NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I"

Transkrypt

1 NIENORMATYWNE PRZEWOZY DROGOWE I MOCOWANIE ŁADUNKÓW W POLSCE Tomasz Małyszko Radom

2 Drogi - podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U ) Droga publiczna droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych Podział: Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne ten sam podział ma zastosowanie do ulic leżących w ciągu tych dróg Zabrania się poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego

3 Drogi Krajowe

4 Drogi krajowe i wojewódzkie (od ) Drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku osi napędowej 11,5 t z 5086kmna5820km wzrosto734km(30,9%zdrógkrajowych) Drogikrajoweodopuszczalnymnaciskuosipojedynczej10t km Drogi wojewódzkie o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej 10 t km dróg Drogi krajowe o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej 8 t 2304 km

5 Drogi w Polsce wg GUS Drogi krajowe: km km Drogi wojewódzkie: km, km, drogi powiatowe: km, km, drogi gminne: km km.

6 Kto jest zarządcą drogi? Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Generalnie zarządcami dla dróg są: krajowych Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; wojewódzkich zarząd województwa; powiatowych zarząd powiatu; gminnych wójt(burmistrz, prezydent miasta). Zarządca może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy.

7 Ilu jest zarządców dróg w Polsce? Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Zarządy województw 16 Zarządy Powiatów- 379 Miasta na prawach powiatu 65 Powiaty ziemskie- 314 Gminy gmin wiejskich 1571, gminy wiejsko-miejskie 602, gmin miejskich Ogółem liczba miast (w gminach miejskich i miejsko-wiejskich łącznie) wynosi 908

8 Nowe rozwiązania w przewozach nienormatywnych USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy -Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2011 nr 222 poz Data ogłoszenia: Wejście w życie: , ,

9 Podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602 ) (Art. 61.) Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu, Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę.

10 Podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U Nr 98 poz. 602 pojazd nienormatywny pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy

11 Podstawowe uregulowania USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U Nr 98 poz. 602 ładunek niepodzielny -ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków

12 Zapisy wprowadzone ust. o zm. upord - wykazy dróg wg uodp (Dz.U art. 41) Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem Minister właściwy do spraw transportu ustala w drodze rozporządzenia wykaz: dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t Drogi wojewódzkie (nie wymienione w rozporządzeniu), drogi powiatowe oraz drogi gminnestanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

13 Wykazy dróg wg upord (stan od ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 6 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 1061) w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t 73drogikrajoweiichodcinki,któremajądop.naciskosipojedynczej10t, 78drógiodcinkówdrógwojewódzkich,któremajądop.naciskosipoj.10t, 42drogiiodcinkidrógkrajowych,którebędąmiałydop.naciskosipoj.8t..

14 Dopuszczalne parametry pojazdów w UE DYREKTYWA RADY 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U. L 235 z , str. 59) Dyrektywa 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r.

15 Zapisy dyrektywy 96/53 Państwo Członkowskie nie może na swoim terytorium odmówić lub zabronić używania: w ruchu międzynarodowym pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w jednym z pozostałych Państw Członkowskich, z przyczyn odnoszących się do masy lub wymiarów w ruchu krajowym pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w jednym z pozostałych Państw Członkowskich z przyczyn odnoszących się do ich wymiarów

16 Dopuszczalne parametry pojazdów członowych dla najlepszych kategorii dróg w ruchu krajowym w niektórych państwach UE Porównanie parametrów Oś pojedyncza Oś napędowa lub oś podwójna 3 osie naczepy Polska Dopuszczalne naciski osi 10 t 11,5 t lub 9,5 t + 9,5 t 3 osie (odległość między osiami 1,3-1,4 m) 24 t DMC zestawu 40 t ( dla kontenera40 ft, t) Belgia Dopuszczalne naciski osi 10 t 12 t lub 20 t 3 osie (odległość między osiami 1,3-1,8 m) 27 t DMC zestawu (2+3, 3+2, 3+3) 44 t Holandia Dopuszczalne naciski 10 t 11,5 t lub 19 t 24 t lub 27 jeśli osie wyposażone są w koła bliźniacze DMC zestawu 50 t Niemcy Dopuszczalne naciski 10 t 11,5 lub 19 t 24 DMC zestawu 40 t (w transporcie kombinowanym, 5 i więcej osi, 44t) Francja Dopuszczalne naciski 13 t Oś pojedyncza 13 t oś podwójna od 14,7 do 21 t w zal. od odległ. 30,45 t DMC zestawu 44 t

17 Dopuszczalne naciski wg uodp drogi 8 t Nacisk oś kierowana Nacisk oś napędowa Wg warunków technicznych pojazdów Nacisk łączny - oś potrójna przy odległości między osiami 1,3-1,4 m 6,5 t 11,5 t 24 t Wg ustawy o drogach publicznych 8 t 8 t -

18 Dopuszczalne naciski wg uodp drogi 10 t Nacisk oś kierowana Nacisk oś napędowa Wg warunków technicznych pojazdów Nacisk łączny - oś potrójna przy odległości między osiami 1,3-1,4 m 6,5 t 11,5 t 24 t Wg ustawy o drogach publicznych 10t 10 t -

19 Dopuszczalne naciski wg uodp drogi 11,5 t Nacisk oś kierowana Nacisk oś napędowa Wg warunków technicznych pojazdów Nacisk łączny - oś potrójna przy odległości między osiami 1,3-1,4 m 6,5 t 11,5 t 24 t Wg ustawy o drogach publicznych 10 t 11,5 t -

20 Nowe rozwiązania w przewozach nienormatywnych upord ( od ) Nowela ustawy wprowadza: 7 kategorii zezwoleń, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wymienia organy które są odpowiedzialne za ich wydawanie, określa maksymalną wysokość opłat, nowela Ustawy wprowadza również nowe kategorie kar pieniężnych za przejazd bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami opisanymi w ustawie.

21 Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego Lp. Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi 1. kategorii I a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 2. kategorii II a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych o dopuszczalnych, b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad 3. kategorii III a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, c) o długości nieprzekraczającej: publiczne 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów; d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; 4. kategorii IV a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) o długości nieprzekraczającej: krajowe 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

22 Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego c.d. 5. kategorii V a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, c) o długości nieprzekraczającej: publiczne 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t; 6. kategorii VI a) o szerokości nieprzekraczającej: krajowe zgodnie z wykazem dróg, 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, o którym mowa w 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, art. 64c ust. 7 b) o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t, e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; 7. kategorii VII a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I VI, b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t; wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

23 Ustawa P o RD wysokość opłat Ustala maksymalnąwysokość stawek opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w: 1) kategorii I 240 zł; 2) kategorii II 120 zł; 3) kategorii III zł; 4) kategorii IV 3600 zł; 5) kategorii V 4300 zł; 6) kategorii VI 5800 zł; 7) kategorii VII na jednokrotny przejazd: a) pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV, i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych 600 zł, b) w pozostałych przypadkach 2000 zł.

24 Szczegóły dotyczące wydawania zezwoleń ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 poz. 764) Warunki dystrybucji blankietów Sposób i tryb wydawania zezwoleń Warunki wyznaczani trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu Wzory zezwoleń

25 Szczegóły dotyczące zezwoleń i pilotowania pojazdów nienormatywnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U ) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 maja 2012 r. wsprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U )

26 Kategoria I - Dojazd do bazy, magazynu, zakładu drogą o niższej kategorii Drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, gdzie nacisk osi jest mniejszy od 11,5 t Pojazd ma: -długość, wysokość, szerokość, dmc normatywne, -nacisk osi nienormatywny dla danej drogi, ale nie większy niż naciski przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku osi 11,5 t Ładunek podzielny lub niepodzielny

27 Kategoria I - Dojazd do bazy, magazynu, zakładu Zarządca drogi wydaje zezwolenie zainteresowanemu podmiotowi (operator logistyczny, firma produkcyjna, przewoźnik ), Zezwolenie upoważnia do wykonywania przewozu po wskazanej drodze, Wydawane jest zezwolenie oraz wypisy z zezwolenia w liczbie określonej we wniosku, Zezwolenie jest wydawane na okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, bez wskazania nr rejestracyjnych pojazdów.

28 Kategoria I - Dojazd do bazy, magazynu, zakładu Zezwolenie jest wydawane po wniesieniu opłaty i w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku, Opłata za zezwolenie to iloczyn: Liczba wypisów x stawka opłaty, Stawki : 50 zł 1 miesiąc 100 zł 6 miesięcy 200 zł 12 miesięcy

29 Wydawanie zezwoleń kat. I Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia

30 Kategoria II -,,zezwolenia wolnobieżne i rolnicze zezwolenia są wydawane dla: pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczego lub zespół pojazdów składających się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej, jest wydawane na wniosek podmiotu wykonującego przejazd wydaje starosta właściwy ze względu na wnioskodawcę lub miejsce rozpoczęcia przejazdu po uiszczeniu opłaty i w ciągu 3 dni roboczych, zezwolenie ważne jest 12 miesięcy, na zezwoleniu jest wymieniony podmiot wykonujący przejazd oraz pojazd, którego dotyczy, stawka: 12 miesięcy 100 zł

31 Kategoria III -,,małe przekroczenia (1) obowiązuje na wszystkich drogach publicznych zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu pojazd nie może przekroczyć parametrów: -długość pojedynczego pojazdu 15 m, zespołu 23 m -wysokość 4,3 m -szerokość 3,2 m -nacisk osi nie większy od dopuszczalnego -rzeczywista masa nie większa od dopuszczalnej, Ładunek niepodzielny.

32 Kategoria III -,,małe przekroczenia (2) Wydaje je starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu także naczelnik UC przy wjeździe do RP, Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty, Stawki. 200 zł 1 miesiąc 400 zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

33 Kategoria IV drogi krajowe i publiczne (1) zezwolenie wydaje GDDKiAlub naczelnik UC przy wjeździe do RP rmc nie większa od dopuszczalnej długość nie przekracza 15 m pojedynczy pojazd, 23 m zespół pojazdów 30 m zespół pojazdów ze skrętnymi osiami Wysokość nie przekracza 4,3 m szerokość nie przekracza 3,4 m naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t Ładunek niepodzielny

34 Kategoria IV drogi krajowe i publiczne (2) Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku i po wniesieniu opłaty zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu Opłaty 500 zł 1 miesiąc 1000 zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

35 Kategoria V drogi krajowe i publiczne Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku i po wniesieniu opłaty zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu szerokość nie przekracza 3,4 m naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t Ładunek niepodzielny zezwolenie wydaje GDDKiA rmc nie większa niż 60 t długość nie przekracza - 15 m pojedynczy pojazd, - 23 m zespół pojazdów - 30 m zespół pojazdów ze skrętnymi osiami Wysokość nie przekracza 4,3 m Opłaty 600 zł 1 miesiąc 1200 zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

36 Kategoria VI drogi krajowe i publiczne (1) Wydanie zezwolenia maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku i po wniesieniu opłaty, zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przewóz bez wskazania pojazdu, szerokość nie przekracza: - 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, -4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP, naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, rmc nie większa niż 60 t, długość nie przekracza - 15 m pojedynczy pojazd, - 23 m zespół pojazdów - 30 m zespół pojazdów ze skrętnymi osiami wysokość nie przekracza 4,3 m, zezwolenie wydaje GDDKiA, ładunek niepodzielny.

37 Kategoria VI drogi krajowe i publiczne (2) zezwolenie jest wydawane w ciągu 3 dni roboczych, Zezwolenie jest wydawane dla podmiotu wykonującego przejazd bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany, Zezwolenie jest wydawane z wykazem dróg krajowych, po których może odbywać się przejazd pojazdu nienormatywnego, Opłaty 800 zł 1 miesiąc zł 6 miesięcy zł 12 miesięcy zł 24 miesiące

38 Kategoria V i VI drogi krajowe i publiczne (2) Zezwolenie kategorii VI upoważnia od poruszania się po drogach przewidzianych dla kategorii V Planując wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rmcjest większa od dopuszczalnej, należy zawiadomić pisemnie właściwego zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu. Zarządca drogi w przypadku najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca drogi

39 Kategoria VII zezwolenie z marszrutą (1) parametry pojazdu nie mieszczą się w parametrach dla kategoriach zezwoleń I VI, jest wydawane w ciągu 14dni roboczych (max. 30 dni) na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych, Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: 1) ładunek jest niepodzielny, 2) uzyskano na przejazd zgodę zarządców drogi, 3) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu, Opłata za jednokrotny przejazd : pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV, i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych -500 zł, w pozostałych przypadkach zł.

40 Kategoria VII zezwolenie z marszrutą (2) jest wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu, opłata jest wnoszona przed wydaniem zezwolenia, koszty dostosowania infrastruktury do przejazdu pojazdu ponosi podmiot wykonujący przewóz, zezwolenie jest ważne 14 dni lub 30 dni, jeśli jest to przejazd wielokrotny.

41 Pilotowanie pilot -osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu POJAZD PILOTUJĄCY (samochód o dmc do 3,5 t.) wyposażony w: tablice 2 światła błyskowe żółte środki łączności z pojazdem pilotowanym urządzenie nagłaśniające Dodatkowe wyposażenie: światło PILOT umieszczone pod tablicą szperacz

42 Pilotowanie Przez 1 pojazd wykonujący pilotowanie, gdy pojazd pilotowany przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: 1) długość pojazdu 23,00 m, 2) szerokość 3,20 m, 3) wysokość 4,50 m, 4) masa całkowita 60 t. Przez 2 pojazdy wykonujące pilotowanie poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu pilotowanego, gdy parametry pojazdu pilotowanego przekracza co najmniej jedną z wartości: 1) długość pojazdu 30,00 m, 2) szerokość 3,60 m, 3) wysokość 4,70 m, 4) masa całkowita 80 t.

43 Kiedy bez zezwolenia mimo przekroczeń Autobusy ( tylko naciski osi) Pojazdy służb Pojazdy z pomocą humanitarną ( zwolnienie w drodze decyzji administracyjnej) Pojazdy normatywne, które przewożą ładunek wystający poza obrys pojazdu, odpowiednio oznaczony ( na podstawie art. 61 ust. 6, 8 i 9 u o prd): do 3 m w zakresie szerokości, ładunek wystaje symetrycznie nie więcej niż 23 cm po obu stronach pojazdu (jeśli szerokość pojazdu wynosi 2,55 m) 2 m z tyłu pojazdu 0,5 m z przodu, ale nie dalej niż 1,5 m od miejsca kierowcy

44 Kary w ustawie pord Kary nakładane są w drodze decyzji administracyjnej. Wydaje organ właściwy na miejsce przeprowadzenia kontroli. Karę nakłada się na: - podmiot wykonujący przejazd -podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem, organizator transportu, nadawca, odbiorca, załadowca lub spedytor jeżeli okoliczności i dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.

45 Kary za brak zezwolenia upord 1) 1500 zł za brak zezwolenia kategoriii iii; 2) 5000 zł za brak zezwolenia kategorii III VI; 3) za brak zezwolenia kategorii VII: a) 500 zł gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%, b) 2000 zł gdy nacisk jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%, c) zł w pozostałych przypadkach; 4) 5000 zł za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 64c ust. 9; 5) 3000 zł za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi, o którym mowa w art. 64c ust.9; 6) 6000 zł za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządcę drogi sprzeciwie, o którym mowa w art. 64c ust.10; 7)2000 zł za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategoriivii lub podanych w tym dokumencie. 2. W przypadku naruszeń zakazu przewozu ładunku podzielnego pojazdem nienormatywnym nakłada się karę, jak za przejazd bez zezwolenia.

46 Procedury administracyjne upord (Art. 140ac) Od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który tę karę wymierzył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja ostateczna podlega wykonaniu po upływie 30 dni od jej doręczenia, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Organ kontroli, który wydał decyzję ostateczną, z urzędu wstrzymuje jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na wskazany w decyzji rachunek bankowy. Koszty związane z jej przekazaniem pokrywa obowiązany podmiot. Przedawnienie obowiązku zapłaty kary za przeciążenia to bieżący rok + 5 lat

47 Jak uniknąć kary z upord (art. 140aa) Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec podmiotu wykonującego przejazd, jeżeli: - okoliczności i dowody wskazują, że podmiot wykonujący dochował należytej staranności, nie miał wpływu na powstanie naruszenia lub - masa całkowita pojazdu nie przekracza dopuszczalnej lub wielkości określonej w zezwoleniu, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w przypadku ładunków sypkich oraz drewna.

48 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Ustalanie rzeczywistych nacisków osi System ważenia pojazdu,,onboard zainstalowany w pojeździe wyposażony w: Czujniki ciśnieniowe lub Czujniki tensometryczne Wagi osiowe statyczne : najazdowe wbudowane w jezdni przenośne wraz z podkładkami pod koła Wagi dynamiczne przejazdowe

49 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków Stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zaangażowanych w załadunek, rozładunek i przejazd oraz innych użytkowników dróg, pieszych, samego ładunku i pojazdu. Umożliwia lub utrudnia kierowanie i kontrolę pojazdu w ruchu.

50 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602) Art. 61. Mocowanie ładunków podstawy prawne 3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni. 4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy. 5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

51 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków podstawy prawne jaka przyszłość? USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U Nr 98 poz. 602) Od obowiązuje zapis o możliwości uszczegółowienia zasad mocowania przez ministra transportu Art. 61.

52 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przy przyśpieszaniu samochodu ciężarowego ładunek będzie chciał pozostać w miejscu, w którym się znajdował Mocowanie ładunków fizyka Na zakrętach siła odśrodkowa będzie chciała zrzucić ładunek na bok pojazdu Przy hamowaniu ładunek będzie chciał dalej przemieszczać się do przodu

53 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (1) 8 zasad jest aktualnych dla nadawcy/załadowcy Przed załadowaniem pojazdunależy sprawdzić, czy platforma załadunkowa, nadwozie oraz wszelkie urządzenia służące do mocowania ładunków są w dobrym stanie i nadają się do użytku. Należy zamocować ładunek w taki sposób, aby nie mógł się przesuwać, przetaczać, przemieszczać w wyniku wibracji, spaść z pojazdu lub spowodować jego wywrotkę. Należy ustalić metodę lub metody mocowanianajbardziej odpowiednie ze względu na charakterystykę ładunku (zaczepami za pomocą łączników skrętnych, metodą blokową, za pomocą odciągów prostych, mocowanie odciągami z przepasaniem od góry lub połączenie tych technik).

54 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (2) 8 zasad jest aktualnych dla nadawcy/załadowcy Należy sprawdzić, czy zostały spełnione zaleceniaproducentów pojazdu i sprzętu mocującego. Należy sprawdzić, czy osprzęt do mocowania ładunku jest odpowiedni do warunków napotykanych podczas podróży. Hamowanie w sytuacji zagrożenia, gwałtowne skręty w celu ominięcia przeszkody, złe warunki drogowe i pogodowe należy traktować jako normalne elementy podróży. Osprzęt mocujący musi je wytrzymać. Za każdym razem, gdy ładunek jest ładowany lub rozładowywanyalbo ponownie rozmieszczany, należy go przed wyjazdem sprawdzić pod kątem przeciążenia i niewłaściwego rozkładu ciężaru. Upewnić się, że ładunek jest rozmieszczony w taki sposób, iż środek ciężkości całego ładunku znajduje się jak najbliżej osi wzdłużnej i jak najniżej -cięższe towary powinny być niżej, a lżejsze wyżej.

55 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (3) 8 zasad jest aktualnych dla nadawcy/załadowcy Zawsze gdy to możliwe, do mocowania ładunku należy używać wyposażenia dodatkowego, takiego jak maty antypoślizgowe, przekładki, taśmy, listwy kątowe itp. Należy uważać, aby w trakcie operacji mocowania nie naruszyć przewożonych towarów.

56 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 10 Zasad mocowania ładunku wg ekspertów KE (4) Kierowca dodatkowo Jeśli to możliwe, umocowanie ładunku należy regularnie sprawdzać podczas podróży. Pierwszej kontroli trzeba dokonać najlepiej już po kilku kilometrach podróży na postoju w bezpiecznym miejscu. Mocowanie powinno się ponadto sprawdzić po gwałtownym hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy. Powinno się prowadzić płynnie, tzn. dostosowywać prędkość do panujących warunków, aby uniknąć szybkich zmian kierunku jazdy i gwałtownego hamowania.

57 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Checklist IRU pomocna również dla załadowcy

58 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków założenia wg EN Siły działające na ładunek w transporcie drogowym 0,8 ciężaru ładunku 0,5 ciężaru ładunku 0,5 ciężaru ładunku 1 x ciężaru ładunku 0,5 ciężaru ładunku

59 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Wybór sposobu mocowanie ładunków Zależy od: Typu pojazdu Rozmiarów powierzchni i kształtu ładunku Podatności ładunku Możliwości wykonania robót ładunkowych (z boku lub z tyłu pojazdu) Kosztów samego mocowania

60 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków norma EN : 2007 Jeśli opończe pojazdów kurtynowych zostały zaprojektowane zgodnie z normą EN12642-XL, można je traktować jako część systemu unieruchamiającego ładunek. Norma ta zapewnia, że czoło skrzyni wytrzymuje obciążenie 50 % ciężaru określonego przez ładowność, 40 % ciężaru na boki i 30 % w kierunku do tyłu. Ciężary te są rozłożone równomiernie i odpowiednio na 75% powierzchni ściany przedniej, bocznej i tylniej. Istnieją również dodatkowe dobrowolne wymogi dot. wzmocnienia budowy nadwozia skrzyni ładunkowej uszczegółowione w wytycznych firmy Daimler DCE-RL 9.5

61 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków Sposoby mocowania ładunków: ryglowanie mocowanie blokowe mocowanie za pomocą odciągów prostych mocowanie za pomocą odciągów przepasujących ładunek od góry kombinacje wymienionych sposobów w połączeniu z tarciem.

62 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków - blokowe Mocowanie blokowe (blocking) lub z użyciem rozpórek (bracing)-sztauowane elementy składowe ładunku opierają się o sztywne struktury i stałe elementy skrzyni ładunkowej, takie jak ściany przednie, boczne i kłonice. Jeżeli nadbudowy pojazdu spełniają wymagania normy EN12642, a obciążenie jest równo rozłożone, opakowania będą uważane za odpowiednio zamocowane między ścianami bocznymi, gdy wolne przestrzenie po bokach są łącznie nie większe niż 80 mm.

63 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków odciągami przepasującymi ładunek od góry Odciągi przepasane są wokół górnej części ładunku w celu zapobieżenia jego przewróceniu lub przesuwaniu się, Jeżeli u podstawy nie ma żadnej blokady bocznej, metodę tę można wykorzystać do dociśnięcia ładunku do podłogi platformy. Drgania i uderzenia podczas transportu sprawiają, że ładunek wędruje. Sprawia to, że przepasanie od góry jest konieczne nawet wtedy, kiedy tarcie jest duże

64 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków - szpringowe Stosowane do zapobiegania przewróceniu i/lub przesunięciu się ładunku do przodu lub do tyłu Strop plus zabezpieczenie podstawy oraz dwa odciągi ukośne Kąt powierzchni ładunku mierzy się w kierunku wzdłużnym. Zaleca się, aby nie przekraczał on 45 o.

65 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków jakie wybrać odciągi? Odciągi taśmowe stosowane są często do zwiększającego tarcie przepasywania ładunku od góry, ale można też je wykorzystać do bezpośredniego mocowania odciągami (szczególnie gdy stosuje się odciągi większych rozmiarów). Odciągi łańcuchowe -towarów posiadające ostre krawędzie i towary ciężkie takie jak maszyny, elementy stalowe, betonowe czy sprzęt wojskowy. Łańcuchy stosuje się zwykle do bezpośredniego mocowania odciągami. Liny stalowe -siatki druciane stosowanej do wzmacniania betonu, ładunki drewniane takich jak okrągłe bale układane wzdłuż pojazdu. Najczęściej wykorzystuje się taśmy z włókien sztucznych (zwykle z poliestru wg. normy EN12195, część 2), łańcuchy ( norma EN ) lub liny stalowe (norma EN ).

66 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków - odciągi Każdy odciąg powinien posiadać etykietę informującą o zdolności mocowania (Lashing Capacity LC) podanej w dekaniutonach (dan: oficjalna jednostka siły odpowiadająca kg) i nominalnej sile napięcia, do których przeznaczony jest sprzęt. Maksymalna siła oddziaływania ręcznego na odciągi wynosi 50 dan. Odciągi można łączyć, ale w wypadku połączeń równoległych powinny one posiadać te same oznakowania. Można je łączyć poprzez zakończenia pętlowe lub za pośrednictwem okuć: pierścienie, haki, gniazda itp. Dla odciągów przepasujących od góry z cięgnami taśmowymi, urządzenie napinające napinacz zapadkowy powinno uzyskać wstępną siłę napięcia równą co najmniej 10% zdolności mocowania (LC) przy sile oddziaływania ręcznego 50 dan. Maksymalna dozwolona początkowa siła napięcia przy sile oddziaływania ręcznego 50 dan wynosi 50% zdolności mocowania (LC) dla wszystkich urządzeń mocujących.

67 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Mocowanie ładunków obliczanie liczby odciągów Należy obliczyć oddzielnie liczbę odciągów wymaganych do zapobieżenia przesuwaniu się, liczbę odciągów wymaganych do zapobieżenia przewróceniu się. Większa liczba stanowi minimalną liczbę potrzebnych odciągów Jeżeli ładunek opiera się o ścianę przednią, podczas obliczania liczby odciągów zapobiegających ślizganiu się ładunku od jego ciężaru można odjąć ciężar kompensowany przez ścianę przednią.

68 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Normy dotyczące obliczania ilości środków mocowania ładunków Guidelines for Packing of Cargo Transport Units IMO/ILO/UN ECE stworzony przez te międzynarodowe organizacje dla mocowania w transporcie intermodalnym EN : 2010 norma europejska, jest to również polska norma dotycząca wyznaczania sił mocowania w transporcie drogowym VDI 2700 stosowane w Niemczech, opracowane przez stowarzyszenie niemieckich inżynierów

69 Jak prosto i szybko wyznaczyć liczbę pasów? Producenci środków mocujących dostarczają odpowiednie tabele/tarcze/oprogramowanie

70 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Instrukcja mocowania ładunków na jednostkach ładunkowych Powtarzalny rodzaj ładunku na tych samych środkach transportowych. Instrukcja zawiera standardowe metody załadunku i mocowania wyrobów na jednostkach ładunkowych, dla różnych rodzajów transportu. Opisuje sposób, w jaki ładunek powinien być zamocowany, przyporządkowując rodzaj, wytrzymałość i liczbę elementów osprzętu mocującego. Może być pomocna w sprawach spornych.

71 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Plan rozmieszczenia i mocowania ładunku

72 Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Przyszłość (teraźniejszość) dotycząca przepisów w zakresie mocowania ładunków ADR odnosi się do właściwego mocowania ładunków i do normy EN

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6:

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6: Dziennik Ustaw Nr 222 13171 Poz. 1321 1321 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/177 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/182 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/180 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: ładunek ponadnormatywny, transport drogowy, transport ponadnormatywny

Słowa kluczowe: ładunek ponadnormatywny, transport drogowy, transport ponadnormatywny dr inż. Robert Rudziński Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach lic. Mariola Kowalczyk Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym w Polsce Organization of transport

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

www.drogipubliczne.eu

www.drogipubliczne.eu www.drogipubliczne.eu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 1) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne projekt 30.10.2007 r. USTAWA z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) I) II) Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I P r z e p i s y o g ó l n e Art. 1. 1. 2) Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/176 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

www.autoteoria.pl Twój: LOGIN: HASŁO: Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy wraz z komentarzami www.autoteoria.pl

www.autoteoria.pl Twój: LOGIN: HASŁO: Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy wraz z komentarzami www.autoteoria.pl 1 Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy wraz z komentarzami Twój: LOGIN: HASŁO: 2 Prawo o ruchu drogowym Przepisy ogólne... 3 Ruch drogowy... 8 Zasady ogólne... 8 Ruch pieszych... 13 Ruch pojazdów... 15

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo