Dokument z posiedzenia B8-0059/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument z posiedzenia B8-0059/2014 PROJEKT REZOLUCJI"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Dokument z posiedzenia B8-0059/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa złoŝony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie sytuacji w Iraku (2014/2716(RSP)) Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna ElŜbieta Fotyga, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR RE\ doc PE v01-00 Zjednoczona w róŝnorodności

2 B8-0059/2014 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Iraku (2014/2716(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Iraku, uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy zawartą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Iraku, a takŝe rezolucję z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem 1, uwzględniając wspólny dokument strategiczny Komisji na rzecz Iraku ( ), uwzględniając dane misji wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku (UNAMI) dotyczące liczby ofiar śmiertelnych w Iraku oraz półroczne sprawozdanie tej misji dotyczące praw człowieka, opublikowane dnia 20 stycznia 2014 r., uwzględniając niedawne oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie przemocy w Iraku, uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Iraku z dnia 23 czerwca 2014 r., uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu, A. mając na uwadze, Ŝe obecna sytuacja w Iraku jest powaŝna, poniewaŝ uzbrojeni ekstremiści walczący w ugrupowaniu dŝihadystów ISIS (tzw. Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie) nasilają kampanię terroru, w której wyniku ugrupowanie to objęło juŝ kontrolę nad waŝnymi miastami, takimi jak Tikrit, Mosul i Tall Afar; B. mając na uwadze, Ŝe w dniu 30 czerwca 2014 r. doniesiono, iŝ ISIS (zwany teŝ ISIL) ustanowił kalifat czy teŝ państwo islamskie na terytoriach, które kontroluje w Iraku i Syrii; C. mając na uwadze, Ŝe według doniesień tylko w czerwcu w wyniku aktów agresji zginęło osób, przy czym w doniesieniach mowa jest o masowych mordach i egzekucjach, torturach i przemocy seksualnej; D. mając na uwadze, Ŝe według szacunków ONZ na północy i zachodzie Iraku przebywa obecnie około miliona wysiedleńców; mając na uwadze, Ŝe ONZ ostrzega równieŝ, iŝ dla kobiet i dziewcząt konflikt moŝe oznaczać zagroŝenie przemocą na tle płci i wykorzystywaniem seksualnym; E. mając na uwadze, Ŝe ekstremiści ISIS zburzyli wiele szyickich, sunnickich i chrześcijańskich świątyń i miejsc kultu w prowincji Niniwa w północnym Iraku, a 1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0022. PE v /5 RE\ doc

3 obrazy przedstawiające ich burzenie krąŝą w mediach społecznościowych; F. mając na uwadze, Ŝe ISIS uderzył juŝ na rafinerię ropy naftowej w BajdŜi, jedną z największych w Iraku, mimo Ŝe siły rządowe niedawno ponownie ją zabezpieczyły; mając na uwadze, Ŝe ISIS nadal kontroluje sześć pół naftowych w Syrii, w tym al- Omar, największy syryjski obiekt tego rodzaju, połoŝony w pobliŝu granicy z Irakiem; G. mając na uwadze, Ŝe według doniesień do walki po stronie ISIS włączyły się setki bojowników spoza Iraku, z których wielu pochodzi z państw członkowskich UE; H. mając na uwadze, Ŝe jeszcze przed atakami ugrupowania ISIS Irak zmagał się z powaŝnymi problemami politycznymi, społeczno-gospodarczymi i z zakresu bezpieczeństwa, obejmującymi podziały polityczne i przemoc, co powaŝnie zagraŝało perspektywie pokoju, dobrobytu i autentycznych przemian demokratycznych po upadku Saddama Husajna; I. mając na uwadze, Ŝe obecny rząd, złoŝony z przedstawicieli ugrupowań o charakterze wyznaniowym, nie zdołał stworzyć w Iraku bardziej pluralistycznego społeczeństwa; mając na uwadze, Ŝe społeczność międzynarodowa powinna współpracować z rządem Iraku, by pomóc mu tworzyć jedność narodową; J. mając na uwadze, Ŝe z powodu nasilonych ataków ekstremistów sunnickich na szyitów i chrześcijan rok 2013 był najkrwawszym w Iraku od 2007 r. zginęło cywilów, a odniosło rany; K. mając na uwadze, Ŝe według organizacji Human Rights Watch jeszcze przed wybuchem rebelii ISIS sytuacja w Iraku pogarszała się, nasilały się napięcia religijne, codziennie dochodziło do ataków na ludność cywilną, coraz częściej dokonywano zamachów samobójczych, ataków bombowych z uŝyciem pojazdów i zabójstw; mając na uwadze, Ŝe odpowiedzią rządu Iraku na pokojowe protesty było uŝycie siły, a na pogarszający się stan bezpieczeństwa drakońskie środki antyterrorystyczne; L. mając na uwadze, Ŝe w kwietniu 2014 r. w Iraku przeprowadzono wybory parlamentarne; mając na uwadze, Ŝe w dniu 1 lipca ogłoszono, iŝ wewnętrzne konflikty polityczne opóźniają proces tworzenia nowego irackiego parlamentu; M. mając na uwadze, Ŝe mimo nacisków krajowych i międzynarodowych premier Iraku Nuri al-maliki odrzucił wezwania do przyjęcia nowego, pluralistycznego podejścia politycznego w celu zwalczenia rebelii i utworzenia jedności narodowej; mając na uwadze, Ŝe mimo kryzysu premier al-maliki zdymisjonował dowódcę irackich wojsk lądowych i dowódcę policji federalnej po tym, jak w minionym miesiącu iracka armia poniosła poraŝkę na północy kraju; 1. zdecydowanie potępia akty terroryzmu dokonywane na obywatelach Iraku przez ISIS i inne grupy zbrojne; ubolewa ponadto z powodu ataków na cele cywilne i potępia bez wyjątku wszystkie przypadki dokonywania egzekucji oraz stosowania tortur i wykorzystywania w konflikcie przemocy seksualnej; 2. wyraŝa powaŝne zaniepokojenie faktem, Ŝe niedawne walki prowadzą do zaostrzenia RE\ doc 3/5 PE v01-00

4 kryzysu humanitarnego, i zwraca uwagę na masowe wysiedlanie cywilów; wzywa iracki rząd, by zrobił, co w jego mocy, by chronić ludność cywilną i zapewnić wszystkim wysiedlonym wszelką potrzebną im pomoc; 3. wyraŝa powaŝne zaniepokojenie z powodu aktów przemocy dokonywanych przez ISIS oraz widocznej łatwości, z jaką rebelianci przejmują kontrolę nad niektórymi częściami kraju; wyraŝa ponadto obawy co do konsekwencji, jakie niedawne walki mogą mieć dla politycznej i gospodarczej sytuacji w Iraku, w regionie i na świecie; podkreśla powaŝne geostrategiczne konsekwencje faktu, Ŝe irackie pola naftowe są podatne na zagroŝenia; 4. bezwarunkowo odrzuca oświadczenie przywódców ISIS o utworzeniu kalifatu na kontrolowanych przez nich obecnie obszarach, odrzuca takŝe moŝliwość jakiejkolwiek, przeprowadzonej przy uŝyciu siły, jednostronnej zmiany granic uznanych na arenie międzynarodowej, a równocześnie przypomina o konieczności poszanowania podstawowych praw i wolności mieszkańców terytoriów kontrolowanych przez ISIS; 5. wyraŝa głębokie zaniepokojenie przemocą wobec mniejszości religijnych w Iraku; wzywa ponadto irackich przywódców religijnych i rząd Iraku do współpracy w celu połoŝenia kresu przemocy na tle religijnym i nieufności, propagowania wolności wyznania i zjednoczenia irackiego społeczeństwa; 6. wyraŝa zaniepokojenie doniesieniami, Ŝe do rebeliantów ISIS dołączyły setki bojowników spoza Iraku, wśród których są obywatele państw członkowskich UE; apeluje takŝe o międzynarodową współpracę w celu wszczęcia postępowań sądowych przeciwko wszelkim osobom podejrzewanym o udział w aktach terroryzmu, w tym do wprowadzenia nowych środków pozwalających na ściganie osób planujących działania terrorystyczne i szkolących przyszłych terrorystów za granicą; dostrzega takŝe konsekwencje, jakie niepodjęcie stosownych działań moŝe mieć dla bezpieczeństwa zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i UE; 7. wzywa przywódców religijnych i politycznych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Iraku, by odłoŝyli na bok dzielące ich róŝnice i wspólnie zwalczali zagroŝenie rebelią oraz przywracali bezpieczeństwo i praworządność; 8. podkreśla swoje niezłomne przywiązanie do poszanowania praw człowieka jako podstawowego elementu budowania silnej demokracji oraz zwalczania terroryzmu i przemocy; podkreśla teŝ swoje silne przekonanie, Ŝe przesadne i drakońskie środki nie powstrzymają skutecznie terroryzmu; 9. potwierdza raz jeszcze swoje niezmienne zaangaŝowanie we wspieranie mieszkańców Iraku przy ochronie i propagowaniu praw człowieka oraz w pomoc w realizacji ich aspiracji do tworzenia demokratycznego, prosperującego, bezpiecznego i pluralistycznego kraju; 10. potwierdza swoje zobowiązanie do zacieśniania stosunków UE z Irakiem oraz do współdziałania z rządem Iraku w rozwój ich współpracy przez wdroŝenie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem; 11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji PE v /5 RE\ doc

5 wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, specjalnemu przedstawicielowi UE do spraw praw człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i Izbie Reprezentantów Iraku, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Radzie Praw Człowieka ONZ. RE\ doc 5/5 PE v01-00

Dokument z posiedzenia B8-0109/2014 PROJEKT REZOLUCJI. złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

Dokument z posiedzenia B8-0109/2014 PROJEKT REZOLUCJI. złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0109/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie sytuacji w

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0132/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B8-0132/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0132/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0138/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0138/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0138/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw

Bardziej szczegółowo

Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów

Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów P7_TA-PROV(2013)0101 Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie Iraku: trudna sytuacja grup mniejszościowych,

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0386/2015 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B8-0386/2015 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.4.2015 B8-0386/2015 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości

Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA-PROV(2014)0027 Sytuacja w Iraku i Syrii oraz ofensywa IS, w tym prześladowania mniejszości Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie sytuacji w Sudanie i w Sudanie Południowym (2012/2659(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie sytuacji w Sudanie i w Sudanie Południowym (2012/2659(RSP)) P7_TA(2012)0248 Sudan i Sudan Południowy Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie sytuacji w Sudanie i w Sudanie Południowym (2012/2659(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE

PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2014)0066 Irak: porwania i złe traktowanie kobiet Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie Iraku: porywanie kobiet i

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. w sprawie zastosowania art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (2015/3034(RSP))

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI. w sprawie zastosowania art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (2015/3034(RSP)) Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0045/2016 13.1.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 15.4.2014 B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie/Daisz na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków

Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie/Daisz na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA-PROV(2015)0071 Ostatnie ataki i porwania przez Państwo Islamskie/Daisz na Bliskim Wschodzie, w szczególności Asyryjczyków Rezolucja

Bardziej szczegółowo

9101/16 ap/pas/en 1 DG C 1

9101/16 ap/pas/en 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2016 r. (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 23 maja 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0670/2017 6.12.2017 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0230/15. Poprawka. Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0230/15. Poprawka. Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF 3.9.2015 A8-0230/15 15 Motyw F F. mając na uwadze, Ŝe rewizja traktatów UE jest konieczna do wzmocnienia ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych; F. mając na uwadze, Ŝe całkowite uchylenie

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

11238/16 dh/mak 1 DGC 1

11238/16 dh/mak 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10907/16 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0211/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B8-0211/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 5.11.2014 B8-0211/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0154/

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-0154/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0154/2016 27.1.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0122/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B8-0122/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0122/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 30 sierpnia 2014 r. (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 9.10.2013 B7-0446/2013 } B7-0447/2013 } B7-0458/2013 } B7-0459/2013 } B7-0462/2013 } RC1 WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI złoŝony zgodnie z art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

5369/15 bc/aga/bb 1 DG C 2C

5369/15 bc/aga/bb 1 DG C 2C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 stycznia 2015 r. (OR. en) 5369/15 COTER 9 COMEM 8 COMAG 10 COPS 9 POLMIL 3 IRAQ 1 CONUN 7 COHOM 3 COSI 7 ENFOPOL 16 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

6791/17 jp/mo/gt 1 DG C 1

6791/17 jp/mo/gt 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 marca 2017 r. (OR. fr) 6791/17 COAFR 84 CFSP/PESC 196 RELEX 186 COHOM 27 COHAFA 12 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 6 marca 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz.

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ostatnich wydarzeñ politycznych na Węgrzech (2012/2511(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ostatnich wydarzeñ politycznych na Węgrzech (2012/2511(RSP)) P7_TA(2012)0053 Ostatnie wydarzenia polityczne na Węgrzech Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ostatnich wydarzeñ politycznych na Węgrzech (2012/2511(RSP)) Parlament Europejski,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich

Sytuacja w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich C 131 E/108 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2013 27. zgadza się z rzecznikiem, że spójne oświadczenie w sprawie zasad służby cywilnej przyczyniłoby się do kultury usług i zwiększyłoby zaufanie

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0151B(NLE) 9.9.2014 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2035(INI) 13.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich

Sytuacja w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich P7_TA(2011)0471 Sytuacja w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sytuacji w Egipcie i Syrii,

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA-PROV(2016)0045 Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii spowodowany przemocą Państwa Islamskiego

Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii spowodowany przemocą Państwa Islamskiego 25.8.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/35 P8_TA(2015)0040 Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii spowodowany przemocą Państwa Islamskiego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych

TEKSTY PRZYJĘTE. Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0051 Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie systematycznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE AKP UE Komisja ds. Politycznych 30.10.2013 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie rozprzestrzeniania się terroryzmu na świecie: rola internetu i mediów społecznościowych Współsprawozdawcy:

Bardziej szczegółowo

5381/14 lo/krk/ms 1 DG C 1

5381/14 lo/krk/ms 1 DG C 1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 stycznia 2014 r. (OR. fr) 5381/14 COAFR 14 CSDP/PSDC 15 POLMIL 5 PESC 46 COHAFA 7 COHOM 10 ACP 6 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Konkluzja

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

* * Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) (2013/C 249 E/11)

* * Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) (2013/C 249 E/11) 30.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 249 E/37 10. z zadowoleniem przyjmuje reformy marokańskiego sektora rolnego, w szczególności Plan Vert ( zielony plan ) opracowany specjalnie, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

P7_TA-PROV(2012)0057 Sytuacja w Syrii

P7_TA-PROV(2012)0057 Sytuacja w Syrii P7_TA-PROV(2012)0057 Sytuacja w Syrii Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając swoje poprzednie rezolucje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-1278/

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-1278/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1278/2016 22.11.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy (2012/2658(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy (2012/2658(RSP)) P7_TA(2012)0221 Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy (2012/2658(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając swoje poprzednie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Grupa Robocza ds. Współpracy Rozwojowej Data: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych

Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych 2.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296 E/85 13. wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do poparcia pokojowych demokratycznych aspiracji obywateli Bahrajnu, Jemenu i Syrii, do dokonania

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zbliŝających się wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2505(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zbliŝających się wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2505(RSP)) P7_TA(2012)0054 Sytuacja w Rosji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zbliŝających się wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2505(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0126/2012 PROJEKT REZOLUCJI. zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji

Dokument z posiedzenia B7-0126/2012 PROJEKT REZOLUCJI. zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.2.2012 B7-0126/2012 PROJEKT REZOLUCJI zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji złoŝony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu w sprawie pracy

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0110/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B8-0110/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0110/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK. lipiec 2015

BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK. lipiec 2015 BIULETYN INFORMACYJNY RODM BIAŁYSTOK lipiec 2015 Grecki roller coaster Lipiec 2015 r. wyryje w historii Hellady głęboką rysę, a wszystko za sprawą pogłębiającego się kryzysu, tego wyspiarskiego państwa,

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie Libii przyjęte przez Radę na jej posiedzeniu w dniu 6 lutego 2017 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie Libii przyjęte przez Radę na jej posiedzeniu w dniu 6 lutego 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lutego 2017 r. (OR. en) 5321/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 6 lutego 2017 r. Do: Delegacje MAMA 12 CFSP/PESC 23 RELEX 74 LIBYE 3 Nr poprz. dok.: 5319/17

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 10.6.2015 B8-0000/2015 WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-0000/2015 zgodnie z art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0024/2015 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B8-0024/2015 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 12.1.2015 B8-0024/2015 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

P7_TA-PROV(2010)0390 Północny Kaukaz, w szczególności przypadek Olega Orłowa

P7_TA-PROV(2010)0390 Północny Kaukaz, w szczególności przypadek Olega Orłowa P7_TA-PROV(2010)0390 Północny Kaukaz, w szczególności przypadek Olega Orłowa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka na Północnym

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe

PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA-PROV(2015)0037 Arabia Saudyjska: sprawa Raifa Badawiego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie Arabii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-1250/

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski B8-1250/ Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1250/2016 21.11.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wytyczne UE dotyczące propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań,

uwzględniając wytyczne UE dotyczące propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań, P7_TA(2013)0422 Ostatnie przypadki przemocy i prześladowania chrześcijan, w szczególności w Maaluli (Syria), Peszawarze (Pakistan) oraz sprawa pastora Saeeda Abediniego (Iran) Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wolność wyznania i różnorodność kulturowa

Wolność wyznania i różnorodność kulturowa 22.12.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 443/53 P7_TA(2014)0456 Wolność wyznania i różnorodność kulturowa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie polityki zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Distr.: Ogólny 19 Czerwca 2008

Distr.: Ogólny 19 Czerwca 2008 Organizacja Narodów Zjednoczonych S/RES/1820 (2008) Rada Bezpieczeństwa Distr.: Ogólny 19 Czerwca 2008 Rezolucja 1820 (2008) Przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa na jej 5916tym spotkaniu 19 Czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

10482/16 mo/zm 1 DGC 1

10482/16 mo/zm 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10482/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10134/16 Dotyczy: Mjanma/Birma COASI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2016/2308(INI) 18.4.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Turcji (2016/2308(INI)) Komisja Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 15.2.2017 r. JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Spraw Zagranicznych 20.11.2013 2013/2147(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie Arabii Saudyjskiej jej stosunków z UE oraz jej roli na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem (2012/2850(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem (2012/2850(RSP)) 30.12.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 440/83 P7_TA(2013)0022 Irak Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA-PROV(2017)0442 Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 7.3.2007 B6-0093/2007 PROJEKT REZOLUCJI zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu złoŝyli André Brie,

Bardziej szczegółowo

Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych

Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych P7_TA(04)005 Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 04 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów

Bardziej szczegółowo

Bahrajn, w szczególności sprawy Nabeela Rajaba, Abdulhadiego al-khawaja i Ibrahima Sharifa

Bahrajn, w szczególności sprawy Nabeela Rajaba, Abdulhadiego al-khawaja i Ibrahima Sharifa P7_TA-PROV(2014)0109 Bahrajn, w szczególności sprawy Nabeela Rajaba, Abdulhadiego al-khawaja i Ibrahima Sharifa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Bahrajnu, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0474/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

Dokument z posiedzenia B7-0474/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 16.10.2013 B7-0474/2013 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu w sprawie przepływów

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka B7-0578/2010 } RC1/Am. 10 10 Punkt F a preambuły (nowy) Fa. mając na uwadze, Ŝe nie wszystkim partiom pozwolono kandydować we wszystkich prowincjach kraju, B7-0578/2010 } RC1/Am. 11 11 Ustęp F b (nowy)

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI))

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI)) P6_TA(2009)0141 Partnerstwo strategiczne UE-Meksyk Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk (2008/2289(INI)) Parlament Europejski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Komisja Spraw Politycznych 5.3.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie różnorodności kulturowej i praw człowieka w państwach AKP

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe

PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA(2014)0029 Stosunki Izrael-Palestyna po wojnie w Gazie i rola UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Syrii (2014/2531(RSP)) (2017/C 093/18)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Syrii (2014/2531(RSP)) (2017/C 093/18) C 93/108 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2017 P7_TA(2014)0099 Sytuacja w Syrii Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Syrii (2014/2531(RSP)) (2017/C

Bardziej szczegółowo

5927/15 aga/md/gt 1 DG C 2B

5927/15 aga/md/gt 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lutego 2015 r. (OR. en) 5927/15 WYNIK PRAC Od: Rada Data: 9 lutego 2015 r. COHOM 17 CONUN 25 COASI 11 COMAG 18 COEST 50 CSDP/PSDC 64 COPS 31 PESC 130 Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0098/2015 PROJEKT REZOLUCJI. złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

Dokument z posiedzenia B8-0098/2015 PROJEKT REZOLUCJI. złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 4.2.2015 B8-0098/2015 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu w sprawie raportu Senatu

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (2017/C 265/11)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (2017/C 265/11) 11.8.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 265/93 P8_TA(2015)0270 Sytuacja w Jemenie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie (2015/2760(RSP)) (2017/C

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo strategiczne UE-Meksyk

Partnerstwo strategiczne UE-Meksyk C 87 E/172 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.4.2010 ac) działania na rzecz partnerstwa politycznego pomiędzy UE a Brazylią, wzajemnej świadomości, wzajemnego zrozumienia i programów wymiany powinny

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0161/2016 27.1.2016 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 17.12.2013 2013/2008(INI) OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie 7. i 8. sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2121(INI) 4.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2016/2030(INI) 2.5.2016 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 wrzesnia 2014 r. w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (2016/C 234/07)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 wrzesnia 2014 r. w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (2016/C 234/07) C 234/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.6.2016 P8_TA(2014)0028 Sytuacja w Libii Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 wrzesnia 2014 r. w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP)) (2016/C

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

P8_TA-PROV(2014)0009 Sytuacja na Ukrainie

P8_TA-PROV(2014)0009 Sytuacja na Ukrainie P8_TA-PROV(2014)0009 Sytuacja na Ukrainie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie Ukrainy (2014/2717(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2015/2275(INI) 25.1.2016 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie operacji pokojowych zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI))

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 21.10.2016 2016/2903(RSP) WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 lutego 2015 r. (OR. en) 5860/15 POLGEN 9 JAI 60 PESC 120 COSI 13 COPS 26 ENFOPOL 29 COTER 22 SIRIS 11 FRONT 35 COPEN 26 DROIPEN 11 ECOFIN 64 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja

Bardziej szczegółowo

P7_TA-PROV(2012)0089 Kazachstan

P7_TA-PROV(2012)0089 Kazachstan P7_TA-PROV(2012)0089 Kazachstan Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie Kazachstanu Parlament Europejski, uwzględniając ogólne przepisy dotyczące zewnętrznych działań Unii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan

Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan P7_TA-PROV(2012)0464 Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie sytuacji w Birmie/Mjanmie,

Bardziej szczegółowo

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej RESOL-VI/020 122. sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej COR-2017-00961-00-01-RES-TRA (EN) 1/5 Rezolucja Europejskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 2017/0000(INI) 22.6.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie mandatu negocjacyjnego do prowadzenia negocjacji handlowych UE z Australią (2017/0000(INI))

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B8-0029/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B8-0029/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 15.7.2014 B8-0029/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej

Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2015)0095 Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej Rezolucja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL B7- złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL B7- złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 16.12.2011 B7- PROJEKT REZOLUCJI złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu w sprawie pracy dzieci w sektorze produkcji kakao Vital Moreira RE\887446.doc

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych UE w sprawie Egiptu z sierpnia 2013 r. i lutego 2014 r.,

TEKSTY PRZYJĘTE. uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych UE w sprawie Egiptu z sierpnia 2013 r. i lutego 2014 r., Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2015)0463 Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Ibrahima Halawy, potencjalnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2123(INI) 28.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2017/2123(INI))

Bardziej szczegółowo

Dokument sesyjny B7-xxxx/2010 PROJEKT REZOLUCJI. w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-xxxx/2010

Dokument sesyjny B7-xxxx/2010 PROJEKT REZOLUCJI. w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-xxxx/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument sesyjny 30.4.2010 B7-xxxx/2010 PROJEKT REZOLUCJI w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7-xxxx/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu w sprawie

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo