LOTUS DOMINO 7. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu LOTUS DOMINO 7 serwer WWW / pocztowy. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOTUS DOMINO 7. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu LOTUS DOMINO 7 serwer WWW / pocztowy. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA"

Transkrypt

1 LOTUS DOMINO 7 Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu LOTUS DOMINO 7 serwer WWW / pocztowy wersja 1.1

2 Spis treci 1. TWORZENIE CERTYFIKATU DLA ADRESU JEDNOZNACZNEGO TWORZENIE PLIKU KEY RING TWORZENIE DANIA CERTYFIKATU (CSR) TWORZENIE CERTYFIKATU NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO DANIA (CSR) POBIERANIE CERTYFIKATU CERTUM CA I CERTYFIKATÓW POREDNICH INSTALOWANIE CERTYFIKATU CERTUM CA I CERTYFIKATÓW POREDNICH POBIERANIE I INSTALOWANIE CERTYFIKATU SERWERA TWORZENIE CERTYFIKATU DLA ADRESÓW WIELOZNACZNYCH KONFIGUROWANIE SERWERA DO POŁCZE HTTPS KONFIGUROWANIE SERWERA DO OBSŁUGI WITRYN WIRTUALNYCH... 19

3 1. Tworzenie certyfikatu dla adresu jednoznacznego 1.1. Tworzenie pliku Key Ring Uruchamiamy program Domino Admin i otwieramy baz certsrv.nsf. Dokonamy tego przez uycie kombinacji klawiszy CTRL + o (i wskazanie odpowiedniej bazy) lub wchodzc w menu: file -> Database -> Open... : Z okienka Server wskazujemy serwer, dla którego generujemy klucze: 3

4 i otwieramy baz certsrv.nsf (Server Certificate Admin): W otwartym Menu w lewym panelu wybieramy Create Key Rings & Certificate, po czym w głównym oknie wchodzimy w Create Key Ring (co rozpocznie proces certyfikacji): 4

5 W polu Key Ring Information wprowadzamy nazw pliku klucza Key Ring (domylnie keyfile.kyr) oraz hasło, które zabezpieczy tene plik z kluczami (musi by odpowiednio silne!!!): Zmieniamy wielko klucza z 512 do zalecanej 1024-bitowej długoci: Uzupełniamy pola z informacjami o naszym certyfikacie. Country (C) - dwuliterowy symbol kraju (PL). Naley uy kodu ISO, np. poprawnym kodem Polski jest PL (due litery), a nie pl czy RP. State / Province (ST) - nazwa województwa, np.: Zachodniopomorskie. Nie naley stosowa skrótów. City or Locality (L) - nazwa miasta lub wsi, np.: Szczecin, Kozia Wolka, Warszawa. Organization Name (O) - pełna nazwa swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma Organizational Unit (OU) - jeeli zachodzi taka potrzeba, mona wypełni to pole, wstawiajc nazw działu np. Oddzial w Moja Firma Common Name (CN) - bardzo wane pole! Musi si tutaj znale pełna nazwa DNS (fqdn) serwera np.: mojadomena.plm *.mojserwer.pl. UWAGA: Uywanie znaków specjalnych % ^ $ _ lub polskich znaków diakrytycznych: Ł przy podawaniu tych informacji spowoduje nieprawidłowe wygenerowanie certyfikatu!!! 5

6 Po podaniu tych informacji klikamy Create Key Ring: Kreator poinformuje nas o pomylnym wygenerowaniu Key Ring: 6

7 1.2. Tworzenie dania certyfikatu (CSR) Aby utworzy danie certyfikatu, z głównego Menu wybieramy Create Certificate Request: Wskazujemy plik z kluczem Key Ring oraz metod wysłania dania do CERTUM (wkleimy j rcznie) oraz klikamy Create Certificate Request: 7

8 Wpisujemy hasło zabezpieczajce klucz prywatny: Ujrzymy nasze danie w formacie PKSC - zapiszmy je na dysku. CSR powinno mie posta podobn do poniszej. UWAGA: W celu wklejania certyfikatu do pliku naley skopiowa fragment tekstu od linii "--BEGIN CERTIFICATE --" do "--END CERTIFICATE--", uywajc do tego celu edytora tekstowego np. Notepad i myszki. Nie naley uywa do tej operacji Worda, czy innego procesora tekstowego! 8

9 1.3. Tworzenie certyfikatu na podstawie wygenerowanego dania (CSR) Majc wygenerowane danie wypełniamy formularz zgłoszeniowy i wklejamy CSR na stronie CERTUM (www.certum.pl -> Oferta -> Certyfikaty niekwalifikowane -> Zabezpieczanie serwerów -> Serwery WWW -> wybieramy, który certyfikat chcemy kupi i na dole strony wybieramy Kup certyfikat). UWAGA: W celu wklejania certyfikatu na stronie naley skopiowa fragment tekstu od linii "--BEGIN CERTIFICATE --" do "--END CERTIFICATE--" (razem z tymi liniami!!!), uywajc do tego celu edytora tekstowego. Upewniamy si, e w polu jest wpisany poprawny adres (na ten adres zostan wysłane dalsze instrukcje), oraz, e zaznaczylimy pole Potwierdzam Owiadczenie i klikamy Dalej. Pojawi si strona, na której moemy si upewni, e nasze danie CSR zostało wygenerowane na prawidłowe dane. Uwaga: Naley si upewni, e w polu podmiot jest wpisana poprawna nazwa naszej strony (jesli kupujemy certyfikat na domen upewnijmy si, e ta nazwa widnieje w tym polu)!!! 9

10 Upewniwszy si, co do poprawnoci wprowadzonych danych klikamy Dalej: Pojawi si okno z informacj o wymaganych dokumentach niezbdnych do zakoczenia procesu uzyskania certyfikatu Pobieranie certyfikatu Certum CA i certyfikatów porednich Aby pobra certyfikat Certum CA lub certyfikaty porednie naley wej na stron do działu Obsługa certyfikatów Zawiadczenia i klucze. Po wybraniu certyfikatu naley wybra opcj Certyfikat dla serwerów WWW. Wywietli si interesujcy nas certyfikat, który zaznaczymy myszk, wkleimy do pliku i zapiszemy. UWAGA: W celu wklejania do pliku certyfikatu prezentowanego na stronie naley skopiowa fragment tekstu od linii "--BEGIN CERTIFICATE --" do "--END CERTIFICATE--", uywajc do tego celu edytora tekstowego np. Notepad i myszki. Nie naley uywa do tej operacji Worda, czy innego procesora tekstowego! W przypadku pobierania certyfikatów porednich, wybieramy interesujcy nas certyfikat, np. CERTUM Level IV z listy (Certyfikaty Level IV naley pobra w przypadku, gdy posiadamy certyfikat typu Trusted, certyfikat poziomu III naley pobra w sytuacji, gdy posiadamy certyfikat typu Enterprise / Wildcard, certyfikat poziomu II naley pobra w sytuacji, gdy posiadamy certyfikat typu Commercial; dla certyfikatów typu Private pobierany jest certyfikat klasy I). Pozostała cz procesu (zapisanie do pliku) przebiega jak dla certyfikatu Certum CA. 10

11 1.5. Instalowanie certyfikatu Certum CA i certyfikatów porednich Aby zainstalowa główny certyfikat Certum CA lub certyfikaty porednie (Certum Level I-IV) naley z głównego Menu wybra Install Trusted Root Certificate into Key Ring: W polu Certificate Label wpisujemy nazw certyfikatu. Jeeli instalujemy certyfikat Certum CA, wpisujemy: Certum CA. Po zainstalowaniu tego klucza, powtórzymy cał procedur dla właciwego certyfikatu poredniego. W pole Certificate Label wpiszemy wtedy np.: Certum Level IV lub Certum Level III Wybierz metod importu certyfikatu w przypadku opcji Clipboard certyfikat naley wklei w pole Certificate from Clipboard; w przypadku wyboru opcji File, naley wskaza lokalizacj pliku z certyfikatem. Po wypełnieniu powyszych klikamy Merge Trusted Root Certificate Into Key Ring. UWAGA: W celu wklejania certyfikatu naley skopiowa fragment tekstu od linii "--BEGIN CERTIFICATE --" do "--END CERTIFICATE--", uywajc do tego celu edytora tekstowego np. Notepad i myszki. Nie naley uywa do tej operacji Worda, czy innego procesora tekstowego! 11

12 Kreator poprosi o hasło zabezpieczajce nasz klucz keyfile.kyr: Kreator potwierdza dane certyfikatu: I informuje o pomylnym zaimportowaniu certyfikatu: 12

13 W przypadku importowania certyfikatu poredniego zmiany dotycz jedynie innej nazwy certyfikatu (pole Certificate Label) oraz innej zawartoci samego certyfikatu, wskazywanego z pliku lub wklejanego ze schowka (Clipboard): Po instalacji certyfikatów, moemy sprawdzi ich poprawne dodanie do listy zaufanych urzdów. W tym celu z lewego panelu z głównego Menu wybieramy View & Edit Key Rings: 13

14 Wybieramy opcj Select Key Ring to Display: Podajemy nazw pliku Key Ring: I hasło zabezpieczajce: Wywietlony ekran pozwala sprawdzi poprawno procesu (poniej: certyfikaty Certum CA i Certum Level I poprawnie dodane do listy zaufanych urzdów certyfikacji) Pobieranie i instalowanie certyfikatu serwera Aby zainstalowa certyfikat na serwera naley koniecznie zakoczy czynnoci opisane powyej. Po wykonaniu powyszych czynnoci moemy wej na stron, której adres otrzymalimy poczt elektroniczn i aktywowa certyfikat (umieci certyfikat w naszym repozytorium dostpnym na stronach www): 14

15 Wchodzimy na stron, wklejamy ID i aktywujemy certyfikat klikajc Dalej: Pojawi si okno ze szczegółami naszego certyfikatu: Kopiujemy numer naszego certyfikatu, wchodzimy na stron https://www.certum.pl/services/search.html i w polu Nr seryjny: wpisujemy numer naszego certyfikatu: Pojawi si strona, z której bdziemy mogli cign nasz certyfikat w formie binarnej lub tekstowej. Klikamy w Zapisz tekstowo: 15

16 Po zapisaniu pliku z certyfikatem naley z głównego menu wybra opcj Install Certificate into Key Ring, wskaza plik klucza Key Ring (najlepiej jego dokładn ciek) oraz plik, w którym zapisalimy certyfikat naszego serwera. Wpisujemy hasło zabezpieczajce plik z kluczem keyfile.kyr: Kreator wywietli podsumowanie wykonanej operacji. 16

17 Kreator poinformuje nas o pomylnym wykonaniu instalacji certyfikatu na serwerze: 2. Tworzenie certyfikatu dla adresów wieloznacznych W przypadku tworzenia certyfikatów dla adresów wieloznacznych (np. *.mojafirma.pl), naley wykona procedur analogiczn jak opisana powyej (dla adresów jednoznacznych). Naley jednake pamita, aby przy wypełnianiu danych Key Ring wpisa odpowiedni nazw serwera. 3. Konfigurowanie serwera do połcze https W celu skonfigurowania serwera Lotus Domino do połcze https naley w panelu Configuration rozwin zakładk Server i wej w All Server Documents. Klikamy na dokumentacj serwera i edytujemy j przy pomocy Edit Server: LOTUS DOMINO 7 Tworzenie certyfikatu dla adresów wieloznacznych 17

18 W zakładce Ports wybieramy Internet Ports: W przypadku serwera WWW, w zakładce Web zmieniamy wartoci dwóch pól: SSL port status zaznaczamy Enabled. Spowoduje uruchomienie demona serwera dla połcze szyfrowanych. TCP/IP port status jeeli chcemy wymusi sesj szyfrowan zaznaczamy opcj Redirect to SSL. Zaznaczenie tej powoduje przełczenie komunikacji na połczenie bezpieczne (https), niezalenie od sposobu nawizania połczenia klienta z serwerem. Opcja Enabled powoduje nasłuchiwanie serwera i na porcie dla połcze zwykłych http i szyfrowanych https. Z kolei opcja Disabled odrzuca wszelkie próby nawizania połczenia przez połczenie zwykłe. W przypadku serwera pocztowego, zmian dokonujemy w zakładce Mail. W zalenoci od konfiguracji serwera pocztowego, połczenia SSL moemy aktywowa dla konkretnych protokołów. W tym celu pole SSL port status danego protokołu naley zmieni Disabled na Enabled. W tym momencie demon pocztowy nasłuchiwał bdzie zarówno na porcie szyfrowanym jak i nieszyfrowanym. Aby wymusi sesje tylko i wyłcznie tunelowane, naley zmieni warto pola TCP/IP port status, na Redirect to SSL. LOTUS DOMINO 7 Konfigurowanie serwera do połcze https 18

19 W obu przypadkach, w celu zapamitania zmian restartujemy serwer z poziomu konsoli: restart server haslo_do_servera 4. Konfigurowanie serwera do obsługi witryn wirtualnych W celu skonfigurowania serwera Lotus Domino do obsługi wielu witryn wirtualnych w otoczeniu SSL naley w panelu Configuration rozwin zakładk Server i wybra opcj All Server Documents. Ze rodkowego Menu rozwijamy zakładk Web... i chodzimy w Create Virtual Server: Do wyboru s dwie opcje. Jeeli wirtualny serwer znajduje si na lokalnej maszynie naley wybra Virtual Host. W przypadku, gdy wirtualna witryna znajduje si poza lokalnym hostem naley wybra Virtual Server: LOTUS DOMINO 7 Konfigurowanie serwera do obsługi witryn wirtualnych 19

20 Wpisujemy adres IP hosta, na którym znajduje si wirtualna witryna (w przypadku gdy jest to lokalny host wpisujemy ). W polu Hostname wprowadzimy DNS naszego serwera: Przełczamy si na ssiedni zakładk Mapping. Wpisujemy nazw pliku, który domylnie bdzie wywietlany po połczeniu z serwerem. Wskazujemy katalog, w którym znajduje si ten plik. Czynnoci powysze powtarzamy dla kadej poddomeny: poddomena1, poddomena2 itp. Nie zapomnij zapisa zmian Save&Close oraz zrestartowa serwer z poziomu konsoli poleceniem: tell http restart. LOTUS DOMINO 7 Konfigurowanie serwera do obsługi witryn wirtualnych 20

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA APACHE 2.0 + SSL Linux Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

POSTFIX (SMTP) + POP3 + SSL

POSTFIX (SMTP) + POP3 + SSL POSTFIX (SMTP) + POP3 + SSL Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu POSTFIX wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZY I CERTYFIKATU DLA DEMONÓW SMTP I POP3... 3 2.1. GENEROWANIE

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

APACHE 2.0 + SSL Linux. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. APACHE 2.0 + SSL Linux UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Tworzenie certyfikatu... 4 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Java Code Signing 1.4 6.0. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Java Code Signing 1.4 6.0. UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA UŜycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.2 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE śądania CERTYFIKATU (CSR)...

Bardziej szczegółowo

Java Code Signing 1.4 6.0. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Java Code Signing 1.4 6.0. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE ŻĄDANIA CERTYFIKATU (CSR)...

Bardziej szczegółowo

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1 Tomcat + SSL - Windows/Linux Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. GENEROWANIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY RSA... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE ŻĄDANIA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Toccat. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Toccat. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Tomcat + SSL - Windows/Linux Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Toccat wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. GENEROWANIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY RSA... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP

Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP Instrukcja funkcji Skanuj na serwer FTP Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać podstawowe

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows )

Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Instrukcja funkcji Skanuj do sieci (Windows ) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother, patrz uu Instrukcja Obsługi dla Sieci. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo