BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2005 ROKU"

Transkrypt

1 BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ WRZESIEŃ 2005

2 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia rejestrowanego na obszarach wiejskich naszego województwa. Składa się z dwu zasadniczych części: - pierwsza, opisowo - graficzna, przedstawia sytuację na regionalnym rynku pracy wśród mieszkańców wsi w odniesieniu do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego z uwzględnieniem najistotniejszych problemów - druga, tabelaryczna, zawiera dane dotyczące struktury bezrobocia na obszarach wiejskich ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie i czas pozostawania bez pracy, bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz dane z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach poradnictwa zawodowego. Dane statystyczne podaje się w układzie powiatowych urzędów pracy. Przy publikowaniu danych prosimy o podanie źródła The study The Unemployment In The Rural Areas In Kujawsko Pomorskie Voivodship At The First Half Of The 2005 shows condition and structure of registered unemployment in the rural areas in our Voivodship. The information consists of two fundamental parts: - the first part, descriptive - graphic, shows the situation on regional labour market among the rural residents in comparison with the same period of the last year including the most important problems - the second part, tabular, includes the data of unemployment s structure in the rural areas for the sake of place of residence, sex, age, educational level and duration of unemployment, balance of unemployed persons in the rural areas and data of vocational activation within the scope of career counselling. Statistical data are shown for particular local labour offices. When publishing data please indicate the source

3 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi Podsumowanie... 4 SPIS TABLIC 1. Informacja o bezrobociu w miastach i na wsi w województwie kujawsko pomorskim z podziałem na powiaty. Stan w dniu r Informacja o bezrobociu kobiet w miastach i na wsi w województwie kujawsko pomorskim z podziałem na powiaty. Stan w dniu r Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku Bilans bezrobotnych zamieszkałych na wsi w I półroczu 2005 r. według powiatów Bilans bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi w I półroczu 2005 r. według powiatów Bezrobotni zamieszkali na wsi według wieku. Stan w dniu roku Bezrobotni zamieszkali na wsi wg wieku w powiatach województwa kujawsko pomorskiego. Stan w dniu r Bezrobotni zamieszkali na wsi według poziomu wykształcenia. Stan w dniu r Bezrobotni zamieszkali na wsi według poziomu wykształcenia w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego. Stan w dniu r Bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy. Stan w dniu r Bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy w powiatach województwa kujawsko - pomorskiego. Stan w dniu r Osoby (z wyjątkiem młodzieży uczącej się) korzystające z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w I półroczu 2005 roku... 21

4 CONTENTS page: 1. Structure of unemployment in the rural area Activation of unemployment in the rural area Summary... 4 TABLES 1. Information about unemployment in the town and the rural area in Kujawsko Pomorskie Voivodship. As of the end of June Information about unemployment females in the towns and the rural area in Kujawsko Pomorskie Voivodship. As of the end of June Balance of unemployed in the rural area in Kujawsko Pomorskie Voivodship at the first half of Balance of unemployed in the rural area at the first half of 2005 by poviats Balance unemployed females in the rural area at the first half of 2005 by poviats Unemployed persons in the rural area by age. As of the end of June Unemployed persons in the rural area by age in poviats Kujawsko Pomorskie Voivodship. As of the end of June Unemployed persons in the rural area by educational level. As of the end of June Unemployed persons in the rural area by educational level in poviats of Kujawsko Pomorskie Voivodship. As of the end of June Unemployed persons in the rural area by duration of unemployment. As of the end of June Unemployed persons in the rural area by duration of unemployment in poviats of Kujawsko Pomorskie Voivodship. As of the end of June Persons (with except for pupils) use of career counselling and vocational information at the first half of

5 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2005 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia rejestrowanego na obszarach wiejskich naszego województwa. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA NA WSI W końcu II kwartału 2005 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych zamieszkałych na wsi (w tym okresie liczba bezrobotnych ogółem wynosiła osób). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego populacja ta zmniejszyła się o 6,3% (o osób). W tym samym czasie w kraju populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 7,4% i liczyła osób (41,5% całej populacji bezrobotnych). W porównaniu z końcem czerwca 2004 r. w powiatach województwa kujawsko pomorskiego nastąpił spadek (o 6,3%) liczby bezrobotnych na wsi, największy w powiecie toruńskim o 804 osoby (o 11,4%) i żnińskim osób (o 9,3%), a najmniejszy w powiecie aleksandrowskim o 9 osób (o 0,3%). W pozostałych powiatach również zaobserwowano tendencję spadkową. Osoby zamieszkałe na wsi posiadające status bezrobotnych stanowią w naszym województwie 43,7% ogółu bezrobotnych (w końcu czerwca 2004 r. 43,6%). Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie kujawsko pomorskim. Stan na koniec czerwca Wyszczególnienie - powiaty Spadek / wzrost 2004 rok 2005 rok W liczbach % bezwzględnych Województwo razem ,3 Aleksandrów Kujawski ,3 Brodnica ,5 Bydgoszcz powiat ziemski ,1 Chełmno ,5 Golub - Dobrzyń ,8 Grudziądz - powiat ziemski ,9 Inowrocław ,1 Lipno ,1 Mogilno ,1 Nakło nad Notecią ,5 Radziejów ,8 Rypin ,7 Sępólno Krajeńskie ,9 Świecie ,6 Toruń - powiat ziemski ,4 Tuchola ,2 Wąbrzeźno ,7 Włocławek powiat ziemski ,6 Żnin ,3 1

6 Największą liczbę bezrobotnych zamieszkałych na wsi odnotowano w powiecie inowrocławskim osób, włocławskim osób, świeckim osoby i toruńskim osób, najmniejszą zaś w powiecie wąbrzeskim osób, sępoleńskim osób i golubsko dobrzyńskim osób. Jedynie w powiecie inowrocławskim udział osób zamieszkałych na wsi w populacji bezrobotnych ogółem nie przekroczył połowy i wyniósł 34,4%. We wszystkich pozostałych powiatach udział ten jest znacznie wyższy i zawiera się w przedziale: od 54,0% w powiecie aleksandrowskim do 86,2% w powiecie grudziądzkim. W kraju bezrobotni zamieszkali na wsi stanowią 41,5% ogółu bezrobotnych. Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi w naszym województwie dominują kobiety, które stanowią 55,1% tej populacji (w końcu czerwca 2004 r. 53,5%). Udział ten waha się między 48,8% w powiecie radziejowskim a 60,0 % w powiecie świeckim. W tym samym czasie odpowiedni wskaźnik dla kraju wynosił 52,5%. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało w końcu I półrocza 2005 roku 14,4% bezrobotnych zamieszkałych na wsi ( osoby). W porównaniu ze stanem z końca czerwca 2004 roku wskaźnik ten spadł o 15,7%. W trudniejszej sytuacji są pod tym względem kobiety, z których prawo do zasiłku posiada jedynie 9,2% (wśród mężczyzn wskaźnik ten wynosi 20,8%). Wśród wszystkich bezrobotnych w województwie prawo do zasiłku posiadało 15,2% bezrobotnych. Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie kujawsko - pomorskim to w większości ludzie młodzi: 28,1% nie ukończyło 24 roku życia (wśród całej populacji bezrobotnych współczynnik ten wynosi 24,6%), natomiast 30,1% znajduje się w przedziale wiekowym lata (wśród bezrobotnych ogółem 28,9%). Aż 77,1% bezrobotnych z terenów wiejskich legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym (odpowiednio: 40,2% i 36,9%) zaś wśród bezrobotnych ogółem udział ten wynosi 70,9%. Ponad połowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi 57,2% to osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, (w populacji bezrobotnych ogółem wskaźnik ten wynosi 52,7%). Oznacza to, że w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił 1,8% spadek wartości tego wskaźnika. Nowe rejestracje bezrobotnych pochodzących ze wsi osób (w I półroczu ub. r osób), stanowiły w I półroczu br. 36,6% (w I półroczu ub. r. 37,8%) całego napływu do bezrobocia w województwie. Największy napływ bezrobotnych z terenów wiejskich odnotowano w powiecie toruńskim osób, włocławskim osoby oraz świeckim osoby. Najmniejszy napływ wystąpił w powiecie wąbrzeskim 948 osób i golubsko dobrzyńskim 982 osoby. Jedynie 21,3% (w I półroczu 2004 roku 24,7%) osób zamieszkałych na wsi rejestrujących się w urzędach pracy naszego województwa zarejestrowało się po raz pierwszy. Po zakończeniu prac interwencyjnych do rejestrów bezrobotnych powróciło 368 osób zamieszkałych na wsi, po robotach publicznych 802 osoby, a po szkoleniu 793 osoby. Wśród odpływu z bezrobocia w województwie kujawsko pomorskim mieszkańcy wsi ( osoby) stanowili 38,7% ogółu (w I półroczu 2004 roku 37,1%). Największy odpływ bezrobotnych z terenów wiejskich odnotowano w powiecie toruńskim osoby włocławskim osób oraz nakielskim osób; natomiast najmniejszy miał miejsce w powiecie golubsko - dobrzyńskim 995 osób i wąbrzeskim osób. 2

7 Wyszczególnienie Napływ i odpływ bezrobotnych w I półroczu według miejsca zamieszkania Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś Napływ Odpływ w tym podjęcia pracy Przyczyną ponad połowy (52,8%) wyłączeń bezrobotnych zamieszkałych na wsi w I półroczu 2005 roku było podjęcie pracy. Dla bezrobotnych zamieszkałych w miastach udział ten wyniósł 48,1%. Istotną przyczyną odpływu bezrobotnych z terenów wiejskich było również nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy 28,2% wyłączeń w tej kategorii bezrobotnych (wśród mieszkańców miast wskaźnik ten wynosił 33,3%). 2. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁ YCH NA WSI W I półroczu bieżącego roku pracę podjęło bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Było to o 452 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zdecydowaną większość 78,6% stanowiło zatrudnienie niesubsydiowane ( osób). Pracę subsydiowaną podjęło bezrobotnych zamieszkałych na wsi (21,4% wszystkich podjęć pracy w tej grupie). Przede wszystkim było to zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (1.312 osób, czyli 31,8% zatrudnienia subsydiowanego w tej kategorii bezrobotnych) oraz robót publicznych (2.483 osoby, czyli 60,2%). Działalność gospodarczą podjęło 177 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, a 127 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia. Osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 46,6% wszystkich bezrobotnych w województwie, którzy podjęli zatrudnienie subsydiowane. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku do powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego wpłynęło ofert pracy, w tym na obszarach wiejskich. Większość ofert pracy z terenów wiejskich 64,7%, dotyczyła zatrudnienia subsydiowanego (w miastach 55,2%). W od początku stycznia do końca czerwca 2005 roku bezrobotnych zamieszkałych na wsi rozpoczęło staże pracy, a zostało skierowanych na szkolenia. Było to odpowiednio 39,4% i 30,3% wszystkich bezrobotnych w województwie aktywizowanych w tych formach. 3

8 3. PODSUMOWANIE 1. W końcu I półrocza 2005 r. obszary wiejskie naszego województwa zamieszkiwało bezrobotnych, tj. 43,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, w porównaniu do stanu z końca czerwca 2004 r. udział ten zwiększył się o 0,1%. 2. Bezrobocie na wsi zmniejszyło się o 6,3% w odniesieniu do stanu z końca czerwca 2004 r. (w mieście nastąpił spadek o 6,5%), bezrobotne kobiety stanowiły 55,1% ogólnej liczby bezrobotnych na wsi, (w mieście kobiety stanowiły 56,0% ogólnej liczby bezrobotnych w mieście). 3. Prawo do zasiłku posiadało 14,4% bezrobotnych z terenów wiejskich, w mieście prawo do zasiłku posiadało 15,8% bezrobotnych. 4. Bezrobotni zamieszkali na wsi to przede wszystkim ludzie młodzi: 28,1% nie ukończyło 24 roku życia, a kolejne 30,1% znajduje się w przedziale wiekowym lata, bezrobotni zamieszkali w mieście to przede wszystkim osoby w wieku: lata - 27,9% i w przedziale wiekowym lata 24,6%. 5. Bezrobotni z obszarów wiejskich są słabiej wykształceni niż ich odpowiednicy z ośrodków miejskich: aż 77,1% posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz zasadnicze zawodowe (w mieście 66,2 %). 6. Ponad połowa bezrobotnych na wsi (57,2%) to osoby oczekujące na podjęcie zatrudnienia ponad 12 miesięcy; wysokość tego wskaźnika zwiększyła się o 1,8% w stosunku do stanu z końca czerwca 2004 r.; w mieście ten wskaźnik wynosi 49,1% ogółu bezrobotnych. 7. Przyczyną większości (52,8%) wyłączeń bezrobotnych na wsi z ewidencji było podjęcie pracy (w mieście 48,1%); w porównaniu do I półrocza 2004 roku nastąpił o 2,3% spadek liczby podjęć pracy przez bezrobotnych z obszarów wiejskich. 8. Do urzędów pracy w województwie wpłynęło w I półroczu br ofert pracy dla bezrobotnych, w tym 27,2% (7.300 ofert) pochodziło z firm, które swoją działalność prowadzą na obszarach wiejskich. 3. SUMMARY 1. In the rural area of our voivodship there were 83,506 unemployed registered in the end of the first half of 2005, which was 43.7% of total number of registered unemployed. Compared to the first half of 2004 it was for 0.1% more. 2. Unemployment in the rural area decreased by 6.3% compared to the end of June 2004 (in town that index was for 6.5% less), unemployed females determined 55.1% of total number of the unemployed in the rural area (in towns unemployed females determined 56.0% of total number of the unemployed in town). 4

9 % of total number of the unemployed in the rural area possessed benefit rights (in towns 15.8%). 4. Unemployed people in the rural area are mainly young people aged (28.1%) and (30.1%), unemployed people in towns are mainly people aged (27.9%) and (24.6%). 5. The unemployed from rural area are less educated than the unemployed from towns: 77.1% possess basic vocational educational or lower secondary and below (in towns 66.2%). 6. The long-term unemployed people accounted for 57.2% of total number of the unemployed persons in the rural area, that index compared to the first half of June 2004 was for 1.8% more. That index for unemployed people in towns accounted for 49.1% % of the unemployed in rural area removed from unemployment rolls was taking a job (in towns 48.1%), compared to the first half 2004 that index was for 2.3% less. 8. In the first half of ,877 job offers extended to the labour offices in Kujawsko Pomorskie Voivodship, therein 27.2% was fom the employers located in the rural area. 5

10 TABLICA 1. ROZSZERZONA INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY - cz. 1. Stan na r. Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO Miasto Bydgoszcz Miasto Grudziądz Miasto Toruń Miasto Włocławek Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz-ziemski Chełmno Golub - Dobrzyń Grudziądz - ziemski Inowrocław Lipno Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Powiaty 1. Liczba bezrobotnych w tym 51,293 - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki niepełnosprawni do 25 roku życia powyzej 50 roku życia długotrwale bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokszatałcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Oferty pracy zgłoszone w I półroczu' na prace subsydiowane na staże na miejsca przygotowania zawodowego Podjęcia pracy w I półroczu' w tym pracy subsydiowanej Rozpoczęcia stażu pracy Rozpoczęcia przygotowania zawodowego

11 TABLICA 1.1. ROZSZERZONA INFORMACJA O BEZROBOCIU KOBIET W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY - cz. 1. Stan na r. Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO Miasto Byd-goszcz Miasto Gru-dziądz Miasto Toruń Miasto Włocła-wek Aleksandrów Kujawski Brodnica Bydgoszcz-ziemski Chełmno Golub - Dobrzyń Grudziądz - ziemski Inowrocław Lipno Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Powiaty 1. Liczba bezrobotnych w tym - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki niepełnosprawni do 25 roku życia powyzej 50 roku życia długotrwale bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 2. Bezrobotni wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokszatałcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Podjęcia pracy w I półroczu' w tym pracy subsydiowanej Rozpoczęcia stażu pracy Rozpoczęcia przygotowania zawodowego

12 TABLICA 1. ROZSZERZONA INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY - cz. 2. Stan na r. Powiaty Wyszczególnienie Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Toruń-ziemski Tuchola Wąbrzeźno Włocławek-ziemski Żnin Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś 1. Liczba bezrobotnych w tym - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki niepełnosprawni do 25 roku życia powyzej 50 roku życia długotrwale bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni wg wykształcenia - wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokszatałcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Oferty pracy zgłoszone w I półroczu' na prace subsydiowane na staże na miejsca przygotowania zawodowego Podjęcia pracy w I półroczu' w tym pracy subsydiowanej Rozpoczęcia stażu pracy Rozpoczęcia przygotowania zawodowego

13 TABLICA 1.1. ROZSZERZONA INFORMACJA O BEZROBOCIU KOBIET W MIASTACH I NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Z PODZIAŁEM NA POWIATY - cz. 2. Stan na r. Powiaty Wyszczególnienie Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Toruń-ziemski Tuchola Wąbrzeźno Włocławek-ziemski Żnin Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś Miasta Wieś 1. Liczba bezrobotnych w tym - poprzednio pracujący ze zwolnień grupowych z prawem do zasiłku osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki niepełnosprawni do 25 roku życia powyzej 50 roku życia długotrwale bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 2. Bezrobotni wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokszatałcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni wg wieku Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Posiadający gospodarstwo rolne z prawem do zasiłku Podjęcia pracy w I półroczu' w tym pracy subsydiowanej Rozpoczęcia stażu pracy Rozpoczęcia przygotowania zawodowego

14 TABLICA 2. BILANS BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Bezrobotni zamieszkali na wsi Razem Kobiety Razem Kobiety Bezrobotni według stanu na dzień r Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2005 r po raz pierwszy po raz kolejny /od 1990 r./ po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy po szkoleniu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2005 r z tego podjęcia pracy niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia inne rozpoczęcia szkolenia rozpoczęcie stażu rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy nie potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych z tego z tego Bezrobotni według stanu na rok

15 TABLICA 3. BILANS BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W I PÓŁROCZU 2005 R. WEDŁUG POWIATÓW* Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA BYDGOSZCZ - powiat ziemski CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ GRUDZIĄDZ - powiat ziemski INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO Powiaty NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TORUŃ - powiat ziemski TUCHOLA WĄBRZEŹNO WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ŻNIN Bezrobotni według stanu na dzień r. Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2005 r. po raz pierwszy po pracach interwencyjnych po robotach publicznych stażu pracy po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy po szkoleniu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej z tego prac interwencyjnych robót publicznych z tego z powodu z tego rozpoczęcia szkolenia rozpoczęca stażu rozpoczecia przygotowania zawodowego w miejscu pracy innych * - bez powiatów grodzkich podjęcia działalności gospodarczej podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia inne nie potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego Bezrobotni według stanu na dzień r. w tym zarejestrowani po raz pierwszy

16 TABLICA 4. BILANS BEZROBOTNYCH KOBIET ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W I PÓŁROCZU 2005 R. WEDŁUG POWIATÓW* Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA BYDGOSZCZ - powiat ziemski CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ GRUDZIĄDZ - powiat ziemski INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO Powiaty NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TORUŃ - powiat ziemski TUCHOLA WĄBRZEŹNO WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ŻNIN Bezrobotni według stanu na dzień r. Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2005 r. po raz pierwszy po pracach interwencyjnych po robotach publicznych stażu pracy po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy po szkoleniu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej z tego prac interwencyjnych robót publicznych z tego z powodu z tego ukończenia 60/65 lat w tym zarejestrowani po raz pierwszy * - bez powiatów grodzkich podjęcia działalności gospodarczej inne rozpoczęca stażu nie potwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia rozpoczęcia szkolenia rozpoczecia przygotowania zawodowego w miejscu pracy Bezrobotni według stanu na dzień r

17 TABLICA 5. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WIEKU Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w liczbach % do ogółu bezwzględnych Bezrobotni zamieszkali na wsi kobiety w liczbach % do ogółu bezwzględnych Ogółem ,0% ,0% z tego w grupach wieku: lat ,1% ,8% lat ,1% ,6% lat ,4% ,0% lat ,3% ,8% lat ,8% 831 1,8% 60 lat i więcej lat 244 0,3% x x

18 TABLICA 6. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WIEKU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO Powiaty BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK Ogółem z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat lat i więcej lat Kobiety z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat

19 TABLICA 6. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WIEKU W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO - ciąg dalszy Stan w dniu r. Powiaty WYSZCZEGÓLNIENIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO Ogółem z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat lat i więcej lat Kobiety z tego w grupach wieku: lat lat lat lat lat

20 TABLICA 7. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach bezwzględnych Bezrobotni zamieszkali na wsi ogółem kobiety % do ogółu w liczbach bezwzględnych % do ogółu Ogółem ,0% ,0% z tego z wykształceniem: - wyższym ,6% 971 2,1% - policealnym i średnim zawodowym ,1% ,1% - średnim ogólnokształcącym ,2% ,1% - zasadniczym zawodowym ,9% ,2% - gimnazjalnym i niższym ,2% ,5%

21 TABLICA 8. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO Powiaty BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK Ogółem z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i niższym Kobiety z tego z wykształceniem: - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i niższym

22 TABLICA 8. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO - ciąg dalszy Stan w dniu r. Powiaty WYSZCZEGÓLNIENIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO Ogółem z tego z wykształceniem - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i niższym Kobiety z tego z wykształceniem - wyższym policealnym i średnim zawodowym średnim ogólnokształcącym zasadniczym zawodowym gimnazjalnym i niższym

23 TABLICA 9. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE Bezrobotni zamieszkali na wsi ogółem kobiety w liczbach w liczbach % do ogółu % do ogółu bezwzględnych bezwzględnych Ogółem ,0% ,0% z tego: do 1 miesiąca ,8% ,4% 1-3 miesiące ,8% ,3% 3-6 miesięcy ,3% ,2% 6-12 miesięcy ,8% ,0% miesiące ,9% ,6% pow. 24 miesięcy ,3% ,6%

24 TABLICA 10. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Stan w dniu r. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO Powiaty BYDGOSZCZ GRUDZIĄDZ TORUŃ WŁOCŁAWEK Ogółem z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy Kobiety z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy

25 TABLICA 10. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO - ciąg dalszy Stan w dniu r. Powiaty WYSZCZEGÓLNIENIE ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO Ogółem z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy Kobiety z tego: do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesiące pow. 24 miesięcy

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ, WRZESIEŃ 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu 2004 roku przygotowana

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 WSTĘP Analiza pt. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Składa się z dwu zasadniczych części:

Składa się z dwu zasadniczych części: Opracowanie Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim. Stan na 31 grudnia 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę rejestrowanego bezrobocia o charakterze długotrwałym w naszym województwie.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Informacji, Badań i Analiz MŁODZI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU TORUŃ, październik 2007 rok. Analiza pt. Młodzi bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2003 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 23 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 24 R. WSTĘP Opracowanie pt. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2004 ROKU WSTĘP Opracowanie pt. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ LUTY 2002 R. SPIS TREŚCI: WSTĘP... 1 1. DYNAMIKA ZMIAN NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY... 2 1.1. Charakterystyka zmian w bezrobociu... 2 1.2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R. WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU TORUŃ czerwiec 2008 Publikacja Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 ROKU Toruń, czerwiec 2011 r. Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Informacji, Badań i Analiz EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU TORUŃ czerwiec 2007 roku Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2011 ROKU TORUŃ sierpień 2012 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIE POZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIE POZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIE POZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ KWIECIEŃ 2003 R. WSTĘP Opracowanie pt. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący

Bardziej szczegółowo

Toruń, kwiecień 2007 r.

Toruń, kwiecień 2007 r. BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2006 ROKU Toruń, kwiecień 2007 r. Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2006 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiącmarzec

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, wrzesień 2009 r. Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo