Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r."

Transkrypt

1 Warszawa, r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. W I kwartale 2011 r. Zarząd odbył 4 protokołowane posiedzenia, na których podjęto 2 uchwały dotyczące działalności Spółdzielni, a w szczególności: 1. Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem praw do lokali, W omawianym okresie Zarząd przyjął w poczet członków 10 osób, potwierdził ustanie członkowstwa w związku ze zbyciem własnościowego prawa do lokalu 11 osób oraz skreślił z rejestru członków 3 osoby w związku ze śmiercią. 2. Sporządzenie Sprawozdania finansowego za 2010 r. W I kwartale 2011 r. trwały prace związane z przygotowaniem Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r. W dniu r. przyjęto przygotowane przez Główną Księgową i Zarząd sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r. składające się z: bilansu wykazującego sumę ,47 zł. rachunku zysków i strat ,25 zł. informacji dodatkowej. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Sprawozdanie finansowe za 2010 r. zostało przekazane do badania firmie audytorskiej. 3. Sporządzenie Sprawozdania z pracy Zarządu za 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2010 r. stanowiące integralną część Sprawozdania finansowego Spółdzielni zostało przyjęte przez Zarząd w dniu r. Do Sprawozdania dołączono następujące załączniki: 1. Rozliczenie funduszu remontowego podstawowego 2. Rozliczenie funduszu remontowego budynków. 3. Analizę finansową, Sprawozdanie Zarządu wraz z Załącznikami przybliży członkom Spółdzielni zarówno wykonanie planu finansowego jak i planu remontów w 2010 r. oraz da podstawę do merytorycznej dyskusji na Walnym Zgromadzeniu podczas przyjmowania Sprawozdania finansowego Spółdzielni. 4. Uczestniczenie w badaniu Sprawozdania finansowego za 2008 r. W I kwartale 2011 r. Zarząd uczestniczył w badaniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r., przeprowadzonego zgodnie z wyborem Rady Nadzorczej przez Biegłego Rewidenta Pana Bogdana Broniewskiego z Biura Rachunkowego EKORA. Zarząd przedkładał biegłemu żądane dokumenty oraz składał stosowne wyjaśnienia oraz informacje. 1

2 5. Ustalenie wysokości zaliczkowych opłat za podgrzanie wody użytkowej oraz centralne ogrzewanie. W związku z dokonaniem rozliczeń kosztów ciepła zarówno na potrzeby podgrzania wody jak i centralnego ogrzewania stan kont wykazuje: 1. nadwyżkę przychodów nad kosztami w pozycji podgrzanie wody opłata stała o łącznej wysokości ,43 zł. 2. nadwyżkę przychodów nad kosztami w pozycji podgrzanie wody opłata zmienna o łącznej wysokości ,95 zł, 3. niedobór przychodów w stosunku do kosztów w pozycji centralne ogrzewanie w wysokości ,97 zł (dane dotyczą budynków bez podzielników kosztów). W związku z powyższym oraz po dokonaniu analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne nieruchomości Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję nowych stawek za centralne ogrzewanie (w budynkach nieopomiarowanych), podgrzanie wody opłata stała i opłata zmienna. W dniu r. Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowane stawki opłat, które wejdą w życie z dniem r. Powyższa decyzja przyczyni się do urealnienia stawek za podgrzanie oraz centralne ogrzewanie, co skutkować będzie wyeliminowaniem zarówno dopłat jak zbyt wysokich zwrotów po zakończeniu roku rozliczeniowego. Poniższe zestawienie obrazuje zmiany stawek we wszystkich trzech pozycjach. Podgrzanie wody - Podgrzanie wody - Centralne Budynki opłata stała opłata zmienna ogrzewanie Poprzednia Nowa Poprzednia Nowa Poprzednia Nowa stawka stawka stawka stawka stawka stawka Al.3 mają 5a 15,72 9,4 7,00 2,11 2,00 Al.3 mają 7b Solec 79 Solec 79A Dobra 17 Dobra 19 Solec 109 Solec 66 Solec 113 Dobra 18/20 Kruczkowskiego 12A Kruczkowskiego 14 Tamka 17 Solec 115 Kruczkowskiego 16 Tamka 19/23 Ludna 10 16,47 16,70 16,81 14,76 13,87 12,00 14,87 14,74 15,16 15,26 12,00 1,93 2,15 11,42 14,00 2,17 2,20 10,34 12,00 1,80 2,10 11,08 12,00 16,30 16,31 15,00 23,50 15,00 13,51 14,00 1,93 2,12 12,79 12,00 2,13 2,10 2,14 1,90 1,91 1,90 2,36 2,20 2,33 2,10 13,71 13,00 2,46 2,40 2

3 Orłowicza 6 Orłowicza 8 22,91 22,80 15,00 15,00 12,85 13,00 2,18 2,40 14,66 14,00 2,18 2,40 Potockiego 4 2,10 2,55 15,18 8,00 11,56 11,00 Solec 36 2,10 2,55 Solec 54 Solec 58/60 15,44 8,88 Solec 28 19,62 16,68 1,91 2,00 Solec 83 Solec 109 A Tamka 20 11,55 15,50 17,40 8,00 9,19 8,00 2,06 1,80 13,27 2,07 2,05 15,47 2,25 2,40 6. Ustalenie wysokości opłat za konserwację bram, furtek i domofonów. W związku z dokonaniem rozliczeń kosztów konserwacji: domofonów, bram, furtek i drzwi wejściowych do budynków za 2010 r. we wszystkich budynkach oraz na poszczególne budynki, stwierdzono nadwyżkę kosztów nad przychodami. Poniższe zestawienie obrazuje różnice między kosztami i przychodami: Przychody Koszty Różnica Konserwacja domofonów , , zł Powyższa różnica wynika z: 1. Dokonaniem w 2007 i 2008 r. montażu dodatkowych domofonów, bramofonów, bram i furtek w związku z grodzeniem zespołów budynków. 2. Zwiększoną ilością napraw ze względu na dewastację. 3. Wykonaniem remontów kapitalnych bram zamontowanych w latach 90 i na początku 2000 r. W związku z powyższym Zarząd dokonał analizy kosztów jakie Spółdzielnia poniosła na konserwację domofonów, bram i furtek w rozbiciu na nieruchomości ogrodzone w zespołach budynków (4 zespoły) oraz pojedyncze budynki. Ponadto oddzielnie przeanalizowano koszty związane z konserwacją domofonów oraz koszty związane z konserwacją bram i furtek ogrodzeń zewnętrznych. W przypadku konserwacji domofonów przychody w znacznej większości nieruchomości w pełni pokrywają koszty, a nawet wykazują pewną nadwyżkę przychodów nad kosztami, która niestety nie była w stanie pokryć kosztów konserwacji ogrodzeń zewnętrznych. Analiza ta dała podstawę do przyjęcia przez Radę Nadzorczą nowych realnych stawek za konserwację domofonów, bram i furtek. Zarząd działając zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej przystąpił do negocjacji cenowych z firmami konserwującymi te urządzenia. W toku negocjacji cenowych ustalono następujące warunki cenowe: 1. obniżenie stawki roboczogodziny z 40,00 zł do 29,22 zł, do rozliczania robót dodatkowych (awarie i dewastacje) firmie Elektromechanika Naprawy i Zakładanie Domofonów Marian Litwiniuk. 2. obniżenie stawki roboczogodziny z 40,00 zł do 30,00 zł, do rozliczania robót dodatkowych (awarie i dewastacje) firmie KONSYSTEM Jacek Hylaszek 3

4 Ponadto postanowiono powierzyć konserwację wszystkich domofonów (oprócz Tamka 20) firmie Elektromechanika Naprawy i Zakładanie Domofonów Marian Litwiniuk. Takie działanie oprócz obniżenia kosztów (po negocjacji stawki) przyczyni się do sprawniejszej obsługi konserwacyjnej urządzeń domofonowych. 7. Opracowanie projektów regulaminów niezbędnych do prawidłowej pracy Spółdzielni: Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali W związku z wnioskiem Lustratora dotyczącym aktualizacji Regulaminu rozliczania kosztów GZM, przygotowano projekt nowego Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali, który jest dostosowany do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt został przekazany Radzie Nadzorczej celem jego omówienia a następnie zatwierdzenia. W dniu Rada Nadzorcza wstępnie omówiła przedmiotowy regulamin i przekazała swoje sugestie Komisji ds. Członkowsko Mieszkaniowych. Po naniesieniu uwag przez Komisję Rada Nadzorcza w 3 kwartale powróci do procedowania powyżej wymienionego regulaminu. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. W związku z przyjętą przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr /2010 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku Potockiego 4, Zarząd opracował projekt Regulaminu przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle. Poprzedni regulamin w bardzo wielu punktach stracił swoją moc z powodu nowelizacji prawa spółdzielczego. Projekt został przekazany do zaopiniowania Komisji Członkowsko- Mieszkaniowej, a następnie po naniesieniu uwag przez Komisję, Radzie Nadzorczej. W dniu r., Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/2011 przyjęła przedmiotowy regulamin. 8. Opracowanie pism do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie: a) Opracowanie wniosku w sprawie ustalenia, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za udział w nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Solec 109 stanowiącej udział w działce ewidencyjnej nr 3/5 z obrębu o powierzchni m 2, dokonanej pismem Członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2010 r. jest nieuzasadniona i bezskuteczna. W związku z wypowiedzeniem dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Solec 109 stanowiącej udział w działce ewidencyjnej nr 3/5 z obrębu o powierzchni m 2, dokonanej pismem Członków Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2010 r. Zarząd opracował wniosek do SKO dla Spółdzielni i dla członków Spółdzielni, którzy przekształcili spółdzielcze własnościowe prawo do lokali w nieruchomości Solec 109. Zlecono również wykonanie operaty szacunkowego pomocnego przy prowadzeniu sprawy przed SKO. Operat szacunkowy wykonany na zlecenie Spółdzielni określa wartość jednostkową m 2 prawa własności przedmiotowej nieruchomości na 4 299zł/m 2, natomiast operat szacunkowy wykonany przez Miasto ST. Warszawa określa wartość jednostkową na zł. W związku z powyższym uzyskaliśmy wartość gruntu o 20% mniejszą niż wartość określona w decyzji Miasta. Operat szacunkowy wraz z pismem przewodnim opracowanym przez Radcę prawnego został przesłany do SKO w celu dołączenia do złożonego do SKO w dniu r. Wniosku w sprawie ustalenia, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona i bezskuteczna. 4

5 b) Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy sygn. akt KOC/1285/60/08 stwierdzającej nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. ST. Warszawy z dnia orzekającego o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 66. W związku z wpłynięciem do siedziby Spółdzielni w dniu r. Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzającego nieważność orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. ST. Warszawy z dnia orzekającego o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Solec 66.Zarząd wspólnie z Radcą prawnym opracował wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z powodu nie włączenia do postępowania osób, które na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nabyły odrębną własność w przedmiotowej nieruchomości w tym udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntu (17 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy) 9. Podjęcie decyzji w sprawie podpisania umowy na wykonanie remontu dźwigu osobowego Tamka 19/23 po pożarze. W związku z pożarem (podpalenie) dźwigu osobowego w budynku Tamka 19/23 jaki miał miejsce w dniu r. oraz po wykonaniu: 1. Zabezpieczenia w dniu r. przez firmę Thyssen - obecnego konserwatora dźwigu, 2. Zgłoszenia w dniu r. podpalenia dźwigu wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy do Komendy Policji, 3. Zgłoszenia w dniu r. szkody do ubezpieczyciela, 4. Uczestniczeniu w dniu r., wraz z Policją oraz firmą Thyssen na oględzinach spalonego dźwigu wraz ze złożeniem stosownych wyjaśnień Policji. 5. Wykonaniu w dniu r. oszacowania zniszczeń przez firmę Thyssen obecnego konserwatora dźwigu w celu złożenia oferty cenowej dotyczącej remontu dźwigu po pożarze, 6. Zgłoszeniu zapytania ofertowego na wykonanie monitoringu zabezpieczają przedmiotowy dźwig przed dalszymi aktami dewastacji (wcześniejsze dwie udaremnione przez mieszkańców próby podpalenia przedmiotowego dźwigu) postanowiono ze względu na: konieczność jak największego skrócenia procedur (nieczynny jedyny dźwig w budynku 9 kondygnacyjnym), konieczność dostosowania wymienianych elementów dźwigu do części które nie uległy zniszczeniu, wybrać na wykonawcę remontu dźwigu firmę Thyssen za cenę zł. plus 8% VAT łącznie zł. Koszty te zostaną pomniejszone o kwotę, którą Spółdzielnia uzyska z odszkodowania od ubezpieczyciela. Ponadto, w celu uniknięcia ponownych prób podpalenia dźwigu w przypadku nie wykrycia sprawców przez Policję, postanowiono doposażyć budynek w instalację monitoringu. O wszystkich ustaleniach informowano i uzyskiwano akceptację Prezydium Rady Nadzorczej. W dniu r. podpisano umowę z firmą Thyssen na remont dźwigu po pożarze, która zakładała wykonanie prac do dnia r. W dniu r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe dźwigu, natomiast w dniu r. rozpoczęto montaż nowych urządzeń. Od dnia r. trwał rozruch dźwigu, jazdy testowe oraz dostrojenie urządzeń. Prace przebiegały bez zakłóceń w związku z powyższym termin oddania dźwigu oraz dopuszczenia go przez UDT do użytku nie został przekroczony, a wręcz przeciwnie prace zakończono 5

6 r. czyli na 11 dni przed terminem. W dniu r. Komisja techniczna odebrała prace bez uwag. II. W zakresie prac remontowych. 1. Realizacja Planu rzeczowo finansowego remontów na 2011 r. W I kwartale 2011 r. trwały następujące prace remontowe. Budowa drogi ppoż. w KD 3. Budowa drogi ppoż. w KD 3.została powierzona firmie KOMET za łączną kwotę, zgodną z planem remontów na 2010 r., w wysokości zł. Prace rozpoczęły się w dniu r. i trwały do dnia r., w którym ze względu na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiającymi dalsze prowadzenie prac budowlanych wstrzymano prace do czasu wystąpienia korzystnych warunków pogodowych, zobowiązując jednocześnie wykonawcę do zabezpieczenia placu budowy oraz złożonych materiałów. Zaawansowanie prac oszacowano na 40%. Ponadto z funduszu parkingowego zostały zlecone prace związane z budową miejsc parkingowych oraz odcinka drogi dojazdowej w kierunku cukierni Piast. Prace budowlane wznowiono w dniu r. zostały zakończone w dniu r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace w dniu bez uwag. Wymiana dźwigu w budynku Solec 58/60. Przetarg na: remont modernizację dźwigu osobowego w budynku Solec 58/60 odbył się w dniu r. Komisja Przetargowa po rozpatrzeniu ofert, przeprowadzeniu dodatkowych rozmów, negocjacji cenowych z oferentami postanowiła wybrać, w drodze głosowania, na wykonawcę prac firmę: LIFT SERVICE S.A. - Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych za cenę zł brutto (w planie remontów na 2011 r. przewidziano na te prace kwotę ). W dniu r. rozpoczęły się prace montażowe, które trwały do dnia r. Komisja GZMiT odebrała przedmiotowe prace bez uwag. Awaryjna wymiana 2 pionów ciepłej wody w budynku Solec 28. W związku z bardzo dużą awaryjnością instalacji ciepłej wody (instalacja cw wymieniana w 1993 r. bez zastosowania wkładek stabilizujących - termicznych w pionach cw i cyrkulacji ) zaistniała konieczność pilnej wymiany dwóch pionów ciepłej wody w budynku Solec 28. Prace zostały powierzone firmie KOMET za cenę ,83 zł brutto. Prace wykonano w terminie od r. do r. W dniu r. Komisja odebrała w/w prace bez uwag. III. Zamierzenia Zarządu na II kwartał 2011 r. W II kwartale 2011 r. Zarząd zamierza: 1) Zorganizować sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, 2) Rozpocząć procedury przetargowe prac remontowych przewidzianych w planie remontów na 2011 r. 3) Organizować i nadzorować wykonawstwo prac remontowych 4) Organizować i nadzorować działalność eksploatacyjną Spółdzielni (zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków). Prosimy o rzetelną ocenę naszej pracy i jej efektów Zarząd, 6

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Grodzenie nieruchomości lub zespołu.

Grodzenie nieruchomości lub zespołu. Regulamin korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle. Grodzenie nieruchomości lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ...

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ... Uchwała Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie określenia liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Warszawa, 13.01.2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za IV kwartał 2011 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r. Warszawa, 30.10.2008 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1.Uchwała ZPCz Nr 7/XI/07 2. Statut Spółdzielni 3. Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w I półroczu 2008 r.

Informacja Zarządu o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w I półroczu 2008 r. Warszawa, 30.06.2008 r. Informacja Zarządu o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle w I półroczu 2008 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres styczeń wrzesień 2014 r.

Informacja o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres styczeń wrzesień 2014 r. Warszawa, 10.10.2014 r. Informacja o działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres styczeń wrzesień 2014 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO (jednolity tekst) 1 Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 1 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ POWIŚLE

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ POWIŚLE PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ POWIŚLE Plan finansowy na rok 2015 został sporządzony o przewidywane wykonanie za rok 2014. Do planu przyjęto prognozowany na rok 2015 w ustawie

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM ENERGETYK I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Omówienie stanu prawnego nieruchomości AL. 3 Maja 12, będącej majątkiem wspólnym powstałym po podziale Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Omówienie stanu prawnego nieruchomości AL. 3 Maja 12, będącej majątkiem wspólnym powstałym po podziale Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Warszawa dnia 11.03.2015 r, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle Omówienie stanu prawnego nieruchomości AL. 3 Maja 12, będącej majątkiem wspólnym powstałym po podziale Śródmiejskiej

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie R egulamin G ospodarki Finansowe 1.1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich członków.

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH R E G U L A M I N ROZLICZEŃ KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. Postanowienia ogólne 1.1.Członkowie Spółdzielni obowiązani

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r.

Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.12.2013r. Obecni według załączonej listy. P. Kieca uczestniczył w części posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad: 1 Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Żoliborz IV z dnia 13.03.2012r. Na posiedzenie Rady Osiedla w dniu 22.03.2012r.

STANOWISKO Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Żoliborz IV z dnia 13.03.2012r. Na posiedzenie Rady Osiedla w dniu 22.03.2012r. STANOWISKO Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Żoliborz IV z dnia 13.03.2012r. Na posiedzenie Rady Osiedla w dniu 22.03.2012r. W sprawie wykonania planu gospodarczo-finansowego osiedla Żoliborz IV za rok 2011.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. Podstawa prawna: REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna: 2. Ustawa - Prawo Spółdzielcze. 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa o rachunkowości. 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale http://www.chsm.com.pl/akty_regulaminy/regulaminy/regulamin_zasady_rozliczania_kosztow Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Podstawa prawna 3 2. Cel tworzenia funduszu 3 3. Sposób tworzenia funduszu 4 4. Sposób wykorzystania funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres 1.01.2007 r. 31.12.2007 r. Część ogólna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres 1.01.2007 r. 31.12.2007 r. Część ogólna Warszawa, 12.03.2008 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za okres 1.01.2007 r. 31.12.2007 r. Część ogólna I. Wstęp. Zasoby Spółdzielni na 31.12.2007 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo