Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r."

Transkrypt

1 Warszawa, r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za 2008 r. Rozdział I. Skład osobowy Rady Nadzorczej. Rok 2008 jest drugim rokiem pracy Rady Nadzorczej wybranej na kadencję na lata Rok kalendarzowy rozpoczęliśmy w następującym składzie: 1. Mieczysław Borysiewicz, 2. Irena Higersberger, 3. Józef Janiak, 4. Mirosław Kowalski, 5. Jadwiga Krawiec, 6. Janusz Ogonowski, 7. Barbara Ostaszewska, 8. Waldemar Sadura, 9. Jerzy Sikora, 10. Grażyna Stadnicka, 11. Stefan Stefanoff, 12. Blandyna Wasilewska, 13. Barbara Wierzbicka, 14. Aleksandra Zawodniak. Do dnia r. Radzie Nadzorczej przewodniczyło prezydium w następującym składzie: 1. Mirosław Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Mieczysław Borysiewicz Zastępca Przewodniczącego, 3. Barbara Wierzbicka Sekretarz. 4. Barbara Ostaszewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 5. Waldemar Sadura, - Przewodniczący Komisji GZMiT, 6. Jerzy Sikora przewodniczący Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej. W dniu r. Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnację czterech członków Rady Nadzorczej w tym jej Przewodniczącego. Osobami, które złożyły rezygnacje były: 1. Józef Janiak 2. Mirosław Kowalski, 3. Janusz Ogonowski 4. Aleksandra Zawodniak. Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o nie uzupełnianiu składu Rady do jesiennego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego, od tego dnia Rada Nadzorcza pracowała w okrojonym dziesięcioosobowym składzie. Na pierwszym, po Walnym Zgromadzeniu, posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. członkowie Rady dokonali wyboru nowego Przewodniczącego. Na mocy uchwały nr 12/2008 nową Przewodniczącą Rady Nadzorczej pozostała Pani Blandyna Wasilewska. We wrześniu 2008 r. z pracy w Radzie Nadzorczej zrezygnowało następnych dwóch członków: 1

2 1. Mieczysław Borysiewicz, 2. Stefan Stefanoff. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. dokonano wyborów uzupełniających z zachowaniem wcześniej przyjętego parytetu wyborczego do Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci proporcjonalnie do ilości członków zamieszkujących terytorium poszczególnych Komitetów Domowych w ten sposób, że na każdą rozpoczętą liczbę 140 członków Spółdzielni wybierany jest jeden członek Rady Nadzorczej zgodnie z tym parytetem do Rady Nadzorczej wybrani zostali: 1. Włodzimierz Czerwiński, 2. Marian Kepal, 3. Marek Kusiak, 4. Jan Ostrochulski, 5. Kamil Płodowski, 6. Mirosława Rogozińska, 7. Barbara Stojanowska. Na pierwszym, po Walnym Zgromadzeniu, posiedzeniu Rada Nadzorcza w dniu r. dokonała wyborów do Prezydium i poszczególnych Komisji. W wyniku wyborów ukonstytuował się następujący skład Prezydium Rady Nadzorczej oraz jej Komisji: Prezydium Rady Nadzorczej: 1. Blandyna Wasilewska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 2. Jerzy Sikora Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 3. Barbara Wierzbicka Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Barbara Ostaszewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 5. Waldemar Sadura Przewodniczący Komisji GZMiT, 6. Mirosława Rogozińska Przewodnicząca Komisji Członkowsko Mieszkaniowej. Komisja Rewizyjna: 1. Barbara Ostaszewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 2. Jan Ostrochulski, 3. Kamil Płodowski. Komisja GZMiT: 1. Waldemar Sadura Przewodniczący Komisji GZMiT, 2. Grażyna Stadnicka, 3. Marek Kusiak, 4. Barbara Stojanowska. Komisja Członkowsko Mieszkaniowa: 1. Mirosława Rogozińska Przewodnicząca Komisji Członkowsko Mieszkaniowej. 2. Irena Higersberger, 3. Jadwiga Krawiec, 4. Włodzimierz Czerwiński. 2

3 Rozdział II. Działalność Rady Nadzorczej i jej Komisji. W 2008 r. Rada Nadzorcza odbyła 15 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 31 uchwał dotyczących działalności Spółdzielni. 1. W zakresie spraw organizacyjno-prawnych. W zakresie spraw organizacyjno prawnych Rada Nadzorcza korzystała z pomocy Komisji Członkowsko Mieszkaniowej, która w swoich statutowych obowiązkach przypisane ma sprawowanie nadzoru nad sprawami organizacyjnymi Spółdzielni poprzez: 1. nadzór nad sprawami związane z członkostwem, 2. nadzór nad sprawami związanymi ze spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, 3. nadzór nad sprawami związanymi z najmem lokali użytkowych, 4. opiniowanie regulaminów wymaganych przez Prawo oraz niezbędnych do sprawnego działania Spółdzielni. 1. Wybór i zatrudnienie Prezesa Zarządu. W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu Pani Bożenny Chmielewskiej z pełnionej przezeń funkcji, w dniu r. Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs w celu wyboru nowego Prezesa Spółdzielni. Po przeglądzie wszystkich złożonych ofert oraz po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami na Prezesa Zarządu wybrano Panią Małgorzatę Szatan. 2. Omawianie spraw związanych z przekształceniami własnościowego prawa do lokali w odrębną własność oraz stanu prawnego gruntów będących w użytkowaniu Spółdzielni. W dniu r. Rada Nadzorcza przyjęła przygotowany przez Zarząd Raport w sprawie realizacji Art ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Raport ten zawierał: Inwentaryzację prac wykonanych przez poprzedni Zarząd. Koncepcję przeprowadzenia uwłaszczenia Członków Spółdzielni. Wykaz prac niezbędnych do realizacji tego zadania. Przewidywane koszty. Harmonogram prac. Dokument ten w przyszłości posłuży Radzie Nadzorczej do kontroli realizacji prac związanych z przekształcaniem spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. 3. Ustalanie spraw organizacyjnych dwóch Walnych Zgromadzeń. Rada Nadzorcza pilotowała organizacje dwóch Walnych Zgromadzeń członków naszej Spółdzielni. Nadzorowała: Przygotowanie projektów Porządków obrad Walnych Zgromadzeń, Przygotowanie kompletu niezbędnych materiałów na Walne Zgromadzenia, Przygotowanie Projektów Uchwał na Walne Zgromadzenia. 4. Zmiana schematu organizacyjnego Spółdzielni. Realizując wniosek przyjęty na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 11 listopada 2007 r. dotyczący obsługi prawnej Spółdzielni (zmniejszenie wymiaru etatu), Rada Nadzorcza przychyliła się do 3

4 wniosku Zarządu o likwidację stanowiska Radca Prawny. Obsługa prawna Spółdzielni realizowana jest poprzez umowę z Kancelarią Prawną. 5. Opracowanie, wspólnie z Zarządem i rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu regulaminów: a) Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, b) Regulamin Rady Nadzorczej. W związku z koniecznością zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powyżej wymienionych regulaminów Rada Nadzorcza czynnie uczestniczyła w tworzeniu ich projektów. Regulaminy zostały rekomendowane Walnemu Zgromadzeniu i w dniu r. Uchwałami Nr 1/2008 i 12/2008 przyjęte do stosowania, dając podstawy prawne do działania dwóm najważniejszym organom Spółdzielni. 6. Opracowania i zatwierdzenie regulaminów: a) Regulamin wprowadzenia na roboty budowlane, b) Regulamin odbioru robót budowlanych, W dniu r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały zatwierdzające wyżej wymienione regulaminy, są one uzupełnieniem Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na wyłonienie wykonawcy usług budowlanych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle. Dzięki tym regulaminom został w pełni zabezpieczają udział organów społecznych w realizacji planu remontów we wszystkich jego fazach, od wyboru oferentów poprzez realizację robót do ich odebrania. c) Regulamin najmu lokali oraz powierzchni reklamowych. W dniu r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 7/2008 przyjęła Regulamin najmu lokali oraz powierzchni reklamowych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, powyższe działanie było realizacją wniosku z Lustracji, która odbyła się w 2007 r. Regulamin oprócz szczegółowego omówienia organizacji przetargów reguluje również kwestię wynajmu powierzchni reklamowych. Ponadto zawiera podstawowe warunki jakie muszą być zawarte w umowach podpisywanych z najemcami lokali. d) Regulamin korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle W dniu r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 29/2008 przyjęła Regulamin korzystania z terenów zagrodzonych posesji oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenach będących w użytkowaniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Powiśle powyższe działanie podyktowane było zwiększeniem ilości ogrodzonych posesji w zasobach naszej Spółdzielni, a przez to koniecznością wprowadzenia jednolitych zasad korzystania przez członków z zagrodzonych terenów. 2. W zakresie spraw finansowych. W zakresie spraw finansowych Rada Nadzorcza korzystała z pomocy Komisji Rewizyjnej, która w swoich statutowych obowiązkach przypisane ma sprawowanie nadzoru nad sprawami finansowymi Spółdzielni poprzez: 1. rekomendowanie planów finansowych przedkładanych przez Zarząd, 2. rozpatrywanie i ocena okresowych sprawozdań Zarządu, 3. rozpatrywanie i ocena okresowych sprawozdań finansowych Spółdzielni. 4

5 4. opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu, 5. uczestniczenie w badaniach rocznych sprawozdań finansowych wykonywanym przez biegłego rewidenta., 1. Uchwalanie stawek opłat za używanie lokali. uchwalenie nowych, zróżnicowanych stawek za konserwację domofonów, które pozwoliły na pokrycie kosztów jakie Spółdzielnia poniosła w 2008 r. uchwalenie nowych stawek za konserwacje dźwigów, które pozwoliły na pokrycie kosztów jakie Spółdzielnia poniosła na ten cel w 2008 r. zatwierdzenie opłat za korzystanie z indywidualnych miejsc postojowych oraz parkingów. uchwalenie nowej stawki za wywóz odpadów komunalnych, w związku ze zmianami cen tej usługi. 2. Realizacja wniosku złożonego na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. w sprawie zrównoważenia nakładów finansowych Zgodnie z wnioskiem złożonym na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wykonanej przez Zarząd analizy wydatków w podziale zarówno na Komitety Domowe jak i poszczególne nieruchomości. oraz uszeregowania nieruchomości pod względem wydatków na prace remontowe przypadające na 1 m 2 danej nieruchomości, w kolejności od największych nakładów do najmniejszych. Powyższa analiza stanowi Załącznik do sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu r. 3. Kontrola rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2007 r. Przed czerwcowym Walnym Zgromadzeniem Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2007 r. oraz Sprawozdania finansowego za 2007 r. Ponadto Rada Nadzorcza omówiła Raport biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie finansowe Spółdzielni. Działania te pozwoliły na rekomendowanie powyżej wymienionych Sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu. W dniu 14 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie Uchwałami nr 2/2008 oraz 3/2008 zatwierdziło sprawozdania, zobowiązując Zarząd do ich rejestracji w rejestrze sądowym oraz Urzędzie Skarbowym. 4. Nadzór nad wykonaniem planu finansowego Spółdzielni na 2008 r. W dniu r. Rada Nadzorcza szczegółowo omawiała a następnie przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za I półrocze 2008 r. składające się z: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I półrocze 2008 r. Załącznika nr 1 Wpływy funduszu remontowego na r. wraz z realizacją Planu Rzeczowo Finansowego Remontów na 2008 r. Załącznika nr 2 Środki pieniężne, należności i zobowiązania wg stanu na dzień r. Załącznika nr 3 Koszty eksploatacji w stosunku do planu na 2008 r. Szczegółowa analiza sprawozdania zwłaszcza wykonania planu eksploatacji oraz planu remontów na 2008 r. pozwoliła członkom Rady Nadzorczej na czynne uczestniczenie w 5

6 przygotowaniu projektów planów gospodarczych Spółdzielni na 2009 r. w celu rekomendowania ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. 5. Nadzór nad tworzeniem planu finansowego Spółdzielni na 2009 r. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy przedstawionego przez Zarząd planu finansowego Spółdzielni na 2009 r. Główna Księgowa omówiła z Komisją główne pozycje planu, wyjaśniając zasadność ich wysokości. Wynikiem pracy Komisji były następujące dokumenty: Opinia Komisji Rewizyjnej o Planie finansowym Spółdzielni, Wniosek Rady Nadzorczej nr 1/2008 z dnia w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu projektów Planów gospodarczych Spółdzielni na 2009 r. 3. W zakresie spraw remontowych. W zakresie spraw związanych z gospodarką remontową Rada Nadzorcza korzystała z pomocy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Techniki (GZMiT), która w swoich statutowych obowiązkach przypisane ma sprawowanie nadzoru nad sprawami technicznymi Spółdzielni poprzez: 1. wydawanie opinii w zakresie utrzymywania budynków i urządzeń technicznych we właściwym stanie, 2. uczestnictwo i nadzór nad przetargami na roboty budowlane, 3. uczestnictwo i nadzór we wprowadzeniu i odbiorze robót budowlanych, 4. uczestnictwo w przeglądach osiedla 5. opiniowanie planów remontów. 1. Nadzór nad przetargami, na roboty budowlane, organizowanymi przez Zarząd. Komisja GZMiT czynnie uczestniczyła w przetargach na roboty budowlane wykonywane w ramach funduszu remontowego Spółdzielni. Przed przystąpieniem do przetargu sprawdzono: 1. Wzór umowy na roboty budowlane, 2. Specyfikacje przetargowe dla wszystkich prac remontowych. Specyfikacje przetargowe składały się zarówno z instrukcji przetargowej określającej: termin wykonania robót, wysokość wadium, wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia przez oferentów, miejsce i termin przetargu jak i druku oferty, założeń technicznych oraz wzoru umowy. Stwierdzono, że wzór umowy zabezpiecza interesy Spółdzielni. Przetargi na prace zaplanowane na 2008 r. Przetargi na wszystkie prace remontowe zaplanowane na 2008 r. odbyły się w dniach r. i dały następujące rozstrzygnięcia: L.p. Rodzaj prac Cena brutto w zł. 1. Docieplenie budynku Solec Remont dachu Solec 79a Wymiana sieci zewnętrznej cw, co i zw Montaż licznika ciepła Solec Wymiana dźwigu Solec 66 kl. I, kl. III, Solec 54 kl. II Wymiana dźwigu Potockiego Wymiana dźwigu Ludna ,80 8. Przegląd kanałów wentylacyjnych zł. 6

7 Na prace związane z remontem balkonów w budynkach Solec 58/60 i Kruczkowskiego 12a. nie zgłoszono żadnych ofert. Przetarg został powtórzony i jego rozstrzygnięcie zapadło w dniach: r. Solec 58/60 cena 9 899,99 zł brutto r. Kruczkowskiego 12a cena zł. brutto. Przetargi na prace zaplanowane na 2009 r. W związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie planu remontów na 2009 r. oraz umieszczeniem w planie prac, które ze względu na konieczność udostępnienia lokali mieszkalnych oraz duże uciążliwości dla mieszkańców (przerwy w dostawie wody) powinny się odbyć o okresie od stycznia do kwietnia. Przetargi na prace sanitarne zaplanowane na 2009 r. odbyły się w dniach r. oraz r. i dały następujące rozstrzygnięcia: L.p. Rodzaj prac Cena brutto w zł. 1. Wymiana instalacji wody oraz pionów kanalizacyjnych Potockiego Wymiana pionów kanalizacyjnych Solec Wymiana pionów kanalizacyjnych Solec Wymiana pionów kanalizacyjnych Dobra Wymiana pionów kanalizacyjnych Kruczkowskiego Wymiana instalacji zimnej wody podwyższonego ciśnienia KD W związku z przekroczeniem planowanych kosztów Komisja GZMiT wspólnie z Zarządem przygotuje korektę Planu Remontów na 2009 r. uwzględniając w tej korekcie dodatkowe wpływy na fundusz remontowy. 2. Nadzór nad wykonawstwem planu rzeczowo finansowego remontów na 2008 r. Komisja GZMiT na bieżąco sprawowała nadzór nad wykonaniem prac remontowych przewidzianych w planie remontów na 2008 r. Komisja GZMiT uczestniczyła w: Wprowadzeniu i odbiorze prac ociepleniowych budynku Solec 83. Wprowadzeniu i odbiorze prac związanych z wymianą sieci centralnego ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody do budynków Solec109 i Solec 113. Wprowadzeniu i odbiorze prac związane z montażem licznika ciepła w budynku Solec 66. Wprowadzeniu i odbiorze prac związanych z remontem dachu budynku Solec 79a. Wprowadzeniu i odbiorze prac związanych z remontem balkonów Solec 58/60 oraz Kruczkowskiego 12a. Wprowadzeniu na roboty związane z modernizacją dźwigów osobowych w budynkach: Potockiego 4, Solec 66, Solec 54, Ludna 10. Odbiorze robót związanych z modernizacją dźwigów osobowych w budynkach: Solec 66, Ludna 10, Solec Nadzór nad tworzeniem planów gospodarczych Spółdzielni na 2009 r. W dniach 2, 4, 5 i 9 września 2008 r. Komisja GZMiT dokonała jesiennego przeglądu zasobów Spółdzielni. Wykonano pełną inwentaryzację, zarówno prac już wykonanych jak i prac koniecznych do wykonania w celu wyrównania nakładów rzeczowych we wszystkich 7

8 budynkach Spółdzielni. Wynikiem pracy Komisji była opinia Komisji GZMiT o Planie rzeczowo finansowym remontów na 2009 r. 4. Inne działania Rady Nadzorczej. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej pełnili dyżury, podczas których spotykali się z członkami Spółdzielni, zgłaszającymi swoje uwagi dotyczące zarówno samej Spółdzielni jak i pracy jej organów. Rozdział III Podsumowanie. Rok 2008 uważamy za rok udany, pomimo sporych zmian osobowych, Rada Nadzorcza wypełniała wszystkie swoje statutowe zobowiązania. Jesienne wybory uzupełniające (7 członków Rady Nadzorczej) pozwoliły nam na dalszą, sprawniejszą pracę, mamy nadzieję, że w 2009 r. uda nam się wykonać wszystkie zamierzenia. Zamierzenia Rady Nadzorczej na 2009 r. Na 2009 r. Rada Nadzorcza wyznaczyła sobie: 1. Prace związane z kontrolą i nadzorem bieżącej działalności Spółdzielni, 2. Prace związane ze zmianą rozliczeń kosztów za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody, 3. Prace związane z opracowaniem kierunków rozwoju Spółdzielni, 4. Prace związane z uaktualnieniem istniejących regulaminów poprzez ich dostosowanie do znowelizowanego Prawa spółdzielczego oraz zatwierdzonego przez Sąd rejestrowy nowego Statutu Spółdzielni. Jak widzicie Państwo, członków Rady Nadzorczej w 2009 r. czekają niezwykle istotne zadania, mamy nadzieje, że dzięki naszej pracy, nasza Spółdzielnia będzie funkcjonować jeszcze lepiej, sprawniej i z korzyścią dla naszych członków. Z poważaniem, Prezydium Rady Nadzorczej Przewodnicząca RN Sekretarz RN Blandyna Wasilewska Barbara Wierzbicka Załączniki: 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 2. Sprawozdanie Komisji GZMiT, 3. Sprawozdanie Komisji Członkowsko Mieszkaniowej. 8

Uchwała Nr 1/2008. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2008. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2008 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 51 pkt. 19 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, Uchwala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 28 września 2009r

Protokół nr 8/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 28 września 2009r Protokół nr 8/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 28 września 2009r Obecni: Włodzimierz Czerwiński, Irena Higersberger, Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 9 listopada 2009r

Protokół nr 10/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 9 listopada 2009r Protokół nr 10/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 9 listopada 2009r Obecni: Włodzimierz Czerwiński, Irena Higersberger, Marian

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie.

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie. Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie. 1 1. Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CENTRUM W PŁOCKU Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU Stosownie do art. 35 1 ustawy,,prawo spółdzielcze oraz 91 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ...

Uchwała Nr 1/2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za podjęciem uchwały głosowało 69 przeciwko głosowało 0 ... Uchwała Nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie określenia liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Podstawy działania Rady.

R E G U L A M I N. I. Podstawy działania Rady. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków z dnia 14.11.2008 r. wraz ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r

Protokół nr 1/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r Protokół nr 1/2009 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r Obecni: Włodzimierz Czerwiński, Marian Kepal, Jadwiga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2011 r. REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE 1 Podstawa prawna 1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Powiśle

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 24 września 2012 r.

Protokół nr 10/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 24 września 2012 r. Protokół nr 10/2012 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 24 września 2012 r. Obecni: Olga Bieguńska - Jońca, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński,

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku W 2012 roku Rada Nadzorcza S.M. Centrum Wola pracowała w składzie: Błażejczyk Danuta, Bohun Andrzej, Kotasiak Kazimierz, Lisiowski

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. RADA NADZORCZA

DZIAŁ II. RADA NADZORCZA DZIAŁ II. RADA NADZORCZA 100 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza składa się z 7 Członków wybranych spośród Członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku Obecni: Olga

Protokół nr 3/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku Obecni: Olga Protokół nr 3/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 22.02.2010 roku Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński Teresa Kanty,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad. Protokół nr 7/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 7 września 2011 r. Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku

Protokół nr 4/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia roku Protokół nr 4/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 29.03.2010 roku Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Marian Kepal,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017. Rada Nadzorcza jest organem powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. Swoją funkcję kontrolno-nadzorczą realizuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 27.03.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 18 stycznia 2010 Obecni: Olga

Protokół nr 2/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 18 stycznia 2010 Obecni: Olga Protokół nr 2/2010 Z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 18 stycznia 2010 Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN

Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN Uchwała Nr 17/30/2013 Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania regulaminów pracy Komisji RN Uchwała Nr 17/30/2013 Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie z dnia 9.04.2013 r. w sprawie: zmian regulaminów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok Gdańsk, kwiecień 2016r. 2 Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym całokształt działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie za 2017 r. Rada Nadzorcza swoją funkcję kontrolno-nadzorczą nad działalnością Spółdzielni realizuje w oparciu o postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok.

Sprawozdanie. Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok. Sprawozdanie Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok. Zgodnie z art.44 ustawy,,prawo Spółdzielcze oraz 88 Statutu Kaliskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady. REGULAMIN Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. 1. 1. Rada działa na podstawie przepisów art. 44, art. 45, art. 46 ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku-

- tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2013 roku- Załącznik do uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 09.04.2013r. Regulamin Rady Nieruchomości w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - tekst jednolity na dzień 09 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU REGULAMIN KOMITETU DOMOWEGO OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Komitet Domowy jest organem samorządu mieszkańców i działa na podstawie: 1) Statutu OSM Przyszłość zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej MICHAŁ za 2015 rok. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Michał w 2015 roku kontynuowała kolejny rok swojej kadencji w następującym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 A WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROLBUD WE WROCŁAWIU

UCHWAŁA NR 2 A WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROLBUD WE WROCŁAWIU UCHWAŁA NR 2 A z dnia 8.06.2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ROLBUD postanawia przyjąć porządek obrad opisany w zawiadomieniu o Walnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2009 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2009 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2009 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej na 1 stycznia 2009 r. był

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r.

Sprawozdanie. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D w okresie od czerwca 2012 r. do maja 2013 r. Podstawą działalności Rady Nadzorczej jest Statut Spółdzielni oraz Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rada Nadzorcza w szczególności działa na podstawie przepisów:

R E G U L A M I N. Rada Nadzorcza w szczególności działa na podstawie przepisów: P r o j e k t Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/WZ/18 Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 7, 8, 9 i 10 maja 2018r R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Członkowie Halina Lechmańska, Józef Kazubek. Członkowie Mirosław Białkowski, Janusz Sarzała

SPRAWOZDANIE. Członkowie Halina Lechmańska, Józef Kazubek. Członkowie Mirosław Białkowski, Janusz Sarzała SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. W roku 2017 działały dwa składy Rady Nadzorczej. W I półroczu Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2010 r. Warszawa, 14.06.2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za I kwartał 2010 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie.

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie. I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/2011 Walnego Zgromadzenia Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjętej na częściowym Walnym Zgromadzeniu w dniach: 26.04.2011 r., 27.04.2011 r., 28.04.2011 r., 29.04.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka Nr KRS

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka Nr KRS Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka Nr KRS 0000048470 Tarnów, 2018.04.25 Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ===================================================================

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC za okres od 01 czerwca 2015 r. do 25 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC za okres od 01 czerwca 2015 r. do 25 kwietnia 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC za okres od 01 czerwca 2015 r. do 25 kwietnia 2016 r. 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza wybrana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 19.12.2017 r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności. RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH" okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r

SPRAWOZDANIE z działalności. RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r SPRAWOZDANIE z działalności RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM dla MŁODYCH" okres od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r SPIS TREŚCI: I STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY NADZORCZEJ II FUNKCJE NORMATYWNE

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 7A ------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokół nr 04/04/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TERESA W TYCHACH (tekst jednolity ustalony r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TERESA W TYCHACH (tekst jednolity ustalony r.) Z a ł ą c z n i k do Uchwały Nr 27/06/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA w Tychach z dnia 27.06.2018 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TERESA W TYCHACH (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Załącznik do Uchwały R.N. nr 49/IX/2018 z dn. 13 grudnia 2018 r. REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOMHUT Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR Podstawy działalności organu statutowego. Rozdział I 1 Rady Mieszkańców Nieruchomości, zwane dalej Radami, prowadzą swoją działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY OSIEDLA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOTOR W LUBLINIE

REGULAMIN RADY OSIEDLA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOTOR W LUBLINIE Tekst jednolity z dnia 20.03.2017 r. REGULAMIN RADY OSIEDLA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOTOR W LUBLINIE 1 Rada Osiedla jako organ samorządu osiedlowego RSM MOTOR w Lublinie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/ Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej 31 stycznia 2011 r.

Protokół nr 2/ Przyjęcie Protokołu nr 1/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej 31 stycznia 2011 r. Protokół nr 2/2011 z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 28 lutego 2011 r. Obecni: Olga Bieguńska, Andrzej Cichocki, Włodzimierz Czerwiński, Teresa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych. 2 Radą Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Załącznik do uchwały nr./2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2016r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zdrój" w Kamieniu Pomorskim

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zdrój w Kamieniu Pomorskim Załącznik do Uchwały Nr 12/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.08. 2011 r. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zdrój" w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ

Regulamin. Rady Nadzorczej. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Strona/stron 1 /6 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ Zatwierdzono uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 19/2005r z dnia 25.06.2005r Sekretarz Rady Nadzorczej Zdzisław Musiał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r. Warszawa, 30.10.2008 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle za III kwartał 2008 r. I. W zakresie organizacji pracy Zarządu i służb Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA" w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA" w Warszawie I. Podstawa działalności Zarządu 1. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Gdańsku. za okres od do

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Gdańsku. za okres od do Sprawozdanie Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani w Gdańsku za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 W styczniu 2017 r. składzie: Rada Nadzorcza rozpoczęła pracę w następującym Ewa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi w 2014 roku W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi pracowała w następującym

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Białymstoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Białymstoku REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Białymstoku, zwana dalej Radą, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółdzielni Mieszkaniowej Postęp w Złocieńcu

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółdzielni Mieszkaniowej Postęp w Złocieńcu R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółdzielni Mieszkaniowej Postęp w Złocieńcu I. Podstawy działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej R a d ą. 1. Rada działa na podstawie przepisów Prawa spółdzielczego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. REGULAMIN Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. I. Podstawy i zakres działania. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Zgodnie z przepisami art. 44 46 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. Nr 30, poz.210) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie 32 pkt 1, ppkt 8 Statutu Spółdzielni i 8 pkt 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MIECHOWICE W BYTOMIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK Zgodnie z przepisem 30 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Miechowice w Bytomiu Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach ----------------------------------------------------------------------------------------------- SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHOJNICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH GRUDZIEŃ 2018 ROKU I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOŁOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KOŁOBRZEGU ZA ROK 2016

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOŁOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KOŁOBRZEGU ZA ROK 2016 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOŁOBRZESKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KOŁOBRZEGU ZA ROK 2016 Walne Zgromadzenie Członków KSM w roku 2016 dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SM CHEŁM w 2011 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SM CHEŁM w 2011 r. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SM CHEŁM w 2011 r. Nr Uchwały Data podjęcia W sprawie 1 10.02.2011 r. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej SM Chełm w 2 10.02.2011 r. Powołanie Komisji GZM. 3 10.02.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE we Wrocławiu

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE we Wrocławiu Tekst jednolity REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest organem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik nr 2/V/2008 z dnia 24.01.2008 r. R E G U L A M I N F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK W POLICACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Górnik w Jaworznie

Regulamin. Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej. Górnik w Jaworznie Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 03.188.1848 j.t.), - Statut Spółdzielni. 2 I. Zakres działania.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ U S T R O N I E w Radomiu za rok 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ U S T R O N I E w Radomiu za rok 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ U S T R O N I E w Radomiu za rok 2015 Stosownie do artykułu 35 1 i artykułu 44 Ustawy Prawo Spółdzielcze", Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.12.2018 r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

Uchwała RN nr. 1/4/2015

Uchwała RN nr. 1/4/2015 Uchwała RN nr. 1/4/2015 podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.03.2015 r. Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu 56 ust. 1, ust. 2 i z zastosowaniem 57 ust.1 wykreślenie z rejestru członków..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY OSIEDLA SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY OSIEDLA SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY OSIEDLA SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Osiedla działa na zasadach określonych postanowieniami 35 do 38 Statutu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ORAZ REMONTOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM ENERGETYK I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU Tekst jednolity. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nr 1 / 2010

REGULAMIN Nr 1 / 2010 REGULAMIN Nr 1 / 2010 ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 22.01.2010 r. Na podstawie postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 Rada jest organem Spółdzielni nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni oraz

Bardziej szczegółowo