Oprogramowanie HLA Fusion Wersja 3.X.X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie HLA Fusion Wersja 3.X.X"

Transkrypt

1 Narzędzie Database Utility Instrukcja obsługi Oprogramowanie HLA Fusion Wersja 3.X.X Nr katalogowy: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X)

2 Wszystkie programy firmy One Lambda mają na celu wspieranie specjalistów z zakresu analizy HLA poprzez sugerowanie wyników typowania. Jednakże w celu zapewnienia całkowitej poprawności danych wszystkie wyniki kliniczne i diagnostyczne muszą zostać dokładnie zweryfikowane przez osobę wykwalifikowaną w zakresie typowania HLA. Niniejsze oprogramowanie może być używane wyłącznie jako pomoc w sugerowaniu wyników. Nie może być ono stosowane jako jedyna metoda określania zgłaszanych wyników. Oprogramowanie to należy traktować jedynie jako pomoc laboratoryjną, a nie narzędzie wskazujące ostateczne wyniki. Sposób działania oprogramowania w żaden sposób nie zmniejsza zagrożeń wynikających z jego stosowania. W celu wykrycia potencjalnych problemów z oprogramowaniem wszelkie dane muszą zostać zweryfikowane przez kierownika laboratorium lub technika przeszkolonego w zakresie badań zgodności tkankowej. Niniejszy dokument został sporządzony przed wydaniem oprogramowania HLA Fusion. Z tego też powodu mogą wystąpić drobne różnice w zawartości niektórych ekranów aplikacji względem samego oprogramowania. Do badań diagnostycznych in vitro Kittridge Street, Canoga Park, CA Tel.: Faks: LABType, LABScreen i FlowPRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP i LABScan 100 są znakami towarowymi firmy One Lambda, Inc. Luminex jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Luminex Corporation. Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Marzec 2012 r. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) ii

3 Spis treści Otwieranie narzędzia Database Utility programu HLA Fusion... 2 Czynności dotyczące bazy danych... 4 Tworzenie nowej bazy danych... 4 Wybieranie bazy danych i ustanawianie z nią połączenia... 6 Dołączanie bazy danych... 9 Odłączanie bazy danych Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Usuwanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych Przywracanie bazy danych Łączenie baz danych Tworzenie/wybieranie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych Optymalizowanie bazy danych programu Fusion Planowanie optymalizacji bazy danych Ponowna konfiguracja bazy danych programu Fusion Łączenie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych Szczegóły bieżącej bazy danych Migracja danych Aktualizowanie baz danych z wcześniejszych wersji do wersji 3.0 programu HLA Fusion HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) iii

4 HLA Fusion narzędzie Database Utility Dzięki narzędziu Database Utility programu HLA Fusion istnieje możliwość uzyskania dostępu do wybranej bazy danych w programie SQL Server z poziomu dowolnego komputera w obrębie sieci systemowej pod warunkiem, że konfiguracja bazy danych zezwala na zdalny dostęp do niej. Narzędzie Database Utility programu HLA Fusion pozwala na tworzenie baz danych w programie SQL Server i łączenie się z nimi, jak również wykonywanie wszystkich czynności wyszczególnionych poniżej. Przestroga: Tworzenie nowej bazy danych Wybranie/połączenie z istniejącą bazą danych Tworzenie kopii zapasowej bazy danych lub ustalenie harmonogramu regularnego tworzenia kopii Przywracanie bazy danych Odłączanie i usuwanie bazy danych Dołączanie bazy danych Tworzenie dziennika zapisów kontrolnych i łączenie się z nim w celu śledzenia działań użytkowników w oprogramowaniu HLA Fusion Łączenie baz danych Optymalizowanie baz danych Ponowna konfiguracja baz danych Aktualizowanie bazy danych w oprogramowaniu HLA Fusion do aktualnej wersji Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących baz danych programu Fusion Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem Database Utility należy utworzyć kopię zapasową bazy danych. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 1

5 Otwieranie narzędzia Database Utility programu HLA Fusion Narzędzie Database Utility programu HLA Fusion pozwala na połączenie się z programem SQL Server znajdującym się na komputerze lub w sieci. Dostęp ten uzależniony jest od uprawnień użytkownika i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w placówce. Aby możliwe było skorzystanie z jakichkolwiek narzędzi bazy danych programu Fusion, należy w pierwszej kolejności połączyć się z programem SQL Server. Wszystkie działania dotyczące bazy danych, oprócz ustanawiania połączenia z bazą, mogą być wykonywane wyłącznie na serwerze lub na komputerze, na którym zapisana jest baza. Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące korzystania z narzędzia Database Utility programu Fusion: Z programem SQL Server można połączyć się z użyciem uwierzytelniania systemu Windows lub programu SQL Server. W przypadku wykorzystania uwierzytelniania programu SQL Server w oknie dialogowym serwera wyświetlana będzie domyślna nazwa administratora bazy danych oraz domyślne hasło dla lokalnej instalacji klienta/serwera. Zdecydowanie zaleca się, aby nie przełączać pomiędzy bazami danych ustawień regionalnych i łączenia danych w bazach. Łączenie danych baz danych i programu SQL Server odgrywa znaczącą rolę podczas procesów łączenia i migracji baz. ( Ustawienia łączenia danych służą do kodowania zasad rządzących stosowaniem znaków i cyfr w danym języku lub alfabecie). Nie należy też zmieniać uprawnień (tzn. reguł decydujących o tym, kto ma prawo dokonywać zmian w bazie danych). 1. Kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Database Utility znajdującą się na pulpicie. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Connect to SQL Server (Połącz z programem SQL Server). 2. Upewnij się, że wszystkie informacje logowania do programu SQL Server są prawidłowe, i kliknij przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno główne narzędzia Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 2

6 Lista różnych czynności, które można wykonać w odniesieniu do baz danych za pomocą narzędzia Database Utility programu Fusion. Pasek stanu Ilustracja 1: Okno główne narzędzia Database Utility programu HLA Fusion Pasek stanu u dołu okna głównego narzędzia Database Utility programu Fusion pokazuje następujące informacje: aktywny użytkownik, nazwa serwera, nazwa bazy danych i tryb bazy danych (tzn. czy program Fusion i baza danych znajdują się na tym samym komputerze, czy też baza danych jest zapisana na serwerze zewnętrznym). Jeśli skorzystano z uwierzytelniania systemu Windows, pole User Name (Nazwa użytkownika) zawierać będzie wartość Not Set (Nie ustawiono). W każdym z okien narzędzia Database Utility dostępny jest przycisk Help (Pomoc). Można też nacisnąć klawisz F1. Aby wyświetlić lub ukryć opcje menu narzędzia bazy danych, należy kliknąć symbole +/- znajdujące się po lewej stronie. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 3

7 Czynności dotyczące bazy danych Grupa Database Tasks (Czynności dotyczące bazy danych), widoczna po lewej stronie okna głównego, zawiera różne opcje umożliwiające konfigurowanie, zarządzanie i utrzymywanie bazy danych programu Fusion. Funkcje te opisano w kolejnych częściach. Tworzenie nowej bazy danych 1. Nowa baza danych może zostać utworzona wyłącznie na tym komputerze lub serwerze, na którym znajduje się program SQL Server. Kliknij pozycję Create Fusion Database (Utwórz bazę danych programu Fusion) znajdującą się po lewej stronie okna narzędzia Database Utility. Przycisk przeglądania Pole nazwy bazy danych Ilustracja 2: Ekran tworzenia bazy danych programu Fusion Upewnij się, że w polu SQL Server (Serwer SQL) wybrano serwer odpowiedni dla tworzonej bazy danych. Wprowadź unikalną nazwę dla nowej bazy danych. Wybierz maksymalny rozmiar bazy danych i kliknij przycisk Create (Utwórz). W programach SQL 2005 Express i SQL 2008 Express zaznaczenie opcji Unlimited (Bez ograniczeń) sprawi, że maksymalny dopuszczalny rozmiar bazy danych wynosić będzie cztery gigabajty. W płatnej, pełnej wersji programu SQL Server maksymalny rozmiar bazy danych wynosi jeden terabajt. Należy upewnić się, że na dysku znajduje się odpowiednia ilość miejsca dla bazy danych tej wielkości. Należy również dopilnować, aby w bazie danych programu Fusion zachowane zostały spójne ustawienia łączenia danych. Różne ustawienia łączenia danych korzystają z różnych reguł porównań przy przetwarzaniu danych, co może prowadzić do problemów podczas łączenia baz danych. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 4

8 Jeśli nowo tworzonej bazie danych nadano unikalną nazwę, system utworzy nową bazę I wyświetli następujący komunikat Ilustracja 3: Potwierdzenie utworzenia bazy danych Kliknij przycisk Yes (Tak), aby ustanowić z nią połączenie. Kliknij przycisk No (Nie), jeśli w tym momencie połączenie nie ma zostać utworzone. W przypadku kliknięcia przycisku Yes (Tak) wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający połączenie. Kliknij przycisk OK. Jeśli nazwa nowo utworzonej bazy danych już istnieje, w narzędziu Database Utility wyświetlony zostanie następujący komunikat o błędzie. Ilustracja 4: Udane nawiązanie połączenia 7. Kliknij przycisk OK. Następnie sprawdź, czy wprowadzona nazwa bazy danych jest unikalna dla wybranego serwera SQL, i ponów próbę. Ilustracja 5: Błąd przy tworzeniu bazy danych W chwili tworzenia bazy danych narzędzie Database Utility programu Fusion tworzy dla niej identyfikator użytkownika o nazwie FUSION_USER. Nie należy zmieniać statusu tego użytkownika. Nazwa bazy danych nie może przekraczać 35 znaków. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 5

9 Wybieranie bazy danych i ustanawianie z nią połączenia W oknie narzędzia Database Utility można połączyć się z istniejącą już bazą danych, znajdującą się na wybranym serwerze. Kolejne analizy przeprowadzane za pomocą programu HLA Fusion będą opierały się na tej bazie danych. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij opcję Select/Connect to Fusion Database (Wybierz/połącz z bazą danych programu Fusion). Ilustracja 6: Wybór bazy danych 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz żądaną bazę danych. W obszarze poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wybranej bazy danych: wersja, data utworzenia, procent wykorzystanego miejsca oraz aktualny i maksymalny rozmiar. 3. Kliknij przycisk Set (Ustaw). Wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 7: Ustanowienie połączenia z bazą danych 4. Kliknij przycisk OK. Wybrana baza danych widoczna teraz będzie w polu Database Name (Nazwa bazy danych) na pasku stanu u dołu okna narzędzia Database Utility. Ilustracja 8: Pasek stanu narzędzia HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 6

10 Usuwanie bazy danych Z poziomu okna narzędzia Database Utility możliwe jest usunięcie z serwera istniejącej bazy danych. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Delete Database (Usuń bazę danych). 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę I kliknij przycisk Delete (Usuń). Wyświetlone zostanie następujące okno. Ilustracja 9: Wybór bazy danych do usunięcia Jeśli pojawi się komunikat, że wybrana baza danych jest zajęta, należy odczekać kilka minut i ponowić próbę. Dołączona baza danych nie może być usunięta. 3. Kliknij przycisk Delete (Usuń). Ilustracja 10: Usuwanie bazy danych 4. Wyświetlone zostanie następujące potwierdzenie. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby kontynuować proces usuwania bazy danych. Ilustracja 11: Potwierdzenie usunięcia HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 7

11 Narzędzie Database Utility potwierdzi usunięcie. Ilustracja 12: Baza danych została usunięta 5. W przypadku kliknięcia przycisku No (Nie) wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający, że baza danych nie została usunięta. Kliknij przycisk OK, aby opuścić to okno. Ilustracja 13: Baza danych nie została usunięta HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 8

12 Dołączanie bazy danych Z opcji Attach (Dołącz) i Detach (Odłącz) można korzystać w celu przeniesienia bazy danych do innej lokalizacji, a następnie połączenia z tą lokalizacją. Aby tego dokonać, należy wykonać poniższe czynności: Odłącz bazę danych (więcej informacji zamieszczono w części Odłączanie bazy danych). Przenieś plik.mdf (zawierający bazę danych) do żądanej lokalizacji na innym serwerze. Dołącz bazę danych, wykonując poniższe czynności w celu określenia nowej lokalizacji przeniesionej bazy. Opcji dołączania można użyć w celu nawiązania połączenia z dowolnym plikiem.mdf zawierającym bazę danych programu Fusion. Jednakże dołączany plik.mdf musi znajdować się na wybranym serwerze. Przed skorzystaniem z funkcji dołączania zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Attach Database (Dołącz bazę danych). Ilustracja 14: Dołączanie bazy danych 2. Kliknij przycisk przeglądania znajdujący się obok pola MDF file to attach (Plik MDF do dołączenia) i wyszukaj plik bazy danych, który ma zostać dołączony do programu Fusion. 3. przycisk Open (Otwórz). Wybrany plik (*.mdf) Wybierz plik bazy danych (*.mdf) i kliknij wyświetlony zostanie w polu MDF file to attach (Plik MDF do dołączenia). Ilustracja 15: Wybór bazy danych do dołączenia HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 9

13 W polu Attach as (Dołącz jako) wpisz nazwę bazy danych. 4. Kliknij przycisk Attach (Dołącz). Ilustracja 16: Dołączanie bazy danych HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 10

14 Odłączanie bazy danych Jeśli plik bazy danych (.mdf) ma zostać przeniesiony do innej lokalizacji (ze względu na ograniczenie przestrzeni na dysku lub z jakiegokolwiek innego powodu), najpierw musi on zostać odłączony z programu Fusion. Następnie można go przenieść i połączyć z nową lokalizacją (patrz część Dołączanie bazy danych). Funkcja ta jest przydatna także w przypadku, gdy konkretna baza danych nie musi już być połączona z programem HLA Fusion, lecz użytkownik nie chce jej jeszcze usuwać. Nie można odłączyć bazy danych, która jest aktualnie używana. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Detach Database (Odłącz bazę danych). Ilustracja 17: Odłączanie bazy danych 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę I kliknij przycisk Detach (Odłącz). Wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 18: Wybór bazy danych do odłączenia 3. Kliknij przycisk OK. Ilustracja 19: Baza danych została odłączona Plik.mdf odłączonej bazy danych znajduje się w katalogu, w którym został zainstalowany serwer SQL dla programu Fusion (domyślnie jest to: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Data). HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 11

15 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Zaleca się regularne i częste tworzenie kopii zapasowych baz danych programu HLA Fusion. W przypadku uszkodzenia bazy danych lub innych zdarzeń uniemożliwiających dostęp do niej posiadanie kopii zapasowej pozwoli przywrócić wszystkie dane zapisane w momencie utworzenia ostatniej kopii. Funkcja planowania tworzenia kopii zapasowych służy do ustalania terminów automatycznego i regularnego tworzenia kopii konkretnej bazy danych w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością. Baza danych i jej kopia zapasowa muszą być zapisane na lokalnym dysku tego samego serwera lub komputera. Nazwa pliku kopii zapasowej jest identyczna z nazwą bazy danych, z dodanym rozszerzeniem.bak. Jeśli za pośrednictwem usługi agenta SQL wydano odpowiednie uprawnienia, kopie zapasowe można przechowywać na dysku współdzielonym lub sieciowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Backup Database (Utwórz kopię zapasową bazy danych). Ilustracja 20: Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz żądaną bazę danych. Kliknij przycisk przeglądania znajdujący się obok pola Destination (Miejsce docelowe). Należy upewnić się, że wybrany katalog docelowy znajduje się na wybranym serwerze SQL. Nie należy wybierać pulpitu jako lokalizacji dla kopii zapasowych. Zaleca się utworzenie na dysku C: specjalnego folderu na tego typu pliki (np. C:\DB Backups). HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 12

16 Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym można wyszukać folder docelowy dla kopii zapasowej bazy danych. Ilustracja 21: Wybór lokalizacji dla kopii zapasowej W polu Backup File (Plik kopii zapasowej) określ nazwę pliku dla kopii zapasowej bazy danych (domyślnie jest nią nazwa bazy danych). Można także kliknąć przycisk Make New Folder (Utwórz nowy folder) i stworzyć specjalny folder dla kopii zapasowych bazy danych. Pliki kopii zapasowej zapisywane są z rozszerzeniem (.bak). Aby odpowiednio dokonać natychmiastowego utworzenia kopii zapasowej bazy danych lub zaplanować jej utworzenie w przyszłości, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Aby dokonać natychmiastowego utworzenia kopii zapasowej bazy danych, kliknij przycisk Backup (Utwórz kopię zapasową). Poniższy komunikat potwierdzi pomyślne utworzenie kopii zapasowej bazy danych. Kliknij przycisk OK, aby opuścić to okno. Ilustracja 22: Potwierdzenie utworzenia kopii zapasowej bazy danych Czas wymagany na utworzenie kopii zapasowej bazy danych jest proporcjonalny do jej wielkości, tzn. im większa baza, tym dłużej trwa tworzenie kopii. Aby zaplanować utworzenie kopii zapasowej na dany dzień i godzinę lub według określonego schematu, kliknij przycisk Schedule Backup (Zaplanuj tworzenie kopii zapasowej). Wyświetlony zostanie kreator harmonogramu tworzenia kopii zapasowej. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 13

17 Unikalna nazwa zadania tworzenia kopii. Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej. Godzina rozpoczęcia tworzenia kopii. Pierwszy dzień zadania tworzenia kopii zapasowej. Ilustracja 23: Kreator harmonogramu tworzenia kopii zapasowej bazy danych Wypełnij pola w kreatorze harmonogramu, aby ustalić dzień i godzinę tworzenia kopii: Database Backup Job Name (Nazwa zadania tworzenia kopii bazy danych): Wprowadź unikalną nazwę kopii zapasowej. Każda zaplanowana czynność tworzenia kopii zapasowej wymaga nadania unikalnej nazwy. Schedule Backup (Harmonogram tworzenia kopii): Z listy rozwijanej wybierz częstotliwość tworzenia kopii (Daily (Codziennie), Weekly (Co tydzień) lub Monthly (Co miesiąc)). Backup Time (Godzina tworzenia kopii): Za pomocą strzałek w górę/w dół ustaw godzinę rozpoczęcia planowanego utworzenia kopii zapasowej. Należy pamiętać, że czas wymagany na utworzenie kopii zapasowej bazy danych jest proporcjonalny do jej wielkości, tzn. im większa baza, tym dłużej trwa tworzenie kopii. Start Date (Data rozpoczęcia): Kliknij strzałkę i z listy rozwijanej wybierz dzień, w którym ma rozpocząć się proces planowanego tworzenia kopii. Days of the week (Dni tygodnia): W przypadku cotygodniowego lub comiesięcznego tworzenia kopii zaznacz dni tygodnia, w których to zadanie ma być realizowane. W przypadku codziennego tworzenia kopii opcja ta jest nieaktywna. W polu Password (Hasło) wpisz swoje hasło do systemu Windows. Hasło do systemu Windows jest wymagane w celu potwierdzenia uprawnień do tworzenia kopii zapasowych bazy danych. Kliknij przycisk Schedule (Zaplanuj). W momencie zaplanowanego wykonywania kopii zapasowej program HLA Fusion nie musi być uruchomiony ani też użytkownik nie musi być do niego zalogowany. Jednakże w chwili tworzenia kopii komputer musi być włączony. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 14

18 W przypadku potwierdzenia harmonogramu wyświetlany jest poniższy komunikat. Należy kliknąć przycisk OK. Ilustracja 24: Potwierdzenie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych W katalogu, który wskazano podczas ustalania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych, znajdować się będzie plik kopii bazy danych (.mdf), jak również plik dziennika, dokumentujący stan zadania tworzenia kopii. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 15

19 Usuwanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych Aby usunąć zadanie planowego tworzenia kopii, należy wykonać następujące czynności. 1. Kliknij przycisk Schedule Backup (Zaplanuj tworzenie kopii zapasowej). Wyświetlony zostanie kreator harmonogramu tworzenia kopii zapasowej. 2. Za pomocą strzałki rozwiń listę Database Backup Job Name (Nazwa zadania tworzenia kopii bazy danych), aby wybrać zaplanowane zadanie do usunięcia. Ilustracja 25: Wybór/tworzenie nazwy kopii zapasowej Lista rozwijana może zawierać także zadania z programów innych niż Fusion, dlatego należy upewnić się, że wybrane do usunięcia zadanie tworzenia kopii dotyczy baz danych programu Fusion. 3. Kliknij przycisk Delete (Usuń). Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia zadania. Ilustracja 26: Potwierdzenie usunięcia zadania Ilustracja 27: Zadanie zaplanowanego tworzenia kopii zostało usunięte 4. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby usunąć zadanie planowego tworzenia kopii zapasowych. Jeśli harmonogram został usunięty, wyświetlony zostanie następujący komunikat. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do ekranu głównego narzędzia Database Utility. Aby utworzyć nowe zadanie tworzenia kopii zapasowych, należy wykonać czynności opisane w poprzedniej części, dotyczącej planowego tworzenia kopii. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 16

20 Przywracanie bazy danych Kopie zapasowe mogą być używane do przywracania (zastępowania) bazy danych. Kopia zapasowa bazy danych zawiera wszystkie dane programu HLA Fusion zapisane w momencie utworzenia kopii. Możliwe jest użycie kopii zapasowej bazy danych w celu zastąpienia dotychczasowej lub utworzenia nowej bazy. Nie dotyczy to jednak bazy bieżącej. Aby użyć kopii bazy danych wraz z bieżącą bazą, należy skorzystać z funkcji Merge Database (Połącz bazę danych). Proces przywracania bazy danych może być przeprowadzony wyłącznie na serwerze lub komputerze, na którym znajduje się plik kopii zapasowej bazy. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Restore Database (Przywróć bazę danych). Ilustracja 28: Przygotowanie do przywrócenia kopii zapasowej 2. Kliknij przycisk przeglądania znajdujący się obok pola tekstowego File To Restore (Plik do przywrócenia). Wyświetlone zostanie okno wyboru pliku. 3. kopi zapasowej bazy danych do Przejdź do katalogu z plikiem przywrócenia (będzie on miał rozszerzenie.bak) i kliknij przycisk Open (Otwórz). Ilustracja 29: Wybór pliku kopii zapasowej bazy danych HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 17

21 Ilustracja 30: Wprowadzanie nazwy przywracanej bazy danych 4. W polu Restore as (Przywróć jako) wprowadź unikalną nazwę przywracanej bazy danych. 5. Kliknij przycisk Restore (Przywróć). Wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 31: Baza danych została pomyślnie przywrócona 6. Kliknij przycisk OK. Baza danych zostanie przywrócona na podstawie określonego pliku kopii zapasowej. Program SQL Server nie zezwala na przywracanie baz danych z niektórych lokalizacji, takich jak dyski sieciowe czy pliki kopii zapasowej znajdujące się na pulpicie. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 18

22 Łączenie baz danych Funkcja ta pozwala na połączenie dwóch baz danych w jedną, niezależnie od lokalizacji. Podczas łączenia baz danych należy postępować według poniższych wskazówek: Wersja obu baz danych programu HLA Fusion musi być taka sama. Przed przystąpieniem do łączenia powinny zostać wykonane kopie zapasowe obu baz danych. Wszystkie informacje ze źródłowej bazy danych kopiowane są do docelowej bazy danych. W przypadku łączenia z istniejącą bazą danych programu HLA Fusion należy upewnić się, że rozmiar docelowej bazy danych pozwala na skopiowanie informacji z bazy źródłowej. Istniejąca baza danych to taka, która posiada co najmniej informacje na temat laboratorium i użytkownika. Jeśli w docelowej bazie danych brakuje informacji dotyczących laboratorium, zostaną one skopiowane z bazy źródłowej. W przypadku łączenia z nową bazą danych programu HLA Fusion należy najpierw utworzyć nową bazę za pomocą funkcji Create Database (Utwórz bazę danych), a następnie określić jej rozmiar na taki, który będzie w stanie pomieścić informacje z bazy źródłowej. Informacje takie jak nazwy grup dawców, identyfikatory pacjentów, rodzaje testów i daty testów nie zostaną połączone, jeśli istnieją już w docelowej bazie danych W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Merge Database (Połącz bazę danych). Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) w obszarze Source Database (Źródłowa baza danych) wybierz bazę danych. Wyświetlone zostaną informacje na temat wersji, rozmiaru i ustawień tej bazy. Ilustracja 32: Wybór nazw baz danych do połączenia 3. Name (Nazwa bazy danych) Z listy rozwijanej Database w obszarze Target Database (Docelowa baza danych) wybierz bazę danych. Wyświetlone zostaną informacje na temat wersji, rozmiaru i ustawień tej bazy. Przed połączeniem należy dokładnie sprawdzić wersję, rozmiar i ustawienia zarówno bazy źródłowej, jak i docelowej, aby upewnić się, że wersja I ustawienia obu baz są takie same oraz że rozmiar bazy źródłowej nie jest zbyt duży dla bazy docelowej. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 19

23 Program HLA Fusion sprawdza w tabeli danych kolumny MesfEquivalent i MesfNormal pod kątem wartości NaN lub wartości nieskończonych i zastępuje je wartościami zerowymi lub pustymi. We wcześniejszych wersjach oprogramowania firmy One Lambda kolumny te zawierały niespójne dane. Czasami łączenie baz danych może nie powieść się z powodu niezgodności łączenia danych (reguł obsługi danych określanych w chwili tworzenia bazy danych) pomiędzy bazą źródłową i docelową. Więcej informacji można znaleźć na stronie 4. Kliknij przycisk Merge (Połącz). Po przeprowadzeniu łączenia wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 33: Łączenie zakończone 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do ekranu głównego narzędzia Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 20

24 Tworzenie/wybieranie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych Funkcja ta pozwala na tworzenie bazy danych w formie dziennika zapisów kontrolnych w celu rejestrowania działań użytkowników w oprogramowaniu HLA Fusion. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Create/Select Audit Log Database (Utwórz/wybierz bazę danych dziennika zapisów kontrolnych). Ilustracja 34: Tworzenie/wybieranie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę danych i kliknij przycisk Set (Ustaw). Można też w polu Database Name (Nazwa bazy danych) wprowadzić unikalną nazwę bazy danych i kliknąć przycisk New Database (Nowa baza danych). Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający utworzenie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych wraz z zapytaniem, czy ma zostać ustanowione z nią połączenie. Ilustracja 35: Potwierdzenie utworzenia dziennika zapisów kontrolnych 3. Jeśli w tym momencie ma zostać ustanowione połączenie z bazą danych dziennika zapisów kontrolnych, kliknij przycisk Yes (Tak). W przeciwnym wypadku kliknij przycisk No (Nie). W przypadku wybrania opcji nawiązania połączenia wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 21

25 Ilustracja 36: Połączenie z dziennikiem zapisów kontrolnych Kierownicy laboratorium mogą uzyskać dostęp do dziennika zapisów kontrolnych z poziomu strony głównej programu HLA Fusion, klikając pozycję Reports (Raporty) na pasku narzędzi. Na ekranie raportów należy wybrać pozycję Miscellaneous (Różne), a następnie Audit Trail Log (Dziennik zapisów kontrolnych). Ilustracja 37: Uzyskiwanie dostępu do dziennika zapisów kontrolnych HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 22

26 Optymalizowanie bazy danych programu Fusion Regularne optymalizowanie bazy danych programu Fusion przyspiesza procesy analizy poprzez kompaktowanie zużytej przestrzeni, automatyczne naprawianie błędów i optymalizację sposobu przechowywania danych. Aby zoptymalizować bazę danych programu Fusion, należy wykonać poniższe czynności: Otwórz narzędzie Database Utility programu HLA Fusion. 1. Z menu czynności dotyczących bazy danych wybierz pozycję Optimize Database (Optymalizuj bazę danych). 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę danych do optymalizacji. Ilustracja 38: Wybór bazy danych do optymalizacji 3. Kliknij przycisk Optimize (Optymalizuj). Ilustracja 39: Optymalizowana baza danych Po zakończeniu optymalizacji bazy danych wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający pomyślne ukończenie procesu. Należy pamiętać, że podczas optymalizacji program SQL Server będzie tymczasowo wymagał dodatkowej przestrzeni na dysku. Jeśli w trakcie optymalizacji na dysku nie będzie wystarczającej ilości miejsca lub baza danych przekraczać będzie ograniczenia rozmiaru programu SQL Express, proces ten może zakończyć się niepowodzeniem. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 23

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer?

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Uwaga: przed przystąpieniem do dalszych czynności pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji, a następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA NAPRAWA BAZY DANYCH FIREBIRD ISO 9001:2008 Dokument: 2011.01.11 Wydanie: 1 Waga: 90 NAPRAWA USZKODZONEJ BAZY INTERBASE/FIREBIRD W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-APTEKA Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych.

www.premiumsolutions.pl SOLIDWORKS PDM Tworzenie kopii zapasowych. Narzędzie SOLIDWORKS PDM zapewnia dostęp do chronionej przechowalni (repozytorium dokumentów), zdejmując z użytkowników obowiązek tworzenia kopii zapasowych przechowywanych na plikach lokalnych. Aby jednak,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie ustawień SolidWorks

Kopiowanie ustawień SolidWorks Kopiowanie ustawień SolidWorks przy użyciu Kreatora kopiowania ustawień Podczas pracy z programem SolidWorks każdy użytkownik dostosowuje program do swoich potrzeb, do branży w jakiej pracuje lub do swoich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu

Backup Premium Podręcznik Szybkiego Startu O programie Memeo Backup Premium pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Memeo Backup Premium regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików, zapobiegając

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych

Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych ROZDZIAŁ 6 Archiwizowanie nagrań i naprawa bazy danych Pliki wideo mogą być archiwizowane z dysku twardego na zewnętrzne nośniki, takie jak CD-R, DVD, MO lub ZIP. Tworzenie kopii plików audio/wideo Pliki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x

INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x INSTRUKCJA REBRANDING econnect v10.x DOTYCZY DOSTOSOWANIA WERSJI PROGRAMU econnect 10.x DO WYMOGÓW FUZJI PRAWNEJ Z BANKIEM PKO BP CZĘŚĆ I pobranie pliku exe do uruchomienia CZEŚĆ II wykonanie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Aktualizacji Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Aktualizacji Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 Proces aktualizacji rozpoczynamy od serwera. Przed wykonaniem aktualizacji zalecane jest wykonanie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1

Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1 Proces ROOT owania oraz tworzenia kopii zapasowej/przywracania danych na tablecie PLUG 10.1 OSTRZEŻENIE 1. Niniejszy przewodnik powstał w odpowiedzi na prośby użytkowników tabletu Plug 10.1. Systrade sp.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo