PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy szkoły, w zależności od zmieniających się potrzeb. 1

2 SPIS TREŚCI: TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:...3 PODSTAWA PRAWNA:...3 MISJA SZKOŁY:...3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE:...4 CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ:...4 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE:...5 ZADANIA WYCHOWAWCZE:...5 CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO:...7 POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:...7 FORMY REALIZACJI:...10 REALIZATORZY:...11 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH...11 NAUCZYCIELE:...11 RADA PEDAGOGICZNA:...11 DYREKTOR:...12 RADA RODZICÓW:...12 RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI):...12 SAMORZĄD UCZNIOWSKI:...12 WYCHOWAWCA KLASY:...13 ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:...13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

3 TREŚCI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: 1. Podstawa prawna. 2. Misja szkoły. 3. Postanowienia wstępne. 4. Cele ogólne pracy wychowawczej. 5. Priorytety wychowawcze. 6. Zadania wychowawcze i formy ich realizacji. 7. Realizatorzy działań wychowawczych. 8. Zasady współpracy z rodzicami. PODSTAWA PRAWNA: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: art., 48 ust.1, art.53 ust 3, art.70 ust 1, art.72 ust Karta Nauczyciela art.6 (o powinnościach edukacyjnych nauczyciela). 3. Konkordat art.12 o prawie rodziców do religijnego wychowania dzieci w placówkach oświatowych. 4. Ustawa o systemie oświaty z dn.7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 6. Rozporządzenie MENiS z dn.21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz z późniejszymi zmianami). MISJA SZKOŁY: Kształtowanie obywatela, Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego i kulturalnego, przygotowanego do wartościowego i aktywnego życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. Za ważne wartości, wytyczające kierunki naszych działań uznajemy: prawdę, dobro, godność, sprawiedliwość, tolerancję, pracę, rzetelność, demokrację, humanizm, szacunek dla wspólnego dobra i solidarność. 3

4 POSTANOWIENIA WSTĘPNE: Społeczność szkolną Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowią: 1. Uczniowie liceum profilowanego, technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów. 3. Pracownicy szkoły: Dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty, zdecydował się na jej współtworzenie i respektowanie jej zasad. Program Wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice (opiekunowie prawni). Szkoła wspomaga rodziców (opiekunów prawnych) w procesie wychowania. Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem wszystkich pracowników szkoły. CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ: Celem pracy wychowawczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jest wszechstronne rozwijanie osobowości ucznia, jego aktywności intelektualnej i społecznej poprzez swobodę praktycznego działania i krytycznego myślenia. Szkoła pragnie kształtować postawę patriotyczną wychowanków, uczyć szacunku dla narodowego dziedzictwa, a jednocześnie otwartości na wartości Europy i świata. Pragnie również przygotować ich do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka i wrażliwości na potrzeby innych. Szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji. Promuje styl wychowania oparty na indywidualizacji, podmiotowości i samodzielności ucznia. 4

5 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE: Cele pracy wychowawczej zgodne są z oczekiwaniami rodziców(opiekunów prawnych), społeczności lokalnej i oparte na podstawach prawnych. Dotyczą one budowania wymagającej i wspierającej uczniów szkoły poprzez m.in.: 1. Dbałość o stan bezpieczeństwa uczniów w szkole. 2. Kreowanie klimatu współpracy, porozumienia, wzajemnego szacunku i dialogu. 3. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych). 4. Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. 5. Wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki, rozwijanie ich zainteresowań. 6. Uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje; 7. Realizację podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem w kontekście praw człowieka. ZADANIA WYCHOWAWCZE: Podstawowym założeniem systemu wychowawczego szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów: 1. Do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe. 2. Do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych wartości. CELEM ROZWOJU INTELEKTUALNEGO JEST: 1. Uczenie wychowanka wartości, wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia. 2. Uczenie wglądu we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacji ). 3. Uczenie wglądu we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzmu). 4. Uczenie nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań. 5. Uczenie umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji. 6. Uczenie umiejętności przekazywania swojej wiedzy innym. 7. Uczenie umiejętności publicznego wypowiadania się. 5

6 CELEM ROZWOJU EMOCJONALNO - MORALNEGO JEST: 1. Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, wyrozumiałość, współczucie, wierność, życzliwość a poprzez nie kształtowanie: 1) umiejętności myślenia wartościującego; 2) odpowiedzialności za własne słowa i czyny; 3) umiejętności dokonywania samooceny; 4) otwartości na innych ludzi; 5) tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności; 6) aktywności życiowej; 7) umiejętności stawiania sobie celów i ich realizowania; 8) umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia; 9) kultury języka i zachowania; 10) umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych relacji z innymi ludźmi; 2. Kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej. CELEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKO - PATRIOTYCZNYCH JEST: 1. Przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa. 2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły. 3. Kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju, rodzinnego miasta i szkoły. 4. Kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt państwowych. 5. Poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i wioski. CELEM ROZWOJU FIZYCZNO - ZDROWOTNEGO JEST: 1. Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie. 2. Wyrabianie nawyków higienicznych. 3. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu. 4. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych. Wymogi współczesnej cywilizacji stawiają przed nami wymóg rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych. Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia wychowankom norm i sposobów postępowania w domenie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku oraz edukacji prozdrowotnej. Wychodząc z tego założenia, formułujemy następujące cele w tym zakresie: 1. Uświadomienie wychowankom znaczenia środowiska naturalnego człowieka. 2. Wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody. 3. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. 4. Uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych 6

7 i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym. 5. Wytwarzanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego. CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO: 1. Uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów. 2. Wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej. 3. Uczenie ich krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych. 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej. 5. Wyrabianie w uczniach nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych. POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE: CELE ZADANIA FORMY DZIAŁANIA I. Poznanie dziedzictwa kulturowego regionu, swojego miasta i szkoły. 1. Dbanie o historię szkoły oraz jej wizerunek. - gazetki ścienne; - pogadanki na godzinie wychowawczej; - artykuły w gazetce szkolnej Jakubek ; - giełda szkół; - strona internetowa. 2. Współtworzenie i kontynuowanie zwyczajów i tradycji szkoły. - studniówka; - pożegnania klas maturalnych; - pożegnanie ostatnich klas ZSZ; - otrzęsiny klas I; - Dzień Edukacji Narodowej; - wigilie klasowe; - jasełka szkolne; - szkolne Walentynki; - Pierwszy Dzień Wiosny; - apele okolicznościowe. 7

8 3. Pogłębianie wiadomości uczniów na temat miasta Nowy Dwór Maz. i regionu mazowieckiego. - wycieczki turystyczno-krajoznawcze; - gazetki tematyczne; - pogadanki na godzinie wychowawczej; - spotkania z ciekawymi ludźmi; - udział przedstawicieli młodzieży z nauczycielami w obchodach rocznicowych w mieście i okolicach; - artykuły w Jakubku ; - aktualizowanie działu nasza mała ojczyzna Nowy Dwór Mazowiecki ; - uzupełnienie księgozbiorów w bibliotece. II. Kształtowanie postaw szacunku do otaczającego nas środowiska 1. Propagowanie życia w zgodzie z przyrodą, uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego. - udział w Akcji Sprzątanie świata ; - praca koła zwolenników zdrowego stylu życia; - udział w akcjach propagujących ochronę środowiska: akcja Korek ; zbieranie makulatury; zbieranie zużytych baterii. III. Realizacja założeń edukacji zdrowotnej. 1. Propagowanie zdrowego stylu życia i uświadomienie odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia. - pogadanki na godzinach wychowawczych; - udział w akcjach propagujących zdrowy styl życia: Światowy Dzień bez Papierosa ; Światowy Dzień Walki z AIDS ; - przeszkolenie uczniów w zakresie BHP; - zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; - udział w Olimpiadzie Pierwszej Pomocy; - zapoznanie z zasadami korzystania z pracowni przedmiotowych; - gazetki tematyczne propagujące zdrowy styl życia. 2. Troska o higienę i bezpieczeństwo - przekazywanie informacji o chorobach i uzależnieniach XXI wieku pogadanki, filmy edukacyjne, realizacja programu profilaktyki; - przekazywanie informacji nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 3. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej młodzieży. - stosowanie testów sprawnościowych uwzględniających możliwości ucznia; - udział w zawodach różnych dyscyplin sportowych. 8

9 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów językami obcymi oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi. - wycieczki przedmiotowe połączone z nauką języka i wzbogacaniem słownictwa; - międzyklasowe konkursy językowe. IV. Realizacja założeń edukacji czytelniczej i medialnej. 1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów oraz wyrabianie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. - konkursy przedmiotowe; - konkursy wiedzy i umiejętności. 2. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków komunikacji masowej. - lekcje wychowawcze i inne; - lekcje biblioteczne. 3. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych. - międzyklasowe konkursy czytelnicze; - lekcje biblioteczne; - gazetki ścienne; - wystawy okolicznościowe; - konkursy, V. Wychowanie patriotyczne. 1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. - rozpoczynanie uroczystości szkolnych hymnem narodowym z udziałem sztandaru szkoły; - konkursy; - apele okolicznościowe; - wycieczki. 2. Kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych. - wycieczki; - udział w projektach edukacyjnych, 9

10 3. Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych - apele okolicznościowe upamiętniające wydarzenia historyczne; - reprezentowanie szkoły w uroczystościach lokalnych; - konkursy tematyczne; - rajdy i wycieczki tematyczne. VI. Wychowanie estetyczne i kształtowanie kultury języka. 1. Kształtowanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. - spotkania z ciekawymi ludźmi; - wyjazdy integracyjne; - organizowanie wyjazdów o charakterze kulturalnym; - redagowanie gazetki szkolnej Jakubek ; - konkursy recytatorskie. 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. - wykorzystanie zajęć edukacyjnych do podnoszenia kultury języka ojczystego, VII. Poradnictwo zawodowe, przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych wyborów życiowych. 1. Zajęcia z zakresu orientacji zawodowej. 2. Kompetencje społeczne na rynku pracy. - spotkania z przedstawicielami szkół wyższych; - udział w dniach otwartych wyższych uczelni; - badanie predyspozycji zawodowych; - gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych związanych z dalszym kierunkiem kształcenia. - działania przygotowujące do funkcjonowania na rynku pracy; - trening ułatwiający absolwentom uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. FORMY REALIZACJI: 1. Na lekcjach z poszczególnych przedmiotów. 2. Na lekcjach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy klasy. 3. Podczas warsztatów z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami. 4. Na apelach, konkursach i uroczystościach szkolnych. 5. Na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 6. We współpracy z wychowawcami klas, rodzicami, zakładami pracy, środowiskowymi placówkami działającymi na rzecz wychowania i opieki. 10

11 REALIZATORZY: 1. Wychowawcy klas odpowiedzialni za realizację zadań i efekty pracy wychowawczej w klasie. 2. Dyrektor Szkoły. 3. Nauczyciele przedmiotów. 4. Pedagog szkolny. 5. Rodzice (prawni opiekunowie). 6. Placówki wychowawczo opiekuńcze. 7. Organa samorządowe, pracodawcy i inne podmioty środowiskowe. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1: NAUCZYCIELE: 1. Współpracują z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy. 2. Informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce i zachowaniu. 3. Wspierają pracę uczniów. 4. Współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami), pedagogiem szkolnym, placówkami opiekuńczo wychowawczymi oraz kuratorami. 5. Monitorują zainteresowanie uczniów zawodem, poprzez współpracę z kierownikiem szkolenia praktycznego oraz pracodawcami. 6. Realizują inne działania w zakresie dydaktyczno wychowawczym. 7. Współorganizują pomoc psychologiczno pedagogiczną dla uczniów. RADA PEDAGOGICZNA: 1. Proponuje działania strategiczne. 2. Określa zapotrzebowania uczniów na konkretne programy profilaktyczne. 3. Opiniuje plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 4. Opiniuje działania innowacyjne i projekty programów wychowawczych. 5. Prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych. 11

12 DYREKTOR: 1. Nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcy w szkole. 2. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych i wychowawczych w szkole. 3. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) wobec szkoły. 4. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli. 5. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 6. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. RADA RODZICÓW: 1. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców (opiekunów prawnych)na temat nauczania i wychowania. 2. Ocenia plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 3. Jest łącznikiem szkoły ze środowiskiem lokalnym uczniów. 4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 5. Udziela pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji i dofinansowuje imprezy organizowane przez młodzież szkolną. RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI): 1. Współpracują z wychowawcami klas. 2. Uczestniczą w tworzeniu Planów Wychowawczych. 3. Poprzez Klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) w Radzie Rodziców. 4. Uczestniczą w ankietach, wywiadach oraz innych działaniach ewaluacyjnych. 5. Pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych. 6. Wspierają działania innowacyjne szkoły poprzez własną prace i pomoc materialną. SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 1. Reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. 2. Współpracuje z Dyrektorem, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym. 3. Współdecyduje o życiu i pracy szkoły. 4. Broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy. 5. Uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań. 6. Uczy planowania i osiągania zamierzonych celów. 7. Uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze. 8. Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne. 9. Podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. 10. Reklamuje i organizuje imprezy szkolne. 12

13 WYCHOWAWCA KLASY: 1. Podejmuje wszelkie działania, prowadzące do identyfikowania się ucznia ze szkołą. 2. Zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regułami obowiązującymi w placówce. 3. Rozpoznaje środowisko ucznia i "wewnętrzne życie" klasy. 4. Diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów. 5. Wspólnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) i uczniami tworzy Program Pracy Wychowawczej. 6. Proponuje zadania dla każdego ucznia. 7. Zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły i obrzędowością. 8. Kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy. 9. Wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, formy pracy pozalekcyjnej. 10. Diagnozuje stan zagrożenia, uzależnienia i ustala realizację Programów Profilaktyki z Zespołem Wychowawczym. 11. Stwarza warunki do samorealizacji ucznia. 12. Współpracuje z opiekunami praktyk zawodowych. 13. Wspólnie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dba o rozwój intelektualny i moralny ucznia. 14. Ustala z uczniem ocenę jego zachowania. 15. Jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzieży. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z wychowawcą imprezy klasowe, wycieczki, itp. 3. Wychowawca na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) z dokumentami regulującymi działalność szkoły i udostępnia je do wglądu. 4. Rodzice (opiekunowie prawni) w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i (lub) nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej. 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informować wychowawcę, pedagoga szkolnego o posiadaniu przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne instytucje, mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy. 6. Wskazane jest również ustalenie z pedagogiem szkolnym możliwych form pomocy uczniowi. 7. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku szkolnym zebraniach klasowych. 8. Formy kontaktów rodziców (opiekunów prawnych) ze szkołą: 1) zaplanowane zebrania, 2) zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 3) indywidualne rozmowy z Dyrektorem, pedagogiem szkolnym, nauczycielem, wychowawcą. 13

14 9. Na zebraniach klasowych wychowawca odnotowuje obecność rodziców (opiekunów prawnych). Kontakty indywidualne i telefoniczne wychowawca odnotowuje w dzienniku (w miarę możliwości potwierdzone podpisem rodzica). 10. Wychowawca może wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) wezwanie pisemne, jeżeli brak jest kontaktu z ich strony lub wymaga tego sytuacja (nieobecność na zebraniach, niezgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela). 11. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opiekuńczych nad dzieckiem innej osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkołą). 12. Rodzic (opiekun prawny) powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, podając rzeczywiste przyczyny nieobecności dziecka. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Załącznik przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej... r. 2. Załącznik obowiązuje od... r. 3. Załącznik udostępniono: a) w pokoju nauczycielskim; b) w bibliotece szkolnej; 14

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. na rok 2012 / 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W ZĄBKACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. na rok 2012 / 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W ZĄBKACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY na rok 2012 / 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W ZĄBKACH Program opracował zespół: Jolanta Zawadzka lider Jadwiga Zygmunt Elżbieta Maciążek Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Każdy członek społeczności szkolnej dokonał dobrowolnego wyboru funkcjonowania w tej instytucji, a tym samym przyjął

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa Nr 8 im. J. Skrzeka i P. Wójcika w Siemianowicach Śląskich Szkolny Program Wychowawczy na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach Rok szkolny 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. E. Sczanieckiej w Konarzycach zakłada wszechstronny

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie 2016-2019 Naczelnym celem wychowania w Szkole Podstawowej Im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie jest wychowanie dziecka świadomego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY na lata 2013-2018 Gimnazjum w Karnicach Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2016 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczej w klasie IV

Plan pracy wychowawczej w klasie IV Plan pracy wychowawczej w klasie IV 1. SFERA INTELEKTUALNA L.p. Zadania wychowawcze Formy realizacji Termin realizacji Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU I. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia: a. kształtowanie sprawności fizycznej; b. profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Liceum Ogólnokształcące Animator Program został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji od II semestru roku szkolnego w dniu 12.01.2016 roku. Uchwała

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu wychowawczego jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015

PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 PLAN WYCHOWAWCZY SOSW NR 2 2012-2015 Gdynia, Energetyków 13 Wstęp: Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, umożliwia im wszechstronny i harmonijny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W KIELCACH na lata 2015 2017 WSTĘP Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach powstała w celu wyznaczania kierunków wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach

Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach Kierunki rozwoju Zespołu Szkół w Wolbromiu w latach 2015-2020 1. Misja Zespołu Szkół w Wolbromiu Szkoła stwarza naszemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy, którą potrafi wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Augusta Kardynała Hlonda rok szkolny 2015/2016 CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE NA LATA 2014 2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2004, nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY na rok szkolny 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 3 Ząbki ul. Kościelna 2-1 - Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi teŝ czuć się bezpiecznie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Uzupełnieniem Koncepcji Pracy Szkoły jest Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESZCZEWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESZCZEWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESZCZEWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY Wartości Zadania wychowawcze Oczekiwane efekty czyli dziecko; 1. Przygotowanie wychowanków Godnie uczestniczy w do aktywnego i świadomego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY. na lata SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE na lata 2013 2016 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia Seneka KOPNICA 1 STRUKTURA PROGRAMU: 1. Podstawa prawna 2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie ewaluacji z września 2011 roku) I. Założenia programu Program

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Jan Paweł II P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU NA OKRES 2013-2015 Podstawa prawna: Art. 54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie Przesłanie naszych działań pedagogicznych: W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Jan

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPOŁECZNE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPOŁECZNE GIMNAZJUM AKADEMICKIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SPOŁECZNE GIMNAZJUM AKADEMICKIE W ŚWIEBODZICACH NA LATA 2013 2016 Rok szkolny 2014/2015 1 CEL I. STWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI INTELEKTUALNEMU UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU UL.ŚW.SZCZEPANA 3

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU UL.ŚW.SZCZEPANA 3 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W POZNANIU UL.ŚW.SZCZEPANA 3 Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015

Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU. Rok szkolny 2014/2015 Strona1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU Rok szkolny 2014/2015 Strona2 Założenie programu: Rozwój ucznia w sferze społecznej, moralnej, intelektualnej i fizycznej Cel wychowania:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY. IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach PROGRAM WYCHOWAWCZY IV Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Niniejszy program został uchwalony: uchwałą rady rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego uchwała nr 2/2012/13 z dnia 20.09.2012r. w uzgodnieniu

Bardziej szczegółowo