Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą"

Transkrypt

1 Nowelizacja ustawy SDG i organizacji systemu rejestracji działalności gospodarczej: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dariusz Bogdan Kraków Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 1

2 Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o kontrahentach ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców i dążenie do realizacji wysokiej jakości usług w modelu one stop shop 2

3 Zostaną uruchomione m.in. następujące usługi on-line: możliwość złożenia on-line wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosku o zmianę wpisu, wniosku dotyczącego zawieszenia działalności gospodarczej oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji; informacja o zasadach rejestracji działalności gospodarczej oraz informacja dotycząca wypełniania wniosku o wpis do CEIDG a także inne informacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; udostępnianie informacji o przedsiębiorcach-osobach fizycznych wg różnych kryteriów wyszukiwania: NAZWA, NIP, REGON oraz powiązanie z informacja KRS; jak również udostępnianie informacji o koncesjach, zezwoleniach, zakazach oraz wpisach do rejestru działalności regulowanej, terminie i zakresie zmian we wpisie etc. Ponadto w ramach utrzymania i rozwoju systemu CEIDG przewiduje się rozszerzenie liczby usług w zależności od potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców oraz obywateli. 3

4 Ewidencjonowanie przedsiębiorców będzie przebiegać z wykorzystaniem zintegrowanego formularza CEIDG-1 zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.: a) urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, możliwość wyboru formy opodatkowania oraz złożenia deklaracji płatnika podatku VAT), b) GUS (wniosek o wpis do REGON lub o zmianę cech objętych wpisem), c) ZUS (zgłoszenie/zmiana płatnika składek), d) KRUS (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Podstawą do przyjęcia wniosku jest identyfikacja tożsamości przedsiębiorcy (elektronicznie lub w urzędzie gminy). 4

5 Od 1 lipca 2011 roku rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl/). Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni). Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach. 5

6 Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencjach gminnych tworzone były na przestrzeni lat w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach różnią się, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji. *) Najczęściej występujące braki i błędy stwierdzone przez MG w czasie wstępnego badania danych zgromadzonych w ewidencji gminnych: 1. brak kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007); 2. wielokrotne wpisy jednego przedsiębiorcy (powielony PESEL); 3. brak numeru PESEL lub NIP; 4. niekompletne dane adresowe. MG przygotowało system teleinformatyczny SAGED (https://saged.mg.gov.pl/) służący gminom do przygotowania danych do transferu do CEIDG. System ten ułatwia gminom wychwycenie błędnych wpisów. MG oczekuje, że gminy przekażą dane poprzez system SAGED do CEIDG bez błędów. Wszystkie gminy już się zarejestrowały. *) załącznik ewolucja danych ewidencyjnych 6

7 Od 1 lipca 2011 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 (publikowany w CRD epuap) w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom podejmowanie działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca będzie jednak mógł określić późniejszy termin podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Jednak do końca roku osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mogą nadal składać w gminie wnioski o wpis do ewidencji w papierowej formie. Gmina decyduje czy wprowadza je do CEIDG. Znowelizowane przepisy przewidują złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej lub ministra gospodarki. Będą mogli to zrobić również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Następnie otrzymają od CEIDG na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. 7

8 Ustawodawca przewidział też możliwość złożenia osobiście lub pocztą listem poleconym wniosków o wpis do CEIDG na formularzu papierowym pobranym w urzędzie gminy. Będzie to jednak możliwe tylko do końca roku. Wtedy gmina przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, opatrzy podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisze podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-puap bądź osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych. Przedsiębiorca składając wniosek przez Internet może go również podpisać jednym z powyższych rodzajów podpisu elektronicznego. Ponadto przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG, wydrukować i przynieść do gminy. Urzędnik odnajduje wniosek po kodzie w CEIDG. Gdy przez Internet zostanie złożony wniosek z błędami, to system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie poinformuje o tym wnioskodawcę. Inna procedura obowiązuje, gdy braki będzie miał wniosek złożony na papierze. Gmina niezwłocznie wezwie zainteresowanego do skorygowania wniosku lub poprawienia go w ciągu 7 dni roboczych i wskaże uchybienia. Gdy przedsiębiorca nie poprawi wniosku w terminie, to zostanie on pozostawiony bez rozpoznania. 8

9 Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. 9

10 Sprawy merytoryczne związane z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzi Departament Administrowania Obrotem w Ministerstwie Gospodarki Sprawy techniczne związane z systemem teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzi Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki Pytania związane z zasadami rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi należy kierować na adres lub za pośrednictwem strony Pojedynczego Punktu Kontaktowego Pytania i uwagi związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) należy kierować na adres Pytania związane z migracją danych do CEIDG oraz Systemem Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (SAGED) należy kierować na adres 10

11 Model komunikacji z CEIDG zaufany profil podpis kwalif. Konto Anonimowy Przedsiębiorca zprofil, podpisk UG Konto Admin. Operator Internet Kreator Formularz MG mail Pozostałe organy CEIDG SAGED Infolinia 11

12 Model komunikacji z CEIDG PESEL MF / US CRP KEP CEIDG POBYT Karta PL GUS ZUS / KRUS 12

13 Przepisy regulujące CEIDG 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ujednolicona zgodnie ze zmianami przyjętymi przez Senat (rozdziały 1-3) 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 18, poz. 1888, z 2009 r.) - artykuły, które zostały zmienione ustawą przyjętą przez Senat 3. Artykuły z przyjętej przez Senat ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej z wprowadzonymi zmianami (obowiązuje do r.) Od 1 stycznia 2012 r. CEIDG będzie rozszerzone o rejestr pełnomocnictw oraz możliwość złożenia deklaracji VAT-R. Organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. przekażą do CEIDG, dane o przedsiębiorcach wykonujących aktualnie działalność gospodarczą wiążącą się z uzyskaniem, odpowiednio, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, licencji lub zezwolenia. 13

14 Osoby fizyczne Osoby prawne firma.gov.pl CEIDG KRS NIP NIP REGON REGON ZUS/KRUS ZUS FORMA OPODATKOWANIA KRK / ZEZWOLENIA krs.ms.gov.pl 14

15 Upraszczanie i Elektronizacja Procedur Administracyjnych Główne cele projektu to: Elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, Przeszkolenie pracowników administracji publicznej i sądów z zakresu nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowania CEIDG, procedur elektronicznych, elektronicznego Punktu Kontaktowego (epk) i e-podpisu, Zapoznanie firm oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą, za pomocą kampanii informacyjnej o nowych zasadach rejestracji działalności gospodarczej, funkcjonowaniu CEIDG, epk oraz procedurach elektronicznych, Analizowanie, mapowanie, uproszczenie i elektronizacja procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, Utworzenie elektronicznego Punkt Kontaktowy (epk) zawierającego informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej jak również informacje wynikające z Dyrektywy usługowej 2006/123/WE, Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Help Desk. 15

16 ZADANIE 1 Mapowanie procedury administracyjnej algorytm pracy Przygotowanie opisu procedury Konsultacje opisu z ekspertem prawnym zewnętrznym Konsultacje z organami realizującymi procedury Konsultacje i zatwierdzenie opisu procedury przez resort właściwy odpowiedzialny za procedurę Opublikowanie procedury na Portalu epk ZADANIE 2 Szkolenia dla urzędników administracji publicznej 16

17 Pojedyncze Punkty Kontaktowe Dla usługodawców i usługobiorców, jedną z największych korzyści płynących z realizacji Dyrektywy Usługowej są Pojedyncze Punkty Kontaktowe. Powinny one umożliwić obywatelom uzyskanie wszelkich istotnych informacji oraz dopełnienie wymaganych procedur za pośrednictwem jednego okienka, bez konieczności kontaktowania się z całym szeregiem organów administracyjnych lub organizacji zawodowych. Ponadto, według Dyrektywy, przeprowadzenie tych procedur powinno mieć charakter transgraniczny i być możliwe w formie elektronicznej. Punkty kontaktowe są obecne w 22 państwach UE i dostarczają niezbędnych informacji na temat procedur i wymagań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Według Komisji Europejskiej w porównaniu z początkiem 2010 roku, najbardziej zauważalny postęp we wdrażaniu Dyrektywy ma miejsce w Polsce, gdzie epk stał się serwisem dostarczającym szczegółowych i kompetentnych informacji. Rada ds. Konkurencyjności, co prawda, zauważyła w naszym kraju duże zaawansowanie prac, ale zwraca uwagę na to, że przeprowadzanie procedur drogą elektroniczną nie jest jeszcze możliwe. 17

18 Struktura PPK (epk) w Polsce KOORDYNACJA Minister Gospodarki Departament Administrowania Obrotem LEGISLACJA Sekretariat Ministra II-ga LINIA WSPARCIA W chwili obecnej nie ma fizycznych PPK ale będą KSU Help Desk Departament Administrowania Obrotem Właściwe Organy I-sza LINIA WSPARCIA Krajowa Izba Gospodarcza III-cia LINIA WSPARCIA Instytut Logistyki i Magazyn. 18

19 Kraków Więcej informacji:

20 Kraków Dziękuję za uwagę! Dariusz Bogdan Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 20

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Elektronizacja usług administracji publicznej

Elektronizacja usług administracji publicznej Elektronizacja usług administracji publicznej Paweł Żebrowski Marta Matuszewska Maroń Lucyna Łuczak. Ciechocinek, 27.06.2014 r. Program Projekt UEPA Obsługa wniosku elektronicznego Obowiązki podmiotów

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka

Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka Data zmiany. Zgodnie z przepisem art. 7d ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do organu ewidencyjnego

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014

Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014 1 2 Dobry pomysł na własną firmę Czyli jaki? Dobrze jeśli jest oparty o formułę SMART (określenie celów) Specyficzny (niepowtarzalny, innowacyjny, niszowy, itp.) Mierzalny

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę Jak założyć własną firmę 15 maja 2014 21.05.2015 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc-Tarczewska Ogólny plan spotkania 1. Zakładanie indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Procedury rejestracji działalności gospodarczej

Procedury rejestracji działalności gospodarczej Procedury rejestracji działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zostały określone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo