PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ ABC TUTORINGU w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Spis treści CO TO JEST TUTORING?... 3 CZEMU SŁUŻY TUTORING?... 4 TUTORING W PROGRAMIE... 5 CELE TUTORINGU... 6 MODEL PRACY TUTORINGOWEJ... 6 COACHING W PRACY TUTORA... 7 KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI TUTORA-COACHA... 8 BUDOWANIE ZAUFANIA... 8 UWAŻNE SŁUCHANIE... 8 OBSERWACJA ELIMINOWANIE UPRZEDZEO UMIEJĘTNOŚD ZADAWANIA PYTAO NARZĘDZIA PRACY TUTORA-COACHA MODEL ROZMOWY COACHINGOWEJ TECHNIKA WYZNACZANIE CELÓW POKARM FEEDBACK SWOT LITERATURA w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 CO TO JEST TUTORING? Tutoring to innowacyjna metoda dydaktyczno-wychowawcza, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału młodzieży oraz motywowanie jej do samodzielnej pracy. Polega ona na regularnych, indywidualnych spotkaniach tutora z podopiecznym, w ramach których pracują oni wspólnie nad rozwojem potencjału młodej osoby. Tutoring daje to, czego zwykle nie mogą zapewnid masowe systemy edukacji i wychowania: uważnośd na konkretnego wychowanka i możliwośd dostosowania ścieżki rozwoju do jego specyficznej sytuacji. Tutoring jest również znakomitą metodą służącą rozwojowi talentów i mocnych stron. Pierwotnie tutoring był praktykowaną w znanych uczelniach brytyjskich (Oxford, Cambridge) metodą pracy akademickiej profesora ze studentem, gdzie ten pierwszy pomaga temu drugiego zaplanowad rozwój, a następnie wspiera i czuwa nad realizacją planów. Metoda tutoringu zaczęła byd również wykorzystywana w środowiskach nie-akademickich, w organizacjach pozarządowych czy w szkołach na różnych etapach edukacji. Krajowe doświadczenia w zakresie wykorzystania tutoringu pochodzą głównie ze środowisk edukacyjnych różnych szczebli od szkół podstawowych po uczelnie wyższe. Tutoring w Polsce promowany jest jako innowacyjna i skuteczna metoda pracy nauczyciela z uczniem/wykładowcy ze studentem. Jeśli ktoś chce nauczad Johna matematyki, musi znad matematykę i Johna. Staroangielskie przysłowie Tutor to ktoś, kto pracuje w relacji jeden na jeden. Tutor (z łaciny opiekun) potrafi pokierowad integralnym rozwojem młodego człowieka, trafnie rozpoznad jego potencjał, wspólnie wyznaczyd ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzid do wyników jego prac, zmotywowad do długotrwałej współpracy i znajdowad w niej obopólną radośd. 1 1 Kolegium Tutorów, Strefa Wiedzy, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 CZEMU SŁUŻY TUTORING? Celem ogólnym tutoringu (szkolnego) jest wspieranie podopiecznego (ucznia) w rozwoju, prowadzenie go do mądrości i dojrzałości. Cele szczegółowe tutoringu to: lepsze poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych talentów, uzdolnieo, mocnych stron i praca na nich, kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego), nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych w szkole i poza nią. Aby zrealizowad te cele potrzeba na to czasu, uwagi i regularności między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod edukacyjnych. Tutoring pomaga łączyd proces dydaktyczny z procesem wychowawczym dzięki temu, że oferuje czas i miejsce na to, aby podopieczny mógł porozmawiad nie tylko o swoich sukcesach, ale i problemach w szkole, o swoich planach i marzeniach na przyszłośd. JAK TUTORING JEST REALIZOWANY? Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, tzw. tutoriale, odbywające się co najmniej raz w miesiącu (od 15 do 45 min.). Rozmowy z wychowankiem mogą mied miejsce na terenie placówki lub poza nią, w ściśle określonym czasie. Tutoring realizowany w obecnie w polskich szkołach zakłada cztery etapy współpracy: I. Poznanie podopiecznego (jego talentów, mocnych i słabych stron, preferowanych stylów uczenia się, wartości, planów życiowych), II. III. Wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych w osiągnięciu których pomocny może byd tutor i zaplanowanie działao zmierzających do ich osiągnięcia, Realizację przyjętego planu współpracy, IV. Podsumowanie efektów współpracy tutorskiej. 2 2 Kolegium Tutorów, Strefa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 TUTORING W PROGRAMIE Tutoring w Podręczniku Świat dobre przyszłości jest autorską i innowacyjną metodą wsparcia wychowanków domów dziecka, którzy ukooczyli 15 rok życia. W rolę tutorów wcielają się wychowawcy placówek którzy, inaczej niż ma to miejsce w obecnym systemie, pracują z podopiecznym indywidualnie. Model pracy indywidualnej tutora oraz wychowanka jest inny od tych stosowanych przez szkoły czy uczelnie wyższe. Tutoring w placówkach domów dziecka opiera się bowiem na wykorzystaniu narzędzi coachingowych oraz narzędzi doradztwa zawodowego w celu skutecznego usamodzielniania się wychowanka. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 CELE TUTORINGU Tutoring oraz mentoring zaplanowany w ramach Programu służą realizacji jednego celu wszechstronnego wsparcia młodego człowieka w drodze do jego skutecznego usamodzielnienia się. Cel pracy jest wspólny dla tutorów i mentorów, ale same metody wsparcia różnią zasadniczo modelem relacji z wychowankiem oraz sposobach oddziaływania. Wspólne cele szczegółowe, jakie równocześnie będą realizowali tutorzy i mentorzy to: I. Rozwój kompetencji osobistych wychowanka (kompetencja intrapersonalne), w tym szczególnie samoświadomośd, samoregulacja oraz motywacja wewnętrzna. II. Rozwój kompetencji społecznych wychowanka (kompetencje interpersonalne), w tym empatia, rozpoznawanie sytuacji społecznych oraz sieci powiązao, bezkolizyjne utrzymywanie kontaktów z innymi oraz wykorzystywanie tych umiejętności dla przewodzenia, negocjowania i łagodzenia sporów, współpracy i pracy zespołowej. III. Diagnoza i rozwój kompetencji zawodowych wychowanka (obszar doradztwa zawodowego), w tym analiza predyspozycji zawodowych oraz ich rozwój służący wyborze właściwej ścieżki kariery zawodowej. MODEL PRACY TUTORINGOWEJ Tutorzy prowadzą indywidualne sesje z wychowankami minimum 2 godziny na tydzieo. Dni spotkao powinny byd stałe, ustalane z góry (np. każdy pierwszy wtorek tygodnia) lub uzgadniane z sesji na sesję. Miejsce spotkao Tutor uzgadnia z dyrektorem swojej placówki. W trakcie sesji powinien byd zachowany pełny komfort oraz ciągłośd pracy. Tutor powinien również porozumied się innymi wychowawcami placówki, którzy w tym sesji zaopiekują się pozostałymi dziedmi i młodzieżą z grupy Tutora. W trakcie sesji tutorzy korzystają z zestawu narzędzi zebranych w Scenariuszach sesji dla Tutorów. Między sesjami wychowankowie mogą otrzymywad różne zadania od Tutorów, które wspierad będą zastosowanie szerzonej wiedzy, umiejętności oraz postaw praktyce. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 COACHING W PRACY TUTORA Termin coach pochodzi od średniowiecznego angielskiego słowa coche oznaczającego powóz. W rzeczywistości słowo to nadal posiada takie znaczenie - jest to inaczej mówiąc wehikuł przenoszący grupę ludzi z danego punktu wyjścia do miejsca przeznaczenia. Pojęcie coachingu w sensie edukacyjnym wywodzi się z koncepcji, że nauczyciel nie inaczej tylko transportuje - studenta przez egzaminy. Najczęstszym jednak rozumieniem tego słowa jest osoba (coach ) zajmująca się trenowaniem zawodników i układaniem strategii dla zespołów sportowych. W ciągu ostatnich kilku lat coaching znalazł zastosowanie z takim samym powodzeniem jak w sporcie, również w innych dziedzinach. Obecnośd coachów w biznesie, ale również i w prywatnym życiu ludzi, stała się wręcz oczywista. Szerokie zastosowanie tego podejścia jest opisane w książce Timothy Gallevey'a -The Inner Game of Tenis- wydanej w latach '70. Mimo, że Gallevey był coachem tenisa, stosował pomysły mające swe źródło w sporcie w znacznie szerszym zakresie tak, że znajdowały one uniwersalne odniesienia. Gallevey podtrzymał najlepszy aspekt coachingu sportowego: pomoc w osiąganiu najlepszych rezultatów nie używając ocen i osądów. Jego koncepcja zakłada, iż prawdziwymi przeciwnikami nie są sportowi współzawodnicy, ale własne ograniczenia i słabości. Gra wewnętrzna polega na przezwyciężeniu nawyków umysłowych, które powstrzymują osiąganie najlepszych rezultatów. W ogólnym ujęciu coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadao w możliwie skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeo w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwienie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. 3 Coaching koncentruje się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów nie na rozwiązywaniu problemów jak to ma miejsce w terapii czy poradnictwie. 3 R. Dilts, Od przewodnika do inspiratora, Warszaw 2006 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI TUTORA-COACHA Jako tutor pracujący metodami coacha powinieneś posiadad kilka niezbędnych umiejętności, które pomogą Ci odnosid sukcesy w tej roli. Są to przede wszystkim tzw. umiejętności miękkie, jak np.: umiejętnośd budowania relacji, wysoki stopieo komunikatywności, umiejętnośd zadawania pytao, udzielania informacji zwrotnych, ale też bycie otwartym na otrzymywanie informacji zwrotnej, umiejętnośd aktywnego słuchania, wpływania na innych i motywowania. Ważną kompetencją tutora-coacha jest umiejętnośd obserwowania i myślenia analitycznego, która pozwala trafnie interpretowad zaistniałe sytuacje. Ustawiczne samokształcenie jest niezbędnym warunkiem tego, abyś mógł uczyd innych. BUDOWANIE ZAUFANIA Podstawą nawiązania odpowiedniej relacji w tutoringu jest zdobycie wzajemnego zaufania oraz szacunku. Podopieczny powinien czud się swobodnie podczas rozmowy z tutorem, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie szczerze mówid o swoich trudnościach i przeżyciach. Tutor natomiast powinien byd prawdziwie zainteresowany wypowiedziami mówiącego oraz wykazywad chęd i gotowośd do udzielenia mu odpowiedniej pomocy. Relacja w tutoringu nie jest partnerska, jak to miejsce w coachingu, niemniej tutorowi nie wolno przejawiad wyższości, krytykowad mówiącego ani manifestowad swojej wiedzy. Tylko przyjazne nastawienie, wyrozumiałośd, unikanie osądzania oraz troska sprowokują podopiecznego do głębszych przemyśleo i konstruktywnych wniosków, które doprowadzą do podjęcia odpowiednich działao. UWAŻNE SŁUCHANIE Pierwszym krokiem na drodze do skutecznej komunikacji jest umiejętnośd słuchania. Podobnie jak każda inna zdolnośd wymaga ona ciężkiej pracy oraz samodyscypliny. Większośd z nas wypowiada się w tempie ok. 125 słów na minutę. Myślenie natomiast odbywa się czterokrotnie szybciej, co oznacza, że słuchając innych mamy więcej czasu i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 dlatego też, dośd często dekoncentrujemy się podczas rozmowy. Zapewne każdy przeżył taką sytuację, kiedy to słuchając czyjejś wypowiedzi, chwilowo wyłączył się, po czym nagle powrócił i prosił rozmówcę o powtórzenie części wypowiedzi. Zazwyczaj w takich sytuacjach czujemy się skrępowani i obawiamy się, aby osoba mówiąca nie poczuła się urażona naszym brakiem zaangażowania i zainteresowania rozmową. Dlatego też, warto postarad się szybkośd myślenia wykorzystad z pożytkiem dla nas. W wolnym czasie możemy sprawdzad rozumienie przekazu, podsumowywad to, co zostało powiedziane oraz w razie potrzeby sformułowad dodatkowe pytania. Tutoring w dużej mierze opiera się na poznawaniu potrzeb podopiecznego, jego pomysłów oraz uczud, dlatego tak ważna jest umiejętnośd koncentrowania się na jego wypowiedziach, bardzo często przez długi czas. Brak tej zdolności może spowodowad, że nie będziemy w stanie wychwycid wszystkich aspektów, które zostały wypowiedziane, co jednocześnie będzie miało negatywny wpływ na jakośd naszych relacji z wychowankiem. W związku z tym należy nauczyd się czytad między wierszami, np., jeśli rozmówca mówi głównym powodem jest... może to oznaczad, że istnieją inne powody. Tylko aktywne słuchanie umożliwi wychwycenie tego, co nie zostało wypowiedziane. Niezwykle istotny jest również sam sposób udzielania odpowiedzi czy zadawania pytao. Na przykład ton głosu może stanowid nawet 1/3 przekazu. Wnikliwy słuchacz powinien zwracad uwagę na akcentowanie słów, płynnośd wypowiedzi lub jej brak, a także emocje ujawniane przez język. Jako dobry słuchacz pamiętaj o: Wydawaniu dźwięków świadczących o tym, że słuchasz. Świadomości własnych emocji słuchaj uważnie nawet, jeśli się nie zgadzasz. Stosowaniu techniki ciszy poczekaj chwilę zanim odpowiesz, aby pokazad, że musisz przemyśled chwilę, co usłyszałeś. Nieuleganiu uprzedzeniom. Zachowaniu otwartego umysłu nie oceniaj innych, wstrzymaj się z pochopnym wyciąganiem wniosków. Pamiętaj o tym, że inni ludzie mogą mied inny punkt widzenia niż Ty. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 Koncentracji na priorytetach, staraj się dotrzed do sedna wypowiedzi. Empatii wyczuwaj nastroje, obserwuj mowę ciała. O podsumowywaniu wypowiedzi, by sprawdzid czy dobrze wszystko zrozumiałeś. Aktywne słuchanie w coachingu oznacza słuchanie na tzw. 200% - słucha się wyłącznie wypowiedzi osoby mówiącej a nie własnych myśli. Tutor, pracując metodami coachingowymi musi również nauczyd się tego sposobu słuchania. OBSERWACJA Obserwowaniu poświęca się często znacznie więcej uwagi niż słuchaniu. Ten sam przedmiot pokazany kliku różnym osobom może byd opisany zupełnie inaczej przez każdą z nich. Jest to przykład na to jak wiele może byd odmiennych, a nawet sprzecznych interpretacji jednego obrazu. Dzieje się tak, ponieważ komunikaty odbierane za pośrednictwem zmysłów: wzroku i słuchu są stymulowane przez nasze osobiste pragnienia, wartości, uprzedzenia, założenia oraz oczekiwania. W związku z tym, że tutorowie bardzo często odwołują się do umiejętności obserwowania i słuchania, sami powinni je opanowad i efektywnie się nimi posługiwad. ELIMINOWANIE UPRZEDZEO Stereotypy to zjawisko szeroko rozpowszechnione, obecne niestety we wszystkich kulturach świata. Kieruje się nimi większośd z nas, przyznając się do tego mniej lub bardziej jawnie. Bardzo często spotykane są opinie o tym, że osoby noszące okulary są mądrzejsze, a blondynki są mniej inteligentne niż brunetki. Tego typu przekonania są zazwyczaj błędne oraz krzywdzące. Chod nie znajdują one potwierdzenia w rzeczywistości, bardzo trudno jest nam się ich pozbyd. Zarówno szablonowe myślenie, jak i po prostu pierwsze wrażenie bardzo silnie wpływają na ocenę drugiego człowieka. Stanowi to dla nas duże zagrożenie, ponieważ aby dokonad obiektywnej oceny, należy stale obserwowad i słuchad przez całą sesję, jednocześnie zapominając o nadawaniu etykietek na podstawie pozornych cech. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 UMIEJĘTNOŚD ZADAWANIA PYTAO Dobry tutor powinien byd świadomy tego, że jego głównym celem jest pomoc podopiecznemu. Aby jednak tego dokonad, niezbędne jest zadawanie pytao. Sposób ich formułowania jest niezwykle istotny, ponieważ jeśli nie zadamy właściwego pytanie, to nie otrzymamy właściwej odpowiedzi. Niezręczne czy nieodpowiednie pytania mogą wywoład niepotrzebne napięcie i stad się poważną barierą w nawiązaniu kontaktu. W związku z tym, że zadawanie pytao to kluczowy sposób zbierania informacji powinniśmy stosowad pytania otwarte, które wymagają opisowej odpowiedzi. Na pytania zamknięte uzyskujemy odpowiedź tak lub nie, a to nie prowadzi do rozwinięcia rozmowy, chociaż może byd przydatne w ustaleniu kluczowych faktów. Używanie takich sformułowao jak np. powiedz mi coś więcej na ten temat w trakcie sesji tutoringowej jest niezbędne, aby móc poznad potrzeby naszego partnera. Istnieje wiele typów pytao, których nie należy zadawad podopiecznemu: o bardzo rozbudowane istnieje wówczas duże prawdopodobieostwo, że zostaną źle zrozumiane, o naprowadzające lub zawierające odpowiedź sugerują nasze własne zdanie na dany temat, o złożone, czyli kilka pytao mieszczących się w jednym zdaniu wychowanek zacznie wówczas od odpowiedzi najłatwiejszej, a będzie unikad trudniejszej, na której bardziej nam zależy, o podchwytliwe mogą osłabiad motywację i wywoływad niechęd rozmówcy. Przykłady pytao i stwierdzeo, których powinniśmy unikad w trakcie sesji: Nie mogę uwierzyd, że zachowałeś się w ten sposób? Opanuj się. To jasne, że nie jest to właściwe zachowanie. Sądzę, że robiąc to nie miałeś racji Dlaczego to zrobiłeś..? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 Miałem ten sam problem, więc pozwól, że przedstawię Ci moje wnioski Pozwól, że powiem Ci gdzie popełniłeś błąd Wiem dokładnie, przez co przechodzisz. Jestem tu, żeby Ci pomóc i nic, co zostanie tutaj powiedziane nie wyjdzie poza ten pokój. Zaufaj mi. Przykłady dobrych pytao, stwierdzeo w trakcie sesji: Co czujesz myśląc o tym? Czy mógłbyś powiedzied mi coś więcej na ten temat Jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz w tej sytuacji? Pozwól, że podsumuję najważniejsze kwestie popraw mnie, jeśli się mylę Do kiedy chciałbyś to osiągnąd? Kiedy zamierzasz to zrobid? Jak możesz to zrobid lepiej następnym razem? Czy możemy ustalid termin kolejnego spotkania, aby przedyskutowad to, co osiągnąłeś? O czym to świadczy? Skąd to wiesz? W jaki sposób możesz to osiągnąd? Jakie korzyści będą z? Czy sądzisz, że potrafisz to zrobid? Jaki wpływ miałoby to na innych? Jakie byłyby konsekwencje? Co wydaje Ci się ważne? Czy sądzisz, że w tej sytuacji mógłbyś zrobid coś innego? O jakich rozwiązaniach myślisz? Jak się w tym widzisz? Czy widzisz siebie w takiej roli? Co wydaje Ci się ważne? Jakich innych działao możesz się podjąd? Czego Ty oczekujesz od tej sesji coachingowej? Jakie uczucia są z tym związane? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12

13 Co Ty chciałbyś zrobid? Czy jeszcze ktoś będzie z Tobą nad tym pracował? Jakie opcje wydają Ci się dostępne? 4 Tutor powinien wspierad podopiecznego w rozwoju głównie poprzez zadawanie pytao i wywoływanie refleksji. W tym obszarze należy pamiętad o NIE rozpoczynaniu pytao słowem dlaczego, które wywołuje potrzebę tłumaczenia się oraz powoduje wrażenie winy. Zamiast tego rozpoczynaj pytania na przykład od słów: w jakim celu, z jakiego powodu, co się wydarzyło, jak oceniasz swoje zachowanie, co było przyczyną Twojego zachowania? NARZĘDZIA PRACY TUTORA-COACHA Jednym z kluczowych pozytywów zauważanych i docenianych przez osoby korzystające z coachingu jest czuwanie coacha nad utrzymaniem obranego przez klienta na początku rozmowy kierunku. Jest to podobne do utrzymywania statku na wyznaczonym kursie i w efekcie gwarantuje osiągnięcie celów sesji. Coachowie osiągają taki rezultat dzięki stosowaniu konkretnego modelu rozmowy coachingowej. W innowacyjnym tutoringu posługujemy się sprawdzonym Modelem GROW. Tutor pomaga podopiecznemu osiągnąd określone cele od rozwoju danej kompetencji po zdobycie kwalifikacji wymaganych w nadym zawodzie. Połowa sukcesu w realizacji celów to jego właściwe określenie. Dlatego też w opracowaniu umieszczono narzędzie skutecznego wyznaczanie celów pod nazwą POKARM. Jednym z warunków skutecznego wsparcia jest przekazywanie wychowankowi regularnych informacji zwrotnych przez tutora. W narzędziach pracy tutora-coach znalazł się opis zasad przekazywania informacji zwrotnych pod nazwą FEEDBACK. Analiza SWOT, zaproponowana jako kolejne narzędzie pracy tutora, jest techniką syntezy, służącą porządkowaniu informacji. W tutoringu stosowana może byd stosowana do analizy 4 Materiały szkoleniowe, Coaching, Europejski Instytut Psychologii Biznesu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13

14 wewnętrznego i zewnętrznego środowiska podopiecznego w trakcie planowania przez niego działao rozwojowych. MODEL ROZMOWY COACHINGOWEJ Model GROW pozwól dojrzewad swoim decyzjom to jedne ze sposobów organizacji rozmowy coachingowej. Jest to najbardziej znany i najczęściej stosowany model sesji. Model GROW składa się z 4 etapów: GOAL REALITY OPTIONS WRAP UP cel rzeczywistośd opcje zobowiązanie koocowe Poniższa tabela zawiera Model GROW połączony z dwiema niezależnymi technikami: ustalania celów POKARM oraz diagnozą zasobów FIES. Model przedstawiony w tabeli jest nieocenionym narzędziem w prowadzeniu sesji tutoringowej, bowiem zawiera szereg gotowych pytao do każdego z etapów rozmowy. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 MODEL ROZMOWY COACHINGOWEJ I etap rozmowy CEL A) Pytania otwierające coach pomaga klientowi ogólnie określid cel do osiągnięcia Jakim zagadnieniem chciałbyś się dzisiaj zająd? Jaki jest Twój cel na dzisiejszą sesję? Co chciałbyś osiągnąd podczas tej rozmowy? Czy zagadnienia, o których będziemy dzisiaj rozmawiad są związane z Twoim długoterminowym celem? Czego chcesz? A jak chciałabyś, aby było? Jaka jest twoja wizja samego siebie? Jaka jest twoja wizja kultury, ludzi, relacji, wartości, zasad? Jaka jest twoja wizja infrastruktury, systemów, finansów, urządzeo, budynków itd.? O czym marzysz? Czego pragniesz? Jakiego oczekujesz wyniku? Co chcesz osiągnąd? Kim się stajesz? Jakie jest twoje idealne ja? Co jest dla ciebie ważne? B) Pytania skanujące cel coach pomaga określid cel wg metodyki POKARM Pozytywny tylko to, czego klient chce mied więcej Opisany co to znaczy dla klienta np. dobra praca Konkretny nawet dziecko będzie w stanie zrozumied cel klienta Czego pragniesz? Czego chcesz? Nie chcesz byd biedny. To ile chcesz mied pieniędzy? Powiedziałeś już czego nie chcesz. To w takim razie jak chcesz, aby było? Tego chcesz uniknąd. A co wobec tego chcesz osiągnąd? Tego nie chcesz, o czym powiedziałeś. To czego chcesz? Nie chcesz byd tak zestresowany. To w takim razie jakie chcesz byd? Co to znaczy dobra praca? Jak według Ciebie wygląda dobra praca? Jak to jest, kiedy jesteś dobrze traktowany? Jakiego efektu oczekujesz? Jakbyś się chciał czud? Opisz swoje samopoczucie, kiedy jesteś z siebie zadowolony? Szczęśliwa rodzina jak to wg Ciebie wygląda? Praca dająca satysfakcję to znaczy jaka praca? Opisz ją w dowolny sposób. Wyobraź sobie, że jesteś w swojej idealnej pracy jak to wygląda? Co jest wokół Ciebie? Jaki Ty jesteś? Co konkretnie masz na myśli? Co dla Ciebie znaczy xyz? Co przez to rozumiesz? Po czym poznasz, że to jest to, czego chcesz? Czym dla Ciebie jest bogactwo? Jak sobie konkretnie wyobrażasz lepsze relacje? Jak byś to opisał w 2 zdaniach? W jakiem czasie chcesz to osiągnąd? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15

16 Ambitny cel musi byd dla klienta wyzwaniem Realny cel musi byd zależny od klienta Mierzalny skąd klient będzie wiedział, że osiągnął cel Ile czasu dajesz sobie na to? Do kiedy chcesz to zrobid? Kiedy to zrobisz? Ile? Kto? Gdzie? W jakim zakresie? Do jakiego stopnia (poziomu)? Jesteś w stanie zrobid to w wyznaczonym czasie? Jaki nakład pracy jest potrzebny? Czy to zależy od Ciebie? Czy to jest coś, na czym Ci naprawdę zależy? Czy to da Ci satysfakcje? Jak oceniasz poziom swoich umiejętności wobec wyznaczonego celu? W skali od 0 do 100. Co czujesz myśląc o tym celu? Na ile oceniasz swoją determinację w realizacji celu? 100% to absolutnie pełna determinacja. Czy to, czym dzisiaj dysponujesz jest wystarczające, by to zrobid? Kto może Ci w tym pomóc? Po czym poznasz, że Ci się udało? Jak to zauważysz? Jak się będziesz czuł, kiedy to osiągniesz? To ile będzie miał na koncie? Jak się dowiesz, że osiągnęłaś to, co chciałeś? Jakie będę widoczne efekty tego, że Ci się udało? Co się musi wydarzyd, byś uznał, ze Ci się udało? C) Pytania o wartości coach pomaga ujawnid korzyści, jakie klient będzie miał z osiągnięcia celu Co będziesz miał dzięki temu, że osiągniesz cel? Co jeszcze? A jak będziesz to miał, to co Ci to da? A jak już to osiągniesz, to co będziesz z tego miał dla siebie? Wyobraź sobie, że to osiągnęłaś. Co dzięki temu zyskałeś Co będziesz miała dzięki temu, że osiągniesz cel? Co dzięki temu zyskasz? Co ci da osiągnięcie tego celu? Co z tego będzie dla Ciebie? Co dzięki temu ważnego dla siebie osiągniesz? D) Pytania o ekologię celu (opcjonalnie) coach pomaga klientowi określid konsekwencje realizacji celu Jak praca etatowa wpłynie na życie rodzinne? Jakie będą konsekwencje dla rodziny z tego, że zmienicie miejsce zamieszkania? Chcesz stad się bardziej asertywny jakich reakcji ze strony rodziny możesz się spodziewad? Powiedziałeś, że aby zrealizowad swój cel musisz delegowad swoje obowiązki domowe na dzieci. Jakie to może mied skutki? Chcesz założyd działalnośd gospodarczą i zdajesz sobie sprawę z koniecznych nakładów. Jakie ryzyka widzisz w życiu rodzinnym? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16

17 II etap rozmowy coachingowej RZECZYWISTOŚD A) Pytania otwierające coach pomaga klientowi określid prawdziwą dzisiejszą rzeczywistośd Co jest tutaj teraz? Jakie to teraz jest? Co sprawia, że to takie jest? Z czym musisz pracowad? Gdzie jesteś teraz? Kim jesteś teraz? Czego próbowałeś? Co na pewno o tym wiesz? Co tylko zgadujesz? Co przypuszczasz? Co jest w tym trudnego? Czego unikasz? Czemu się opierasz? B) Pytania o zasoby coach pomaga określid zasoby, jakimi już dysponuje klient Zasoby fizyczne Pieniądze Czas Sprzęt / wyposażenie Budynki, nieruchomości Produkty Pojazdy Ciało, zdrowie inne Zasoby intelektualne Wiedza i uczenie się Umiejętności Wyobraźnia Własnośd intelektualna Inne Zasoby emocjonalne Emocje Wpływ gdzie są pieniądze na to, czego potrzebujesz? Ile pieniędzy możesz dzisiaj wydad? Ile czasu masz dzisiaj? Gdzie jest czas ukryty? Jak wiele czasu dzisiaj temu poświęcasz? Jakimi narzędziami dysponujesz? Kto ma nadwyżkę togo, czego Ty potrzebujesz? Jakie są najlepsze materiały do tego, czego potrzebujesz? Jakie produkty już wiesz, jak stworzyd? Jakie pojazdy możliwości przewozowe masz teraz? Jakim teraz lokalem dysponujesz? Jaki jest Twój aktualny stan zdrowia? Na czym możesz w stosunku do siebie polegad w odniesieniu do stanu zdrowia? Jakie inne materialne/ fizyczne zasoby masz, które mogą byd przydatne? Co z tego, co już wiesz, może Ci pomóc? Czego potrzebujesz się nauczyd? Kto ma informacje lub umiejętności, które Ci pomogą? Uwierz przez chwilę, że to, co chcesz stworzyd już się stało. Udawaj, że jesteś swoim przyszłym ja. daj swojemu obecnemu ja radę, jaka jest najlepsza droga do osiągnięcia celu. Jakie prawa autorskie, patenty czy procesy posiadasz? Jakie jeszcze intelektualne zasoby dostrzegasz? Jakie są Twoje uczucia teraz? Jakie dzisiaj odczuwasz emocje? Co jest Twoją siłą emocjonalną? W jaki sposób te emocje mogą Ci pomóc? Czego się obawiasz? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17

18 Zasoby społeczne Mentorzy, nauczyciele Sprzymierzeocy, przyjaciele Znajomości Sieci kontaktów Rynki, klienci Dostawcy Wykonawcy, partnerzy Współpracownicy Inne Czego jesteś pewien? Jak możesz się zainspirowad? Jak możesz utrzymad motywację? Kiedy emocje przejmują nad Tobą kontrolę? Czym najlepiej wywierasz wpływ na rzeczywistośd? W jakich okolicznościach jesteś najbardziej przekonujący? Co czyni Cię atrakcyjnym dla innych? Kto może nauczyd Cię tego co potrzebujesz wiedzied? Kto przeszedł tę drogę przed Tobą, kto może Cię poprowadzid? Kogo znasz, kto to robi naprawdę dobrze? Kto Cię inspiruje? Kto jest Twoim naturalnym sprzymierzeocem? Kto chce niektórych tych samych rzeczy co Ty? Kogo znasz? Jak może Ci pomóc? Co jest Twoim rynkiem? Kim są Twoi klienci? Kim są Twoi zwolennicy? Czego chcą? Kim są Twoi najlepsi partnerzy? Kim są Twoi współpracownicy? Jakie masz relacje z ludźmi, którzy mogą Ci pomóc? III etap rozmowy coachingowej OPCJE A) Pytania otwierające coach pomaga klientowi określid możliwe drogi dojścia do celu Co mógłbyś zrobid? Jak możesz dostad się tam, dokąd idziesz? Gdybyś nie bał się porażki, czego mógłbyś spróbowad? Jak mógłbyś poprosid kogokolwiek o pomoc? Jaki jest pierwszy krok? Jak to rozumiesz? Czego mógłbyś użyd z tego, co już masz? Co powinieneś przestad robid aby mied na to więcej czasu? Jakich przekonao potrzebujesz? Jaka jest najprostsza rzecz, jaką możesz zrobid? Jaka jest najtrudniejsza rzecz, jaką możesz zrobid? Jaka jest najbardziej efektywna rzecz, jaką możesz zrobid? B) Pytania o wybór opcji coach pomaga klientowi określid drogę, która będzie dla niego najlepsza Powiedziałeś, że możesz to zrobid w sposób A, B, C i D. który z nich jest dla Ciebie najlepszy? Która z wymienionych opcji jest dla Ciebie dostępna? Którą z wymienionych dróg wybierasz? Która opcja będzie najbardziej efektywna dla Ciebie? Z którą z tych opcji chcesz się zmierzyd? w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18

19 ZOBOWIĄZANIA KOOCOWE Zadania między sesjami coach daje klientowi zadania, które pomogą mu osiągnąd cel Bezpośrednie wprost, by klient przeczytał jakąś książkę, poszedł na szkolenie, napisał swoje cele, napisał plan działania na tydzień itd. Pośrednie (metaforyczne) np. klient ma trudność w relacjach więc prosisz go o zrobienie ankiety u konkretnej liczby osób klient koncentruje się na wypełnianiu ankiet a chodzi o to, by nawiązywał relacje z osobami IV etap rozmowy coachingowej Prowokacyjne (przerysowane) ankietowanymi. pokazują paradoksy w myśleniu, np. klient boi się zmian zadanie: ubierz się w strój, którego normalnie nigdy byś nie nałożył TECHNIKA WYZNACZANIE CELÓW POKARM Prawidłowo wyznaczane cele do realizacji to połowa sukcesu. Technika POKARM pozwala skonstruowad cele w taki sposób, aby były przyswajane przez świadomośd oraz podświadomośd. Dodatkowo pozwala dokonad automatycznej wizualizacji celu z uwagi na koniecznośd obrazowego określania dążenia. CELE POWINNY BYD JAK POKARM: P Pozytywny (tylko to, czego klient chce mied więcej) O Opisany (co to znaczy dla klienta np. dobra praca) K Konkretny (nawet dziecko zrozumie cel klienta) A Ambitny (musi byd dla klienta wyzwaniem) R Realny (musi byd zależny od klienta) M Mierzalny (skąd klient będzie wiedział, że osiągnął cel) Pytając podopiecznego o jego dążenia wykonaj skanowanie celu, czyli zadawaj pytania tak, aby cel spełniał kryteria opisane powyżej. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19

20 FEEDBACK Na metaforycznym poziomie Feedback, czyli dawanie informacji zwrotnej ma związek z karmieniem. Karmienie informacjami zwrotnymi jest po to, by ktoś się rozwijał, rósł, dojrzewał. feed (fed, fed) karmid, zasilad wprowadzad informacje zasilad, zaopatrywad back z powrotem Zasadniczo więc feedback jest dobrą rzeczą. Konkretnie rzecz ujmując dla coachów jest ważnym narzędziem kształtowania zachowao i wzmacniania uczenia się, które doprowadzi do lepszych wyników. Informacja zwrotna zahacza o taki obszar w życiu człowieka, który jest dla niego lub może byd dla niego nieświadomy. Celem feedbacku jest rozwój drugiej osoby, zwiększenie jej samoświadomości. Dzięki informacjom zwrotnym człowiek dowiaduje się, jak jest postrzegany przez świat zewnętrzny, i w efekcie może zmieniad swoje zachowania i przekonania. O co zadbad udzielając informację zwrotną? Po pierwsze zastanów się, jakie są Twoje intencje? Jeśli nie kieruje Tobą autentyczna życzliwośd w udzielaniu informacji zwrotnej, to stosowanie się do technicznych zaleceo w wypowiedzi, prawdopodobnie nie przyniesie pozytywnego skutku. W coachingu często Feedback nazywa się ODZWIERCIEDLANIE. Jest to powiedzenie tego, co usłyszałeś a co wypływa w naturalny sposób słuchania. Reagowanie na to, co słyszysz i wyczuwasz w podopiecznym służy kliku celom: wychowanek czuje się zauważony, słuchany i poznany przez Ciebie. To daje poczucie porozumienia i zaufania; w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? Tutoring W LOS 17 Co to jest tutoring? Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty,

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty, Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci Falenty, 24-26.09.2015 Kim jestem? Paweł Krzywicki Akredytacja International Coach Federation Trener i coach w Fundacji Szkoła Liderów Doświadczenie w pracy

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł III: COACHING Projekt

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Dr Małgorzata Kołodziejczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 17 maja 2015 r. Plan na dzisiejsze spotkanie Co to jest coaching?

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

COACHING. Czym jest, a czym nie jest coaching

COACHING. Czym jest, a czym nie jest coaching COACHING Czym jest, a czym nie jest coaching Hanna Grendel-Wielisiej Fundacja OGRODY TWOJEGO SUKCESU COACHING JAKO Możliwość rozwoju Budowanie relacji Wspieranie osiągania ważnych celów życiowych Droga

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA ZASTOSOWANIE COACHINGU I NARZĘDZI COACHINGOWYCH W OŚWIACIE Warszawa, 27 28 września 2012 r. wykładowca: dr Joanna Żukowska WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Coaching to niezupełnie Coaching to niezupełnie Ale

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

COACHWISE Change Model

COACHWISE Change Model CoachWise -stworzona na potrzeby organizacji, akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu COACHWISE CoachWise jest jedną z niewielu metodyk coachingu i mentoringu stworzoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Spis treści KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHA... 2 BUDOWANIE ZAUFANIA... 3 UMIEJĘTNOŚĆ DEFINIOWANIA TRUDNOŚCI... 3 UWAŻNE SŁUCHANIE... 3 OBSERWACJA... 5 ELIMINOWANIE UPRZEDZEŃ... 5 UMIEJĘTNOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ...

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

COACHING. Czym jest a czym nie jest coaching

COACHING. Czym jest a czym nie jest coaching COACHING Czym jest a czym nie jest coaching COACHING JAKO Możliwość rozwoju Budowanie relacji Wspieranie osiągania ważnych celów życiowych Droga do przyszłości 2 CZYM JEST COACHING?...Pewnego dnia na podwórko

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Zestaw narzędzi do przeprowadzenia superwizji modelu coachingu dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Materiał przygotowany przez Fundację Szkoła Liderów na potrzeby projektu Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE

AKADEMIA RODZICA PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE AKADEMIA RODZICA Jak wychować szczęśliwe dziecko PROGRAM ZWIĘKSZAJĄCY KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE Wyjątkowe warsztaty psychoedukacyjne w oparciu o: Szkołę dla Rodziców i Wychowawców oraz metodę KID S SKILLS-DAM

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? Tutoring to praca z drugim człowiekiem, która pomaga mu w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany. W trakcie cyklicznych spotkań

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie!

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI w skrócie! Witaj w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI Cieszę się, że aplikujesz, by zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Misją AKADEMII jest inspirowanie do wzrastania, by każdy wygrywał

Bardziej szczegółowo

Coaching grupowy Kraków, 17 listopada 2014 r. Opracowała: Anna Kowal

Coaching grupowy Kraków, 17 listopada 2014 r. Opracowała: Anna Kowal Coaching grupowy Kraków, 17 listopada 2014 r. Opracowała: Anna Kowal Coaching grupowy z zespołami nauczycielskimi Obecnie w szkole duży nacisk kładziony jest na pracę zespołową, która daje możliwość pełniejszego

Bardziej szczegółowo

Przewaga konkurencyjna Przewaga kompetencyjna

Przewaga konkurencyjna Przewaga kompetencyjna Przewaga konkurencyjna Przewaga kompetencyjna dr Łukasz Marciniak Pracownia Rozwoju Kompetencji Studia podyplomowe Coaching i Mentoring Organizacyjny UŁ Studia podyplomowe Life-coaching UŁ KSOiZ Wydział

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Kurs jest realizowany w ramach projektu pn.: Liderzy Natury ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci mgr Anna Baran Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 22 maja 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Tutor Obie strony (tutor i uczeń) poświęcają czas i zaangażowanie na spotkania, których celem jest rozwój wiedzy, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ POWIETRZA - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Powietrza w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości).

RADA SZKOLENIOWA. Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). RADA SZKOLENIOWA Temat: Dziecko z niską samooceną (z niskim poczuciem własnej wartości). Samoocena to wyobrażenienatemattego,kimiczymjesteśmy, a więc postrzeganie samego siebie. Poczucie własnej wartości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ Gra symulacyjna nr 5: AUTOPREZENTACJA pt. Moja kariera zawodowa Cel gry: obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju współpraca typy osobowości mocne strony i obszary do rozwoju Mój typ osobowości: Analityczny Kierujący Ekspresywny Przyjacielski Zakreśl swój typ osobowości zacznij od posiadanych informacji na temat swojego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera

Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera Szkolenie otwarte 25-26 września 2014 r., Warszawa Jeżeli : Już za 1290 zł netto możesz diametralnie podnieśd swoje umiejętności w zakresie motywowania i wydobywania

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. Ewa Markowska - Goszyk

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. Ewa Markowska - Goszyk MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ Ewa Markowska - Goszyk Zagadnienia dzisiejszego szkolenia 2 1. Czym jest motywacja i od czego jest uzależniona? A co nie jest motywacją? 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI POTRAFI I STOSUJE

UMIEJĘTNOŚCI POTRAFI I STOSUJE Moduł 1. Istota coachingu i jego przydatność w edukacji [KAŻDY MOŻE BYĆ KIMŚ]. Celem tego modułu jest zrozumienie istoty coachingu i wzrost motywacji do jego wykorzystania w edukacji. Można to osiągnąć

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

Samorząd a dyrektorzy szkół

Samorząd a dyrektorzy szkół VIII Kongres Zarządzania Oświatą Warszawa, 25-27 września 2013 r. Samorząd a dyrektorzy szkół Marlena Ewa Kazoń W Harmonii Szkolenia i Doradztwo Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dajcie ludziom swobodę działania,

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd metody wynosi ok. 90%.

Skutecznośd metody wynosi ok. 90%. Horse coaching to innowacyjna metoda pracy nad sobą w asyście koni. Koo pełni tu rolę coacha/trenera/terapeuty, a prowadzący - facylitatorzy kreują przestrzeo i kontekst umożliwiające poznanie siebie i

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl Coaching w edukacji

innowacjewedukacji.pl Coaching w edukacji Coaching w edukacji Program ma na celu upowszechnienie doceniającego podejścia w edukacji, optymalnie wykorzystującego potencjał osoby uczącej się. Stanowi inspirację do wypracowania własnych sposobów

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET

PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PROGRAM ORAZ ZALECENIA ORGANIZACYJNE POMOCY/DORADZTWA PROFESJONALNEGO DLA KOBIET PI INNOWACYJNY MODEL GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Kamila Jeżowska Hułas, Radom, 6.08.2013 Człowiek

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski, 64-godzinny program dla wykładowców, doktorantów,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor: Tomasz Dulewicz Wydanie III Kraków, 2013

Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor: Tomasz Dulewicz Wydanie III Kraków, 2013 Copyright 2010 by Coaching Company Tomasz Dulewicz. All rights reserved. Wydanie III copyright 2013 by Coaching Company Tomasz Dulewicz. All rights reserved. Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Etap I Przygotowanie doradcy zawodowego do przeprowadzenia rozmowy Pytania, które doradca powinien sobie zadać przed podjęciem pracy z klientem/klientką.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Na szkoleniu uczestnicy:

Na szkoleniu uczestnicy: Noworoczne postanowienia często mają to do siebie, że zostają tylko życzeniami. Obiecujesz sobie coś, przez pewien czas nawet udaje Ci się utrzymad motywację i silną wolę. Z biegiem czasu jednak wyczerpuje

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie!

Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie! 0 Witam Cię serdecznie! Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie! Od 17 lat wspieram innych

Bardziej szczegółowo

Anna Parteka-Ejsmont SOLUTION

Anna Parteka-Ejsmont SOLUTION Coaching menedżerski jako narzędzie do rozwoju pracowników i zespołu oraz budowania odpowiedzialności Anna Parteka-Ejsmont SOLUTION Coaching menedżerski? Jakie mają Państwo pytania? wzrost umiejętności

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

TUTORING WYCHOWAWCZY I DYDAKTYCZNY ALTERNATYWNĄ FORMĄ PRACY Z UCZNIEM WNIOSKI Z 5 LAT OŚWIADCZEO.

TUTORING WYCHOWAWCZY I DYDAKTYCZNY ALTERNATYWNĄ FORMĄ PRACY Z UCZNIEM WNIOSKI Z 5 LAT OŚWIADCZEO. TUTORING WYCHOWAWCZY I DYDAKTYCZNY ALTERNATYWNĄ FORMĄ PRACY Z UCZNIEM WNIOSKI Z 5 LAT OŚWIADCZEO. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TUTORING WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

MANIPULACJA W COACHINGU

MANIPULACJA W COACHINGU MANIPULACJA W COACHINGU Arkadiusz Siechowicz Krzysztof Filarski SŁOWNICZEK, A JEDNOCZEŚNIE PLAN SPOTKANIA COACHING OSOBISTY COACHING W BIZNESIE MANIPULACJA I PODATNOŚĆ PRZYKŁADY SYTUACJI MANIPULACJI W

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy O sztuce wyznaczania i osiągania celów Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 14 maja 2015 r. Cel to zamierzony rezultat Daje poczucie sprawczości Świadomość,

Bardziej szczegółowo

"Stwarzamy możliwości do rozwoju

Stwarzamy możliwości do rozwoju Jesteśmy członkiem: Pomagamy: MODEL KOMPETENCJI COACHINGOWYCH "Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET WIEDZA Kiedy zaczynamy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH i SPOŁECZNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte 81-127 Gdynia, ul. inż. J. Śmidowicza 69, tel./fax 261 626 25 85 Program kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PLAN GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO

INDYWIDUALNY PLAN GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO INDYWIDUALNY PLAN GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO Imię i nazwisko Data rozpoczęcia spotkań Przewidywana data zakończenia spotkań Planowana liczba sesji (spotkań) I. MOJA OBECNA SYTUACJA Jak jest

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO. Justyna Trojanowska-Misztal doradca zawodowy/ekspert ds. testowania modelu Fundacja Gospodarcza w Gdyni

INDYWIDUALNE SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO. Justyna Trojanowska-Misztal doradca zawodowy/ekspert ds. testowania modelu Fundacja Gospodarcza w Gdyni TESTOWANIE MODELU PREINKUBACJI PRZEDSIĘBIORCZEJ INDYWIDUALNE SESJE DORADZTWA ZAWODOWEGO Justyna Trojanowska-Misztal doradca zawodowy/ekspert ds. testowania modelu Fundacja Gospodarcza w Gdyni Gdynia, dnia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA OFENSYWA JAKOŚCI dla hoteli i pensjonatów h t t p : / / w w w. v i p. k a r r. p l PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Tomasz Kozłowski psycholog SCHEMAT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Praca z uczniem zdolnym Katarzyna Lotkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 maja 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Kompetencje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 1 Poziom 2 Osiąganie Wyznaczanie, żeby osiągnąć sukces Cele szkolenia Zdolność identyfikowania właściwych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja sztuka dobrych wystąpień Jak dobrze wypaść przed innymi? Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 21 listopada 2016 r. Autoprezentacja to

Bardziej szczegółowo