PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy szkoły, w zależności od zmieniających się potrzeb. 1

2 SPIS TREŚCI: TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:...3 PODSTAWA PRAWNA:...3 MISJA SZKOŁY:...3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE:...4 CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ:...4 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE:...5 ZADANIA WYCHOWAWCZE:...5 CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO:...7 POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:...7 FORMY REALIZACJI:...10 REALIZATORZY:...11 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH...11 NAUCZYCIELE:...11 RADA PEDAGOGICZNA:...11 DYREKTOR:...12 RADA RODZICÓW:...12 RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI):...12 SAMORZĄD UCZNIOWSKI:...12 WYCHOWAWCA KLASY:...13 ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:...13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

3 TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 1. Podstawa prawna. 2. Misja szkoły. 3. Postanowienia wstępne. 4. Cele ogólne pracy wychowawczej. 5. Priorytety wychowawcze. 6. Zadania wychowawcze i formy ich realizacji. 7. Realizatorzy działań wychowawczych. 8. Zasady współpracy z rodzicami. PODSTAWA PRAWNA: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: art., 48 ust.1, art.53 ust 3, art.70 ust 1, art.72 ust Karta Nauczyciela art.6 (o powinnościach edukacyjnych nauczyciela). 3. Konkordat art.12 o prawie rodziców do religijnego wychowania dzieci w placówkach oświatowych. 4. Ustawa o systemie oświaty z dn.7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 6. Rozporządzenie MENiS z dn.21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz z późniejszymi zmianami). MISJA SZKOŁY: Kształtowanie obywatela, Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego i kulturalnego, przygotowanego do wartościowego i aktywnego życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. Za ważne wartości, wytyczające kierunki naszych działań uznajemy: prawdę, dobro, godność, sprawiedliwość, tolerancję, pracę, rzetelność, demokrację, humanizm, szacunek dla wspólnego dobra i solidarność. 3

4 POSTANOWIENIA WSTĘPNE: Społeczność szkolną Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowią: 1. Uczniowie liceum profilowanego, technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów. 3. Pracownicy szkoły: Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty, zdecydował się na jej współtworzenie i respektowanie jej zasad. Program Wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice (opiekunowie prawni). Szkoła wspomaga rodziców (opiekunów prawnych) w procesie wychowania. Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem wszystkich pracowników szkoły. CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ: Celem pracy wychowawczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest wszechstronne rozwijanie osobowości ucznia, jego aktywności intelektualnej i społecznej poprzez swobodę praktycznego działania i krytycznego myślenia. Szkoła pragnie kształtować postawę patriotyczną wychowanków, uczyć szacunku dla narodowego dziedzictwa, a jednocześnie otwartości na wartości Europy i świata. Pragnie również przygotować ich do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka i wrażliwości na potrzeby innych. Szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji. Promuje styl wychowania oparty na indywidualizacji, podmiotowości i samodzielności ucznia. 4

5 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE: Cele pracy wychowawczej zgodne są z oczekiwaniami rodziców(opiekunów prawnych), społeczności lokalnej i oparte na podstawach prawnych. Dotyczą one budowania wymagającej i wspierającej uczniów szkoły poprzez m.in.: 1. Dbałość o stan bezpieczeństwa uczniów w szkole. 2. Kreowanie klimatu współpracy, porozumienia, wzajemnego szacunku i dialogu. 3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych). 4. Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. 5. Wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki, rozwijanie ich zainteresowań. 6. Uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje; 7. Realizację podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem w kontekście praw człowieka. ZADANIA WYCHOWAWCZE: Podstawowym założeniem systemu wychowawczego szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów: 1. Do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe. 2. Do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych wartości. CELEM ROZWOJU INTELEKTUALNEGO JEST: 1. Uczenie wychowanka wartości, wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia. 2. Uczenie wglądu we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacji ). 3. Uczenie wglądu we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzmu). 4. Uczenie nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań. 5. Uczenie umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji. 6. Uczenie umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym. 7. Uczenie umiejętności publicznego wypowiadania się. 5

6 CELEM ROZWOJU EMOCJONALNO - MORALNEGO JEST: 1. Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, wyrozumiałość, współczucie, wierność, życzliwość a poprzez nie kształtowanie: 1) umiejętności myślenia wartościującego; 2) odpowiedzialności za własne słowa i czyny; 3) umiejętności dokonywania samooceny; 4) otwartości na innych ludzi; 5) tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności; 6) aktywności życiowej; 7) umiejętności stawiania sobie celów i ich realizowania; 8) umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia; 9) kultury języka i zachowania; 10) umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych relacji z innymi ludźmi; 2. Kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej. CELEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKO - PATRIOTYCZNYCH JEST: 1. Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa. 2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły. 3. Kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta i szkoły. 4. Kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt państwowych. 5. Poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i wioski. CELEM ROZWOJU FIZYCZNO - ZDROWOTNEGO JEST: 1. Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie. 2. Wyrabianie nawyków higienicznych. 3. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu. 4. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych. Wymogi współczesnej cywilizacji stawiają przed nami wymóg rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia wychowankom norm i sposobów postępowania w domenie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku oraz edukacji prozdrowotnej. Wychodząc z tego założenia, formułujemy następujące cele w tym zakresie: 1. Uświadomienie wychowankom znaczenia środowiska naturalnego człowieka. 2. Wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody. 3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. 4. Uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych 6

7 i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym. 5. Wytwarzanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego. CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO: 1. Uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów. 2. Wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej. 3. Uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych. 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej. 5. Wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych. POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE: CELE ZADANIA FORMY DZIAŁANIA I. Poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, swojego miasta i szkoły. 1. Dbanie o historię szkoły oraz jej wizerunek. - gazetki ścienne; - pogadanki na godzinie wychowawczej; - artykuły w gazetce szkolnej Jakubek ; - giełda szkół; - strona internetowa. 2. Współtworzenie i kontynuowanie zwyczajów i tradycji szkoły. - studniówka; - pożegnania klas maturalnych; - pożegnanie ostatnich klas ZSZ; - otrzęsiny klas I; - Dzień Edukacji Narodowej; - wigilie klasowe; - jasełka szkolne; - szkolne Walentynki; - Pierwszy Dzień Wiosny; - apele okolicznościowe. 7

8 3. Pogłębianie wiadomości uczniów na temat miasta Nowy Dwór Maz. i regionu mazowieckiego. - wycieczki turystyczno-krajoznawcze; - gazetki tematyczne; - pogadanki na godzinie wychowawczej; - spotkania z ciekawymi ludźmi; - udział przedstawicieli młodzieży z nauczycielami w obchodach rocznicowych w mieście i okolicach; - artykuły w Jakubku ; - aktualizowanie działu nasza mała ojczyzna Nowy Dwór Mazowiecki ; - uzupełnienie księgozbiorów w bibliotece. II. Kształtowanie postaw szacunku do otaczającego nas środowiska 1. Propagowanie życia w zgodzie z przyrodą, uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego. - udział w Akcji Sprzątanie świata ; - praca koła zwolenników zdrowego stylu życia; - udział w akcjach propagujących ochronę środowiska: akcja Korek ; zbieranie makulatury; zbieranie zużytych baterii. III. Realizacja założeń edukacji zdrowotnej. 1. Propagowanie zdrowego stylu życia i uświadomienie odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia. - pogadanki na godzinach wychowawczych; - udział w akcjach propagujących zdrowy styl życia: Światowy Dzień bez Papierosa ; Światowy Dzień Walki z AIDS ; - przeszkolenie uczniów w zakresie BHP; - zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; - udział w Olimpiadzie Pierwszej Pomocy; - zapoznanie z zasadami korzystania z pracowni przedmiotowych; - gazetki tematyczne propagujące zdrowy styl życia. 2. Troska o higienę i bezpieczeństwo - przekazywanie informacji o chorobach i uzależnieniach XXI wieku pogadanki, filmy edukacyjne, realizacja programu profilaktyki; - przekazywanie informacji nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 3. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej młodzieży. - stosowanie testów sprawnościowych uwzględniających możliwości ucznia; - udział w zawodach różnych dyscyplin sportowych. 8

9 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów językami obcymi oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi. - wycieczki przedmiotowe połączone z nauką języka i wzbogacaniem słownictwa; - międzyklasowe konkursy językowe. IV. Realizacja założeń edukacji czytelniczej i medialnej. 1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów oraz wyrabianie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. - konkursy przedmiotowe; - konkursy wiedzy i umiejętności. 2. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków komunikacji masowej. - lekcje wychowawcze i inne; - lekcje biblioteczne. 3. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych. - międzyklasowe konkursy czytelnicze; - lekcje biblioteczne; - gazetki ścienne; - wystawy okolicznościowe; - konkursy, V. Wychowanie patriotyczne. 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. - rozpoczynanie uroczystości szkolnych hymnem narodowym z udziałem sztandaru szkoły; - konkursy; - apele okolicznościowe; - wycieczki. 2. Kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych. - wycieczki; - udział w projektach edukacyjnych, 9

10 3. Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych - apele okolicznościowe upamiętniające wydarzenia historyczne; - reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych; - konkursy tematyczne; - rajdy i wycieczki tematyczne. VI. Wychowanie estetyczne i kształtowanie kultury języka. 1. Kształtowanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. - spotkania z ciekawymi ludźmi; - wyjazdy integracyjne; - organizowanie wyjazdów o charakterze kulturalnym; - redagowanie gazetki szkolnej Jakubek ; - konkursy recytatorskie. 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. - wykorzystanie zajęć edukacyjnych do podnoszenia kultury języka ojczystego, VII. Poradnictwo zawodowe, przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych wyborów życiowych. 1. Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej. 2. Kompetencje społeczne na rynku pracy. - spotkania z przedstawicielami szkół wyższych; - udział w dniach otwartych wyższych uczelni; - badanie predyspozycji zawodowych; - gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych związanych z dalszym kierunkiem kształcenia. - działania przygotowujące do funkcjonowania na rynku pracy; - trening ułatwiający absolwentom uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. FORMY REALIZACJI: 1. Na lekcjach z poszczególnych przedmiotów. 2. Na lekcjach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy klasy. 3. Podczas warsztatów z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami. 4. Na apelach, konkursach i uroczystościach szkolnych. 5. Na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 6. We współpracy z wychowawcami klas, rodzicami, zakładami pracy, środowiskowymi placówkami działającymi na rzecz wychowania i opieki. 10

11 REALIZATORZY: 1. Wychowawcy klas odpowiedzialni za realizację zadań i efekty pracy wychowawczej w klasie. 2. Dyrektor Szkoły. 3. Nauczyciele przedmiotów. 4. Pedagog szkolny. 5. Rodzice (prawni opiekunowie). 6. Placówki wychowawczo opiekuńcze. 7. Organa samorządowe, pracodawcy i inne podmioty środowiskowe. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1: NAUCZYCIELE: 1. Współpracują z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy. 2. Informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce i zachowaniu. 3. Wspierają pracę uczniów. 4. Współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), pedagogiem szkolnym, placówkami opiekuńczo wychowawczymi oraz kuratorami. 5. Monitorują zainteresowanie uczniów zawodem, poprzez współpracę z kierownikiem szkolenia praktycznego oraz pracodawcami. 6. Realizują inne działania w zakresie dydaktyczno wychowawczym. 7. Współorganizują pomoc psychologiczno pedagogiczną dla uczniów. RADA PEDAGOGICZNA: 1. Proponuje działania strategiczne. 2. Określa zapotrzebowania uczniów na konkretne programy profilaktyczne. 3. Opiniuje plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 4. Opiniuje działania innowacyjne i projekty programów wychowawczych. 5. Prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych. 11

12 DYREKTOR: 1. Nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcy w szkole. 2. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych i wychowawczych w szkole. 3. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) wobec szkoły. 4. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli. 5. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 6. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. RADA RODZICÓW: 1. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców (opiekunów prawnych)na temat nauczania i wychowania. 2. Ocenia plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 3. Jest łącznikiem szkoły ze środowiskiem lokalnym uczniów. 4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 5. Udziela pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji i dofinansowuje imprezy organizowane przez młodzież szkolną. RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI): 1. Współpracują z wychowawcami klas. 2. Uczestniczą w tworzeniu Planów Wychowawczych. 3. Poprzez Klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) w Radzie Rodziców. 4. Uczestniczą w ankietach, wywiadach oraz innych działaniach ewaluacyjnych. 5. Pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych. 6. Wspierają działania innowacyjne szkoły poprzez własną prace i pomoc materialną. SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 1. Reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. 2. Współpracuje z Dyrektorem, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym. 3. Współdecyduje o życiu i pracy szkoły. 4. Broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy. 5. Uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań. 6. Uczy planowania i osiągania zamierzonych celów. 7. Uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze. 8. Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne. 9. Podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. 10. Reklamuje i organizuje imprezy szkolne. 12

13 WYCHOWAWCA KLASY: 1. Podejmuje wszelkie działania, prowadzące do identyfikowania się ucznia ze szkołą. 2. Zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regułami obowiązującymi w placówce. 3. Rozpoznaje środowisko ucznia i "wewnętrzne życie" klasy. 4. Diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów. 5. Wspólnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) i uczniami tworzy Program Pracy Wychowawczej. 6. Proponuje zadania dla każdego ucznia. 7. Zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły i obrzędowością. 8. Kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy. 9. Wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, formy pracy pozalekcyjnej. 10. Diagnozuje stan zagrożenia, uzależnienia i ustala realizację Programów Profilaktyki z Zespołem Wychowawczym. 11. Stwarza warunki do samorealizacji ucznia. 12. Współpracuje z opiekunami praktyk zawodowych. 13. Wspólnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dba o rozwój intelektualny i moralny ucznia. 14. Ustala z uczniem ocenę jego zachowania. 15. Jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzieży. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z wychowawcą imprezy klasowe, wycieczki, itp. 3. Wychowawca na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) z dokumentami regulującymi działalność szkoły i udostępnia je do wglądu. 4. Rodzice (opiekunowie prawni) w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i (lub) nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej. 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informować wychowawcę, pedagoga szkolnego o posiadaniu przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne instytucje, mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy. 6. Wskazane jest również ustalenie z pedagogiem szkolnym możliwych form pomocy uczniowi. 7. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku szkolnym zebraniach klasowych. 8. Formy kontaktów rodziców (opiekunów prawnych) ze szkołą: 1) zaplanowane zebrania, 2) zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 3) indywidualne rozmowy z Dyrektorem, pedagogiem szkolnym, nauczycielem, wychowawcą. 13

14 9. Na zebraniach klasowych wychowawca odnotowuje obecność rodziców (opiekunów prawnych). Kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w miarę możliwości potwierdzone podpisem rodzica). 10. Wychowawca może wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) wezwanie pisemne, jeżeli brak jest kontaktu z ich strony lub wymaga tego sytuacja (nieobecność na zebraniach, niezgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela). 11. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opiekuńczych nad dzieckiem innej osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkołą). 12. Rodzic (opiekun prawny) powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, podając rzeczywiste przyczyny nieobecności dziecka. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Załącznik przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej... r. 2. Załącznik obowiązuje od... r. 3. Załącznik udostępniono: a) w pokoju nauczycielskim; b) w bibliotece szkolnej; 14

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2016 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda rok szkolny 2015/2016 CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia: a. kształtowanie sprawności fizycznej; b. profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY na rok szkolny 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 3 Ząbki ul. Kościelna 2-1 - Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi teŝ czuć się bezpiecznie.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 Gdynia, Energetyków 13 Wstęp: Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, umożliwia im wszechstronny i harmonijny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie ewaluacji z września 2011 roku) I. Założenia programu Program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolny program wychowawczy

Szkolny program wychowawczy Szkolny program wychowawczy w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie Człuchów, luty 2016r. 1 Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Uzupełnieniem Koncepcji Pracy Szkoły jest Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Przesłanie naszych działań pedagogicznych: W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Jan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2014/2015 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Poznań 2014 1. Szkolny Program Wychowawczy opracowano

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim rok 2014/15 Przyjęty program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Niniejszy program został uchwalony: uchwałą rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego uchwała nr 2/2012/13 z dnia 20.09.2012r. w uzgodnieniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II Wstęp Szkoła harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPOŁECZNE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPOŁECZNE GIMNAZJUM AKADEMICKIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SPOŁECZNE GIMNAZJUM AKADEMICKIE W ŚWIEBODZICACH NA LATA 2013 2016 Rok szkolny 2014/2015 1 CEL I. STWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI INTELEKTUALNEMU UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych Zespołu Szkół w Ociążu

Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych Zespołu Szkół w Ociążu Szczegółowy harmonogram działań wychowawczych Zespołu Szkół w Ociążu Lp. Treść zadania Cele szczegółowe Zadania i sposoby realizacji 1. Zapoznanie uczniów i Świadome uczestnictwo Omówienie z rodzicami

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Program składa się z kilku części PROGRAM WYCHOWAWCZY Celem programu wychowawczego jest wychowanie światłego człowieka, o otwartym umyśle, ale świadomego swoich korzeni i odczuwającego ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 95-011 Bratoszewice, Plac

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU 1 Motto: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: Konstytucję Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim Zasady współpracy z rodzicami w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24 2015/16 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24 PROGRAM WYCHOWAWCZY został opracowany przez Radę Pedagogiczną w czerwcu 2015 r. na podstawie diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wynikające

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014

Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 SOSW nr 2 w Gdyni ZSS nr 8 ULOS LOS nr 3 Szkolny program profilaktyki na lata 2011-2014 Beata Gajewska Opracowały: Jadwiga Wójtowicz-Paciorek 1 Cele szkolnego programu profilaktyki : Celem programu profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY w NIEBOCKU Uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły są załączniki: Harmonogram Plany pracy wychowawców klas Rozkłady materiałów godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2015 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo