5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali."

Transkrypt

1 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców na : a) eksploatację podstawową b) remonty c) modernizację d) podatki i ubezpieczenia e) utrzymanie dźwigów f) utrzymanie zbiorczych anten telewizyjnych, g) utrzymanie domofonów h) dostawę centralnego ogrzewania i ciepłej wody i) dostawę wody i odprowadzenie ścieków j) dostawę energii elektrycznej k) wywóz nieczystości stałych Koszty ewidencjonowane są w wielkościach netto ( bez VAT) z podatkiem VAT nie podlegającym odliczeniu II OKREŚLENIE FIZYCZNYCH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi stosowanymi w SM "NOWA" są : 1. Jeżeli dla rozliczania składnika kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest 1 m² powierzchni użytkowej lokali, to przyjmuję się powierzchnię wg projektu technicznego budynku. 2. Jeżeli dla rozliczania składnika kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jednostką fizyczną jest mieszkanie, to przyjmuje się za jedno mieszkanie oddane do użytku. 3. Jeżeli dla rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi fizyczną jednostką rozliczeniową jest liczba osób, to uwzględnia się osoby zameldowane w poszczególnych lokalach na pobyt stały i czasowy, bez osób zameldowanych czasowo poza danym lokalem po udokumentowaniu tego faktu, na pisemny wniosek głównego lokatora. III ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW

2 1. Rozliczanie kosztów eksploatacji podstawowej Do kosztów eksploatacji podstawowej zalicza się : a ) koszty konserwacji budynków, w skład których wchodzą : - robocizna konserwatorów z narzutami, - materiały pobierane do konserwacji. Koszty gromadzone są w układzie - na poszczególne administracje i rozliczane na budynki. b ) koszty sprzątania, w skład których wchodzą : - robocizna sprzątaczek z narzutami, - pobrane środki czystości. Koszty gromadzone są w układzie na poszczególne administracje i rozliczane na budynki. Jednostka rozliczeniowa - powierzchnia użytkowa. c) koszty transportu, w skład których wchodzą : - wydatki poniesione na transport obcy - robocizna zaopatrzeniowca SM Nowa z narzutami - koszty utrzymania samochodu dostawczego. Koszty gromadzone są w układzie - łącznie dla całych zasobów i rozliczane na budynki. Jednostka rozliczeniowa - powierzchnia użytkowa. d) koszty utrzymania zieleni, w skład których wchodzą: koszty zakupu roślin oraz usług obcych związanych z utrzymaniem zieleni. Koszty gromadzone są w układzie na poszczególne administracje i rozliczane na budynki. Jednostka rozliczeniowa - powierzchnia użytkowa. e) koszty utrzymania administracji osiedlowej, w skład których wchodzą: - płace kierownika administracji, referenta, administratora, magazyniera i techników z narzutami, - koszty utrzymania siedziby administracji a w szczególności : woda, energia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, amortyzacja itp. Koszty gromadzone są w układzie na poszczególne administracje i rozliczane na budynki i lokale użytkowe. Jednostka rozliczeniowa powierzchnia użytkowa zasobów administracji. f ) inne usługi związane bezpośrednio z eksploatacją budynków, a w szczególności : usługi kominiarskie, dezynsekcja, deratyzacja itp. Koszty gromadzone są w układzie wg administracji osiedlowych i rozliczane na budynki. g ) rozliczenie podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu od podatku należnego, dotyczącego zakupionych usług związanych z

3 eksploatacją. Koszty gromadzone są układzie dla całości administrowanych zasobów i rozliczane na budynki oraz lokale użytkowe. h) koszty ogólnozakładowe, w skład których wchodzą : - wynagrodzenia pracowników dyrekcji z narzutami, - materiały biurowe, - amortyzacja, - koszty utrzymania siedziby spółdzielni, - koszty szkoleń i prenumerat, - koszty ogłoszeń i reklam, - koszty obsługi komputerowej i informatycznej, - koszty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, sądowe itp. Koszty gromadzone są w układzie łącznie dla całej spółdzielni i rozliczane na budynki oraz lokale użytkowe. i) koszty pogotowia awaryjnego, w skład których wchodzą koszty naliczone przez przedsiębiorstwa świadczące spółdzielni usługę pogotowia awaryjnego. Koszty gromadzone są w układzie łącznie dla całej spółdzielni i rozliczane na budynki. j) koszty energii elektrycznej, w skład których wchodzą obciążenia za energie zużytą dla oświetlenia pomieszczeń wspólnego użytku. Koszty gromadzone są w układzie na poszczególne budynki. Powyższe koszty rozliczane są comiesięcznie. Podstawą do ustalenia miesięcznej spółdzielczej stawki opłaty eksploatacyjnej na 1 m² powierzchni użytkowej stanowi - zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan rzeczowo finansowy na następny rok i łączne koszty eksploatacyjne budynków SM Nowa - uchwały ZPCz - inne przepisy m.in. ustawa o ochronie praw lokatorów 2. Rozliczenie kosztów remontów Rozliczenia kosztów remontów odbywa się na wyodrębnionym koncie funduszu remontowego w układzie budynkami, na kontach kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ewidencjonuje się naliczone odpisy na funduszu remontowym gromadzone w układzie wg źródeł pochodzenia środków finansowych : a) odpisy naliczane lokatorom rozliczane comiesięcznie na budynki. b) inne odpisy nie rozliczane na budynki. Podstawę do ustalenia miesięcznej spółdzielczej stawki odpisu na remonty

4 na 1m² powierzchni użytkowej mieszkania stanowi : - plan rzeczowo-finansowy zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na następny rok - plan remontów na następny rok zatwierdzany przez Przedstawicieli Członków i Radę Nadzorczą, - decyzje ZPCz. 3.Rozliczenia kosztów modernizacji. Rozliczenie kosztów modernizacji odbywa się na podstawie regulaminu rozliczenia kosztów modernizacji budynków mieszkalnych SM Nowa. Podstawę do ustalenia miesięcznej Spółdzielczej stawki opłat na modernizację stanowi zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na następny rok plan rzeczowo- finansowy. 4. Rozliczanie kosztów podatków i ubezpieczeń Do kosztów podatków i ubezpieczeń zalicza się odprowadzone do Urzędów Miejskich i Gminnych podatki od gruntu i od nieruchomości, opłatę za wieczystą dzierżawę oraz raty za ubezpieczenie budynków zapłacone firmą ubezpieczeniowym. Koszty gromadzi się odrębnie dla lokali mieszkalnych i użytkowych. Koszty dotyczące lokali mieszkalnych rozliczane są comiesięcznie na budynki mieszkalne. Podstawą do ustalenia spółdzielczej miesięcznej stawki opłaty na podatki i ubezpieczenia na 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania jest : - zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na następny rok plan rzeczowofinansowy - Uchwały Urzędów Miejskich i Gminnych w sprawie stawek podatków. 5. Rozliczenie kosztów dostawy centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Koszty dostawy centralnego ogrzewania i ciepłej wody gromadzone są w układzie wg budynków. Na koszty dostawy c.o. i c.w składają się : - opłaty stałe naliczane przez dostawcę za budynek comiesięcznie przez cały rok, - opłaty za zużyte przez budynek ciepło w okresie grzewczym, - podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku, należnego, gromadzony dla całości budynków mieszkalnych i rozliczony comiesięcznie na budynki mieszkalne. - roczna rata należności za podzielniki i za rozliczenie kosztów przez firmę rozliczającą. Rozliczenie kosztów dostawy co. i c.w. na lokale oraz ustalenie stawek opłat zaliczkowych odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.

5 6. Rozliczanie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Na koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków składają się : - należności za powyższe usługi naliczane przez dostawcę, zmniejszone o bonifikaty udzielane przez dostawcę, - koszty rozliczenia zużycia wody wg wodomierzy indywidualnych naliczane przez firmę rozliczającą, - podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od należnego dotyczący zakupu wody i odprowadzenia ścieków, Koszty gromadzone są wg budynków. Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków na lokale oraz ustalenie stawki opłat za wodę i ścieki oraz opłaty za rozliczenie odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą regulaminu rozliczania poboru wody i odprowadzenia ścieków na podstawie wskazań wodomierzy. 7. Rozliczenie kosztów wywozu nieczystości stałych. Na koszty wywozu nieczystości stałych składają się : - należności naliczane comiesięcznie przez przedsiębiorstwa wywozowe, - należności za okresowe wywozy śmieci wielkogabarytowych - podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego związany z zakupami wymienionych powyżej usług. Jednostka rozliczeniowa ilość osób korzystających z usług. Podstawę do ustalenia spółdzielczej stawki opłaty za wywóz nieczystości stałych na osobę na miesiąc stanowi plan rzeczowo-finansowy zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na następny rok. Koszty gromadzone są w układzie odrębnie dla Żor i Suszca i odrębnie dla Jastrzębia i Kaczyc oraz odrębnie dla lokali użytkowych, rozliczane comiesięcznie na budynki. Wysokość stawek opłat za wywóz nieczystości uchwalana jest przez Radę Nadzorczą odrębnie dla Żor i Suszca i odrębnie dla Jastrzębia i Kaczyc. 8. Rozliczenie kosztów utrzymania dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych. Do kosztów utrzymania dźwigów zalicza się : - comiesięczne należności naliczane przez firmy usługowe za bieżącą konserwację dźwigów, pomniejszone o udzielone zniżki za przestoje dźwigów obciążające firmy konserwacyjne, - roczną opłatę za nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, - zużyta przez dźwig energię elektryczną wg kalkulacji inspektora ds. elektrycznych, rozliczaną w okresach półrocznych. - podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od należnego związany z zakupami powyższych usług. Koszty gromadzone są w układzie odrębnie dla Żor i odrębnie dla

6 Jastrzębia, rozliczane comiesięcznie na budynki mieszkalne. Jednostka rozliczeniowa ilość osób korzystających. Do obliczenia ilości osób korzystających w budynku uwzględnia się : - w budynkach z windami czteroprzystankowymi ilość osób w mieszkaniach położone powyżej drugiego piętra, - w budynkach z windami jedenastoprzystankowymi j.w., dodatkowo połowę ilości osób w mieszkaniach na II piętrze. Podstawę do ustalenia spółdzielczej miesięcznej stawki opłaty za korzystanie z dźwigu za osobę stanowi plan rzeczowo- finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na następny rok. 9. Rozliczenie kosztów utrzymania anten zbiorczych Do kosztów utrzymania anten zbiorczych zalicza się : - comiesięczne należności naliczane przez firmy usługowe za bieżącą konserwację anten zbiorczych, - zużytą przez urządzenia antenowe energię elektryczną wg kalkulacji inspektora ds. elektrycznych, rozliczaną w okresach półrocznych. - inne koszty związane z utrzymaniem. rozbudową i modernizacją systemu za zgodą Rady Nadzorczej, - podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od należnego związany z zakupami powyższych usług. Koszty gromadzone są w układzie łącznie dla całych zasobów i rozliczane comiesięcznie na budynki. Jednostka rozliczeniowa ilość mieszkań wyposażonych w gniazdo anteny zbiorczej. Podstawę do ustalenia spółdzielczej miesięcznej stawki opłat za korzystanie z anteny zbiorczej za mieszkanie stanowi plan rzeczowo finansowy zatwierdzony przez Radą Nadzorczą na następny rok. 10. Rozliczenie kosztów utrzymania domofonów Do kosztów utrzymania domofonów zalicza się : - comiesięczne należności naliczane przez firmy usługowe za bieżącą konserwację domofonów, - zużytą przez urządzenia domofonowe energię elektryczna wg kalkulacji inspektora ds. elektrycznych rozliczaną w okresach półrocznych, - inne koszty związane z utrzymaniem i rozbudową systemu za zgodą Rady Nadzorczej - podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od należnego związany z zakupami powyższych usług. Koszty gromadzone są w układzie łącznie dla całych zasobów i rozliczane comiesięcznie na budynki. Jednostka rozliczeniowa - ilość mieszkań z dostępem do instalacji domofonowej objętej umową o konserwację.

7 11. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej dostarczonej do mieszkań. Podstawę do ustalenia należności za energię elektryczną zużytą w mieszkaniach stanowią wskazania podliczników i ceny dostawcy energii. 12. Oprócz powyższych opłat Rada Nadzorcza ustala w oparciu o zatwierdzony roczny plan rzeczowo-finansowy następujące opłaty eksploatacyjne : a) stawkę czynszu dla lokatorów zajmujących mieszkania na podstawie umowy najmu, c) stawkę czynszu najmu pomieszczeń dodatkowych nie przeznaczonych na działalność gospodarczą d) stawkę opłaty za korzystanie z punktu oświetleniowego w piwnicy. Rada Nadzorcza może wprowadzić dodatkowe opłaty wynikające z uzasadnionych kosztów. Opłaty ustalone w oparciu o stawki opłat określone w punktach: 1,4,8,9,10 stanowią opłatę eksploatacyjną członków spółdzielni posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu. Ołaty ustalone w oparciu o stawki opłat określonych w punktach 1,2,3,4,8,9,10 stanowią czynsz lokatorów posiadających umowę najmu mieszkania. IV. UPUSTY W OPŁATACH Wysokość upustów wynosi 1/30 opłaty miesięcznej za daną usługę na dzień udokumentowanego niedostarczenia usługi. Upusty nalicza się najpóźniej do 2 miesięcy od miesiąca, w którym ustała przyczyna udzielenia upustu. Globalne kwoty udzielonych upustów stanowią zmniejszenie przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. V ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I WYCHOWAWCZEJ 1. Spółdzielnia w wykonaniu obowiązków statutowych w postaci działalności społeczno-wychowawczej polegającej na krzewieniu zasad spółdzielczości i samorządności, może w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej na rzecz inicjatyw lokalnych dla dobra lokatorów zasobów mieszkaniowych SM Nowa. 2. Roczne limity pomocy finansowej ustalane są przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

8 3. Środki wydatkowane na cele określone w ust.1 mogą pochodzić wyłącznie z przychodów z działalności nie związanej z eksploatacją budynków mieszkalnych. 4. Pomoc finansowa nie może być udzielana na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wykraczającym poza użyteczność publiczną oraz na rzecz sportu kwalifikowanego ( wyczynowego ). 5. Jednorazowe wydatkowanie kwoty do 1000,00 zł/1 beneficjenta należy do wyłącznej kompetencji Zarządu, na wydatkowanie kwot przekraczających 1000,00 zł/1 beneficjenta Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. (Uchwała nr 140/2001). Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU-ZDROJU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU-ZDROJU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU-ZDROJU 2013 ROK WPROWADZENIE: Oprócz realizacji zadań statutowych, w tym sprecyzowanych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV.

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV. SPIS TREŚCI: REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody do mieszkań i lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej R.S.M. nr 4/1/2014 z dnia 28.01.2014r Regulamin rozliczania kosztów centralnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach PODSTAWY NORMATYWNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

2. Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd.

2. Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd. Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody do celów gospodarczych w zasobach Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JASKÓŁKA" w Tarnowie

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASKÓŁKA w Tarnowie a) R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JASKÓŁKA" w Tarnowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Niniejszy regulamin został opracowany na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały nr 13/2014 Rady Nadzorczej z dn. 17.03.2014 r. Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Bardziej szczegółowo