1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1"

Transkrypt

1

2 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku str Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str Środki Funduszu Pracy przyznane dla województwa kujawskopomorskiego na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu... str Przedsięwzięcia podejmowane w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki... str Podsumowanie... str. 6 Wykresy i tabele: Stopa bezrobocia według województw. Stan w końcu lutego 2011 r. mapa... str. 8 Stopa bezrobocia według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Stan w końcu lutego 2011 r. mapa... str. 9 Bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w latach Stan w końcu okresu wykres... str. 10 Stopa bezrobocia w województwie kujawskim według powiatów na tle Polski. Stan w końcu lutego 2011 r. wykres... str. 10 Udział wybranych grup bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem w województwie kujawsko-pomorskim w latach Stan w końcu okresu wykres... str. 11 Aktywizacja bezrobotnych w wybranych formach w okresie styczeń luty w latach wykres... str. 11 Bilans bezrobotnych w latach (narastająco: styczeń-luty) tabela... str. 12 Liczba bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim. Stan w końcu lutego 2011 roku. Zmiana do analogicznego miesiąca poprzedniego roku tabela... str. 13

3 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010 Jak podaje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy * rok 2010 charakteryzował się w województwie kujawsko-pomorskim wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw: ukształtowało się ono na poziomie 237,3 tys. osób i było wyższe niż w roku poprzednim o 2,9%. Według stanu w dniu 31 grudnia 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o osoby (3,9%). W tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych wzrosła o 3,3% **. Stopa bezrobocia, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła w końcu 2010 roku 16,6% i była o 0,4 pkt. proc. wyższa, niż w końcu poprzedniego roku (w tym samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia wzrósł o 0,2 pkt. proc i w końcu grudnia 2010 r. wyniósł 12,3%). W 2010 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 0,7% mniej niż w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem 2009 o 5,9% zmniejszyła się liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy, natomiast o 0,5% wzrosła liczba osób, które do rejestrów PUP powróciły po raz kolejny. W 2010 roku z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 9,7% więcej niż w roku poprzednim). Najważniejszą przyczyną wyłączeń ( osób, czyli 41,5%) było podjęcie pracy (w roku poprzednim było to odpowiednio: osób i 40,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło w 2010 roku bezrobotnych (o 10,7% więcej niż w roku poprzednim). Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało bezrobotnych (o 20,8% więcej niż w roku 2009): przede wszystkim były to roboty publiczne (8.431 osób, o 20,5% więcej niż w roku poprzednim) oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (4.605 osób, o 39,6% więcej niż w roku poprzednim). Działalność gospodarczą podjęło bezrobotnych (o 12,6% więcej niż w roku poprzednim), natomiast zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych rozpoczęło bezrobotnych (o 5,4% więcej niż w roku 2009). Szkolenia w 2010 roku rozpoczęło bezrobotnych (o 16,8% więcej niż w roku 2009), staże osób (o 18,1% więcej), prace społecznie użyteczne osób (o 10,7% mniej). Przygotowanie zawodowe dorosłych rozpoczęło w 2010 roku 83 bezrobotnych (o 75,4% mniej niż w roku poprzednim). Łącznie w 2010 roku z różnych form aktywizacji zawodowej (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne) skorzystało bezrobotnych (o 14,8% więcej niż w roku poprzednim). Dodatkowo, w 2010 roku 126 bezrobotnych rozpoczęło realizację indywidualnego programu * Źródło: ** Źródło:

4 2 zatrudnienia socjalnego lub podpisało kontrakt socjalny (w 2009 roku w zajęciach Centrum Integracji Społecznej uczestnictwo rozpoczęło 132 bezrobotnych). W 2010 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawskopomorskim pracodawcy zgłosili wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Było to o 19,0% propozycji więcej niż w roku poprzednim. Zdecydowana większość wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 63,3% (wobec 66,8% w roku poprzednim) pozyskiwanych przez powiatowe urzędy pracy dotyczyła form subsydiowanych, na co wpływ miały przede wszystkim miejsca aktywizacji zawodowej, które odnoszą się wyłącznie do form subsydiowanych. Wśród ofert na zatrudnienie lub inną pracę zarobkową formy subsydiowane stanowiły 39,8% (w roku ,2%). W 2010 roku urzędy pracy naszego województwa dysponowały w kwotą ,1 tys. zł z Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach tej kwoty: ,5 tys. zł to środki na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatów, ,1 tys. zł na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa (przekazane do pup na zdania realizowane w ramach Priorytetu VI PO KL), ,5 tys. zł pozyskane przez powiatowe urzędy pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 2010 roku urzędy pracy na programy rynku pracy w przeliczeniu na 1 bezrobotnego dysponowały kwotą 2.780,00 zł (2.380,00 zł w ramach kwoty FP bez rezerwy Ministra). Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, funkcję Instytucji Pośredniczącej II Stopnia dla działań w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W 2010 r. w ramach wszystkich Działań Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim podpisano z beneficjentami 106 umów o dofinansowanie realizacji projektów na kwotę ,41 zł, a w ramach Poddziałania aneksów zwiększających wartość projektów o ,43 zł. W analizowanym roku uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS rozpoczęło bezrobotnych i poszukujących pracy (wobec osób w roku poprzednim). Z liczby tej osób rozpoczęło udział w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w roku 2009 były to osoby). We wszystkich Działaniach Priorytetu VI PO KL od początku okresu programowania do końca 2010 r. wsparciem objęto łącznie osób. Udział w projektach zakończyły osoby.

5 3 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku Według stanu w dniu 28 lutego 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim w ewidencji powiatowych urzędów pracy zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. Było to o osób (3,3%) więcej niż w końcu lutego 2010 roku. Stopa bezrobocia wyniosła w końcu lutego 2011 roku 17,7% i była o 0,2 pkt. proc. wyższa, niż w końcu lutego ubiegłego roku (w tym samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia nie zmienił się i w końcu lutego wyniósł 13,2%). W okresie styczeń-luty br. w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 7,6% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W tym samym czasie z ewidencji bezrobotnych wyłączono osoby (o 11,5% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego). Warto przy tym zaznaczyć, że w analizowanym okresie pracę podjęło bezrobotnych (o 6,3% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wzrost dotyczył zatrudnienia niesubsydiowanego). Ograniczenie w 2011 roku środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wpłynęło na zmniejszenie liczby bezrobotnych podejmujących udział w różnych formach aktywizacji: w miesiącach styczeń i luty br. zatrudnienie subsydiowane podjęło 544 bezrobotnych (o 51,1% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a liczba osób podejmujących inne formy aktywizacji (szkolenia staż przygotowanie zawodowe dorosłych i prace społecznie użyteczne) zmniejszyła się w tym samym czasie o 80,4% (z osób w 2010 roku do 698 osób w roku 2011). Liczba bezrobotnych podejmujących zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła w omawianym okresie o 14,3% (z osób w 2010 roku do w styczniu i lutym roku bieżącego). W styczniu i lutym 2011 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim pracodawcy zgłosili wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było to o 29,2% propozycji mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z tym że spadek dotyczył propozycji na formy subsydiowane: liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 57,2%, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej uległa zmniejszeniu o 76,0%, podczas gdy liczba ofert na zatrudnienie niesubsydiowane wzrosła o 55,9%. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POZYSKANE PRZEZ PUP W STYCZNIU I LUTYM W LATACH styczeń i styczeń i luty 2011 rok Wyszczególnienie luty 2010 r. zmiana do 2010 r. osoby % Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej razem ,2 miejsca zatrudnienia lub innej pracy zawodowej ,5 subsydiowane ,2 niesubsydiowane ,9 miejsca aktywizacji zawodowej ,0 staże ,1 przygotowane zawodowe dorosłych ,0 prace społecznie użyteczne ,3 z tego z tego Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy

6 Środki Funduszu Pracy przyznane dla województwa kujawskopomorskiego na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu Na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku województwo kujawsko-pomorskie otrzymało środki Funduszu Pracy w kwocie ,9 tys. zł: decyzja z 27 grudnia 2010 r ,4 tys. zł decyzja z 22 lutego 2011 r ,5 tys. zł. W ramach tej kwoty: ,9 tys. zł to środki na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatów, ,0 tys. zł to środki na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa (przekazane do pup na zadania realizowane w ramach Priorytetu VI PO KL). W 2011 roku urzędy pracy na programy rynku pracy w przeliczeniu na 1 bezrobotnego dysponowały będą kwotą 930,00 zł w ramach kwoty FP (bez rezerwy Ministra). Wzorem lat ubiegłych Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 12 stycznia 2011 roku poinformowała urzędy pracy, że będą mogły występować o przyznanie dodatkowych środków z 10% rezerwy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku (w 2010 roku powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego pozyskały ,5 tys. zł). Zgodnie z pismem MPiPS z 17 marca 2011 roku, planowane są następujące wydatki z rezerwy (w skali kraju): tys. zł na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus, tys. zł na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), tys. zł na realizację programów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe, ,4 tys. zł na realizację programów specjalnych, na podstawie art. 66a ust. 7 ustawy Przedsięwzięcia podejmowane w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W dniu r. ogłoszono nabór projektów systemowych PUP, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych na kwotę ok. 45 mln zł. W ramach tych projektów ok bezrobotnych skorzysta z następujących form wsparcia: szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej). W marcu podpisane zostały umowy w ramach Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie (19 umów na kwotę ,87 zł). Środki unijne w ramach tych projektów zostały przeznaczone na rozwój i podnoszenie jakości usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy poprzez dofinansowanie wynagrodzeń 62 pośredników pracy i 37 doradców zawodowych, szkolenia dla 95 kluczowych pracowników PUP oraz studia podyplomowe dla 23 pracowników.

7 5 Poza powyższym, w ramach wdrażania projektów konkursowych, obecnie w trakcie realizacji jest 71 projektów w tym: w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 44 projekty na kwotę ,64 zł (projekty kompleksowe, oferujące potencjalnym uczestnikom identyfikację potrzeb, warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych); w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 10 projektów na kwotę ,03 zł (w tym 9 projektów, w ramach których oferowane jest bezpośrednie wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i 1 projekt informacyjno-promocyjny); w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 17 projektów na kwotę ,45 zł (głównie projekty ukierunkowane na bezpośrednie wsparcie osób celem nabycia przez nich nowych umiejętności zawodowych pozwalających na znalezienie zatrudnienia bądź przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych). W trakcie negocjacji znajdują się 2 projekty innowacyjne na kwotę ,00 zł oraz 36 projektów w ramach Działania 6.3 na kwotę ,00 zł, dla których podpisanie umów planowane jest do końca kwietnia br. Projekt własny WUP Rynek pracy pod lupą (w ramach Poddziałania 6.1.1), przygotowany w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy (którego realizacja obejmuje lata ), aktualnie podlega ocenie formalnej w Instytucji Pośredniczącej. Przewidywana wartość projektu to ,05 zł. Kwartalny harmonogram oraz alokacja dostępna na poszczególne konkursy w ramach priorytetu VI PO KL w 2011 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Działanie 6.1 Poddziałanie Projekty innowacyjne ****) Projekty ponadnarodowe *****) Poddziałanie Poddziałanie Działanie 6.2 Działanie I kw. II kw. III kw. IV kw ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł *) ,00 zł ***) ,00 zł **) ,00 zł ,00 zł *) Grupa docelowa - wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku lata **) Grupa docelowa - wyłącznie osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia ***) Grupa docelowa zgodna z SzOP PO KL ****) Projekty innowacyjne testujące *****) Projekty z komponentem ponadnarodowym Wydatki ponoszone w ramach projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 r. zaplanowane zostały na 2012 r. z uwagi na znaczne ograniczenie budżetu PO KL na 2011 r.).

8 6 3. Podsumowanie 1) W 2010 roku utrzymywała się trudna sytuacja na regionalnym rynku pracy: pomimo wzrostu liczby podmiotów gospodarczych (o 2,2%), przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 2,9%) oraz liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy (o 19,0%) liczba bezrobotnych wzrosła o 3,9%. 2) Stopa bezrobocia, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła w końcu 2010 roku 16,6% i była o 0,4 pkt. proc. wyższa, niż w końcu poprzedniego roku (w tym samym czasie w Polsce wskaźnik stopy bezrobocia wzrósł o 0,2 pkt. proc. i w końcu grudnia 2010 r. wyniósł 12,3%). 3) W końcu grudnia 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba bezrobotnych wzrosła o osoby (3,9%). Rok 2010 był drugim z kolei, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, jednakże skala tego zjawiska była znacznie mniejsza niż w roku 2009 (21,7%). W tym samym czasie w Polsce liczba bezrobotnych wzrosła o 3,3% (w roku poprzednim 28,4%). 4) W 2010 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim pracodawcy zgłosili wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Liczba propozycji na formy subsydiowane wzrosła o 12,8%, natomiast na zatrudnienie niesubsydiowane o 31,6%. Oferty na staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i prace społecznie użyteczne, czyli niezatrudnieniowe formy aktywizacji, stanowiły w 2010 roku 39,1% wszystkich ofert pozyskanych przez PUP w województwie (w roku 2009 było to 42,7%). 5) Najważniejsze zjawiska zachodzące na rynku pracy w regionie kujawsko-pomorskim w 2010 roku to: większy napływ niż odpływ z bezrobocia: w urzędach pracy zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 0,7% mniej niż w roku poprzednim). W tym samym czasie z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 9,7% więcej niż w roku poprzednim), wzrost liczby podjęć pracy przez bezrobotnych: pracę podjęło bezrobotnych (o 13,0% więcej niż w roku poprzednim). Wzrost dotyczył zatrudnienia niesubsydiowanego (o 10,7%), jak subsydiowanego (o 20,8%), wzrost liczby bezrobotnych objętych aktywizacją: z innych niż zatrudnienie form aktywizacji skorzystało bezrobotnych (o 12,0% więcej niż w roku poprzednim.); odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych korzystających z usług poradnictwa zawodowego (o 13,7%), spadek zapowiedzi zwolnień z przyczyn zakładów pracy: pracodawcy 105 razy zgłaszali do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia łącznie osób (w roku poprzednim było to odpowiednio: 150 zgłoszeń dotyczących osób), wzrost liczby bezrobotnych w większości kategorii bezrobotnych, zwłaszcza wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: największy wzrost odnotowano w populacji osób długotrwale bezrobotnych (o 12,5%), najmniejszy zaś wśród osób do 25 roku życia (o 1,6%), spadek liczby osób, które powróciły z zagranicy i zwróciły się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z wnioskiem o zasiłek dla bezrobotnych: takich osób było 1.361, o 32,6% mniej, niż w roku poprzednim.

9 7 6) Wydatki ogółem Funduszu Pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku wzrosły w odniesieniu do roku poprzedniego o 23,1% i wyniosły ,2 tys. zł. 7) 8) W 2010 r. w ramach wszystkich Działań Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim podpisano z beneficjentami 106 umów o dofinansowanie realizacji projektów na kwotę ,6 tys. zł, a w ramach Poddziałania aneksów zwiększających wartość projektów o ,2 tys. zł. 9) W 2010 roku wydatki Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły ,8 tys. zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 29,8%, natomiast kwota wydatków na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) wzrosła o 12,4%. W 2010 roku uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS rozpoczęło bezrobotnych i poszukujących pracy (wobec osób w roku poprzednim). 10) W roku 2011 nadal utrzymywała się będzie trudna sytuacja na regionalnym rynku pracy: w końcu lutego liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniosła osób i było to o osób (3,3%) więcej niż w końcu lutego 2010 roku. 11) W styczniu i lutym 2011 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim pracodawcy zgłosili wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było to o 29,2% propozycji mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 12) Na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku województwo kujawsko-pomorskie otrzymało środki Funduszu Pracy w kwocie ,9 tys. zł, tj. o blisko 60% mniej niż w roku Ponadto urzędy pracy zgodnie z art. 109 ust 10 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2010 roku mogły zaciągać zobowiązania (do 30%) przechodzące na następny rok, co też będzie ograniczało możliwości aktywizacji bezrobotnych w 2011 roku. Zobowiązania te kształtują na poziomie od 4,7% do 30% kwoty limitów FP na 2010 rok. 13) Mniejsze kwoty środków przyznanych dla województwa będą miały wpływ na zmniejszenie skali aktywizacji bezrobotnych. Pociągnie to za sobą wzrost znaczenia usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez urzędy pracy oraz działań realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL. 14) W 2011 roku dla obywateli Polski otwarte zostaną kolejne rynki pracy: w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, jednakże nie powinno to wpłynąć znacząco na spadek liczby bezrobotnych w naszym regionie. 15) W zaistniałej sytuacji niezmiernie istotne staje się jeszcze bardziej racjonalne wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 8 Stopa bezrobocia według województw Stan w końcu lutego 2011 roku Pomorskie Zachodniopomorskie 18,6% 13,4% Warmińsko- Mazurskie 21,5% Podlaskie Kujawsko- Pomorskie 14,3% 17,7% Mazowieckie Lubuskie 16,7% Wielkopolskie 10,0% 10,0% Łódzkie Dolnośląskie 13,9% Opolskie 14,3% 13,0% Śląskie 10,8% Świętokrzyskie 15,9% Lubelskie 14,1% 10,0 i mniej (2) Podkarpackie Małopolskie 16,7% 11,2% 10,1-14,9 (8) 15,0 i więcej (6) Polska - 13,2% Źród ło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie danych Głównego Urzędu Sta tystycznego

11 9 Stopa bezrobocia według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w końcu lutego 2011 r. TUCHOLSKI 21,1% ŚWIECKI GRUDZIĄDZKI SĘPOLEŃSKI 19,6% 26,4% GRUDZIĄDZ 25,0% 23,6% BYDGOSKI 13,4% CHEŁMIŃSKI 22,9% WĄBRZES KI BRODNICKI 21,3% 17,0% NAKIELSKI 24,2% BYDGOSZCZ 8,3% TORUŃSKI 20,8% TORUŃ 9,0% GOLUBSKO -DOBRZYŃSKI 22,1% RYPIŃSKI 20,0% ŻNIŃSKI 23,5% INOWROCŁAWSK I ALEKSANDROWSKI 21,9% 20,2% LIPNOWSKI 28,9% MOGILEŃSKI 22,1% RADZIEJO WSKI 21,7% WŁOCŁAWEK 19,5% WŁOCŁAWSKI 26,6% w procentach: 12,0 i mniej (2) 12,1-16,0 (1) 16,1-20,0 (4) 20,1 i więcej (16) Polska - 13,2% Województwo Kujawsko-Pomorskie - 17,7% Podregion bydgosko-toruński - 10,4% Podregion grudziądzki - 21,6% Podregion włocławski - 22,7% Źródło: Opracowanie własne WUP w Toruniu na pods tawie danych Główne go Urzędu Statystycznego

12 BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH STAN W KOŃCU OKRESU osoby rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok I'2011 rok II'2011 rok Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy 35,0 STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW NA TLE POLSKI stan w końcu lutego 2011 r. 30,0 28,9 26,4 26,6 25,0 20,0 17,7 23,6 20,8 19,5 20,2 17,0 22,9 22,1 21,9 22,1 24,2 21,7 20,0 25,0 19,6 21,1 21,3 23,5 15,0 13,2 13,4 10,0 8,3 9,0 5,0 0,0 POLSKA WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ GRODZKI BYDGOSZCZ ZIEMSKI GRUDZIĄDZ GRODZKI GRUDZIĄDZ ZIEMSKI TORUŃ GRODZKI TORUŃ ZIEMSKI WŁOCŁAWEK GRODZKI WŁOCŁAWEK ZIEMSKI ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

13 11 w % 80,0 UDZIAŁY WYBRANYCH GRUP BEZROBOTNYCH W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH Stan w końcu okresu 70,0 68,4 65,7 60,0 50,0 61,7 58,6 59,8 53,854,3 53,1 45,4 45,9 45,9 44,645,0 45,0 55,0 50,0 49,8 46,2 40,0 30,0 20,0 22,9 21,7 21,6 22,4 22,6 19,7 20,1 20,0 19,1 19,4 19,2 17,0 10,0 2,7 3,2 4,0 4,3 4,5 4,4 0,0 kobiety zamieszkali na wsi do 25 lat powyżej 50 lat długotrwale niepełnosprawni 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok luty 2011 rok Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W WYBRANYCH FORMACH W OKRESIE STYCZEŃ - LUTY W LATACH osoby zatrudnienie niesubsydiowane zatrudnienie subsydiowane szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych 2010 rok 2011 rok prace społecznie użyteczne rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

14 12 L.p. BILANS BEZROBOTNYCH W LATACH (styczeń-luty) 2010 rok 2011 rok WYSZCZEGÓLNIENIE zmiana osoby w osobach w % 1. Bezrobotni według stanu w końcu roku poprzedniego ,9 2. Bezrobotni zarejestrowani w okresie ,6 po raz pierwszy ,0 po raz kolejny (od 1990 r.) ,2 po pracach interwencyjnych ,8 po robotach publicznych ,7 po stażu ,9 po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych x po szkoleniu ,6 po pracach społecznie użytecznych ,0 po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie ,5 3a. podjęcia pracy ,3 1) niesubsydiowanej ,3 w tym pracy sezonowej ,8 2) subsydiowanej ,1 - prac interwencyjnych ,8 - robót publicznych ,0 - podjęcia działalności gospodarczej ,8 - podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,9 - inne ,0 3b. rozpoczęcia szkolenia ,7 3c. rozpoczęcia stażu ,7 3d. rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,0 3e. rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej ,6 rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 3f. lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej 3g. pracy lub innej formy pomocy , ,1 3h. niepotwierdzenia gotowości do pracy ,7 3i. dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,0 3j. podjęcia nauki ,1 3k. ukończenia 60/65 lat ,5 3l. nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,5 3m. nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,3 3n. innych ,3 4. Bezrobotni według stanu w końcu okresu ,3 - w tym zarejestrowani po raz pierwszy ,54 Źródło: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy x

15 13 LICZBA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. STAN W KOŃCU LUTEGO 2011 ROKU. Zmiana do analogicznego miesiąca poprzedniego roku MIESIĄC POWIAT luty 2010 luty 2011 zmiana osoby w % WOJEWÓDZTWO RAZEM ,3 BYDGOSZCZ GRODZKI ,5 BYDGOSZCZ ZIEMSKI ,1 GRUDZIĄDZ GRODZKI ,9 GRUDZIĄDZ ZIEMSKI ,3 TORUŃ GRODZKI ,2 TORUŃ ZIEMSKI ,1 WŁOCŁAWEK GRODZKI ,6 WŁOCŁAWEK ZIEMSKI ,6 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ,2 BRODNICA ,3 CHEŁMNO ,3 GOLUB-DOBRZYŃ ,7 INOWROCŁAW ,3 LIPNO ,3 MOGILNO ,1 NAKŁO NAD NOTECIĄ ,3 RADZIEJÓW ,2 RYPIN ,8 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ,3 ŚWIECIE ,8 TUCHOLA ,3 WĄBRZEŹNO ,8 ŻNIN ,4 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące wydarzenia 3. Aneks statystyczny TORUŃ, MARZEC 2015 ROK

Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące wydarzenia 3. Aneks statystyczny TORUŃ, MARZEC 2015 ROK INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LUTYM 2015 ROKU DLA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W TORUNIU Spis treści: 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy 2. Bieżące

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie luty 2018 r.

województwo pomorskie luty 2018 r. województwo pomorskie luty 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie styczeń 2018 r. luty 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie styczeń 2018 Podstawowe informacje Województwo pomorskie grudzień 2017 r. styczeń 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W GRUDNIU 2014 ROKU

1. SYTUACJA NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W GRUDNIU 2014 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W GRUDNIU 2014 ROKU NA POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz TORUŃ, LUTY

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo