Oprogramowanie HLA Fusion Wersja 3.X.X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie HLA Fusion Wersja 3.X.X"

Transkrypt

1 Narzędzie Database Utility Instrukcja obsługi Oprogramowanie HLA Fusion Wersja 3.X.X Nr katalogowy: FUSPGR HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X)

2 Wszystkie programy firmy One Lambda mają na celu wspieranie specjalistów z zakresu analizy HLA poprzez sugerowanie wyników typowania. Jednakże w celu zapewnienia całkowitej poprawności danych wszystkie wyniki kliniczne i diagnostyczne muszą zostać dokładnie zweryfikowane przez osobę wykwalifikowaną w zakresie typowania HLA. Niniejsze oprogramowanie może być używane wyłącznie jako pomoc w sugerowaniu wyników. Nie może być ono stosowane jako jedyna metoda określania zgłaszanych wyników. Oprogramowanie to należy traktować jedynie jako pomoc laboratoryjną, a nie narzędzie wskazujące ostateczne wyniki. Sposób działania oprogramowania w żaden sposób nie zmniejsza zagrożeń wynikających z jego stosowania. W celu wykrycia potencjalnych problemów z oprogramowaniem wszelkie dane muszą zostać zweryfikowane przez kierownika laboratorium lub technika przeszkolonego w zakresie badań zgodności tkankowej. Niniejszy dokument został sporządzony przed wydaniem oprogramowania HLA Fusion. Z tego też powodu mogą wystąpić drobne różnice w zawartości niektórych ekranów aplikacji względem samego oprogramowania. Do badań diagnostycznych in vitro Kittridge Street, Canoga Park, CA Tel.: Faks: LABType, LABScreen i FlowPRA są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy One Lambda, Inc. HLA Fusion, LCT, LAT, Micro SSP i LABScan 100 są znakami towarowymi firmy One Lambda, Inc. Luminex jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Luminex Corporation. Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Copyright 2012, One Lambda, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Marzec 2012 r. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) ii

3 Spis treści Otwieranie narzędzia Database Utility programu HLA Fusion... 2 Czynności dotyczące bazy danych... 4 Tworzenie nowej bazy danych... 4 Wybieranie bazy danych i ustanawianie z nią połączenia... 6 Dołączanie bazy danych... 9 Odłączanie bazy danych Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Usuwanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych Przywracanie bazy danych Łączenie baz danych Tworzenie/wybieranie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych Optymalizowanie bazy danych programu Fusion Planowanie optymalizacji bazy danych Ponowna konfiguracja bazy danych programu Fusion Łączenie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych Szczegóły bieżącej bazy danych Migracja danych Aktualizowanie baz danych z wcześniejszych wersji do wersji 3.0 programu HLA Fusion HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) iii

4 HLA Fusion narzędzie Database Utility Dzięki narzędziu Database Utility programu HLA Fusion istnieje możliwość uzyskania dostępu do wybranej bazy danych w programie SQL Server z poziomu dowolnego komputera w obrębie sieci systemowej pod warunkiem, że konfiguracja bazy danych zezwala na zdalny dostęp do niej. Narzędzie Database Utility programu HLA Fusion pozwala na tworzenie baz danych w programie SQL Server i łączenie się z nimi, jak również wykonywanie wszystkich czynności wyszczególnionych poniżej. Przestroga: Tworzenie nowej bazy danych Wybranie/połączenie z istniejącą bazą danych Tworzenie kopii zapasowej bazy danych lub ustalenie harmonogramu regularnego tworzenia kopii Przywracanie bazy danych Odłączanie i usuwanie bazy danych Dołączanie bazy danych Tworzenie dziennika zapisów kontrolnych i łączenie się z nim w celu śledzenia działań użytkowników w oprogramowaniu HLA Fusion Łączenie baz danych Optymalizowanie baz danych Ponowna konfiguracja baz danych Aktualizowanie bazy danych w oprogramowaniu HLA Fusion do aktualnej wersji Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących baz danych programu Fusion Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem Database Utility należy utworzyć kopię zapasową bazy danych. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 1

5 Otwieranie narzędzia Database Utility programu HLA Fusion Narzędzie Database Utility programu HLA Fusion pozwala na połączenie się z programem SQL Server znajdującym się na komputerze lub w sieci. Dostęp ten uzależniony jest od uprawnień użytkownika i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w placówce. Aby możliwe było skorzystanie z jakichkolwiek narzędzi bazy danych programu Fusion, należy w pierwszej kolejności połączyć się z programem SQL Server. Wszystkie działania dotyczące bazy danych, oprócz ustanawiania połączenia z bazą, mogą być wykonywane wyłącznie na serwerze lub na komputerze, na którym zapisana jest baza. Poniżej przedstawiono wskazówki dotyczące korzystania z narzędzia Database Utility programu Fusion: Z programem SQL Server można połączyć się z użyciem uwierzytelniania systemu Windows lub programu SQL Server. W przypadku wykorzystania uwierzytelniania programu SQL Server w oknie dialogowym serwera wyświetlana będzie domyślna nazwa administratora bazy danych oraz domyślne hasło dla lokalnej instalacji klienta/serwera. Zdecydowanie zaleca się, aby nie przełączać pomiędzy bazami danych ustawień regionalnych i łączenia danych w bazach. Łączenie danych baz danych i programu SQL Server odgrywa znaczącą rolę podczas procesów łączenia i migracji baz. ( Ustawienia łączenia danych służą do kodowania zasad rządzących stosowaniem znaków i cyfr w danym języku lub alfabecie). Nie należy też zmieniać uprawnień (tzn. reguł decydujących o tym, kto ma prawo dokonywać zmian w bazie danych). 1. Kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Database Utility znajdującą się na pulpicie. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Connect to SQL Server (Połącz z programem SQL Server). 2. Upewnij się, że wszystkie informacje logowania do programu SQL Server są prawidłowe, i kliknij przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno główne narzędzia Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 2

6 Lista różnych czynności, które można wykonać w odniesieniu do baz danych za pomocą narzędzia Database Utility programu Fusion. Pasek stanu Ilustracja 1: Okno główne narzędzia Database Utility programu HLA Fusion Pasek stanu u dołu okna głównego narzędzia Database Utility programu Fusion pokazuje następujące informacje: aktywny użytkownik, nazwa serwera, nazwa bazy danych i tryb bazy danych (tzn. czy program Fusion i baza danych znajdują się na tym samym komputerze, czy też baza danych jest zapisana na serwerze zewnętrznym). Jeśli skorzystano z uwierzytelniania systemu Windows, pole User Name (Nazwa użytkownika) zawierać będzie wartość Not Set (Nie ustawiono). W każdym z okien narzędzia Database Utility dostępny jest przycisk Help (Pomoc). Można też nacisnąć klawisz F1. Aby wyświetlić lub ukryć opcje menu narzędzia bazy danych, należy kliknąć symbole +/- znajdujące się po lewej stronie. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 3

7 Czynności dotyczące bazy danych Grupa Database Tasks (Czynności dotyczące bazy danych), widoczna po lewej stronie okna głównego, zawiera różne opcje umożliwiające konfigurowanie, zarządzanie i utrzymywanie bazy danych programu Fusion. Funkcje te opisano w kolejnych częściach. Tworzenie nowej bazy danych 1. Nowa baza danych może zostać utworzona wyłącznie na tym komputerze lub serwerze, na którym znajduje się program SQL Server. Kliknij pozycję Create Fusion Database (Utwórz bazę danych programu Fusion) znajdującą się po lewej stronie okna narzędzia Database Utility. Przycisk przeglądania Pole nazwy bazy danych Ilustracja 2: Ekran tworzenia bazy danych programu Fusion Upewnij się, że w polu SQL Server (Serwer SQL) wybrano serwer odpowiedni dla tworzonej bazy danych. Wprowadź unikalną nazwę dla nowej bazy danych. Wybierz maksymalny rozmiar bazy danych i kliknij przycisk Create (Utwórz). W programach SQL 2005 Express i SQL 2008 Express zaznaczenie opcji Unlimited (Bez ograniczeń) sprawi, że maksymalny dopuszczalny rozmiar bazy danych wynosić będzie cztery gigabajty. W płatnej, pełnej wersji programu SQL Server maksymalny rozmiar bazy danych wynosi jeden terabajt. Należy upewnić się, że na dysku znajduje się odpowiednia ilość miejsca dla bazy danych tej wielkości. Należy również dopilnować, aby w bazie danych programu Fusion zachowane zostały spójne ustawienia łączenia danych. Różne ustawienia łączenia danych korzystają z różnych reguł porównań przy przetwarzaniu danych, co może prowadzić do problemów podczas łączenia baz danych. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 4

8 Jeśli nowo tworzonej bazie danych nadano unikalną nazwę, system utworzy nową bazę I wyświetli następujący komunikat Ilustracja 3: Potwierdzenie utworzenia bazy danych Kliknij przycisk Yes (Tak), aby ustanowić z nią połączenie. Kliknij przycisk No (Nie), jeśli w tym momencie połączenie nie ma zostać utworzone. W przypadku kliknięcia przycisku Yes (Tak) wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający połączenie. Kliknij przycisk OK. Jeśli nazwa nowo utworzonej bazy danych już istnieje, w narzędziu Database Utility wyświetlony zostanie następujący komunikat o błędzie. Ilustracja 4: Udane nawiązanie połączenia 7. Kliknij przycisk OK. Następnie sprawdź, czy wprowadzona nazwa bazy danych jest unikalna dla wybranego serwera SQL, i ponów próbę. Ilustracja 5: Błąd przy tworzeniu bazy danych W chwili tworzenia bazy danych narzędzie Database Utility programu Fusion tworzy dla niej identyfikator użytkownika o nazwie FUSION_USER. Nie należy zmieniać statusu tego użytkownika. Nazwa bazy danych nie może przekraczać 35 znaków. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 5

9 Wybieranie bazy danych i ustanawianie z nią połączenia W oknie narzędzia Database Utility można połączyć się z istniejącą już bazą danych, znajdującą się na wybranym serwerze. Kolejne analizy przeprowadzane za pomocą programu HLA Fusion będą opierały się na tej bazie danych. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij opcję Select/Connect to Fusion Database (Wybierz/połącz z bazą danych programu Fusion). Ilustracja 6: Wybór bazy danych 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz żądaną bazę danych. W obszarze poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące wybranej bazy danych: wersja, data utworzenia, procent wykorzystanego miejsca oraz aktualny i maksymalny rozmiar. 3. Kliknij przycisk Set (Ustaw). Wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 7: Ustanowienie połączenia z bazą danych 4. Kliknij przycisk OK. Wybrana baza danych widoczna teraz będzie w polu Database Name (Nazwa bazy danych) na pasku stanu u dołu okna narzędzia Database Utility. Ilustracja 8: Pasek stanu narzędzia HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 6

10 Usuwanie bazy danych Z poziomu okna narzędzia Database Utility możliwe jest usunięcie z serwera istniejącej bazy danych. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Delete Database (Usuń bazę danych). 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę I kliknij przycisk Delete (Usuń). Wyświetlone zostanie następujące okno. Ilustracja 9: Wybór bazy danych do usunięcia Jeśli pojawi się komunikat, że wybrana baza danych jest zajęta, należy odczekać kilka minut i ponowić próbę. Dołączona baza danych nie może być usunięta. 3. Kliknij przycisk Delete (Usuń). Ilustracja 10: Usuwanie bazy danych 4. Wyświetlone zostanie następujące potwierdzenie. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby kontynuować proces usuwania bazy danych. Ilustracja 11: Potwierdzenie usunięcia HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 7

11 Narzędzie Database Utility potwierdzi usunięcie. Ilustracja 12: Baza danych została usunięta 5. W przypadku kliknięcia przycisku No (Nie) wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający, że baza danych nie została usunięta. Kliknij przycisk OK, aby opuścić to okno. Ilustracja 13: Baza danych nie została usunięta HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 8

12 Dołączanie bazy danych Z opcji Attach (Dołącz) i Detach (Odłącz) można korzystać w celu przeniesienia bazy danych do innej lokalizacji, a następnie połączenia z tą lokalizacją. Aby tego dokonać, należy wykonać poniższe czynności: Odłącz bazę danych (więcej informacji zamieszczono w części Odłączanie bazy danych). Przenieś plik.mdf (zawierający bazę danych) do żądanej lokalizacji na innym serwerze. Dołącz bazę danych, wykonując poniższe czynności w celu określenia nowej lokalizacji przeniesionej bazy. Opcji dołączania można użyć w celu nawiązania połączenia z dowolnym plikiem.mdf zawierającym bazę danych programu Fusion. Jednakże dołączany plik.mdf musi znajdować się na wybranym serwerze. Przed skorzystaniem z funkcji dołączania zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Attach Database (Dołącz bazę danych). Ilustracja 14: Dołączanie bazy danych 2. Kliknij przycisk przeglądania znajdujący się obok pola MDF file to attach (Plik MDF do dołączenia) i wyszukaj plik bazy danych, który ma zostać dołączony do programu Fusion. 3. przycisk Open (Otwórz). Wybrany plik (*.mdf) Wybierz plik bazy danych (*.mdf) i kliknij wyświetlony zostanie w polu MDF file to attach (Plik MDF do dołączenia). Ilustracja 15: Wybór bazy danych do dołączenia HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 9

13 W polu Attach as (Dołącz jako) wpisz nazwę bazy danych. 4. Kliknij przycisk Attach (Dołącz). Ilustracja 16: Dołączanie bazy danych HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 10

14 Odłączanie bazy danych Jeśli plik bazy danych (.mdf) ma zostać przeniesiony do innej lokalizacji (ze względu na ograniczenie przestrzeni na dysku lub z jakiegokolwiek innego powodu), najpierw musi on zostać odłączony z programu Fusion. Następnie można go przenieść i połączyć z nową lokalizacją (patrz część Dołączanie bazy danych). Funkcja ta jest przydatna także w przypadku, gdy konkretna baza danych nie musi już być połączona z programem HLA Fusion, lecz użytkownik nie chce jej jeszcze usuwać. Nie można odłączyć bazy danych, która jest aktualnie używana. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Detach Database (Odłącz bazę danych). Ilustracja 17: Odłączanie bazy danych 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę I kliknij przycisk Detach (Odłącz). Wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 18: Wybór bazy danych do odłączenia 3. Kliknij przycisk OK. Ilustracja 19: Baza danych została odłączona Plik.mdf odłączonej bazy danych znajduje się w katalogu, w którym został zainstalowany serwer SQL dla programu Fusion (domyślnie jest to: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL1\MSSQL\Data). HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 11

15 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Zaleca się regularne i częste tworzenie kopii zapasowych baz danych programu HLA Fusion. W przypadku uszkodzenia bazy danych lub innych zdarzeń uniemożliwiających dostęp do niej posiadanie kopii zapasowej pozwoli przywrócić wszystkie dane zapisane w momencie utworzenia ostatniej kopii. Funkcja planowania tworzenia kopii zapasowych służy do ustalania terminów automatycznego i regularnego tworzenia kopii konkretnej bazy danych w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością. Baza danych i jej kopia zapasowa muszą być zapisane na lokalnym dysku tego samego serwera lub komputera. Nazwa pliku kopii zapasowej jest identyczna z nazwą bazy danych, z dodanym rozszerzeniem.bak. Jeśli za pośrednictwem usługi agenta SQL wydano odpowiednie uprawnienia, kopie zapasowe można przechowywać na dysku współdzielonym lub sieciowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Backup Database (Utwórz kopię zapasową bazy danych). Ilustracja 20: Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz żądaną bazę danych. Kliknij przycisk przeglądania znajdujący się obok pola Destination (Miejsce docelowe). Należy upewnić się, że wybrany katalog docelowy znajduje się na wybranym serwerze SQL. Nie należy wybierać pulpitu jako lokalizacji dla kopii zapasowych. Zaleca się utworzenie na dysku C: specjalnego folderu na tego typu pliki (np. C:\DB Backups). HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 12

16 Wyświetlone zostanie nowe okno, w którym można wyszukać folder docelowy dla kopii zapasowej bazy danych. Ilustracja 21: Wybór lokalizacji dla kopii zapasowej W polu Backup File (Plik kopii zapasowej) określ nazwę pliku dla kopii zapasowej bazy danych (domyślnie jest nią nazwa bazy danych). Można także kliknąć przycisk Make New Folder (Utwórz nowy folder) i stworzyć specjalny folder dla kopii zapasowych bazy danych. Pliki kopii zapasowej zapisywane są z rozszerzeniem (.bak). Aby odpowiednio dokonać natychmiastowego utworzenia kopii zapasowej bazy danych lub zaplanować jej utworzenie w przyszłości, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Aby dokonać natychmiastowego utworzenia kopii zapasowej bazy danych, kliknij przycisk Backup (Utwórz kopię zapasową). Poniższy komunikat potwierdzi pomyślne utworzenie kopii zapasowej bazy danych. Kliknij przycisk OK, aby opuścić to okno. Ilustracja 22: Potwierdzenie utworzenia kopii zapasowej bazy danych Czas wymagany na utworzenie kopii zapasowej bazy danych jest proporcjonalny do jej wielkości, tzn. im większa baza, tym dłużej trwa tworzenie kopii. Aby zaplanować utworzenie kopii zapasowej na dany dzień i godzinę lub według określonego schematu, kliknij przycisk Schedule Backup (Zaplanuj tworzenie kopii zapasowej). Wyświetlony zostanie kreator harmonogramu tworzenia kopii zapasowej. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 13

17 Unikalna nazwa zadania tworzenia kopii. Częstotliwość tworzenia kopii zapasowej. Godzina rozpoczęcia tworzenia kopii. Pierwszy dzień zadania tworzenia kopii zapasowej. Ilustracja 23: Kreator harmonogramu tworzenia kopii zapasowej bazy danych Wypełnij pola w kreatorze harmonogramu, aby ustalić dzień i godzinę tworzenia kopii: Database Backup Job Name (Nazwa zadania tworzenia kopii bazy danych): Wprowadź unikalną nazwę kopii zapasowej. Każda zaplanowana czynność tworzenia kopii zapasowej wymaga nadania unikalnej nazwy. Schedule Backup (Harmonogram tworzenia kopii): Z listy rozwijanej wybierz częstotliwość tworzenia kopii (Daily (Codziennie), Weekly (Co tydzień) lub Monthly (Co miesiąc)). Backup Time (Godzina tworzenia kopii): Za pomocą strzałek w górę/w dół ustaw godzinę rozpoczęcia planowanego utworzenia kopii zapasowej. Należy pamiętać, że czas wymagany na utworzenie kopii zapasowej bazy danych jest proporcjonalny do jej wielkości, tzn. im większa baza, tym dłużej trwa tworzenie kopii. Start Date (Data rozpoczęcia): Kliknij strzałkę i z listy rozwijanej wybierz dzień, w którym ma rozpocząć się proces planowanego tworzenia kopii. Days of the week (Dni tygodnia): W przypadku cotygodniowego lub comiesięcznego tworzenia kopii zaznacz dni tygodnia, w których to zadanie ma być realizowane. W przypadku codziennego tworzenia kopii opcja ta jest nieaktywna. W polu Password (Hasło) wpisz swoje hasło do systemu Windows. Hasło do systemu Windows jest wymagane w celu potwierdzenia uprawnień do tworzenia kopii zapasowych bazy danych. Kliknij przycisk Schedule (Zaplanuj). W momencie zaplanowanego wykonywania kopii zapasowej program HLA Fusion nie musi być uruchomiony ani też użytkownik nie musi być do niego zalogowany. Jednakże w chwili tworzenia kopii komputer musi być włączony. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 14

18 W przypadku potwierdzenia harmonogramu wyświetlany jest poniższy komunikat. Należy kliknąć przycisk OK. Ilustracja 24: Potwierdzenie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych W katalogu, który wskazano podczas ustalania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych, znajdować się będzie plik kopii bazy danych (.mdf), jak również plik dziennika, dokumentujący stan zadania tworzenia kopii. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 15

19 Usuwanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych Aby usunąć zadanie planowego tworzenia kopii, należy wykonać następujące czynności. 1. Kliknij przycisk Schedule Backup (Zaplanuj tworzenie kopii zapasowej). Wyświetlony zostanie kreator harmonogramu tworzenia kopii zapasowej. 2. Za pomocą strzałki rozwiń listę Database Backup Job Name (Nazwa zadania tworzenia kopii bazy danych), aby wybrać zaplanowane zadanie do usunięcia. Ilustracja 25: Wybór/tworzenie nazwy kopii zapasowej Lista rozwijana może zawierać także zadania z programów innych niż Fusion, dlatego należy upewnić się, że wybrane do usunięcia zadanie tworzenia kopii dotyczy baz danych programu Fusion. 3. Kliknij przycisk Delete (Usuń). Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia zadania. Ilustracja 26: Potwierdzenie usunięcia zadania Ilustracja 27: Zadanie zaplanowanego tworzenia kopii zostało usunięte 4. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby usunąć zadanie planowego tworzenia kopii zapasowych. Jeśli harmonogram został usunięty, wyświetlony zostanie następujący komunikat. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do ekranu głównego narzędzia Database Utility. Aby utworzyć nowe zadanie tworzenia kopii zapasowych, należy wykonać czynności opisane w poprzedniej części, dotyczącej planowego tworzenia kopii. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 16

20 Przywracanie bazy danych Kopie zapasowe mogą być używane do przywracania (zastępowania) bazy danych. Kopia zapasowa bazy danych zawiera wszystkie dane programu HLA Fusion zapisane w momencie utworzenia kopii. Możliwe jest użycie kopii zapasowej bazy danych w celu zastąpienia dotychczasowej lub utworzenia nowej bazy. Nie dotyczy to jednak bazy bieżącej. Aby użyć kopii bazy danych wraz z bieżącą bazą, należy skorzystać z funkcji Merge Database (Połącz bazę danych). Proces przywracania bazy danych może być przeprowadzony wyłącznie na serwerze lub komputerze, na którym znajduje się plik kopii zapasowej bazy. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Restore Database (Przywróć bazę danych). Ilustracja 28: Przygotowanie do przywrócenia kopii zapasowej 2. Kliknij przycisk przeglądania znajdujący się obok pola tekstowego File To Restore (Plik do przywrócenia). Wyświetlone zostanie okno wyboru pliku. 3. kopi zapasowej bazy danych do Przejdź do katalogu z plikiem przywrócenia (będzie on miał rozszerzenie.bak) i kliknij przycisk Open (Otwórz). Ilustracja 29: Wybór pliku kopii zapasowej bazy danych HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 17

21 Ilustracja 30: Wprowadzanie nazwy przywracanej bazy danych 4. W polu Restore as (Przywróć jako) wprowadź unikalną nazwę przywracanej bazy danych. 5. Kliknij przycisk Restore (Przywróć). Wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 31: Baza danych została pomyślnie przywrócona 6. Kliknij przycisk OK. Baza danych zostanie przywrócona na podstawie określonego pliku kopii zapasowej. Program SQL Server nie zezwala na przywracanie baz danych z niektórych lokalizacji, takich jak dyski sieciowe czy pliki kopii zapasowej znajdujące się na pulpicie. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 18

22 Łączenie baz danych Funkcja ta pozwala na połączenie dwóch baz danych w jedną, niezależnie od lokalizacji. Podczas łączenia baz danych należy postępować według poniższych wskazówek: Wersja obu baz danych programu HLA Fusion musi być taka sama. Przed przystąpieniem do łączenia powinny zostać wykonane kopie zapasowe obu baz danych. Wszystkie informacje ze źródłowej bazy danych kopiowane są do docelowej bazy danych. W przypadku łączenia z istniejącą bazą danych programu HLA Fusion należy upewnić się, że rozmiar docelowej bazy danych pozwala na skopiowanie informacji z bazy źródłowej. Istniejąca baza danych to taka, która posiada co najmniej informacje na temat laboratorium i użytkownika. Jeśli w docelowej bazie danych brakuje informacji dotyczących laboratorium, zostaną one skopiowane z bazy źródłowej. W przypadku łączenia z nową bazą danych programu HLA Fusion należy najpierw utworzyć nową bazę za pomocą funkcji Create Database (Utwórz bazę danych), a następnie określić jej rozmiar na taki, który będzie w stanie pomieścić informacje z bazy źródłowej. Informacje takie jak nazwy grup dawców, identyfikatory pacjentów, rodzaje testów i daty testów nie zostaną połączone, jeśli istnieją już w docelowej bazie danych W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Merge Database (Połącz bazę danych). Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) w obszarze Source Database (Źródłowa baza danych) wybierz bazę danych. Wyświetlone zostaną informacje na temat wersji, rozmiaru i ustawień tej bazy. Ilustracja 32: Wybór nazw baz danych do połączenia 3. Name (Nazwa bazy danych) Z listy rozwijanej Database w obszarze Target Database (Docelowa baza danych) wybierz bazę danych. Wyświetlone zostaną informacje na temat wersji, rozmiaru i ustawień tej bazy. Przed połączeniem należy dokładnie sprawdzić wersję, rozmiar i ustawienia zarówno bazy źródłowej, jak i docelowej, aby upewnić się, że wersja I ustawienia obu baz są takie same oraz że rozmiar bazy źródłowej nie jest zbyt duży dla bazy docelowej. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 19

23 Program HLA Fusion sprawdza w tabeli danych kolumny MesfEquivalent i MesfNormal pod kątem wartości NaN lub wartości nieskończonych i zastępuje je wartościami zerowymi lub pustymi. We wcześniejszych wersjach oprogramowania firmy One Lambda kolumny te zawierały niespójne dane. Czasami łączenie baz danych może nie powieść się z powodu niezgodności łączenia danych (reguł obsługi danych określanych w chwili tworzenia bazy danych) pomiędzy bazą źródłową i docelową. Więcej informacji można znaleźć na stronie 4. Kliknij przycisk Merge (Połącz). Po przeprowadzeniu łączenia wyświetlony zostanie następujący komunikat. Ilustracja 33: Łączenie zakończone 5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do ekranu głównego narzędzia Database Utility. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 20

24 Tworzenie/wybieranie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych Funkcja ta pozwala na tworzenie bazy danych w formie dziennika zapisów kontrolnych w celu rejestrowania działań użytkowników w oprogramowaniu HLA Fusion. 1. W oknie narzędzia Database Utility kliknij pozycję Create/Select Audit Log Database (Utwórz/wybierz bazę danych dziennika zapisów kontrolnych). Ilustracja 34: Tworzenie/wybieranie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę danych i kliknij przycisk Set (Ustaw). Można też w polu Database Name (Nazwa bazy danych) wprowadzić unikalną nazwę bazy danych i kliknąć przycisk New Database (Nowa baza danych). Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający utworzenie bazy danych dziennika zapisów kontrolnych wraz z zapytaniem, czy ma zostać ustanowione z nią połączenie. Ilustracja 35: Potwierdzenie utworzenia dziennika zapisów kontrolnych 3. Jeśli w tym momencie ma zostać ustanowione połączenie z bazą danych dziennika zapisów kontrolnych, kliknij przycisk Yes (Tak). W przeciwnym wypadku kliknij przycisk No (Nie). W przypadku wybrania opcji nawiązania połączenia wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 21

25 Ilustracja 36: Połączenie z dziennikiem zapisów kontrolnych Kierownicy laboratorium mogą uzyskać dostęp do dziennika zapisów kontrolnych z poziomu strony głównej programu HLA Fusion, klikając pozycję Reports (Raporty) na pasku narzędzi. Na ekranie raportów należy wybrać pozycję Miscellaneous (Różne), a następnie Audit Trail Log (Dziennik zapisów kontrolnych). Ilustracja 37: Uzyskiwanie dostępu do dziennika zapisów kontrolnych HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 22

26 Optymalizowanie bazy danych programu Fusion Regularne optymalizowanie bazy danych programu Fusion przyspiesza procesy analizy poprzez kompaktowanie zużytej przestrzeni, automatyczne naprawianie błędów i optymalizację sposobu przechowywania danych. Aby zoptymalizować bazę danych programu Fusion, należy wykonać poniższe czynności: Otwórz narzędzie Database Utility programu HLA Fusion. 1. Z menu czynności dotyczących bazy danych wybierz pozycję Optimize Database (Optymalizuj bazę danych). 2. Z listy rozwijanej Database Name (Nazwa bazy danych) wybierz bazę danych do optymalizacji. Ilustracja 38: Wybór bazy danych do optymalizacji 3. Kliknij przycisk Optimize (Optymalizuj). Ilustracja 39: Optymalizowana baza danych Po zakończeniu optymalizacji bazy danych wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający pomyślne ukończenie procesu. Należy pamiętać, że podczas optymalizacji program SQL Server będzie tymczasowo wymagał dodatkowej przestrzeni na dysku. Jeśli w trakcie optymalizacji na dysku nie będzie wystarczającej ilości miejsca lub baza danych przekraczać będzie ograniczenia rozmiaru programu SQL Express, proces ten może zakończyć się niepowodzeniem. HLAF-MAN-v3.x.x-PL-01, Wer. 0 (Instrukcja obsługi narzędzia Database Utility programu HLA Fusion wer. 3.X.X) 23

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Nero BackItUp

Instrukcja. Nero BackItUp Instrukcja Nero BackItUp Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Niniejszy dokument, jak i opisywane w nim oprogramowanie, ma status licencji i może być wykorzystywany lub reprodukowany wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo