Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzyskaj bezpłatną, poufną i fachową poradę dotyczącą praw własności intelektualnej w ciągu siedmiu dni roboczych"

Transkrypt

1 Zarządzanie własnością intelektualną oraz innymi aktywami przedsiębiorstwa Aktywa niematerialne i prawne stanowią zwykle ponad 50% wartości przedsiębiorstw. Najwartościowszą grupę stanowią aktywa objęte ochroną w ramach praw własności intelektualnej (PWI), takie jak: patenty, wzory i znaki towarowe. Składają się one na tak dużą część ogólnej wartości przedsiębiorstwa, że sukces wielu z nich uwarunkowany jest właśnie sposobem ich zarządzania, podobnie jak zarządza się finansami każdego przedsiębiorstwa. Obroty przedsiębiorstw, które aktywnie zarządzają swoją WI, przewyższają obroty konkurencji nawet o 30%, głównie dzięki zwiększeniu do maksimum skuteczności działań inwestycyjnych, wymuszeniu większej skuteczności w dziedzinach przynoszących największe zyski, zarządzaniu ryzykiem operacyjnym i zminimalizowaniu ryzyka podatkowego. Własne aktywa PWI można też wykorzystać jako zabezpieczenie finansowe, w celu otrzymania np. kredytów. Dalsze możliwości osiągnięcia korzyści strategicznych wiążą się również ze sprzedażą lub nabyciem innego przedsiębiorstwa. Sprawna strategia zarządzania PWI, polega na podnoszeniu ich wartości, co w rezultacie zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do uzyskania lepszych wyników oraz do uzyskania dodatkowych środków finansowych. Ponieważ ekspansja produktu na nowy rynek wiąże się tak z ryzykiem, jak i z możliwościami, to należy również zawsze aktualizować wartość finansową konkretnych aktywów PWI. W przypadku ekspansji na rynek chiński, będący swoistym uosabieniem specyficznych wyzwań dla firm zagranicznych, to w celu ochrony aktywów PWI, istotnym jest, podejmowanie zarówno odpowiednich kroków prawnych, jak również działań praktycznych. Celem niniejszego przewodnika jest wyjaśnienie, jak ważne z perspektywy finansowej są aktywa PWI i pokazanie, jak nimi poprawnie zarządzać, aby osiągać jak największe korzyści biznesowe. 1. Zarządzaj zyskiem z inwestycji oraz poprawiaj swoją wydajność Jeżeli posiadasz jakieś PWI, znajomość przewidywanego zysku z inwestycji każdego z nich pozwoli Ci na skoncentrowanie ogólnej strategii biznesowej na tych aktywach, które generują największe zyski. Oznacza to również możliwość oszacowania ryzyka utraty rentowności przez firmę w razie utraty niektórych z jej aktywów, czego nie należy lekceważyć przy podejmowaniu decyzji o budowaniu relacji handlowych i operacyjnych w Chinach. Do obliczania natomiast wysokości zysków z inwestycji w przypadku środków trwałych, niezbędna jest wiedza o ich wartości oraz o kwocie inwestycji, jakiej wobec nich dokonano w danym przedziale czasowym. Na wycenę składników aktywów PWI, składa się min. identyfikacja technologii i branży oddzielnie dla każdego produktu oraz każdej marki, którą wykorzystano dla więcej niż jednego produktu.

2 Firma A projektuje, wytwarza i sprzedaje gamę najnowocześniejszych i prestiżowych cyfrowych odbiorników radiowych. Chroniona patentami technologia daje jej konkurencyjną przewagę nad innymi producentami, a jej krajowa marka cieszy się reputacją wśród produktów innowacyjnych. Do jej aktywów WI można zaliczyć: krajową markę; technologię i wzór każdego odbiornika radiowego z danej linii oraz jego nazwę; 2. Zabezpieczenie finansowe PWI mogą stanowić zabezpieczenie dla szerokiego zakresu metod pozyskiwania funduszy. Chiny zajmują czołową pozycję w zakresie udzielania kredytów zabezpieczanych PWI, generalnie jednak, zarówno chińskie, jak i europejskie instytucje finansowe chętnie udostępniają środków finansowe zabezpieczonych takimi prawami: 1) Zabezpieczenie istniejących kredytów bankowych. Obciążenie PWI firmy zastawem na rzecz obsługującego ją banku, nie jest czymś niezwykłym. Oddzielna wycena każdego z nich, zwiększa często wartość zabezpieczenia obciążonego tym zastawem, na co można się zdecydować, aby zwiększyć wartość kwoty kredytu lub obniżyć naliczane odsetki. W przypadku gdy te aktywa mają być wykorzystane do innej formy zabezpieczenia, konieczne jest zdjęcie z nich wszelkich wcześniejszych obciążeń bankowych, co pozwoli na ustanowienie nowego zastawu na podstawie wartości nominalnej aktywów. 2) Zabezpieczenie nowego kredytu. Takie zabezpieczenie możliwe jest w przypadku kredytu na zwiększenie płynności finansowej lub w przypadku kredytów długoterminowych na inwestycje w nowe produkty lub rynki. Udzielanie kredytów i pożyczek zabezpieczonych aktywami PWI jest wyspecjalizowaną formą kredytowania, którą zajmują się zwykle oddzielne zespoły w dużych organizacjach finansowych lub małe wyspecjalizowane firmy. 3) Kredyt zabezpieczony hipotecznie na patencie (lub innych PWI) (ang. patent mortgage). Kredyt ten jest jedną z form finansowania zabezpieczoną prawami patentowymi lub innymi aktywami WI. Główną różnicą pomiędzy tym instrumentem finansowym, a zwykłym zabezpieczeniem w formie zastawu jest automatyczne przeniesienie tytułu własności na kredytodawcę w przypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie w niektórych chińskich bankach, które posiadają zwykle większe doświadczenie niż banki międzynarodowe. 4) Założenie spółki celowej do pozyskiwania kapitału. Jeżeli aktywa PWI są własnością firmy, która została w tym celu założona i która czerpie zyski z opłat licencyjnych, istnieje możliwość emisji udziałów lub akcji w celu pozyskania dodatkowego kapitału. 5) Sekurytyzacja (emisja obligacji) alternatywą dla emisji udziałów lub akcji przez spółkę posiadającą PWI jest użycie aktywów firmy na zabezpieczenie emisji obligacji. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, w szczególności dla tych przedsiębiorstw, których marki czy technologia są na ich własnym rynku powszechnie znane.

3 6) Zabezpieczenie aktywów na rzecz osób trzecich. Spółkę posiadającą PWI można też wykorzystać do ustanowienia zabezpieczeń ustanawianych na rzecz osób trzecich, np. na ustanowienie zakładowego funduszu emerytalnego lun na nowe przedsięwzięcia w ramach tej samej grupy firm. Aktywa PWI w księgach rachunkowych firm są często błędnie wyceniane, ich wartość wykazywana jest często poniżej ich relalnej wartości, a przecież to właśnie ich precyzyjna identyfikacja oraz ich wycena może zwiększyć w znacznym stopniu poziom oceny ich wartości przez kredytodawców, na zabezpieczenie udzielonych kredytów. To - w sytuacji kryzysu kredytowego - może okazać się korzystnym rozwiązaniem. Opcją atrakcyjniejszą od wykorzystywania pojedynczych aktywów PWI, jest tzw. portfel aktywów PWI (czyli zestaw PWI, np. zarówno patentów obejmujących ochroną wynalazki dotyczące odbiorników radiowych firmy oraz znaki towarowe obejmujące ochroną nazwy marki opatentowanego produktu), ponieważ rozkłada on ryzyko dla kredytodawcy lub inwestora. Przydatność aktywów PWI dla celów pozyskiwa finansowania zależy w dużym stopniu od: wyceny; uprawnionego; Do informacji, mających wpływ na wycenę PWI, zaliczają się te, które określają, czy aktywa te: są w wyraźny sposób zidentyfikowane; należą do jednego uprawnionego, czy nie są rozproszone wewnątrz grupy; objęte są ochroną przed ryzykiem niewypłacalności powiązanego z działaniami operacyjnymi; są zarejestrowane; są egzewowalne; podlegają licencji udzielonej grupie przedsiębiorstw lub osobom trzecim w celu wygenerowania źródła dochodów; wykorzystywane są do zwiększania rentowności przedsiębiorstwa; Firma A, podjęła decyzję o pozyskaniu kapitału poprzez sprzedaż udziałów. W tym celu założyła ona nową firmę (spółkę celową, SPV), na rzecz której przeniosła swoje aktywa PWI. SPV udzieliła następnie firmie operacyjnej licencji na korzystanie z PWI. SPV stała się tym samym właścicielem cennych aktywów, które są źródłem dochodów i są objęte ochroną przed ryzykiem operacyjnym. Następnie, firma A przeniosła 30% udziałów w SVP inwestycyjnej spółce kapitałowej. 3. Podatki Poniżej wymieniono obszary, w których aktywa PWI mają szczególny wpływ na wysokość podatków płaconych w Chinach. Systemy podatkowe wielu krajów wspierają innowacje w ramach wszystkich lub specyficznych gałęzi gospodarki, szczególnie zaś w ramach technologii ekologicznej. Ponieważ Chiny również wspierają rozwój krajowej technologii ekologicznej (tj. zarejestrowaną w Chinach), prowadzenie tam badań i rozwoju może oznaczać dla przedsiębiorstwa znaczne ulgi podatkowe. Pod uwagę wziąć jednak należy również inne podatki oraz kwestie prawne i operacyjne. Z PWI korzystają często różne przedsiębiorstwa w ramach danej grupy, tj. odrębne firmy należące do jednej grupy lub ich zagraniczne oddziały. Regulują to porozumienia wewnątrz grupy, a nie koniecznie licencje sporządzone na piśmie. Każdy podmiot wykorzystujący PWI innego podmiotu ma obowiązek płacić uprawnionemu opłatę licencyjną na warunkach rynkowych.

4 Niewywiązanie się z tego obowiązku może sprawić, że organ podatkowy dostosuje wysokość należnego za bieżący rok podatku, jak i za lata wcześniejsze. Zjawisko to określa się mianem cen transferowych. W Chinach i UE obowiązują podobne przepisy w tym zakresie. Przeniesienie PWI jest w większości krajów obciążone podatkiem. W Chinach przeniesienie praw wewnątrz ChRL podlega podatkowi od osób prawnych, a poza ChRL - podatkowi potrącanemu u źródła powstania dochodu. Weźmy pod uwagę podane wyżej przykłady oraz fakt, że firma A jest firmą operacyjną. Za licencję na korzystanie z PWI zapłaci ona SPV opłatę licencyjną w wysokości wartości rynkowej. Ponieważ płatność dokonywana jest wewnątrz grupy, dla przedsiębiorstwa nie oznacza to jednak żadnego dodatkowego kosztu netto. Jest to zgodne z przepisami różnych systemów cen transferowych, więc nie wiąże się z żadnym dodatkowym obowiązkiem podatkowym. Uwaga: W związku z przeniesieniem aktywów WI może jednak powstać obowiązek uiszczenia tzw. opłaty z tytułu przeniesienia. Jeżeli jednak w przypadku przeniesienia w obrębie grupy firma operacyjna i SPV są zarejestrowane w UE, nie jest on zazwyczaj egzekwowany. Większe prawdopodobieństwo obowiązku uiszczenia opłaty istnieje gdy SPV zostało założone w obrębie jurysdykcji o łagodnych przepisach podatkowych. 4. Ochrona aktywów PWI poprzez zawieranie porozumień handlowych w Chinach Chociaż działalność gospodarczą w Chinach chce prowadzić wiele przedsiębiorstw europejskich, to wszystkie one powinny być świadome, że prowadzenie produkcji lub innej działalności operacyjnej na tamtym terytorium może oznaczać utratę aktywów PWI. Dotyczy to głównie powielenia wzorów, wynalazków lub metod, co może stanowić poważny problem nie tylko w samej Azji, ale również na pierwotnych rynkach europejskich, w przypadku gdy powielone produkty są na te rynki eksportowane i są tam sprzedawane. Takie ryzyko można jednak zminimalizować zbierając informacje na temat potencjalnych chińskich partnerów oraz współpracując jedynie z tymi, którym można zaufać. Ponadto, wskazane jest budowanie relacji handlowych tak, aby żaden wspólnik, czy osoba nie posiadała całkowitej wiedzy na temat wszystkich koniecznych do stworzenia danego produktu elementów. Aktywa PWI, które mają dla sukcesu przedsiębiorstwa centralne znaczenie, powinny być zawsze - tam gdzie to możliwe - rozdzielone na odrębne elementy operacyjne. Każdą czynność w ramach procesu można wówczas przeprowadzać z innym partnerem biznesowym i korzystać z pracy innych pracowników tak, aby żadna osoba (lub firma) nie posiadała pełnej wiedzy o całej technologii. Zminimalizować ryzyko można również w inny sposób, przeprowadzając nadal w Europie działania operacyjne, które związane są z najważniejszymi aktywami WI, a w Chinach korzystając jedynie z mniej cennych lub starszych aktywów WI. W każdym przypadku najważniejszym jedanak jest, aby zarządzanie działaniami operacyjnymi w Chinach nadzorowane było przez osobą lojalną wobec centralnego podmiotu i która jest w stanie w pełni kontrolować pracę na miejscu. Więcej informacji na temat transferów technologii znajduje się w publikacji China IPR SME Helpdesk pt. Transfer technologii do Chin. Wskazówki dla przedsiębiorstw.

5 5.Przygotowanie strategii ochrony PWI Ponieważ rzeczoznawca wyceniający aktywa PWI ocenia ich wpływ ekonomiczny na działalność przedsiębiorstwa, to dobrze opracowana strategia ochrony PWI w znacznym stopniu wpływa na wycenę ich aktywów. Chociaż metodologia wyceniania jest różna, to każda z nich bierze jednak pod uwagę istnienie ryzyka jakie zagraża tym aktywom. Realistyczna, udokumentowana i zgodna z ogólną strategią przedsiębiorstwa strategia ochrony PWI zawsze będzie miała wpływ na ich wysoką wycenę. Ponadto, strategia ochrony PWI powinna również mieć na celu wzmacnienie ogólnej strategii przedsiębiorstwa i podlegać zmianom wraz z kolejnymi etapami jego rozwoju. Ponieważ cykl życia przedsiębiorstwa jest na każdym rynku inny, wobec tego strategia na poszczególnych rynkach też powinna być indywidualnie dopasowana, w zależności od stanu faktycznego. W zakresie działań inwestycyjnych, priorytetowe znaczenie powinien mieć również bilans Twoich najważniejszych PWI. Przy ekspansji na nowe rynki większe znaczenie od egzekwowania praw wobec naruszycieli, ma rejestracja znaków towarowych, patentów, wzorów i praw autorskich, której celem jest ochrona produkowanego przez Twoją firmę towaru. Z kolei, dopiero po ekspansji na nowy rynek to egzekwowanie praw stanie się priorytetem. Najpierw jednak, w centrum uwagi powinno znajdować się powiększanie udziału w rynku, a następnie ewentualne prowadzenie sporów w zakresie PWI. Dodatkowo, zaangażowanie kierownictwa firmy w tworzenie strategii ochrony PWI jest niezbędne oraz poszczególne osoby zajmujące kierownicze stanowiska powinny wiedzieć, jak ją połączyć z celami przedsiębiorstwa i to w efektywny sposób. Kluczowe stanowiska, w ramach których strategie PWI powinny być opracowywane, to dyrektor naczelny, dyrektor finansowy, doradca podatkowy, doradca prawny, dyrektor ds. technologii oraz dyrektor ds. Operacyjnych. Podsumowując, strategię ochrony PWI należy opracowywać zawsze, wraz ze zmianą ogólnej strategii przedsiębiorstwa, nie mniej niż raz na rok. 6. Elementy strategii ochrony PWI Starannie opracowana strategia egzekwowania praw oraz strategia ochronna są przedsiębiorstwu niezbędne. Jednorazowa inwestycja w ochronę w razie naruszenia to zwykle zbyt kosztowne przedsięwzięcie. Lepszym rozwiązaniem może okazać się stopniowe kompletowanie swojego portfolio, którego głównym celem jest ochrona tych aktywów PWI, które pełnią kluczową rolę w Twojej strategii biznesowej. Inne, również ważne dla skutecznej ochrony PWI działania, koncentrują się wokół relacji i zachowań w odniesieniu do pracowników, partnerów biznesowych i innych osób kontaktowych w ramach relacji handlowych. a. Ochrona Stosowana wobec PWI maksyma nie zarejestrujesz, stracisz, ma szczególne znaczenie w Chinach. Kwestie, o których w Chinach należy pamiętać, a które w Europie przedstawiają się inaczej, to: Znakom towarowym należy zawsze nadawać nazwę w języku chińskim. W innym przypadku, zrobi to sam rynek. Rejestracji jako znaku towarowego wymaga zarówno Twoja nazwa oryginalna, jak i chińska,

6 wraz z jej tłumaczeniem zapisanym za pomocą znaków chińskich oraz transliteracją. Zatem, każdy Twój znak wymaga nie jednej, ale trzech podstawowych rejestracji. W zakresie znaków towarowych, obowiązuje w Chinach zasada pierwszeństwa zgłoszenia (ang. first-to-file). Sprawą najwyższej wagi jest więc, dokonanie rejestracji tak wcześnie, jak to tylko możliwe. ChRL, Hongkong i Makau to w zakresie rejestracji PWI odrębne terytoria. Dobra intelektualne powinny być objęte ochroną na każdym z nich z osobna. Każdy, szczególnie istotny dla danego przedsiębiorstwa utwór, podlegajacy ochronie na podstawie prawa autorskiego powinien zostać zarejestrowany w Narodowej Administracji Praw Autorskich (National Copyright Administration (NCA)). Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale należy pamiętać, że dochodzenie niezarejestrowanych praw autorskich jest bardzo trudne. Aby egzekwować prawa do oprogramowania stworzonego w Chinach, należy pamiętać, że powinno ono zostać uprzednio zarejestrowane. Dla oprogramowań zagranicznych rejestracja nie jest obowiązkowa, ale również ułatwia egzekwowanie praw. Licencje na znaki towarowe powinny zostać zarejestrowane w Urzędzie Znaków Towarowych ChRL (State Intellectual Property Office (SIPO)) w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie umowy licencyjnej. Firma A, nie zarejestrowała w Chinach swoich patentów, które są jednak chronione w Europie. Z uwagi na to, że zostały one już opublikowane, to nie ma możliwości przyznania im ochrony patentowej w Chinach. Nie mniej jesnak przedmiotem najnowszego zgłoszenia patentowego firmy są modyfikacje istniejącego patentu, to wobec tego wniesiono o rozszerzenie ochrony patentowej na Chiny, na mocy Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Firma ponadto dokonała rejestracji znaku towarowego oraz domeny internetowej w ChRL, Hongkongu i Makau w celu objęcia swoich produktów i stron internetowych jedną, główną nazwą marki zapisaną za pomocą znaków europejskich, chińskich i w postaci transliteracji nazwy. Rok poźniej, firma ta planowała dokonać rejestracji znaków towarowych do nazw indywidualnych zestawów radiowych, a w kolejnym - na główną nazwę marki, którą będzie można wykorzystać w materiałach reklamowych i promocyjnych. Informacje o tym, jak rejestrować patenty i znaki towarowe, znajdują się w publikacji IPR SME Helpdesk pt. Ochrona patentów i znaków towarowych w Chinach. b. Egzekwowanie PWI PWI można egzekwować na trzy sposoby: drogą administracyjną oraz w drodze cywilnego lub karnego postępowania sądowego. Wszystkie są coraz bardziej skuteczne, choć obraz dla całego terytorium Chin sprawy nie przedstawiają się jednolicie. Chociaż zagraniczne firmy wybierają często sądy cywilne w Pekinie i Szanghaju, to jednak odsetek spraw wygranych przez powoda jest wyższy przed sądami w innych miejscowościach, a dodatkowo opóźnienia w postępowaniach są znacznie mniejsze. Sędziowie z prowincji Guangzhou, Shenzhen i Nanjing w zakresie PWI posiadają coraz większe doświadczenie, a specjalny sąd w Strefie Rozwoju Przemysłowego Zaawansowanych Technologii Chengdu cieszy się reputacją. Spraw o naruszenie PWI objętych postępowaniami karnymi jest stosunkowo mało. Zazwyczaj są one wynikiem niespodziewanej inspekcji podmiotu naruszającego lub zajęcia towaru przez urząd celny.

7 Najbardziej popularnym jednak sposobem egzekwowania praw jest postępowanie administracyjne, które w przypadku spraw prostych jest zazwyczaj skuteczne i spełnia oczekiwania uprawnionego. Widać postęp w udoskonalaniu procedur egzekwowania praw w Chinach - przykładowo podpisano porozumienie o współpracy między dziewięcioma prowincjami a regionami delty Rzeki Perłowej. Na najważniejszych targach handlowych lokalne władze administracyjne ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić szybkie dochodzenie praw podczas tego typu wydarzeń. Takie egzekwowanie praw może być jednak mało skuteczne w praktyce. Ogranicza się bowiem jedynie do miejsca organizacji targów, a nie miejsca produkcji podrobionych towarów, ich dystrybucji czy sprzedaży. Targi są jednak okazją do zgromadzenia materiału dowodowego, który będzie można wykorzystać na późniejszym etapie sprawy. Znaki towarowe i zarejestrowane prawa autorskie można też zgłaszać do Generalnej Administracji Celnej (General Administration of Customs), co pozwala urzędom celnym na załym terytorium Chin zatrzymać w porcie towar, wobec którego pada podejrzenie o naruszeniu. Szczegółowe informacje na temat konkretnych procedur egzekwowania praw patentowych i znaków towarowych na targach handlowych znajdują się w publikacje IPR SME Helpdesk pt. Strategia ochrony PWI dla europejskich MŚP na targach handlowych w Chinach. Informacje, jak korzystać z procedur celnych, znajdują się w publikacji pt. Przewodnik: Wykorzystanie organów celnych do ochrony PWI w Chinach. Firma A, posiada wiedzę, że największym ryzykiem, z jakim wiąże się wykonywanie czynności produkcyjnych w Chinach, to podrabianie jej produktów i wprowadzenie ich na rynek w UE. Ponieważ nie chce ona sprzedawać swoich produktów w Azji, to swoje działania w zakresie egzekwowania praw koncentruje na procedurach celnych w Chinach i UE oraz na powództwie cywilnym o naruszenia wykryte w UE. Ponadto prowadzi ona również w Chinach niskonakładowe działania, tj., wysyła pisma ostrzegawcze wzywające do zaprzestania naruszenia. c. Zarządzanie relacjami i zachowaniami Prawo chińskie chroni poufne informacje biznesowe. Nie należy jednak ufać pracownikom, ani partnerom biznesowym, nawet jeżeli w stosunku do nich przysługują firmie pewne dorozumiane prawa ustawowe. Wszelkie umowy o pracę powinny zawierać wyraźną klauzulę poufności i określać, kto jest uprawnionym do stworzonego przez pracownika dobra intelektualnego. Podobne postanowienia powinny znajdować się we wszystkich umowach podpisywanych z partnerami biznesowymi, w tym z prywatnymi, jak i państwowymi producentami i agentami. Jest szczególnie ważne, aby upewnić się, że wszelkie narzędzia, maszyny lub sprzęt, które obejmują WI, pozostały własnością przedsiębiorstwa, oraz że partner biznesowy nie ma prawa ich powielać lub używać w sposób inny, od wskazanego przez uprawnionego. Przed ujawnieniem innej osobie dowolnych informacji poufnych należy podpisać z nią umowę o zachowaniu poufności. Dokładne podanie tej informacji w umowie jest kluczowym warunkiem egzekwowania praw. Z każdą poufną informacją należy się obchodzić ostrożnie. Ponadto, powinna być ona oznaczona słowem POUFNE i należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mogą mieć tylko osoby upoważnione, dla których jest on niezbędny i które podpisały stosowne zobowiązanie o zachowaniu poufności. Pracowników i inne osoby, które mają możliwość dostępu do takich informacji należy poinformować o jej poufności. Dodatkowo, powinno się im o tym obowiązku regularnie przypominać.

8 Firma A, posiada wiedzę, że jej technologia jest zagrożona podrabianiem, głównie ponieważ jej wcześniejsze patenty nie są objęte ochroną w Chinach. Patenty te wykorzystuje zatem jedynie w starszych odbiornikach radiowych oraz w jednym z komponentów w nowszych modelach. Firma zdecydowała się udzielić chińskiemu partnerowi licencji na dystrybucję swojego najnowszego modelu w Chinach, a następnie wraz z chińskim partnerem założyła zakład produkcyjny do wytwarzania starszych zestawów radiowych i jednego komponentu z nowego modelu. W innej prowincji, zbudowała zupełnie nową fabrykę dla nowszych modeli, jednak główny nowy komponent w celu zapewnienia mu dodatkowej ochrony - produkuje nadal w Europie, który jest następnie montowany w drugiej fabryce w Chinach. 6. Lista działań kontrolnych, które należy podjąć oraz zagadnień wymagających uwzględnienia: 1) Jaka jest ogólna strategia przedsiębiorstwa? 2) Które z aktywów WI są niezbędne w celu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa? 3) Czy te aktywa objęte są ochroną na podstawie rejestracji? 4) Czy dział badań i rozwoju powinien znajdować się w Chinach czy w Europie? 5) Czy czynności produkcyjne/przetwarzania mogą być zorganizowane tak, aby żaden z chińskich partnerów nie miał dostępu do tych wszystkich aktywów PWI, które konieczne są do powielenia produktów? 6) Czy, jeżeli PWI nie mogą być w Chinach objęta ochroną, to warto ją chronić udzielając licencji na jej używanie chińskiemu przedsiębiorstwu? 7) Czy aktywa PWI, będące własnością jednego przedsiębiorstwa w ramach grupy, mogą być używane przez inne podmioty na mocy licencji? 8) Czy struktura własnościowa PWI dostosowana jest do każdego planowanego użycia jej w formie zabezpieczenia przy pozyskiwaniu kapitału? 9) Czy dokonano oceny ryzyka podatkowego i czy strategia przedsiębiorstwa została przygotowana w optymalny sposób?

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek

Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek Chroń rozwiązanie techniczne - startup a wynalazek dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński XII Międzynarodowe Sympozjum Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce Startupy w Świecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Marek Łazewski Rzecznik patentowy, Łazewska i Łazewski Licensing Executives Society Poland

Marek Łazewski Rzecznik patentowy, Łazewska i Łazewski Licensing Executives Society Poland Licencje patentowe nowe wspólne przedsięwzięcia Marek Łazewski Rzecznik patentowy, Łazewska i Łazewski Licensing Executives Society Poland Plan wystąpienia Podstawowe pojęcia rodzaje licencji Aspekty biznesowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Projekt z dnia 2 listopada 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyceny patentu

Sposoby wyceny patentu Ochrona Własności Intelektualnej cz. V dr inż.tomasz Ruść Spis treści Co powinna wyglądać dokumentacja zgłoszeniowa? Sposoby wyceny patentu Tabelaryczne zebranie informacji o patencie, znaku towarowym,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji

Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Informacja patentowa jako źródło wspierania innowacji Nowy Sącz 11 czerwca 2010 1 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe.

Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Warunki eksportu do Chin Wybór produktu eksportowego. Ograniczenia importowe w Chinach. Znalezienie partnera. Negocjacje cenowe. Dlaczego eksport do Chin? Gdy jesteś w Chinach i widzisz ogromne zmiany

Bardziej szczegółowo

Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci

Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci 1 Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci 2 Triada celów w wersji tradycyjnej Rentowność Bezpieczeństwo/Ryzyko Płynność Bank nie może osiągać równocześnie więcej niż jednego celu

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r.

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. Plan prezentacji Istota sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Korzyści z sekurytyzacji wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Poniżej omówiona została każda z wprowadzonych zmian.

Poniżej omówiona została każda z wprowadzonych zmian. Zmiany w prezentacji instrumentów finansowych zgodne z MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnianie inf Artykuł przedstawia najważniejsze zmiany regulacji prawnych w zakresie prezentacji instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Jarosław Hein, doradca podatkowy adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

II OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI

II OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI BIOTON S.A. ( Spółka, Emitent ) niniejszym informuje, iż w związku z planowaną emisją obligacji serii A zamiennych na akcje serii Z Spółki ( Obligacje ), przeprowadzanej w trybie art. 9 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r.

Program Patent Plus. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. 9 grudnia 2013 r. Program Patent Plus Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 9 grudnia 2013 r. Ochrona własności przemysłowej. Najważniejsze korzyści - wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną oraz stanowi zachętę

Bardziej szczegółowo

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje.

W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. W praktyce firma rozwija się dynamicznie, a mimo to wciąż odczuwa brak gotówki - na pokrycie zobowiązań lub na nowe inwestycje. Dostarczanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl

PATPOL Sp. z o.o. www.patpol.com.pl PATPOL Sp. z o.o. 45 lat działalności 90 pracowników i 3 wyspecjalizowane działy zgrany zespół profesjonalistów - rzeczników patentowych, specjalistów z kluczowych dziedzin techniki i prawników wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Umowy w zakresie transferu technologii

Umowy w zakresie transferu technologii Umowy w zakresie transferu technologii Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska Kozłowska Uniwersytet Warszawski Szkolenie Urzędu Patentowego RP 9 października 2013 r., Politechnika Warszawska Pojęcie transferu

Bardziej szczegółowo

Trudności stwarzają kwestie:

Trudności stwarzają kwestie: Jednostki poza swoją działalnością podstawową przeprowadzają często prace badawczo-rozwojowe, i w związku z tym coraz częściej pojawia się kwestia ujęcia takich prac w sprawozdaniu finansowym spółki. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy warunkowej Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w... pomiędzy: EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą..; NIP: ; reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne

Wybrane aspekty prawne III Konkurs Programu Strategicznego BIOSTRATEG Daniel Zatorski Wybrane aspekty prawne Plan prezentacji 1. Aspekt podmiotowy 2. Podział IPR 3. Umowa warunkowa 4. Umowa o dofinansowanie Wnioskodawca Warunki

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia.

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. System franczyzy Franczyzobiorca marki Mąż i Żona do wynajęcia jest indywidualnym i niezależnym przedsiębiorcą, wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Prof. dr hab. inż. K. Santarek Mgr inż. Małgorzata Zalewska Traczyk Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 1 Wstęp Własność

Bardziej szczegółowo