PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy szkoły, w zależności od zmieniających się potrzeb. 1

2 SPIS TREŚCI: TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:...3 PODSTAWA PRAWNA:...3 MISJA SZKOŁY:...3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE:...4 CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ:...4 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE:...5 ZADANIA WYCHOWAWCZE:...5 CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO:...7 POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:...7 FORMY REALIZACJI:...10 REALIZATORZY:...11 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH...11 NAUCZYCIELE:...11 RADA PEDAGOGICZNA:...11 DYREKTOR:...12 RADA RODZICÓW:...12 RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI):...12 SAMORZĄD UCZNIOWSKI:...12 WYCHOWAWCA KLASY:...13 ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:...13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

3 TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 1. Podstawa prawna. 2. Misja szkoły. 3. Postanowienia wstępne. 4. Cele ogólne pracy wychowawczej. 5. Priorytety wychowawcze. 6. Zadania wychowawcze i formy ich realizacji. 7. Realizatorzy działań wychowawczych. 8. Zasady współpracy z rodzicami. PODSTAWA PRAWNA: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: art., 48 ust.1, art.53 ust 3, art.70 ust 1, art.72 ust Karta Nauczyciela art.6 (o powinnościach edukacyjnych nauczyciela). 3. Konkordat art.12 o prawie rodziców do religijnego wychowania dzieci w placówkach oświatowych. 4. Ustawa o systemie oświaty z dn.7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 6. Rozporządzenie MENiS z dn.21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz z późniejszymi zmianami). MISJA SZKOŁY: Kształtowanie obywatela, Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego i kulturalnego, przygotowanego do wartościowego i aktywnego życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. Za ważne wartości, wytyczające kierunki naszych działań uznajemy: prawdę, dobro, godność, sprawiedliwość, tolerancję, pracę, rzetelność, demokrację, humanizm, szacunek dla wspólnego dobra i solidarność. 3

4 POSTANOWIENIA WSTĘPNE: Społeczność szkolną Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowią: 1. Uczniowie liceum profilowanego, technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów. 3. Pracownicy szkoły: Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty, zdecydował się na jej współtworzenie i respektowanie jej zasad. Program Wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice (opiekunowie prawni). Szkoła wspomaga rodziców (opiekunów prawnych) w procesie wychowania. Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem wszystkich pracowników szkoły. CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ: Celem pracy wychowawczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest wszechstronne rozwijanie osobowości ucznia, jego aktywności intelektualnej i społecznej poprzez swobodę praktycznego działania i krytycznego myślenia. Szkoła pragnie kształtować postawę patriotyczną wychowanków, uczyć szacunku dla narodowego dziedzictwa, a jednocześnie otwartości na wartości Europy i świata. Pragnie również przygotować ich do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka i wrażliwości na potrzeby innych. Szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji. Promuje styl wychowania oparty na indywidualizacji, podmiotowości i samodzielności ucznia. 4

5 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE: Cele pracy wychowawczej zgodne są z oczekiwaniami rodziców(opiekunów prawnych), społeczności lokalnej i oparte na podstawach prawnych. Dotyczą one budowania wymagającej i wspierającej uczniów szkoły poprzez m.in.: 1. Dbałość o stan bezpieczeństwa uczniów w szkole. 2. Kreowanie klimatu współpracy, porozumienia, wzajemnego szacunku i dialogu. 3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych). 4. Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. 5. Wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki, rozwijanie ich zainteresowań. 6. Uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje; 7. Realizację podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem w kontekście praw człowieka. ZADANIA WYCHOWAWCZE: Podstawowym założeniem systemu wychowawczego szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów: 1. Do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe. 2. Do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych wartości. CELEM ROZWOJU INTELEKTUALNEGO JEST: 1. Uczenie wychowanka wartości, wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia. 2. Uczenie wglądu we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacji ). 3. Uczenie wglądu we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzmu). 4. Uczenie nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań. 5. Uczenie umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji. 6. Uczenie umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym. 7. Uczenie umiejętności publicznego wypowiadania się. 5

6 CELEM ROZWOJU EMOCJONALNO - MORALNEGO JEST: 1. Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, wyrozumiałość, współczucie, wierność, życzliwość a poprzez nie kształtowanie: 1) umiejętności myślenia wartościującego; 2) odpowiedzialności za własne słowa i czyny; 3) umiejętności dokonywania samooceny; 4) otwartości na innych ludzi; 5) tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności; 6) aktywności życiowej; 7) umiejętności stawiania sobie celów i ich realizowania; 8) umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia; 9) kultury języka i zachowania; 10) umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych relacji z innymi ludźmi; 2. Kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej. CELEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKO - PATRIOTYCZNYCH JEST: 1. Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa. 2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły. 3. Kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta i szkoły. 4. Kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt państwowych. 5. Poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i wioski. CELEM ROZWOJU FIZYCZNO - ZDROWOTNEGO JEST: 1. Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie. 2. Wyrabianie nawyków higienicznych. 3. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu. 4. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych. Wymogi współczesnej cywilizacji stawiają przed nami wymóg rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia wychowankom norm i sposobów postępowania w domenie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku oraz edukacji prozdrowotnej. Wychodząc z tego założenia, formułujemy następujące cele w tym zakresie: 1. Uświadomienie wychowankom znaczenia środowiska naturalnego człowieka. 2. Wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody. 3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. 4. Uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych 6

7 i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym. 5. Wytwarzanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego. CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO: 1. Uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów. 2. Wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej. 3. Uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych. 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej. 5. Wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych. POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE: CELE ZADANIA FORMY DZIAŁANIA I. Poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, swojego miasta i szkoły. 1. Dbanie o historię szkoły oraz jej wizerunek. - gazetki ścienne; - pogadanki na godzinie wychowawczej; - artykuły w gazetce szkolnej Jakubek ; - giełda szkół; - strona internetowa. 2. Współtworzenie i kontynuowanie zwyczajów i tradycji szkoły. - studniówka; - pożegnania klas maturalnych; - pożegnanie ostatnich klas ZSZ; - otrzęsiny klas I; - Dzień Edukacji Narodowej; - wigilie klasowe; - jasełka szkolne; - szkolne Walentynki; - Pierwszy Dzień Wiosny; - apele okolicznościowe. 7

8 3. Pogłębianie wiadomości uczniów na temat miasta Nowy Dwór Maz. i regionu mazowieckiego. - wycieczki turystyczno-krajoznawcze; - gazetki tematyczne; - pogadanki na godzinie wychowawczej; - spotkania z ciekawymi ludźmi; - udział przedstawicieli młodzieży z nauczycielami w obchodach rocznicowych w mieście i okolicach; - artykuły w Jakubku ; - aktualizowanie działu nasza mała ojczyzna Nowy Dwór Mazowiecki ; - uzupełnienie księgozbiorów w bibliotece. II. Kształtowanie postaw szacunku do otaczającego nas środowiska 1. Propagowanie życia w zgodzie z przyrodą, uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego. - udział w Akcji Sprzątanie świata ; - praca koła zwolenników zdrowego stylu życia; - udział w akcjach propagujących ochronę środowiska: akcja Korek ; zbieranie makulatury; zbieranie zużytych baterii. III. Realizacja założeń edukacji zdrowotnej. 1. Propagowanie zdrowego stylu życia i uświadomienie odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia. - pogadanki na godzinach wychowawczych; - udział w akcjach propagujących zdrowy styl życia: Światowy Dzień bez Papierosa ; Światowy Dzień Walki z AIDS ; - przeszkolenie uczniów w zakresie BHP; - zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; - udział w Olimpiadzie Pierwszej Pomocy; - zapoznanie z zasadami korzystania z pracowni przedmiotowych; - gazetki tematyczne propagujące zdrowy styl życia. 2. Troska o higienę i bezpieczeństwo - przekazywanie informacji o chorobach i uzależnieniach XXI wieku pogadanki, filmy edukacyjne, realizacja programu profilaktyki; - przekazywanie informacji nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 3. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej młodzieży. - stosowanie testów sprawnościowych uwzględniających możliwości ucznia; - udział w zawodach różnych dyscyplin sportowych. 8

9 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów językami obcymi oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi. - wycieczki przedmiotowe połączone z nauką języka i wzbogacaniem słownictwa; - międzyklasowe konkursy językowe. IV. Realizacja założeń edukacji czytelniczej i medialnej. 1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów oraz wyrabianie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. - konkursy przedmiotowe; - konkursy wiedzy i umiejętności. 2. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków komunikacji masowej. - lekcje wychowawcze i inne; - lekcje biblioteczne. 3. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych. - międzyklasowe konkursy czytelnicze; - lekcje biblioteczne; - gazetki ścienne; - wystawy okolicznościowe; - konkursy, V. Wychowanie patriotyczne. 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. - rozpoczynanie uroczystości szkolnych hymnem narodowym z udziałem sztandaru szkoły; - konkursy; - apele okolicznościowe; - wycieczki. 2. Kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych. - wycieczki; - udział w projektach edukacyjnych, 9

10 3. Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych - apele okolicznościowe upamiętniające wydarzenia historyczne; - reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych; - konkursy tematyczne; - rajdy i wycieczki tematyczne. VI. Wychowanie estetyczne i kształtowanie kultury języka. 1. Kształtowanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. - spotkania z ciekawymi ludźmi; - wyjazdy integracyjne; - organizowanie wyjazdów o charakterze kulturalnym; - redagowanie gazetki szkolnej Jakubek ; - konkursy recytatorskie. 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. - wykorzystanie zajęć edukacyjnych do podnoszenia kultury języka ojczystego, VII. Poradnictwo zawodowe, przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych wyborów życiowych. 1. Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej. 2. Kompetencje społeczne na rynku pracy. - spotkania z przedstawicielami szkół wyższych; - udział w dniach otwartych wyższych uczelni; - badanie predyspozycji zawodowych; - gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych związanych z dalszym kierunkiem kształcenia. - działania przygotowujące do funkcjonowania na rynku pracy; - trening ułatwiający absolwentom uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. FORMY REALIZACJI: 1. Na lekcjach z poszczególnych przedmiotów. 2. Na lekcjach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy klasy. 3. Podczas warsztatów z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami. 4. Na apelach, konkursach i uroczystościach szkolnych. 5. Na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 6. We współpracy z wychowawcami klas, rodzicami, zakładami pracy, środowiskowymi placówkami działającymi na rzecz wychowania i opieki. 10

11 REALIZATORZY: 1. Wychowawcy klas odpowiedzialni za realizację zadań i efekty pracy wychowawczej w klasie. 2. Dyrektor Szkoły. 3. Nauczyciele przedmiotów. 4. Pedagog szkolny. 5. Rodzice (prawni opiekunowie). 6. Placówki wychowawczo opiekuńcze. 7. Organa samorządowe, pracodawcy i inne podmioty środowiskowe. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1: NAUCZYCIELE: 1. Współpracują z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy. 2. Informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce i zachowaniu. 3. Wspierają pracę uczniów. 4. Współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), pedagogiem szkolnym, placówkami opiekuńczo wychowawczymi oraz kuratorami. 5. Monitorują zainteresowanie uczniów zawodem, poprzez współpracę z kierownikiem szkolenia praktycznego oraz pracodawcami. 6. Realizują inne działania w zakresie dydaktyczno wychowawczym. 7. Współorganizują pomoc psychologiczno pedagogiczną dla uczniów. RADA PEDAGOGICZNA: 1. Proponuje działania strategiczne. 2. Określa zapotrzebowania uczniów na konkretne programy profilaktyczne. 3. Opiniuje plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 4. Opiniuje działania innowacyjne i projekty programów wychowawczych. 5. Prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych. 11

12 DYREKTOR: 1. Nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcy w szkole. 2. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych i wychowawczych w szkole. 3. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) wobec szkoły. 4. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli. 5. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 6. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. RADA RODZICÓW: 1. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców (opiekunów prawnych)na temat nauczania i wychowania. 2. Ocenia plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 3. Jest łącznikiem szkoły ze środowiskiem lokalnym uczniów. 4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 5. Udziela pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji i dofinansowuje imprezy organizowane przez młodzież szkolną. RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI): 1. Współpracują z wychowawcami klas. 2. Uczestniczą w tworzeniu Planów Wychowawczych. 3. Poprzez Klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) w Radzie Rodziców. 4. Uczestniczą w ankietach, wywiadach oraz innych działaniach ewaluacyjnych. 5. Pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych. 6. Wspierają działania innowacyjne szkoły poprzez własną prace i pomoc materialną. SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 1. Reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. 2. Współpracuje z Dyrektorem, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym. 3. Współdecyduje o życiu i pracy szkoły. 4. Broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy. 5. Uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań. 6. Uczy planowania i osiągania zamierzonych celów. 7. Uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze. 8. Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne. 9. Podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. 10. Reklamuje i organizuje imprezy szkolne. 12

13 WYCHOWAWCA KLASY: 1. Podejmuje wszelkie działania, prowadzące do identyfikowania się ucznia ze szkołą. 2. Zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regułami obowiązującymi w placówce. 3. Rozpoznaje środowisko ucznia i "wewnętrzne życie" klasy. 4. Diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów. 5. Wspólnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) i uczniami tworzy Program Pracy Wychowawczej. 6. Proponuje zadania dla każdego ucznia. 7. Zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły i obrzędowością. 8. Kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy. 9. Wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, formy pracy pozalekcyjnej. 10. Diagnozuje stan zagrożenia, uzależnienia i ustala realizację Programów Profilaktyki z Zespołem Wychowawczym. 11. Stwarza warunki do samorealizacji ucznia. 12. Współpracuje z opiekunami praktyk zawodowych. 13. Wspólnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dba o rozwój intelektualny i moralny ucznia. 14. Ustala z uczniem ocenę jego zachowania. 15. Jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzieży. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z wychowawcą imprezy klasowe, wycieczki, itp. 3. Wychowawca na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) z dokumentami regulującymi działalność szkoły i udostępnia je do wglądu. 4. Rodzice (opiekunowie prawni) w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i (lub) nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej. 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informować wychowawcę, pedagoga szkolnego o posiadaniu przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne instytucje, mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy. 6. Wskazane jest również ustalenie z pedagogiem szkolnym możliwych form pomocy uczniowi. 7. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku szkolnym zebraniach klasowych. 8. Formy kontaktów rodziców (opiekunów prawnych) ze szkołą: 1) zaplanowane zebrania, 2) zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 3) indywidualne rozmowy z Dyrektorem, pedagogiem szkolnym, nauczycielem, wychowawcą. 13

14 9. Na zebraniach klasowych wychowawca odnotowuje obecność rodziców (opiekunów prawnych). Kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w miarę możliwości potwierdzone podpisem rodzica). 10. Wychowawca może wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) wezwanie pisemne, jeżeli brak jest kontaktu z ich strony lub wymaga tego sytuacja (nieobecność na zebraniach, niezgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela). 11. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opiekuńczych nad dzieckiem innej osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkołą). 12. Rodzic (opiekun prawny) powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, podając rzeczywiste przyczyny nieobecności dziecka. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Załącznik przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej... r. 2. Załącznik obowiązuje od... r. 3. Załącznik udostępniono: a) w pokoju nauczycielskim; b) w bibliotece szkolnej; 14

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo