DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU"

Transkrypt

1 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R.

2 WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia stan oraz strukturę i dynamikę rejestrowanego bezrobocia o charakterze długotrwałym. W zakresie informacji o strukturze i aktywizacji długotrwale bezrobotnych wykorzystano dane ze sprawozdawczości sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych. Opracowanie zawiera część opisową oraz zestawienie danych w ujęciu tabelarycznym. tablice zostały przygotowane metodą komputerowych zestawień i agregacji danych. Ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń dane mogą nie sumować się do %. Uzupełnieniem opracowania są, zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy ( zestawienia zawierające rankingi zawodów długotrwale bezrobotnych. ADMITTANCE The study Long term Unemployed in Kujawsko Pomorskie Voivodship in the first half year shows condition, structure and dynamics of registered long term nature unemployment s. In range of information about structure and activation the long term unemployed were used data from report made by local labour offices within the confines of decree of Ministers Council concern with programme research of public statistics. The publication contains descriptive parts and combination of data in tables. Tables were made by computer s combinations and adding of data. With regard for adaptation computer calculation data can t be added to per cent. Combinations contains ratings of long term unemployed occupations which can be find on the Web saite of Voivodship Labour Office in Toruń ( are the supplement of the study. Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła When publishing the data please indicate the source

3 SPIS TREŚCI:. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZKIEGO RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU ROKU.... BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.... STRUKTURA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM..... Długotrwale bezrobotni według wieku..... Długotrwale bezrobotni według wykształcenia..... Długotrwale bezrobotni według stażu pracy..... Długotrwale bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy Długotrwale bezrobotni poprzednio pracujący według zawodów Kobiety długotrwale bezrobotne.... AKTYWIZACJA ZAWODOWA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH.. Wybrane formy zatrudnienia..... Poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa i kluby pracy PROGRAM FINANSOWANIE ZATRUDNIENIA OKRESOWEGO OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W OBSZARZE INFRASTRUKTURY ROLNEJ, TURYSTYKI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ PODSUMOWANIE...

4 TABLICE:. Dynamika zmian długotrwale bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim. Stan w końcu okresu.... Długotrwale bezrobotni według powiatów. Stan w końcu okresu.... Długotrwale bezrobotni według wieku. Stan w końcu okresu..... Długotrwale bezrobotni w powiatach według wieku. Stan w końcu I półrocza roku..... Długotrwale bezrobotni w powiatach według wieku w %. Stan w końcu I półrocza roku.... Długotrwale bezrobotni według poziomu wykształcenia. Stan w końcu okresu..... Długotrwale bezrobotni w powiatach według poziomu wykształcenia. Stan w końcu I półrocza roku..... Długotrwale bezrobotni w powiatach według poziomu wykształcenia w %. Stan w końcu I półrocza roku Długotrwale bezrobotni według stażu pracy. Stan w końcu okresu Długotrwale bezrobotni w powiatach według stażu pracy. Stan w końcu I półrocza roku Długotrwale bezrobotni w powiatach według stażu pracy w %. Stan w końcu I półrocza roku Bezrobotni według wieku, wykształcenia i stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy. Stan w końcu okresu Bezrobotni w powiatach według czasu pozostawania bez pracy. Stan w końcu I półrocza roku Bezrobotni w powiatach według czasu pozostawania bez pracy w %. Stan w końcu I półrocza roku Długotrwale bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. Stan w końcu okresu Długotrwale bezrobotni w powiatach według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Stan w końcu I półrocza roku...

5 8. Bezrobotni województwa kujawsko pomorskiego według grup zawodów. Stan na.6. r Zawody najczęściej spotykane wśród długotrwale bezrobotnych poprzednio pracujących. Stan na.6. r Długotrwale bezrobotni według płci i powiatów. Stan na.6. r Długotrwale bezrobotne kobiety według powiatów. Stan w końcu okresu 9.. Osoby długotrwale bezrobotne wśród bezrobotnych kobiet według powiatów. Stan w końcu okresu.... Zatrudnienie długotrwale bezrobotnych w wybranych formach aktywnych według powiatów w I półroczu roku..... Długotrwale bezrobotni podejmujący prace interwencyjne..... Długotrwale bezrobotni podejmujący roboty publiczne.... Osoby (z wyjątkiem młodzieży uczącej się) korzystające z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w I półroczu roku..... Struktura bezrobotnych korzystających z poradnictwa zawodowego w I półroczu roku..... Wyniki działania poradnictwa zawodowego wobec bezrobotnych w I półroczu roku..... Struktura bezrobotnych uczestniczących w zajęciach klubów pracy w I półroczu roku..... Efektywność działania klubów pracy w I półroczu roku...

6 . OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZKIEGO RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU ROKU Według stanu na czerwca roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało 7.66 bezrobotnych. Było to o.8 osób (,9%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o,%, natomiast mężczyzn o,8%. Tempo wzrostu liczby bezrobotnych ulega zmniejszeniu. Bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim. Stan na koniec I półrocza Wyszczególnienie liczba bezrobotnych zmiana w % czerwiec x czerwiec , czerwiec 9, czerwiec , czerwiec 7 66,9 Wysokość stopy bezrobocia (charakteryzującej udział bezrobotnych w liczbie osób czynnych zawodowo) dla województwa kujawsko pomorskiego wyniosła w czerwcu roku,%, podczas gdy dla całej Polski wskaźnik ten wynosi 7,8%. * W naszym regionie stopa bezrobocia niższa niż średnia krajowa utrzymuje się tylko w dwóch powiatach grodzkich: Bydgoszczy (,6%) i Toruniu (5,%). Najwyższą wartość wskaźnik ten osiąga w powiecie nakielskim (,6%), mieście Grudziądzu (,%), powiecie żnińskim (,%) oraz grudziądzkim (,%). W ciągu I półrocza roku odnotowano w województwie kujawsko pomorskim spadek liczby bezrobotnych o.7 osób (,%), a co za tym idzie również spadek stopy bezrobocia o,% (w tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych zmniejszyła się o,6%, a stopa bezrobocia uległa zmniejszeniu o,%). W analogicznym okresie roku poprzedniego w województwie kujawsko pomorskim wystąpił nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych (o,%), natomiast w Polsce odnotowano spadek o,8%). W I półroczu roku w naszym regionie 6 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnienia łącznie.99 pracowników (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio: zakładów i.88 osoby). I chociaż nie wszystkie zapowiedzi są realizowane, a część osób przewidzianych do zwolnienia nabywa uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych, rentowych itp., to dokonywane wciąż redukcje spowodowały, że wśród bezrobotnych jest osób zwolnionych z przyczyn zakładów pracy (,% ogółu bezrobotnych). Poza tym w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostaje. osób uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych (o 8,% mniej niż przed rokiem) oraz 9.65 osoby uprawnione do świadczeń przedemerytalnych (o 5,6% więcej niż w końcu czerwca ) *. Zmiany te * W drugiej połowie roku wskaźniki te (obliczane przez GUS) są korygowane, dlatego w niniejszym opracowaniu należy je traktować jako dane wstępne * Uprawnieni do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych nie posiadają statusu bezrobotnych.

7 są konsekwencją zmian w przepisach prawa dotyczących ograniczenia uprawnień do otrzymywania zasiłków przedemerytalnych. W roku uległy zmianom przepisy prawa regulujące zasady przyznawania samorządom wojewódzkim i powiatowym środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Obecnie są one dzielone na województwa według algorytmu uwzględniającego przede wszystkim liczbę długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych absolwentów i stopę bezrobocia. Natomiast kwoty środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych są ustalane przez samorząd województwa według kryteriów określonych przez sejmik województwa. Przyjęte przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego zasady miały na uwadze przede wszystkim zmniejszenie skali bezrobocia w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia, aktywizację zawodową absolwentów poprzez realizację Programu Pierwsza Praca, ograniczenie długotrwałego bezrobocia (szczególnie wśród kobiet), zmniejszenie skali zjawiska bezrobocia na terenach wiejskich poprzez realizację działań komplementarnych do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wzrost efektywności realizowanych programów oraz ułatwienie dostępności form aktywizacji zawodowej poprzez zwiększenie zakresu i liczby osób objętych programami finansowanymi z Funduszu Pracy. W I półroczu roku wystąpiły korzystne zmiany w strukturze wydatków Funduszu Pracy przy ogólnym wzroście wydatków FP o,%, środki wydatkowane na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zwiększyły się o 5,%, natomiast wydatki na zasiłki i świadczenia uległy nieznacznemu obniżeniu (o,%). Wydatki Funduszu Pracy w I półroczu roku I półrocze I półrocze r. Wyszczególnienie r. zmiana w tys. zł w % wydatki ogółem 9,9 9, 7 79,, pasywne razem,6 96, - 67, -, - zasiłki dla bezrobotnych 6 6,5 97,5-7 59, -,7 - zasiłki przedemerytalne 96 8, 9 87,7-985, -, - świadczenia przedemerytalne 8, , 5 7, 6,8 aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 9,8 87,5 7,7 5, przygotowanie zawodowe młodocianych 76, 9 5, -, -8,9 pozostałe 567, 5,8 -, -, Udział środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w wydatkach Funduszu Pracy w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku wyniósł 6,9%. I chociaż w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ten był znaczący, to jednak strukturę wydatków w dalszym ciągu uważać należy za niekorzystną.

8 Struktura wydatków Funduszu Pracy w latach 999 w województwie kujawsko pomorskim Wyszczególnienie I połowa 999 r. I połowa r. I połowa r. w % I połowa r. I połowa r. pasywne (zasiłki i świadczenia) 7,8 8, 88, 9,8 89,5 aktywne 9,5 9,7 6,9,8 6,9 przygotowanie zawodowe młodocianych 6,8 5,,,6,9 pozostałe,9,9,8,8,7 razem,,,,, W I półroczu roku urzędy pracy w województwie kujawsko pomorskim pozyskały.76 ofert pracy. Było to o,5% ofert więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane zwiększyła się o,6%, natomiast na prace niesubsydiowane uległa zmniejszeniu o,7%. Więcej niż przed rokiem (o 6,6%) bezrobotnych podjęło zatrudnienie.5 osoby, z tym że wzrost ten dotyczył wyłącznie zatrudnienia subsydiowanego (o 6,%), natomiast liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 7,%. Więcej niż w I połowie poprzedniego roku bezrobotnych skorzystało z innych form aktywizacji liczba osób podejmujących staże pracy i szkolenia zwiększyła się o 8,6%. Nie ulegają istotnym zmianom najważniejsze cechy bezrobocia w województwie kujawsko pomorskim wyrażające się przede wszystkim utrzymującym się zagrożeniem wysokim bezrobociem strukturalnym: do rejonów zagrożonych tym zjawiskiem zalicza się 6 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, grudziądzki, miasto Grudziądz, inowrocławski, lipnowski, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, tucholski, włocławski, wąbrzeski i żniński. Do najistotniejszych cech bezrobocia w województwie zalicza się: wysoki udział kobiet: w końcu czerwca r. kobiety (.75 osób) stanowiły 5,9% ogółu bezrobotnych; wśród osób długotrwale bezrobotnych udział ten wynosi 6,%, a w grupie osób pozostających bez pracy ponad miesiące 67,% (w końcu czerwca wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 5,8%, 6,6% i 69,9%); wysoki poziom bezrobocia na terenach wiejskich: w końcu czerwca r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła osób, co stanowiło,9% ogółu bezrobotnych (przed rokiem,%); znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi młodych: osoby, które nie ukończyły roku życia (59. osób) to obecnie 8,6% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 9,%); bezrobotni absolwenci w liczbie 6.65 osób stanowią,% ogółu (w końcu czerwca,9%); przy ogólnym zahamowaniu dynamiki przyrostu bezrobocia, wzrost występuje głównie wśród bezrobotnych starszych (po 55 roku życia)

9 duży udział wśród bezrobotnych osób długotrwale i wielokrotnie bezrobotnych: w końcu czerwca r. osoby pozostające bez pracy ponad miesięcy stanowiły 5,% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 5,8%), a osoby rejestrujące się wielokrotnie 7,% (przed rokiem 7,9%); niewystarczające kwalifikacje bezrobotnych: w końcu czerwca r. 7,8% bezrobotnych posiadało wykształcenie nie wyższe niż zasadnicze zawodowe (przed rokiem 7,9%); zmniejszający się udział osób uprawnionych do pobierania zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych: w końcu I półrocza r. prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało w województwie kujawsko pomorskim.699 osób. Stanowiło to 6,% całej populacji bezrobotnych (przed rokiem,%).. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY Do najpoważniejszych problemów rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim należy pogłębiająca się niekorzystna struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy: w końcu czerwca osoby pozostające bez pracy ponad miesięcy (tzw. długotrwale bezrobotni) stanowiły 5,% ogółu bezrobotnych (w końcu czerwca wskaźnik ten wyniósł 5,8%). Wzrost dotyczy przede wszystkim grupy osób pozostających bez pracy ponad miesiące. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy. Stan na czerwca r. czerwca r. czerwca r. Wyszczególnienie osoby % osoby % zmiana w % ogółem 5 666, 7 66, 8,9 z tego pozostający bez pracy: do miesiąca , 79 7, , - miesiące 6 6 7, , 568,5-6 miesięcy 5 69,5 5 66, - -,7 6 - miesięcy 87 9, ,6-85 -,6 miesięcy 7, , - -7,7 powyżej miesięcy 6 97,9 7 9,8 8 7,8 Tylko w trzech powiatach w województwie udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych nie przekracza 5%: w Bydgoszczy jest to,9%, w powiecie chełmińskim 8,%, a w Toruniu 8,6%. Spośród pozostałych powiatów najniższy wskaźnik występuje we Włocławku (5,9%), najwyższy w powiecie rypińskim (6,%).

10 5 Długotrwale bezrobotni według powiatów. Stan na czerwca roku bezrobotni Powiat pozostający bez pracy ogółem ponad miesięcy osoby % Województwo razem , Bydgoszcz powiat grodzki 9 57,9 Bydgoszcz powiat ziemski , Grudziądz powiat grodzki ,7 Grudziądz powiat ziemski , Toruń powiat grodzki ,6 Toruń powiat ziemski , Włocławek powiat grodzki 5 6 5,9 Włocławek powiat ziemski ,9 Aleksandrów Kujawski ,7 Brodnica , Chełmno , Golub Dobrzyń , Inowrocław ,6 Lipno ,8 Mogilno , Nakło nad Notecią , Radziejów ,5 Rypin , Sępólno Krajeńskie , Świecie , Tuchola ,6 Wąbrzeźno 56,7 Żnin ,5

11 6. STRUKTURA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W końcu czerwca roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało. 969 bezrobotnych pozostających bez pracy ponad miesięcy (5,% ogółu bezrobotnych). Długotrwale bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w powiatach. Stan na.6. r. długotrwale bezrobotni Powiat - % w ponad % w razem miesiące razem miesiące razem Województwo razem , ,5 Bydgoszcz powiat grodzki , ,5 Bydgoszcz powiat ziemski ,9 87 6, Grudziądz powiat grodzki , 67 6, Grudziądz powiat ziemski , 6 7,7 Toruń powiat grodzki , 6, Toruń powiat ziemski 68 89, ,6 Włocławek powiat grodzki 6 7,9 9 6, Włocławek powiat ziemski , , Aleksandrów Kujawski 6 8 5, 8 6,9 Brodnica 6 88, 88 65,7 Chełmno 797 9, , Golub Dobrzyń 79 98, , Inowrocław 9 9 5, 7 6,8 Lipno , 697 6,8 Mogilno 87 87, 68,8 Nakło nad Notecią , 89 6,9 Radziejów 95 96, , Rypin , , Sępólno Krajeńskie 795 6, 78 6,8 Świecie 6 8, 9 7, Tuchola 8 6, 65,8 Wąbrzeźno 8, 67 66,7 Żnin 5 777,6 5 65,

12 7 W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego populacja ta zwiększyła się o 5,% (5. osób). W powiatach: brodnickim, chełmińskim, golubsko dobrzyńskim i lipnowskim liczba długotrwale bezrobotnych nieznacznie zmniejszyła się. Zdecydowana większość długotrwale bezrobotnych 7.9 osób pozostaje bez pracy dłużej niż miesiące (osoby te stanowią,8% ogółu bezrobotnych w województwie). Wśród osób długotrwale bezrobotnych dominują kobiety, które stanowią 6,% tej populacji oraz osoby zamieszkałe w miastach (5,7%)... DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU Jedynie wśród bezrobotnych, którzy nie przekroczyli roku życia osoby pozostające bez pracy nie stanowią większości: według stanu na czerwca roku ich udział wynosił 9,%. W pozostałych przedziałach wiekowych udział długotrwale bezrobotnych był już znacznie większy i wyniósł od 5,7% w przedziale 5 lata, do 75,% wśród osób, które ukończyły 6 lat. Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem według przedziałów wiekowych. Stan na.6. rok. bezrobotni długotrwale bezrobotni Wiek ogółem osoby % razem , 5 7 lat 7, 8 lata , 5 lata ,7 5 lata , 5 5 lata , lat , 6 lat i więcej , Utrwala się struktura długotrwale bezrobotnych ze względu na wiek: w dalszym ciągu dominują w tej grupie osoby młode: blisko połowa z nich nie ukończyła roku życia, a prawie / znajduje się w przedziale 5 lata. Jednakże największą dynamikę przyrostu obserwuje się wśród starszych bezrobotnych.

13 8 Długotrwale bezrobotni według wieku. Stan na.6. r. Długotrwale bezrobotni Wyszczególnienie.6. r..6. r. zmiana w osoby % osoby % w % osobach Ogółem 6 568, 969, 5 5, 5 7 lat,, x 8 lata 95, 96,8 9, 5 lata 577 8, ,5 9, 5 lata , 7 68,7-9 -,7 5 5 lata 95,5 5 7, 76, lat 96, 996,7 6 5, 6 lat i więcej 77, 5, 8, Osoby w wieku 8 lata stanowią,8% (.96 osób) wszystkich długotrwale bezrobotnych w województwie. W porównaniu z końcem czerwca populacja ta wzrosła o,% (9 osób). Największy udział młodych bezrobotnych wśród długotrwale bezrobotnych występuje w powiecie toruńskim (,%), najmniejszy w Bydgoszczy (5,9%). Największą grupę długotrwale bezrobotnych stanowią osoby w wieku 5 lata: według stanu na czerwca roku takich osób było.867, co stanowiło 8,5% wszystkich długotrwale bezrobotnych w województwie. W ciągu roku populacja ta zwiększyła się o,% (.9 osób). W poszczególnych powiatach udział osób w wieku 5 lata w populacji długotrwale bezrobotnych wynosił od,% w powiecie toruńskim do,5% w powiecie lipnowskim. Osoby w wieku 5 lata w końcu czerwca roku stanowiły,7% długotrwale bezrobotnych (7.68 osoby). Jedynie w tej grupie odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych w porównaniu z końcem czerwca roku poprzedniego: w ciągu roku populacja ta zmniejszyła się o,7% (9 osób). W poszczególnych powiatach udział tych osób w liczbie długotrwale bezrobotnych wynosi: od,% w powiecie lipnowskim do 7,% w Grudziądzu. Osoby będące w wieku 5 5 lata stanowią,% długotrwale bezrobotnych (5.7 osób). W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o,% (.767 osób). Największy udział takich osób wśród długotrwale bezrobotnych występuje w Bydgoszczy (9,%), najmniejszy zaś w powiecie lipnowskim (7,%). Najmniej liczne wśród długotrwale bezrobotnych są grupy osób w wieku lat (,7%, czyli.996 osób) i powyżej 6 roku życia (,%, czyli 5 osób). Jednakże właśnie w tych grupach odnotowano największą dynamikę przyrostu (odpowiednio: 5,% i,%). Udział osób będących w wieku lat wśród długotrwale bezrobotnych w poszczególnych powiatach wynosi od,% w powiecie

14 9 chełmińskim do,7% w Toruniu, natomiast osób powyżej 6 roku życia od,% w powiatach mogileńskim i sępoleńskim do,7% w powiecie aleksandrowskim i we Włocławku. Porównanie struktury wiekowej ogółu bezrobotnych i bezrobotnych pozostających bez pracy ponad miesięcy wykazuje, że chociaż wszędzie dominują osoby młode, to w tej ostatniej grupie udział osób starszych jest większy od przeciętnej. Długotrwałe bezrobocie dotyczy przede wszystkim osób starszych: wśród ogółu bezrobotnych osoby mające więcej niż 5 lat stanowią,6%, wśród długotrwale bezrobotnych już 6,%, a wśród osób pozostających bez pracy ponad miesiące 8,9%. Wiek Struktura bezrobotnych według wieku. Stan na.6. r. długotrwale bezrobotni ogółem bezrobotni powyżej razem miesiące miesięcy osoby % osoby % osoby % osoby % Ogółem 7 66, 969, 9 7, 7 9, 5-7 lat 7,,,, 8 - lata ,5 96,8 8,5 78 5,5 5 - lata , 867 8,5 6 8, 7 8,7 5 - lata 5 9,8 768,7 8, , 5-5 lata , 57, 7 8, , lat 7, 996,7 79,9 7, 6 lat i więcej 55, 5,,,.. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA Analiza struktury bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim pod względem wykształcenia wykazuje, że im niższy poziom wykształcenia tym większy udział osób długotrwale bezrobotnych. Wśród bezrobotnych z wykształceniem wyższym osoby długotrwale bezrobotne stanowią 5,5%, natomiast w grupie osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym 6,%.

15 Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem według wykształcenia. Stan na.6. rok. bezrobotni długotrwale bezrobotni Poziom wykształcenia ogółem osoby % razem , wyższe ,5 policealne i średnie zawodowe ,9 średnie ogólnokształcące 9 5 8, zasadnicze zawodowe ,6 podstawowe i niepełne podstawowe , W porównaniu z końcem czerwca roku struktura długotrwale bezrobotnych pod względem wykształcenia nie uległa istotnym zmianom: w dalszym ciągu najbardziej liczne są grupy osób, które ukończyły zaledwie szkoły podstawowe i zasadnicze zawodowe. Najmniej liczna jest grupa długotrwale bezrobotnych z wykształceniem wyższym, jednakże właśnie w tej grupie obserwuje się największą dynamikę wzrostu. Długotrwale bezrobotni według wykształcenia. Stan na.6. r. czerwca r czerwca r. zmiana Poziom wykształcenia w osoby % osoby % w % osobach ogółem 6 568, 969, 5 5, wyższe, 7, 7,7 policealne i średnie zawodowe 5 58, , 56 8,7 średnie ogólnokształcące 5,9 5 8,9 59 5, zasadnicze zawodowe 6 7,9 76 8, 66 5,9 podstawowe i niepełne podstawowe,6 5 5,5 9, Osoby z wykształceniem wyższym (.7 osoby) stanowią,% ogółu długotrwale bezrobotnych w województwie. W porównaniu z końcem czerwca populacja ta zwiększyła się o,7% (7 osób), a jej udział w liczbie długotrwale bezrobotnych wzrósł o,%. Największy udział osób z wykształceniem wyższym wśród długotrwale bezrobotnych odnotowano w końcu czerwca roku w Bydgoszczy (,%), najmniejszy w powiecie świeckim (,5%). O 8,7% (.56 osób) w ciągu roku zwiększyła się populacja długotrwale bezrobotnych legitymujących się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. W końcu czerwca roku, w liczbie 6.9 osób, stanowiła ona 5,% wszystkich długotrwale bezrobotnych w województwie (w końcu czerwca,6%). W poszczególnych powiatach udział osób z wykształceniem policealnym i średnim

16 zawodowym w populacji długotrwale bezrobotnych wynosił w końcu czerwca od 9,% w powiecie grudziądzkim do 9,5% w powiecie radziejowskim. Mimo że populacja długotrwale bezrobotnych legitymujących się wykształceniem ogólnokształcącym w ciągu roku zwiększyła się o 5,% (59 osób), to jej udział w długotrwale bezrobotnych ogółem utrzymał się na takim samym poziomie i wyniósł w końcu czerwca roku,9% (5.8 osób). Największy udział takich osób występuje w powiecie mogileńskim (7,%), najmniejszy w powiecie wąbrzeskim (,7%). Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (.76 osób) stanowią 8,% ogółu długotrwale bezrobotnych w województwie. W porównaniu z końcem czerwca populacja ta zwiększyła się o 5,9% (.66 osób), a jej udział w liczbie długotrwale bezrobotnych wzrósł o,%. Największy udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym wśród długotrwale bezrobotnych odnotowano w końcu czerwca roku w powiecie żnińskim (8,6%), najmniejszy w powiecie rypińskim (6,%). Najbardziej liczna wśród długotrwale bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim jest grupa osób legitymujących się wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym: stanowi ona,5% wszystkich długotrwale bezrobotnych (5.5 osób). Chociaż w ciągu roku populacja ta zwiększyła się o,% (.9 osób), to jej udział wśród długotrwale bezrobotnych ogółem zmniejszył się o,%. W poszczególnych powiatach udział osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym wśród długotrwale bezrobotnych wynosi od 8,9% w powiecie żnińskim do 5,9% w powiecie rypińskim. Analiza struktury wykształcenia ogółu bezrobotnych i bezrobotnych pozostających bez pracy ponad miesięcy wykazuje, że w tej ostatniej grupie udział osób o niższym poziomie wykształcenia jest większy od przeciętnej. Długotrwałe bezrobocie dotyczy przede wszystkim osób legitymujących się wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym oraz zasadniczym zawodowym: wśród ogółu bezrobotnych osoby takie stanowią 7,8%, wśród długotrwale bezrobotnych już 78,7%, a wśród osób pozostających bez pracy ponad miesiące 8,%. Struktura bezrobotnych według wykształcenia. Stan na.6. r. długotrwale bezrobotni ogółem bezrobotni powyżej Poziom wykształcenia razem - miesiące miesięcy osoby % osoby % osoby % osoby % razem 7 66, 969, 9 7, 7 9, wyższe 5 77,8 7, 87, 598,8 policealne i średnie zawodowe , 6 9 5, 7 8 8, 9 757,5 średnie ogólnokształcące 9 6, 5 8,9 5,8 7, zasadnicze zawodowe ,7 76 8, 5 97, , podstawowe i niepełne podstawowe , 5 5,5 6,8 95,

17 .. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY Według stanu na czerwca roku osoby długotrwale bezrobotne stanowią większość (5,8%) wśród osób bezrobotnych poprzednio pracujących, a także wśród bezrobotnych nie legitymujących się żadnym stażem pracy (59,9%). Jedynie w grupie bezrobotnych pracujących wcześniej lat i więcej udział długotrwale bezrobotnych nie przekracza 5% i wynosi,%. Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem według stażu pracy. Stan na.6. rok. bezrobotni długotrwale bezrobotni Staż pracy ogółem osoby % razem , do roku , -5 lat ,6 5- lat ,9 - lat , - lat , lat i więcej 6 768, bez stażu ,9 W odniesieniu do końca czerwca roku struktura długotrwale bezrobotnych według stażu pracy nie uległa istotnym zmianom. W dalszym ciągu najbardziej liczna jest grupa osób legitymujących się stażem pracy od roku do 5 lat, a najmniej liczne są grupy o ponad -letnim stażu pracy, chociaż właśnie w tych grupach obserwuje się największą dynamikę wzrostu. Długotrwale bezrobotni według stażu pracy. Stan na.6. r. Długotrwale bezrobotni Wyszczególnienie.6. r..6. r. zmiana w osoby % osoby % w % osobach Ogółem 6 568, 969, 5 5, do roku , ,7-9 -,5-5 lat, 597, 85 5, 5- lat 5, 5 8, 7,9 - lat 9 6 7,9 5 7,9 99 5, - lat 9,6 59, 57, lat i więcej 5,5 768,7 5 9, bez stażu 68, 89, 6 5,8

18 W końcu czerwca roku osoby, które przed rejestracją w pup nie pracowały dłużej niż rok (7.557 osób) stanowiły 5,7% wszystkich długotrwale bezrobotnych w województwie. W ciągu roku populacja ta nieznacznie się zmniejszyła (o 9 osoby, czyli,5%), natomiast jej udział wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych zmniejszył się o,9%. W poszczególnych powiatach udział ten wynosi od,% w powiecie żnińskim do,% w powiecie golubsko dobrzyńskim. Najliczniejszą grupą długotrwale bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim według stażu pracy są osoby, które przepracowały od do 5 lat (.597 osób). W końcu czerwca roku stanowiły one,% wszystkich długotrwale bezrobotnych. W odniesieniu do końca czerwca populacja ta zwiększyła się o 5,% (.85 osób), ale jej udział wśród długotrwale bezrobotnych zmniejszył się o,%. Największy udział tej grupy wśród długotrwale bezrobotnych występuje w powiecie brodnickim (8,9%), najmniejszy zaś we Włocławku (5,%). Osoby, które przed zarejestrowaniem się w pup przepracowały od 5 do lat (5.8 osoby) stanowią,% wszystkich długotrwale bezrobotnych. W porównaniu z końcem czerwca populacja ta zwiększyła się o,9% (7 osoby), a jej udział w długotrwale bezrobotnych zmniejszył się o,%. W poszczególnych powiatach udział ten wynosi od,% w powiecie golubsko dobrzyńskim do 6,% w powiecie brodnickim. Mimo że populacja długotrwale bezrobotnych legitymujących się stażem pracy od do lat w ciągu roku zwiększyła się o 5,% (99 osoby), to jej udział w długotrwale bezrobotnych ogółem utrzymał się na takim samym poziomie i wyniósł w końcu czerwca roku 7,9% (.5 osoby). Największy udział takich osób występuje w Toruniu (,%), najmniejszy w powiecie radziejowskim (,6%). Udział osób, które przepracowały lat wśród długotrwale bezrobotnych w końcu czerwca roku wyniósł,% (.59 osób). W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego populacja ta zwiększyła się o,%, czyli.57 osób, a jej udział wśród długotrwale bezrobotnych wzrósł o,5%. W poszczególnych powiatach udział ten wynosi od,% w powiecie radziejowskim do 5,6% w Bydgoszczy. Najmniej liczną wśród długotrwale bezrobotnych jest grupa osób, które przed rejestracją w pup przepracowały lat i więcej. Stanowi ona,7% (768 osób) wszystkich długotrwale bezrobotnych. W ciągu roku populacja ta zwiększyła się o 9,% (5 osoby), a jej udział wśród długotrwale bezrobotnych wzrósł o,%. Największy udział takich osób występuje w Bydgoszczy (,5%), najmniejszy zaś w powiatach włocławskim i radziejowskim (,%). Duża dynamika przyrostu w grupach bezrobotnych pracujących wcześniej dłużej niż lat wynika ze zmian w przepisach prawa zmieniających uprawnienia do otrzymywania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. W końcu czerwca roku osoby bez stażu pracy (.89 osoby) stanowiły,% wszystkich długotrwale bezrobotnych. W porównaniu z końcem czerwca populacja ta zwiększyła się o 5,8% (.6 osoby), a jej udział wśród długotrwale bezrobotnych wzrósł o,%. W poszczególnych powiatach udział osób bez stażu

19 pracy w długotrwale bezrobotnych wynosi od,9% w Toruniu do,% w powiecie lipnowskim. Analiza struktury bezrobotnych ogółem i długotrwale bezrobotnych pod względem stażu pracy nie wykazuje istotnych różnic. Niepokoić musi jednakże fakt, że wśród długotrwale bezrobotnych występuje większy od przeciętnej udział osób z krótkim stażem pracy, a wiec z małym doświadczeniem zawodowym. Staż pracy Bezrobotni według stażu pracy. Stan na.6. r. długotrwale bezrobotni ogółem bezrobotni powyżej razem miesiące miesięcy osoby % osoby % osoby % osoby % Ogółem 7 66, 969, 9 7, 7 9, do roku 8 8, ,7 5 85,8 7 7, -5 lat 5 7, 597, 9 8,9 79, 5- lat 9 95, 5 8, 5 769,5 7,9 - lat 77 6,6 5 7, ,9 7 8,5 - lat 97,6 59, 78, , lat i więcej 6, 768,7 75, 9, bez stażu 95,7 89, ,6 5 99,9.. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Struktura długotrwale bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności) nie różni się w istotny sposób od sytuacji pod tym względem wśród ogółu bezrobotnych w województwie. Wśród długotrwale bezrobotnych największe grupy stanowią osoby, które wcześniej pracowały w następujących sekcjach PKD: Przetwórstwo przemysłowe,7% (wśród ogółu bezrobotnych,6%), Handel i naprawy... 5,% (wśród ogółu bezrobotnych,9%), Budownictwo 7,7% (wśród ogółu bezrobotnych 8,%), Administracja publiczna... 7,% (wśród ogółu bezrobotnych 7,%). Z kolei najmniej liczne są grupy długotrwale bezrobotnych pracujących przed zarejestrowaniem się w pup w sekcjach: Organizacje i zesp. eksterytorialne,% (wśród ogółu bezrobotnych,%), Rybołówstwo i rybactwo,% (tak samo jak wśród bezrobotnych ogółem). W poszczególnych sekcjach udział osób długotrwale bezrobotnych wśród bezrobotnych ogółem wynosi od 5,6% w sekcji Organizacje i zespoły eksterytorialne, do 79,9% w sekcji Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników.

20 5 Długotrwale bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. Stan na.6. rok. Sekcja PKD ogółem bezrobotni długotrwale bezrobotni osoby % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo A ,9 Rybołówstwo i rybactwo B 6,5 Górnictwo i kopalnictwo C 96 67, Przetwórstwo przemysłowe D , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę E ,5 Budownictwo F , Handel hurt. I detal., naprawa pojazdów mech., motocykli oraz art. użytku osobistego i dom. G , Hotele i restauracje H 58 57, Transport, gospodarka magazynowa i łączność I 58 5, Pośrednictwo finansowe J 7 58,8 Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi zw. z prowadzeniem działalności gosp. K , Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrow. L , Edukacja M ,6 Ochrona zdrowia i opieka społeczna N ,9 Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna O , Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników P ,9 Organizacje i zespoły eksterytorialne Q 5 6 5,6 Działalność nie zidentyfikowana R , Razem poprzednio pracujący ,8 Dotychczas nie pracujący ,9 Ogółem , W odniesieniu do końca czerwca roku największą dynamikę przyrostu długotrwale bezrobotnych odnotowano w sekcjach Organizacje i zespoły eksterytorialne (66,7%) i Budownictwo (8,8%), najmniejszą zaś w sekcji Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (,%). W sekcji Rybołówstwo i rybactwo liczba długotrwale bezrobotnych nie zmieniła się, natomiast w pięciu sekcjach uległa zmniejszeniu: od,8% w Rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie, do,% w Działalności niezidentyfikowanej.

21 6.5. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY WEDŁUG ZAWODÓW Od stycznia roku wprowadzono, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia grudnia r., nową klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą klasyfikację. W nowej klasyfikacji: wprowadzono dodatkowe grupy, obejmujące zawody funkcjonujące w siłach zbrojnych, znacznie zmniejszono ogólną liczbę zawodów i specjalności objętych klasyfikacją, wprowadzono zawody (specjalności), które dotychczas nie były ujęte w klasyfikacji, w niektórych obszarach klasyfikacji zastosowano odmienne grupowanie zawodów, skrócono kod grup elementarnych oraz kod jednostkowych zawodów. Wprowadzone zmiany spowodowały, że nie zawsze można dokonać porównań z okresami poprzednimi. Analizę zawodów długotrwale bezrobotnych można przeprowadzić jedynie wobec osób poprzednio pracujących (stanowią one 79,6% wszystkich długotrwale bezrobotnych w województwie). W grupie bezrobotnych poprzednio pracujących osoby długotrwale bezrobotne stanowią 5,8%. Jedynie w dwóch grupach zawodów (specjaliści oraz technicy i inny średni personel) długotrwale bezrobotni stanowią mniejszość. Długotrwale bezrobotni poprzednio pracujący według wielkich grup zawodów. Stan na.6. r. bezrobotni udział w w tym długotrwale poprzednio poprzednio Wielkie grupy zawodów bezrobotni pracujący pracujących osoby % osoby % w % Bez zawodu 6 8, 55 5, 66,5 Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy, kierownicy 556,, 5,7 Specjaliści 5,7 665,9 7,7 Technicy i inny średni personel 5 8, ,5 5,9 Pracownicy administracyjno - biurowi 86 6, ,7 5,9 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 9 8 7, ,9 57,7 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 68, 97 5, 67,6 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 55, 8 7,5 5,6 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 88 6, 5 5 6, 5, Pracownicy przy pracach prostych 98, ,9 6,8 Siły zbrojne,,, Razem 6 5, 89 77, 5,8

22 7 Wśród długotrwale bezrobotnych poprzednio pracujących najwięcej jest osób legitymujących się następującymi zawodami: sprzedawca osób, ślusarz -.96 osób, sprzątaczka -.66 osoby, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym -.55 osób, krawiec -.9 osoby, murarz -.79 osób, robotnik gospodarczy -.5 osób, kucharz -. osób, szwaczka -.7 osób..6. KOBIETY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE Wśród osób długotrwale bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim dominują kobiety: w końcu czerwca roku w liczbie 68.5 osób stanowiły one 6,%. W poszczególnych powiatach udział ten wynosi od 56,% w powiecie aleksandrowskim do 67,% w powiecie chełmińskim. W porównaniu z końcem czerwca roku liczba długotrwale bezrobotnych kobiet zwiększyła się o,6% (.77 osób). W sześciu powiatach: grudziądzkim, brodnickim, chełmińskim, golubsko dobrzyńskim, lipnowskim oraz we Włocławku populacja ta uległa nieznacznemu zmniejszeniu. Wśród ogółu bezrobotnych kobiet w województwie, osoby długotrwale bezrobotne stanowią 6,%. Wskaźnik ten najwyższą wartość przyjmuje w powiecie rypińskim (7,%), najniższą zaś w Bydgoszczy (5,%). Długotrwale bezrobotne kobiety to przede wszystkim osoby młode (5,9% nie ukończyło 5 roku życia). Legitymują się one nieco lepszym niż ogół długotrwale bezrobotnych wykształceniem: 6,% z nich posiada wykształcenie co najmniej średnie (wśród ogółu,%). Pomimo tego mają one większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia: udział osób bez stażu pracy w tej grupie bezrobotnych wynosi,% (podczas gdy wśród ogółu długotrwale bezrobotnych,%). Kobiety również rzadziej obejmowane są różnymi formami aktywizacji: wśród długotrwale bezrobotnych, którzy w I połowie roku podjęli prace interwencyjne stanowiły one zaledwie 9,%, natomiast roboty publiczne 5,%. Udział kobiet długotrwale bezrobotnych w wybranych formach aktywnych w I połowie roku Formy aktywne ogółem kobiety % w ogółem podejmujący prace interwencyjne razem 7 7,7 długotrwale bezrobotni , % w razem 5,8 7, x podejmujący roboty publiczne razem 5 9 8, długotrwale bezrobotni , % w razem 7,5, x

23 8. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Udział osób długotrwale bezrobotnych w różnych formach aktywizacji nie odpowiada ich udziałowi w ogólnej liczbie bezrobotnych... WYBRANE FORMY ZATRUDNIENIA Wprowadzone w roku zmiany w zasadach przyznawania samorządom Środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu spowodowały, że formami tymi objęto w I połowie roku znacznie więcej bezrobotnych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wśród długotrwale bezrobotnych dynamika wzrostu była nieco większa, niż wśród ogółu bezrobotnych. Jednakże jedynie w robotach publicznych zaobserwowano zwiększenie udziału osób długotrwale bezrobotnych wśród podejmujących tę formę aktywizacji. Zatrudnienie długotrwale bezrobotnych w wybranych formach aktywnych w I półroczu roku I połowa I połowa zmiana Wybrane formy aktywne r. r. osoby w osobach w % podjęcia prac interwencyjnych , w tym długotrwale bezrobotni , % 5,5 5,8 x x podjęcia robót publicznych , w tym długotrwale bezrobotni ,8 %, 7,5 x x W I półroczu roku w województwie kujawsko pomorskim zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło.6 długotrwale bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wystąpił tu wzrost o 7,%, ale udział osób pozostających bez pracy ponad miesięcy wśród wszystkich podejmujących tę formę zatrudnienia wzrósł jedynie o,% i wyniósł 5,8%. W poszczególnych powiatach udział ten był bardzo zróżnicowany i wynosił od,% w Toruniu do 5,% w powiecie rypińskim. W omawianym okresie zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęło w województwie.97 osób długotrwale bezrobotnych. Było to o 5,8% więcej niż w półroczu roku. Udział osób pozostających bez pracy ponad miesięcy wśród ogółu bezrobotnych podejmujących tę formę aktywizacji wyniósł w I półroczu roku 7,5% i był wyższy o 5,5%. W poszczególnych powiatach udział ten wynosił od,% w powiecie mogileńskim (gdzie zatrudniono w tej formie jedną osobę długotrwale bezrobotną), do 9,8% w powiecie bydgoskim... PORADNICTWO ZAWODOWE, INFORMACJA ZAWODOWA I KLUBY PRACY Poradnictwo zawodowe i informację zawodową dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzą wszystkie powiatowe urzędy pracy oraz Centra

24 9 Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku (funkcjonujące w strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu). W I półroczu roku z usług poradnictwa zawodowego skorzystało.5 bezrobotnych, w tym.57 osób pozostających bez pracy ponad miesięcy W porównaniu z I połową roku poprzedniego liczba bezrobotnych korzystających z usług poradnictwa zawodowego ogółem zwiększyła się o 5,6%, ale liczba osób długotrwale bezrobotnych uległa zmniejszeniu o,9%. Z usług poradnictwa indywidualnego skorzystało.597 osób, w spotkaniach grupowych uczestniczyło 6 osób długotrwale bezrobotnych. W analizowanym okresie 76 długotrwale bezrobotnych objęto badaniami testowymi, natomiast osoby pozostające bez pracy ponad miesięcy skorzystały z usług informacji zawodowej w formie zorganizowanych grup. Problemy z jakimi zgłaszali się najczęściej długotrwale bezrobotni korzystający z usług doradców dotyczyły zatrudnienia (.7 osoby) i doskonalenia zawodowego (9 osoby). W rezultacie udzielonych porad pracę podjęło 9 długotrwale bezrobotnych, szkolenia 59 osób, a 7 osoby zdecydowały się na uczestnictwo w zajęciach klubów pracy. W I połowie roku w województwie kujawsko pomorskim zorganizowano kluby pracy, które swymi działaniami objęły 87 osób (w analogicznym okresie roku poprzedniego były to 6 kluby i 695 osób). Wszystkie kluby powstały w powiatowych urzędach pracy. Uczestnikami klubów byli przede wszystkim bezrobotni (7 osoby). Wśród nich 7,6% (78 osób) stanowiły osoby pozostające bez pracy ponad miesięcy. Długotrwale bezrobotni uczestnicy klubów pracy to przede wszystkim osoby młode (6,% nie ukończyło 5 roku życia), z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (9,%) i zasadniczym zawodowym (,8%), które przed rejestracją w pup pracowały nie dłużej niż 5 lat (7,6%), albo nie pracowały wcale (,6%). W rezultacie przeprowadzonych zajęć 8 długotrwale bezrobotnych podjęło pracę, a 5 osób rozpoczęło szkolenia. 5. PROGRAM FINANSOWANIE ZATRUDNIENIA OKRESOWEGO OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W OBSZARZE INFRASTRUKTURY ROLNEJ, TURYSTYKI, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ Dostrzegając trudną sytuację osób długotrwale bezrobotnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wystąpił z inicjatywą mającą na celu wspomożenie powiatowych urzędów pracy w aktywizacji zawodowej tej grupy bezrobotnych. Zgodnie z art. 5 ust. pkt ustawy z dnia grudnia 99 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia.

25 Na podstawie zapisów w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, samorząd województwa kujawsko pomorskiego otrzymał na ten cel do dyspozycji 6.5, tys. zł (7% całej kwoty przyznanej na województwo na programy aktywizacji bezrobotnych). Uchwałą z dnia kwietnia r. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego postanowił przeznaczyć tę kwotę na finansowanie zatrudnienia okresowego osób długotrwale bezrobotnych w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej. Nastąpiło to w formie przekazania do powiatowych urzędów pracy środków przeznaczonych na aktywizację długotrwale bezrobotnych podzielonych w oparciu o algorytm ustalony przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego. W programie przyjęto następujące priorytety: konserwacje urządzeń melioracji szczegółowej, porządkowanie szlaków turystycznych, naprawa urządzeń infrastruktury turystycznej, likwidacja dzikich wysypisk śmieci wokół miast i wsi, wsparcie zatrudnienia w ośrodkach i domach pomocy społecznej. Program adresowany jest do długotrwale bezrobotnych, w szczególności do tych, którzy w ostatnich miesiącach nie korzystali z żadnych form aktywizacji zawodowej, a także do osób, których małżonkowie również są bezrobotnymi. Planuje się, że łącznie programem w całym województwie objętych zostanie.65 osób długotrwale bezrobotnych. Przy pracach związanych z melioracją zatrudnienie znajdą 7 osoby, w ochronie środowiska osób, w otoczeniu turystyki 8 osób, a w ośrodkach i domach opieki społecznej 89 osób. Początek zatrudnienia w większości powiatów zaplanowano na początek lipca r. Zakończenie realizacji programu przewiduje się na koniec listopada r.

26 6. PODSUMOWANIE ) Pomimo zmniejszania się tempa wzrostu liczby bezrobotnych, w województwie kujawsko pomorskim narasta problem bezrobocia długotrwałego: w końcu czerwca roku osoby pozostające bez pracy ponad miesięcy, w liczbie.969 osób, stanowiły 5,% ogółu bezrobotnych. W okresie od końca czerwca do końca czerwca liczba bezrobotnych ogółem w województwie zwiększyła się o,9%, natomiast bezrobotnych długotrwałych o 5,%. ) Wśród długotrwale bezrobotnych dominują osoby pozostające bez pracy ponad miesiące, które stanowią 6,5% tej populacji oraz,8% ogółu bezrobotnych. W tej grupie bezrobotnych obserwuje się największą dynamikę przyrostu. ) Utrwala się struktura długotrwale bezrobotnych ze względu na cechy społeczno demograficzne: w dalszym ciągu dominują w tej grupie osoby młode (blisko połowa z nich nie ukończyła roku życia), z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym (ponad %); kobiety stanowią 6,% wszystkich osób długotrwale bezrobotnych. ) Zmiany w zasadach finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu pozwoliły na znaczne zwiększenie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W I połowie roku w ramach prac interwencyjnych zatrudniono.6 osoby, a w ramach robót publicznych.97 osób. W dalszym ciągu jednak osoby pozostające bez pracy ponad miesięcy w zbyt małym stopniu obejmowane są aktywnymi programami rynku pracy. 5) W I półroczu roku w województwie kujawsko pomorskim uruchomiono Program Finansowanie zatrudnienia okresowego osób długotrwale bezrobotnych w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej. Planuje się, że łącznie programem w całym województwie objętych zostanie dodatkowo.65 osób.

27 TABLICA. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG POWIATÓW Stan na koniec okresu Powiat I połowa r. I połowa r. zmiana osoby w osobach w % Województwo razem , Bydgoszcz powiat grodzki , Bydgoszcz powiat ziemski , Grudziądz powiat grodzki , Grudziądz powiat ziemski 6, Toruń powiat grodzki ,8 Toruń powiat ziemski 68 79, Włocławek powiat grodzki , Włocławek powiat ziemski , Aleksandrów Kujawski ,9 Brodnica 8 6 -, Chełmno ,7 Golub Dobrzyń , Inowrocław , Lipno ,8 Mogilno 87 57,7 Nakło nad Notecią , Radziejów , Rypin , Sępólno Krajeńskie ,5 Świecie , Tuchola , Wąbrzeźno 56 85,6 Żnin ,6

28 TABLICA. DYNAMIKA ZMIAN DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Stan w końcu okresu Wyszczególnienie bezrobotni ogółem zmiana w % długotrwale zmiana w % czerwiec x x czerwiec , 7 5 8,7 czerwiec 9, 9 9, czerwiec , , czerwiec 7 66, ,

29 TABLICA. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU Stan w końcu okresu Wyszczególnienie I półrocze roku w liczbach bezwzględnych w odsetkach I półrocze roku w liczbach bezwzględnych w odsetkach ogółem 6 568, 969, z tego w grupach wieku: 5-7 lat,, 8 - lata 95, 96,8 5 - lata 577 8, ,5 5 - lata , 7 68,7 5-5 lata 95,5 5 7, lat 96, 996,7 6 lat i więcej 77, 5,

30 TABLICA.. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG WIEKU Stan w końcu I półrocza roku Wyszczególnienie BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ -powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Powiat GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN WOJEWÓDZTWO RAZEM ogółem z tego w grupach wieku: 5-7 lat 8 - lata lata lata lata lat lat i więcej kobiety z tego w grupach wieku: 5-7 lat 8 - lata lata lata lata lat

31 TABLICA.. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG WIEKU W % Stan w końcu I półrocza roku Wyszczególnienie BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ -powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO Powiat GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN WOJEWÓDZTWO RAZEM ogółem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z tego w grupach wieku: 5-7 lat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 - lata 5,9, 6,, 7,7,,8,,6,,6,8,8,,7,,,,7,, 6,,7,8 5 - lata 5, 7,8 5,,5 5,, 7,7,7, 9,8,6 9,9 9,,5,7 8,, 8,7 7,7 9, 9, 7,6 8,7 8,5 5 - lata 5,8 6, 7, 5,,,9 5,7,,,8,, 5,,,,7,6,,,7,,6 5,9,7 5-5 lata 9,,6 8, 8, 8,9,5 7,5 9,, 9,9 9,8 8,9, 7, 9,,6 6,8,,5,8,6,9,, lat,,7,8,,7,7,6,,8,9,,7,5,5,,9,7,6,6,,5,5,,7 6 lat i więcej,5,,5,,5,,7,,7,,,,,,,,,,,,,,, kobiety,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z tego w grupach wieku: 5-7 lat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 - lata 5,6, 6,, 7, 9,,7,,,,, 9,,5,6 8,9,8,7,,,,5 9, 9,9 5 - lata 7,5,6 6,7, 6, 5,,9 6,,8,,9,8, 7,7,,5 5,5,5,,8,8,,, 5 - lata 7, 6, 8, 7,5 5,7,9 6,5 5,7,,5, 5, 6,,8 5, 5,6 5, 5, 5, 5,5,9, 6,9 5,8 5-5 lata 7,,7 6,9 7,6 8, 9, 5,7 6,5, 9, 9,6 7,,,5 8,,7 5, 9,8, 9, 8,8 9,,, lat,,9,,6,5,,,,9,5,,5,,,7,,,7,5,5,,7,7,9

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach relacja popytu i podaży Zawody deficytowe i nadwyżkowe w latach 2010-2013 -relacja popytu i podaży Spotkanie z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania ankietowego pracodawców w latach 2011-2013 w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ LUTY 2002 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Charakterystyka zmian w bezrobociu... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Październik, 2007 rok

Październik, 2007 rok Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 roku Październik, 2007 rok Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Toruń, październik 2009 rok

Toruń, październik 2009 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Toruń, październik 2009 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawskopomorskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Toruń, kwiecień 2008 rok

Toruń, kwiecień 2008 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2007 ROKU Toruń, kwiecień 2008 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Składa się z dwu zasadniczych części:

Składa się z dwu zasadniczych części: Opracowanie Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim. Stan na 31 grudnia 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę rejestrowanego bezrobocia o charakterze długotrwałym w naszym województwie.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Toruń, kwiecień 2009 rok

Toruń, kwiecień 2009 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Sugestie dotyczące raportów powiatowych z Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Toruń,, 26 marca 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

Toruń, kwiecień 2010 rok

Toruń, kwiecień 2010 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 ROKU część diagnostyczna Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2006 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2006 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2006 ROKU Maj, 2007 rok Opracowanie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, lipiec 2016 roku

Zielona Góra, lipiec 2016 roku Sytuacja młodzieży na rynku pracy województwa lubuskiego w 2015 roku Zielona Góra, lipiec 2016 roku Spis treści Wstęp... 3 1) Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w województwie lubuskim... 4 2) Napływ

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Toruń, październik 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP.. 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY 2 1.1. Uwarunkowania prawne. 2 1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Toruń, październik 2010 rok

Toruń, październik 2010 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo