Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne II TE- Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej- Technik ekonomista Nowa podstawa programowa- uczeń w wyniku procesu nauczania powinien: PKZ(A.m)(1) 2. określid obszar zainteresowao mikro- i makro ekonomii PKZ(A.m)(1) 3. scharakteryzowad rynek, wskazad jego elementy i funkcje PKZ(A.m)(1) 4. wymienid i scharakteryzowad czynniki kształtujące popyt i podaż PKZ(A.m)(1)5. scharakteryzowad czynniki wpływające na elastycznośd popytu i podaży PKZ(A.m)(1)6. wskazad sposoby i metody mierzenia elastyczności popytu i podaży PKZ(A.m)(1)7. określid rolę ceny w gospodarce rynkowej PKZ(A.m)(1)1. rozróżniad zakres pojęd ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna PKZ(A.m)(1)8. określid krzywą obojętności PKZ(A.m)(1)9. określid znaczenie ceny równowagi rynkowej PKZ(A.m)(1)10. scharakteryzowad stopę substytucji PKZ(A.m)(1)11. wskazad konsekwencje niezachowania równowagi gospodarczej PKZ(A.m)(1)12. wyjaśnid pojęcia: produkt, inwestycje, oszczędności, inflacja, bezrobocie, równowaga zewnętrzna PKZ(A.m)(1)14. scharakteryzowad efekty gospodarcze PDG(1)1. rozróżnid małe, średnie i duże przedsiębiorstwo PDG(1)2. określid formy własności organizacji: własnośd indywidualna, spółdzielcza, komunalna, paostwowa, spółka prawa cywilnego, różnego rodzaju spółki występujące w kodeksie handlowym i kodeksie cywilnym PDG(1)3. wyjaśnid cele i funkcje przedsiębiorstwa: ekonomiczne, techniczne, społeczne PDG(1)4. określid znaczenie zasobów produkcyjnych, finansów przedsiębiorstwa, produkcji PDG(1)5. scharakteryzowad problem samofinansowania i samodzielności przedsiębiorstwa PDG(1)7. wymienid czynniki wpływające na wybór rodzajów działalności PDG(1)8. wyjaśnid koniecznośd stosowania kryteriów klasyfikowania przedsiębiorstw tj.: wielkośd przedsiębiorstwa, formę własności, rodzaj działalnośd wg PKD, formę prawną PDG(1)9. scharakteryzowad pojęcie konkurencji i wyjaśnid jej znaczenie PDG(1)10. wskazad współzależności działających na rynku podmiotów PDG(1)11. scharakteryzowad krajowy obrót towarowy PDG(1)12. wskazad elementy obrotu pieniężnego PDG(1)13. określid czynniki zagrożeo i szans przedsiębiorstwa

2 PODSTAWY EKONOMII PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PDG(4)1. wymienid przedsiębiorstwa i instytucje występujące w działalności i powiązania między nimi PDG(4)2. zidentyfikowad przedsiębiorstwa działające na równych szczeblach działalności PDG(4)3. scharakteryzowad różne rodzaje działalności, szczególnie produkcyjną, handlową, budowlaną i usługową PDG(4)4. określid elementy bezpośredniego i pośredniego otoczenia PDG(4)5. wskazad czynniki stymulujące rozwój poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej PP PDG(4)6. określid schemat powiązao organizacyjnych, technicznych i innych przedsiębiorstw tej samej branży i przedsiębiorstw spoza branży PDG(4)7. wyjaśnid powody powstawania związków organizacyjnych przedsiębiorstw PP C PDG(4)8. scharakteryzowad zasady współpracy i współdziałania przedsiębiorstw PDG(4)9. wyjaśnid formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw P C PDG(4)10. określid cele i skutki powiązao kooperacyjnych P C PDG(4)11. zidentyfikowad sytuację prawną i ekonomiczną firmy w przypadku koncentracji przedsiębiorstw PP D PDG(5)1. dokonad analizy działalności na rynku PDG(5)2. określid czynniki działalności firmy na rynku konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu, duopolu PDG(5)3. określid elementy stymulujące działalnośd przedsiębiorstwa: zasoby produkcyjne, finanse przedsiębiorstwa, rodzaj produkcji, produkcja w długim okresie, struktura produkcji, system produkcji wyrobów, koszty własne produkcji, koszty okazji, krótkookresowa analiza kosztów, wybór nakładów, próg rentowności, ocena wyników przedsiębiorstwa PDG(5)4. dokonad analizy kosztów produkcji firm działających w branży P C PDG(5)5. sporządzid analizę SWOT PP D PDG(5)6. dokonad analizy wyników, współczynników koncentracji P C PDG(6)1. wyjaśnid cele konsorcjum, kartelu i syndykatu P B PDG(6)2. zidentyfikowad procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach PDG(6)4. zaplanowad wspólne przedsięwzięcia dotyczące promowania na rynku PP D PDG(6)5. określid zakres i pola współpracy P C PDG(6)6. scharakteryzowad cechy grup kapitałowych P C PDG(6)7. wskazad typy holdingów P B PDG(6)8. obliczyd wartośd bieżącą projektu inwestycyjnego PDG (11)1. zidentyfikowad składniki kosztów i przychodów w działalności; P C PDG (11) 2. określid wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy; PP D PDG (11) 3. wskazywad możliwości optymalizowania kosztów prowadzonej działalności; PP D

3 A.35.1(2)1. scharakteryzowad obowiązki przedsiębiorcy wynikające z podejmowania działalności gospodarczej PP C A.35.1(2)2. określid działania paostwa sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości A.35.1(2)3. wyjaśnid różnorodne zadania przedsiębiorcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej P C A.35.1(2)4. wskazad przepisy prawa dotyczące pomocy publicznej (krajowego i wspólnotowego) P B A.35.1(2)5. scharakteryzowad formy i rodzaje pomocy publicznej P B A.35.1(2)6. wyjaśnid rolę paostwa w ochronie własności, umów i konkurencji P C A.35.1(2)7. scharakteryzowad role organów administracji samorządowej P C A.35.1(2)8. określid rolę i zadania systemu ubezpieczeo P B A.35.1(2)9. scharakteryzowad rolę i zadania KRS i rejestru podmiotów gospodarczych P C A.35.1(2)10. określid rolę i zadania banków komercyjnych P C A.35.1(2)11. wyjaśnid role: banku centralnego, rządu, systemu fiskalnego w gospodarce P C A.35.1(3)1. określid wady i zalety poszczególnych form działalności A.35.1(3)2. określid przydatnośd form organizacyjno-prawnych do rodzaju działalności P C A.35.1(3)3. określid kompetencje organów podmiotu gospodarczego P C A.35.1(3)4. wskazad elementy systemu ochrony konkurencji P C A.35.1(3)5. wskazad przepisy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję P B A.35.1(3)6. wskazad przepisy dotyczące naruszenia interesu konsumentów P B A.35.1(3)7. wyjaśnid przepisy karne dotyczące stosowania praktyk antykonkurencyjnych i nieuczciwych praktyk rynkowych P C A35.3(1)1. wymienid i scharakteryzowad przesłanki determinujące koniecznośd planowania P C A35.3(1)2. określid rolę planowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem A35.3(1)3. wskazad główne cele planowania A35.3(1)4. scharakteryzowad cechy dobrego planu P B A35.3(1)5. dokonad podziału planów w oparciu o różne kryteria (przedmiotowe i podmiotowe) P B A35.3(1)6. wyjaśnid znaczenie powiązao pomiędzy różnymi rodzajami planów P C A35.3(2)1. wymienid i scharakteryzowad podstawowe zasady planowania P C A35.3(2)2. określid etapy procesu planowania P B A35.3(2)3. wymienid podstawowe metody planowania i prognozowania P B A35.3(2)4. określid pojęcia przedmiotu i podmiotu planowania P B A35.3(2)5. określid warunki skutecznego planowania P B A35.3(2)6. dostosowad zasady i metody planowania do potrzeb P C A35.3(3)1. wyjaśnid znaczenie biznesplanu P B

4 A35.3(3)2. określid cele sporządzania biznesplanu P C A35.3(3)3. wymienid elementy składowe konstrukcji biznesplanu P C A35.3(3)4. scharakteryzowad treści poszczególnych elementów biznesplanu PODSTAWY PRAWA PDG(2)2. stosowad przepisy prawa podatkowego, P B PDG(2)3. określid konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i prawa autorskiego PP C PDG(2)4. scharakteryzowad podstawowe zasady prawa pracy P C PDG(2)5. wyjaśnid odpowiedzialnośd porządkową i materialną pracowników; P C PDG(2)6. określid zakres działania prawa ubezpieczeniowego P C PDG(2)7. wskazad okoliczności powstawania zobowiązao podatkowych P C PDG(2)8. wyjaśnid odpowiedzialnośd majątkową za zobowiązania podatkowe P B PDG(2)9. scharakteryzowad uproszczone formy opodatkowania P C PDG(2)10. określid źródła powstawania obowiązku podatkowego P C PDG(2)11. przedstawid organy uczestniczące w postępowaniu podatkowym P C PDG(2)12. scharakteryzowad obowiązki podatkowe przedsiębiorców P B PDG(2)13. określid zakres ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstwa P B PDG(3)1. zidentyfikowad przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej P B PDG(3)2. wyjaśnid podobieostwa i różnice prawa gospodarczego i innych gałęzi prawa PP C PDG(3)3. przewidywad konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej PP C PDG(3)4. korzystad z przepisów dotyczących prowadzenia działalności PDG(2)1. stosowad przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego, PDG(3)5. scharakteryzowad prawa i obowiązki konsumenta, producenta i sprzedawcy P B PDG(3)6. stosowad przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej i zawodowej P C PDG(3)7. określid zasady kredytowania działalności gospodarczej i warunki uzyskania kredytu P C PDG(3)8. określid rolę i znaczenie samorządów gospodarczych P C A.35.1(1)4. określid i sklasyfikowad źródła prawa P C A.35.1(1)5. ocenid sytuację prawną podmiotu stosunku cywilno-prawnego P C A.35.1(1)6. dostosowad odpowiednią formę prawną do czynności prawnych P C A.35.1(1)7. ustalid sposoby nabycia i utraty własności P C A.35.1(1)8. określid prawa i obowiązki właściciela P B

5 A.35.1(1)9. ustalid skutki niewykonania zobowiązao P B A.35.1(1)10. określid źródła prawa administracyjnego P B A.35.1(1)11. scharakteryzowad formy działania administracji P C A.35.1(1)12. określid zasady postępowania administracyjnego P B A.35.1(1)13. określid rolę sądów administracyjnych P B A.35.1(1)14. scharakteryzowad obowiązki przedsiębiorców wynikające z wprowadzania do obrotu towarów i usług PP D A.35.1(1)15. wyjaśnid przepisy dotyczące oznaczania towarów ceną i charakterystyką jakościową P B A.35.1(1)16. scharakteryzowad elementy oceny bezpieczeostwa produktu MARKETING PDG(10)2. przeprowadzid pomiar badao marketingowych PP C PDG(10)3. zaprezentowad wyniki badao marketingowych P B PDG(10)4. zastosowad rezultaty badao marketingowych PP C PDG(10)5. scharakteryzowad podstawowe narzędzia marketingu (produkt, cena, dystrybucja, promocja) P A PDG(10)6. określid związek między narzędziami marketingu a prowadzoną działalnością P A PDG(10)7. wymienid źródła informacji wykorzystywanych w badaniach marketingowych P C PDG(10)8. dobierad działania marketingowe do prowadzonej działalności P C PDG(10)9. opracowad strukturę organizacji marketingu z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności podmiotu gospodarczego PDG(10)11. scharakteryzowad formy organizacji działao marketingowych podmiotu gospodarczego PP D PDG(10)12. analizowad potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badao ankietowych PP D A.35.1(5)13. rozróżnid rodzaje strategii marketingowych P C A.35.1(5)14. określid powiązania między rynkiem a produktem P B A.35.1(5)15. zdefiniowad strategię penetracji rynku, rozwoju produktu, rozwoju rynku, dywersyfikacji P B A.35.1(5)16. określid cele i zadania strategii marketingowej P A A.35.1(5)17. określid sposoby wykorzystania badao marketingowych do tworzenia programu rynkowego OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA BHP(1)2. rozróżnid rodzaje sprzętu przeciwpożarowego i środków gaśniczych P B BHP(1)3. wyjaśnid zadania i zastosowanie ergonomii w działalności gospodarczej P B BHP(1)4. wskazad przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska P C BHP(1)5. wyjaśnid zasady ochrony środowiska P B BHP(1)6. wymienid organy ochrony środowiska P B BHP(1)7.wskazad przepisy dotyczące korzystania z zasobów środowiska, wprowadzania zanieczyszczeo do środowiska,

6 postępowania z odpadami P C BHP(1)8. scharakteryzowad opłaty i sankcje związane z ochroną środowiska P C BHP(1)9. wskazad wpływ eksploatacji zasobów naturalnych na środowisko przyrodnicze PP C BHP(1)10. opracowad instrukcję rozmieszczenia i użytkowania sprzętu przeciwpożarowego PP D BHP(1)11.opracowad instrukcję alarmową PP D BHP(2)1. wskazad instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; P B BHP((2)2. scharakteryzowad zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; P C BHP(2)3. zidentyfikowad podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, P B BHP(2)4. wskazad zadania i kompetencje Paostwowej Inspekcji Pracy P B BHP(2)5. wskazad zadania i kompetencje Paostwowej Inspekcji Sanitarnej P B BHP(3)1. rozpoznad prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy PP C BHP (3)2. rozpoznad obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy P C BHP(3)3. opracowad procedurę postępowania w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy BHP(3)4. opracowad model zarządzania bezpieczeostwem w przedsiębiorstwie PP D BHP(3)5. dokonad oceny ryzyka zawodowego PP C BHP(3)6. zorganizowad pracę w obiektach odpowiadających przepisom bhp i normom P C BHP(3)7. stosowad środki ochrony indywidualnej P C BHP(10)1. powiadomid system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadao zawodowych P C BHP(10)2. zidentyfikowad i zapobiegad zagrożeniom życia i zdrowia w pracy biurowej PP C BHP(10)3. udzielid pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z aktualnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy P C BHP(10)4. określid zadania pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracowników PP D BHP(10)5. zidentyfikowad przepisy dotyczące okresowych szkoleo pracowników w zakresie bhp P C

7

8

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu sprzedawca (ZSP-65-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu sprzedawca L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo