Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Projekt aktu założycielskiego spółki nowo zawiązanej sporządzony w związku z planowanym podziałem Maverick Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ( Spółka Dzielona ) poprzez przeniesienie cześć składników jej majątku na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Powstanie Spółki Spółka powstała w wyniku podziału spółki Maverick Network sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przez wydzielenie tj. poprzez przeniesienie części majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, Maverick Network sp. z o.o. na Spółkę. 2 Firma Spółki 1. Firma Spółki brzmi: Maverick Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać firmy w skrócie: Maverick Poznań sp. z o.o. Siedzibą Spółki jest Poznań. Spółkę zawiązuje się na czas nieoznaczony. 3 Siedziba Spółki 4 Czas trwania Spółki 5 Przedmiot działalności Spółki 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1) Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 2) Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 3) Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 4) Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 5) Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 6) Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 7) Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 8) Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 9) Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 10) Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 11) Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 12) Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

2 13) Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 14) Z Nadawanie programów radiofonicznych, 15) Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, 16) Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 17) Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 18) Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 19) Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 20) Z Działalność związana z oprogramowaniem, 21) Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 22) Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 23) Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 24) Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 25) Z Działalność portali internetowych, 26) Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 27) Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 28) Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 29) Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 30) Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 31) Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 32) Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 33) Z Działalność w zakresie architektury, 34) Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 35) B Pozostałe badania i analizy techniczne, 36) Z Działalność agencji reklamowych, 37) A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 38) B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 39) C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 40) D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 41) Z Badanie rynku i opinii publicznej, 42) Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 43) Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 44) Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 45) Z Działalność centrów telefonicznych (call center), 46) Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 47) Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 48) Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności uzależnione jest od uzyskania koncesji, zezwolenia lub zgody, Spółka podejmie taki rodzaj działalności po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub zgody. 6 Forma organizacyjna 1. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Spółka może powoływać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe oraz nabywać akcje lub udziały w innych spółkach mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz uczestniczyć w innych spółkach za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 1

3 7 Kapitał zakładowy Spółki 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (tysiąc dwieście dziewiętnaście) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każdy udział. 3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez utworzenie nowych udziałów lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów. 5. Pokrycie nowych udziałów może nastąpić w formie wkładu pieniężnego lub rzeczowego. 6. W terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku Wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki do kwoty ,00 zł (pięć milionów złotych). Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. 8 Udziały Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują wspólnikowi Marcinowi Pietrucha i zostały pokryte w całości częścią majątku spółki dzielonej Maverick Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości ,15 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 15/100). 9 Prawa i obowiązki Wspólników 1. Niezależnie od uprawnień Wspólników wynikających z przepisów prawa i innych paragrafów niniejszej umowy, Wspólnicy posiadają prawo do: a) uczestniczenia w kształtowaniu działalności Spółki w ramach określonych przepisami prawa, b) uczestniczenia w rezultatach działalności Spółki w zakresie określonym przepisami prawa, c) otrzymywania pełnej informacji co do działalności Spółki, jej stanu majątkowego, zysków i strat, d) przedkładania spraw Zarządowi Spółki i innym jej organom. 2. Niezależnie od obowiązków Wspólników wynikających z przepisów prawa i innych paragrafów niniejszej umowy, Wspólnicy Spółki są zobowiązani do: a) pokrycia udziałów na zasadach przewidzianych w umowie Spółki, b) udzielania Spółce informacji niezbędnych do rozwiązywania problemów związanych z działalnością Spółki, na zasadach i w granicach określonych przez przepisy prawa, c) powstrzymywania się od działań, które mogłyby być szkodliwe dla Spółki, na zasadach i w granicach określonych przez przepisy prawa. 10 Dziedziczenie Udziały podlegają dziedziczeniu i przechodzą na spadkobierców. 11 Umorzenie udziałów 1. Udziały w Spółce mogą być umarzane (umorzenie dobrowolne). 2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. 3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. 2

4 12 Organy Spółki Organami Spółki są: 1) Zarząd, 2) Zgromadzenie Wspólników. 13 Zgromadzenie Wspólników 1. Zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników obejmuje wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, a także wszelkie sprawy zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników w niniejszej umowie. 2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie, Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu. 3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ma miejsce raz w roku nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zamknięciu roku obrotowego, a jego przedmiot obejmuje w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, ustalenie programu działalności Spółki na rok następny, a także udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. 5. Powiadamianie Wspólników o terminie Zgromadzenia Wspólników dokonywane jest w trybie art. 238 Kodeksu spółek handlowych, nie później niż dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. 6. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika. 7. Każdy udział daje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. 8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jednomyślnie. 9. Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: a) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki, b) tworzenie spółek, nabywanie udziałów, akcji lub innych form udziału w innych przedsięwzięciach, c) uchwalenie regulaminu działalności Zarządu, d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, e) podział zysku i pokrycie straty Spółki, f) udzielenie absolutorium Zarządu Spółki, g) zatwierdzenie strategii Spółki i zmian strategii Spółki, a także zatwierdzenie rocznego budżetu Spółki i zmian budżetu Spółki, h) zbycie, wydzierżawienie lub inne obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, i) nabycie, zbycie i obciążenie rzeczowe nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub ułamkowej części tych praw, j) ustanowienie na całości lub części majątku Spółki hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego lub innego obciążenia rzeczowego, k) zbycie, wydzierżawienie, zastawienie udziałów, ich części lub ułamkowej części, l) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki, m) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; 10. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień niniejszego paragrafu, nie wymaga uchwały Wspólników rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki. 3

5 14 Zarząd 1. Zarząd Spółki składać się może z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. 4. Zarząd jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie ksiąg i kierowanie sprawami Spółki. 5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki zgodnie z należytą starannością. 15 Dopłaty 1. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do 100 (stu) krotności wartości nominalnej posiadanych udziałów, ustalanej w dniu podjęcia uchwały w sprawie dopłat. 2. Wysokość i termin wniesienia dopłat określa każdorazowo jednomyślna uchwała Zgromadzenia Wspólników. 3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom bez względu na to, czy są wymagane na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w piśmie przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki i może być dokonany na rzecz Wspólników w sposób nierównomierny. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. 16 Rok obrotowy 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2015 r. 17 Pozostałe 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem między innymi na pokrycie strat bilansowych. Na kapitał zapasowy przelewa się zysk Spółki wyłączony od podziału chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej. 2. Spółka może tworzyć również inne fundusze uchwałą Zgromadzenia Wspólników. 18 Likwidacja W przypadku rozwiązania Spółki, likwidatorami będą członkowie Zarządu, o ile decyzją Zgromadzenia Wspólników nie zostaną powołani inni likwidatorzy. 19 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów wiążących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 4

6 Poza umową Spółki, stawający wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki Maverick Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu powołuje pierwszy Zarząd Spółki w składzie: 1. Marcin Pietrucha Prezes Zarządu; 5

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY)

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) 1. 1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [SKREŚLONY]

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [SKREŚLONY] Tekst jednolity uwzględniający zmiany objęte: 1. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2009 r. zaprotokołowaną przez notariusza Piotra Szyszko z Kancelarii Notarialnej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -------------------------

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą spółki jest Ołtarzew 2 Proponowane nowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT STOMIL SANOK SA. /tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOMIL SANOK SA. /tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOMIL SANOK SA /tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK"

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska. 2 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.)

Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.) Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.) 1. Stawiający oświadczają, że zawierają w oparciu o art. 158 i nast. kodeksu handlowego umowę Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo