Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych"

Transkrypt

1 Zarządzanie własnością intelektualną oraz innymi aktywami przedsiębiorstwa Aktywa niematerialne i prawne stanowią zwykle ponad 50% wartości przedsiębiorstw. Najwartościowszą grupę stanowią aktywa objęte ochroną w ramach praw własności intelektualnej (PWI), takie jak: patenty, wzory i znaki towarowe. Składają się one na tak dużą część ogólnej wartości przedsiębiorstwa, że sukces wielu z nich uwarunkowany jest właśnie sposobem ich zarządzania, podobnie jak zarządza się finansami każdego przedsiębiorstwa. Obroty przedsiębiorstw, które aktywnie zarządzają swoją WI, przewyższają obroty konkurencji nawet o 30%, głównie dzięki zwiększeniu do maksimum skuteczności działań inwestycyjnych, wymuszeniu większej skuteczności w dziedzinach przynoszących największe zyski, zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zminimalizowaniu ryzyka podatkowego. Własne aktywa PWI można też wykorzystać jako zabezpieczenie finansowe, w celu otrzymania np. kredytów. Dalsze możliwości osiągnięcia korzyści strategicznych wiążą się również ze sprzedażą lub nabyciem innego przedsiębiorstwa. Sprawna strategia zarządzania PWI, polega na podnoszeniu ich wartości, co w rezultacie zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do uzyskania lepszych wyników oraz do uzyskania dodatkowych środków finansowych. Ponieważ ekspansja produktu na nowy rynek wiąże się tak z ryzykiem, jak i z możliwościami, to należy również zawsze aktualizować wartość finansową konkretnych aktywów PWI. W przypadku ekspansji na rynek chiński, będący swoistym uosabieniem specyficznych wyzwań dla firm zagranicznych, to w celu ochrony aktywów PWI, istotnym jest, podejmowanie zarówno odpowiednich kroków prawnych, jak również działań praktycznych. Celem niniejszego przewodnika jest wyjaśnienie, jak ważne z perspektywy finansowej są aktywa PWI i pokazanie, jak nimi poprawnie zarządzać, aby osiągać jak największe korzyści biznesowe. 1. Zarządzaj zyskiem z inwestycji oraz poprawiaj swoją wydajność Jeżeli posiadasz jakieś PWI, znajomość przewidywanego zysku z inwestycji każdego z nich pozwoli Ci na skoncentrowanie ogólnej strategii biznesowej na tych aktywach, które generują największe zyski. Oznacza to również możliwość oszacowania ryzyka utraty rentowności przez firmę w razie utraty niektórych z jej aktywów, czego nie należy lekceważyć przy podejmowaniu decyzji o budowaniu relacji handlowych i operacyjnych w Chinach. Do obliczania natomiast wysokości zysków z inwestycji w przypadku środków trwałych, niezbędna jest wiedza o ich wartości oraz o kwocie inwestycji, jakiej wobec nich dokonano w danym przedziale czasowym. Na wycenę składników aktywów PWI, składa się min. identyfikacja technologii i branży oddzielnie dla każdego produktu oraz każdej marki, którą wykorzystano dla więcej niż jednego produktu.

2 Firma A projektuje, wytwarza i sprzedaje gamę najnowocześniejszych i prestiżowych cyfrowych odbiorników radiowych. Chroniona patentami technologia daje jej konkurencyjną przewagę nad innymi producentami, a jej krajowa marka cieszy się reputacją wśród produktów innowacyjnych. Do jej aktywów WI można zaliczyć: krajową markę; technologię i wzór każdego odbiornika radiowego z danej linii oraz jego nazwę; 2. Zabezpieczenie finansowe PWI mogą stanowić zabezpieczenie dla szerokiego zakresu metod pozyskiwania funduszy. Chiny zajmują czołową pozycję w zakresie udzielania kredytów zabezpieczanych PWI, generalnie jednak, zarówno chińskie, jak i europejskie instytucje finansowe chętnie udostępniają środków finansowe zabezpieczonych takimi prawami: 1) Zabezpieczenie istniejących kredytów bankowych. Obciążenie PWI firmy zastawem na rzecz obsługującego ją banku, nie jest czymś niezwykłym. Oddzielna wycena każdego z nich, zwiększa często wartość zabezpieczenia obciążonego tym zastawem, na co można się zdecydować, aby zwiększyć wartość kwoty kredytu lub obniżyć naliczane odsetki. W przypadku gdy te aktywa mają być wykorzystane do innej formy zabezpieczenia, konieczne jest zdjęcie z nich wszelkich wcześniejszych obciążeń bankowych, co pozwoli na ustanowienie nowego zastawu na podstawie wartości nominalnej aktywów. 2) Zabezpieczenie nowego kredytu. Takie zabezpieczenie możliwe jest w przypadku kredytu na zwiększenie płynności finansowej lub w przypadku kredytów długoterminowych na inwestycje w nowe produkty lub rynki. Udzielanie kredytów i pożyczek zabezpieczonych aktywami PWI jest wyspecjalizowaną formą kredytowania, którą zajmują się zwykle oddzielne zespoły w dużych organizacjach finansowych lub małe wyspecjalizowane firmy. 3) Kredyt zabezpieczony hipotecznie na patencie (lub innych PWI) (ang. patent mortgage). Kredyt ten jest jedną z form finansowania zabezpieczoną prawami patentowymi lub innymi aktywami WI. Główną różnicą pomiędzy tym instrumentem finansowym, a zwykłym zabezpieczeniem w formie zastawu jest automatyczne przeniesienie tytułu własności na kredytodawcę w przypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie w niektórych chińskich bankach, które posiadają zwykle większe doświadczenie niż banki międzynarodowe. 4) Założenie spółki celowej do pozyskiwania kapitału. Jeżeli aktywa PWI są własnością firmy, która została w tym celu założona i która czerpie zyski z opłat licencyjnych, istnieje możliwość emisji udziałów lub akcji w celu pozyskania dodatkowego kapitału. 5) Sekurytyzacja (emisja obligacji) alternatywą dla emisji udziałów lub akcji przez spółkę posiadającą PWI jest użycie aktywów firmy na zabezpieczenie emisji obligacji. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, w szczególności dla tych przedsiębiorstw, których marki czy technologia są na ich własnym rynku powszechnie znane.

3 6) Zabezpieczenie aktywów na rzecz osób trzecich. Spółkę posiadającą PWI można też wykorzystać do ustanowienia zabezpieczeń ustanawianych na rzecz osób trzecich, np. na ustanowienie zakładowego funduszu emerytalnego lun na nowe przedsięwzięcia w ramach tej samej grupy firm. Aktywa PWI w księgach rachunkowych firm są często błędnie wyceniane, ich wartość wykazywana jest często poniżej ich relalnej wartości, a przecież to właśnie ich precyzyjna identyfikacja oraz ich wycena może zwiększyć w znacznym stopniu poziom oceny ich wartości przez kredytodawców, na zabezpieczenie udzielonych kredytów. To - w sytuacji kryzysu kredytowego - może okazać się korzystnym rozwiązaniem. Opcją atrakcyjniejszą od wykorzystywania pojedynczych aktywów PWI, jest tzw. portfel aktywów PWI (czyli zestaw PWI, np. zarówno patentów obejmujących ochroną wynalazki dotyczące odbiorników radiowych firmy oraz znaki towarowe obejmujące ochroną nazwy marki opatentowanego produktu), ponieważ rozkłada on ryzyko dla kredytodawcy lub inwestora. Przydatność aktywów PWI dla celów pozyskiwa finansowania zależy w dużym stopniu od: wyceny; uprawnionego; Do informacji, mających wpływ na wycenę PWI, zaliczają się te, które określają, czy aktywa te: są w wyraźny sposób zidentyfikowane; należą do jednego uprawnionego, czy nie są rozproszone wewnątrz grupy; objęte są ochroną przed ryzykiem niewypłacalności powiązanego z działaniami operacyjnymi; są zarejestrowane; są egzewowalne; podlegają licencji udzielonej grupie przedsiębiorstw lub osobom trzecim w celu wygenerowania źródła dochodów; wykorzystywane są do zwiększania rentowności przedsiębiorstwa; Firma A, podjęła decyzję o pozyskaniu kapitału poprzez sprzedaż udziałów. W tym celu założyła ona nową firmę (spółkę celową, SPV), na rzecz której przeniosła swoje aktywa PWI. SPV udzieliła następnie firmie operacyjnej licencji na korzystanie z PWI. SPV stała się tym samym właścicielem cennych aktywów, które są źródłem dochodów i są objęte ochroną przed ryzykiem operacyjnym. Następnie, firma A przeniosła 30% udziałów w SVP inwestycyjnej spółce kapitałowej. 3. Podatki Poniżej wymieniono obszary, w których aktywa PWI mają szczególny wpływ na wysokość podatków płaconych w Chinach. Systemy podatkowe wielu krajów wspierają innowacje w ramach wszystkich lub specyficznych gałęzi gospodarki, szczególnie zaś w ramach technologii ekologicznej. Ponieważ Chiny również wspierają rozwój krajowej technologii ekologicznej (tj. zarejestrowaną w Chinach), prowadzenie tam badań i rozwoju może oznaczać dla przedsiębiorstwa znaczne ulgi podatkowe. Pod uwagę wziąć jednak należy również inne podatki oraz kwestie prawne i operacyjne. Z PWI korzystają często różne przedsiębiorstwa w ramach danej grupy, tj. odrębne firmy należące do jednej grupy lub ich zagraniczne oddziały. Regulują to porozumienia wewnątrz grupy, a nie koniecznie licencje sporządzone na piśmie. Każdy podmiot wykorzystujący PWI innego podmiotu ma obowiązek płacić uprawnionemu opłatę licencyjną na warunkach rynkowych.

4 Niewywiązanie się z tego obowiązku może sprawić, że organ podatkowy dostosuje wysokość należnego za bieżący rok podatku, jak i za lata wcześniejsze. Zjawisko to określa się mianem cen transferowych. W Chinach i UE obowiązują podobne przepisy w tym zakresie. Przeniesienie PWI jest w większości krajów obciążone podatkiem. W Chinach przeniesienie praw wewnątrz ChRL podlega podatkowi od osób prawnych, a poza ChRL - podatkowi potrącanemu u źródła powstania dochodu. Weźmy pod uwagę podane wyżej przykłady oraz fakt, że firma A jest firmą operacyjną. Za licencję na korzystanie z PWI zapłaci ona SPV opłatę licencyjną w wysokości wartości rynkowej. Ponieważ płatność dokonywana jest wewnątrz grupy, dla przedsiębiorstwa nie oznacza to jednak żadnego dodatkowego kosztu netto. Jest to zgodne z przepisami różnych systemów cen transferowych, więc nie wiąże się z żadnym dodatkowym obowiązkiem podatkowym. Uwaga: W związku z przeniesieniem aktywów WI może jednak powstać obowiązek uiszczenia tzw. opłaty z tytułu przeniesienia. Jeżeli jednak w przypadku przeniesienia w obrębie grupy firma operacyjna i SPV są zarejestrowane w UE, nie jest on zazwyczaj egzekwowany. Większe prawdopodobieństwo obowiązku uiszczenia opłaty istnieje gdy SPV zostało założone w obrębie jurysdykcji o łagodnych przepisach podatkowych. 4. Ochrona aktywów PWI poprzez zawieranie porozumień handlowych w Chinach Chociaż działalność gospodarczą w Chinach chce prowadzić wiele przedsiębiorstw europejskich, to wszystkie one powinny być świadome, że prowadzenie produkcji lub innej działalności operacyjnej na tamtym terytorium może oznaczać utratę aktywów PWI. Dotyczy to głównie powielenia wzorów, wynalazków lub metod, co może stanowić poważny problem nie tylko w samej Azji, ale również na pierwotnych rynkach europejskich, w przypadku gdy powielone produkty są na te rynki eksportowane i są tam sprzedawane. Takie ryzyko można jednak zminimalizować zbierając informacje na temat potencjalnych chińskich partnerów oraz współpracując jedynie z tymi, którym można zaufać. Ponadto, wskazane jest budowanie relacji handlowych tak, aby żaden wspólnik, czy osoba nie posiadała całkowitej wiedzy na temat wszystkich koniecznych do stworzenia danego produktu elementów. Aktywa PWI, które mają dla sukcesu przedsiębiorstwa centralne znaczenie, powinny być zawsze - tam gdzie to możliwe - rozdzielone na odrębne elementy operacyjne. Każdą czynność w ramach procesu można wówczas przeprowadzać z innym partnerem biznesowym i korzystać z pracy innych pracowników tak, aby żadna osoba (lub firma) nie posiadała pełnej wiedzy o całej technologii. Zminimalizować ryzyko można również w inny sposób, przeprowadzając nadal w Europie działania operacyjne, które związane są z najważniejszymi aktywami WI, a w Chinach korzystając jedynie z mniej cennych lub starszych aktywów WI. W każdym przypadku najważniejszym jedanak jest, aby zarządzanie działaniami operacyjnymi w Chinach nadzorowane było przez osobą lojalną wobec centralnego podmiotu i która jest w stanie w pełni kontrolować pracę na miejscu. Więcej informacji na temat transferów technologii znajduje się w publikacji China IPR SME Helpdesk pt. Transfer technologii do Chin. Wskazówki dla przedsiębiorstw.

5 5.Przygotowanie strategii ochrony PWI Ponieważ rzeczoznawca wyceniający aktywa PWI ocenia ich wpływ ekonomiczny na działalność przedsiębiorstwa, to dobrze opracowana strategia ochrony PWI w znacznym stopniu wpływa na wycenę ich aktywów. Chociaż metodologia wyceniania jest różna, to każda z nich bierze jednak pod uwagę istnienie ryzyka jakie zagraża tym aktywom. Realistyczna, udokumentowana i zgodna z ogólną strategią przedsiębiorstwa strategia ochrony PWI zawsze będzie miała wpływ na ich wysoką wycenę. Ponadto, strategia ochrony PWI powinna również mieć na celu wzmacnienie ogólnej strategii przedsiębiorstwa i podlegać zmianom wraz z kolejnymi etapami jego rozwoju. Ponieważ cykl życia przedsiębiorstwa jest na każdym rynku inny, wobec tego strategia na poszczególnych rynkach też powinna być indywidualnie dopasowana, w zależności od stanu faktycznego. W zakresie działań inwestycyjnych, priorytetowe znaczenie powinien mieć również bilans Twoich najważniejszych PWI. Przy ekspansji na nowe rynki większe znaczenie od egzekwowania praw wobec naruszycieli, ma rejestracja znaków towarowych, patentów, wzorów i praw autorskich, której celem jest ochrona produkowanego przez Twoją firmę towaru. Z kolei, dopiero po ekspansji na nowy rynek to egzekwowanie praw stanie się priorytetem. Najpierw jednak, w centrum uwagi powinno znajdować się powiększanie udziału w rynku, a następnie ewentualne prowadzenie sporów w zakresie PWI. Dodatkowo, zaangażowanie kierownictwa firmy w tworzenie strategii ochrony PWI jest niezbędne oraz poszczególne osoby zajmujące kierownicze stanowiska powinny wiedzieć, jak ją połączyć z celami przedsiębiorstwa i to w efektywny sposób. Kluczowe stanowiska, w ramach których strategie PWI powinny być opracowywane, to dyrektor naczelny, dyrektor finansowy, doradca podatkowy, doradca prawny, dyrektor ds. technologii oraz dyrektor ds. Operacyjnych. Podsumowując, strategię ochrony PWI należy opracowywać zawsze, wraz ze zmianą ogólnej strategii przedsiębiorstwa, nie mniej niż raz na rok. 6. Elementy strategii ochrony PWI Starannie opracowana strategia egzekwowania praw oraz strategia ochronna są przedsiębiorstwu niezbędne. Jednorazowa inwestycja w ochronę w razie naruszenia to zwykle zbyt kosztowne przedsięwzięcie. Lepszym rozwiązaniem może okazać się stopniowe kompletowanie swojego portfolio, którego głównym celem jest ochrona tych aktywów PWI, które pełnią kluczową rolę w Twojej strategii biznesowej. Inne, również ważne dla skutecznej ochrony PWI działania, koncentrują się wokół relacji i zachowań w odniesieniu do pracowników, partnerów biznesowych i innych osób kontaktowych w ramach relacji handlowych. a. Ochrona Stosowana wobec PWI maksyma nie zarejestrujesz, stracisz, ma szczególne znaczenie w Chinach. Kwestie, o których w Chinach należy pamiętać, a które w Europie przedstawiają się inaczej, to: Znakom towarowym należy zawsze nadawać nazwę w języku chińskim. W innym przypadku, zrobi to sam rynek. Rejestracji jako znaku towarowego wymaga zarówno Twoja nazwa oryginalna, jak i chińska,

6 wraz z jej tłumaczeniem zapisanym za pomocą znaków chińskich oraz transliteracją. Zatem, każdy Twój znak wymaga nie jednej, ale trzech podstawowych rejestracji. W zakresie znaków towarowych, obowiązuje w Chinach zasada pierwszeństwa zgłoszenia (ang. first-to-file). Sprawą najwyższej wagi jest więc, dokonanie rejestracji tak wcześnie, jak to tylko możliwe. ChRL, Hongkong i Makau to w zakresie rejestracji PWI odrębne terytoria. Dobra intelektualne powinny być objęte ochroną na każdym z nich z osobna. Każdy, szczególnie istotny dla danego przedsiębiorstwa utwór, podlegajacy ochronie na podstawie prawa autorskiego powinien zostać zarejestrowany w Narodowej Administracji Praw Autorskich (National Copyright Administration (NCA)). Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale należy pamiętać, że dochodzenie niezarejestrowanych praw autorskich jest bardzo trudne. Aby egzekwować prawa do oprogramowania stworzonego w Chinach, należy pamiętać, że powinno ono zostać uprzednio zarejestrowane. Dla oprogramowań zagranicznych rejestracja nie jest obowiązkowa, ale również ułatwia egzekwowanie praw. Licencje na znaki towarowe powinny zostać zarejestrowane w Urzędzie Znaków Towarowych ChRL (State Intellectual Property Office (SIPO)) w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie umowy licencyjnej. Firma A, nie zarejestrowała w Chinach swoich patentów, które są jednak chronione w Europie. Z uwagi na to, że zostały one już opublikowane, to nie ma możliwości przyznania im ochrony patentowej w Chinach. Nie mniej jesnak przedmiotem najnowszego zgłoszenia patentowego firmy są modyfikacje istniejącego patentu, to wobec tego wniesiono o rozszerzenie ochrony patentowej na Chiny, na mocy Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Firma ponadto dokonała rejestracji znaku towarowego oraz domeny internetowej w ChRL, Hongkongu i Makau w celu objęcia swoich produktów i stron internetowych jedną, główną nazwą marki zapisaną za pomocą znaków europejskich, chińskich i w postaci transliteracji nazwy. Rok poźniej, firma ta planowała dokonać rejestracji znaków towarowych do nazw indywidualnych zestawów radiowych, a w kolejnym - na główną nazwę marki, którą będzie można wykorzystać w materiałach reklamowych i promocyjnych. Informacje o tym, jak rejestrować patenty i znaki towarowe, znajdują się w publikacji IPR SME Helpdesk pt. Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach. b. Egzekwowanie PWI PWI można egzekwować na trzy sposoby: drogą administracyjną oraz w drodze cywilnego lub karnego postępowania sądowego. Wszystkie są coraz bardziej skuteczne, choć obraz dla całego terytorium Chin sprawy nie przedstawiają się jednolicie. Chociaż zagraniczne firmy wybierają często sądy cywilne w Pekinie i Szanghaju, to jednak odsetek spraw wygranych przez powoda jest wyższy przed sądami w innych miejscowościach, a dodatkowo opóźnienia w postępowaniach są znacznie mniejsze. Sędziowie z prowincji Guangzhou, Shenzhen i Nanjing w zakresie PWI posiadają coraz większe doświadczenie, a specjalny sąd w Strefie Rozwoju Przemysłowego Zaawansowanych Technologii Chengdu cieszy się reputacją. Spraw o naruszenie PWI objętych postępowaniami karnymi jest stosunkowo mało. Zazwyczaj są one wynikiem niespodziewanej inspekcji podmiotu naruszającego lub zajęcia towaru przez urząd celny.

7 Najbardziej popularnym jednak sposobem egzekwowania praw jest postępowanie administracyjne, które w przypadku spraw prostych jest zazwyczaj skuteczne i spełnia oczekiwania uprawnionego. Widać postęp w udoskonalaniu procedur egzekwowania praw w Chinach - przykładowo podpisano porozumienie o współpracy między dziewięcioma prowincjami a regionami delty Rzeki Perłowej. Na najważniejszych targach handlowych lokalne władze administracyjne ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić szybkie dochodzenie praw podczas tego typu wydarzeń. Takie egzekwowanie praw może być jednak mało skuteczne w praktyce. Ogranicza się bowiem jedynie do miejsca organizacji targów, a nie miejsca produkcji podrobionych towarów, ich dystrybucji czy sprzedaży. Targi są jednak okazją do zgromadzenia materiału dowodowego, który będzie można wykorzystać na późniejszym etapie sprawy. Znaki towarowe i zarejestrowane prawa autorskie można też zgłaszać do Generalnej Administracji Celnej (General Administration of Customs), co pozwala urzędom celnym na załym terytorium Chin zatrzymać w porcie towar, wobec którego pada podejrzenie o naruszeniu. Szczegółowe informacje na temat konkretnych procedur egzekwowania praw patentowych i znaków towarowych na targach handlowych znajdują się w publikacje IPR SME Helpdesk pt. Strategia ochrony PWI dla europejskich MŚP na targach handlowych w Chinach. Informacje, jak korzystać z procedur celnych, znajdują się w publikacji pt. Przewodnik: Wykorzystanie organów celnych do ochrony PWI w Chinach. Firma A, posiada wiedzę, że największym ryzykiem, z jakim wiąże się wykonywanie czynności produkcyjnych w Chinach, to podrabianie jej produktów i wprowadzenie ich na rynek w UE. Ponieważ nie chce ona sprzedawać swoich produktów w Azji, to swoje działania w zakresie egzekwowania praw koncentruje na procedurach celnych w Chinach i UE oraz na powództwie cywilnym o naruszenia wykryte w UE. Ponadto prowadzi ona również w Chinach niskonakładowe działania, tj., wysyła pisma ostrzegawcze wzywające do zaprzestania naruszenia. c. Zarządzanie relacjami i zachowaniami Prawo chińskie chroni poufne informacje biznesowe. Nie należy jednak ufać pracownikom, ani partnerom biznesowym, nawet jeżeli w stosunku do nich przysługują firmie pewne dorozumiane prawa ustawowe. Wszelkie umowy o pracę powinny zawierać wyraźną klauzulę poufności i określać, kto jest uprawnionym do stworzonego przez pracownika dobra intelektualnego. Podobne postanowienia powinny znajdować się we wszystkich umowach podpisywanych z partnerami biznesowymi, w tym z prywatnymi, jak i państwowymi producentami i agentami. Jest szczególnie ważne, aby upewnić się, że wszelkie narzędzia, maszyny lub sprzęt, które obejmują WI, pozostały własnością przedsiębiorstwa, oraz że partner biznesowy nie ma prawa ich powielać lub używać w sposób inny, od wskazanego przez uprawnionego. Przed ujawnieniem innej osobie dowolnych informacji poufnych należy podpisać z nią umowę o zachowaniu poufności. Dokładne podanie tej informacji w umowie jest kluczowym warunkiem egzekwowania praw. Z każdą poufną informacją należy się obchodzić ostrożnie. Ponadto, powinna być ona oznaczona słowem POUFNE i należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mogą mieć tylko osoby upoważnione, dla których jest on niezbędny i które podpisały stosowne zobowiązanie o zachowaniu poufności. Pracowników i inne osoby, które mają możliwość dostępu do takich informacji należy poinformować o jej poufności. Dodatkowo, powinno się im o tym obowiązku regularnie przypominać.

8 Firma A, posiada wiedzę, że jej technologia jest zagrożona podrabianiem, głównie ponieważ jej wcześniejsze patenty nie są objęte ochroną w Chinach. Patenty te wykorzystuje zatem jedynie w starszych odbiornikach radiowych oraz w jednym z komponentów w nowszych modelach. Firma zdecydowała się udzielić chińskiemu partnerowi licencji na dystrybucję swojego najnowszego modelu w Chinach, a następnie wraz z chińskim partnerem założyła zakład produkcyjny do wytwarzania starszych zestawów radiowych i jednego komponentu z nowego modelu. W innej prowincji, zbudowała zupełnie nową fabrykę dla nowszych modeli, jednak główny nowy komponent w celu zapewnienia mu dodatkowej ochrony - produkuje nadal w Europie, który jest następnie montowany w drugiej fabryce w Chinach. 6. Lista działań kontrolnych, które należy podjąć oraz zagadnień wymagających uwzględnienia: 1) Jaka jest ogólna strategia przedsiębiorstwa? 2) Które z aktywów WI są niezbędne w celu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa? 3) Czy te aktywa objęte są ochroną na podstawie rejestracji? 4) Czy dział badań i rozwoju powinien znajdować się w Chinach czy w Europie? 5) Czy czynności produkcyjne/przetwarzania mogą być zorganizowane tak, aby żaden z chińskich partnerów nie miał dostępu do tych wszystkich aktywów PWI, które konieczne są do powielenia produktów? 6) Czy, jeżeli PWI nie mogą być w Chinach objęta ochroną, to warto ją chronić udzielając licencji na jej używanie chińskiemu przedsiębiorstwu? 7) Czy aktywa PWI, będące własnością jednego przedsiębiorstwa w ramach grupy, mogą być używane przez inne podmioty na mocy licencji? 8) Czy struktura własnościowa PWI dostosowana jest do każdego planowanego użycia jej w formie zabezpieczenia przy pozyskiwaniu kapitału? 9) Czy dokonano oceny ryzyka podatkowego i czy strategia przedsiębiorstwa została przygotowana w optymalny sposób?

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Autorzy: Marek ŁAZEWSKI Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom III Warszawa 2006 Własność intelektualna tom III Recenzja: dr Jan Mertl Redakcja naukowa: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP

Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP WWW.CHINA-IPRHELPDESK.EU Poradnik Badania i rozwój w Chinach dla europejskich MŚP Bezpłatne, praktyczne i poufne porady dotyczace PWI w ciagu siedmiu dni roboczych: question@chinaiprhelpdesk.eu Współfinansowany:

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

WSTĘP. 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 października 1998r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków. WSTĘP Przedmiotem rozważań tej części podręcznika są operacje walutowe i ryzyko operacji walutowych. Ryzyko operacji walutowych 1 obejmuje ryzyko kursowe związane ze zmianą kursów oraz ryzyko operacyjne

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Jakość aktywów Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 POZIOM RYZYKA OBCIĄŻAJĄCEGO PORTFEL KREDYTYOWY... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie MEMORANDUM INFORMACYJNE Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 3 660 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2]

Raport finansowany z Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013. [2] RAPORT DOTYCZĄCY RYNKU OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO W USA STANDARDY, OPODA ATKOWANIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, WYMAGANIA LICENCYJNE, POWOŁYWANIE AMERYKAŃSKICHH AGENTÓW SPRZED DAŻY, ZAKŁAD DANIE BIUR 2011

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć. finansowanie społecznościowe. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zrozumieć. finansowanie społecznościowe. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Zrozumieć finansowanie społecznościowe Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Spis treści Czym jest finansowanie społecznościowe? 4 - Główne cechy finansowania społecznościowego 6 - Więcej niż

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW

REZERWY NA RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BANKÓW Uwaga terminologiczna: W rozdziale tym w szczególności stosowane będą trzy pojęcia o zbliżonym znaczeniu. Dla potrzeb niniejszego rozdziału należy rozumieć je następująco: rezerwa celowa rezerwa na jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo