INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r.

2

3 I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju wyniosła osób, w tym kobiety. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 562 osoby tj. 15,8% (w czerwcu 2009r. zarejestrowanych było osób). W porównaniu do stanu na dzień r. liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 21% (796 osób). W roku bieżącym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: - w styczniu o 392 osoby, - w lutym o kolejne 100 osób. W kolejnych miesiącach liczba bezrobotnych stopniowo się zmniejszała tj. w marcu 199 osób, w maju 404 osoby, a w czerwcu o kolejne 242 osoby. Największy spadek zanotowano w miesiącu kwietniu o 443 osoby I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2009 i 2010 r Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. Grupa ta obejmuje 61 osób, w tym 29 osób niepełnosprawnych. W okresie I półrocza 2010r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowano osób bezrobotnych, z tego w czerwcu 542 osoby. Spośród ogółu zarejestrowanych tylko 584 osoby zarejestrowały się po raz pierwszy. Zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż osób zarejestrowała się po raz kolejny (tj. 85,6 % ogółu rejestrujących się). Poziom rejestracji w I półroczu 2010r. w stosunku do poprzedniego roku był wyższy o 16,7 % (578 osób) - w 2009r. zarejestrowało się ogółem osoby. 2

4 Bezrobotni rejestrujący się w 2009 i 2010 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W I półroczu bieżącego roku z ewidencji Urzędu wykreślono natomiast osób, w tym w czerwcu osoby. Dla porównania w I półroczu 2009 roku wyrejestrowano łącznie osób, z tego w czerwcu osób. Liczba wyrejestrowanych w I półroczu wzrosła o 38,6 % w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to: 1) podjęcie pracy 996 osób, w tym: a) subsydiowanej 289 osób, (tj. prace interwencyjne 24 osoby, roboty publiczne 94 osoby, podjęcie działalności gospodarczej 128 osób,- 43 osoby podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego), b) niesubsydiowanej 707 osób, w tym: sezonowej 2 osoby; 2) rozpoczęcie stażu 484 osoby; 3) rozpoczęcie szkolenia osoby; 4) rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 18 osób; 5) odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 216 osób; 6) niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osoby; 7) dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób; 8) rozpoczęcie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 osoba; 9) nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 23 osoby; 10) nabycie praw emerytalnych lub rentowych 1 osoba; 11) ukończenie 60/65 lat 3 osoby; 12) inne 52 osoby. Warto podkreślić, że osoby podejmujące pracę stanowiły 20,6% ogółu wyrejestrowanych. 3

5 Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w I półroczu 2010 roku. Wyszczególnienie I II III IV V VI Razem Liczba bezrobotnych ogółem Bezrobotni nowo zarejestrowani w tym: - zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni wyrejestrowani w tym: - z powodu podjęcia pracy Wskaźnik płynności rynku pracy Wskaźnik płynności rynku pracy (tj. wyrażony w procentach stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym, do liczby nowo zarejestrowanych) na koniec I półrocza 2010r. ukształtował się na poziomie 24,7%. W okresie sprawozdawczym najniższy wskaźnik płynności rynku pracy zanotowano w styczniu 7,6%, a najwyższy w maju 44,3%. Wskaźnik płynności rynku pracy w I półroczu 2009r. i 2010r. Miesiąc Liczba nowo zarejestrowanych "napływ" Liczba wyłączonych z ewidencji "odpływ" Podjęcia pracy Wskaźnik płynności rynku pracy 2009 r r r r r r r r. Styczeń ,7% 7,6% Luty ,4% 13% Marzec % 23,7% Kwiecień ,1% 44,1% Maj ,2% 44,3% Czerwiec ,3% 29,3% Razem: ,4% 24,7% 3. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia I liczona jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo dla całego kraju na koniec czerwca 2010r. wynosiła 11,6 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 0,9 punkt procentowy (10,7 % w czerwcu 2009r.). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano również w województwie lubelskim tj. o 0,4 punktu procentowego: w czerwcu 2009r. wynosiła 11,6 %, zaś w 2010r. 12,0%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień r. wynosiła 6,4 % i jest to spadek o 1,3 punktu procentowego w stosunku do czerwca 2009r, kiedy wynosiła 7,7 %. 4

6 czerwiec , ,6 maj ,9 12,5 11,9 kwieceo ,7 12,9 12,3 marzec ,5 13,6 12,9 luty , ,8 styczeo ,7 12,7 13,6 grudzieo ,9 12,8 listopad ,7 12,1 11,4 pażdziernik2009 7,2 11,7 11,1 wrzesieo ,1 11,6 10,9 sierpieo ,4 10,8 11,7 lipiec ,6 10,8 11,7 czerwiec ,7 10,7 11, Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim Stopa bezrobocia w województwie lubelskim Stopa bezrobocia w kraju W czerwcu 2010r. powiat biłgorajski osiągnął najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim. W dalszej kolejności najniższe stopy bezrobocia na obszarze województwa lubelskiego odnotowano w powiatach: lubelskim grodzkim - 9,3 % puławskim - 9,5 % lubelskim ziemskim - 9,9 % Natomiast najwyższy poziom bezrobocia wystąpił w powiatach: włodawskim - 18,2 % hrubieszowskim - 16,0 % chełmskim - 15,5 % 5

7 II. OGÓLNA STRUKTURA BEZROBOTNYCH 1. Bezrobotni według płci. - Bezrobotne kobiety Na koniec czerwca 2010r. liczba bezrobotnych kobiet w powiecie biłgorajskim wyniosła osoby. Kobiety stanowiły 49,9% ogółu zarejestrowanych. W odniesieniu do poprzedniego roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 348 osób tj. 18,9 %. W czerwcu 2009r. zarejestrowanych było kobiet. Bezrobotne kobiety stanowiły wówczas 51,8% ogółu bezrobotnych. Udział procentowy kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem zmniejszył się w dniu r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,9 pkt procentowego Bezrobotne kobiety w latach 2009/ Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Paździer nik Listopad Grudzień Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę stanowiły kobiety z wykształceniem wyższym 25,5% ogółu bezrobotnych kobiet (380 osób). Kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 23% (343 osoby), z wykształceniem zasadniczym zawodowym 19,2% (287 osób), a średnim ogólnokształcącym 17,6% (263 osoby).w tej grupie tylko 14,7% ogółu (219 osób) posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe. 6

8 Kobiety bezrobotne wg wykształcenia r. 17,6% 19,2% 14,7% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 23,0% 25,5% gimnazjalne i poniżej Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych kobiet najliczniejszą grupę stanowiły kobiety bez stażu pracy 39,5% (589 kobiet). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska były bezrobotne ze stażem pracy poniżej 1 roku- 19,5% (291 kobiet), a następnie bezrobotne posiadające od 1 roku do 5 lat stażu pracy- 17,6% (263 kobiety), bezrobotne ze stażem od 5 do 10 lat- 8,6% (128 kobiet), od 10 do 20 lat- 7% (104 kobiety) oraz od 20 do 30 lat 5,2% (78 kobiet). Najmniej liczną grupę stanowiły bezrobotne kobiety, które przepracowały ponad 30 lat 2,6 % (39 kobiet). 8,6% 17,6% 7% Bezrobotne kobiety wg stażu pracy r. 5,2% 2,6% 19,5% 39,5% bez stażu do 1 doku 1 do 5 5 do do do i więcej 7

9 Bezrobotne kobiety wg wieku r. Lp. Wiek w latach Kobiety Wskaźnik % ,8% ,3% ,9% ,6% ,4% lata - - Razem: % Najliczniejszą grupę wśród ogółu kobiet bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat tj. 41,3%. W analogicznym okresie roku 2009r. poziom był niższy i wynosił 40,3%. Bezrobotne kobiety wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % 1. do ,6% ,1% ,8% ,5% ,0% 6. powyżej ,0% Razem: % Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych kobiet stanowią osoby, które w ewidencji PUP w Biłgoraju pozostają nieprzerwanie od 3 do 6 miesięcy (32,8%). - Bezrobotni mężczyźni Liczba bezrobotnych mężczyzn w powiecie biłgorajskim na dzień r. wyniosła osób. Mężczyźni stanowili 50,1% ogółu zarejestrowanych. W odniesieniu do poprzedniego roku liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 214 osób tj. 12,5%. W czerwcu 2009r. zarejestrowanych było mężczyzn. Bezrobotni mężczyźni stanowili wówczas 48,2% ogółu bezrobotnych. Oznacza to, że udział mężczyzn w liczbie bezrobotnych ogółem zwiększył się w 2010r. o 1,9 pkt procentowego. 8

10 2500 Bezrobotni mężczyźni w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 29% ogółu bezrobotnych mężczyzn (434 osoby). Mężczyźni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowili 25% (374 osoby), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 23,2% (348 osób). W tej grupie tylko 12,8% ogółu mężczyzn (192 osoby) posiadało wykształcenie wyższe, a wykształcenie średnie ogólnokształcące 10% (149 osób). 23,2% Bezrobotni mężczyźni ze względu na wykształcenie r. 12,8% 25% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 29% 10% gimnazjalne i poniżej Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni bez stażu pracy 27,9%. Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska byli bezrobotni mężczyźni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (23,3%), bezrobotni posiadający poniżej 1 roku stażu pracy (16,5%) i bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (11,6%) oraz od 5 do 10 lat (11%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali od 20 do 30 lat (7,5%) oraz z ponad 30 letnim stażem (2,3%). 9

11 Bezrobotni mężczyźni wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,4% ,3% ,8% ,6% ,4% ,5% Razem: % Najliczniejszą grupę wśród ogółu mężczyzn bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat 454 osoby (30,3%). W porównaniu do analogicznego okresu roku 2009r. wskaźnik w tej grupie mężczyzn nieznacznie spadł o 1 pkt procentowy ( r. - 31,3%). Bezrobotni mężczyźni wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % 1. do ,1% ,4% ,3% ,6% ,9% 6. powyżej ,7% Razem: % Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych mężczyzn stanowią osoby, które w ewidencji PUP w Biłgoraju pozostają od 3 do 6 miesięcy (33,3%). 2. Bezrobotni według wykształcenia Bezrobotni wg wykształcenia r. Lp. Wykształcenie Ogółem Wskaźnik % 1. wyższe ,1% 2. policealne i średnie zawodowe % 3. średnie ogólnokształcące ,8% 4. zasadnicze zawodowe ,1% 5. gimnazjalne i poniżej % Razem: % Najliczniejszą grupę wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 24,1% ogółu (721 osób) oraz policealnym i średnim 10

12 zawodowym 24% (717 osób). Jest to spadek o 0,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku 2009, kiedy zarejestrowanych było 866 bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe tj. 24,4 % ogółu, oraz spadek o 0,4 punktu procentowego (24,4% w 2009r.) bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 19,1% ogółu bezrobotnych (572 osoby). Osoby o najniższych kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym) stanowiły łącznie 43,1% ogółu bezrobotnych. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 13,8% (spadek o 0,4 punktu procentowego w stosunku do ostatniego dnia czerwca 2009 roku). Bezrobotni wg poziomu wykształcenia r. 19% 19,1% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 24,1% 13,8% 24% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 3. Bezrobotni według wieku W strukturze wiekowej bezrobocia zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku od 25 do 34 lat jest to grupa 1070 osób, co stanowi 35,8% ogółu bezrobotnych oraz w wieku lata 26,7%. Natomiast 15,6% to bezrobotni w wieku pomiędzy rokiem życia, a 14,3% osoby w wieku lata. Bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % ,7% ,8% ,3% ,6% ,9% lata 52 1,7% Razem: % 11

13 4. Bezrobotni według stażu pracy. Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy 33,7%. Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska byli bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (20,5%), a następnie bezrobotni ze stażem pracy poniżej 1 roku (18%), bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat (9,7%) oraz od 10 do 20 lat (9,3%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat (2,4%). Struktura bezrobotnych wg stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % 1. bez stażu ,7% 2. do 1 roku ,% 3. 1 roku 5 lat ,5% 4. 5 lat 10 lat 292 9,7% lat 20 lat 277 9,3% lat 30 lat 191 6,4% lat i więcej 73 2,4% Razem: % 5. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy. Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby, które w ewidencji PUP w Biłgoraju pozostają nieprzerwanie od 3 do 6 miesięcy na koniec czerwca 2010 roku zarejestrowanych było 987 takich osób, co stanowi 33% ogółu bezrobotnych. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w I półroczu 2010r Jedną z przyczyn przedłużania się okresu pozostawania bez pracy tak znacznej liczby osób jest niski poziom wykształcenia i brak odpowiednich kwalifikacji. Są to przede wszystkim osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne lub niższe albo wykształcenie zawodowe. W stosunku do roku 2009 liczba bezrobotnych pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy wzrosła o 127 osób. 12

14 6. Bezrobotni według miejsca zamieszkania. Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec czerwca 2010r. wyniosła osób (w tym 874 kobiety) 59,5 % ogółu zarejestrowanych. W analogicznym okresie 2009r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich wg wskaźnika procentowego była nieco wyższa i wynosiła 60,7% ogółu bezrobotnych (2.157 osoby). 7. Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu. Według stanu z dnia r. największa liczba osób bezrobotnych występowała w: mieście Biłgoraj 983 osoby (32,9% ogółu bezrobotnych), gminie Biłgoraj 436 osób (14,6%) mieście i gminie Józefów 252 osoby (8,4%). Najmniej bezrobotnych było w gminach: Aleksandrów 58 osób (1,9%), Łukowa 82 osoby (2,7%) Potok Górny 89 osób (3%). Największy spadek bezrobocia wystąpił w gminach: Aleksandrów - 32,6% Tarnogród - 22,7% Księżpol - 22,1% W żadnej z gmin nie odnotowano wzrostu liczby osób bezrobotnych. 13

15 Bezrobotni wg miejsca zamieszkania na dzień r. Gmina Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni ogółem Wzrost/ spadek w stosunku do Liczbowo Procentowo Biłgoraj m ,1% Frampol ,6% Józefów ,0% Tarnogród ,7% Aleksandrów ,6% Biłgoraj gm ,2% Biszcza ,5% Goraj ,7% Księżpol ,1% Łukowa ,8% Obsza ,4% Potok Górny ,5% Tereszpol ,1% Turobin ,6% RAZEM ,8% 1200 Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego wg stanu na dzień r. i r

16 8. Osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnego Na dzień r. do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnionych było 437 osób (14,6% ogółu zarejestrowanych). Jest to spadek o 15 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy do zasiłku uprawnionych było 451 osób (tj. 12,7 % ogółu bezrobotnych). Z kolei 9 osób, (w tym 4 kobiety) uprawnionych było do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. Osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnego od stycznia do czerwca w latach 2009 i 2010r. Wyszczególnienie Bezrobotni z prawem do zasiłku Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego 2009r. 2010r. I II III IV V VI I II III IV V VI Osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w 2009 i 2010 roku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

17 III. OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia siedem głównych grup bezrobotnych, do których kierowane są specjalne formy wsparcia. Zgodnie z art. 49 w/w ustawy za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy uważa się : 1. bezrobotnych do 25 roku życia (osoby, które do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia); 2. bezrobotnych długotrwale (osoby pozostające w ewidencji łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia (osoby, które do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 50 rok życia); 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego (osoby, które wykonywały zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy) lub bez wykształcenia średniego (nie posiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu); 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 7. bezrobotnych niepełnosprawnych. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ogółem) w dniu r. Wyszczególnienie Czerwiec 2010r. Ogółem Wskaźnik % Do 25 roku życia ,6% Długotrwale bezrobotne ,8% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,4% Powyżej 50 roku życia ,3% Bez kwalifikacji zawodowych ,6% Bez doświadczenia zawodowego ,8% Bez wykształcenia średniego ,1% Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęły zatrudnienia 145 4,6% 17 0,6% Niepełnosprawni 169 5,7% 16

18 do 25 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rejestrujących się w poszczególnych miesiącach 2010r. Wyszczególnienie Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Razem Do 25 roku życia Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni

19 1. Osoby do 25 roku życia. W dniu r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 795 osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 400 kobiet. Łącznie bezrobotna młodzież stanowiła 26,6% ogółu bezrobotnych. W grupie do 25 roku życia zdecydowaną większość, stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały tj. 70,7% (563 osoby). Struktura bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy r. Staż pracy Lp. Ogółem Wskaźnik % w latach 1. do 1 roku ,5% lat ,5% lat 2 0,3% 6. bez stażu ,7% Razem: % Bezrobotni do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. do % 79 19,8% ,3% ,4% ,6% % ,3% 56 14% ,9% 18 4,5% 6. powyżej ,9% 5 1,3% Razem % % Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 25 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 249 osób tj. 31,3% ogółu. Bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowili 30,9% (246 osób), zasadniczym zawodowym 16,2% (129 osób), wyższym 10,8% (86 osób). W tej grupie 10,7% ogółu (85 osób) posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2009 roku liczba bezrobotnej młodzieży zmniejszyła się o 156 osób. W dniu r. w Urzędzie zarejestrowane były 951 osoby bezrobotne do 25 roku życia. Łącznie bezrobotna młodzież stanowiła wówczas 26,8% ogółu bezrobotnych. 18

20 Bezrobotni do 25 roku życia wg wykształcenia r. 16,2% 10,7% 10,8% 30,9% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 31,3% gimnazjalne i poniżej 2. Długotrwale bezrobotni Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowało osób długotrwale bezrobotnych (tj. 37,8% ogółu), w tym 650 kobiet (tj. 57,5% ogółu długotrwale bezrobotnych). W porównaniu do 2009 roku liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się aż o 27,3% - (424 osoby). W 2009 roku w ewidencji figurowało osób długotrwale bezrobotnych, które stanowiły 43,8% ogółu zarejestrowanych. Długotrwale bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (od ostatniej rejestracji) r. Czas pozostawania Lp. Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % bez pracy w m-cach 1. do ,6% 60 9,2% ,3% ,8% ,8% ,6% ,0% ,0% ,5% ,2% 6. powyżej ,8% 60 9,2% Razem: % % 19

21 Długotrwale bezrobotni wg poziomu wykształcenia r wyższe policealne średnie ogólnokształcące 262 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej W grupie długotrwale bezrobotnych największy udział stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 25,9% (293 osoby), policealnym i średnim zawodowym 23,2% (262 osoby) oraz gimnazjalnym i poniżej -23% (260 osób). Najmniejszy był udział bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe (17,2% osób) i wykształcenie średnie ogólnokształcące (10,7% osób). Długotrwale bezrobotni to głównie osoby młode do 34 roku życia tj. 50,8% (575 osób) bez stażu pracy 31,7% (358 osób) lub z małym stażem pracy do 1 roku ( 21,5% osoby). Długotrwale bezrobotni wg stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % 1. Bez stażu ,7% 2. do 1 roku ,5% 3. 1 roku 5 lat ,0% 4. 5 lat 10 lat 106 9,4% lat 20 lat ,2% lat 30 lat 80 7,1% lat i więcej 13 1,1% Razem: % 3. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowały 341 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (tj. 11,4% ogółu bezrobotnych). Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych kobiet stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 99 osób tj. 29,1% ogółu. Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 20,5% (70 osób), policealnym i średnim zawodowym 17% (58 osób). Wskaźnik wykształcenia średniego ogólnokształcącego i wyższego wyniosły po 16,7% (57 osób). 20

22 Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,2% ,3% ,4% ,2% ,9% Razem: % W grupie tej dominują kobiety do 34 roku życia (76,5%) oraz nie posiadające żadnego stażu pracy (58,4% tj. 199 osób). 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na dzień r. zarejestrowanych było 487 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym 168 kobiet. Łącznie osoby te stanowiły 16,3% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmniejszyła się o 31 osób (6%) w odniesieniu do stanu na koniec czerwca 2009r. W tej grupie 41,7% posiadało ponad 20 -letni staż pracy (203 osoby). Należy jednak zauważyć, że spośród osób po 50 roku życia 11,1% pracowało tylko do 1 roku (54 osoby), a 7% nie miało żadnego stażu pracy (34 osoby). Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. Bez stażu 34 7% 10 6% 2. do 1 roku 54 11,1% 18 10,7% 3. 1 roku 5 lat 36 7,4% 8 4,8% 4. 5 lat 10 lat 42 8,6% 11 6,5% lat 20 lat ,2% 36 21,4% lat 30 lat ,7% 48 28,6% lat i więcej 68 14% 37 22% Razem: % % Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy warto podkreślić, że 17% tj. 83 osoby w tej grupie pozostają bez pracy już ponad rok. 21

23 Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. do ,7% 21 12,5% ,8% 43 25,6% ,7% 47 28,0% ,8% 33 19,6% ,8% 15 8,9% 6. powyżej ,2% 9 5,4% Razem: % % Bezrobotni powyżej 50 roku życia to głównie osoby o niskim poziomie wykształcenia. Zdecydowaną większość w tej grupie, bo aż 38,6% stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (188 osób), a 35,5% z wykształceniem zasadniczym zawodowym (173 osoby), natomiast z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 19,3% (94 osoby). Łącznie osoby o najniższych kwalifikacjach to 74,1% bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Tylko 5,2% stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (25 osób) a jedynie 7 osób w tej grupie posiadało wykształcenie wyższe (1,4%). Osoby powyżej 50 roku życia ze względu na wykształcenie - 35,5% r. wyższe 38,6% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 5,2% 19,3% 1,4% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 5. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych to bezrobotni nie posiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. W ostatnim dniu czerwca 2010r. w ewidencji urzędu figurowało 527 osób bez kwalifikacji zawodowych, w tym 311 kobiet. Osoby bez kwalifikacji stanowiły 17,6% ogółu bezrobotnych, w większości były to osoby młode od 18 do 24 roku życia (191 osób) oraz w przedziale wieku lata (94 osoby). 22

24 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % ,2% ,8% ,0% 49 15,8% ,5% 55 17,6% ,8% 54 17,4% ,6% 20 6,4% lata 15 2,9% - 0 Razem: % % Na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy 43,8% (231 osób). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska byli bezrobotni ze stażem pracy poniżej 1 roku (14,4%), a następnie bezrobotni posiadający od 1 roku do 5 lat stażu pracy (13,9%), bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (11%) oraz od 5 do 10 lat (8,4%). Bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat stanowili ogółem (8,5%). 8,4% 13,9% Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy r. 11% 5,5% 3% 43,8% 14,4% bez stażu do 1 roku od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 30 lat i więcej Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych to w większości osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 62,8% (331 osób) oraz z wykształceniem ogólnokształcącym 37,2% (196 osób). Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg wykształcenia r. 37,2% 62,8% gimnazjalne i poniżej średnie ogólnokształcące 23

25 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. do ,2% 54 17,4% ,5% 75 24,1% ,1% ,7% ,1% 50 16,1% ,9% 18 5,8% 6. powyżej ,2% 12 3,9% Razem: % % Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych stanowią osoby, które w ewidencji pozostają od 3 do 6 miesięcy jest ich 180 osób (tj. 34,1%) oraz 1-3 miesięcy- 129 osób (24,5%). 6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Na dzień r. zarejestrowanych było osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, w tym 683 kobiety. Łącznie osoby te stanowiły 39,7% ogółu bezrobotnych. Należy zauważyć, że kobiety bez doświadczenia zawodowego stanowią niemal połowę ogółu zarejestrowanych kobiet (45,8%). W grupie tej szczególny udział mają osoby pozostające bez pracy od 3 do 6 miesięcy tj. 402 osoby (33,8%) i od 1 do 3 miesięcy 23,7%. Najmniejszą grupę osób bez doświadczenia zawodowego stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy 33 osoby (2,8%). Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik % Kobiety Wskaźnik % 1. do ,2% ,7% ,7% ,6% ,8% ,3% ,2% ,9% ,3% 39 5,7% 6. powyżej ,8% 19 2,8% Razem: % % Osoby bez doświadczenia zawodowego to głównie osoby młode. W grupie tej dominują bezrobotni w wieku od 18 do 24 roku życia 53% (629 osób) oraz w wieku od 25 do 34 roku życia 37,4% (444 osoby). 24

26 14,2% Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego wg wykształcenia r. 14,5% 25% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 21,6% 24,7% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej W grupie tej dominują osoby z wykształceniem wyższym osób (25%) oraz policealnym i średnim zawodowym 293 osoby (24,7%). Najmniejszą grupę bez doświadczenia zawodowego stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym tj. 169 osób (14,2%). 7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego W ostatnim dniu czerwca 2010r. w ewidencji urzędu figurowało osób bez wykształcenia średniego, w tym 506 kobiet. Osoby takie stanowiły 43,1% ogółu bezrobotnych. W większości były to osoby w wieku od 45 do 54 lat tj. 344 osoby (26,7%) wieku lata (286 osób) 22,2 % oraz w wieku lata 264 osoby (20,5%). W grupie tej dominują osoby bez stażu pracy 295 osób tj. 22,9%. Bezrobotni bez wykształcenia średniego ze względu na wiek r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,6% ,5% ,2% ,7% ,8% lata 41 3,2% - Razem %

27 Bezrobotni bez wykształcenia średniego wg pozostawania bez pracy (w miesiącach) r. 8,3% 4% 14,7% 17,6% 32,3% 23,1% do1 1 do 3 3 do 6 6 do do 24 powyżej Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 145 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 4,9% ogółu bezrobotnych. Zdecydowaną większość w tej grupie stanowiły kobiety tj. 129 osób (89%) ogółu. Najliczniejszą grupę bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko stanowiły osoby bez stażu pracy - 50 osób (34,5%), ze stażem od 1 roku do 5 lat- 36 osób (24,8%), a następnie bezrobotni poniżej 1 roku stażu pracy - 34 osoby (23,4%). Grupy bezrobotnych ze stażem od 5 do 10 oraz od 10 do 20 lat stanowili po 8,3% (po 12 osób), a powyżej 30 lat 1 osoba (0,7%). Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 39 osób (26,8%). Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 38 osób (26,2%), średnim ogólnokształcącym 16,6% (24 osoby), a policealnym i średnim zawodowym oraz wyższym 15,2% (po 22 osoby). Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,3% ,9% ,8% ,3% ,7% Razem ,0% 26

28 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % 1. do ,0% ,8% ,4% ,2% ,1% 6. powyżej ,5% Razem: ,0% 9. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęli zatrudnienia Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 17 osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, jest to 0,6% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 100% stanowią mężczyźni. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia wg wieku stan na r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % ,3% ,5% ,4% ,8% lata - - Razem: % Należy podkreślić, że 4 osoby (23,5%) w tej grupie jeszcze nie pracowały. 7 osób (tj. 41,1%) legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym, 6 osób, z kolei (35,3%) wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz po 2 osoby (11,8%) z grup z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz średnim ogólnokształcącym. 27

29 10. Bezrobotni niepełnosprawni Szczególną grupą wśród bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Na dzień r. zarejestrowanych było 169 osób niepełnosprawnych, w tym 70 kobiet. Niepełnosprawni stanowili 5,7% ogółu bezrobotnych. Należy podkreślić, że tylko 3 osoby posiadały wykształcenie wyższe, natomiast 67 osób (tj. 39,6%) legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, a 64 osoby (37,9%) wykształceniem zasadniczym zawodowym. Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,1% ,1% ,8% ,7% ,8% ,5% Razem % W grupie tej dominują osoby w wieku lata, które stanowiły aż 36,7% ogółu zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są niewątpliwie grupą bezrobotnych najsilniej odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem zatrudnienia, dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale także najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno zawodowej. Potwierdza to fakt, że w grupie niepełnosprawnych osób bezrobotnych aż 26,6% osób pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy (45 osób). Bezrobotni niepełnosprawni wg stażu pracy r. 14,2% 5,9% 14,2% bez stazu do 1 roku 19,5% 21,3% od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 10,7% 14,2% 30 lat i więcej Opracował: Adrian Zarzycki 28

30

31 Notatki:

32

33

34

35

36 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Cassino Biłgoraj tel. (0-84) , fax

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/IG/11 Gostynin, dnia 17.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZUU Informator o działalności Powiatowegoo Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok Grudziądz, marzec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2014 roku

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2014 roku Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 24 roku Strona z 29 Spis treści I. Str. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE BRZESKIM... 5.. Zmiany poziomu bezrobocia... 5.2. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. P.412/1/KP/15 Ryki, dnia 10.02.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 SZCZYTNO, ul. Ogrodowa 17, tel/fax (0-89) 624-32-87, e-mail: olsz@praca.gov.pl, www.szczytno.up.gov.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok -

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Lublin, luty 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne...3 2. Struktura bezrobocia...4 2.1. Poziom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 1.1. Profilowanie bezrobotnych....... 14 2. DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM W 2014 ROKU 1 1. Poziom i stopa bezrobocia... 4 1.1 Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim... 4 1.2 Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 213 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010 R. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: wasi@praca.gov.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2014

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2014r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2013

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2013 POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 3 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl SZ.639-4/13/KK Rybnik, dnia 16.05.2013 r. Analiza skuteczności

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2011-2013

Program Aktywności Lokalnej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2011-2013 Załącznik do Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 6 maja 2011r. Program Aktywności Lokalnej w Powiecie Biłgorajskim na lata 2011-2013 Wprowadzenie Niniejszy Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2012 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2012 R. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: wasi@praca.gov.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2012

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w III kwartale 2011 roku. Na koniec września 2011 roku w Powiatowych Urzędach Pracy Małopolski zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale 2011 roku nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2012r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach Kwiecień 2013r. 1) Liczba i odsetek osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2012

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Marzec Kwiecień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 8095

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;

1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia; ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2011 ROKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM TARGU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze Centrum Aktywizacji Zawodowej SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM W 2014 ROKU Zielona Góra, luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2010

INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE W ROKU 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU I DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2011 R. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: wasi@praca.gov.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2011

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2013 r. Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Mogilno, październik 2013 I. Poziom bezrobocia... 3 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU. Podlaski rynek pracy

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU. Podlaski rynek pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU Podlaski rynek GRUDZIEŃ 2010 Opracowanie: Wydział Badań i Analiz WUP http://up.podlasie.pl/index.php/strony/22216 Stopa bezrobocia: GRUDZIEŃ 2010 woj. podlaskie 13,2%

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 782/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 782/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 782/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2018. Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku Stan bezrobocia Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2014 roku wynosiła 3685 osób i była niższa o 480 osób w porównaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo