BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU"

Transkrypt

1 BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002

2 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia rejestrowanego na obszarach wiejskich naszego województwa. Składa się z dwu zasadniczych części: - pierwsza, opisowo - graficzna, przedstawia sytuację na regionalnym rynku pracy wśród mieszkańców wsi w odniesieniu do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego z uwzględnieniem najistotniejszych problemów, - druga, tabelaryczna, zawiera dane dotyczące struktury bezrobocia na obszarach wiejskich ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie i czas pozostawania bez pracy, bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz dane z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach poradnictwa zawodowego. Dane statystyczne podaje się w układzie powiatowych urzędów pracy. Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła The study The Unemployment in The Rural Area in Kujawsko Pomorskie Voivodship in The End of 2001 shows condition and structure of registered unemployment in the rural areas in our Voivodship. The information consists of two fundamental parts: - the first part, descriptive - graphic, shows the situation on regional labour market among the rural residents in comparison with the same period of the last year including the most important problems, - the second part, tabular, includes the data of unemployment s structure in the rural areas for the sake of place of residence, sex, age, educational level and duration of unemployment, balance of unemployed persons in the rural areas and data of vocational activation within the scope of career counselling. Statistical data are shown for particular local labour offices. When publishing data please indicate the source

3 SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka bezrobocia w województwie... Struktura bezrobocia na wsi... Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi... Podsumowanie... str SPIS TABLIC Informacja o bezrobociu w miastach i na wsi w województwie kujawsko pomorskim w podziale na powiaty... Informacja o bezrobociu kobiet w miastach i na wsi w województwie kujawsko pomorskim w podziale na powiaty... Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku... Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w 2001 roku w powiatach województwa kujawsko pomorskiego... Bilans bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi w 2001 roku w powiatach województwa kujawsko pomorskiego... Bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku... Bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku w powiatach województwa kujawsko pomorskiego... Bezrobotni zamieszkali na wsi według poziomu wykształcenia... Bezrobotni zamieszkali na wsi według poziomu wykształcenia w powiatach województwa kujawsko pomorskiego... Bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy... Bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko pomorskiego

4 Bezrobotni zamieszkali na wsi według stażu pracy... Bezrobotni zamieszkali na wsi według stażu pracy w powiatach województwa kujawsko pomorskiego... Osoby (z wyjątkiem młodzieży uczącej się) korzystające z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2001 roku

5 CONTENTS General characteristic of labour market of Kujawsko Pomorskie Voivodship... 1 Structure of unemployment in the rural area... 2 Activisation of unemployed in the rural area... 7 Summary... 7 page TABLES Information on unemployment in the towns and the rural area in Kujawsko Pomorskie Voivodship... Information on unemployment of females in the towns and the rural area in Kujawsko Pomorskie Voivodship Balance of unemployed in the rural area in Kujawsko Pomorskie Voivodship in Balance of unemployed in the rural area in 2001 by poviats... Balance of unemployed females in the rural area in 2001 by poviats... Unemployed in the rural area by age... Unemployed in the rural area by age in poviats of Kujawsko Pomorskie Voivodship... Unemployed in the rural area by educational level... Unemployed in the rural area by educational level in poviats of Kujawsko Pomorskie Voivodship... Unemployed in the rural area by duration of unemployment... Unemployed in the rural area by duration of unemployment in poviats of Kujawsko Pomorskie Voivodship... Unemployed in the rural area by work seniority... Unemployed in the rural area by work seniority in poviats of Kujawsko Pomorskie Voivodship... Persons (with except for pupils) use of career counselling and vocational information in

6 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Według stanu na 31 grudnia 2001 roku w urzędach pracy województwa kujawsko - pomorskiego zarejestrowanych było bezrobotnych. Lokuje to województwo na 7. miejscu w kraju, podobnie jak w końcu roku Nie zmieniła się również pozycja województwa pod względem wysokości stopy bezrobocia, która wynosiła na koniec 2001 r. 21,6% i dawała naszemu województwu 4. miejsce w kraju (wzrost w stosunku do stanu z roku 2000 o 2,2 pkt.). W odniesieniu do stanu z końca roku 2000 liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 13,2 punktów (o osoby). Spadek liczby bezrobotnych odnotowano jedynie w powiecie aleksandrowskim o 2,2%. W pozostałych powiatach nastąpił wzrost, w tym największy w toruńskim ziemskim o 25,3%, mogileńskim o 20,4% i golubsko - dobrzyńskim o 19,1%. Liczba bezrobotnych kobiet ( osób) w porównaniu ze stanem z końca 2000 r. zwiększyła się o osób (o 8,6%). Jednocześnie zmniejszył się udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych - kobiety stanowiły 54,3% (na koniec 2000 r. 56,5%). Prawo do zasiłku posiadało bezrobotnych, co oznaczało 22,1% wszystkich zarejestrowanych. Odsetek uprawnionych do pobierania zasiłku zwiększył się wobec stanu z końca roku 2000 o 0,1 punktu. Na wsi zamieszkiwało, w końcu 2001 r., bezrobotnych, stanowiąc 42,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu ze stanem z końca 2000 roku nastąpił wzrost poziomu bezrobocia wśród mieszkańców obszarów wiejskich o 12,3 punktów procentowych (o osób). Absolwenci ( osób) stanowili, według stanu na koniec minionego roku, 5,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu ze stanem z końca 2000 roku ich liczba zwiększyła się o 20,2% (1.972 osoby), a udział wśród ogółu bezrobotnych wzrósł o 0,3%. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne wyniosła w końcu 2001 roku W porównaniu ze stanem z końca analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost o 36,0% (799 osób), natomiast udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 0,3 punktu i wynosi obecnie 1,5%. Osoby, które zostały zwolnione z przyczyn zakładu pracy ( osoby) stanowiły w końcu czerwca 5,4% ogółu bezrobotnych. Oznacza to, iż liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zwiększyła się wobec stanu z końca roku 2000 o 458 osób, tj. o 4,3 punkty 1

7 procentowe. Udział wśród ogółu bezrobotnych zmniejszył się natomiast o 0,5 punktu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy województwa kujawsko pomorskiego to przede wszystkim ludzie młodzi: 30,0% z nich nie ukończyło 25 roku życia (wśród kobiet udział ten wynosi 28,8%), a następne 27,5% znajdowało się w przedziale lata (wśród kobiet 29,4%). Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia przedstawiała się następująco: najliczniejsze były grupy posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,9% ogółu) oraz podstawowe i niepełne podstawowe (35,7%). Wśród kobiet wskaźniki te wynosiły odpowiednio 33,7% i 33,7%. Najmniej liczną populację stanowili bezrobotni legitymujący się dyplomem wyższej uczelni - 2,3% wszystkich bezrobotnych (2,6% wśród kobiet). Osoby długotrwale bezrobotne (a więc takie, które bez zatrudnienia pozostają dłużej niż 12 miesięcy) stanowiły w województwie kujawsko pomorskim 50,3% populacji bezrobotnych (wzrost o 4,6 punkty w odniesieniu do stanu z końca 2000 r.). W 2001 roku do urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego zgłosiło się nowych bezrobotnych (w 2000 r osoby). Z tej liczby 27,5% to osoby rejestrujące się po raz pierwszy (w 2000 r. 27,4%). Osoby dotychczas nie pracujące ( osoby) stanowiły 25,6% nowych rejestracji (w 2000 r. odpowiednio: osób i 27,2%). W ubiegłym roku z rejestrów powiatowych urzędów pracy wyłączono osób, tj. o osoby (6,9 punktów) mniej aniżeli w 2000 roku. Największą grupę bezrobotnych wyłączono z tytułu podjęcia zatrudnienia, czyli 50,2% wszystkich wyłączeń. Oznacza to spadek, względem stanu z 2000 roku, wyrażony zarówno liczbami bezwzględnymi o osób, jak i udziałem procentowym o 1,2 pkt. W 2001 roku do urzędów pracy w województwie zgłoszono ofert zatrudnienia, tj. o ofert mniej niż w roku poprzednim (o 35%). Pracy niesubsydiowanej dotyczyło ofert, co stanowiło 74,2% ogółu ofert. W roku 2000 było to odpowiednio: i 52,2%. 2. STRUKTURA BEZROBOCIA NA WSI W końcu 2001 roku w województwie kujawsko - pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych zamieszkałych na wsi. W porównaniu ze stanem z roku poprzedniego populacja ta zwiększyła się o 12,3% (9.612 osób). W tym samym czasie w kraju populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększyła się o 12,6% i liczyła osoby. 2

8 Największą liczbę bezrobotnych zamieszkałych na wsi odnotowano w powiecie włocławskim (7.561 osób), świeckim (7.454 osoby) i inowrocławskim (6.628 osób), najmniejszą zaś w powiecie wąbrzeskim (2.664 osoby), golubsko - dobrzyńskim (2.789 osób) i sępoleńskim (3.137 osób). Jedynie w powiecie inowrocławskim udział osób zamieszkałych na wsi w populacji bezrobotnych ogółem nie przekracza połowy i wynosi 34,1%. We wszystkich pozostałych powiatach udział ten jest znacznie wyższy i zawiera się w przedziale: od 52,2% w powiecie aleksandrowskim do 84,5% w powiecie grudziądzkim. Warto dodać, że w kraju bezrobotni zamieszkali na wsi stanowią 42,7% ogółu bezrobotnych. Największy bezwzględny wzrost liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie kujawsko - pomorskim odnotowano w powiecie toruńskim (1.291 osób), świeckim (788 osób), inowrocławskim (783 osoby) oraz włocławskim (723 osoby); natomiast największa dynamika wzrostu w tej grupie bezrobotnych wystąpiła w powiecie toruńskim (125,6%), golubsko dobrzyńskim (123,0%), mogileńskim (116,1%) i tucholskim (116,0%). Liczba bezrobotnych mieszkańców wsi zmniejszyła się jedynie w powiecie aleksandrowskim o 58 osób, tj. 1,7%. Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie kujawsko pomorskim. Stan na koniec roku Spadek / wzrost Wyszczególnienie - powiaty 2000 rok 2001 rok w liczbach bezwzględnych % Województwo razem ,3 Aleksandrów Kujawski ,7 Brodnica ,5 Bydgoszcz ,9 Chełmno ,7 Golub Dobrzyń ,0 Grudziądz ,2 Inowrocław ,4 Lipno ,5 Mogilno ,1 Nakło Nad Notecią ,1 Radziejów ,1 Rypin ,3 Sępólno Krajeńskie ,2 Świecie ,8 Toruń ,6 Tuchola ,0 Wąbrzeźno ,2 Włocławek ,6 Żnin ,7 3

9 Osoby zamieszkałe na wsi posiadające status bezrobotnych stanowiły w naszym województwie 42,7% ogółu bezrobotnych (w końcu 2000 r. - 43,0%). Problem dotyczy tylko powiatów ziemskich, tzn. z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Bydgoszczy, Grudziądza, Torunia i Włocławka, gdzie nie występują osoby zamieszkałe na wsi. Bezrobotni mieszkańcy obszarów wiejskich województwa kujawsko - pomorskiego w latach * ,0% Włocławek Świecie Inowrocław Toruń Nakło Lipno Żnin Brodnica Bydgoszcz Grudziądz Tuchola Radziejów Rypin Aleksandrów Kuj. Chełmno Mogilno Sępólno Kraj. Golub-Dobrzyń Wąbrzeźno 2000 r r. % do ogółu 2000 r. % do ogółu 2001 r. *wykres nie uwzględnia powiatów grodzkich 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi w naszym województwie dominowały kobiety, które stanowiły 52,9% tej populacji (w końcu 2000 r. - 54,9%). W tym samym czasie odpowiedni wskaźnik dla kraju wynosił 51,3%. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało w końcu 2001 roku 21,6% bezrobotnych zamieszkałych na wsi ( osoby). W porównaniu ze stanem z końca 2000 roku wskaźnik ten zwiększył się o 0,4 pkt. W trudniejszej sytuacji są pod tym względem kobiety, z których prawo do zasiłku posiada jedynie 13,7% (wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 30,3%). Wśród wszystkich bezrobotnych w województwie prawo do zasiłku posiadało 22,1% bezrobotnych, tak więc pod tym względem sytuacja osób zamieszkałych na wsi jest trudniejsza niż mieszkańców miast. Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie kujawsko - pomorskim to przede wszystkim ludzie młodzi: 33,4% nie 0,0% 4

10 ukończyło 24 roku życia (wśród całej populacji bezrobotnych współczynnik ten wynosi 30,0%), a kolejne 28,7% znajduje się w przedziale wiekowym lata (wśród bezrobotnych ogółem - 27,5%). Aż 81,1% spośród bezrobotnych mieszkańców obszarów wiejskich legitymuje się - w równych częściach - wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym (wśród bezrobotnych ogółem - 74,5%). Bezrobotni województwa kujawsko - pomorskiego ze względu na wiek i miejsce zamieszkania według stanu na koniec 2001 roku wieś miasto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% lat lat lat lat powyżej 55 lat Ponad połowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi - 54,0% - to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy (w populacji bezrobotnych ogółem wskaźnik ten wynosi 50,3%). Oznacza to, że w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił 4,1 - punktowy przyrost. Bezrobotni województwa kujawsko - pomorskiego ze względu na poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania według stanu na koniec 2001 roku wieś miasto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% wyższe ogólnokształcące podstawowe i niepełne policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe 5

11 Nowe rejestracje bezrobotnych pochodzących ze wsi osób (w 2000 r ), stanowiły w minionym roku 37,1% (w 2000 r. 36,9%) ogólnego napływu do bezrobocia w województwie. Największy napływ bezrobotnych z terenów wiejskich odnotowano w powiecie toruńskim (4.933 osoby), świeckim (4.552 osoby) oraz włocławskim (4.210 osób); najmniejszy w powiecie golubsko dobrzyńskim (1.786 osób), wąbrzeskim (1.796 osób) i mogileńskim (1.885 osób). Jedynie 29,4% (w 2000 roku 28,8%) osób zamieszkałych na wsi rejestrujących się w urzędach pracy naszego województwa zrobiło to po raz pierwszy. Po zakończeniu prac interwencyjnych do rejestrów bezrobotnych powróciło 557 osób zamieszkałych na wsi, po robotach publicznych osoby, a po szkoleniu osoby. Wśród odpływu z bezrobocia w województwie kujawsko - pomorskim mieszkańcy wsi ( osób) stanowili 36,5% ogółu (w 2000 roku - 36,9%). Największy odpływ bezrobotnych z terenów wiejskich odnotowano w powiecie świeckim (3.764 osoby), toruńskim (3.642 osoby) oraz włocławskim (3.487 osoby); natomiast najmniejszy w powiecie golubsko - dobrzyńskim (1.264 osoby), mogileńskim (1.447 osób) oraz wąbrzeskim (1.665 osób). Przyczyną większości (51,7%) wyłączeń bezrobotnych zamieszkałych na wsi w 2001 roku było podjęcie pracy. Dla bezrobotnych zamieszkałych w miastach udział ten wyniósł 49,3%. Kolejną przyczyną odpływu bezrobotnych z terenów wiejskich było nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy - 34,2% wyłączeń w tej kategorii bezrobotnych (wśród mieszkańców miast wskaźnik ten wynosił 36,0%). Napływ i odpływ bezrobotnych w latach według miejsca zamieszkania wyszczególnienie ogółem miasto wieś ogółem miasto Wieś Napływ Odpływ w tym podjęcia pracy

12 3. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W minionym roku pracę podjęło bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Było to o osób mniej niż w roku poprzednim. Zdecydowaną większość - 91,2% ( osób), stanowiło zatrudnienie niesubsydiowane. Prace subsydiowane podjęło bezrobotnych zamieszkałych na wsi (8,8% wszystkich podjęć pracy w tej grupie). Przede wszystkim było to zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (784 osoby, czyli 36,5% zatrudnienia subsydiowanego w tej kategorii bezrobotnych) oraz robót publicznych (1.061 osób, czyli 49,3%). Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej otrzymało 66 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a 27 osób zostało zatrudnionych w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy. Warto dodać, że osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 41,6% wszystkich bezrobotnych w województwie, którzy podjęli zatrudnienie subsydiowane. W 2001 roku do powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego wpłynęło ofert pracy. Z zakładów usytuowanych na obszarach wiejskich pochodziło zaledwie 22,8% z nich. Zdecydowana większość ofert pracy z terenów wiejskich - 67,1% dotyczyła zatrudnienia niesubsydiowanego (w miastach - 80,2%). W 2001 roku 391 bezrobotnych zamieszkałych na wsi rozpoczęło staże pracy, a 655 zostało skierowanych na szkolenia. Było to odpowiednio 50,5% i 29,3% wszystkich bezrobotnych w województwie aktywizowanych w tych formach. W tym samym czasie z usług poradnictwa zawodowego skorzystało bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Stanowili oni 29,4% ogółu bezrobotnych, których objęto tą formą aktywizacji. Z porad indywidualnych skorzystało bezrobotnych zamieszkałych na wsi (25,5% ogółu), w spotkaniach grupowych uczestniczyło osób (42,0% ogółu), a 205 osób objęto badaniami testowymi (21,9% wszystkich bezrobotnych objętych badaniami testowymi). Poza tym bezrobotnych zamieszkałych na wsi korzystało w zorganizowanych grupach z informacji zawodowej (stanowiło to 37,7% wszystkich bezrobotnych korzystających z informacji zawodowej). 4. PODSUMOWANIE SUMMARY poziom bezrobocia na wsi w województwie kujawsko pomorskim wzrósł o 12,3% w odniesieniu do stanu z końca roku 2000, udział bezrobotnych mie- level of the unemployment in the rural area increased for 12,3% compared to the end of 2000, the participation of 7

13 szkańców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych w naszym województwie wyniósł 42,7%, co oznacza spadek o 0,4 pkt. w odniesieniu do stanu z końca 2000 roku, wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi dominowały kobiety 52,9%, bezrobotni zamieszkali na wsi to przede wszystkim ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 24 roku życia 33,4%; wskaźnik ten dla bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 27,4%, 81,1% bezrobotnych mieszkańców wsi w województwie kujawsko - pomorskim posiadało wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe; wskaźnik ten dla bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 69,9%, Osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 54,0% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi; wskaźnik ten dla bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 47,5%, w 2001 roku pracodawcy zlokalizowani na obszarach wiejskich zgłosili ofert pracy; z miast pochodziły oferty pracę podjęło bezrobotnych mieszkańców wsi, co stanowiło 37,6% wszystkich podjęć pracy w województwie. unemployed residents of the rural area in the total number of unemployed in our voivodship accounted 42,7%; It means decrease for 0,4% compared to the end of 2000, in population of unemployed in the rural predominated females 52,9%, unemployed in the rural area are mainly young people - up to 24 years 33,4%; that index for unemployed in towns accounted 27,4%, 81,1% of unemployed in the rural area in Kujawsko Pomorskie Voivodship has only primary and incomplete primary and basic vocational education; that index for unemployed in towns accounted 69,9%, the long-term unemployed accounted 54,0% of the total number of unemployed in the rural area; that index for unemployed in towns accounted 47,5%, the employers locationed in rhe rural area extended job offers in 2001; from the towns was job offers, unemployed in the rural area was employed; that was 37,6% of the total number of employed in Kujawsko Pomorskie Voivodship. 8

14 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 1. INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY Stan na r Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO Miasto Bydgoszcz Miasto Grudziądz Miasto Toruń Miasto Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz - ziemski Chełmno Powiaty Golub-Dobrzyń Grudziądz - ziemski Inowrocław Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Lipno 1. Liczba bezrobotnych w tym: - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku absolwenci niepełnosprawni bezrobotni Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe policealne i średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe i niepełne Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Oferty pracy zgłoszone w 2001 r w tym na prace subsydiowane Podjęcia pracy w 2001 r w tym pracy subsydiowanej Podjęcia stażu pracy w 2001 r

15 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 1.1. INFORMACJA O BEZROBOCIU KOBIET W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY Stan na r Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO Miasto Bydgoszcz Miasto Grudziądz Miasto Toruń Miasto Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz - ziemski Chełmno Powiaty Golub-Dobrzyń Grudziądz - ziemski Inowrocław Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Lipno 1. Liczba bezrobotnych w tym: - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku absolwenci niepełnosprawni bezrobotni Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe policealne i średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe i niepełne Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Oferty pracy zgłoszone w 2001 r. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - w tym na prace subsydiowane x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7. Podjęcia pracy w 2001 r w tym pracy subsydiowanej Podjęcia stażu pracy w 2001 r

16 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 1. INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY - ciąg dalszy Stan na r Powiaty Wyszczególnienie Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Toruń - ziemski Tuchola Wąbrzeźno Włocławek - ziemski Żnin Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś 1. Liczba bezrobotnych w tym: - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku absolwenci niepełnosprawni bezrobotni Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe policealne i średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe i niepełne Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Oferty pracy zgłoszone w 2001 r w tym na prace subsydiowane Podjęcia pracy w 2001 r w tym pracy subsydiowanej Podjęcia stażu pracy w 2001 r

17 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 1.1. INFORMACJA O BEZROBOCIU KOBIET W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY - ciąg dalszy Stan na r Wyszczególnienie Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Powiaty Świecie Toruń - ziemski Tuchola Wąbrzeźno Włocławek - ziemski Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Żnin 1. Liczba bezrobotnych w tym: - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku absolwenci niepełnosprawni bezrobotni Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe policealne i średnie zawodowe ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe i niepełne Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Oferty pracy zgłoszone w 2001 r. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - w tym na prace subsydiowane x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7. Podjęcia pracy w 2001 r w tym pracy subsydiowanej Podjęcia stażu pracy w 2001 r

18 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 2. BILANS BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2001 ROKU Bezrobotni ogółem Bezrobotni zamieszkali na wsi Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem % w ogółem bezrobotnych Kobiety % w bezrobotnych kobietach ogółem Bezrobotni według stanu na dzień r ,0% ,8% Bezrobotni zarejestrowani w 2001 r. po raz pierwszy po raz kolejny /od 1990 r./ z tego po szkoleniu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w 2001 r. podjęcia pracy niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej z tego po pracach interwencyjnych po robotach publicznych z tego z tego prac interwencyjnych robót publicznych z tytułu udzielonej pożyczki z tego ,1% ,6% ,6% ,2% ,1% ,0% ,0% ,8% ,2% ,8% ,0% ,4% ,5% ,9% ,6% ,8% ,3% ,8% ,1% ,5% ,6% ,4% ,6% ,4% ,6% ,9% ,5% 35 29,9% na uruchomienie działalności gospodarczej lub rolniczej ,5% 31 34,4% w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy ,3% 4 14,8% inne rozpoczęcia szkolenia lub stażu nie potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki w tym dalszej nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni według stanu na r ,9% ,7% ,8% ,9% ,3% ,6% ,2% ,2% ,2% ,6% ,8% 27 55,1% ,1% 24 50,0% ,7% ,5% ,7% 37 18,0% ,4% ,1% ,7% ,6%

19 cy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz Wyszczególnienie Bezrobotni zamieszkali na wsi według stanu na dzień r. Bezrobotni zamieszkali na wsi zarejestrowani w 2001 r. w tym po raz pierwszy WOJEWÓDZTWO TABLICA 3. BILANS BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W 2001 R. WEDŁUG POWIATÓW* ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA BYDGOSZCZ - powiat ziemski CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ GRUDZIĄDZ - powiat ziemski INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO Powiaty NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TORUŃ - powiat ziemski TUCHOLA WĄBRZEŹNO WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ŻNIN po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej prac interwencyjnych z tego z powodu z tego z tego robót publicznych z tytułu udzielonej pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej lub rolniczej w ramach utworzonegoprzez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy inne rozpoczęcia szkolenia lub stażu z tego nie potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego innych Bezrobotni według stanu na dzień r. w tym zarejestrowani po raz pierwszy * - bez powiatów grodzkich

20 cy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 4. BILANS BEZROBOTNYCH KOBIET ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W 2001 R. WEDŁUG POWIATÓW* Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubskodobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński Powiaty nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński tucholski wąbrzeski włocławski żniński Bezrobotni według stanu na dzień r Bezrobotni zarejestrowani w 2001 r po raz pierwszy po raz kolejny /od 1990 r./ po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu Bezrobotne zamieszkałe na wsi wyłączone z ewidencji bezrobotnych w 2001 roku podjęcia pracy w miesiącu niesybsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej prac interwencyjnych robót publicznych z tytułu udzielonej pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej lub rolniczej w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy inne rozpoczęcia szkolenia lub stażu nie potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego innych z tego z tego z powodu z tego z tego z tego Bezrobotne zamieszkałe na wsi według stanu na dzień r w tym zarejestrowane po raz pierwszy * - bez powiatów grodzkich

21 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 5. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WIEKU Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w liczbach bezwzględnych Bezrobotni zamieszkali na wsi % do ogółu kobiety w liczbach bezwzględnych % do ogółu Ogółem ,0% ,0% z tego w grupach wieku: lat 10 0,0% 6 0,0% lat ,4% ,9% lat ,7% ,5% lat ,4% ,7% lat ,8% ,9% lat ,4% 416 0,9% 60 lat i więcej lat 182 0,2% x x

22 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 6. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WIEKU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Stan w dniu r. Powiaty BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO GRODZKI ZIEMSKI GRODZKI ZIEMSKI GRODZKI ZIEMSKI GRODZKI ZIEMSKI Ogółem z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat lat lat i więcej lat Kobiety z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat lat

23 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 6. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WIEKU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO - ciąg dalszy Stan w dniu r. Powiaty WYSZCZEGÓLNIENIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat lat lat i więcej lat Kobiety z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat lat

24 y w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz TABLICA 7. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach bezwzględnych Bezrobotni zamieszkali na wsi ogółem kobiety % do ogółu w liczbach bezwzględnych % do ogółu Ogółem ,0% ,0% z tego z wykształceniem: - wyższym 914 1,0% 634 1,4% - policealnym i średnim zawodowym ,2% ,8% - średnim ogólnokształcącym ,6% ,5% - zasadniczym zawodowym ,9% ,6% - podstawowym i niepełnym podstawowym ,2% ,7%

25 y w Toruniu Wydział Informacji Badań i Analiz TABLICA 8. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTW O GRODZKI Powiaty BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK ZIEMSKI GRODZKI ZIEMSKI GRODZKI ZIEMSKI GRODZKI ZIEMSKI Ogółem z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym podstawowym i niepełnym podstawowym Kobiety z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym podstawowym i niepełnym podstawowym

26 y w Toruniu Wydział Informacji Badań i Analiz TABLICA 8. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO - ciąg dalszy Stan w dniu r. Powiaty WYSZCZEGÓLNIENIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem z tego z wykształceniem - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym podstawowym i niepełnym podstawowym Kobiety z tego z wykształceniem - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym podstawowym i niepełnym podstawowym

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Składa się z dwu zasadniczych części:

Składa się z dwu zasadniczych części: Opracowanie Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim. Stan na 31 grudnia 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę rejestrowanego bezrobocia o charakterze długotrwałym w naszym województwie.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 23 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 24 R. WSTĘP Opracowanie pt. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ LUTY 2002 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Charakterystyka zmian w bezrobociu... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R. WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU WSTĘP Opracowanie pt. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU Toruń, czerwiec 2011 r. Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Toruń, kwiecień 2007 r.

Toruń, kwiecień 2007 r. BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2006 ROKU Toruń, kwiecień 2007 r. Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2006 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Informacji, Badań i Analiz MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU TORUŃ, październik 2007 rok. Analiza pt. Młodzi bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIE POZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIE POZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIE POZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2003 R. WSTĘP Opracowanie pt. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU TORUŃ czerwiec 2008 Publikacja Efektywność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za wrzesień 2001 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU TORUŃ czerwiec 2007 roku Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2009 r. Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA LIPIEC 2004 P I Ł A, SIERPIEŃ 2004 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pup.pila.pl/

Bardziej szczegółowo

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Propozycje podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze dla wyboru radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kadencję 018-0 Warunki prawne opracowania podziału województwa

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Jednostki organizacyjne PSP

Jednostki organizacyjne PSP przesuń do początku strony KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ http://www.strazpozarna.intracom.pl/komenda_glowna/jednostki_organizacyjne_psp/printpdf/st:28.html Drukuj grafikę: tak nie Jednostki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za styczeń 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY W 2001 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2001 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2002 SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa... 1 2. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo