Wstęp. Celem niniejszego materiału jest włączenie do szkolenia w tym zakresie zagadnień związanych ze wstępnym rozpoznaniem takich zagrożeń.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. Celem niniejszego materiału jest włączenie do szkolenia w tym zakresie zagadnień związanych ze wstępnym rozpoznaniem takich zagrożeń."

Transkrypt

1 dr Marian Kryłowicz CELE i METODY DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH Wstęp Zagadnienia walki z zagrożeniami terroryzmem są w dzisiejszych czasach dość istotnymi w planowaniu szkoleń czy edukacji na każdym poziomie kształcenia począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej. Niniejszy artykuł przygotowany został przez Stowarzyszenie Edukacja dla Bezpieczeństwa z Poznania dla uczestników szkolenia, którzy chcą zdobyć licencję pracownika ochrony I i II stopnia. Celem niniejszego materiału jest włączenie do szkolenia w tym zakresie zagadnień związanych ze wstępnym rozpoznaniem takich zagrożeń. Problem: czy Państwo dostrzega tak duży potencjał, jaki stanowi 360 tysięcy pracowników Firm Ochrony Osób i Mienia, którzy mogą stanowić źródło wstępnego monitorowania tych zagrożeń? Należy podkreślić w tym miejscu fakt, że na 1000 mieszkańców przypada 1 pracownik z branży ochrony komercyjnej. Hipoteza. Zdaniem kierownictwa Stowarzyszenia Edukacja dla Bezpieczeństwa z Poznania do szkolenia na pracownika ochrony, który chce zdobyć licencję I czy II stopnia w tym zawodzie, powinno wprowadzić się tematykę związaną z wstępnym rozpoznawaniem zagrożeń terrorystycznych. Stowarzyszenie Edukacja dla Bezpieczeństwa powołało Tymczasowy Zespół Badawczy kierowany przez prezesa Stowarzyszenia gen. broni rez. prof. Tadeusza Jemioło do prowadzenia badań m.in. w tej dziedzinie zachęcając społeczeństwo oraz Instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie terroryzmowi w naszym kraju do pogłębiania wiedzy i świadomości działania w tym zakresie. 1. Terroryzm początki i jego rozwój w skrócie Znawcy zagadnienia na użytek badań oraz działań zwalczających terroryzm stworzyli już kilkadziesiąt definicji tego zjawiska. Samo pojęcie terroryzmu pochodzi od łacińskich słów terror (strach, straszna wieść) oraz terrere (przerażać), językoznawcy wywodzą je natomiast z sanskryckiego słowa tras, które oznaczało drżeć. Zazwyczaj jednak poprzestaje się na łacińskim źródłosłowie, który upowszechnił się w językach europejskich za sprawą rewolucji francuskiej i okresu terroru, czyli stosowania masowanych zbrodni, represji i mordów celem wzbudzenia powszechnego przerażenia i trwogi. Od starożytności do XIX wieku stosowanie siły, gwałtu, zastraszeń uważano za wyłączną domenę dyktatorskich, despotycznych i tyrańskich form sprawowania władzy 1

2 państwowej. Sytuacja zmieniła się jednak gdy ugrupowania anarchistyczne i rewolucyjne uczyniły ze stosowania terroru element podstawowej wali politycznej. W historii Europy pojawiały się fale terroryzmu. Pierwsza fala odtąd zamachy na polityków i wywoływanie zamieszek stały się dla wielu grup politycznych próbą doprowadzenia do sytuacji społecznego niepokoju by dokonać rewolucyjny przewrót. Druga fala terrorystycznych metod sięgnięcia po władzę polityczna miała miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to na arenie dziejowej pojawiły się ruchy totalitarne. Po raz trzeci terroryzm jako metoda walki z porządkiem państwowym pojawił się w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku począwszy od lewackiego ekstremizmu, a skończywszy na terroryzmie islamskich fundamentalistów oraz pojawieniu się nowych jego odmian w postaci ekoterroryzmu czy terroryzmie stosowanym przez ruchy i sekty religijne Terroryzm - współczesne definiowanie zjawiska Przez terror rozumie się metodę oddziaływania przemocą, zbrodnią i strachem stosowanym przez silniejszego/ych wobec słabszego/ych. Terrorem są więc okrucieństwa wojenne stosowane wobec obywateli własnego jak i napadniętego państwa. Na przestrzeni historii mówiono o terrorze jakobinów, terrorze dyktatur wojskowych, terrorze stalinowskim, terrorze hitlerowskim. Terroryzmem natomiast nazwać należy okrutną formę buntu i próbę zastraszenia silniejszych (państwo i jego funkcjonariusze oraz całe społeczeństwo/a) przez słabszych (grupa terrorystyczna). Taktyka działania polegać może natomiast na zaatakowaniu niewinnych jednostek co w konsekwencji ma wywołać powszechny strach oraz wymusić polityczne ustępstwa ze strony rządzących. Porwania samolotów, uprowadzanie jednostek by stali się zakładnikami, podkładanie materiałów wybuchowych w miejscach publicznych, stosowanie groźby i szantażu są typowymi orężami walki terrorysty. Współcześnie wzrasta liczebność grup terrorystycznych wywodzących się z grup etnicznych i religijnych powiązanych z radykalnymi partiami i ruchami politycznymi. Ogólnie trzeba przyjąć, że terroryzm jest aktem przemocy lub groźbą podejmowaną w celu zastraszenia zarówno władzy politycznej (państwowej) jak i grup społecznych czy jednostek. Działanie terrorystyczne posiada następujące cechy: - gloryfikacja siły jako jedyna i najskuteczniejsza metoda walki politycznej, - okrucieństwa i brak skrupułów moralnych w podejmowanych działaniach, - wzbudzenie silnego i powszechnego poczucia zagrożenia, - uzyskanie rozgłosu w mas mediach, - polityczny szantaż i wymuszanie określonych politycznych zachowań/zmian 2. Słownik języka polskiego określa terroryzm jako działania pojedynczych osób lub grup usiłujących za pomocą aktów terrorystycznych wymusić na rządach państw określone ustępstwa 3. Zaznaczyć należy, że terroryzm jest pojęciem najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej 1 Robert Borkowski, Terroryzm, [w:] Robert Borkowski [red.] Konflikty Współczesnego świata, Kraków 2001 s Tamże s

3 populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań. Adam Krawczyk w swoim opracowaniu Wokół definicji terroryzmu podał nieco odmienną definicję. Za zjawisko terroryzmu przyjął proces oddziaływania ideologii (światopoglądu) poprzez akty przemocy (lub groźbę ich użycia) zastosowane pośrednio lub bezpośrednio na rozmaite struktury decyzyjne, w celu poddania ich określonemu zachowaniu. Zjawisko to występuje często wraz z innymi czynnikami mającymi na niego bezpośredni lub pośredni wpływ. [2] Proces postępujących po sobie lub wynikających z siebie działań: Terroryzm zatem jest formą agresji, która wynika z frustracji, rozumianej jako stanu niezaspokojenia konkretnych potrzeb terrorysty (jednostki lub organizacji terrorystycznej). Frustracja wyzwala tkwiącą agresję i rodzi napięcie emocjonalne, które rozładować może tylko agresja lub zachowanie agresywne skierowane na jednostkę lub grupę społeczną. Spośród polskich politologów Bartosz Bolechów definiował terroryzm następująco: Terroryzm jest formą przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu morderstw lub zniszczenia (albo zagrożeniem stosowania takich środków) w celu wywołania szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych działań lub/i zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych przekonań. W dalszej części incydentem/zamachem terrorystycznym autor nazywa: akt przemocy lub wiarygodnego zagrożenia jej użycia (oparty o typowe metody terrorystyczne), przeprowadzony z pogwałceniem prawa, którego głównym celem jest zastraszenie rządu, społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, co ma umożliwić realizację założonych celów politycznych [1]. Problem ze zdefiniowaniem danego państwa czy organizacji jako "terrorysty" pojawia się gdy zaczyna się brać pod uwagę kwestię źródeł zaopatrzenia w broń i inne środki walki oficjalnych i nieoficjalnych organizacji i grup terrorystycznych. Gdyż jak się okazuje broń i środki walki pochodzą głównie z USA, Rosji, Izraela, Chin i Francji, oraz w pewnym mniejszym stopniu również z innych państw na świecie. Znawcy przedmiotu dzielą terroryzm na polityczny, kryminalny oraz na indywidualny i zbiorowy. Większość z powszechnie znanych organizacji zajmujących się terroryzmem, uprawiała i uprawia terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie części terytorium od danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go do już istniejącego. 3

4 Cechą charakterystyczną terroryzmu kryminalnego jest natomiast fakt, iż terrorysta działa z pobudek "niższych", najczęściej materialnych. Do podstawowego zestawu tego typu działań należą porwania dla okupu, niszczenie mienia, sabotaż oraz szantaż. Grupy uprawiające terroryzm polityczny bardzo często zajmują się również terroryzmem kryminalnym, dochodami z którego finansują działalność polityczną. Niektóre z tych grup przechodzą coraz wyraźniej od terroryzmu politycznego ku kryminalnemu, ewoluując w zwykłą zorganizowaną grupę przestępczą. Podział na terroryzm indywidualny i zbiorowy służy określeniu, czy przedmiotem ataku terrorystycznego staje się konkretna osoba, czy też przypadkowa zbiorowość. W wypadku zabójstwa konkretnego polityka czy porwania biznesmena mówimy o terroryzmie indywidualnym, którego ofiara jest ściśle określona. Jednak większość ataków terrorystycznych motywowanych politycznie jest przejawem terroryzmu zbiorowego, którego ofiarami padają przypadkowe osoby. 3. Terroryzm współczesna dżuma Zagrożenia działaniami terrorystycznymi są jednymi z bardziej uciążliwych, nieprzewidywanych i brutalnych jakie w czasie pokoju stosuje jeden człowiek przeciw drugiemu człowiekowi. W znacznej części nie dotykają tych osób, do których terroryści mają bezpośrednie pretensję ale do innych przypadkowych ofiar nie będących przeciwnikami terrorystów a często kobietami, dziećmi czy osobami starszymi. Działania te są nastawione głównie na reakcje mediów, które szukając sensacji wykorzystują te ataki do zwiększenia zainteresowania słuchaczy sensacyjnymi wiadomościami. Jest jeden z głównych celów terrorystów, zaistnieć w mediach i wywołać strach w zaatakowanym społeczeństwie. Specjaliści od teorii bezpieczeństwa wskazują w działaniach terrorystycznych aspekty: obiektywne (zagrożenia realne), subiektywne (mispercepcja/ fałszywa świadomość) Mimo, że generalnie zachodzi dość duża zmienność w czasie i przestrzeni czynników bezpieczeństwa, a także ich percepcji, ocena stanu bezpieczeństwa jest dość znacznie utrudniona. Terroryzm niejako korzysta przede wszystkim z czynnika subiektywnego świadomości ciągłego niebezpieczeństwa. Ataki terrorystyczne są nieprzewidywalne, pozbawione bardzo często logiki, nie przestrzegające żadnych norm stosowanych np. w działaniach wojennych. Nie obowiązuję w tej walce międzynarodowe prawo wojenne, prawo do poddania się i omijania strat w ludności cywilnej w szczególności starców, kobiet czy dzieci. Prowadzenie obrony przed tymi atakami jest odmienne od działań wojennych a zbliżone do działań asymetrycznych, do których bardziej możemy zastosować nazwę zorganizowanych grup morderców. Istnieje obecnie wiele nurtów terroryzmu, stosuje się wszystkie możliwe metody gwałtu i przemocy. Eksplozje urządzeń wybuchowych w tzw. galeriach handlowych, samochodypułapki, porwania (osób, samolotów) to najpopularniejsze metody działania współczesnych terrorystów. Należy pamiętać, że ciągle niezwykle niebezpiecznym odłamem są terroryści muzułmańscy, a zwłaszcza tzw. fundamentaliści islamscy, gdyż stosują zamachy samobójcze. Słuszność należy przyznać twierdzeniu, że nie można prowadzić badań nad terroryzmem, ani skutecznie z nim walczyć, nie uznając, roli, jaką odgrywa motywacja (ideologia) sprawców aktów przemocy 4. Szariat arab. - drogaشریعة prowadząca do wodopoju to prawo kierujące życiem wyznawców sunnickiej jak i szyickiej odmiany islamu. Islam nie uznaje rozdziału życia 4

5 świeckiego i religijnego i dlatego reguluje zarówno zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej jak i codzienne życie muzułmanina. Szariat opiera się na założeniu, że prawo musi dostarczać wszystkiego, co potrzebne dla duchowego i fizycznego rozwoju jednostki. Wszystkie czyny muzułmanina są podzielone na pięć kategorii - konieczne, chwalebne, dozwolone, naganne oraz zakazane. Oprócz powyższych do szariatu zaliczyć należy akady prawo zwyczajowe, które sprawia, że szariat u różnych narodów jest nieco inny i tak na przykład w Afganistanie za cudzołóstwo karze się tylko kobietę, a u Arabów oboje cudzołożników Przykładowe działania sprawców zamachów terrorystycznych (wg Wikipedi) : 28 czerwca zamach w Sarajewie, ginie następca tronu Austro-Węgier arcyksiążę Franciszek Ferdynand, 1923: 16 października - zamach w Cytadeli Warszawskiej, 28 zabitych, 89 rannych, 1925: 16 kwietnia zamach przy użyciu materiałów wybuchowego w cerkwi "Sweta Nedelja" w Sofii, 1946: 22 lipca zamach Irgunu na Hotel Króla Dawida (Hotel King David) w Jerozolimie 1969: 13 lutego wybuch przed budynkiem giełdy w Montrealu, 12 grudnia zamach na Piazza Fontana w Mediolanie. 1970: 21 lutego katastrofa lotu Swissair 330, 8 maja atak bojowników OWP na autobus szkolny koło Avivim; 9 dzieci i 3 dorosłych zginęło, a 19 zostało rannych. 1972: 26 stycznia katastrofa McDonnel Douglas DC-9 jugosłowiańskich linii lotniczych JAT, 8 maja porwanie samolotu belgijskich linii lotniczych Sabena, 30 maja masakra na lotnisku Lod w Izraelu dokonana przez Japońską Armię Czerwoną; zginęło 26 osób a 78 zostało rannych, 21 lipca Krwawy piątek IRA dokonuje zamachów w Belfaście; 9 osób zginęło a 130 zostało rannych, 5 września Czarny Wrzesień uprowadził sportowców ekipy Izraela podczas olimpiady w Monachium 1973: 1 marca Czarny Wrzesień wziął 10 zakładników w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w Chartumie, 14 grudnia zamach na konsulat algierski w Marsylii; 4 osoby zginęły a 20 zostało rannych, 20 grudnia - zamach zorganizowany przez ETA, w którym zginął premier Hiszpanii Luis Carrero Blanco. 1974: 15 maja Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny dokonuje ataku na szkołę w Maalot- Tarshiha w Izraelu, 17 maja Siły Ochotnicze Ulsteru dokonują zamachów w Dublinie i Monaghan, 21 listopada IRA detonacja w dwóch pubach w Birmingham, 1975: 5 marca Abu Yusef zaatakowali hotel Savoy w Tel Awiwie, 29 grudnia zamach na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku, 1976: 27 czerwca Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny oraz Baader-Meinhof uprowadzenie samolotu Air France Operacja Entebbe, 1977: 13 października porwanie przez Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny samolotu Lufthansa Operacja "Magiczny Ogień", 1978: 13 lutego zamach na hotel Hilton w Sydney, 3 osoby zginęły a 11 zostało rannych, 17 lutego IRA zamach w restauracji koło Belfastu, 12 osób zginęło a 30 zostało rannych, 1979: 2 listopada Islamscy terroryści zajmują Wielki Meczet w Mekce. Podczas akcji odbijania meczetu, zginęło kilkaset osób, 1980: 14 stycznia wybuch przed kubańskim konsulatem w Montrealu, 30 kwietnia sześciu terrorystów weszło do ambasady Iranu w Londynie i wzięło jej pracowników 6 z

6 jako zakładników. 5 maja uwolniła ich brytyjska jednostka specjalna SAS, 2 sierpnia wybuch na dworcu kolejowym w Bolonii, 85 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych, 26 września wybuch na Oktoberfest w Monachium, 13 osób zginęło a ponad 200 zostało rannych, 1981: 29 sierpnia zamach na synagogę Stadttempel w Wiedniu, 20 października zamach na synagogę w Antwerpii, 1982: 29 marca wybuch w pociągu relacji Paryż-Tuluza. Zamach przypisywany Carlosowi, 7 sierpnia ASALA podkłada bombę na lotnisku w Ankarze, ginie 9 osób a 70 jest rannych, 1983: 18 kwietnia zamach na ambasadę USA w Bejrucie, 23 października zamach bombowy na koszary Marines w Bejrucie, 17 grudnia IRA podkłada bombę w sklepie Harrodsa w Londynie, 6 osób ginie a 90 zostało rannych, 1984: 20 września zamach na oficynę ambasady USA w Bejrucie, 12 października zamach na Grand Hotel w Brighton do którego przyznała się Tymczasowa Irlandzka Armia Republikańska, 23 grudnia wybuch pod pociągiem relacji Neapol Mediolan. Zamach przypisywany mafii. 1985: 8 marca wybuch samochodu-pułapki w Bejrucie, 23 czerwca - Katastrofa lotu Air India 182 w wyniku zamachu dokonanego przez organizację Babbar Khalsa, mającą na celu oderwanie indyjskiego regionu Sikh. Jeden z największych zamachów - na pokładzie Boeinga B zginęło 329 osób, 10 lipca statek Rainbow Warrior wysadzony przez francuskie służby specjalne na Nowej Zelandii, 21 lipca wybuch w Sali Królestwa Świadków Jehowy w Casuli dzielnicy Sydney, 7 października porwanie statku Achille Lauro, 23 listopada Grupa Abu Nidala porywa samolot linii EgyptAir. Dwa dni później w wyniku nieudanej akcji odbicia zakładników ginie 60 osób, 27 grudnia zamachy na lotniska w Wiedniu i Rzymie, 1986: 6 kwietnia zamach na dyskotekę La Belle w Berlinie Zachodnim, 25 grudnia porwanie samolotu Iraq Airways. W wyniku wybuchu dwóch granatów i awaryjnego lądowania giną 63 osoby, 1987: 19 czerwca wybuch na parkingu supermarketu Hipercor w Barcelonie. Do zamachu przyznała się ETA, 1988: 21 grudnia wybuch na pokładzie Boeinga 747 linii lotniczych Pan American World Airways Katastrofa nad Lockerbie, 1989: 22 września wybuch w ośrodku wczasowym Royal Marines w Deal, podłożonej przez IRA, 1992: 17 marca zamach bombowy na ambasadę Izraela w Buenos Aires, 10 kwietnia wybuch bomby w St. Mary Axe w Londynie, 4 października podpalenie Sali Królestwa Świadków Jehowy w Wondzu w Korei Południowej 1993: 26 lutego zamach na World Trade Center, wieże stały się celem ataku terrorystycznego dokonanego przez 5 batalion armii wyzwolenia terroryści z Egiptu, Sudanu i Jordanii na czele z szejkiem Omarem Abdalem Romanem. 1994: 18 lipca wybuch bomby w Jewish Community Center w Buenos Aires, 26 lipca zamach bombowy na ambasadę Izraela i żydowskie centrum kultury w Londynie, 1995: 20 marca rozpylenie trującego sarinu w tokijskim metrze przez grupę członków sekty Aum Najwyższa Prawda, 19 kwietnia wybuch bomby przy budynku federalnym w Oklahoma City, 14 czerwca 19 czerwca Atak na Budionnowsk, 25 lipca wybuch w paryskim metrze 1996: 31 stycznia wybuch w Banku Centralnym w Kolombo (Sri Lanka), 9 lutego wybuch w londyńskich dokach, 25 lutego eksplozja autobusu w pobliżu dworca 6

7 autobusowego w Jerozolimie, 18 kwietnia islamiści zastrzelili w pobliżu piramid w Gizie w Egipcie 18 greckich turystów, których wzięli za Izraelczyków, 25 czerwca zamach bombowy w Al-Chubar, 24 lipca wybuch bomb w pociągu w Kolombo, 28 lipca wybuch bomby w czasie koncertu Atlanta Olympic Games w Atlancie, 23 listopada porwany Boeing 767 etiopskich linii lotniczych spada do morza w pobliżu Komorów, 30 grudnia zbombardowanie pociągu przez separatystów z ugrupowania Bodo w Indiach 1997: 25 lutego trzy eksplozje w autobusach w Urumqi, 18 września dziewięciu niemieckich turystów i ich kierowca zabici w zamachu przed Muzeum Egipskim w centrum Kairu, 17 listopada atak na turystów w Luksorze 1998: 2 kwietnia wybuch bomby przed synagogą w Rydze, 6 kwietnia zamach bombowy na ambasadę Rosji w Rydze, 7 sierpnia wybuchy bomb w ambasadach USA w Tanzanii oraz Kenii, 15 sierpnia wybuch bomby podłożonej przez Real IRA w Omagh (Irlandia), 1999: 19 marca wybuch bomby we Władykaukazie (Rosja), 4 września wybuch bomby w samochodzie-pułapce w Dagestanie (Rosja), 9 września wybuch bomby w bloku w Moskwie, 13 września Wybuch bomby w bloku w Moskwie, 21 października atak rakietowy na plac w Groznym (Czeczenia), 2000: 8 sierpnia wybuch w przejściu podziemnym w Moskwie, 17 sierpnia dwie eksplozje w centrum handlowym w Rydze, 25 lutego eksplozja na promie płynącym do Ozamis (Filipiny), 12 października wybuch na amerykańskim niszczycielu USS "Cole" (wybrzeże Jemenu), 2001: 18 lutego zamach na autobus w Podujevie w północnym Kosowie, 1 czerwca zamach w nocnym klubie w Tel Awiwie (Izrael), 9 sierpnia zamach w pizzerii w Jerozolimie (Izrael), 10 sierpnia zamach w pociągu pasażerskim w Luandzie (Angola), 11 września Zamach na World Trade Center i Pentagon 2002: 9 maja zamach bombowy w Kaspijsku, (Rosja), 6 października zamach na tankowiec Limburg u wybrzeży Jemenu, 12 października zamach islamskich terrorystów w kurorcie Kuta na Bali (Indonezja), października atak czeczeńskich terrorystów na Centrum Teatralne na Dubrowce w Moskwie, 28 października zamach na hotel i próba zestrzelenia samolotu w Mombasie, 27 grudnia zamach bombowy dokonany przez czeczeńskich partyzantów na siedzibę prorosyjskiego rządu Czeczenii w Groznym 2003: 5 stycznia dwa wybuchy bombowe w Tel Awiwie (Izrael), 16 maja zamachy w Casablance, 11 czerwca wybuch bomby podłożonego przez Hamas w pobliżu bazaru w Jerozolimie (Izrael), 5 lipca - samobójczy atak przy kasach biletowych w Moskwie, 1 sierpnia eksplozja ciężarówki z materiałem wybuchowym na dziedzińcu szpitala Północnokaukaskiego Okręgu Wojskowego w Mozdoku (Północna Osetia), 7 sierpnia zamach na ajatollaha al-hakima w Nadżafie (Irak), 19 sierpnia samobójczy (Islamski Dżihad) atak na autobus w Jerozolimie (Izrael), 19 sierpnia eksplozja ciężarówki przed siedzibą ONZ w Bagdadzie (Irak), 12 listopada zamach na kwaterę włoskiej policji w Nasirijji (Irak), 15 listopada zamach na dwie synagogi w Stambule (Turcja), 20 listopada zamach na konsulat brytyjski i bank HSBC w Stambule, 2004: 18 stycznia eksplozja samochodu pułapki w Bagdadzie (Irak), 6 lutego eksplozja w moskiewskim metrze, 10 lutego wybuch samochodu-pułapki koło posterunku policji w Iskandariji (Irak), 11 lutego zamach samobójczy przed ośrodkiem rekrutacyjnym do armii irackiej w Bagdadzie (Irak), 2 marca do serii wybuchów podczas ważnego dla szyitów święta Aszura doszło w Bagdadzie i Karbali (Irak), 11 marca zamach w 7

8 Madrycie, 29 maja atak na instalacje naftowe i osiedle dla cudzoziemców w Al- Chubar (Arabia Saudyjska), 24 lipca wybuch bomby przed ambasadą USA w Taszkencie (Uzbekistan), 24 sierpnia - wg FSB wybuchy bomb powodują katastrofy dwóch samolotów liniowych, pod Tułą i Rostowem nad Donem, 31 sierpnia wybuch bomby przed stacją metra w Moskwie, 1-3 września atak zbrojny na szkołę w Biesłanie (Osetia Północna), 7 października zamach bombowy w Tabie w Egipcie, 2005: 7 kwietnia zamachowiec-samobójca wysadza się w powietrze na bazarze Khan al- Khalili w Kairze, 7 lipca zamach w Londynie, 21 lipca zamach w Londynie, 23 lipca zamachy bombowe w Szarm el-szejk (Egipt), 13 października czeczeńscy rebelianci dokonują ataku na budynki władz federalnych w Nalczyku, 9 listopada Zamach na hotele w Ammanie 2006: 22 lutego zamach bombowy na meczet al-askarija w Samarze, 24 kwietnia zamachy bombowe w Dahab, 15 czerwca zamach na Sri Lance, 11 lipca 7 eksplozji w pociągach i na stacjach sieci kolei podmiejskiej w Bombaju (Indie), 13 sierpnia wybuch dwóch granatów w trolejbusie w Tyraspolu, 21 sierpnia - wybuch na Targowisku Czerkizowskim w Moskwie (dokonany przez organizację "Zbawiciel"), 16 października atak terrorystyczny na Sri Lance, zginęły 92 osoby, 30 grudnia wybuch bomby podłożonej przez ETA na lotnisku Barajas pod Madrytem, 31 grudnia zamachy bombowe w Bangkoku, 2007: 3 lutego wybuch ciężarówki na targowisku w Bagdadzie, 19 lutego 2007 wybuch bomb w pociągu "Przyjaźń" kursującym pomiędzy Indiami, a Pakistanem, 27 marca zamach bombowy w Tal Afar (Irak), 11 kwietnia zamach bombowy w Algierze, 12 kwietnia zamach na parlament Iraku w Bagdadzie, 29 czerwca nieudane zamachy bombowe w Londynie, 30 czerwca zamach na lotnisko w Glasgow, 2 lipca Zamach bombowy w Jemenie, 14 sierpnia Zamachy bombowe w Kahtaniji, 18 października zamach bombowy w Karaczi, 6 listopada zamach bombowy w Baghlan w Afganistanie, 11 grudnia zamachy bombowe w Algierze, 12 grudnia zamachy bombowe w Amara, 27 grudnia zamach na Benazir Bhutto : ze względu na ich ilość jak i jakość, autor odesyłą czytelników do konkretnych linków zamieszczonych na internetowej stronie Wikipedia.pl 5. Konkluzja Nie ma doskonałych systemów zabezpieczeń, nie jest możliwe stworzenie narzędzi, które stworzą 100-procentową gwarancję bezpieczeństwa. Jednak ciągłe działanie na rzecz poprawiania proaktywnej fazy przeciwdziałania terroryzmowi a zatem doskonalenia sposobu realizowania działań operacyjno-rozpoznawczych, pozwalających na wczesne wykrywanie zagrożeń oraz zwiększanie zaawansowania mechanicznych sposobów wykrywania zagrożeń są szansą na to, aby poprawiać z dnia na dzień bezpieczeństwo antyterrorystyczne 7. 7 Liedel K. Bezpieczeństwo jest pierwszym i najpoważniejszym obowiązkiem państwa rozmowa przeprowadzona przez Kołodziej M. [w:] z dnia

Terroryzm. Co jest terroryzmem: K³opoty z okre leniem co jest, a co nie jest terroryzmem, wynikaj± w du ej mierze

Terroryzm. Co jest terroryzmem: K³opoty z okre leniem co jest, a co nie jest terroryzmem, wynikaj± w du ej mierze Terroryzm Co to jest terroryzm: Terroryzm - jest najczê ciej definiowany jako u ycie si³y lub przemocy przeciwko osobom lub w³asno ci z pogwa³ceniem prawa, maj±ce na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 698 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 83 2012 KRZYSZTOF SZPARA MAREK GWÓŹDŹ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie WSPÓŁCZESNE FORMY TERRORYZMU JAKO

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY Lista organizacji terrorystycznych

PROBLEMY POLITYCZNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA TERRORYZM MIĘDZYNARODOWY Lista organizacji terrorystycznych Lista organizacji terrorystycznych Lista organizacji terrorystycznych sporządzona przez Departament Stanu USA (zaktualizowana 2 października 2003 r.): Al Kaida Armia Wyzwolenia Narodowego Asbat al-ansar

Bardziej szczegółowo

Życie młodych ludzi w państwie Izrael

Życie młodych ludzi w państwie Izrael III SPOTKANIE - Konflikt izraelsko-palestyński na progu XXI wieku Życie młodych ludzi w państwie Izrael 1. Powszechna służba wojskowa kobiet i mężczyzn (rola IDF w społeczeństwie); 2. Aktywność polityczna

Bardziej szczegółowo

TERRORYZM I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁCZESNĄ SYTUACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ

TERRORYZM I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁCZESNĄ SYTUACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ VII Konkurs na esej w zakresie stosunków międzynarodowych 2013/2014 TERRORYZM I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁCZESNĄ SYTUACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ Paulina Wojciechowska Klasa II Zespół Szkół Elektronicznych I Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania Medycyny Ratunkowej w kraju i na świecie

Współczesne wyzwania Medycyny Ratunkowej w kraju i na świecie Współczesne wyzwania Medycyny Ratunkowej w kraju i na świecie Andrzej Zawadzki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Medycznych Katedra Medycyny Ratunkowej Ministerstwo Zdrowia 14 Grudnia 2011 Lokalne

Bardziej szczegółowo

TERROR I T ERRORY Z M

TERROR I T ERRORY Z M TERROR I T ERRORY Z M PODSTAWOWE INFORMACJE Terror (łac. terror strach, trwoga, przerażenie) to stosowanie przemocy okrucieństwa i gwałtu w celu zastraszenia jednostek lub grup. Terroryzm to metodyczne

Bardziej szczegółowo

TERRORYZM A TURYSTYKA PO ATAKU Z 11 WRZEŚNIA NA WORLD TRADE CENTEr

TERRORYZM A TURYSTYKA PO ATAKU Z 11 WRZEŚNIA NA WORLD TRADE CENTEr TERRORYZM A TURYSTYKA PO ATAKU Z 11 WRZEŚNIA NA WORLD TRADE CENTEr Zmiany społeczne następują w sposób ciągły, trendy (gospodarcze, społeczne, ekonomiczne itd.), które są ich wynikiem wpływają na turystykę.

Bardziej szczegółowo

A R T Y K U ŁY Turyzm 2013, 23/1

A R T Y K U ŁY Turyzm 2013, 23/1 A R T Y K U ŁY Turyzm 2013, 23/1 Sławoj Tanaś Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu slatan@geo.uni.lodz.pl ZNACZENIE LUDOBÓJSTWA I TERRORU W TURYSTYCE POZNAWCZEJ Zarys treści: Autor zwraca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 47 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 4 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 47 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 4 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 47 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 4 5 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa

Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa ALDONA KIEŁT Przeciwdziałanie terroryzmowi jako element działań na rzecz bezpieczeństwa państwa Szczegółowa refleksja nad treścią tematu pozwoliła na postawienie następującego pytania: W jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ

KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ Podczas klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa w państwie Należy brać pod uwagę aspekty Polityczne Militarne Ekonomiczne Społeczne Zasięg i znaczenie możliwych następstw dla bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Ukraine International Airlines. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2.

Bagaż: Wymiary i waga - Ukraine International Airlines. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W DUŻYCH MIASTACH

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W DUŻYCH MIASTACH ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W DUŻYCH MIASTACH Autor: inż. Beata Gałecka beatagalecka@poczta.fm Dzienne Uzupełniające Studia Magisterskie We współczesnym świecie coraz częściej obserwujemy obecność groźnego

Bardziej szczegółowo

Joanna Czabajska Pastuszek

Joanna Czabajska Pastuszek Joanna Czabajska Pastuszek Przemoc wobec kobiet: wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia

Bardziej szczegółowo

Wskazać zagrożenia terrorystyczne Polski oraz omówić służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu.

Wskazać zagrożenia terrorystyczne Polski oraz omówić służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Wskazać zagrożenia terrorystyczne Polski oraz omówić służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. Izabela Krzysiak

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Kraj. Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ Rzeszów. Katowice 29 listopada 2013 r.

Kazimierz Kraj. Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ Rzeszów. Katowice 29 listopada 2013 r. Kazimierz Kraj Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ Rzeszów Katowice 29 listopada 2013 r. a.pojęcie cyberterroryzmu b.infrastruktura krytyczna a cyberterroryzm c. CERT.GOV.PL d.wnioski Cyberterroryzm

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie lotów i portów lotniczych na wypadek ataków terrorystycznych

Zabezpieczenie lotów i portów lotniczych na wypadek ataków terrorystycznych BOGUSŁAW HEIDE Zabezpieczenie lotów i portów lotniczych na wypadek ataków terrorystycznych Po zamachu z 11 września zaczęto zwracać bardzo dużą uwagę nie tylko na bezpieczeństwo lotów, ale także na całą

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia współczesnego fundamentalizmu religijnego

Zagrożenia współczesnego fundamentalizmu religijnego Zagrożenia współczesnego fundamentalizmu religijnego Justyna Chodorowska 2b Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących Fundamentalizm jest takim zaangażowaniem w pewną prawdę, które czyni zbędnym

Bardziej szczegółowo

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego A/522667 Wojciech Gizicki Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 ROZDZIAŁ I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 19 1. Istota i zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY WOBEC EWENTUALNEJ AKCJI PRZECIW IRAKOWI BS/161/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY WOBEC EWENTUALNEJ AKCJI PRZECIW IRAKOWI BS/161/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Brukseli NR 65/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Brukseli NR 65/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 65/2016 ISSN 2353-5822 Zagrożenie terroryzmem po zamachach w Brukseli Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

A 367494 BARTOSZ BOLECHOW TERRORYZM W ŚWIECIE PODWUBIEGUNOWYM. PRZEWARTOŚCIOWANIA I KONTYNUACJE

A 367494 BARTOSZ BOLECHOW TERRORYZM W ŚWIECIE PODWUBIEGUNOWYM. PRZEWARTOŚCIOWANIA I KONTYNUACJE A 367494 BARTOSZ BOLECHOW TERRORYZM W ŚWIECIE PODWUBIEGUNOWYM. PRZEWARTOŚCIOWANIA I KONTYNUACJE WSTĘP. ROZDZIAŁ I TERRORYZM - WYBRANE PROBLEMY TEORETYCZNE 12 1. TERRORYZM A MORALNOŚĆ - PROBLEM PERCEPCJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP

CHARAKTERYSTYKA OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH. Zbigniew FILIP CHARAKTERYSTYKA STANÓW W GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA ORAZ STANÓW W NADZWYCZAJNYCH Zbigniew FILIP 2 3 Konflikt na Ukrainie Ofiary wśród żołnierzy biorących udział w konflikcie: ok. 50.000 Ofiary wśród ludności

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Katedra Administracji REPETYTORIUM. Z przedmiotu:

Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Katedra Administracji REPETYTORIUM. Z przedmiotu: Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Katedra Administracji Kierunek: ADMINISTRACJA Specjalność: ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO REPETYTORIUM Z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Problemy współczesnego świata dr Kamil Zajączkowski. www.ce.uw.edu.pl

Problemy współczesnego świata dr Kamil Zajączkowski. www.ce.uw.edu.pl Problemy współczesnego świata dr Kamil Zajączkowski www.ce.uw.edu.pl PROBLEMY GLOBALNE Definicja: Określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaostwowy,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki człowieka

Prawa i obowiązki człowieka Prawa i obowiązki człowieka Prawa oraz wolności obywatelskie zgodnie z polską konstytucją Zgodnie z naszą konstytucją wyróżniamy trzy grupy praw i wolności obywatelskich. Są to: Prawa i wolności osobiste

Bardziej szczegółowo

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939

WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 WOJNA DOMOWA W HISZPANII 1936-1939 Wiek XIX i pierwsze dekady XX były dla Hiszpanii bardzo trudnym okresem licznych wojen domowych i rewolt. Z olbrzymiego niegdyś imperium kolonialnego pozostały jedynie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za 2013 rok 1 Warszawa, 2014 1. STAN REALIZACJI ZADAŃ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO KGP W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Temat: Zagrożenia terrorystyczne

Temat: Zagrożenia terrorystyczne MODUŁ IV LEKCJA 5 Temat: Zagrożenia terrorystyczne Formy realizacji: œcie ka edukacyjna, lekcja z wychowawc¹, (45 minutowa jednostka lekcyjna propozycja przeprowadzenia w 3 klasie). Cele szczegółowe lekcji:

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Hiszpańską Policją Krajową

Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Hiszpańską Policją Krajową Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140359 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Hiszpańską Policją Krajową BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Łubnice, 2011

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne aspekty terroryzmu zarys problemu

Psychologiczne aspekty terroryzmu zarys problemu BIULETYN OPINIE Nr 14/2009 Psychologiczne aspekty terroryzmu zarys problemu Tomasz Otłowski Warszawa, czerwiec 2009 Zjawisko terroryzmu, jako narzędzia i środka realizacji określonych celów politycznych

Bardziej szczegółowo

1 Agresja Katarzyna Wilkos

1 Agresja Katarzyna Wilkos 1 2 Spis treści Wstęp 6 Rozdział I: Ujęcie wiktymologiczne przestępstw z użyciem przemocy 9 1. Rodzaje przestępstw z użyciem przemocy 9 Podział według J. Bafii 12 2. Psychospołeczne funkcjonowanie ofiar

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Radykalizacja wyznawców islamu poprzez wybrane media muzułmańskie główne treści, kształtowany światopogląd i wynikające z tego zjawiska zagrożenia

Radykalizacja wyznawców islamu poprzez wybrane media muzułmańskie główne treści, kształtowany światopogląd i wynikające z tego zjawiska zagrożenia Radykalizacja wyznawców islamu poprzez wybrane media muzułmańskie główne treści, kształtowany światopogląd i wynikające z tego zjawiska zagrożenia przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Problem

Bardziej szczegółowo

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych

Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja siebie i świata uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym pochodzących z rodzin pełnych i niepełnych Percepcja, czyli świadome reagowanie na bodziec zewnętrzny, umożliwia dziecku zdobywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Język oryginału: angielski I IZBA PRZYGOTOWAWCZA

Język oryginału: angielski I IZBA PRZYGOTOWAWCZA ICC-02/05-01/12-2-tPOL 16-04-2012 1/13 CB PT Język oryginału: angielski Nr.: ICC-02/05-01/12 Data: 1 marca 2012 r. I IZBA PRZYGOTOWAWCZA W składzie: Sędzia Sanji Mmasenomo Monageng, Przewodniczący Składu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: III Moduł (typ) przedmiotów: Tryb

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP

Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP Krzysztof Liedl, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas W 2007 roku Collegium

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPRoWadzeNIe... 1. zjawisko WSPółczeSNego terroryzmu... 2. FINaNSoWaNIe terroryzmu...

Spis treści WPRoWadzeNIe... 1. zjawisko WSPółczeSNego terroryzmu... 2. FINaNSoWaNIe terroryzmu... Spis treści Wprowadzenie... 7 1. Zjawisko współczesnego terroryzmu... 11 1.1. Charakter zagrożeń współczesnym terroryzmem... 11 1.2. Definicja i charakterystyka zjawiska współczesnego terroryzmu... 16

Bardziej szczegółowo

Antony Polonsky. Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Antony Polonsky. Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Antony Polonsky Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Antony Polonsky Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

REALIZACJA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH REALIZACJA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Data Godziny od do Ilość godzin T / P Blok/rozdział/temat zajęć Stopień imię i nazwisko wykładowcy / instruktora Podpis wykładowcy / instruktora Nr tematu 11.07.2015 8.30-9.15

Bardziej szczegółowo

Wybrane rodzaje organizacji terrorystycznych oraz ich obszary działań w latach 2000 2013

Wybrane rodzaje organizacji terrorystycznych oraz ich obszary działań w latach 2000 2013 AMANDA CYGAN Wybrane rodzaje organizacji terrorystycznych oraz ich obszary działań w latach 2000 2013 Terroryzm to jedno z największych zagrożeń współczesnego świata. Nie jednemu z rządzących potężnymi

Bardziej szczegółowo

Atak terrorystyczny w Londynie

Atak terrorystyczny w Londynie FAE Policy Paper nr 16/2013 Tomasz OTŁOWSKI Atak terrorystyczny w Londynie Warszawa, 2013-05-24 Strona 1 Bestialski mord, do którego doszło w londyńskim Woolwich 22 maja br. w biały dzień, na pełnej ludzi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE AKP UE Komisja ds. Politycznych 30.10.2013 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie rozprzestrzeniania się terroryzmu na świecie: rola internetu i mediów społecznościowych Współsprawozdawcy:

Bardziej szczegółowo

Konflikt izraelskopalestyński. Rafal Jarosz

Konflikt izraelskopalestyński. Rafal Jarosz Konflikt izraelskopalestyński Rafal Jarosz PALESTYNA Stolica Jerozolima (Ramallah) Ludność - ok. 4 mln mieszk. Palestyńskie Władze Narodowe (Autonomia Palestyńska) Państwo Palestyna vs. Autonomia Palestyńska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Francja od konsulatu do cesarstwa. Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte

Francja od konsulatu do cesarstwa. Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte Francja od konsulatu do cesarstwa Każdy z Was nosi w plecaku buławę marszałkowską Napoleon Bonaparte 1. Rządy dyrektoriatu Forma rządów po zamachu 9 thermidora Rada Starszych i Rada 500-set wybierała 5

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TERYTORIUM POLSKI JAKO ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO TERRORYSTÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA ZARYS ZAGADNIENIA

WYKORZYSTANIE TERYTORIUM POLSKI JAKO ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO TERRORYSTÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA ZARYS ZAGADNIENIA Michał Piekarski WYKORZYSTANIE TERYTORIUM POLSKI JAKO ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO TERRORYSTÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA ZARYS ZAGADNIENIA Niniejsza analiza ma na celu przedstawienie zagadnienia wykorzystania

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

OCHRONA OSÓB I MIENIA

OCHRONA OSÓB I MIENIA OCHRONA OSÓB I MIENIA Ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Celem ochrony jest zapobieganie i przeciwdziałanie zamachom na życie

Bardziej szczegółowo

JAK PRZEPROWADZIĆ ZAJĘCIA?

JAK PRZEPROWADZIĆ ZAJĘCIA? Świat daleki od doskonałości CELE Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi: wymienić i umiejscowić najważniejsze konflikty występujące na świecie w ostatnich latach, wyjaśnić genezę i opisać formy terroru stosowanego

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA NAUKA PRAKTYKA REFLEKSJE Nr 9 Jerzy Depo - WYKORZYSTANIE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY

OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 00 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE Warszawa, październik 2013 Wstęp Poniższa analiza obejmuje rok 2012. Poszczególne rozdziały niniejszego opracowania opisują odpowiednio wyniki przewozowe

Bardziej szczegółowo

LIMIT BAGAŻU I OPŁATA ZA NADBAGAŻ W PRZYPADKU BILETÓW WYSTAWIONYCH OD 26 STYCZNIA 2015 r.

LIMIT BAGAŻU I OPŁATA ZA NADBAGAŻ W PRZYPADKU BILETÓW WYSTAWIONYCH OD 26 STYCZNIA 2015 r. LIMIT BGŻU I OPŁT Z NDBGŻ W PRZYPDKU BILETÓW WYSTWIONYCH OD 6 STYCZNI 01 r. W kolumnie opłata za nadbagaż wartości podane są w: EUR (w przypadku lotów z Europy, Europy Wschodniej i Japonii), CD (z Kanady)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK. lipiec 2015

BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK. lipiec 2015 BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK lipiec 2015 Grecki roller coaster Lipiec 2015 r. wyryje w historii Hellady głęboką rysę, a wszystko za sprawą pogłębiającego się kryzysu, tego wyspiarskiego państwa,

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

-2- Jak widać, wydarzenia, o których mowa - podobnie jak wcześniej konflikt w Czeczenii -

-2- Jak widać, wydarzenia, o których mowa - podobnie jak wcześniej konflikt w Czeczenii - CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949)

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) PRAWO LOTNICZE ŹRÓDŁA Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) Porozumienie w sprawie wykonywania międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia służb przed Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży

Ćwiczenia służb przed Szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14564,cwiczenia-sluzb-przed-szczytem-nato-oraz-swiatowymi-dniami-mlodziezy.h tml Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 00:52 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1688 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1688 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1688 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów

Bardziej szczegółowo

AL-KAIDA A REWOLUCJA W EGIPCIE

AL-KAIDA A REWOLUCJA W EGIPCIE POLICY PAPERS Nr 13/2011 Marcin TOBOŁA AL-KAIDA A REWOLUCJA W EGIPCIE Warszawa, 28 kwietnia 2011 roku W latach poprzedzających amerykańską inwazję na Afganistan, a potem na Irak, wydawało się, Ŝe moŝliwe

Bardziej szczegółowo