Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Informacje ogólne Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej Ludność Bezrobocie Pomoc społeczna Przeciwdziałanie patologiom społecznym Sytuacja mieszkaniowa Edukacja Podstawy społeczeństwa informacyjnego Charakterystyka sfery gospodarczej Podmioty gospodarcze Rolnictwo Finanse Infrastruktura Transport Ochrona środowiska Elektroenergetyka Środowisko przyrodnicze Współpraca z zagranicą Upowszechnianie kultury, sportu i turystyki Kultura Sport i turystyka Gmina na tle otoczenia 40 2

3 II. CELE ROZWOJUGMINY Analiza SWOT Identyfikacja mocnych i słabych stron Gminy Strzelce Kraj Szanse rozwoju Gminy Zagrożenia rozwoju Strategiczny cel generalny Cele strategiczne i pośrednie Zadania w ramach założonych celów Rozwój zasobów ludzkich Rozwój infrastruktury technicznej Rozwój obszarów wiejskich Poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców 55 i bezpieczeństwa publicznego Promowanie walorów naszej Gminy i rozwój funkcji 56 turystycznej Rozwój kultury, kultury fizycznej, sportu oraz współpraca z 56 zagranicą. III. SPIS TABEL.. 57 IV. SPIS WYKRESÓW. 58 3

4 WSTĘP Strategia Rozwoju Gminy jest kompleksowym dokumentem określającym perspektywy rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie na najbliższe 8 lat. Zakłada etapowy proces budowania przyszłości Ziemi Strzeleckiej. Przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego, gospodarczego. Strategiczną misją programu jest ukształtowanie gminy jako regionu: otwartego dla wszystkich zamierzających inwestować w jego rozwój, racjonalnie i efektywnie wykorzystującego położenie geograficzne i potencjał wytwórczy, sukcesywnie podnoszącego swe walory turystyczne, ekologiczne i rekreacyjne, dbającego o rozwój kultury i zachowanie cennych wartości kulturowych - historycznych, kształtującego kadry dla potrzeb rozwijającej się gminy. Aktualizacja dokumentu została przygotowana na podstawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Formułując cele oparto się na wnioskach mieszkańców Gminy. Projekt był przedmiotem szczegółowej analizy komisji Rady Miejskiej.. 4

5 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 1. Informacje ogólne Region strzelecko - krajeński, położony w północno-wschodniej części województwa lubuskiego stanowi jeden z najciekawszych obszarów krajoznawczych tej części kraju. Leży na pograniczu południowej części wysoczyzny pomorskiej i północnej części pradoliny Noteci. Ogólna wysokość n.p.m. waha się w granicach od 26 do 129 m. 5

6 Jedną z cech stanowiących o malowniczości regionu jest urozmaicona rzeźba terenu, bogate zasoby wód otwartych i śródleśnych. Wielkim naturalnym walorem naszej gminy są lasy zajmujące 36,6% całej powierzchni. Część ich objęta jest ochroną przyrodniczą ze względu na unikalne wartości. Bogactwem regionu jest żyzna ziemia i korzystny mikroklimat. Gmina posiada również bazę surowcową kruszywa naturalnego, którą stanowią złoża żwirowo - piaszczyste i złoża piaszczyste. Dzieje historyczne Strzelec Krajeńskich sięgają daleko w przeszłość. W okresie kształtowania się państwa polskiego nasz obszar zyskał znaczenie strategiczne i handlowe. Powstawały grody broniące szlaków handlowych oraz strzegące granicy. W drugiej połowie XIII wieku w miejscu zniszczonego grodu myśliwskiego założyciel miasta, margrabia Konrad buduje potężne kamienne fortyfikacje, kościół farny i ratusz. Po dziś dzień wspaniale zachowały się mury obronne opasające dookoła miasto, na długości 1640 metrów. Stanowią one wyjątkowej urody atrakcję turystyczną. Mury obronne z XIII wieku Podczas II wojny światowej Strzelce Krajeńskie zostały zniszczone w około 80%. Wyzwolenie regionu strzelecko - krajeńskiego nastąpiło pod koniec stycznia 1945 roku. Jeszcze w czasie trwania działań wojennych przystąpiono do odbudowy zniszczeń i zagospodarowania terenu. 6

7 Strzelce Krajeńskie były siedzibą władz powiatu i należały do województwa poznańskiego, a następnie do zielonogórskiego i gorzowskiego. W wyniku reform administracyjnych znalazły się w granicach województwa lubuskiego. Miasto Strzelce Krajeńskie leży nad jeziorami Górnym i Dolnym, przy międzynarodowej trasie Berlin - Kostrzyn - Gorzów - Gdańsk - Królewiec z dostępem do szlaku kolejowego Kostrzyn - Krzyż - Tczew. Posiada także dogodne połączenia drogowe z resztą kraju. 2. Organizacja wewnętrzna Gminy Gmina Strzelce Krajeńskie zajmuje obszar o powierzchni ha. W zakresie realizacji zadań administracji samorządowej Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Do największych siedzib jednostek pomocniczych należą: Bobrówko, Brzoza, Licheń, Lipie Góry, Ogardy, Tuczno i Wielisławice. Ośrodkiem administracji samorządowej stopnia podstawowego i siedzibą powiatu strzelecko-drezdeneckiego są Strzelce Krajeńskie liczące blisko 7

8 11 tysięcy mieszkańców i stanowią one regionalne centrum życia społeczno - gospodarczego i kulturalnego. Ponadto w Gminie funkcjonują instytucje ponadgminne takie jak: Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Strzelce Kraj., PKO BP, Bank PEKAO S.A. grupa PEKAO S.A, Bank Spółdzielczy, PZU. Starostwo Powiatowe Sąd Rejonowy 8

9 Prokuratura Rejonowa Powiatowa Komenda Policji Powiatowy Urząd Pracy Nadleśnictwo Strzelce Kraj. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy S.A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji - Biuro Terenowe Rolnictwa 9

10 3. Charakterystyka sfery społecznej 3.1. Ludność Tereny Gminy Strzelce Krajeńskie należą do ziem odzyskanych po II wojnie światowej. W związku z tym, zamieszkująca Gminę ludność jest napływowa głównie z terenów polski wschodniej, centralnej i południowej. Według danych ewidencji i ruchu ludności na dzień r. ludność miasta i gminy Strzelce Krajeńskie liczyła ogółem mieszkańców, w tym kobiet i mężczyzn. Szczegółowe dane przedstawiają poniższe tabele. Struktura ludności według płci i wieku / r./ Tabela 1 Wiek pow.65 pow.65 Razem Płeć M K M K M K M K M K M K M+K Strzelce Kraj Gmina Razem Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Ruch naturalny ludności / r./ Tabela 2 Gmina Urodzenia ogółem Zgony ogółem Napływ ludności Odpływ ludności Strzelce Krajeńskie Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. 10

11 3.2. Bezrobocie Kluczowym problemem gospodarczym i społecznym w Gminie jest wysoki poziom bezrobocia z ukształtowaną tendencją wzrostu w ostatnich latach. Gmina już od kilku lat zaliczana jest do gmin zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Zjawisko to ma ujemny wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny naszego regionu. W roku 2000 w grupie osób bezrobotnych ok. 1,5% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, w 2001 ok. 1,7%, a w 2002 ok. 2,3% podczas gdy osoby z wykształceniem podstawowym stanowiły w tych latach ok. 40%. Nasila się zjawisko bezrobocia długofalowego. W 2000 r. - 18%, w 2001r. 21,9% a w 2002 r. 25,6% ogółu bezrobotnych w Gminie stanowili bezrobotni długookresowi. Równie niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywanie się wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych do 24 roku życia. W 2000 r. stanowili oni ok. 27,8 ogółu bezrobotnych, w 2001 r. ok. 26,9% a w 2002 r. 25,3%. Duży także udział w strukturze bezrobotnych stanowią osoby w wieku lat w 2000 r. 24,2%, w 2001r. 24,4% i w 2002 r. 25,8% ogółu bezrobotnych. Tabela 3 Liczba bezrobotnych Bezrobotni ogółem 2000 rok 2001 rok 2002 rok w tym kobiety Opracowanie własne. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. 11

12 Wykres 1: Stopa bezrobocia w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim 40,00% 30,00% 25,03% 30,40% 31,40% 31,03% 20,00% 10,00% 0,00% 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. Opracowanie własne. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj Pomoc społeczna W latach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono ogółem zł. Tabela 4 Udzielona pomoc społeczna w poszczególnych latach Rok Ilość osób Ilość rodzin Opracowanie własne. Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. W wymienionym okresie z wypoczynku letniego skorzystało 339 dzieci. Łącznie na dożywianie dzieci w okresie 4 lat wydano kwotę zł. Tabela 5 Dożywianie dzieci w szkołach Rok Ilość dzieci Ilość placówek Opracowanie własne. Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. 12

13 Odrębna pomoc udzielana jest mieszkańcom Gminy w ramach dodatków mieszkaniowych czyli częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych. W sumie w latach wydatkowano na ten cel zł. Dodatki mieszkaniowe Rok Kwota wypłaconych dodatków Tabela 6 Ilość dodatków mieszkaniowych Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. W listopadzie 2001 roku uruchomiona została noclegownia dla bezdomnych wraz z Punktem Pomocy Rodzinie w Kryzysie, dysponująca łącznie 40 miejscami noclegowymi. Prężnie działa również Klub Seniora, który zabezpiecza potrzeby emerytów i rencistów pragnących aktywnie działać w jesieni życia Przeciwdziałanie patologiom społecznym Każdego roku przez Radę Miejską uchwalany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który swoim zakresem obejmuje lecznictwo odwykowe, działalność profilaktyczną, pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalność informacyjno edukacyjną obejmująca teren miasta i gminy. W ramach lecznictwa odwykowego działa Gminna Poradnia Leczenia Odwykowego. Klienci tam mogą uzyskać przede wszystkim pomoc psychologiczną z zakresu psychoterapii uzależnień. 13

14 W zakresie działalności profilaktycznej otwarty jest dla wszystkich mieszkańców Gminny Punkt Konsultacyjny wraz z telefonem zaufania. Punkt oferuje dyżury psychologa, konsultanta do spraw uzależnień od środków psychoaktywnych, terapeuty uzależnień, specjalisty do spraw zdrowia, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego. W ramach pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dofinansowane jest działanie Sieci Szkolnych Wiejskich Punktów Pomocy Dzieciom, których zadaniem jest pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Organizowane są zajęcia psychokorekcyjne i nieobozowe akcje zimowe i letnie dla młodzieży. Częścią programu jest również profilaktyka II stopnia uzależnień od środków psychoaktywnych. Celem programu, opracowanego specjalnie dla niewielkich społeczności jest: dostarczenie młodzieży rzetelnej informacji o zagrożeniu i skutkach uzależnienia się od środków psychoaktywnych i przez to modelowanie ich postaw i świadomości oraz eliminowanie zachowań niepożądanych społecznie Sytuacja mieszkaniowa Potrzeby mieszkaniowe zaspakajane są lokalami uzyskiwanymi przede wszystkim z ruchu ludności. Aktualnie złożonych jest 84 wniosków osób ubiegających się i przydział lokalu mieszkalnego. Zaadaptowano na mieszkania budynki po zlikwidowanych szkołach i budynki biurowe przejęte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Mieszkania oddane do użytku w 2001 roku Mieszkania ogółem Tabela 7 w tym w budownictwie indywidualnym MIASTO GMINA 5 3 Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. 14

15 Zasoby mieszkaniowe zamieszkane. Strzelce Kraj. Mieszkania zamieszkane razem w tys. W tym zamieszkane na stałe Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie Izby w tys. Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m 2 w mieszkaniach zamieszkałych stale Tabela 8 Ludność w mieszkaniach w tys 5,1 5,1 19,0 324,7 17,4 Miasto 3,1 3,1 11,6 189,4 10,2 Obszar 2,0 2,0 7,4 135,3 7,3 wiejski Dane: Raport z wyników spisów powszechnych 2002, Województwo Lubuskie. Podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych. Tabela 9 Izb w 1 mieszkaniu Przeciętna liczba Osób w 1 mieszkaniu Osób na 1 izbę Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 w mieszkaniach zamieszkałych stale na 1 osobę w m2 Strzelce Kraj. 3,8 3,44 0,92 64,2 18,6 Miasto 3,8 3,33 0,88 62,0 18,6 Obszar wiejski 3,7 3,61 0,98 67,5 18,6 Dane: Raport z wyników spisów powszechnych 2002, Województwo Lubuskie Edukacja Gmina dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowo wychowawczych. Ogółem funkcjonuje sześć szkół podstawowych sześcioklasowych w tym pięć na wsi, jedno gimnazjum dla uczniów z terenu całej Gminy, Szkoła Muzyczna I Stopnia, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Zespół Szkół, 15

16 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy, na bazie którego utworzono trzyoddziałowe gimnazjum dla dorosłych, Poradnia Pedagogiczno Zawodowa oraz Punkt Wykładowy Akademii Rolniczej studia zaoczne, inżynierskie o kierunku Technika Rolna i Leśna. Obecnie kształcenie odbywa się w kierunku dwóch specjalności: Informatyka i Doradztwo w Technice Rolnej i Leśnej oraz Zarządzanie i Organizacja w Technice Rolnej i Leśnej. W mieście funkcjonują dwa przedszkola oraz jedno żłobko-przedszkole z jednym oddziałem przedszkolnym. Na terenie wsi w szkołach podstawowych działają przedszkola dla dzieci rocznego przygotowania przedszkolnego. Aktualnie w szkołach prowadzonych przez Gminę uczy się uczniów: - w gimnazjum 849 uczniów, w tym 83 uczniów w oddziałach dla dorosłych - w szkołach podstawowych 1.323uczniów. Do wszystkich przedszkoli uczęszcza 374 dzieci. Kadra pedagogiczna liczy 187 pedagogów. Wykres 2: Ilość uczniów w gimnazjum i szkołach podstawowych w latach / / / / / / / /2007 Gimnazjum Szkoły podstawowe Opracowanie własne. Dane z Zespołu Wychowawczego - Oświatowego w Strzelcach Kraj. 16

17 Do sieci szkół dostosowane jest dowożenie dzieci. Posiadamy cztery własne autobusy oraz wynajmujemy z PKS jako przewozy. Obecnie przewozimy 733 dzieci do gimnazjów 327, do szkół podstawowych 343 i do przedszkoli 63 dzieci. Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum wyposażone są w komputery z tym, że gimnazjum i dwie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Natomiast cztery szkoły podstawowe na terenie wsi posiadają komputery w ilościach od 5 do 6 szt. i nie posiadają dostępu do Internetu. Komputery w tych szkołach były używane przez różne firmy, a przekazano je w formie darowizny. W pewnym zakresie sprzęt tego typu ogranicza możliwości dydaktyczne Podstawy społeczeństwa informacyjnego We wrześniu 1997 roku w Strzelcach Kraj. oddano do użytku nowoczesną cyfrową centralę telefoniczną. Od tego momentu nastąpił duży przyrost abonentów. Porównując rok 1996 do roku 2002 ilość abonentów wzrosła o 414%. Nasycenie siecią telefoniczną w mieście jest zadawalające: 28 na 100 mieszkańców, niższe jest natomiast na terenach wiejskich: 21 na 100 mieszkańców. Wskaźniki te znacznie wzrosną, jeżeli będziemy brali dodatkowo pod uwagę abonentów telefonii komórkowych. Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do sieci Internet, poprzez wydzwaniany dostęp do Internetu analogiczny lub cyfrowy oraz poprzez drogę radiową. Ograniczenia w tym zakresie związane są przede wszystkim z kosztem dostępu lub też nieopłacalnością rozbudowy sieci na terenach wiejskich ze względu na małą ilość odbiorców. Na ilość odbiorców na wsi wpływa także niski poziom wykształcenia. W grudniu 2003 roku zostanie uruchomione Gminne Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. Umożliwi to naszym mieszkańcom dostęp do szerokiego zakresu informacji. 17

18 Liczba telefonów w Gminie Strzelce Kraj. Tabela 10 Rok Ogółem Miasto Wieś Opracowanie własne. Dane z Urzędu Telekomunikacji w Gorzowie Wlkp. 4. Charakterystyka sfery gospodarczej 4.1. Podmioty gospodarcze Gmina nie posiada, poza nielicznymi wyjątkami większych zakładów przemysłowych. Na naszym terenie szczególna rola przypada przedsiębiorstwom małym i średnim, charakteryzującym się wysoką dynamiką i elastycznością. Rozwój tych przedsiębiorstw napotyka jednak na bariery biurokratyczne oraz na trudną barierę do przezwyciężenia - barierę kapitałową. Niewielkie środki własne oraz drogi i trudny do uzyskania kredyt ukierunkowują te zakłady na produkcję prostą, nie wymagającą dużych nakładów, a więc mało konkurencyjną. Coraz więcej zakładów jest zadłużonych, ogranicza to ich finansową zdolność do inwestowania. Barierą wejścia na strzelecki rynek nowych podmiotów jest także brak odpowiedniej infrastruktury, w tym także teleinformatycznej. Hamuje to rozwój poprzez niemożność wykorzystania podstawowych przewag konkurencyjnych. Konieczna jest w tym zakresie budowa nowej infrastruktury i modernizacja istniejącej. Dość dobrze rozwinięta jest sieć usług o zróżnicowanej strukturze i handel. Co roku można zauważyć wzrost liczby tych placówek. 18

19 Liczba podmiotów gospodarczych L.p. Rodzaj podmiotu 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Tabela 11 Ilość 2000r. 2002r Spółki prywatne Przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości Przedsiębiorstwa komunalne Spółdzielnie 3 3 Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Tabela 12 Handel / r/ L.p. Placówki 1999 rok 2000 rok Ilość 2001 rok 2002 rok 1. Domy towarowe i handlowe Supersamy Sklepy powszechne /sprzedaż towarów żywnościowych codziennego użytku/ Sklepy wyspecjalizowane /odzieżowe, motoryzacyjne/ Inne sklepy Restauracje Bary Punkty gastronomiczne Apteki Stacje benzynowe Hurtownie Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. 19

20 Wykres 3: Ilość placówek handlowych r. 2000r. 2001r. 2002r. Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Według danych statystycznych na stan w dniu 31 grudnia 2001 roku w gospodarce narodowej, biorąc pod uwagę faktyczne miejsce pracy, bez osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób ogółem pracowało osób. W mieście 2870 osób, a na obszarze wiejskim 255. Najwięcej osób znalazło zatrudnienie w przemyśle - ogółem osób, następnie w edukacji 379 osób i w handlu 275 osób. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w Gminie Strzelce Kraj. Dane na dzień r. Tabela 13 Ogółem W wieku przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym razem w tym kobiety razem w tym kobiety razem w tym kobiety Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ,6 Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego

21 4.2. Rolnictwo Gmina Strzelce Kraj. posiada typowo charakter rolniczy i dlatego rolnictwo stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki Gminy, wpływającą na poziom rozwoju i standard życia mieszkańców. Wieś jest miejscem zamieszkania dla osób z czego 49,7% stanowią kobiety. Udział ludności wiejskiej wynosi 41,8% ogółu mieszkańców Gminy. W porównaniu z miastem obszar wiejski charakteryzuje większy odsetek dzieci i młodzieży. Należy zaznaczyć, iż 40% mieszkańców wsi stanowi ludność w wieku powyżej 40 lat. Ze względu na niższy stopień mobilności grupa ta prawdopodobnie pozostanie na obszarach wiejskich. W zakresie wykształcenia nastąpiła poprawa, jednak nadal wykształcenie pracujących w rolnictwie pozostaje na bardzo niskim poziomie ogólnym i fachowym. Niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej, obok niekorzystnego wpływu na tempo modernizacji rolnictwa, zmniejsza możliwość szerszego rozwinięcia pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi jako alternatywnego zatrudnienia dla występujących nadwyżek siły roboczej. W wyniku zmian i przekształceń strukturalnych w Polsce obszary wiejskie zostały dotknięte problemem bezrobocia. Ludność z terenów wiejskich stanowi grupę podwyższonego ryzyka czyli szczególnie narażonych na utratę pracy i długotrwałe pozostawanie bez niej, a proces dopasowania się bezrobotnych do nowych wymagań rynku pracy jest powolny. 50% ogółu bezrobotnych w Gminie zamieszkuje tereny wiejskie z czego 50% to kobiety. Do negatywnych zjawisk można również zaliczyć rosnącą liczbę osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Efektem tego jest odpływ młodych ludzi do miast w poszukiwaniu pracy i źródeł dochodu. W porównaniu do miasta znacznie gorsze jest wyposażenie gospodarstw domowych: brak sieci gazowej, brak kanalizacji ogólnospławnej. 21

22 Gospodarka ściekowa oparta jest przede wszystkim na szambach. Mniej mieszkań wyposażonych jest w ciepłą wodę, centralne ogrzewanie, telefony. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna na wsi stanowi jedną z najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury wiejskiej nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów. Pomimo odnotowanego w ostatnich latach znacznego tempa rozwoju infrastruktury wsi, potrzeby w tym zakresie są nadal bardzo duże. Ogólna powierzchnia zajmowana przez Gminę Strzelce Kraj. wynosi 31,857 ha w tym: Wykres 4: Struktura podziału ogólnej powierzchni 38% 2% 3% 2% 3% użytki rolne lasy i grunty leśne wody tereny komunikacyjne 52% tereny zabudowane nieużytki i tereny różne Opracowanie własne. Dane na dzień r. z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. W okresie transformacji w strukturze rolnictwa wystąpiły podstawowe zmiany: sektor publiczny uległ znacznemu zmniejszeniu, głównie w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych; sektor prywatny umocnił swoją pozycję, chociaż nie jest jeszcze dominująca, w strukturze użytkowania ziemi rolniczej, ale jako zdolności rozwojowe, szczególnie z uwagi na złą sytuację dochodową w gospodarstwach indywidualnych, są niewystarczające. 22

23 Tabela 14 Powierzchnia użytków rolnych wg form własności. Stan na Lp. Formy własności Wielkość w ha 1. Państwowe Gospodarstwa Leśne Gospodarstwa indywidualne Agencja Nieruchomości Rolnych Mienie komunalne Grunty kościołów Grunty spółek prawa handlowego Ogółem Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Większość użytków rolnych zajmują grunty rolne. Gleby Gminy wskazują generalnie średnią żyzność. 86% powierzchni użytków rolnych zajmują gleby średnie. Podział użytków rolnych w ha. Dane na r. Tabela 15 Ogółem Grunty rolne Sady Łąki trwałe Pastwiska użytki rolne trwałe Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Wykres 5: Zestawienie użytków rolnych według klas. 3% 38% 11% 0% 48% Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI Opracowanie własne. Dane na dzień r. z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. 23

24 Gmina charakteryzuje się lesistością na poziomie 38% ogólnej powierzchni tj ha w tym: lasy i grunty leśne ha i grunty zadrzewione i zakrzaczone 194 ha. Według form własności większość stanowią lasy skarbu państwa ha, lasy prywatne 35 ha i mienie komunalne 10 ha. Teren Gminy obfituje w bogactwo gatunków roślin i zwierząt łownych. Wielkość wód powierzchniowych wynosi 2,1% ogólnej powierzchni. Systematycznie wzrasta powierzchnia obszarów chronionych. W 1991 roku został utworzony Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. Ponad 80% jego obszaru pokrywają lasy stanowiące fragment kompleksu Puszczy Gorzowskiej. W stosunku do ogólnej powierzchni gminy Puszcza zajmuje 17,35%, natomiast powierzchnia otuliny ochronnej wynosi 15%. Uprawa zbóż jest domeną Gminy. Znaczący udział w uprawach zajmują także rzepak i ziemniaki. Gmina posiada Elewator Zbożowy o pojemności magazynowej ton. Tabela 16 Powierzchnia zasiewów w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Dane na r. Lp. Zasiewy ha % 1. Zboża ,2 2. Strączkowe na ziarno Ziemniaki 320 3,7 4. Przemysłowe 860 9,9 5. Pastewne 170 1,9 6. Pozostałe uprawy w tym warzywa Opracowanie własne. Dane. z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj ,3 Walory przyrodnicze obszarów wiejskich tworzą warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w związku z coraz większym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na żywność ekologiczną. Rolnictwo ekologiczne jest 24

25 ważnym czynnikiem zwiększającym zatrudnienie na wsi, dostarcza nowych miejsc pracy oraz daje rolnikom dodatkowe źródło dochodu. Także rozwój działalności agroturystycznej stwarza ludności wiejskiej dodatkowe możliwości pracy, wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych, wykorzystanie produkowanej w gospodarstwie żywności o wysokiej jakości, przy jednoczesnym infrastruktury otoczenia, ochrony zabytków i środowiska. podnoszeniu poziomu kultury, Krajobraz kulturowy wsi obfituje w licznie zachowane pierwotne, pojedyncze obiekty o tradycyjnej zabudowie drewnianej, kościoły, kaplice, cmentarze, spichlerze, zespoły folwarczne, pałacowo-ogrodowe. Ich zachowanie i wykorzystanie stanowi doskonałe narzędzie do budowania wizerunku obszarów wiejskich i rolniczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Na terenie poszczególnych sołectw znajdują się także obiekty pełniące funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, które wymagają często remontu lub doposażenia, a stanowią ważny element w rozwoju społecznokulturalnym wsi. Zachowanie dziedzictwa kulturowego przyczynia się do podkreślania indywidualności i wyjątkowości poszczególnych obszarów. 4.3 Finanse Na dochody Gminy składają się podatki i opłaty, dochody z majątku, subwencja ogólna, dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, spadki, zapisy, darowizny i inne dochody. Średnie roczne dochody budżetu Gminy kształtują się w granicach ok zł. W latach dochody Gminy objęły kwotę zł. Zaplanowane wydatki i wydatkowane środki w analogicznym okresie wyniosły zł. Według wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców gminy w latach średnio dochód wyniósł 217 zł na 1 mieszkańca. 25

26 Dochody budżetu Gminy Tabela 17 Rok Dochody podatkowe /zł/ Sprzedaż mienia /zł/ Subwencje /zł/ Dotacje i inne dochody /zł/ Udziały /zł/ Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Budżet Gminy Tabela 18 Rok Dochody /zł/ Wydatki /zł/ Zobowiązania /zł/ Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. Wykres 6: Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy na 1 mieszkańca ,46 217,62 220,72 235, r. 2000r. 2001r. 2002r. Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. 26

27 Zasadniczy wpływ na realizację zadań ma wielkość zobowiązań. W budżecie Gminy stanowią poważną pozycję. Związane są one przede wszystkim z nakładami inwestycyjnymi, które są obecnie podstawą rozwoju Gminy. W latach udział nakładów inwestycyjnych do ogółu wydatków wyniósł zł co stanowi 21,4%. Wysokie jednak zadłużenie ogranicza dalsze możliwości inwestycyjne. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała także środki pozabudżetowe. Łączna wysokość uzyskanych bezzwrotnych środków w analizowanym okresie wyniosła zł. W rankingu przeprowadzonym przez gazetę Wspólnota w zakresie ilości pozyskanych dotacji na inwestycje w latach dla miast powiatowych (Wspólnota nr 31-32, 3-10 sierpnia 2002 roku), miasto Strzelce Kraj. osiągnęło 14 pozycję w kraju na ogólną liczbę ponad 240 miast powiatowych. 27

28 Tabela 19 Prognoza kwoty długu Gminy Strzelce Krajeńskie, dane na dzień r. Wykonanie 2002 Projekt 2003 Prognoza 2004 Prognoza 2005 Prognoza 2006 Prognoza 2007 Prognoza 2008 Prognoza 2009 Prognoza 2010 Prognoza 2011 Dochody budżetu % dochodów budżetu (dopuszczalna wysokość zobowiązań) Wysokość zobowiązań na koniec roku 15% dochodów budżetu Łączna kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku Opracowanie własne. Dane z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. 28

29 5. Infrastruktura 5.1. Transport Dobrze rozwinięta jest sieć dróg lokalnych, jednak ich stan techniczny jest zły. Całkowita długość dróg publicznych na terenie Gminy wynosi 257,8 km. Długość dróg gminnych wynosi 136,7 km, z czego 48,4 km o nawierzchni twardej. Zły stan techniczny jest jednym z czynników wzrostu liczby wypadków na drogach. Transport drogowy w Gminie jest dominującą gałęzią całego potencjału transportowego zarówno w przewozach towarowych i pasażerskich. Niepokojącym zjawiskiem jest coraz większa likwidacja połączeń w przewozach pasażerskich obsługiwanych przez PKS, szczególnie na terenach wiejskich Ochrona środowiska Obecny stan środowiska wyznacza konieczność objęcia priorytetami zadania związane z ochroną wód, powietrza atmosferycznego, ziemi oraz zieleni. Działania te zmierzają do ograniczenia skażenia środowiska i powiązane są z koniecznością rozbudowy infrastruktury, a przede wszystkim budowy sieci kanalizacyjnej. Na terenie Gminy mamy 21 wodociągów wiejskich (brak w miejscowości Danków). Jakość wody pitnej jest względnie dobra, z wyjątkiem wód w Lipich Górach, Sokólsku i Żabicku. Woda w tych wodociągach charakteryzuje się dużą zawartością azotanów, które są pozostałością złej gospodarki ściekowej (niefrasobliwe postępowanie z ogromnymi ilościami gnojowicy oraz stosowanie dużej ilości nawozów sztucznych) prowadzonej przez byłe PGR-y i fermy wielkostadne. 29

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Krajeńskie

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Krajeńskie Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ. 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo