Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Regionalnymi Programami Operacyjnymi (prezentacja wybranych przykładów) ORGANIZACJA I REALIZACJA KONFERENCJI I IMPREZ PROMOCYJNYCH...7 a. Imprezy promocyjne organizowane przez IK NSRO...7 b. Imprezy promocyjne organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Instytucje Zarządzające RPO (prezentacja wybranych przykładów) PRZYGOTOWANIE ORAZ EMISJA AUDYCJI INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH ORAZ PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH...10 a. NSRO Współpraca IK NSRO ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi...10 b. Współpraca IK NSRO z wydawcami prasy...12 c. Współpraca ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi oraz wydawcami prasowymi podejmowana przez IZ PO i IZ RPO (prezentacja wybranych działań) KONKURSY...18 a. Konkursy organizowane przez IK NSRO...18 b. Konkursy promocyjne realizowane przez IZ PO i IZ RPO (wybrane konkursy) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA...20 INFORMACJA...21 Działania w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich...21 EDUKACJA...22 a. Seminaria/ szkolenia/warsztaty/spotkania informacyjne organizowane przez IK NSRO...22 b. Akcje informacyjne dla młodzieży i studentów dotowane przez IK NSRO (wybrane przykłady):...24 c. Seminaria/ szkolenia/warsztaty/spotkania informacyjne organizowane przez IZ PO, IZ RPO (wybrane inicjatywy edukacyjne)...24 INTERNET...26 a. Prowadzenie serwisów internetowych poświęconych FE przez IK NSRO...26 b. Serwisy internetowe poświęcone programom krajowym i regionalnym...27 c. Promocja w serwisach społecznościowych WYMIANA DOŚWIADCZEŃ...27 a. Współpraca w ramach istniejących grup wymiany doświadczeń...27 b. Inicjowanie nowych działań w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń...28 WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNO - GOSPODARCZYMI EWALUACJA...29 a. Badania prowadzone przez IK NSRO (wybrane przykłady)...29 b. Badania prowadzone przez IZ PO i IZ RPO (wybrane przykłady)...31 POSTĘP RZECZOWY DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH...32 OCENA SKUTECZNOŚCI DZIALAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH...37 PODSUMOWANIE...51 Zakończenie

3 Wstęp Zgodnie z artykułem 4 Rozporządzenia Komisji WE 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. przedstawiamy roczne sprawozdanie z realizacji działań informacyjno-promocyjnych w Polsce za rok 2010 zawierające odrębny rozdział poświęcony ocenie rezultatów działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia (visibility) i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej (awareness) o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę 1. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata prowadzone są w Polsce w oparciu o Strategię komunikacji Funduszy Europejskich, będącą w myśl zapisów art. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia planem komunikacji (Communication Action Plan) opracowanym dla wszystkich programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO) ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich (FE), której funkcję pełni Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (DIP MRR), prowadzi działania informacyjnopromocyjne o charakterze ogólnym i horyzontalnym. Jednocześnie IK NSRO ds. informacji i promocji FE odpowiada za koordynację i monitoring działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach: - Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia), - krajowych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, - regionalnych programów operacyjnych dla województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Także instytucje zarządzające (IZ) krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, we współpracy z właściwymi instytucjami pośredniczącymi (IP) i pośredniczącymi 2-go stopnia (IP2) prowadzą działania informacyjne i promocyjne zgodne ze specyfiką własnych programów. Ogólne ramy tych działań nadaje Strategia komunikacji Funduszy Europejskich, a także Plany komunikacji programów przygotowane przez IZ i obejmujące cały okres programowania Corocznie zarówno IK NSRO, jak i instytucje zarządzające opracowują Roczne Plan Działań informacyjnych i promocyjnych. Są to dokumenty o charakterze operacyjnym. Roczne Plany Działań zawierają opis, harmonogram oraz budżet działań planowanych na dany rok kalendarzowy. Zaplanowane na dany rok przedsięwzięcia informacyjne, promocyjne i edukacyjne uwzględniają fazę realizacji poszczególnych działań/programów oraz ocenę efektywności/rezultatów poszczególnych działań. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing the results of the information and publicity measures in terms of visibility and awareness of operational programmes and of the role played by the Community, as provided for in point (e) of Article 2(2) 3

4 Rok 2010 dzieli okres programowania na dwie części. Pierwsze lata perspektywy finansowej many już za sobą. W przypadku Polski można powiedzieć, że z końcem 2010 r. ponad połowa środków przyznanych Polsce została zaalokowana zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2010 r., w tym okresie podpisano z beneficjentami umów o dofinansowanie na kwotę 223,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 154,4 mld zł, co stanowiło 58,1 %. kwoty lata Należy przy tym podkreślić, że w przypadku niektórych, najpopularniejszych działań np. skierowanych do przedsiębiorców wszystkie lub prawie wszystkie środki zostały już rozdysponowane. Dane Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na lata opublikowane w lutym 2011 r. potwierdziły, że Polska pozostaje z liderem w ich wdrażaniu. Z pewnością ma w tym także swój udział spójna i efektywna polityka komunikacyjna. Jak wspomniano na wstępie, ocenie rezultatów działań informacyjnych i promocyjnych poświęcono odrębny rozdział. Starając się zmierzyć wpływ polityki i przedsięwzięć komunikacyjnych sięgnięto do szeregu badań głównie ilościowych mieszkańców Polski oraz grup docelowych programów operacyjnych. Znaczne zaawansowanie realizacji programów nie pozostało bez wpływu na działania informacyjnopromocyjne w 2010 roku, które z biegiem czasu z coraz mniejszym natężeniem skoncentrowane były na motywowaniu do sięgania po środki unijne, a w większym stopniu skupiały się na podkreślaniu efektów wykorzystania FE dla rozwoju kraju i osobistych korzyści płynących dla Polaków ze skutecznej realizacji polityki spójności. Starano się pokazać zmiany na poziomie lokalnym, przybliżyć inwestycje i dotowane przedsięwzięcia między innymi współpracując z prasą regionalną i lokalną, aranżując stoiska podczas festynów i pikników. Wiele działań było skierowanych do dzieci i młodzieży. Jeśli zachęcano do korzystania z pomocy UE, to kierowano przekaz do konkretnych grup potencjalnych beneficjentów, które miały jeszcze możliwość korzystania ze środków wspólnotowych. Docierano także do grup potencjalnych uczestników projektów, promując różne dotowane inicjatywy np. adresowane do kobiet powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych lub do osób w wieku 50+. W ramach sieci punktów informacyjnych organizowano również Mobilne Punkty Informacyjne w mniejszych miejscowościach, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać bezpośrednio informacje o Funduszach Europejskich. Niniejszy dokument to przede wszystkim sprawozdanie z działań podejmowanych przez IK NSRO w ramach realizacji Rocznego Planu Działania. Zamieszczone opisy przedsięwzięć instytucji zarządzających stanowią natomiast wybrane, ciekawsze przykłady ich aktywności w dziedzinie komunikacji. Sprawozdania z pełnego spektrum działań Instytucji Zarządzających PO i RPO są tworzone odrębnie. 4

5 PROMOCJA 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdraŝania FE IK NSRO w zakresie informacji i promocji od 3 września 2010 roku do 28 lutego 2011 roku (z wyłączeniem grudnia 2010 r.) realizowała we współpracy z poszczególnymi IZ PO, spójną, pięcioetapową kampanię informacyjno-promocyjną poświęconą Narodowej Strategii Spójności i poszczególnym programom operacyjnym, tj. POIiŚ, PORPW, POKL, POIG. Przekaz zorientowany był na ukazywanie korzyści, jakie z wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce, odnoszą wszyscy mieszkańcy kraju. Celem kampanii było również wzmocnienie w mediach wizerunku Funduszy Europejskich. Kampania realizowana była za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu oraz dodatkowo w przypadku Programu Kapitał Ludzki - za pośrednictwem prasy i reklamy zewnętrznej na nośnikach w warszawskim metrze. Dodatkowym atutem kampanii byli znani i lubiani w Polsce dziennikarze Dorota Wellman i Marcin Prokop. Na bieżąco prowadzone były badania 2 dotyczące skuteczności i odbioru poszczególnych etapów kampanii. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że kampania została odebrana pozytywnie, podobała się opinii publicznej i co najważniejsze przekazywane treści zostały właściwie zrozumiane i zapamiętane. W porównaniu do badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem emisji kampanii (sierpień 2010), po emisji pięciu spotów reklamowych (NSS, POIiŚ, PORPW, POKL, POIG ostatni pomiar w marcu 2011 r.) nastąpił istotny wzrost świadomości badanych na temat obszarów wsparcia programów operacyjnych. Wzrosła znajomość nazw programów operacyjnych i konkretnych funduszy, jak również rozpoznawalność logo i nazwy Narodowa Strategia Spójności. Zarejestrowano również zdecydowany wzrost udziału opinii pozytywnych na temat tego, że Fundusze Europejskie i ich programy operacyjne przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski. b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Regionalnymi Programami Operacyjnymi (prezentacja wybranych przykładów) W ramach promocji Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych w 2010 r. przeprowadzono kampanie informacyjne o szerokim zasięgu, zgodnie z Art. 7 ust.2 lit. b) Rozp. 1828/2006, tj. skierowane do więcej niż dwóch grup docelowych oraz realizowane przy użyciu nie mniej niż trzech narzędzi/działań komunikacji określonych w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich lub Planie komunikacji PO/RPO kampanie realizowano m.in. poprzez spoty telewizyjne, radiowe, reklamę prasową, działania outdoorowe, imprezy plenerowe, reklamę internetową. Poniżej przykładowe kampanie: 2 więcej na ten temat w punkcie EWALUACJA, na str.28 5

6 Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca promocji zasady równości szans kobiet i mężczyzn zrealizowana przez IZ PO KL w drugim półroczu 2010 r. rozpoczęto działania w ramach kampanii horyzontalnej mającej na celu propagowanie zasad równości. Kampania w mediach zostanie zrealizowana na podstawie kreacji, wybranej w drodze konkursu na scenariusz spotu reklamowego skierowanego do studentów szkół filmowych i innych młodych osób zajmujących się profesjonalnie realizacją filmów reklamowych. Na podstawie wyłonionego scenariusza został wyprodukowany spot reklamowy i przygotowany do emisji w 2011 r. w telewizji, Internecie i na stacjach metra warszawskiego. Kampania informacyjno-promocyjna IZ RPO Województwa Dolnośląskiego (zasięg regionalny) obejmowała organizację akcji i imprez informacyjno-promocyjnych m.in.: Konkurs RPO w Twoich oczach II edycji konkursu fotograficzno-reporterskiego, skierowanego do dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz fotoreporterów także fotoreporterów amatorów; Konkurs Moja okolica pięknieje dzięki RPO konkurs plastyczny dla gimnazjalistów, których celem było upowszechnianie informacji i wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku i Funduszy Europejskich oraz promowanie dobrych praktyk i efektów wdrażania Programu na terenie województwa. Kampania informacyjno-promocyjna IZ RPO Województwa Podlaskiego (zasięg regionalny) prowadzona pod hasłem Razem zmieniamy Podlaskie. Kampania realizowana była m.in. w: telewizji, radiu, prasie, internecie, poprzez outdoor. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały działania telewizyjne. Od 7 września do 2 listopada we wtorki i czwartki w godz na antenie TVP Białystok można było obejrzeć cykl reportaży pod hasłem Razem Zmieniamy Podlaskie". Poszczególne filmy z wybranych powiatów województwa podlaskiego pokazywały projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. O swoich inwestycjach unijnych opowiedzieli zarówno samorządowcy, jak i przedsiębiorcy. Przeprowadzono także sondę uliczną wśród mieszkańców danego powiatu. Każdy 10 minutowy odcinek opowiadał o tym, na co są przeznaczone środki z RPOWP i jak kluczowe znaczenia dla rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie ma ten program. Emitowane filmy były dowodem na to, że obszerna dokumentacja jaką trzeba złożyć, aby uzyskać dofinansowanie ma swoje odzwierciedlenie w realnej inwestycji i jest odpowiedzią dla wszystkich sceptyków, którzy nie dostrzegają efektów RPOWP. Kampania informacyjno-promocyjna IZ RPO Województwa Lubelskiego RPO dla Kultury (zasięg regionalny) zorganizowana została w pierwszym półroczu 2010 r. Event odbył się w terminie od 5 do 6 czerwca 2010 r., w czasie corocznej Nocy Kultury organizowanej przez Centrum Kultury w Lublinie. Noc Kultury cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców stolicy województwa oraz turystów przybywających do Lublina z całej Polski. W roku sprawozdawczym, podczas 4 edycji tej imprezy IZ RPO WL przygotowała kilka wydarzeń, które odbywały się na i w obiektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydarzenia te skupiły się przede wszystkim na miejscach kameralnych Lublina, skrywających piękno historyczne. Poprzez specjalnie opracowany program artystyczny IZ RPO WL zachęcała do zwiedzania miejsc kultury i sztuki: teatrów, muzeów, galerii, filharmonii, sal koncertowych, ulic i placów miasta. Akcja RPO dla Kultury miała na celu zwiększenie rozpoznawalności miejsc, które wiążą się z funduszami unijnymi. Najciekawsze elementy eventu RPO dla Kultury : 6

7 MAPPING, czyli widowisko multimedialne, zwiastun multimedialnego muzeum historii miasta w Piwnicy pod Fortuną (fasada Trybunału Koronnego w Lublinie); WYSTAWA FOTOGRAFICZNA prezentująca 30 obiektów kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych, wybranych spośród projektów unijnych realizowanych na terenie Województwa Lubelskiego. GRA MIEJSKA, w której uczestnicy, poprzez quizy, zagadki i zadania przewidziane na każdym z etapów zabawy, odkrywali zabytki Lublina, zmodernizowane przy udziale środków unijnych. SZLAKIEM PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH, czyli program artystyczny przygotowany w 6 miejscach: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Archikatedra Lubelska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Klasztor oo. Dominikanów, Piwnica pod Fortuną, Teatr Osterwy. 2. ORGANIZACJA I REALIZACJA KONFERENCJI I IMPREZ PROMOCYJNYCH a. Imprezy promocyjne organizowane przez IK NSRO III Forum Funduszy Europejskich W dniach 1-2 października 2010 r. na Placu Defilad w Warszawie odbyło się III Forum Funduszy Europejskich, pod hasłem Czas ekscytujących przemian. Przedsięwzięcie składało się z części konferencyjnej, dostępnej dla zaproszonych gości oraz części targowo - wystawowej, w której udział mógł wziąć każdy. W ramach części konferencyjnej odbyły się dwie gale, podczas których wręczono nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Eurolider 2010 oraz Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. Podczas Forum zorganizowano dodatkowo 4 panele tematyczne: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w projektach PO KL; Ekorozwój w praktyce Fundusze UE a zasada zrównoważonego rozwoju; E-marketing w turystyce; Fundusze nie tylko z Unii wsparcie rozwojowe z krajów EFTA Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria; Polityka spójności w strategii Europa Ponadto, zaprezentowano możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie. Dyskutowano o polityce spójności w kontekście strategii Europa Gościem specjalnym imprezy był Komisarz ds. Polityki Regionalnej, pan Johannes Hahn. W ramach części ogólnodostępnej Forum powstało miasteczko Funduszy Europejskich, w którym zaaranżowano ponad 90 stoisk, na których prezentowały się instytucje zaangażowane we 7

8 wdrażanie Funduszy Europejskich (krajowe i regionalne), beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy. Dodatkowymi atrakcjami były m.in. pokazy ratownictwa medycznego oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego, zorganizowane przez Komendę Stołeczną Policji. Na specjalnie zaaranżowanej scenie, swoje dokonania prezentowali beneficjenci FE, a także zaproszeni goście. W ciągu dwóch dni imprezę odwiedziło ponad 10 tysięcy osób. Pikniki Lata z radiem W okresie wakacyjnym IK NSRO odwiedziła 20 miejscowości wypoczynkowych Polski. Był to efekt nawiązania partnerskiej współpracy z Polskim Radiem i udziału w znanej od 40 lat audycji i trasie koncertowej Lato z Radiem. Głównym celem akcji było utrwalenie pozytywnego wizerunku FE. Każdy odwiedzający stoisko IK NSRO mógł skorzystać z fachowej wiedzy konsultantów Punktów Informacyjnych i dowiedzieć się, w jaki sposób można skorzystać z Funduszy Europejskich. Dla wszystkich przewidziano liczne konkursy z nagrodami i niespodzianki. Najmłodsi goście imprez zostali otoczeni troskliwą opieką wykwalifikowanych animatorów w specjalnie przygotowanym przez MRR miasteczku dla dzieci. Dodatkowo w ramach projektu na antenie Programu 1 Polskiego Radia wyemitowano 39 audycji poświęconych Funduszom Europejskim. Tematem przewodnim audycji było hasło Polska Pięknieje dzięki Funduszom Europejskim. Promocja projektów miała zachęcić turystów do odwiedzenia miejsc współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w czasie wakacyjnych podróży. Na antenie realizowany był także konkurs poświęcony Funduszom Europejskim, którego finał odbywał się na stoisku informacyjnym. Z danych Polskiego Radia wynika, że w 20 imprezach uczestniczyło łącznie osób. Weekend w Szklarskiej Porębie W 2010 r. IK NSRO była partnerem projektu Weekend w Szklarskiej Porębie realizowanego przez Polskie Radio S.A. W ramach projektu w okresie od 18 do 21 lutego 2010 r., wyemitowano 14 audycji w Programie III Polskiego Radia SA (m.in. w paśmie Zapraszamy do trójki, Myśliwiecka 3/5/7, Lista Przebojów Programu 3, Zagadkowa niedziela, Trzecia strona medalu ), poświęconych Funduszom Europejskim. Ponadto, w ramach współpracy z Polskim Radiem w dniach lutego w Dolnej Stacji na Szrenicę zostało zorganizowane stoisko informacyjno-promocyjne MRR na temat Funduszy Europejskich, na którym udzielano konsultacji merytorycznych dotyczących FE. IV edycja Forum Regionów w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy i Europejska Gmina Europejskie Miasto Były to inicjatywy współorganizowane w ramach współpracy IK NSRO z partnerami społecznymi i gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz środowiskami opiniotwórczymi. Pierwsza z imprez była platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych Europy. Natomiast ranking Europejska Gmina Europejskie Miasto to coroczny ranking wyróżniający samorządy, które najlepiej radzą sobie z wykorzystaniem 8

9 Funduszy Europejskich. W ramach edycji 2010 odbyły się 4 spotkania regionalne i wielka gala finałowa w Warszawie, w której udział wzięła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Dodatkowo, każdemu spotkaniu towarzyszył cykl specjalnych publikacji tematycznych drukowanych na łamach Dziennika Gazeta Prawna. b. Imprezy promocyjne organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Instytucje Zarządzające RPO (prezentacja wybranych przykładów) Akcja Zielony Mikołaj IZ PO Infrastruktura i Środowisko przeprowadziła akcję 6 grudnia Na ulicach Warszawy Mikołaje POIiŚ (w zielonych strojach) wręczali przechodniom pocztówki oraz czekoladki z logiem POIiŚ. Ponadto w szpitalu "Instytut Matki i Dziecka", na oddziałach dziecięcych Mikołaj i Śnieżynka przekazali dzieciom materiały promocyjne i upominki z logiem POIiŚ. Akcja była elementem szerszych działań informujących o półmetku realizacji POIiŚ. Kolonie z rowerem IZ PO Rozwój Polski Wschodniej wystąpiła z inicjatywą zorganizowania eventu dla dzieci powodzian z obszaru Polski Wschodniej przebywających na koloniach. W imprezie wzięło udział ok. 100 dzieci. Organizacja eventu miała na celu przekazanie wiedzy o Programie Rozwój Polski Wschodniej w przystępnej formie połączonej z zabawą. W ramach akcji kolonie z rowerem dzieci miały okazję obejrzeć pokazy rowerowe i nauczyć się jazdy na trikkach trzykołowych rowerach. Program imprezy nawiązywał do projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej, realizowanego ze środków PO RPW. Działania o podobnym charakterze, prowadzone były również w regionach, czego przykładami są: LRPO ON TOUR Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wydział Informacji i Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego r. podczas Dnia Województwa Lubuskiego obejmowały: rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Inwestycje LRPO w obiektywie podczas uroczystej gali w Filharmonii Zielonogórskiej; wystawę multimedialną prezentującą zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny, w tym zdjęcia zwycięzców; udział maskotki tzw. Bohatera elerpeo; zorganizowanie stoiska informacyjno - promocyjnego na terenie miasteczka promocyjnego pod Zielonogórską Palmiarnią. Spotkania z foką Funią IZ RPO Województwa Pomorskiego w 2010 r., do spotkań z mieszkańcami regionu w ramach imprez plenerowych i akcji edukacyjnych zaangażowała Fokę Funię (imię od: 9

10 Fantastyczna Unia) - która bawiąc - zachęca Pomorzan do korzystania ze wsparcia europejskiego. 3. PRZYGOTOWANIE ORAZ EMISJA AUDYCJI INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH ORAZ PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH a. Współpraca IK NSRO ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi W 2010 r. IK NSRO ds. informacji i promocji FE korzystała z różnych form dotarcia do odbiorców - poprzez kampanie reklamowe, współtworzenie atrakcyjnych audycji radiowych i telewizyjnych, zamieszczanie w serialach telewizyjnych informacji nt FE. W okresie sprawozdawczym IK NSRO ds. informacji i promocji FE współfinansowała realizację oraz emisję następujących programów telewizyjnych i radiowych: Wędrówki z europlecakiem 13-odcinkowy program podróżniczo-edukacyjny dla młodzieży emitowany w TVP 1 od połowy czerwca do września 2010 r. Młodzi widzowie mogli obejrzeć, przygotowany specjalnie z myślą o nich, program, który przybliżał im tematykę Funduszy Europejskich. Gospodarzami każdego z 13 odcinków byli młodzi, sympatyczni prowadzący, którzy pod pretekstem wakacyjnej podróży przemierzali Polskę w poszukiwaniu ciekawych miejsc, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Twój Fundusz. Twoja Szansa Cykl 14 magazynów informacyjno-reportażowych, które od września do grudnia 2010 r. ukazywały się na antenach regionalnych oddziałów TVP (Kraków, Rzeszów, Lublin, Olsztyn, Kielce i Białystok). Reportaże przedstawiały historie osób, które skorzystały z unijnego wsparcia, a zaproszeni do studia eksperci radzili, jak wyszukać i wykorzystać informacje na temat dostępnych form wsparcia. Uatrakcyjnieniem formuły programu były dwa konkursy z nagrodami oraz telefoniczne i korespondencyjne dyżury eksperckie. Laboratorium XXI wieku Cykl 12 programów popularnonaukowych w ramach którego, od września do listopada 2011 r., w każde poniedziałkowe przedpołudnie na antenie TVP1 można było zobaczyć dobrze znany polskim widzom program "Laboratorium XXI wieku" tym razem dedykowany Funduszom Europejskim. W każdym odcinku przedstawione zostały projekty naukowo-badawcze, technologiczne lub wdrożeniowe współfinansowane z Funduszy Europejskich wraz z praktycznymi efektami ich realizacji. Kobieta z dotacją w tle W każdym z 20 odcinków programu, emitowanego na antenie TVP2, pod tym samym tytułem prezentowana była inna bohaterka, która zmieniła swoje życie dzięki Funduszom Europejskim. Program był emitowany w październiku i listopadzie 2010 r. Dla widzów programu został także uruchomiony specjalny adres , pod który osoby zainteresowane tematyką Funduszy mogły nadsyłać pytania do eksperta. 10

11 Audycje Polska Pięknieje w TVP 1 Od 9 lipca do 27 sierpnia 2010 r. w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie na antenie TVP1 emitowany był program pt. Polska pięknieje. W programie prezentowano projekty nominowane w III edycji konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich, które wpływają na wzrost atrakcyjności turystycznej Polski. Cykl reportaży był ściśle powiązany z finałem konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dzięki programowi po raz pierwszy wyboru najciekawszego projektu dokonali Internauci. Program telewizyjny miał bowiem na celu przybliżenie każdego z 21 nominowanych projektów i zachęcenie do głosowania na najbardziej zdaniem telewidzów i Internautów interesujący projekt. Głosowanie odbywało się na stronie Zwycięzca otrzymał tytuł Projekt Internautów Teleturniej Jeden z dziesięciu Tematyka dotycząca Funduszy Europejskich została włączona w istniejący, popularny teleturniej wiedzy Jeden z dziesięciu emitowany w TVP 2. Audycje z pytaniami dotyczącymi FE były emitowane w każdy poniedziałek, wtorek i środę od 8 listopada 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. Wyemitowano 21 odcinków. W każdym odcinku zostały zamieszczone po 2 pytania dotyczące Funduszy Europejskich. Wprowadzenie kategorii Fundusze Europejskie do teleturnieju o charakterze edukacyjnym stworzyło możliwości: poinformowania telewidzów (w tym potencjalnych beneficjentów) o możliwościach skorzystania z Funduszy Europejskich, wzmocnienia w świadomości społecznej dotyczącej istnienia funduszy, ich dostępności oraz potencjalnych korzyści i możliwości, jakie one oferują, wskazania telewidzom (w tym potencjalnym beneficjentom) źródeł informacji dotyczących Funduszy Europejskich. Idea placement w serialu Na dobre i na złe Wątki dotyczące Funduszy Europejskich zostały ulokowane w popularnym serialu "Na dobre i na złe". Fabuła serialu pozwoliła na pokazanie wsparcia FE dla sektora ochrony zdrowia, który jest słabo kojarzony ze wsparciem z FE. Dzięki współpracy z TVP w serialu zawarto wątki dotyczące wykorzystania środków z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w sektorze zdrowia. W 2010 roku wyemitowano dwa odcinki. Audycje pt. Program na sukces w Radio Zet Projekt polegał na emisji cyklu 22 audycji reportażowoinformacyjnych w pasmach weekendowych. Aby uatrakcyjnić formułę i wzmocnić oddziaływanie projektu, swojego głosu użyczył popularny polski dziennikarz - Pan Janusz Weiss. Dodatkowo po każdej z 11

12 premierowych audycji słuchacze przez godzinę mogli korzystać z dyżurów eksperckich. Audycje pt. Polska Pięknieje w Polskim Radio opis strona 8 Weekend w Szklarskiej Porębie opis strona 8 b. Współpraca IK NSRO z wydawcami prasy W 2010 roku IK NSRO ds. informacji i promocji FE podjęła szeroką współpracę z wydawcami prasowymi. Z uwagi na to, że grupą docelową działań informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich jest ogół społeczeństwa, tematyka funduszowa w 2010 r. pojawiła się zarówno w dziennikach, tygodnikach oraz miesięcznikach o ogólnopolskim zasięgu (w tym także w segmencie prasy kobiecej). Starano się przy tym, aby ton i charakter przekazu był zrozumiały, a więc z założenia dopasowany do poziomu percepcji, a także przyzwyczajeń i oczekiwań typowego odbiorcy poszczególnych tytułów. W 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło współpracę z wydawnictwami: Agora, Axel Springer, Bauer, Edipresse, Presspublica, Tygodnik Powszechny, Przekrój oraz większości tytułów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych. Dobór poszczególnych tytułów został dokonany pod kątem ich wysokiego zasięgu, dużej selektywności demograficznej i geograficznej. Tematyka FE znalazła się w następujących tytułach: dzienniki: Rzeczpospolita, Fakt, Gazeta Wyborcza, Polska Dziennik Zachodni ; tygodniki: Tygodnik Powszechny, Przekrój, Tele Tydzień, tytuły zrzeszone w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, dwutygodniki: Pani Domu, Przyjaciółka, miesięcznik: Twój Styl. Fundusze Europejskie w Rzeczpospolitej W ramach projektu Rzeczpospolita o funduszach unijnych Presspublica Sp. z o.o. w okresie od maja do listopada 2010 r. opublikowała cztery wydania specjalne dodatku Dobra Firma. Był to kierowany do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego kompleksowy poradnik zawierający informacje nt. obszarów oraz potencjalnych źródeł wsparcia, praktyczne wskazówki dotyczące procesu aplikacyjnego, informacje o rodzajach i maksymalnych wartościach dofinansowania, terminy składania wniosków, a także modelowe przykłady przedsięwzięć z poprzedniego okresu programowania oraz opinie i wywiady z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie funduszy oraz beneficjentów. Wkładki miały zasięg ogólnopolski i ukazały się w nakładzie powyżej egzemplarzy. Ponadto, przygotowano szesnaście 2-stronicowych publikacji na ekonomicznych stronach dziennika Rzeczpospolita, poświęconych wykorzystaniu środków unijnych w poszczególnych województwach. 12

13 Wydawnictwo, w celu ułatwienia dostępu do informacji na temat programów unijnych, stworzyło specjalną sekcję na swoim portalu internetowym z informacjami na ten temat. Fundusze Europejskie w Fakcie W ramach projektu ABC Funduszy Europejskich opublikowano 10 artykułów prezentujących w wymiarze ogólnokrajowym - z realizacji projektów współfinansowanych z unijnych środków. Publikacjom prasowym towarzyszyła sekcja na stronie efakt.pl, zawierająca archiwum wszystkich materiałów publikowanych w ramach projektu w prasie drukowanej, informacje o dostępnej infolinii, etc. Zamieszczanie artykułów w czwartkowych wydaniach dziennika umożliwiło łączne dotarcie do odbiorców w całej Polsce. Średni nakład jednorazowy wynosił egz. Fundusze Europejskie w Gazecie Wyborczej W okresie lipiec październik 2010 r. powstało 139 artykułów (17 ogólnopolskich oraz 122 lokalne) nt. efektów wykorzystania Funduszy Europejskich. W artykułach przedstawiono inwestycje, jakie zostały zrealizowane dzięki wykorzystaniu środków w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Publikowano również dane kontaktowe instytucji organizujących konkursy oraz sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Nakład przeciętnego wydania Gazety Wyborczej (z publikacją artykułu dot. projektu): egzemplarzy.w trakcie trwania cyklu ukazało się egzemplarzy Gazety Wyborczej wraz z dodatkami tematycznymi i wydaniami lokalnymi zawierającymi materiały dotyczące projektu. Szacuje się, że co najmniej jeden z artykułów cyklu miał szansę dotrzeć do ponad osób z grupy celowej, przy czym przeciętna publikacja mogła zgromadzić nawet czytelników z grupy celowej. Przez cały okres realizacji projektu funkcjonował portal internetowy na którym dostępne były wersje elektroniczne artykułów prasowych oraz artykuły o tematyce unijnej nieopublikowane w prasie, forum dla użytkowników portalu, wersja elektroniczna poradnika Jak pisać wnioski, słownik pojęć związanych z FE, baza dostępnych form wsparcia dla różnych podmiotów, baza adresowa instytucji 13

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r. Edukacja Informacja Komunikacja Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Podstawy działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku.

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku. Formularz sprawozdania rocznego z informacji i promocji Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: Osoba do kontaktu: od: (DD/MM/RRRR) do: (DD/MM/RRRR) Imię i nazwisko: Instytucja: Numer telefonu: Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków

Siła konsorcjum Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków Siła konsorcjum szkolenia, edukacja aglomeracja legnicka media, komunikacja, reklama województwo dolnośląskie szkolenia, nauka Wrocław biznes, edukacja, samorząd aglomeracja wrocławska Cele kampanii 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI7PL6PO8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki alokacja Program Kapitał Ludzki jest największym programem w historii Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

www.sieradz.eu/pracuj

www.sieradz.eu/pracuj Projekt nr POKL.06.02.00-10-026/08 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia www.sieradz.eu/pracuj PROCES

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017 Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych Warszawa, 2017 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Kampania promującej przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa. CEL: pozyskanie ludzi przekazujących

Bardziej szczegółowo

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011 Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł strołęce nr 3/2011 Szanowni Państwo! W imieniu zespołu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce, zapraszam do lektury biuletynu. Z

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji

Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji Załącznik nr 2 Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 003 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Kampania Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Wydział Promocji i Turystyki UMK Główne cele utrzymanie wysokiej liczby składanych wniosków na dotychczasowym poziomie wzrost liczby głosujących zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji I/2015/PO RPW

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji I/2015/PO RPW Załącznik 2 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 00 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r.

Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r. Inteligentna Energia w Polsce II konferencja - Warszawa 8.12.2009 r. Możliwości pozyskania funduszy w dziedzinie edukacji ekologicznej Wojciech Stawiany ekspert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019 Załącznik nr II c do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2014 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: 2007PL161PO019 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań. w zakresie informacji i promocji na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Roczny plan działań. w zakresie informacji i promocji na rok Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Roczny plan działań w zakresie informacji i promocji na rok 2008 Toruń, 2008 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2010 r. Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2010 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata

Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju CZERWIEC 2015 R.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 215 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20

I Internet 28-26. II - III Telewizja 26-20. II - III Radio 26-20 Regulamin konkursu wyboru wniosków na dofinansowanie zadań pn.: Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne oraz zasady dofinansowania ich realizacji ze środków

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego 2010-08-12 14:32, Małgorzata Nosowicz Już jesienią powiat skarżyski będzie uczestnikiem zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia promocyjnego. Mowa tu o udziale

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONKURSOWY

FORMULARZ KONKURSOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DLA NAJLEPSZYCH ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ZA ROK 2011. Warszawa, 29 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ALNOŚCI ZA ROK 2011 Warszawa, 29 lutego 2012 r. Ogólna liczba członków MROT: 82 Jednostki samorządu terytorialnego 17 Branża turystyczna i okołoturystyczna 10 Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich (edycja 2013) OGÓLNE ZAŁOśENIA KONKURSU

Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich (edycja 2013) OGÓLNE ZAŁOśENIA KONKURSU 1 Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich (edycja 2013) OGÓLNE ZAŁOśENIA KONKURSU 2 Konkursy dotacji, jako istotne uzupełnienie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez MRR Główne

Bardziej szczegółowo