EGZAMIN MATURALNY HISTORIA dla osób niesłyszących

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY 2013. HISTORIA dla osób niesłyszących"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 HISTORIA dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013

2 2 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów Ilustracja A 2 Ilustracja B 1 Opis wymagań Rozpoznanie charakterystycznych cech cywilizacji starożytnych na podstawie źródeł ikonograficznych (II 6) 2 p. za poprawne przyporządkowanie dwóch kręgów cywilizacyjnych 1 p. za każde poprawne przyporządkowanie Zadanie 2. (0 2) Znajomość przemian gospodarczych w prehistorii (I 4) Początki uprawy roślin i hodowli zwierząt Powstanie pierwszych osad 2 p. za podkreślenie dwóch właściwych informacji 1 p. za podkreślenie jednej właściwej informacji Zadanie 3. (0 4) Znajomość bogów cywilizacji antycznej i ich atrybutów (I 6) 1. Jowisz 2. Atena 3. Neptun 4. Eros 4 p. za podanie imion czterech bogów 1 p. za każdą poprawną odpowiedź Zadanie 4. (0 3) Uogólnienie informacji z tekstu rozpoznanie polis (II 5) Sparta 1 p. za rozpoznanie polis podanie jej nazwy

3 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 3 B. (0 2) Tworzenie informacji Dobieranie argumentów w celu wyjaśnienia postawionego problemu (III 3) W Sparcie celowo chciano wykształcić u chłopców cechy, które są jednocześnie cechami dobrego żołnierza, takie jak karność i posłuszeństwo. W Sparcie przywiązywano dużą wagę do ćwiczenia wytrwałości. W Sparcie wyrabiano w chłopcach przekonanie, że należą do ojczyzny. 2 p. za dwa poprawne argumenty 1 p. za jeden poprawny argument Zadanie 5. (0 3) Lokalizacja na mapie prowincji republiki rzymskiej i podanie ich nazw (II 7) Poprawne odpowiedzi: 1. Galia, 2. Hiszpania, 3. Kartagina, 4. Azja Mniejsza, 5. Macedonia (Grecja) 3 p. za trzy poprawne odpowiedzi: podanie nazw trzech wybranych prowincji 2 p. za dwie poprawne odpowiedzi 1 p. za jedną poprawną odpowiedź Zadanie 6. (0 2) Znajomość faktografii dotyczącej państwa Franków (I 6) 1. Chlodwig 2. Karol Wielki 2 p. za dwie poprawne odpowiedzi 1 p. za jedną poprawną odpowiedź Zadanie 7. (0 7) A. (0 2) Nazwa zjazd w Gnieźnie/gnieźnieński Rok p. za dwie poprawne odpowiedzi 1 p. za jedną poprawną odpowiedź Rozpoznanie wydarzenia opisanego w tekście i usytuowanie go w czasie (II 7; II 1)

4 4 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących B. (0 2) Rozpoznanie postaci władców, o których mowa w tekście kroniki (II 7) Cesarz Otton III Władca państwa polskiego Bolesław Chrobry 2 p. za dwie poprawne odpowiedzi 1 p. za jedną poprawną odpowiedź 0 p. za niepełną lub błędną odpowiedź, lub brak odpowiedzi C. (0 1) Rozpoznanie postaci, o której mowa w tekście (II 7) św. Wojciech 1 p. za rozpoznanie świętego i podanie jego imienia D. (0 2) Wybieranie informacji z tekstu (II 7) ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie powierzenie archidiecezji gnieźnieńskiej Radzimowi (bratu św. Wojciecha, bratu świętego męczennika) utworzenie biskupstw w: Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie podporządkowanie arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie wyłączenie biskupa poznańskiego (Ungera) spod zwierzchnictwa Radzima 2 p. za dwie poprawne odpowiedzi 1 p. za jedną poprawną odpowiedź Zadanie 8. (0 3) Ilustracja 1. chłopi (kmiecie) Ilustracja 2. rycerze Ilustracja 3. duchowni/duchowieństwo Korzystanie ze źródła ikonograficznego rozpoznanie grup społecznych przedstawionych na ilustracji (II 7) 3 p. za rozpoznanie trzech grup społecznych poprawne podanie ich nazw 1 p. za każdą poprawną nazwę

5 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 5 Zadanie 9. (0 4) Funkcje gospodarcze: 1. Kontrola ilości wyprodukowanych towarów. 4. Kontrola jakości wyprodukowanych towarów. Działania związane z obroną miasta: 2. Naprawa murów miejskich. 5. Sprawdzanie, czy członkowie cechu mają broń. Znajomość zagadnień dotyczących miast średniowiecznych i społeczeństwa miejskiego epoki feudalnej (I 4) 4 p. za wskazanie czterech funkcji wg podanych kryteriów 1 p. za każdą poprawną odpowiedź Zadanie 10. (0 3) styl romański (romanizm) 1 p. za podanie nazwy stylu budowli Rozpoznanie stylu architektonicznego średniowiecza na podstawie źródła ikonograficznego (II 6) B. (0 2) Rozpoznanie cech charakterystycznych budowli romańskich na podstawie źródła ikonograficznego (II 6) użycie kamienia jako najczęściej stosowanego budulca obronny charakter budowli surowy, ciężki charakter budowli prosta bryła budowli grube mury wąskie (małe) otwory okienne 2 p. za podanie dwóch poprawnych cech stylu romańskiego w architekturze 1 p. za podanie jednej poprawnej cechy stylu romańskiego w architekturze Zadanie 11. (0 2) Bitwa pod Cedynią A Bitwa pod Warną B Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń historycznych ze średniowiecza (II 1) 2 p. za wskazanie dwóch wydarzeń wg podanego kryterium 1 p. za wskazanie jednego wydarzenia wg podanego kryterium

6 6 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących Zadanie 12. (0 5) A. (0 4) 1. tzw. konstytucja Nihil novi) 2. przywilej jedlneńsko-krakowski 3. przywilej cerekwicko-nieszawski 4. przywilej piotrkowski Rozpoznanie przywilejów szlacheckich na podstawie opisów (II 6) 4 p. za poprawne przyporządkowanie nazw czterech przywilejów do opisów 1 p. za każde poprawne przyporządkowanie Lokalizuje w czasie przywileje szlacheckie (II 1) Przywilej oznaczony 1. 1 p. za wskazanie przywileju według wskazanego kryterium Zadanie 13. (0 3) Rozpoznanie na mapie tras podróży żeglarzy z okresu wielkich wypraw geograficznych (II 7) 1. Ferdynand Magellan 2. Krzysztof Kolumb 3. Vasco da Gama 3 p. za poprawne przyporządkowanie trzech tras do nazwisk podróżników 1 p. za każde poprawne przyporządkowanie

7 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 7 Zadanie 14. (0 2) Ogłoszenie 95 tez Marcina Lutra Podpisanie pokoju w Augsburgu Znajomość wydarzeń historycznych związanych z dziejami reformacji (I 5) 2 p. za wskazanie dwóch wydarzeń wg podanego kryterium 1 p. za każdą poprawną odpowiedź Zadanie 15. (0 3) A. (0 2) Odczytanie informacji z tekstu, uogólnienie informacji rozpoznanie wydarzenia (II 7) i usytuowanie wydarzenia w czasie (II 1) Nazwa sekularyzacja Prus/hołd pruski/traktat krakowski Rok p. za podanie poprawnej nazwy wydarzenia i roku, w którym było wydarzenie 1 p. za każdą poprawną część odpowiedzi Usytuowanie wydarzenia w czasie wskazanie władcy (II 1) Zygmunt [I] Stary 1 p. za poprawną odpowiedź zidentyfikowanie króla polskiego Zadanie 16. (0 2) Znajomość wydarzeń historycznych związanych z dziejami oręża polskiego (I 5) Kircholm Wiedeń 2 p. za wskazanie dwóch bitew z udziałem husarii 1 p. za wskazanie jednej bitwy z udziałem husarii

8 8 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących Zadanie 17. (0 4) Lokalizuje na mapie postanowienia traktatów rozbiorowych (II 1) 1 p. za poprawne zaznaczenie na mapie ziem zabranych Polsce w I rozbiorze przez Austrię Lokalizuje na mapie postanowienia traktatów rozbiorowych (II 1) 1 p. za poprawne zaznaczenie na mapie ziem zabranych Polsce w II rozbiorze przez Rosję C. (0 1) Znajomość wydarzeń historycznych związanych z rozbiorami Polski (I 5) Rosja, Austria, Prusy 1 p. za podanie nazw trzech państw uczestników III rozbioru Polski 0 p. za niepełną lub błędną odpowiedź, lub brak odpowiedzi D. (0 1) Znajomość wydarzeń historycznych związanych z rozbiorami Polski (I 5) Poprawna odpowiedź Prusy 1 p. za poprawne podanie nazwy państwa Zadanie 18. (0 4) Znajomość faktografii dotyczącej rewolucji amerykańskiej (I 5) 3. 1 p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi

9 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 9 Tworzenie informacji Wyjaśnienie związku idei z wydarzeniami (III 1, 2) Przykłady poprawnej odpowiedzi: Amerykanie głosili hasło całkowitej suwerenności i prawo do wolności. Amerykanie twierdzili, że król angielski naruszył umowę społeczną, działa wbrew społeczeństwu i dlatego suwerenny lud może odebrać mu władzę. 1 p. za wyjaśnienie, w którym zdający uwzględni informacje o ideologii oświecenia C. (0 2) Znajomość i rozumienie idei trójpodziału władz uzupełnienie schematu funkcjonowania władz zgodnie z zasadami konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1787 roku (I 1) 1. ustawodawczą 2. prezydenta 2 p. za uzupełnienie schematu podanie dwóch właściwych terminów 1 p. za uzupełnienie schematu podanie jednego właściwego terminu Zadanie 19. (0 4) Znajomość faktografii epoki napoleońskiej (I 1) 3. 1 p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi B. (0 3) Na podstawie opisu rozpoznanie pojęć charakterystycznych dla dziejów XIX wieku (II 6) 1. legitymizm 2. restauracja 3. równowaga europejska 3 p. za wskazanie trzech poprawnych terminów 1 p. za wskazanie jednego poprawnego terminu

10 10 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących Zadanie 20. (0 4) Uogólnienie informacji z ikonografii rozpoznanie zilustrowanego procesu (II 5) rewolucja przemysłowa 1 p. za podanie poprawnej nazwy procesu Znajomość faktografii związanej z przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi (I 4) Anglia/Wielka Brytania 1 p. za podanie poprawnej nazwy państwa C. (0 2) Na podstawie ikonografii wyjaśnienie istoty rozpoznanego procesu (II 7) Proces ten polegał na, np.: uprzemysłowieniu/rozwoju przemysłu/powstawaniu fabryk, zastosowaniu maszyn w produkcji/mechanizacji, (masowym) zatrudnianiu w fabrykach robotników, w tym kobiet i dzieci. 2 p. za wyjaśnienie z uwzględnieniem dwóch elementów 1 p. za wyjaśnienie z uwzględnieniem jednego elementu Zadanie 21. (0 3) Tworzenie informacji Sformułowanie wniosków wynikających z porównania przyczyn przegranej Polaków w powstaniach listopadowym i styczniowym (III 1, 2) Przewaga liczebna wojsk zaborców. Różnice w uzbrojeniu Polaków i zaborców. Brak sprzyjającej sytuacji międzynarodowej./brak pomocy państw europejskich. Brak jedności w społeczeństwie polskim/rozbicie polityczne. 3 p. za wskazanie trzech przyczyn wg podanego kryterium 1 p. za każdą poprawną odpowiedź

11 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 11 Zadanie 22. (0 4) Znajomość dziejów Polaków w drugiej połowie XIX w. (I 5) 1. pruskiego 2. Królestwo Polskie 3. polskim 4. niemieckim 4 p. za poprawne uzupełnienie czterech zdań 1 p. za każde poprawne uzupełnienie Zadanie 23. (0 2) Odczytanie informacji ze źródła historycznego i wskazanie przyczyn kolonializmu u schyłku XIX wieku (II 7, II 2) chęć zdobycia nowych rynków zbytu potrzeba likwidacji przeludnienia likwidacja nastrojów niepokoju wśród ludności 2 p. za wskazanie dwóch poprawnych przyczyn ekspansji kolonialnej 1 p. za wskazanie jednej poprawnej przyczyny ekspansji kolonialnej Zadanie 24. (0 4) A. (0 4) Odczytywanie informacji ze źródła statystycznego (II 4, II 7) Stany Zjednoczone 1 p. za podanie właściwej nazwy państwa Odczytywanie informacji ze źródła statystycznego (II 4, II 7) Rosja 1 p. za podanie właściwej nazwy państwa

12 12 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących C. (0 1) Wyjaśnienie przyczyn zjawiska (II 2) Przykłady poprawnej odpowiedzi: Rosja dopiero po reformie włościańskiej (w 1861 r.) weszła w epokę industrializacji i kapitalizmu. Rosja była zapóźniona gospodarczo w II połowie XIX wieku. 1 p. za podanie poprawnej przyczyny D. (0 1) Odczytywanie informacji ze źródła statystycznego (II 4, II 7) Niemcy 1 p. za podanie właściwej nazwy państwa Zadanie 25. (0 1) Rozpoznanie stylu architektonicznego budowli przedstawionej na rysunku (II 6) 3. 1 p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi Zadanie 26. (0 2) Uporządkowanie chronologiczne wydarzeń z XX wieku (II 1) Marsz czarnych koszul na Rzym A Konferencja czterech mocarstw w Monachium B 2 p. za wskazanie dwóch wydarzeń wg podanego kryterium 1 p. za wskazanie jednego wydarzenia wg podanego kryterium Zadanie 27. (0 5) A. (0 2) Odczytanie informacji ze źródła wybieranie informacji według podanego kryterium (II 7) Włączenie Wolnego Miasta Gdańska/Gdańska do III Rzeszy/Niemiec. Utworzenie korytarza przez polskie Pomorze./Połączenie terenów Rzeszy z Prusami Wschodnimi eksterytorialną drogą.

13 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 13 2 p. za poprawne wskazanie dwóch żądań 1 p. za poprawne wskazanie jednego żądania Odczytanie informacji ze źródła (II 7) Przykład poprawnej odpowiedzi: Rząd polski odrzucił żądania niemieckie. 1 p. za podanie stanowiska rządu polskiego C. (0 2) Odczytanie informacji ze źródła wybieranie informacji według podanego kryterium (II 7) Ludność niemiecka w Gdańsku ma zagwarantowane wszelkie swobody. Ludność niemiecka w Gdańsku nie jest prześladowana. Ziemie Pomorza Gdańskiego były zawsze polskie./pomorze Gdańskie to historyczna część państwa polskiego. Korytarz przebiegałby przez tereny polskie. 2 p. za podanie dwóch argumentów ministra Becka 1p. za podanie jednego argumentu ministra Becka Zadanie 28. (0 1) Znajomość postaci związanych z Polskim Państwem Podziemnym (I 6) Tadeusz Bór-Komorowski 1 p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi Zadanie 29. (0 2) Rozpoznanie autora załączonego dzieła sztuki (II 7) Poprawna odpowiedź Picasso [Pablo] 1 p. za podanie nazwiska autora dzieła

14 14 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 1. 1 p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi Zadanie 30. (0 2) Znajomość wydarzeń historycznych i ich symbolicznych przedstawień w sztuce (II 7) Znajomość faktów z okresu II wojny światowej (I 5) 1. Atak Japonii na Pearl Harbor był przyczyną przystąpienia USA do wojny. 3. W bitwie o Anglię brały udział polskie dywizjony myśliwskie i bombowe. 2 p. za wskazanie dwóch właściwych wydarzeń 1 p. za wskazanie jednego właściwego wydarzenia Zadanie 31. (0 3) Znajomość terminów historycznych związanych z dziejami PRL (I 1 4) 1. nacjonalizacja przemysłu 2. centralne zarządzanie 3. kult jednostki 3 p. za trzy poprawne przyporządkowania 1 p. za każde poprawne przyporządkowanie Zadanie 32. (0 2) Na podstawie źródła określenie czasu wydarzenia (II 7) 4. 1 p. za wskazanie poprawnej odpowiedzi Znajomość postaci związanych z dziejami najnowszymi Polski (I 6) Tadeusz Mazowiecki 1 p. za podanie imienia i nazwiska premiera

15 Egzamin maturalny z historii dla niesłyszących 15 Zadanie 33. (0 3) A. (0 2) Usytuowanie wydarzeń w przestrzeni (II 1) Zdający powinien wskazać dwa państwa spośród oznaczonych na mapie literami a, c, e. 2 p. za uzupełnienie zdania wskazanie dwóch właściwych państw 1 p. za uzupełnienie zdania wskazanie jednego właściwego państwa Wyjaśnienie znaczenia wydarzeń (II 1) Przykład poprawnej odpowiedzi: Wystąpienia społeczne jesienią 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej doprowadziły do obalenia ustroju komunistycznego w krajach tej części świata. 1 p. za poprawne wyjaśnienie

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNIK MATURALNY

HISTORIA PORADNIK MATURALNY HISTORIA PORADNIK MATURALNY Książka dostępna w sprzedaży w przystępnych cenach: w wersji elektronicznej na stronach portalu Histmag.org http://histmag.org. w wersji drukowanej na stronach Instytutu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2012. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski

Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym. Gra o przyszłość. Autorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania historii i społeczeństwa na IV etapie edukacyjnym Gra o przyszłość utorzy: Izabela Lankosz, Grzegorz Szymanowski Program nauczania został przygotowany w ramach projektu Kształcenie Pełne

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2010 1 SPIS TREŚCI I. Opis zestawów egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo