Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r."

Transkrypt

1 Warszawa, r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. W I kwartale 2011 r. Zarząd odbył 4 protokołowane posiedzenia, na których podjęto 2 uchwały dotyczące działalności Spółdzielni, a w szczególności: 1. Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem praw do lokali, W omawianym okresie Zarząd przyjął w poczet członków 10 osób, potwierdził ustanie członkowstwa w związku ze zbyciem własnościowego prawa do lokalu 11 osób oraz skreślił z rejestru członków 3 osoby w związku ze śmiercią. 2. Sporządzenie Sprawozdania finansowego za 2010 r. W I kwartale 2011 r. trwały prace związane z przygotowaniem Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r. W dniu r. przyjęto przygotowane przez Główną Księgową i Zarząd sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r. składające się z: bilansu wykazującego sumę ,47 zł. rachunku zysków i strat ,25 zł. informacji dodatkowej. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Sprawozdanie finansowe za 2010 r. zostało przekazane do badania firmie audytorskiej. 3. Sporządzenie Sprawozdania z pracy Zarządu za 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2010 r. stanowiące integralną część Sprawozdania finansowego Spółdzielni zostało przyjęte przez Zarząd w dniu r. Do Sprawozdania dołączono następujące załączniki: 1. Rozliczenie funduszu remontowego podstawowego 2. Rozliczenie funduszu remontowego budynków. 3. Analizę finansową, Sprawozdanie Zarządu wraz z Załącznikami przybliży członkom Spółdzielni zarówno wykonanie planu finansowego jak i planu remontów w 2010 r. oraz da podstawę do merytorycznej dyskusji na Walnym Zgromadzeniu podczas przyjmowania Sprawozdania finansowego Spółdzielni. 4. Uczestniczenie w badaniu Sprawozdania finansowego za 2008 r. W I kwartale 2011 r. Zarząd uczestniczył w badaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r., przeprowadzonego zgodnie z wyborem Rady Nadzorczej przez Biegłego Rewidenta Pana Bogdana Broniewskiego z Biura Rachunkowego EKORA. Zarząd przedkładał biegłemu żądane dokumenty oraz składał stosowne wyjaśnienia oraz informacje. 1

2 5. Ustalenie wysokości zaliczkowych opłat za podgrzanie wody użytkowej oraz centralne ogrzewanie. W związku z dokonaniem rozliczeń kosztów ciepła zarówno na potrzeby podgrzania wody jak i centralnego ogrzewania stan kont wykazuje: 1. nadwyżkę przychodów nad kosztami w pozycji podgrzanie wody opłata stała o łącznej wysokości ,43 zł. 2. nadwyżkę przychodów nad kosztami w pozycji podgrzanie wody opłata zmienna o łącznej wysokości ,95 zł, 3. niedobór przychodów w stosunku do kosztów w pozycji centralne ogrzewanie w wysokości ,97 zł (dane dotyczą budynków bez podzielników kosztów). W związku z powyższym oraz po dokonaniu analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne nieruchomości Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję nowych stawek za centralne ogrzewanie (w budynkach nieopomiarowanych), podgrzanie wody opłata stała i opłata zmienna. W dniu r. Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowane stawki opłat, które wejdą w życie z dniem r. Powyższa decyzja przyczyni się do urealnienia stawek za podgrzanie oraz centralne ogrzewanie, co skutkować będzie wyeliminowaniem zarówno dopłat jak zbyt wysokich zwrotów po zakończeniu roku rozliczeniowego. Poniższe zestawienie obrazuje zmiany stawek we wszystkich trzech pozycjach. Podgrzanie wody - Podgrzanie wody - Centralne Budynki opłata stała opłata zmienna ogrzewanie Poprzednia Nowa Poprzednia Nowa Poprzednia Nowa stawka stawka stawka stawka stawka stawka Al.3 mają 5a 15,72 9,4 7,00 2,11 2,00 Al.3 mają 7b Solec 79 Solec 79A Dobra 17 Dobra 19 Solec 109 Solec 66 Solec 113 Dobra 18/20 Kruczkowskiego 12A Kruczkowskiego 14 Tamka 17 Solec 115 Kruczkowskiego 16 Tamka 19/23 Ludna 10 16,47 16,70 16,81 14,76 13,87 12,00 14,87 14,74 15,16 15,26 12,00 1,93 2,15 11,42 14,00 2,17 2,20 10,34 12,00 1,80 2,10 11,08 12,00 16,30 16,31 15,00 23,50 15,00 13,51 14,00 1,93 2,12 12,79 12,00 2,13 2,10 2,14 1,90 1,91 1,90 2,36 2,20 2,33 2,10 13,71 13,00 2,46 2,40 2

3 Orłowicza 6 Orłowicza 8 22,91 22,80 15,00 15,00 12,85 13,00 2,18 2,40 14,66 14,00 2,18 2,40 Potockiego 4 2,10 2,55 15,18 8,00 11,56 11,00 Solec 36 2,10 2,55 Solec 54 Solec 58/60 15,44 8,88 Solec 28 19,62 16,68 1,91 2,00 Solec 83 Solec 109 A Tamka 20 11,55 15,50 17,40 8,00 9,19 8,00 2,06 1,80 13,27 2,07 2,05 15,47 2,25 2,40 6. Ustalenie wysokości opłat za konserwację bram, furtek i domofonów. W związku z dokonaniem rozliczeń kosztów konserwacji: domofonów, bram, furtek i drzwi wejściowych do budynków za 2010 r. we wszystkich budynkach oraz na poszczególne budynki, stwierdzono nadwyżkę kosztów nad przychodami. Poniższe zestawienie obrazuje różnice między kosztami i przychodami: Przychody Koszty Różnica Konserwacja domofonów , , zł Powyższa różnica wynika z: 1. Dokonaniem w 2007 i 2008 r. montażu dodatkowych domofonów, bramofonów, bram i furtek w związku z grodzeniem zespołów budynków. 2. Zwiększoną ilością napraw ze względu na dewastację. 3. Wykonaniem remontów kapitalnych bram zamontowanych w latach 90 i na początku 2000 r. W związku z powyższym Zarząd dokonał analizy kosztów jakie Spółdzielnia poniosła na konserwację domofonów, bram i furtek w rozbiciu na nieruchomości ogrodzone w zespołach budynków (4 zespoły) oraz pojedyncze budynki. Ponadto oddzielnie przeanalizowano koszty związane z konserwacją domofonów oraz koszty związane z konserwacją bram i furtek ogrodzeń zewnętrznych. W przypadku konserwacji domofonów przychody w znacznej większości nieruchomości w pełni pokrywają koszty, a nawet wykazują pewną nadwyżkę przychodów nad kosztami, która niestety nie była w stanie pokryć kosztów konserwacji ogrodzeń zewnętrznych. Analiza ta dała podstawę do przyjęcia przez Radę Nadzorczą nowych realnych stawek za konserwację domofonów, bram i furtek. Zarząd działając zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej przystąpił do negocjacji cenowych z firmami konserwującymi te urządzenia. W toku negocjacji cenowych ustalono następujące warunki cenowe: 1. obniżenie stawki roboczogodziny z 40,00 zł do 29,22 zł, do rozliczania robót dodatkowych (awarie i dewastacje) firmie Elektromechanika Naprawy i Zakładanie Domofonów Marian Litwiniuk. 2. obniżenie stawki roboczogodziny z 40,00 zł do 30,00 zł, do rozliczania robót dodatkowych (awarie i dewastacje) firmie KONSYSTEM Jacek Hylaszek 3

4 Ponadto postanowiono powierzyć konserwację wszystkich domofonów (oprócz Tamka 20) firmie Elektromechanika Naprawy i Zakładanie Domofonów Marian Litwiniuk. Takie działanie oprócz obniżenia kosztów (po negocjacji stawki) przyczyni się do sprawniejszej obsługi konserwacyjnej urządzeń domofonowych. 7. Opracowanie projektów regulaminów niezbędnych do prawidłowej pracy Spółdzielni: Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali W związku z wnioskiem Lustratora dotyczącym aktualizacji Regulaminu rozliczania kosztów GZM, przygotowano projekt nowego Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, który jest dostosowany do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt został przekazany Radzie Nadzorczej celem jego omówienia a następnie zatwierdzenia. W dniu Rada Nadzorcza wstępnie omówiła przedmiotowy regulamin i przekazała swoje sugestie Komisji ds. Członkowsko Mieszkaniowych. Po naniesieniu uwag przez Komisję Rada Nadzorcza w 3 kwartale powróci do procedowania powyżej wymienionego regulaminu. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. W związku z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr /2010 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku Potockiego 4, Zarząd opracował projekt Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. Poprzedni regulamin w bardzo wielu punktach stracił swoją moc z powodu nowelizacji prawa spółdzielczego. Projekt został przekazany do zaopiniowania Komisji Członkowsko- Mieszkaniowej, a następnie po naniesieniu uwag przez Komisję, Radzie Nadzorczej. W dniu r., Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/2011 przyjęła przedmiotowy regulamin. 8. Opracowanie pism do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie: a) Opracowanie wniosku w sprawie ustalenia, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za udział w nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Solec 109 stanowiącej udział w działce ewidencyjnej nr 3/5 z obrębu o powierzchni m 2, dokonanej pismem Członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2010 r. jest nieuzasadniona i bezskuteczna. W związku z wypowiedzeniem dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Solec 109 stanowiącej udział w działce ewidencyjnej nr 3/5 z obrębu o powierzchni m 2, dokonanej pismem Członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2010 r. Zarząd opracował wniosek do SKO dla Spółdzielni i dla członków Spółdzielni, którzy przekształcili spółdzielcze własnościowe prawo do lokali w nieruchomości Solec 109. Zlecono również wykonanie operaty szacunkowego pomocnego przy prowadzeniu sprawy przed SKO. Operat szacunkowy wykonany na zlecenie Spółdzielni określa wartość jednostkową m 2 prawa własności przedmiotowej nieruchomości na 4 299zł/m 2, natomiast operat szacunkowy wykonany przez Miasto ST. Warszawa określa wartość jednostkową na zł. W związku z powyższym uzyskaliśmy wartość gruntu o 20% mniejszą niż wartość określona w decyzji Miasta. Operat szacunkowy wraz z pismem przewodnim opracowanym przez Radcę prawnego został przesłany do SKO w celu dołączenia do złożonego do SKO w dniu r. Wniosku w sprawie ustalenia, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona i bezskuteczna. 4

5 b) Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy sygn. akt KOC/1285/60/08 stwierdzającej nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. ST. Warszawy z dnia orzekającego o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 66. W związku z wpłynięciem do siedziby Spółdzielni w dniu r. Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzającego nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. ST. Warszawy z dnia orzekającego o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 66.Zarząd wspólnie z Radcą prawnym opracował wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z powodu nie włączenia do postępowania osób, które na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nabyły odrębną własność w przedmiotowej nieruchomości w tym udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu (17 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy) 9. Podjęcie decyzji w sprawie podpisania umowy na wykonanie remontu dźwigu osobowego Tamka 19/23 po pożarze. W związku z pożarem (podpalenie) dźwigu osobowego w budynku Tamka 19/23 jaki miał miejsce w dniu r. oraz po wykonaniu: 1. Zabezpieczenia w dniu r. przez firmę Thyssen - obecnego konserwatora dźwigu, 2. Zgłoszenia w dniu r. podpalenia dźwigu wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy do Komendy Policji, 3. Zgłoszenia w dniu r. szkody do ubezpieczyciela, 4. Uczestniczeniu w dniu r., wraz z Policją oraz firmą Thyssen na oględzinach spalonego dźwigu wraz ze złożeniem stosownych wyjaśnień Policji. 5. Wykonaniu w dniu r. oszacowania zniszczeń przez firmę Thyssen obecnego konserwatora dźwigu w celu złożenia oferty cenowej dotyczącej remontu dźwigu po pożarze, 6. Zgłoszeniu zapytania ofertowego na wykonanie monitoringu zabezpieczają przedmiotowy dźwig przed dalszymi aktami dewastacji (wcześniejsze dwie udaremnione przez mieszkańców próby podpalenia przedmiotowego dźwigu) postanowiono ze względu na: konieczność jak największego skrócenia procedur (nieczynny jedyny dźwig w budynku 9 kondygnacyjnym), konieczność dostosowania wymienianych elementów dźwigu do części które nie uległy zniszczeniu, wybrać na wykonawcę remontu dźwigu firmę Thyssen za cenę zł. plus 8% VAT łącznie zł. Koszty te zostaną pomniejszone o kwotę, którą Spółdzielnia uzyska z odszkodowania od ubezpieczyciela. Ponadto, w celu uniknięcia ponownych prób podpalenia dźwigu w przypadku nie wykrycia sprawców przez Policję, postanowiono doposażyć budynek w instalację monitoringu. O wszystkich ustaleniach informowano i uzyskiwano akceptację Prezydium Rady Nadzorczej. W dniu r. podpisano umowę z firmą Thyssen na remont dźwigu po pożarze, która zakładała wykonanie prac do dnia r. W dniu r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe dźwigu, natomiast w dniu r. rozpoczęto montaż nowych urządzeń. Od dnia r. trwał rozruch dźwigu, jazdy testowe oraz dostrojenie urządzeń. Prace przebiegały bez zakłóceń w związku z powyższym termin oddania dźwigu oraz dopuszczenia go przez UDT do użytku nie został przekroczony, a wręcz przeciwnie prace zakończono 5

6 r. czyli na 11 dni przed terminem. W dniu r. Komisja techniczna odebrała prace bez uwag. II. W zakresie prac remontowych. 1. Realizacja Planu rzeczowo finansowego remontów na 2011 r. W I kwartale 2011 r. trwały następujące prace remontowe. Budowa drogi ppoż. w KD 3. Budowa drogi ppoż. w KD 3.została powierzona firmie KOMET za łączną kwotę, zgodną z planem remontów na 2010 r., w wysokości zł. Prace rozpoczęły się w dniu r. i trwały do dnia r., w którym ze względu na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiającymi dalsze prowadzenie prac budowlanych wstrzymano prace do czasu wystąpienia korzystnych warunków pogodowych, zobowiązując jednocześnie wykonawcę do zabezpieczenia placu budowy oraz złożonych materiałów. Zaawansowanie prac oszacowano na 40%. Ponadto z funduszu parkingowego zostały zlecone prace związane z budową miejsc parkingowych oraz odcinka drogi dojazdowej w kierunku cukierni Piast. Prace budowlane wznowiono w dniu r. zostały zakończone w dniu r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace w dniu bez uwag. Wymiana dźwigu w budynku Solec 58/60. Przetarg na: remont modernizację dźwigu osobowego w budynku Solec 58/60 odbył się w dniu r. Komisja Przetargowa po rozpatrzeniu ofert, przeprowadzeniu dodatkowych rozmów, negocjacji cenowych z oferentami postanowiła wybrać, w drodze głosowania, na wykonawcę prac firmę: LIFT SERVICE S.A. - Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych za cenę zł brutto (w planie remontów na 2011 r. przewidziano na te prace kwotę ). W dniu r. rozpoczęły się prace montażowe, które trwały do dnia r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Awaryjna wymiana 2 pionów ciepłej wody w budynku Solec 28. W związku z bardzo dużą awaryjnością instalacji ciepłej wody (instalacja cw wymieniana w 1993 r. bez zastosowania wkładek stabilizujących - termicznych w pionach cw i cyrkulacji ) zaistniała konieczność pilnej wymiany dwóch pionów ciepłej wody w budynku Solec 28. Prace zostały powierzone firmie KOMET za cenę ,83 zł brutto. Prace wykonano w terminie od r. do r. W dniu r. Komisja odebrała w/w prace bez uwag. III. Zamierzenia Zarządu na II kwartał 2011 r. W II kwartale 2011 r. Zarząd zamierza: 1) Zorganizować sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, 2) Rozpocząć procedury przetargowe prac remontowych przewidzianych w planie remontów na 2011 r. 3) Organizować i nadzorować wykonawstwo prac remontowych 4) Organizować i nadzorować działalność eksploatacyjną Spółdzielni (zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków). Prosimy o rzetelną ocenę naszej pracy i jej efektów Zarząd, 6

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r.

Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Protokół przyjęty na zebraniu w dniu 06 maja 2013 r. Protokół nr 5/36/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski D w dniach 21 maja 2013 r. Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisław Cywiński,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo