Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Wprowadzenie Miasta to przypuszczalnie najwyraźniejsze ślady w przestrzeni, jakie człowiek zdołał odcisnąć w realnym uniwersum 1. Miasta, a przede wszystkim ich mieszkańcy stanowią przedmiot zainteresowania większości dziedzin naukowych 2. Mogą być badane i analizowane z różnych pespektyw. Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest społeczny wymiar funkcjonowania miast. Podmiotem zbiorowym są zatem mieszkańcy, niekiedy wewnętrznie zróżnicowani. O tym, iż mieszkańcy odzyskują swoją podmiotowość (partycypują w procesie decyzyjnym), a przez to miasto dla siebie, świadczy aktualna debata publiczna. Nie można kreować polityki miejskiej, chociażby w zakresie promocji i turystyki, bez mieszkańców. Podkreślenie zatem społecznego wymiaru funkcjonowania miasta może przyczynić się do zmian polityczno-prawnych i to już na poziomie poszczególnych miast, które stanowią odrębne wspólnoty samorządowe. Praca w dużej mierze opiera się na analizie doświadczeń konkretnych ośrodków miejskich (studiach przypadków). Składa się z dwudziestu tekstów naukowych, zebranych w trzy bloki tematyczne, prezentujące kolejno: partycypację obywatelską, marketing terytorialny oraz charakterystykę zróżnicowania społecznego miast. 1 M. Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa 2008, s Istnieje np. bogata literatura na temat społeczno-przestrzennego zróżnicowania: B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000; Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, red. B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Warszawa 2002; Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, red. J. Grzelak, T. Zarycki, Warszawa 2004; M. Łukasiuk, Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Warszawa 2007; Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa 2007; Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina waloryzacja, wytwarzanie, użytkowanie, red. J. Styk, Stare i Nowe Struktury Społeczne w Polsce 2009, t. X.; Zarządzanie przestrzenią miasta, red. M. J. Nowak, T. Skotarczak, Warszawa 2012; Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach, red. B. Jałowiecki, E. A. Sekuła, Warszawa 2011; K. A. Kuć-Czajkowska, Nierówności społeczne w przestrzeni Warszawy, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M. G. Woźniak, Rzeszów 2008, s

2 8 Wprowadzenie Partycypacja obywatelska (zwana również publiczną, społeczną) jest rozumiana jako bezpośrednie zaangażowanie obywateli, czy szerzej mieszkańców, w sprawy społeczno-polityczne. Współczesny model demokracji nie opiera się już tylko na uczestnictwie obywateli w wyborach. Mają oni znacznie szerszy zakres wpływu na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Wśród narzędzi partycypacji, obok najbardziej popularnego udziału w wyborach czy referendach, wymienić można: budżet partycypacyjny, inicjatywę lokalną, konsultacje społeczne czy wysłuchanie publiczne. Właśnie tego rodzaju zagadnieniom poświęcony jest pierwszy blok tematyczny: Partycypacja obywatelska w miastach. Otwiera go tekst Andżeliki Mirskiej, która przedstawia specyfikę nowych instrumentów partycypacji w miastach niemieckich na przykładzie działań podejmowanych w ramach idei Quartiersmanagement (w polskim rozumieniu zarządzania w sąsiedztwie ) oraz budżetu partycypacyjnego. Samorząd lokalny w Niemczech, w związku z obserwowanym zjawiskiem rozczarowania polityką, stanowi płaszczyznę testowania nowych form uczestnictwa obywateli. Quartiersmanagement odpowiada na to wyzwanie, gdyż oznacza współpracę administracji (krajowej, lokalnej), stowarzyszeń, organizacji, mieszkańców, a także wsparcie finansowe dla wdrażanych w życie inicjatyw. Podobnie budżet partycypacyjny zakładający udział mieszkańców w procedurze podziału środków publicznych scharakteryzowany na przykładzie Berlina i jego dzielnic. Pozostając w tematyce budżetu partycypacyjnego, Monika Sidor skupia się na jego wprowadzeniu w dziesięciu największych miastach w Polsce, wskazuje różnice i podobieństwa we wdrażanym mechanizmie. Autorka podjęła też próbę systematyzacji, wyróżniając trzy kryteria, zgodnie z którymi można wyodrębnić modele budżetu partycypacyjnego w największych polskich miastach, tj. kryterium przestrzenne, ze względu na inicjatora oraz sposób głosowania nad projektami zaproponowanymi przez mieszkańców. Jednocześnie omawiając podstawy prawne funkcjonowania tego mechanizmu w Polsce, wskazała warunki, jakie muszą być spełnione, aby mówić o wprowadzeniu tego rodzaju budżetu. Na określanej pośrednią formą budżetu partycypacyjnego, tzn. inicjatywie lokalnej swoje rozważania koncentruje kolejna autorka. Anna Kołomycew odnosi się do jej istoty, przybliża warunki oraz ograniczenia efektywnego wykorzystania inicjatywy lokalnej w polskim samorządzie. Dowodzi, iż jest to rozwiązanie wpisujące się w założenia modelu rządzenia wielopodmiotowego, którego skuteczność zależy od zaangażowanego społeczeństwa w sprawy publiczne oraz odpowiednich regulacji prawnych. Kontynuując tematykę partycypacji obywatelskiej, Justyna Wasil udowadnia tezę, że lobbing może być sposobem na aktywizowanie społeczności lokalnych, docieka czy zjawisko lobbingu jest obecne w polskiej polityce miejskiej, jakie metody są wykorzystywane w lobbingu miast

3 Wprowadzenie 9 (albo w miastach), w jakiej roli (lobbysty czy adresata lobbingu) występuję miasto. Analizie poddaje konkretne przypadki prowadzenia lobbingu przez miasto i inne podmioty funkcjonujące w przestrzeni miejskiej Lublina. Lobbing konkluduje autorka nie jest zarezerwowany dla podmiotów poziomu państwowego, a wraz ze wzrostem znaczenia Internetu stał się instrumentem służącym wywieraniu wpływu na decyzje administracyjne w wymiarze lokalnym. Kolejnym narzędziem włączenia mieszkańców w proces decyzyjny jest wysłuchanie publiczne. Roman Marchaj prezentuje atuty i wady tej specyficznej formy konsultacji w kontekście przeprowadzonego w 2012 r. w Katowicach pierwszego w Polsce samorządowego wysłuchania publicznego. Doceniając samą inicjatywę, wskazuje braki w sposobie jego zorganizowania i przeprowadzenia w stolicy województwa śląskiego. Nowe formy zaangażowania mieszkańców we współtworzenie lokalnego środowiska przybliża także Paweł Prokop. Z punktu widzenia przedstawiciela organizacji pozarządowej oraz doradcy Prezydenta Lublina ds. partycypacji omawia sposoby wdrażania partycypacyjnego modelu zarządzania publicznego. Wskazuje na występowanie problemów w tym zakresie jak na przykład: obawy radnych dopatrujących się w bezpośrednim odwołaniu do mieszkańców zagrożenia własnej pozycji, niechęć urzędników do stosowania mechanizmów partycypacyjnych, wykorzystywanie działań partycypacyjnych do partykularnych celów oraz nadmiernie roszczeniowa postawa aktywistów lokalnych. Do doświadczeń miast w województwie lubelskim odnosi się również Mariusz Sienkiewicz w tekście dotyczącym przejawów partycypacji społecznej w procesie zarządzania strategicznego. Autor stara się ustalić czy, w jakim zakresie i za pomocą jakich instrumentów władze lokalne włączają społeczność w procesy decyzyjne związane z planowaniem strategicznym oraz czy mieszkańcy wyrażają zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju inicjatywach. W ramach badań weryfikuje tezę, zgodnie z którą istniejące instrumenty zarządzania publicznego są niekiedy wdrażane przez decydentów przy niewielkim udziale mieszkańców. Tymczasem współczesną praktykę planowania powinno się traktować jako proces oparty na komunikacji, zaangażowaniu i negocjacji. Pozostając przy tematyce partycypacji obywatelskiej, Nina Zielińska-Balcerzak omawia konsultacje społeczne zorganizowane w ostatnich latach w Warszawie. Autorka konkluduje, że niewłaściwie przeprowadzone konsultacje, a w szczególności zlekceważenie głosu mieszkańców, mogą zakończyć się utratą zaufania, zniechęceniem do aktywności, czy wręcz obrócić się przeciwko inicjatorom. Zamykając charakterystykę doświadczeń w zakresie partycypacji, Katarzyna Łazorko formułuje tezę, że konsultacje społeczne mogą być wykorzystywane przez władze lokalne jako źródło informacji o oczekiwaniach mieszkańców, mogą również stanowić narzędzie

4 10 Wprowadzenie wpływu na kształt instrumentarium marketingowego, gdyż u podstaw marketingu terytorialnego leży między innymi rozpoznanie potrzeb interesariuszy. Autorka podejmuje się analizy tego zagadnienia z perspektywy doświadczeń Częstochowy. Marketingowa koncepcja funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego sprowadzająca się do traktowania podmiotów (mieszkańców, turystów, inwestorów) jako specyficznego rodzaju klienta, o którego należy zabiegać, to problematyka drugiej części pracy. Charakterystykę Marketingu terytorialnego w miastach otwierają doświadczenia Zamościa przybliżone przez Katarzynę Efner. Autorka konstatuje, że miasto nie ma strategii promocyjnej, ani strategii marketingowej, ale podejmowane działania i inicjatywy świadczą, że marketing terytorialny jest prowadzony. Na megaprodukt Zamość składa się promocja miasta jako pięknego, zabytkowego miejsca oraz promocja w wymiarze gospodarczym i inwestycyjnym. Do doświadczeń z zakresu kreowania wizerunku Opola Lubelskiego odwołuje się z kolei Anna Szwed. Puentując, stwierdza, że ważne jest, by umiejętnie dostosować narzędzia marketingowe do tożsamości i możliwości miasta. Wizerunek Opola Lubelskiego kształtowany w oparciu o stronę internetową oraz miesięcznik samorządowy kolportowany w Urzędzie Miasta oraz marketach zaspokaja potrzeby informacyjne mieszkańców, ale nie jest skuteczny w przyciąganiu inwestorów, czy turystów. Odmienne niż w Opolu Lubelskim doświadczenia w tym zakresie ma Rzeszów. To kolejne studium przypadku charakteryzujące strategię rozwoju, promocji i kreacji wizerunkowej przygotowane przez Agnieszkę Strykowską. Władze Rzeszowa inicjują działania kojarzące miasto z innowacyjnością i przedsiębiorczością. Stawiają na wielowymiarowe pozycjonowanie innowacyjności: miasto innowacyjne plus bezpieczne, przyjazne, tanie, estetyczne. Realizacja podjętych działań jest spójna z przyjętą strategią. Umiejętnie wykorzystywane są portale społecznościowe. Pozostając przy tematyce mediów społecznościowych, Kamil Glinka prezentuje rolę takich mediów w promocji miast w Sudetach Zachodnich. Analizie poddał oficjalne dokumenty i realizowane działania promocyjne pięciu miast turystycznych: Jeleniej Góry, Kowar, Szklarskiej Poręby, Piechowic i Karpacza. Z badań wynika, że w przyjętych dokumentach strategicznych brakuje odniesień do mediów społecznościowych jako środka promocji. Jedynie w przypadku Karpacza wskazano na konieczność stworzenia profilu miasta w ramach portalu Facebook. W przypadku badanych miast widoczny jest brak równoczesnego i co ważniejsze synergicznego wykorzystania kilku rodzajów social media. Oficjalne strony internetowe miast często nie zawierają odnośników do profili, kont lub haseł utworzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych. W drugim bloku tematycznym znalazły się też przemyślenia Barbary Kolbus na temat obywatela jako konsumenta na rynku miejsc. Cechą wspólną dla dzisiejszych konsumentów

5 Wprowadzenie 11 jest chęć doświadczania nowych doznań. Dlatego istotne staje się budowanie bogatej i niestandardowej oferty pozwalającej uwypuklić markę miejsca lub pomóc ją budować. Markę, która stanowić będzie sumę wierzeń, idei, wrażeń ludzkich do konkretnego miejsca, będzie jego wyróżnikiem, miękką władzą. Markę, która będzie działać jak magnes. W oparciu o wizerunek marki marketerzy konstruują ofertę, dążąc do uzyskania jak najwyższej satysfakcji klienta. Rozważania w tej części zamyka tekst pióra Marka W. Kozaka, który pochyla się nad turystyką miejską jako szansą dla rozwoju regionów. Twierdzi, iż wzmocnienie roli sektora turystycznego w rozwoju polskich województw przełoży się na wzrost konkurencyjności państwa. Dlatego wygrywanie europejskiej konkurencji o turystów musi oprzeć się w Polsce nie o zasoby przyrodnicze, ale o rozwój turystyki miejskiej, z natury kulturowej. Miasto stanowi swego rodzaju scenę, na której grają zróżnicowani narodowo i kulturowo aktorzy: mieszkańcy, przybysze, turyści. Rozważania w bloku tematycznym: Zróżnicowanie społeczne miast otwiera Jędrzej Kotarski, prezentując jedną z nowych, popularnych aktywności sprzedaż nędzy realizowaną w ramach turystyki multikulturowej. Kilka lat temu w ofercie biur turystycznych pojawiły się wycieczki do faveli. Autor wyjaśnia fenomen tego zjawiska na przykładzie slamsów Rio de Janeiro oraz próbuje dociec, kto i dlaczego organizuje takie wycieczki, jaki udział w tym przedsięwzięciu mają mieszkańcy faveli, a jaki aktorzy zewnętrzni, kim są odbiorcy wspomnianej oferty. Tekst oparto na obserwacjach i badaniach terenowych autora. Pozostając przy problematyce międzynarodowego zróżnicowania, Jacek Kubera i Stanisław Lisiecki omawiają wpływ migrantów na ośrodek miejski na przykładzie miast w Niemczech i we Francji. Autorzy dociekają na ile polskie miasta można określać mianem miast migracyjnych. W konkluzji stwierdzają, że potrzebna jest polityka zapewniająca prawo do miasta dla wszystkich, którzy chcą w nim mieszkać, niezależnie od proweniencji. Oznacza to normatywne zagwarantowanie osobom urodzonym poza Polską prawa do decydowania o dzielnicy, głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych. Doświadczenia Francji i Niemiec pokazują, że brak polityki integracyjnej, pomijanie faktu istnienia imigrantów nie sprzyja wytworzeniu się społecznych i kulturowych więzi pomiędzy imigrantem a państwem przyjmującym. Kontynuując tematykę różnorodności, Sylwia Dudek-Mańkowska przybliża obszary zróżnicowane społecznie na przykładzie badań mieszkańców Warszawy. Autorka ustala, że warszawskie osiedla blokowe nie są postrzegane wyłącznie jako obszary heterogeniczne. Są osiedla, których mieszkańcy twierdzą, że stanowią jednolitą grupę pod względem społecznym. Natomiast do miejsc postrzeganych jako różnorodne społecznie należy rejon śródmiejskiego Powiśla i prawobrzeżna

6 12 Wprowadzenie Stara Praga. Badania potwierdziły, że różnorodność społeczna można być źródłem korzyści dla mieszkańców (poprawa bezpieczeństwa, rozwój więzi społecznych, wzrost aktywności społecznej), jak i powodem konfliktów (rywalizacja czy agresja między mieszkańcami). Kolejny autor Ryszard Zaradny przybliża zmiany w strukturze społecznej w ujęciu historycznym, procesy asymilacji i integracji na przykładzie Zielonej Góry. Losy miasta mają swoją specyfikę ściśle związaną z wydarzeniami, jakie następowały po 1945 r. Autor ogranicza cezurę czasową analiz do 1980 r., kiedy to dokonały się zasadnicze przemiany demograficzne, a miasto przekroczyło liczbę 100 tys. mieszkańców. Lokalna społeczność zielonogórska stanowiła soczewkę, w której skupiały się wszystkie problemy występujące w skali makro w tamtym okresie. Tematykę zróżnicowania społecznego miast zamyka Roman Szul, który proponuje spojrzeć na historię miast jako historię zmieniających się języków w mieście i zmieniających się języków w relacji miasta z otoczeniem. Zauważalne są dwie przeciwstawne tendencje: do różnicowania wewnętrznej sytuacji językowej miasta w fazie dynamicznego rozwoju i przyciągania mieszkańców z różnych obszarów językowych oraz do ujednolicania sytuacji językowej miasta przez przechodzenie ludności na jeden wspólny język w fazie dojrzałości miasta. Dwie tendencje występują również w relacjach językowych miasta z otoczeniem: do ekspansji języka miasta na otoczenie i do przejmowania przez miasto języka otoczenia. Współczesne państwa reasumuje autor z ideą jednego języka państwowego, powszechnym i obowiązkowym szkolnictwem, środkami masowej komunikacji w tym języku, sprawiają, że ujednolicanie językowe w mieście i w relacjach miasto otoczenie odbywa się w języku państwowym (narodowym). Książka Miasta społeczne aspekty funkcjonowania z pewnością nie wyczerpuje całości problematyki przemian i wyzwań, które dotykają współczesne ośrodki. Zaprezentowane analizy, stanowiska, wnioski to jedynie niewielki fragment opinii, jaki wyłania się z wymiany myśli nad kondycją dzisiejszych miast. Redaktorki pracy żywią nadzieję, że lektura tekstów będzie stanowić inspirację do wskazywania i popularyzacji przykładów dobrych praktyk w zakresie partycypacji obywatelskiej czy marketingu terytorialnego. Będzie też cennym głosem w dyskusji koncentrującej się na społecznych aspektach funkcjonowania miast. Zwłaszcza, że autorzy, których teksty składają się na niniejszy tom, stanowią interdyscyplinarne grono. Są wśród nich politolodzy, socjolodzy, geografowie, historycy, prawnicy, ekonomiści. Reprezentują środowisko akademickie, jak i organizacje pozarządowe. Niewątpliwie ma to cenny wpływ na prezentowane treści.

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego Niniejszy raport jest wesją roboczą dokumentu przygotowaną dla uczestników seminarium w ramach projektu Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Technopolityka Nowe zjawiska w polityce xxi wieku

Technopolityka Nowe zjawiska w polityce xxi wieku Technopolityka Nowe zjawiska w polityce xxi wieku Ogólnopolska konferencja naukowa z serii Problemy Demokracji Akademia Ignatianum 2 czerwca 2015 Nie ulega wątpliwości, że we współczesnych systemach politycznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej STRATEGIA STRATEGIA rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Czerwiec, 2014r. Strategia rozwoju produktów lokalnych EGO (2014-2020) Zamawiający: Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze (Wnioskodawca projektu pt. Produkty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo