1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1-"

Transkrypt

1 Uwagi do wybranych części Dokumentu Propozycji Uproszczeń nr 17, zawierającego propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z wpisem, zmianą danych i wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia oraz zawiadomieniem o rozpoczęciu działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. UCZESTNICY PROCEDURY: - W pkt _p_Wpis_do_rejestru_agencji_zatrudnienienia wskazano, że W przypadku osób fizycznych przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek o wpis do rejestru agencji zatrudnienia (wraz z oświadczeniem) może również zostać złożony we właściwym organie ewidencyjnym (wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy), wraz ze wskazaniem organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej (art. 65 ust. 3 SDG). Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są obecnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki, a nie w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. Powstaje także pytanie, jak miałoby się złożenie wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia do organu ewidencyjnego, a nie do organu prowadzącego rejestr agencji zatrudnienia do przepisu art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Czy ten termin liczony byłby od chwili przekazania wniosku z organu ewidencyjnego? Złożenie wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia do innego organu, niż Marszałek województwa - organ prowadzący rejestr agencji zatrudnienia mogłoby zatem wydłużyć procedurę rozpatrzenia takiego wniosku i dokonania wpisu w rejestrze. Wydaje się, że właściwszym byłoby pouczenie przy rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, że w przypadku pewnych rodzajów działalności, określonych kodami PKD w postaci, np. -1-

2 78.10 Z lub78.20.z należy dla ich prowadzenia uzyskać dodatkowy wpis we właściwym rejestrze działalności regulowanej (np. w rejestrze agencji zatrudnienia). Można by zawrzeć to pouczenie we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku, gdyby przedsiębiorca wybrał w pozycji Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) lub w pozycji Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) rodzaj działalności oznaczonej kodem(ami) PKD związanymi z działalnością regulowaną, wymagającą dodatkowego wpisu w odrębnym rejestrze. - W pkt _p_Wykreślenie_z_rejestru_agencji_zatrudnienia_na_wniosek_ przedsiębiorcy wskazano także poz. Wnioskodawca (podmiot składający zawiadomienie) i poz. Marszałek województwa właściwy dla miejsca świadczenia usług lub Marszałek województwa mazowieckiego w przypadku gdy niemożliwe jest określenie podstawowego miejsca wykonywania usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą zawiadomienia od przedsiębiorcy zagranicznego i powinny znaleźć się w pkt _p_Zawiadomienie_o_rozpocz._działalności_w_zakresie_agencji_zatrudnienina_ teryt.rp_p.zagr. 2. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ: - w pozycji 1 Standaryzacja zgłoszenia zmiany danych oraz wniosku o wykreślenie wraz z załącznikami podano dwa warianty Kategorii uroszczeń prawnych. Właściwszym wydaje się wybór wariantu nr 2, który proponuje stworzenie jednego wzoru wniosku obejmującego procedurę wpisu, zmianę danych oraz wykreślenia z rejestru, poprzez rozszerzenie delegacji ustawowej, zawartej w art. 19k ustawy o promocji zatrudnienia, do wydania rozporządzenia określającego wzór urzędowy. Stworzenie wzoru wniosku o zmianę danych oraz wykreślenie z rejestru niewątpliwie ujednoliciłoby wzory stosowane na terenie kraju i ułatwiłoby także wyszukiwanie i zastosowanie właściwych wzorów ww. dokumentów przez przedsiębiorców. We wniosku o wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia powinno znaleźć się pouczenie o konieczności dodatkowego uiszczenia należnej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, wniesionej na rachunek organu właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia na jego wniosek i przekazania dowodu uiszczenia ww. opłaty do organu prowadzącego rejestr agencji zatrudnienia. Konieczność uiszczenia opłaty skarbowej wynika z art. 1 ust 1 pkt 1 lit. a -2-

3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz z późn. zm.) w związku z Częścią I pozycją 53 Załącznika do ww. ustawy WYKAZ PRZEDMIOTOW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. Przedmiotem opłaty skarbowej jest w tym przypadku Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a więc także decyzje o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia na wniosek podmiotu. Ponadto w przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej po stronie organu prowadzącego rejestr agencji zatrudnienia leży, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, przekazanie organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych (w tym przypadku za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia na wniosek ww. podmiotu). - w pozycji 2 Zamieszczenie wymaganych oświadczeń w treści wniosku o wpis i zmianę danych wskazano na propozycję zamieszczenia we wzorze wniosku stosownego oświadczenia. Rozwiązanie to należy ocenić pozytywnie, jednakże we wzorze takiego wniosku, a tym samym w art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należałoby usunąć dane w postaci numeru w ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są obecnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki, a nie w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. W wypisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej brak jest numeru wpisu w ww. Ewidencji. Uwagi pod tym kątem znajdują się także w pozycji 15 Umożliwienie identyfikacji podmiotów na podstawie jednej danej, poprzez usunięcie konieczności zamieszczenia numeru CEiDG we wniosku o wpis i zmianę danych w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zawartej w Państwa propozycji Uproszczeń. We wzorze takiego wniosku, a także w art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, można by jednak dodatkowo umieścić pozycje numer REGON, który jest numerem statystycznym podmiotu gospodarczego, indywidualizuje go w obrocie gospodarczym, i służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki -3-

4 narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej. Każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzonej działalności w REGON. - w pozycji 5 Standaryzacja zawiadomienia o rozpoczęciu działalności w zakresie agencji zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach swobody świadczenia usług wskazano na propozycję wprowadzenia wzoru takiego zawiadomienia. Zgodnie z art. 19i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przedsiębiorca zagraniczny w swoim zawiadomieniu powinien zawrzeć m.in. termin wykonywania usług na terenie RP. Z wykładni przepisów ww. ustawy dokonanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy wynika, że przedsiębiorca zagraniczny powinien podać przybliżony termin wykonywania usług agencji zatrudnienia na terytorium RP, tj. przybliżoną datę rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania tych usług (pismo znak: DRP-I MB/11 z dnia r.). Nie może przeto w zawiadomieniu znaleźć się wskazanie przedsiębiorcy zagranicznego na bezterminowe wykonywanie ww. usług albo bez określenia końcowej daty wykonywania usług. Przy założeniu bowiem, że pod pojęciem,,termin" rozumiemy zdarzenie przyszłe, a zarazem pewne wydaje, iż nie jest uprawnione złożenie takiego zawiadomienia ze wskazaniem bezterminowego terminu wykonywania ww. usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym we wzorze zawiadomienia, o którym mowa powyżej powinno zostać sprecyzowane przy pozycji termin wykonywania usług na terytorium RP, że chodzi o wskazanie terminu w postaci dat (od. do.). Należy także uprzedzić przedsiębiorcę zagranicznego w pouczeniu omawianego tutaj zawiadomienia, że w przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny posiada w Polsce oddział, prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego na terenie RP w zakresie świadczenia usług agencji zatrudnienia w ramach oddziału wymaga po uprzednim uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców posiadania wpisu oddziału do rejestru agencji zatrudnienia (wniosek wynikający z ww. pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy znak: DRP-I MB/11 z dnia r.). Przedsiębiorca zagraniczny posiadający w Polsce oddział nie powinien zatem składać zawiadomienia, o którym mowa w art. 19i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lecz uzyskać wpis w rejestrze agencji zatrudnienia. -4-

5 - w pozycji 9. Elektronizacja certyfikatu wskazano na propozycję stworzenia wzoru dokumentu elektronicznego odpowiadającego wzorowi określonemu w Rozporządzeniu w sprawie agencji zatrudnienia, a taki wzór dokumentu elektronicznego musi spełniać wymagania przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów elektronicznych. W przypadku omawiania tej propozycji należy mieć na uwadze fakt, że dokument w postaci certyfikatu po dokonaniu stosownego wpisu (albo zmiany wpisu) jest generowany i drukowany z systemu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) systemu teleinformatycznego administrowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Powstaje tu więc pytanie, czy taki elektroniczny certyfikat będzie mógł być wygenerowany i wysłany bezpośrednio z systemu KRAZ do wnioskodawców podmiotów ubiegających się o wpis lub prowadzących agencje zatrudnienia i jak taki proces będzie się odbywać? - w pozycji 14 Zamieszczenie w treści wniosku zastrzeżenia, że oświadczenia zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz uchylenie art. 18h ustawy o promocji zatrudnienia wskazano na propozycję zamieszczenia we wzorach wniosków stosownego oświadczenia. Zamieszczenie w treści wniosku zastrzeżenia, że oświadczenia zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ obecnie sankcją za złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia może być wykreślenie podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia na podstawie art. 18m pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ile nie chodzi o złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 18h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie bowiem z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) przepisy o fałszywych zeznaniach stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Przepisy Kodeksu karnego dotyczące składania fałszywych zeznań nie znajdują obecnie zastosowania w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem o wpis do rejestru agencji zatrudnienia. -5-

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r.

Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kraków 04.12.2014 r. prowadzenie: Małgorzata Myćka Zespół Obsługi Instytucji Rynku

Bardziej szczegółowo

Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka

Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka Suplement do Poradnika dla gmin w zakresie tzw. jednego okienka Data zmiany. Zgodnie z przepisem art. 7d ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do organu ewidencyjnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI WARSZAWA, LIPIEC 2014 r. JAK

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych

UZASADNIENIE. w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych 27.03.12 UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo