosztów Ustalanie kosztów Wykonywanie decyzji w sprawie kosztów Warunki Organ krajowy Postępowania Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 2

3 1 Podstawa prawna i definicje Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (RWZT) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z 13/12/1995 wykonujące rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (RWWZT) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z 13/12/1995 w sprawie opłat na rzecz UHRW w odniesieniu do rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (ROWZT) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2002 z 16/12/2002 w sprawie opłat na rzecz UHRW w odniesieniu do rejestracji wzorów wspólnotowych (ROWW) W przypadku wspólnotowych znaków towarowych oprócz przepisów zawartych w podstawowym RWZT i w RWWZT obowiązuje również szczegółowe rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz UHRW (ROWZT). Rozporządzenie to zostało zmienione jednokrotnie w roku 2004, dwukrotnie w roku 2005 i jednokrotnie w roku Nieoficjalny ujednolicony tekst ROWZT zawierający odniesienia do ujednoliconego RWZT dostępny jest w Internecie. Pełen wykaz opłat znaleźć można na stronie: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/fees-payable-direct-to-ohim Analogicznie, w przypadku zarejestrowanych wzorów wspólnotowych oprócz przepisów zawartych w podstawowym rozporządzeniu w sprawie wzorów wspólnotowych (RWW) i w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie wzorów wspólnotowych (RWWW) obowiązuje również szczegółowe rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz UHRW (ROWW). Rozporządzenie to zostało zmienione w 2007 r. po przystąpieniu Unii Europejskiej do aktu genewskiego porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (ROWW). Ponadto Prezes Urzędu uprawniony jest do określenia należności, które mogą być płacone na rzecz Urzędu w odniesieniu do wykonywanych przez niego usług oraz do zatwierdzania sposobów płatności innych niż te wyraźnie przewidziane w ROWZT i w ROWW (zwanych dalej rozporządzeniami dotyczącymi opłat). Pomiędzy kategoriami opłaty, koszty i należności występują następujące różnice: Opłaty wnoszone są do Urzędu przez użytkowników z tytułu zgłaszania i obsługi znaków towarowych i wzorów; wysokość opłat oraz sposoby ich uiszczania określają rozporządzenia dotyczące opłat. Większość postępowań prowadzonych przez Urząd podlega opłatom, do których należy np. opłata za zgłoszenie WZT lub ZWW, opłata za przedłużenie itp. Niektóre opłaty zostały ustalone na poziomie zerowym (np. opłaty za rejestrację WZT, przeniesienie WZT). Wysokość opłat ustala się na poziomie, który zapewnia, że przychody są co do zasady wystarczające dla zrównoważenia budżetu Urzędu (zob. art. 144 RWZT) w celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Urzędu. Przychody Urzędu pochodzą głównie z opłat ponoszonych przez użytkowników systemu (zob. motyw 18 RWZT). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 3

4 Koszty oznaczają koszty ponoszone przez strony w ramach prowadzonych przez Urząd postępowań inter partes, w szczególności z tytułu zawodowego pełnomocnictwa (znaki towarowe: zob. art. 85 RWZT i zasada 94 RWWZT; wzory: zob. art RWW i art. 79 RWWW). Decyzje podejmowane w sprawach inter partes muszą zawierać decyzję w sprawie opłat i kosztów zawodowego pełnomocnictwa oraz ustalać ich wysokość. Zgodnie z art. 86 RWZT decyzja w sprawie kosztów może być wykonywana po jej uprawomocnieniu się. Należności ustalane są przez Prezesa Urzędu w odniesieniu do wszelkich wykonywanych przez Urząd usług innych niż te wymienione w art. 2 ROWZT (zob. zasada 87 ust. 2 RWWZT oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 ROWZT). Wysokość należności ustalanych przez Prezesa publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Urzędu oraz na stronach internetowych dotyczących decyzji Prezesa. Przykładem takich należności mogą być należności z tytułu mediacji w Brukseli lub z tytułu niektórych publikacji Urzędu. 2 Sposoby uiszczania płatności Artykuł 5 ROWZT Artykuł 5 ROWW Komunikat nr 2/97 Prezesa Urzędu z 03/07/1997 Wszystkie opłaty i należności uiszczane są w euro. Płatności uiszczane w innych walutach są nieważne, nie powodują powstania praw i podlegają zwrotowi. Opłaty należne Urzędowi nie mogą być wnoszone do urzędów krajowych bądź za ich pośrednictwem. Za dopuszczalne sposoby uiszczania płatności w większości przypadków uznaje się przelew, obciążenie rachunku bieżącego w Urzędzie oraz (wyłącznie w przypadku zgłoszeń internetowych i opłat za przedłużenie) kartę kredytową. Obecnie nie są już akceptowane płatności gotówką na terenie Urzędu ani płatności czekiem. Urząd nie może wystawiać faktur. Na żądanie użytkownika Urząd wystawia jednak rachunek. 2.1 Płatność przelewem Środki mogą być przekazywane do Urzędu za pomocą przelewu. W przypadku, gdy zlecenie przelewu zostaje złożone po upływie przewidzianego terminu, uznaje się, iż opłata nie została wniesiona. W przypadku, gdy opłata zostaje przesłana w terminie, lecz jej odbiór następuje po jego upływie, Urząd może uznać opłatę za prawidłowo uiszczoną, o ile spełnione zostaną szczególne warunki (zob. pkt 4.1 poniżej) Rachunek bankowy Płatność przelewem może być dokonana wyłącznie na jeden z poniższych rachunków bankowych Urzędu: Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 4

5 Adres Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria La Caixa Explanada de España, 11 E Alicante HISZPANIA Calle Capitán Segarra, 6 E Alicante HISZPANIA Nr rachunku Kod SWIFT* BBVAESMMXXX CAIXESBBXXX IBAN ES ES Opłaty i prowizje bankowe** >OUR >OUR * Kod SWIFT: Niektóre programy komputerowe nie akceptują ostatnich trzech cyfr XXX kodu SWIFT/BIC. W takim przypadku użytkownik podaje kod w postaci BBVAESMM lub CAIXESBB. ** Opłaty i prowizje bankowe: Należy zadbać o to, by Urząd otrzymał pełną kwotę niepomniejszoną o odliczenia. W związku z tym jako sposób uiszczenia opłat i prowizji bankowych w przypadku przelewu należy wskazać opcję OUR, tak aby Urząd mógł otrzymać należną kwotę w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku płatności SEPA wymagana jest specyfikacja domyślna SEPA SHR. SEPA to wspólny europejski system płatniczy, z którego korzysta większość banków we wszystkich państwach członkowskich UE oraz czterech innych państwach europejskich Dane wymagane przy dokonywaniu przelewów Artykuł 7 ROWZT Artykuł 6 ROWW Fakt dokonania opłaty, wskazania jej charakteru oraz związanej z nią procedury nie jest równoznaczny ze spełnieniem innych wymogów formalnych danej czynności proceduralnej. Na przykład fakt uiszczenia opłaty za odwołanie i wskazania numeru zaskarżonej decyzji nie jest wystarczający do złożenia ważnego odwołania (wyrok z 31/05/2005 w sprawie T-373/03 PARMITALIA, pkt 58). Jeżeli przekazane informacje są niewystarczające do prawidłowego przypisania płatności, Urząd wyznacza termin na przedstawienie brakujących informacji, którego niedotrzymanie skutkuje tym, że płatność zostaje uznana za niedokonaną, a jej kwota zostaje zwrócona. Z uwagi na to, że UHRW otrzymuje tysiące płatności dziennie, nieprawidłowe lub niedostateczne oznaczenie dokumentacji może prowadzić do znacznych opóźnień w realizacji czynności proceduralnych. W formularzu przelewu płatności należy przedstawić następujące dane: numer wspólnotowego znaku towarowego / zarejestrowanego wzoru wspólnotowego; nazwa (imię i nazwisko) oraz adres płatnika lub numer identyfikacyjny nadany przez Urząd; charakter płatności, możliwie w formie skróconej. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 5

6 W celu zapewnienia sprawnej obsługi płatności uiszczanych przelewem oraz ze względu na ściśle ograniczoną liczbę znaków do wykorzystania w polach nadawca i tytuł zaleca się ich wypełnienie w sposób określony poniżej. POLE TYTUŁ Należy posłużyć się kodami z poniższej tabeli, np.: CTM zamiast OPŁATA ZA WNIOSEK O REJESTRACJĘ WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO. Należy pominąć początkowe zera w liczbach i nie stosować odstępów ani myślników, ponieważ zajmują one niepotrzebnie miejsce. Zawsze należy zacząć od numeru zgłoszenia lub rejestracji, np. CTM Jeżeli dana płatność dotyczy więcej niż jednego znaku towarowego lub wzoru, należy określić tylko pierwszy i ostatni z nich, np. CTM , a następnie faksem przesłać szczegółowe informacje na temat danych znaków towarowych lub wzorów. Kody tytułu płatności (wg istotności) Tytuł płatności Kod Przykład Wpłata na rachunek bieżący CC + nr rachunku CC1361 Jeżeli właściciel lub pełnomocnik posiada numer identyfikacyjny Numer znaku towarowego lub wzoru Nazwa skrócona WZT lub ZWW OWN + nr identyfikacyjny, REP + nr identyfikacyjny CTM, RCD + numer REP10711 CTM RCD1698 XXXXXXX lub kształt butelki Kod czynności: Opłata za zgłoszenie WZT lub ZWW Opłata za zgłoszenie międzynarodowe Opłata za przedłużenie Opłata za sprzeciw Opłata za wykreślenie Odwołanie Wpis Przeniesienie Konwersja Wgląd do akt Uwierzytelnione odpisy CTM, RCD INT RENEW OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP Przykłady: Cel płatności Opłata za zgłoszenie (CTM = wspólnotowy znak towarowy) Opłata za zgłoszenie (RCD = zarejestrowany wzór wspólnotowy) Sprzeciw + płatnik Zgłoszenie międzynarodowe Przedłużenie (wspólnotowy znak towarowy) Wpłata na rachunek bieżący nr 1361 Przykładowy tytuł płatności CTM XXXXXXX RCD kształt butelki CTM OPP XXXXXXX REP10711 CTM INT XXXXXXX CTM RENEW CC1361 Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 6

7 Uwierzytelnione odpisy Przeniesienie więcej niż jednego wzoru (pierwszy to , a ostatni to ) + płatnik Zapisanie licencji na wspólnotowy znak towarowy CTM COPIES RCD TRANSF REP10711 REC CTM LICENCE OWN10711 POLE NADAWCA Przykładowy adres Adres Imię i nazwisko (nazwa) płatnika Adres płatnika Miasto i kod pocztowy Jan Kowalski ul. Kasztanowa Gniezno Przykład Należy podać imię i nazwisko (nazwę) osoby, którą można zidentyfikować jako płatnika, zgłaszającego (właściciela lub pełnomocnika) bądź jako osobę wnoszącą sprzeciw. W przypadku płatnika należy podać wyłącznie imię i nazwisko bez skrótów takich jak prof. dr hab.. Tej samej formy identyfikacji należy używać w przypadku kolejnych płatności. 2.2 Płatność kartą kredytową Decyzja nr EX-11-3 Prezesa Urzędu z 18/04/2011 w sprawie prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd: rozdział 10, Płatność elektroniczna kartą kredytową Artykuł 2 ust. 1 lit. b) do art. 2 ust. 4 i art. 2 ust. 12 do ust. 15 ROWZT oraz art. 5 ust. 2 ROWW Obecnie płatność kartą kredytową nie jest jeszcze możliwa w przypadku wszystkich opłat UHRW. Przy pomocy karty kredytowej płacić można wyłącznie za złożenie internetowego zgłoszenia znaku towarowego (dotyczy to również opłat klasowych) lub wzoru oraz za przedłużenie rejestracji znaków towarowych i wzorów przez Internet. Akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa, MasterCard i EuroCard. W przypadku zgłoszeń składanych w formie elektronicznej płatność kartą kredytową jest zalecanym sposobem uiszczania płatności dla większości użytkowników. Płatności kartą kredytową pozwalają UHRW na optymalne wykorzystanie automatycznych systemów wewnętrznych Urzędu, dzięki czemu prace nad danymi aktami mogą rozpocząć się szybciej. Ponieważ płatność kartą kredytową następuje bez opóźnienia czasowego (zob. pkt 4.2 poniżej), ta forma uiszczania płatności nie jest dozwolona w przypadku opóźnionych płatności (w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia). W przypadku wszystkich pozostałych opłat nie ma możliwości korzystania z karty kredytowej. W szczególności karty kredytowe nie mogą być wykorzystywane do Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 7

8 uiszczania należności, o których mowa w art. 3 ROWZT i w art. 3 ROWW, ani do zasilenia rachunku bieżącego. Płatności kartą kredytową wymagają podania określonych istotnych informacji. Ujawniane w ten sposób informacje nie są przechowywane w żadnej ze stałych baz danych UHRW. Są one przechowywane wyłącznie do chwili przekazania do banku. W każdym przypadku wpis formularza do ewidencji zawiera jedynie rodzaj karty kredytowej (VISA, MasterCard lub EuroCard) oraz cztery ostatnie cyfry numeru karty. Bezpieczne podanie pełnego numeru karty kredytowej umożliwia bezpieczny serwer, na którym wszystkie podawane informacje są szyfrowane. 2.3 Płatność za pośrednictwem rachunku bieżącego UHRW Decyzja nr EX-96-1 Prezesa Urzędu z 11/01/1996 w sprawie otwierania rachunków bieżących w Urzędzie, ze zmianami wprowadzonymi w latach 1996, 2003 i 2006 Komunikat nr 5/01 Prezesa Urzędu z 29/06/2001 w sprawie dostępności wyciągów z rachunków bieżących na stronie internetowej Urzędu Komunikat nr 11/02 Prezesa Urzędu z 11/10/2002 w sprawie otwarcia innego rachunku bankowego Zaleca się otwarcie rachunku bieżącego UHRW ze względu na to, że w przypadku wszelkich wniosków podlegających wymogowi złożenia w określonym terminie, takich jak sprzeciwy lub odwołania, płatność zostaje uznana za dokonaną w terminie nawet wówczas, gdy odnośna dokumentacja, której dotyczy dana płatność (np. pismo zawierające sprzeciw) zostaje złożona w ostatnim dniu terminu, o ile na danym rachunku bieżącym dostępne są środki w wystarczającej wysokości (zob. pkt 4.3 poniżej). Choć data faktycznego obciążenia rachunku bieżącego jest zazwyczaj późniejsza, to zgodnie z art. 6 decyzji nr EX-96-1 Prezesa Urzędu w brzmieniu zmienionym w roku 2006 uznaje się, że płatność nastąpiła w dniu odbioru przez Urząd wniosku dotyczącego danej czynności proceduralnej lub w innym terminie dogodnym dla strony postępowania. W przypadku, gdy osoba dokonująca zgłoszenia lub danej czynności proceduralnej (strona postępowania lub jej pełnomocnik) określa się jako posiadacz rachunku bieżącego w Urzędzie, Urząd automatycznie obciąża taki rachunek bieżący, o ile w danym przypadku nie wydano przeciwnych instrukcji. Dla umożliwienia prawidłowej identyfikacji danego rachunku Urząd zaleca wyraźne podanie numeru identyfikacyjnego UHRW nadanego posiadaczowi rachunku bieżącego w Urzędzie. System rachunków bieżących jest systemem dokonującym automatycznych obciążeń, co oznacza że po identyfikacji danego rachunku Urząd może obciążyć go stosownie do etapu, na jakim znajdują się dane procedury, i zależnie od dostępności środków na rachunku kwotą wszystkich opłat należnych w terminach przewidzianych dla takich procedur, natomiast data płatności określana jest każdorazowo bez dodatkowych instrukcji. Jedyny wyjątek od tej zasady przewidziano w sytuacji, gdy posiadacz rachunku bieżącego powiadomił Urząd na piśmie o zamiarze rezygnacji z wykorzystania swojego rachunku bieżącego do uiszczenia danej opłaty lub należności. W takim jednak przypadku właściciel rachunku może ponownie zmienić sposób płatności na płatność przy pomocy rachunku bieżącego w dowolnym momencie przed upływem terminu danej płatności. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 8

9 Brak wskazania kwoty opłaty lub niewłaściwe jej wskazanie nie powoduje skutków negatywnych, ponieważ rachunek bieżący zostaje obciążony w sposób automatyczny z tytułu odpowiedniej czynności proceduralnej, której dotyczy dana płatność. W przypadku, gdy kwota środków na rachunku bieżącym jest niewystarczająca, posiadacz zostaje powiadomiony o takim fakcie przez Urząd oraz otrzymuje możliwość uzupełnienia środków na rachunku z dopłatą 20% na pokrycie należności administracyjnych z tytułu braku środków. Jeżeli posiadacz zastosuje się do powyższego, Urząd uznaje, że płatność została otrzymana w dniu odbioru przezeń odnośnego dokumentu (np. pisma zawierającego sprzeciw), z tytułu którego wniesiono daną płatność. W przypadku, gdy płatność ma na celu uzupełnienie środków na rachunku bieżącym, wystarczy podanie numeru rachunku bieżącego. Uzupełniając środki na rachunku, posiadacz powinien zapewnić kwotę wystarczającą do pokrycia wszystkich należnych opłat bądź przynajmniej wskazać priorytetowe cele, na jakie mają posłużyć środki. Bezpieczny dostęp internetowy do informacji na temat rachunku bieżącego za okres co najmniej jednego roku zapewnia posiadaczom narzędzie ACCOUNT ONLINE. Usługa ta obejmuje saldo, zestawienie wszystkich transakcji, wyciągi miesięczne oraz wyszukiwarkę umożliwiającą odnalezienie konkretnej transakcji. Uiszczenie opłaty poprzez obciążenie rachunku bieżącego osoby trzeciej wymaga przedstawienia wyraźnego pisemnego upoważnienia. Uznaje się, że płatność nastąpiła w dniu otrzymania przez Urząd takiego upoważnienia. Upoważnienie udzielone zostaje przez posiadacza rachunku bieżącego i musi zawierać jego zgodę na obciążenie rachunku daną opłatą. Jeżeli posiadacz nie jest stroną ani pełnomocnikiem strony, Urząd sprawdza, czy dostępne jest takie upoważnienie. W przypadku jego braku Urząd przesyła zainteresowanej stronie pismo z prośbą o przedstawienie upoważnienia do obciążenia rachunku osoby trzeciej. Strona występująca o możliwość uiszczenia opłaty poprzez obciążenie rachunku bieżącego osoby trzeciej zobowiązana jest do przesłania Urzędowi upoważnienia drogą pocztową w celu umożliwienia mu obciążenia rachunku. W celu otwarcia rachunku bieżącego UHRW należy przesłać wniosek faksem na numer ogólny: lub na adres Kwota minimalna konieczna do otwarcia rachunku bieżącego wynosi EUR. 3 Moment płatności Artykuł 4 ROWZT Artykuł 4 ROWW Opłaty należy wnosić najpóźniej w dniu, w którym stają się one wymagalne. Jeżeli wyznaczony został termin płatności, taką płatność należy wnieść w wyznaczonym terminie. Opłaty i należności, w odniesieniu do których termin wymagalności nie jest określony w rozporządzeniach, stają się wymagalne w dniu otrzymania wniosku o usługę, której dotyczy opłata lub należność, np. wniosku o wpis. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 9

10 4 Dzień, w którym płatność zostaje uznana Artykuł 8 ust. 1 i ust. 3 ROWZT Artykuł 7 ROWW Artykuł 7 decyzji nr EX-96-1 Prezesa Urzędu z 11/01/1996 w sprawie otwierania rachunków bieżących w Urzędzie, ze zmianami wprowadzonymi w latach 1996, 2003 i 2006 Artykuł 24 decyzji nr EX-11-3 Prezesa Urzędu z 18/04/2011 w sprawie prowadzenia komunikacji elektronicznej z Urzędem i przez Urząd: Płatność elektroniczna kartą kredytową Dzień, w którym płatność zostaje uznana, uzależniony jest od sposobu płatności. 4.1 Płatność przelewem W przypadku, gdy płatność zostaje dokonana przelewem lub w formie wpłaty na rachunek bankowy Urzędu, dniem, w którym płatność zostaje uznana jest data uznania daną kwotą rachunku bankowego Urzędu Płatność opóźniona z dopłatą lub bez dopłaty Płatność otrzymana przez Urząd po upływie terminu zostaje uznana za dokonaną terminowo, jeżeli zainteresowana osoba udokumentuje, że (a) wpłaty w banku dokonano lub przelew zlecono w państwie członkowskim i w terminie oraz że (b) jednocześnie wniosła dopłatę w wysokości dziesięciu procent całkowitej należnej kwoty (do kwoty maksymalnej 200 EUR) (wyrok z 12/05/2011 w sprawie T-488/09 Redtube I, pkt 38 oraz decyzja z 10/10/2006 w sprawie R 203/ Blue Cross ). Nie dotyczy to spóźnionego wniesienia dopłaty. W przypadku spóźnionej dopłaty za opóźnioną uznaje się całą płatność, bez możliwości zastosowania środka naprawczego w postaci wniesienia dopłaty do dopłaty. Dopłata nie staje się wymagalna w sytuacji, gdy dana osoba wykaże, że płatność została zainicjowana wcześniej niż dziesięć dni przed upływem właściwego terminu. Osobie, która wniosła płatność po upływie terminu, Urząd może wyznaczyć termin na udowodnienie faktu, że jeden z powyższych warunków został spełniony Dowód płatności i daty płatności Artykuł 76 RWZT Artykuł 8 ust. 4 ROWZT Artykuł 63 RWW Artykuł 7 ust. 4 ROWW Dopuszczalne są wszelkie środki dowodowe, takie jak: zlecenie przelewu (np. zlecenie SWIFT) zawierające stemple i datę przyjęcia przez bank; Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 10

11 internetowe zlecenie płatnicze przesłane drogą internetową lub wydruk potwierdzenia przelewu internetowego, o ile zawiera ono informacje na temat daty przelewu, banku, do którego go przekazano, oraz adnotację o treści przelew zrealizowano lub podobnej. Dopuszczalne jest przedstawienie następujących dodatkowych środków dowodowych: potwierdzenie otrzymania instrukcji płatniczych przez bank; pisma z banku, w którym dokonano płatności, potwierdzające datę złożenia zlecenia lub dokonania płatności, ze wskazaniem postępowania, którego dotyczyła płatność; oświadczenia strony lub jej pełnomocnika w formie pisemnej, zaprzysiężone lub poświadczone bądź mające podobny skutek w świetle prawa państwa, na terenie którego zostały sporządzone. Powyższe dodatkowe środki dowodowe uznaje się za wystarczające wyłącznie wówczas, gdy zostają przedstawione razem z innymi dowodami. Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego. W przypadku, gdy dowody są niejednoznaczne, Urząd przesyła prośbę o dostarczenie dalszych dowodów. W przypadku nieprzedstawienia dowodów postępowanie, którego dotyczyła płatność, uznaje się za niebyłe. W przypadku braku wystarczających dowodów lub w przypadku niezastosowania się płatnika do prośby Urzędu o dostarczenie brakujących informacji Urząd uznaje, iż termin płatności nie został dotrzymany. Urząd może również wezwać zainteresowaną osobę do wniesienia dopłaty w tym samym terminie. W przypadku niewniesienia dopłaty uznaje się, że termin płatności nie został dotrzymany. Opłata, należność lub ich uiszczona część podlega zwrotowi ze względu na nieważność płatności. Zasada 96 ust. 2 RWWZT Artykuł 81 ust. 2 RWWW Język dowodu: dokumenty mogą być składane w każdym z języków urzędowych UE. W przypadku, gdy dokumenty zostały sporządzone w języku innym niż język postępowania, Urząd może zażądać wykonania tłumaczenia na jeden z języków Urzędu. 4.2 Płatność kartą kredytową Uznaje się, że płatność kartą kredytową zostaje dokonana w dniu, w którym następuje udane złożenie wniosku elektronicznego, którego dotyczy taka płatność. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 11

12 4.3 Płatność za pośrednictwem rachunku bieżącego Decyzja nr EX-96-1 Prezesa Urzędu z 11/01/1996 w sprawie otwierania rachunków bieżących w Urzędzie, ze zmianami wprowadzonymi w latach 1996, 2003 i 2006 W przypadku, gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem rachunku bieżącego prowadzonego w UHRW, decyzja nr EX-96-1 Prezesa Urzędu w brzmieniu z powyższymi zmianami stanowi, iż dzień, w którym płatność zostaje uznana, zostaje ustalony w sposób dogodny dla strony postępowania. Na przykład w przypadku opłaty za zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego opłaty zasadniczo pobierane są z rachunku bieżącego w ostatnim dniu jednomiesięcznego terminu na uiszczenie opłaty. Zgłaszający/pełnomocnik może jednak wydać Urzędowi dyspozycję, by rachunek został obciążony po otrzymaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. W przypadku wycofania wniosku (sprzeciwu, wniosku o wykreślenie, odwołania) przez stronę przed upływem terminu na wniesienie płatności opłata nie zostaje pobrana z rachunku bieżącego, a Urząd uznaje, że dany wniosek nie został złożony. 5 Zwrot opłat Artykuł 7 ust. 2, art. 9 i art. 13 ROWZT Artykuły 84, 154 i 156 RWZT Artykuł 6 ust. 2 i art. 8 ust. 1 RWW Artykuł 30 ust. 2 RWWW Kwestia zwrotu opłat jest szczegółowo uregulowana przez rozporządzenia. Zwroty dokonywane są przelewem lub za pośrednictwem rachunków bieżących UHRW, nawet wówczas, gdy opłaty zostały uiszczone kartą kredytową. 5.1 Zwrot opłaty za zgłoszenie Zasada 9 ust. 1 i ust. 2 RWWZT Artykuły 10, 13 i 22 RWWW Artykuł 44 ust. 6 RWZT W przypadku wycofania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego opłaty nie są zwracane z wyjątkiem sytuacji, gdy oświadczenie o wycofaniu wpływa do Urzędu: jeżeli płatności dokonano przelewem przed datą, w której daną kwotę faktycznie zaksięgowano na rachunku bankowym Urzędu; jeżeli płatności dokonano kartą kredytową w tym samym dniu, w którym wpłynęło zgłoszenie zawierające dyspozycje/dane dotyczące karty kredytowej; jeżeli płatności dokonano za pośrednictwem rachunku bieżącego w terminie jednego miesiąca przewidzianego na uiszczenie podstawowej opłaty za zgłoszenie lub, w przypadku gdy złożono pisemne zlecenie natychmiastowego obciążenia rachunku bieżącego, najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano takie zlecenie. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 12

13 W przypadku, gdy podstawowa opłata za zgłoszenie podlega zwrotowi, zwracane są również wszelkie dodatkowe opłaty klasowe. Urząd nie zwraca samych dodatkowych opłat klasowych z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały one wniesione w nadmiarze w stosunku do klas wskazanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego i gdy Urząd nie zażądał dokonania takiej płatności. Z kolei w przypadku wzorów wystąpienie braków, które mają wpływ na datę złożenia tj. data złożenia nie zostaje uznana ze względu na takie braki i które nie zostają usunięte w terminie wyznaczonym przez Urząd, dany wzór (wzory) nie jest (nie są) traktowany(-e) jako wzór (wzory) wspólnotowy(-e), a wszelkie wniesione opłaty podlegają zwrotowi. W przeciwnej sytuacji opłaty nie podlegają zwrotowi niezależnie od warunków, jeżeli zgłoszony wzór został zarejestrowany. 5.2 Zwrot opłaty za sprzeciw Zasada 17 ust. 1, zasada 18 ust. 5 i zasada 19 ust. 1 RWWZT W przypadku uznania sprzeciwu za niewniesiony (ze względu na złożenie po upływie trzymiesięcznego terminu), nieuiszczenia pełnej kwoty opłaty za sprzeciw lub jej uiszczenia po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu Urząd dokonuje zwrotu opłaty łącznie z opłatą dodatkową. 5.3 Zwrot opłat za znaki międzynarodowe wskazujące UE Decyzja nr ADM Prezesa Urzędu dotycząca uregulowania niektórych zwrotów opłat Zob. Wytyczne, część M: Znaki międzynarodowe, pkt Zwrot opłat za odwołanie Warunki zwrotu opłat za odwołanie określono w zasadzie 51 RWWZT oraz w art. 35 ust. 3 i art. 37 RWWW. 5.5 Zwrot opłat za przedłużenie Zasada 30 ust. 6 i ust. 7 RWWZT Opłaty uiszczone przed rozpoczęciem biegu sześciomiesięcznego terminu na przedłużenie nie są uwzględniane i podlegają zwrotowi. W przypadku, gdy opłata została uiszczona, a rejestracja nie została przedłużona (tj. w przypadku, gdy opłata została uiszczona dopiero po upływie terminu dodatkowego lub gdy kwota uiszczonej opłaty jest niższa niż kwota opłaty podstawowej i kwota Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 13

14 opłaty za opóźnioną opłatę / opóźnione złożenie wniosku o przedłużenie lub w przypadku nieusunięcia niektórych innych braków), opłata podlega zwrotowi. W przypadku, gdy posiadacz zleca Urzędowi obciążenie rachunku w momencie wystąpienia o przedłużenie, a następnie częściowo (w odniesieniu do niektórych klas) lub całkowicie wycofuje wniosek o przedłużenie, pobrana już opłata za przedłużenie nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje przedstawiono w Wytycznych, część E: Czynności wykonywane w rejestrze, dział 4: Przedłużenie. 5.6 Zwrot nieznacznych kwot Artykuł 10 ust. 1 ROWZT Artykuł 9 ust. 1 ROWW Decyzja nr EX-03-6 Prezesa Urzędu z 20/01/2003 określająca nieznaczne kwoty opłat i należności Opłaty nie uznaje się za uregulowaną do chwili uiszczenia jej pełnej kwoty. W przeciwnym wypadku kwota już uiszczona zostaje zwrócona po upływie terminu płatności ze względu na fakt, iż w takiej sytuacji opłata staje się bezzasadna. W miarę możliwości Urząd może jednak zwrócić się do zainteresowanej osoby o uzupełnienie płatności w terminie. W przypadku, gdy w celu pokrycia opłaty lub należności zostaje wpłacona zawyżona kwota, nadwyżka nie zostaje zwrócona, jeśli jej kwota jest nieznaczna i strona zainteresowana wyraźnie nie zażądała zwrotu. Decyzją nr EX-03-6 Prezesa Urzędu z 20/01/2003 wysokość nieznacznych kwot została ustalona jako 15 EUR. 6 Decyzje w sprawie kosztów Artykuł 85 RWZT Zasada 94 RWWZT 6.1 Podział kosztów Podziału kosztów w postępowaniach inter partes dokonuje się w decyzji w sprawie kosztów wydanej przez Wydział Sprzeciwów, Wydział Unieważnień i Izbę Odwoławczą. Koszty takie obejmują w szczególności koszt ewentualnego zawodowego pełnomocnictwa i związanej z nim opłaty. Szczegółowe informacje na temat podziału kosztów w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przedstawiono w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 1: Kwestie proceduralne. W przypadku, gdy dana decyzja zawiera oczywiste błędy w kwestii kosztów, strony mogą, zależnie od okoliczności, wystąpić o sprostowanie (zasada 53 RWWZT) lub o uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji (art. 80 RWZT). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 14

15 6.2 Ustalanie kosztów Decyzja ustalająca kwotę kosztów dotyczy kwoty ryczałtowej przewidzianej w zasadzie 94 RWWZT z tytułu zawodowego pełnomocnictwa oraz opłat (zob. powyżej) ponoszonych przez stronę wygrywającą, niezależnie od tego, czy zostały one faktycznie poniesione. Ustalone koszty mogą być zmienione w odniesieniu do danego postępowania zgodnie z art. 85 ust. 6 RWZT Wykonywanie decyzji w sprawie kosztów Artykuł 86 RWZT Urząd nie jest uprawniony do realizacji procedur wykonawczych. Winny one być realizowane przez właściwe organy krajowe Warunki Strona wygrywająca może wykonać decyzję w sprawie kosztów, jeżeli: dana decyzja zawiera decyzję ustalającą koszty na korzyść takiej strony; decyzja uprawomocniła się; strona może przedstawić dowód uprawomocnienia się decyzji w formie odpowiednich wyciągów z baz danych Urzędu lub indywidualnego potwierdzenia wystawionego przez Urząd; decyzja posiada klauzulę wykonalności nadaną przez właściwy organ krajowy Organ krajowy Poszczególne państwa członkowskie wyznaczają organ krajowy odpowiedzialny za nadawanie klauzuli wykonalności decyzjom Urzędu ustalającym koszty. Państwo członkowskie podaje informację o wyznaczonym organie do wiadomości Urzędu oraz Trybunału Sprawiedliwości (art. 86 ust. 2 RWZT). Urząd publikuje informacje na temat wyznaczonych organów w swoim Dzienniku Urzędowym. Dostępne są informacje na temat Belgii, Danii, Niemiec, Irlandii, Francji, Niderlandów, Austrii, Słowacji i Zjednoczonego Królestwa Postępowania a. Zainteresowana strona musi wystąpić do właściwego organu krajowego o nadanie decyzji klauzuli wykonalności. Obecnie warunki dotyczące języków, w jakich należy sporządzać wnioski, tłumaczenia istotnych fragmentów decyzji, opłat i wymogu posiadania pełnomocnika uzależnione są od praktyki państw członkowskich i nie są zharmonizowane traktuje się je indywidualnie dla każdej sprawy. Właściwy organ nadaje decyzji klauzulę wykonalności bez formalności innych niż weryfikacja autentyczność decyzji. W kwestii błędnych decyzji w sprawie kosztów lub decyzji ustalających koszty zob. pkt 6.1 i 6.2 powyżej. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 15

16 b. Po dopełnieniu tych formalności zainteresowana strona może przystąpić do wykonywania. Wykonywanie podlega przepisom postępowania cywilnego obowiązującym na terytorium, na którym następuje. Wykonywanie może być zawieszone wyłącznie na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sądy danego kraju są jednak właściwe w sprawie skarg, gdy wykonywanie przebiega w sposób nieprawidłowy (art. 86 ust. 4 RWZT). Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne Strona 16

Objaśnienia do formularza odwołania

Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w Urzędzie lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu/). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z UWAGI OGÓLNE Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu, w UHRW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Harmonizacji Rynku

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w UHRW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (URHW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH...

DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... WYDZIAŁ FINANSÓW Lxxx SPIS TREŚCI 1. DEFINICJA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 2. SYSTEM OBCIĄŻEŃ RACHUNKÓW OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 3. OTWARCIE RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH... 2 4. ZASILANIE RACHUNKU OBROTÓW

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę EUIPO NOTES-PL CONV - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię EUIPO NOTES-PL CONV.IR. - 03/2016 Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej Unię Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 1 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w EUIPO lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ 3 WZT JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ROZDZIAŁ 3 PRAWA RZECZOWE

CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ 3 WZT JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI ROZDZIAŁ 3 PRAWA RZECZOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ E CZYNNOŚCI WYKONYWANE W REJESTRZE DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3

Spis treści. 1 Zasady ogólne Wstęp W sprawach ex parte W sprawach inter partes... 3 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ A ZASADY OGÓLNE DZIAŁ 7 ZMIANA DECYZJI Wytyczne

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie wniosku o zarejestrowany wzór wspólnotowy

Potwierdzenie wniosku o zarejestrowany wzór wspólnotowy Data przyjęcia (DD/MM/YYYY) 03/07/2014 Liczba stron (łącznie z niniejszą) 7 2805307 Potwierdzenie wniosku o zarejestrowany wzór wspólnotowy Złożenie Twojego wniosku o ZWW przebiegło pomyślnie. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza sprzeciwu

Objaśnienia do formularza sprzeciwu URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza sprzeciwu 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wpisu wzór 008 1. Uwagi ogólne Zalecane (lecz nie obowiązkowe) jest stosowanie formularza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH TOK STUDIÓW W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA STUDIA PRZEKAZYWANYCH Z JEDNOSTEK DO KWESTURY

INSTRUKCJA DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH TOK STUDIÓW W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA STUDIA PRZEKAZYWANYCH Z JEDNOSTEK DO KWESTURY INSTRUKCJA DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH TOK STUDIÓW W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA STUDIA PRZEKAZYWANYCH Z JEDNOSTEK DO KWESTURY Rodzaje dokumentów: 1. Wnioski o przeksięgowanie wpłaty na konto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA 1 Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Łódź, dnia. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Łódź, dnia. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych ZARZĄDZENIE NR 7/2017 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, poboru i zwrotu opłat egzaminacyjnych na podstawie 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzaminów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia dla Urzędu Miejskiego Wrocławia SPIS TREŚCI 1. Opłatomat schemat urządzenia... 3 2. Rodzaje płatności jakie można dokonać za pośrednictwem opłatomatu na rzecz Gminy i Miasta Wrocław... 4 3. Proces dokonywania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH TOK STUDIÓW W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA STUDIA PRZEKAZYWANYCH Z JEDNOSTEK DO KWESTURY

INSTRUKCJA DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH TOK STUDIÓW W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA STUDIA PRZEKAZYWANYCH Z JEDNOSTEK DO KWESTURY INSTRUKCJA DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH TOK STUDIÓW W ZAKRESIE DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA STUDIA PRZEKAZYWANYCH Z JEDNOSTEK DO KWESTURY Rodzaje dokumentów: 1. Wnioski o przeksięgowanie wpłaty na konto

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza sprzeciwu

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza sprzeciwu URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza sprzeciwu 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie w UHRW lub pobrać

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO Liczba stron (łąćznie z niniejszą) Ostatnia aktualizacja: 07.2013 URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU Numer referencyjny wnioskodawcy lub

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 123/94 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.5.2009 WYTYCZNE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku

Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku Ogólne warunki realizacji zleceń płatniczych w ipko biznes w systemie informatycznym banku 1 Dyspozycje polecenia przelewu w złotych, na rachunki w innych bankach krajowych, otrzymane przez Bank w systemie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza zgłoszenia wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY)

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) WARUNKI PROWADZENIA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z URZĘDEM I PRZEZ URZĄD W RAMACH OBSZARU UŻYTKOWNIKA USTANOWIONEGO DECYZJĄ nr EX-13-2 (Decyzja podstawowa w sprawie komunikacji elektronicznej) Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o unieważnienie rejestracji 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 19.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 167/17 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 564/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku RACHUNKI LEKKIE egbs PRESTIŻ OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:360071-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkoleniowe 2014/S 203-360071 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut

Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Komunikat GIIF w sprawie rejestracji transakcji wymiany walut Każdorazowo do instytucji obowiązanej należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

PL-Wejherowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 2013/S 009-010997. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wejherowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 2013/S 009-010997. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10997-2013:text:pl:html PL-Wejherowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji POJAZD ZABYTKOWY - decyzja o nadaniu i umieszczeniu numeru identyfikacyjnego nadwozia/podwozia/ramy dla pojazdu zabytkowego, w którym cecha

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANE WZORY WSPÓLNOTOWE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O UNIEWAŻNIENIE WZORU

ZAREJESTROWANE WZORY WSPÓLNOTOWE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW O UNIEWAŻNIENIE WZORU WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAREJESTROWANYMI WZORAMI WSPÓLNOTOWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) ZAREJESTROWANE WZORY WSPÓLNOTOWE ROZPATRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? 1.

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417705-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty ślimakowe 2015/S 230-417705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku towarowego

Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku towarowego URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszeniowego dla wspólnotowego znaku Uwagi ogólne Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo