NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I"

Transkrypt

1 NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I MOCOWANIE ŁADUNKÓW W POLSCE Tomasz Małyszko Radom

2 Drogi - podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U ) Droga publiczna droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych Podział: Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne ten sam podział ma zastosowanie do ulic leżących w ciągu tych dróg Zabrania się poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego

3 Drogi Krajowe

4 Drogi krajowe i wojewódzkie (od ) Drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku osi napędowej 11,5 t z 5086kmna5820km wzrosto734km(30,9%zdrógkrajowych) Drogikrajoweodopuszczalnymnaciskuosipojedynczej10t km Drogi wojewódzkie o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej 10 t km dróg Drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej 8 t 2304 km

5 Drogi w Polsce wg GUS Drogi krajowe: km km Drogi wojewódzkie: km, km, drogi powiatowe: km, km, drogi gminne: km km.

6 Kto jest zarządcą drogi? Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Generalnie zarządcami dla dróg są: krajowych Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich zarząd województwa; powiatowych zarząd powiatu; gminnych wójt(burmistrz, prezydent miasta). Zarządca może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy.

7 Ilu jest zarządców dróg w Polsce? Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Zarządy województw 16 Zarządy Powiatów- 379 Miasta na prawach powiatu 65 Powiaty ziemskie- 314 Gminy gmin wiejskich 1571, gminy wiejsko-miejskie 602, gmin miejskich Ogółem liczba miast (w gminach miejskich i miejsko-wiejskich łącznie) wynosi 908

8 Nowe rozwiązania w przewozach nienormatywnych USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy -Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2011 nr 222 poz Data ogłoszenia: Wejście w życie: , ,

9 Podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602 ) (Art. 61.) Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu, Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę.

10 Podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U Nr 98 poz. 602 pojazd nienormatywny pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy

11 Podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U Nr 98 poz. 602 ładunek niepodzielny -ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków

12 Zapisy wprowadzone ust. o zm. upord - wykazy dróg wg uodp (Dz.U art. 41) Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem Minister właściwy do spraw transportu ustala w drodze rozporządzenia wykaz: dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t Drogi wojewódzkie (nie wymienione w rozporządzeniu), drogi powiatowe oraz drogi gminnestanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

13 Wykazy dróg wg upord (stan od ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 6 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1061) w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t 73drogikrajoweiichodcinki,któremajądop.naciskosipojedynczej10t, 78drógiodcinkówdrógwojewódzkich,któremajądop.naciskosipoj.10t, 42drogiiodcinkidrógkrajowych,którebędąmiałydop.naciskosipoj.8t..

14 Dopuszczalne parametry pojazdów w UE DYREKTYWA RADY 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U. L 235 z , str. 59) Dyrektywa 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r.

15 Zapisy dyrektywy 96/53 Państwo Członkowskie nie może na swoim terytorium odmówić lub zabronić używania: w ruchu międzynarodowym pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w jednym z pozostałych Państw Członkowskich, z przyczyn odnoszących się do masy lub wymiarów w ruchu krajowym pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w jednym z pozostałych Państw Członkowskich z przyczyn odnoszących się do ich wymiarów

16 Dopuszczalne parametry pojazdów członowych dla najlepszych kategorii dróg w ruchu krajowym w niektórych państwach UE Porównanie parametrów Oś pojedyncza Oś napędowa lub oś podwójna 3 osie naczepy Polska Dopuszczalne naciski osi 10 t 11,5 t lub 9,5 t + 9,5 t 3 osie (odległość między osiami 1,3-1,4 m) 24 t DMC zestawu 40 t ( dla kontenera40 ft, t) Belgia Dopuszczalne naciski osi 10 t 12 t lub 20 t 3 osie (odległość między osiami 1,3-1,8 m) 27 t DMC zestawu (2+3, 3+2, 3+3) 44 t Holandia Dopuszczalne naciski 10 t 11,5 t lub 19 t 24 t lub 27 jeśli osie wyposażone są w koła bliźniacze DMC zestawu 50 t Niemcy Dopuszczalne naciski 10 t 11,5 lub 19 t 24 DMC zestawu 40 t (w transporcie kombinowanym, 5 i więcej osi, 44t) Francja Dopuszczalne naciski 13 t Oś pojedyncza 13 t oś podwójna od 14,7 do 21 t w zal. od odległ. 30,45 t DMC zestawu 44 t

17 Dopuszczalne naciski wg uodp drogi 8 t Nacisk oś kierowana Nacisk oś napędowa Wg warunków technicznych pojazdów Nacisk łączny - oś potrójna przy odległości między osiami 1,3-1,4 m 6,5 t 11,5 t 24 t Wg ustawy o drogach publicznych 8 t 8 t -

18 Dopuszczalne naciski wg uodp drogi 10 t Nacisk oś kierowana Nacisk oś napędowa Wg warunków technicznych pojazdów Nacisk łączny - oś potrójna przy odległości między osiami 1,3-1,4 m 6,5 t 11,5 t 24 t Wg ustawy o drogach publicznych 10t 10 t -

19 Dopuszczalne naciski wg uodp drogi 11,5 t Nacisk oś kierowana Nacisk oś napędowa Wg warunków technicznych pojazdów Nacisk łączny - oś potrójna przy odległości między osiami 1,3-1,4 m 6,5 t 11,5 t 24 t Wg ustawy o drogach publicznych 10 t 11,5 t -

20 Nowe rozwiązania w przewozach nienormatywnych upord ( od ) Nowela ustawy wprowadza: 7 kategorii zezwoleń, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wymienia organy które są odpowiedzialne za ich wydawanie, określa maksymalną wysokość opłat, nowela Ustawy wprowadza również nowe kategorie kar pieniężnych za przejazd bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami opisanymi w ustawie.

21 Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego Lp. Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi 1. kategorii I a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 2. kategorii II a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych o dopuszczalnych, b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad 3. kategorii III a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, c) o długości nieprzekraczającej: publiczne 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów; d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 4. kategorii IV a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) o długości nieprzekraczającej: krajowe 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

22 Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego c.d. 5. kategorii V a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) o długości nieprzekraczającej: publiczne 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t; 6. kategorii VI a) o szerokości nieprzekraczającej: krajowe zgodnie z wykazem dróg, 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, o którym mowa w 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, art. 64c ust. 7 b) o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t, e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 7. kategorii VII a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I VI, b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

23 Ustawa P o RD wysokość opłat Ustala maksymalnąwysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w: 1) kategorii I 240 zł; 2) kategorii II 120 zł; 3) kategorii III zł; 4) kategorii IV 3600 zł; 5) kategorii V 4300 zł; 6) kategorii VI 5800 zł; 7) kategorii VII na jednokrotny przejazd: a) pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV, i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych 600 zł, b) w pozostałych przypadkach 2000 zł.

24 Szczegóły dotyczące wydawania zezwoleń ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 poz. 764) Warunki dystrybucji blankietów Sposób i tryb wydawania zezwoleń Warunki wyznaczani trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu Wzory zezwoleń

25 Szczegóły dotyczące zezwoleń i pilotowania pojazdów nienormatywnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 maja 2012 r. wsprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U )

26 Kategoria I - Dojazd do bazy, magazynu, zakładu drogą o niższej kategorii Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, gdzie nacisk osi jest mniejszy od 11,5 t Pojazd ma: -długość, wysokość, szerokość, dmc normatywne, -nacisk osi nienormatywny dla danej drogi, ale nie większy niż naciski przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku osi 11,5 t Ładunek podzielny lub niepodzielny

27 Kategoria I - Dojazd do bazy, magazynu, zakładu Zarządca drogi wydaje zezwolenie zainteresowanemu podmiotowi (operator logistyczny, firma produkcyjna, przewoźnik ), Zezwolenie upoważnia do wykonywania przewozu po wskazanej drodze, Wydawane jest zezwolenie oraz wypisy z zezwolenia w liczbie określonej we wniosku, Zezwolenie jest wydawane na okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, bez wskazania nr rejestracyjnych pojazdów.

28 Kategoria I - Dojazd do bazy, magazynu, zakładu Zezwolenie jest wydawane po wniesieniu opłaty i w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku, Opłata za zezwolenie to iloczyn: Liczba wypisów x stawka opłaty, Stawki : 50 zł 1 miesiąc 100 zł 6 miesięcy 200 zł 12 miesięcy

29 Wydawanie zezwoleń kat. I Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia

30 Kategoria II -,,zezwolenia wolnobieżne i rolnicze zezwolenia są wydawane dla: pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczego lub zespół pojazdów składających się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej, jest wydawane na wniosek podmiotu wykonującego przejazd wydaje starosta właściwy ze względu na wnioskodawcę lub miejsce rozpoczęcia przejazdu po uiszczeniu opłaty i w ciągu 3 dni roboczych, zezwolenie ważne jest 12 miesięcy, na zezwoleniu jest wymieniony podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, którego dotyczy, stawka: 12 miesięcy 100 zł

31 Kategoria III -,,małe przekroczenia (1) obowiązuje na wszystkich drogach publicznych zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu pojazd nie może przekroczyć parametrów: -długość pojedynczego pojazdu 15 m, zespołu 23 m -wysokość 4,3 m -szerokość 3,2 m -nacisk osi nie większy od dopuszczalnego -rzeczywista masa nie większa od dopuszczalnej, Ładunek niepodzielny.

32 Kategoria III -,,małe przekroczenia (2) Wydaje je starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu także naczelnik UC przy wjeździe do RP, Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty, Stawki. 200 zł 1 miesiąc 400 zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

33 Kategoria IV drogi krajowe i publiczne (1) zezwolenie wydaje GDDKiAlub naczelnik UC przy wjeździe do RP rmc nie większa od dopuszczalnej długość nie przekracza 15 m pojedynczy pojazd, 23 m zespół pojazdów 30 m zespół pojazdów ze skrętnymi osiami Wysokość nie przekracza 4,3 m szerokość nie przekracza 3,4 m naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t Ładunek niepodzielny

34 Kategoria IV drogi krajowe i publiczne (2) Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku i po wniesieniu opłaty zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu Opłaty 500 zł 1 miesiąc 1000 zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

35 Kategoria V drogi krajowe i publiczne Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku i po wniesieniu opłaty zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu szerokość nie przekracza 3,4 m naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t Ładunek niepodzielny zezwolenie wydaje GDDKiA rmc nie większa niż 60 t długość nie przekracza - 15 m pojedynczy pojazd, - 23 m zespół pojazdów - 30 m zespół pojazdów ze skrętnymi osiami Wysokość nie przekracza 4,3 m Opłaty 600 zł 1 miesiąc 1200 zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

36 Kategoria VI drogi krajowe i publiczne (1) Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku i po wniesieniu opłaty, zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu, szerokość nie przekracza: - 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, -4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, rmc nie większa niż 60 t, długość nie przekracza - 15 m pojedynczy pojazd, - 23 m zespół pojazdów - 30 m zespół pojazdów ze skrętnymi osiami wysokość nie przekracza 4,3 m, zezwolenie wydaje GDDKiA, ładunek niepodzielny.

37 Kategoria VI drogi krajowe i publiczne (2) zezwolenie jest wydawane w ciągu 3 dni roboczych, Zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przejazd bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany, Zezwolenie jest wydawane z wykazem dróg krajowych, po których może odbywać się przejazd pojazdu nienormatywnego, Opłaty 800 zł 1 miesiąc zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

38 Kategoria V i VI drogi krajowe i publiczne (2) Zezwolenie kategorii VI upoważnia od poruszania się po drogach przewidzianych dla kategorii V Planując wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rmcjest większa od dopuszczalnej, należy zawiadomić pisemnie właściwego zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. Zarządca drogi w przypadku najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca drogi

39 Kategoria VII zezwolenie z marszrutą (1) parametry pojazdu nie mieszczą się w parametrach dla kategoriach zezwoleń I VI, jest wydawane w ciągu 14dni roboczych (max. 30 dni) na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych, Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: 1) ładunek jest niepodzielny, 2) uzyskano na przejazd zgodę zarządców drogi, 3) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu, Opłata za jednokrotny przejazd : pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV, i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych -500 zł, w pozostałych przypadkach zł.

40 Kategoria VII zezwolenie z marszrutą (2) jest wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu, opłata jest wnoszona przed wydaniem zezwolenia, koszty dostosowania infrastruktury do przejazdu pojazdu ponosi podmiot wykonujący przewóz, zezwolenie jest ważne 14 dni lub 30 dni, jeśli jest to przejazd wielokrotny.

41 Pilotowanie pilot -osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu POJAZD PILOTUJĄCY (samochód o dmc do 3,5 t.) wyposażony w: tablice 2 światła błyskowe żółte środki łączności z pojazdem pilotowanym urządzenie nagłaśniające Dodatkowe wyposażenie: światło PILOT umieszczone pod tablicą szperacz

42 Pilotowanie Przez 1 pojazd wykonujący pilotowanie, gdy pojazd pilotowany przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: 1) długość pojazdu 23,00 m, 2) szerokość 3,20 m, 3) wysokość 4,50 m, 4) masa całkowita 60 t. Przez 2 pojazdy wykonujące pilotowanie poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu pilotowanego, gdy parametry pojazdu pilotowanego przekracza co najmniej jedną z wartości: 1) długość pojazdu 30,00 m, 2) szerokość 3,60 m, 3) wysokość 4,70 m, 4) masa całkowita 80 t.

43 Kiedy bez zezwolenia mimo przekroczeń Autobusy ( tylko naciski osi) Pojazdy służb Pojazdy z pomocą humanitarną ( zwolnienie w drodze decyzji administracyjnej) Pojazdy normatywne, które przewożą ładunek wystający poza obrys pojazdu, odpowiednio oznaczony ( na podstawie art. 61 ust. 6, 8 i 9 u o prd): do 3 m w zakresie szerokości, ładunek wystaje symetrycznie nie więcej niż 23 cm po obu stronach pojazdu (jeśli szerokość pojazdu wynosi 2,55 m) 2 m z tyłu pojazdu 0,5 m z przodu, ale nie dalej niż 1,5 m od miejsca kierowcy

44 Kary w ustawie pord Kary nakładane są w drodze decyzji administracyjnej. Wydaje organ właściwy na miejsce przeprowadzenia kontroli. Karę nakłada się na: - podmiot wykonujący przejazd -podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem, organizator transportu, nadawca, odbiorca, załadowca lub spedytor jeżeli okoliczności i dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.

45 Kary za brak zezwolenia upord 1) 1500 zł za brak zezwolenia kategoriii iii; 2) 5000 zł za brak zezwolenia kategorii III VI; 3) za brak zezwolenia kategorii VII: a) 500 zł gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%, b) 2000 zł gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%, c) zł w pozostałych przypadkach; 4) 5000 zł za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 5) 3000 zł za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust.9; 6) 6000 zł za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust.10; 7)2000 zł za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategoriivii lub podanych w tym dokumencie. 2. W przypadku naruszeń zakazu przewozu ładunku podzielnego pojazdem nienormatywnym nakłada się karę, jak za przejazd bez zezwolenia.

46 Procedury administracyjne upord (Art. 140ac) Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję ostateczną, z urzędu wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek bankowy. Koszty związane z jej przekazaniem pokrywa obowiązany podmiot. Przedawnienie obowiązku zapłaty kary za przeciążenia to bieżący rok + 5 lat

47 Jak uniknąć kary z upord (art. 140aa) Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec podmiotu wykonującego przejazd, jeżeli: - okoliczności i dowody wskazują, że podmiot wykonujący dochował należytej staranności, nie miał wpływu na powstanie naruszenia lub - masa całkowita pojazdu nie przekracza dopuszczalnej lub wielkości określonej w zezwoleniu, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku ładunków sypkich oraz drewna.

48 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Ustalanie rzeczywistych nacisków osi System ważenia pojazdu,,onboard zainstalowany w pojeździe wyposażony w: Czujniki ciśnieniowe lub Czujniki tensometryczne Wagi osiowe statyczne : najazdowe wbudowane w jezdni przenośne wraz z podkładkami pod koła Wagi dynamiczne przejazdowe

49 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków Stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zaangażowanych w załadunek, rozładunek i przejazd oraz innych użytkowników dróg, pieszych, samego ładunku i pojazdu. Umożliwia lub utrudnia kierowanie i kontrolę pojazdu w ruchu.

50 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602) Art. 61. Mocowanie ładunków podstawy prawne 3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni. 4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. 5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

51 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków podstawy prawne jaka przyszłość? USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602) Od obowiązuje zapis o możliwości uszczegółowienia zasad mocowania przez ministra transportu Art. 61.

52 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przy przyśpieszaniu samochodu ciężarowego ładunek będzie chciał pozostać w miejscu, w którym się znajdował Mocowanie ładunków fizyka Na zakrętach siła odśrodkowa będzie chciała zrzucić ładunek na bok pojazdu Przy hamowaniu ładunek będzie chciał dalej przemieszczać się do przodu

53 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (1) 8 zasad jest aktualnych dla nadawcy/załadowcy Przed załadowaniem pojazdunależy sprawdzić, czy platforma załadunkowa, nadwozie oraz wszelkie urządzenia służące do mocowania ładunków są w dobrym stanie i nadają się do użytku. Należy zamocować ładunek w taki sposób, aby nie mógł się przesuwać, przetaczać, przemieszczać w wyniku wibracji, spaść z pojazdu lub spowodować jego wywrotkę. Należy ustalić metodę lub metody mocowanianajbardziej odpowiednie ze względu na charakterystykę ładunku (zaczepami za pomocą łączników skrętnych, metodą blokową, za pomocą odciągów prostych, mocowanie odciągami z przepasaniem od góry lub połączenie tych technik).

54 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (2) 8 zasad jest aktualnych dla nadawcy/załadowcy Należy sprawdzić, czy zostały spełnione zaleceniaproducentów pojazdu i sprzętu mocującego. Należy sprawdzić, czy osprzęt do mocowania ładunku jest odpowiedni do warunków napotykanych podczas podróży. Hamowanie w sytuacji zagrożenia, gwałtowne skręty w celu ominięcia przeszkody, złe warunki drogowe i pogodowe należy traktować jako normalne elementy podróży. Osprzęt mocujący musi je wytrzymać. Za każdym razem, gdy ładunek jest ładowany lub rozładowywanyalbo ponownie rozmieszczany, należy go przed wyjazdem sprawdzić pod kątem przeciążenia i niewłaściwego rozkładu ciężaru. Upewnić się, że ładunek jest rozmieszczony w taki sposób, iż środek ciężkości całego ładunku znajduje się jak najbliżej osi wzdłużnej i jak najniżej -cięższe towary powinny być niżej, a lżejsze wyżej.

55 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (3) 8 zasad jest aktualnych dla nadawcy/załadowcy Zawsze gdy to możliwe, do mocowania ładunku należy używać wyposażenia dodatkowego, takiego jak maty antypoślizgowe, przekładki, taśmy, listwy kątowe itp. Należy uważać, aby w trakcie operacji mocowania nie naruszyć przewożonych towarów.

56 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (4) Kierowca dodatkowo Jeśli to możliwe, umocowanie ładunku należy regularnie sprawdzać podczas podróży. Pierwszej kontroli trzeba dokonać najlepiej już po kilku kilometrach podróży na postoju w bezpiecznym miejscu. Mocowanie powinno się ponadto sprawdzić po gwałtownym hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy. Powinno się prowadzić płynnie, tzn. dostosowywać prędkość do panujących warunków, aby uniknąć szybkich zmian kierunku jazdy i gwałtownego hamowania.

57 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Checklist IRU pomocna również dla załadowcy

58 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków założenia wg EN Siły działające na ładunek w transporcie drogowym 0,8 ciężaru ładunku 0,5 ciężaru ładunku 0,5 ciężaru ładunku 1 x ciężaru ładunku 0,5 ciężaru ładunku

59 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Wybór sposobu mocowanie ładunków Zależy od: Typu pojazdu Rozmiarów powierzchni i kształtu ładunku Podatności ładunku Możliwości wykonania robót ładunkowych (z boku lub z tyłu pojazdu) Kosztów samego mocowania

60 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków norma EN : 2007 Jeśli opończe pojazdów kurtynowych zostały zaprojektowane zgodnie z normą EN12642-XL, można je traktować jako część systemu unieruchamiającego ładunek. Norma ta zapewnia, że czoło skrzyni wytrzymuje obciążenie 50 % ciężaru określonego przez ładowność, 40 % ciężaru na boki i 30 % w kierunku do tyłu. Ciężary te są rozłożone równomiernie i odpowiednio na 75% powierzchni ściany przedniej, bocznej i tylniej. Istnieją również dodatkowe dobrowolne wymogi dot. wzmocnienia budowy nadwozia skrzyni ładunkowej uszczegółowione w wytycznych firmy Daimler DCE-RL 9.5

61 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków Sposoby mocowania ładunków: ryglowanie mocowanie blokowe mocowanie za pomocą odciągów prostych mocowanie za pomocą odciągów przepasujących ładunek od góry kombinacje wymienionych sposobów w połączeniu z tarciem.

62 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków - blokowe Mocowanie blokowe (blocking) lub z użyciem rozpórek (bracing)-sztauowane elementy składowe ładunku opierają się o sztywne struktury i stałe elementy skrzyni ładunkowej, takie jak ściany przednie, boczne i kłonice. Jeżeli nadbudowy pojazdu spełniają wymagania normy EN12642, a obciążenie jest równo rozłożone, opakowania będą uważane za odpowiednio zamocowane między ścianami bocznymi, gdy wolne przestrzenie po bokach są łącznie nie większe niż 80 mm.

63 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków odciągami przepasującymi ładunek od góry Odciągi przepasane są wokół górnej części ładunku w celu zapobieżenia jego przewróceniu lub przesuwaniu się, Jeżeli u podstawy nie ma żadnej blokady bocznej, metodę tę można wykorzystać do dociśnięcia ładunku do podłogi platformy. Drgania i uderzenia podczas transportu sprawiają, że ładunek wędruje. Sprawia to, że przepasanie od góry jest konieczne nawet wtedy, kiedy tarcie jest duże

64 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków - szpringowe Stosowane do zapobiegania przewróceniu i/lub przesunięciu się ładunku do przodu lub do tyłu Strop plus zabezpieczenie podstawy oraz dwa odciągi ukośne Kąt powierzchni ładunku mierzy się w kierunku wzdłużnym. Zaleca się, aby nie przekraczał on 45 o.

65 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków jakie wybrać odciągi? Odciągi taśmowe stosowane są często do zwiększającego tarcie przepasywania ładunku od góry, ale można też je wykorzystać do bezpośredniego mocowania odciągami (szczególnie gdy stosuje się odciągi większych rozmiarów). Odciągi łańcuchowe -towarów posiadające ostre krawędzie i towary ciężkie takie jak maszyny, elementy stalowe, betonowe czy sprzęt wojskowy. Łańcuchy stosuje się zwykle do bezpośredniego mocowania odciągami. Liny stalowe -siatki druciane stosowanej do wzmacniania betonu, ładunki drewniane takich jak okrągłe bale układane wzdłuż pojazdu. Najczęściej wykorzystuje się taśmy z włókien sztucznych (zwykle z poliestru wg. normy EN12195, część 2), łańcuchy ( norma EN ) lub liny stalowe (norma EN ).

66 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków - odciągi Każdy odciąg powinien posiadać etykietę informującą o zdolności mocowania (Lashing Capacity LC) podanej w dekaniutonach (dan: oficjalna jednostka siły odpowiadająca kg) i nominalnej sile napięcia, do których przeznaczony jest sprzęt. Maksymalna siła oddziaływania ręcznego na odciągi wynosi 50 dan. Odciągi można łączyć, ale w wypadku połączeń równoległych powinny one posiadać te same oznakowania. Można je łączyć poprzez zakończenia pętlowe lub za pośrednictwem okuć: pierścienie, haki, gniazda itp. Dla odciągów przepasujących od góry z cięgnami taśmowymi, urządzenie napinające napinacz zapadkowy powinno uzyskać wstępną siłę napięcia równą co najmniej 10% zdolności mocowania (LC) przy sile oddziaływania ręcznego 50 dan. Maksymalna dozwolona początkowa siła napięcia przy sile oddziaływania ręcznego 50 dan wynosi 50% zdolności mocowania (LC) dla wszystkich urządzeń mocujących.

67 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków obliczanie liczby odciągów Należy obliczyć oddzielnie liczbę odciągów wymaganych do zapobieżenia przesuwaniu się, liczbę odciągów wymaganych do zapobieżenia przewróceniu się. Większa liczba stanowi minimalną liczbę potrzebnych odciągów Jeżeli ładunek opiera się o ścianę przednią, podczas obliczania liczby odciągów zapobiegających ślizganiu się ładunku od jego ciężaru można odjąć ciężar kompensowany przez ścianę przednią.

68 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Normy dotyczące obliczania ilości środków mocowania ładunków Guidelines for Packing of Cargo Transport Units IMO/ILO/UN ECE stworzony przez te międzynarodowe organizacje dla mocowania w transporcie intermodalnym EN : 2010 norma europejska, jest to również polska norma dotycząca wyznaczania sił mocowania w transporcie drogowym VDI 2700 stosowane w Niemczech, opracowane przez stowarzyszenie niemieckich inżynierów

69 Jak prosto i szybko wyznaczyć liczbę pasów? Producenci środków mocujących dostarczają odpowiednie tabele/tarcze/oprogramowanie

70 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Instrukcja mocowania ładunków na jednostkach ładunkowych Powtarzalny rodzaj ładunku na tych samych środkach transportowych. Instrukcja zawiera standardowe metody załadunku i mocowania wyrobów na jednostkach ładunkowych, dla różnych rodzajów transportu. Opisuje sposób, w jaki ładunek powinien być zamocowany, przyporządkowując rodzaj, wytrzymałość i liczbę elementów osprzętu mocującego. Może być pomocna w sprawach spornych.

71 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Plan rozmieszczenia i mocowania ładunku

72 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przyszłość (teraźniejszość) dotycząca przepisów w zakresie mocowania ładunków ADR odnosi się do właściwego mocowania ładunków i do normy EN

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA USTAWA: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.) znowelizowana ustawą

Bardziej szczegółowo

USTAWY: ROZPORZĄDZENIA:

USTAWY: ROZPORZĄDZENIA: 1 USTAWY: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 119, z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego

Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego Z DNIA : 19.10.2012 r. WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. 2. Dowód wniesienia opłaty

Bardziej szczegółowo

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r.

Karta opisu usługi Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego. (nazwa usługi) Z DNIA : 15.08.2013r. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego tel. (063) 26 17 811, Wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12.11.2015 r. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Olsztyn, dnia 12.11.2015 r. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ Olsztyn, dnia 12.11.2015 r. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ 1. ZASTOSOWANIE WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH Procedura dotyczy

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Inspekcja Transportu Drogowego Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Oznakowane pojazdy ITD Wyposażenie inspektorów INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (wyciąg)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (wyciąg) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (wyciąg) Art. 64. 1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: 1) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WI/03 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

KARTA USŁUG NR WI/03 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KARTA USŁUG NR WI/03 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI Strona nr 1 Stron 3 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 2. Podstawa prawna: a) Art. 2 ust. 35a, 64, 64a,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANÓW KONTROLNYCH W ŚWIETLE ZMIANY USTAWY Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH

WYMAGANIA ORGANÓW KONTROLNYCH W ŚWIETLE ZMIANY USTAWY Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH WYMAGANIA ORGANÓW KONTROLNYCH W ŚWIETLE ZMIANY USTAWY Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY - PRAWO O RUCHU DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Podstawy prawne Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

na stronie internetowej Sejmu.

na stronie internetowej Sejmu. Maciej Wronski Rewolucja w przewozach nienormatywnych 18 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ponieważ Senat nie zgłosił do niej

Bardziej szczegółowo

Piotr Mikiel Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego

Piotr Mikiel Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego Konferencja ZMPD Poznań 8 maja 2013 r. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Nowe rozwiązania w przewozach nienormatywnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6:

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6: Dziennik Ustaw Nr 222 13171 Poz. 1321 1321 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 222 13171 Poz. 1321 1321 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 18 października 2011 r.

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 18 października 2011 r. Dz.U.2011.222.1321 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 18 października 2011 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY w TRANSPORCIE DROGOWYM 2012

ZMIANY w TRANSPORCIE DROGOWYM 2012 ZMIANY w TRANSPORCIE DROGOWYM 2012 Art. 2. Na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej, przedsiębiorca zagraniczny uprawniony do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych projekt z dnia 24.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Bojar Mateusz Pałczyński. Uwarunkowania transportu ładunków ponadnormatywnych na przykładzie Kołowego Transportera Opancerzonego (Rosomak)

Piotr Bojar Mateusz Pałczyński. Uwarunkowania transportu ładunków ponadnormatywnych na przykładzie Kołowego Transportera Opancerzonego (Rosomak) Piotr Bojar Mateusz Pałczyński Uwarunkowania transportu ładunków ponadnormatywnych na przykładzie Kołowego Transportera Opancerzonego (Rosomak) Streszczenie: praca przedstawia cywilne i wojskowe warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 764 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 764 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r. Poz. 764 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4223).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4223). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4477 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) projekt 19.06.2009 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 6 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów 2015-10-13 13:49:37

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów 2015-10-13 13:49:37 Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów 2015-10-13 13:49:37 2 Rumuńskie normy dotyczące maksymalnych wymiarów pojazdów Maksymalne wymiary i obciażenia pojazdów Rumuńskie normy dotyczące maksymalnych wymiarów

Bardziej szczegółowo

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów

Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów Maksymalne wymiary i obciążenia pojazdów Rumuńskie normy dotyczące maksymalnych wymiarów pojazdów są w dużej mierze zbieżne z europejską dyrektywą 96/53/WE z dnia 25.VII.1996 r. Różnice występują w dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.103.1085 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Kraków, 9 lipca 2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Działając w imieniu firm transportowych świadczących usługi przewozu pojazdami nienormatywnymi zwracam się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.2005.108.908 z późn. zm. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. (1) Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/60/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia stanowi realizację upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 27 października 2016 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 2022 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego

Rowery, motorowery, czterokołowce. Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rowery, motorowery, czterokołowce Definicje, warunki dopuszczenia do ruchu drogowego Rower Rower: pojazd o szerokości nie przekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt z dnia 26 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM... 9

SPIS TREŚCI BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM... 9 BRD. BEZPIECZNA JAZDA POJAZDEM.... 9 I. Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 9 1. Informacje wstępne oraz statystyki dotyczące wypadków drogowych... 9 2. Kierowca a BRD... 23 2.1. Ograniczenia widzenia...

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych 1.1. Przepisy krajowe i unijne dotyczące podatku od środków transportowych Podstawowe regulacje krajowe dotyczące podatku od środków transportowych zawarte są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. z dnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 2016 r.)

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg powiatowych na obszarze Powiatu Polickiego

Wykaz dróg powiatowych na obszarze Powiatu Polickiego Wykaz dróg powiatowych na obszarze Powiatu Polickiego Lp. umer azwy ulic w Ograniczenia Długość azwa i przebieg drogi drogi ciągu drogi tonażowe [km] l 3900Z Karszno - Dobieszczyn 11,204 2 3901Z Myślibórz

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Załadunek zgodny z przepisami

Załadunek zgodny z przepisami Załadunek zgodny z przepisami Przepisy dotyczące mas i wymiarów pojazdów ciężkich na rok Spis treści Sieć drogowa...3 Mapy pokazują klasy nośności sieci drogowej...3 Przepisy dotyczące mas i wymiarów...4

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMS OF SPECIFITY OF TRANSPORT OF OFF-GAUGE CARGO

PROBLEMS OF SPECIFITY OF TRANSPORT OF OFF-GAUGE CARGO 18. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 5. - 6. jún 2013 PROBLEMS OF SPECIFITY OF TRANSPORT OF OFF-GAUGE CARGO

Bardziej szczegółowo

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 1.... (oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi

Obliczenia obciążenia osi. Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Informacje ogólne na temat obliczeń obciążenia osi Każdy rodzaj transportu za pomocą samochodów ciężarowych wymaga, aby podwozie dostarczane z fabryki było wyposażone w pewną formę zabudowy. Informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Włodawa, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy nazwa: NIP:.. Telefon... WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy* w zakresie przewozu osób* Miejsce

Bardziej szczegółowo

Większość krajów ma do tego celu swoje własne dokumenty informacyjne pojazdów i w większości z nich wyłącznie one są uznawane.

Większość krajów ma do tego celu swoje własne dokumenty informacyjne pojazdów i w większości z nich wyłącznie one są uznawane. SERT Wprowadzenie Organy przyznające pozwolenia wymagają często bardziej szczegółowych informacji o pojeździe niż te, które są dostępne na dowodzie rejestracyjnym. Mogą one potrzebować dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy*

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy* Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia. 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR (format A-4) (strona przednia) Godło Państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL) oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym KODEKS DROGOWY Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...13 Dział II. Ruch drogowy...22 Rozdział 1. Zasady ogólne...22 Rozdział 2. Ruch pieszych...30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/69/11 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X/69/11 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Odrę w ciągu drogi powiatowej Nr 1296 D w miejscowości Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek na przewóz

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla kierowców Taryfikator kar dla kierowców Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 1. Kancelaria Sejmu 1. Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać: Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B lub C), Oznaczenie przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH DO PRZEWOŻENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM Dariusz KONIECZNY 1, Kazimierz LEJDA 2, Maksymilian MĄDZIEL 3 W artykule przedstawiono opis poszczególnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT

Siły i ruchy. Definicje. Nadwozie podatne skrętnie PGRT Definicje Definicje Prawidłowe przymocowanie zabudowy jest bardzo ważne, gdyż nieprawidłowe przymocowanie może spowodować uszkodzenie zabudowy, elementów mocujących i ramy podwozia. Nadwozie podatne skrętnie

Bardziej szczegółowo

Klaus Willinger. Zabezpieczenie ładunku

Klaus Willinger. Zabezpieczenie ładunku Zabezpieczenie ładunku Definicja Zabezpieczenie ładunku na samochodzie... Zabezpieczenie ładunku na samochodzie tak by ładunek poczas wykonywanej pracy, jazdy, był zabezpieczony przed ześlizgniecięm oraz

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Poseł Monika Wielichowska (w imieniu Klubu Parlamentarnego PO) przedstawiła stanowisko Klubu w tej sprawie.

Poseł Monika Wielichowska (w imieniu Klubu Parlamentarnego PO) przedstawiła stanowisko Klubu w tej sprawie. 25 maja br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzenie Sejmu RP Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W odniesieniu do tego projektu

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości poruszania się pojazdów o masie do 60 ton Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Analiza możliwości poruszania się pojazdów o masie do 60 ton Instytut Badawczy Dróg i Mostów Spis treści: 1. Podstawa formalna wykonania opracowania 2 2. Cel i zakres opracowania 2 3. Zadania do realizacji w ramach opracowania 2 4. Analiza przepisów prawnych i technicznych oraz dokumentów normalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3

Formowanie paletowych jednostek ładunkowych. Zajęcia Nr 3 Formowanie paletowych jednostek ładunkowych Zajęcia Nr 3 Jednostka ładunkowa, ładunek Co mamy w magazynie? Jednostka ładunkowa- to ładunek drobnicowo-zbiorczy określonej ilości dóbr materialnych, uformowany

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013

Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 19. wydanie Stan prawny na 7 maja 2013 r. Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Układ

Bardziej szczegółowo

Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunku

Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunku Odciągi łańcuchowe do mocowania ładunku zgodne z normą PN-EN 12195-3 klasa 8; klasa 10 Różne systemy mocowania ładunku zgodne z normą PN-EN 12195-1 Dobór uzależniony od zastosowań Korzyści wynikające z

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ciągniki siodłowe są przeznaczone do ciągnięcia naczep. W związku z tym wyposażone są wsiodło, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT PROJEKTY ORGANIZACJA RUCHU www. kalitka.pl mgr Norbert Kalitka Stary Widzim 1 64-200 Wolsztyn Tel. 601983728 por@kalitka.pl PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA ROBÓT Wykonanie rozbiórki budynku przy

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba

CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba barbara.raba@claas.com Agenda 1. Przepisy polskiego prawa 2. Istotne elementy dotyczące maszyn rolniczych w transporcie 3. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...XI Wprowadzenie...XIII 1. Przewóz artykułów żywnościowych... 1 Wprowadzenie...1 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego...2 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności...2 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba

CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba CLAAS Ciągniki i transport. Nowości i trendy. dr inż. Barbara Raba barbara.raba@claas.com Agenda 1. Przepisy polskiego prawa 2. Istotne elementy dotyczące maszyn rolniczych w transporcie 3. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation ODDZIAŁ W KROŚNIE 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 31 Tel./fax 13/432-30-12 e-mail :

Bardziej szczegółowo