Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Regionalnymi Programami Operacyjnymi (prezentacja wybranych przykładów) ORGANIZACJA I REALIZACJA KONFERENCJI I IMPREZ PROMOCYJNYCH...7 a. Imprezy promocyjne organizowane przez IK NSRO...7 b. Imprezy promocyjne organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Instytucje Zarządzające RPO (prezentacja wybranych przykładów) PRZYGOTOWANIE ORAZ EMISJA AUDYCJI INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH ORAZ PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH...10 a. NSRO Współpraca IK NSRO ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi...10 b. Współpraca IK NSRO z wydawcami prasy...12 c. Współpraca ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi oraz wydawcami prasowymi podejmowana przez IZ PO i IZ RPO (prezentacja wybranych działań) KONKURSY...18 a. Konkursy organizowane przez IK NSRO...18 b. Konkursy promocyjne realizowane przez IZ PO i IZ RPO (wybrane konkursy) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA...20 INFORMACJA...21 Działania w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich...21 EDUKACJA...22 a. Seminaria/ szkolenia/warsztaty/spotkania informacyjne organizowane przez IK NSRO...22 b. Akcje informacyjne dla młodzieży i studentów dotowane przez IK NSRO (wybrane przykłady):...24 c. Seminaria/ szkolenia/warsztaty/spotkania informacyjne organizowane przez IZ PO, IZ RPO (wybrane inicjatywy edukacyjne)...24 INTERNET...26 a. Prowadzenie serwisów internetowych poświęconych FE przez IK NSRO...26 b. Serwisy internetowe poświęcone programom krajowym i regionalnym...27 c. Promocja w serwisach społecznościowych WYMIANA DOŚWIADCZEŃ...27 a. Współpraca w ramach istniejących grup wymiany doświadczeń...27 b. Inicjowanie nowych działań w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń...28 WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNO - GOSPODARCZYMI EWALUACJA...29 a. Badania prowadzone przez IK NSRO (wybrane przykłady)...29 b. Badania prowadzone przez IZ PO i IZ RPO (wybrane przykłady)...31 POSTĘP RZECZOWY DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH...32 OCENA SKUTECZNOŚCI DZIALAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH...37 PODSUMOWANIE...51 Zakończenie

3 Wstęp Zgodnie z artykułem 4 Rozporządzenia Komisji WE 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. przedstawiamy roczne sprawozdanie z realizacji działań informacyjno-promocyjnych w Polsce za rok 2010 zawierające odrębny rozdział poświęcony ocenie rezultatów działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia (visibility) i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej (awareness) o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę 1. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata prowadzone są w Polsce w oparciu o Strategię komunikacji Funduszy Europejskich, będącą w myśl zapisów art. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia planem komunikacji (Communication Action Plan) opracowanym dla wszystkich programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO) ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich (FE), której funkcję pełni Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (DIP MRR), prowadzi działania informacyjnopromocyjne o charakterze ogólnym i horyzontalnym. Jednocześnie IK NSRO ds. informacji i promocji FE odpowiada za koordynację i monitoring działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach: - Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia), - krajowych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, - regionalnych programów operacyjnych dla województw: dolnośląskiego, kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Także instytucje zarządzające (IZ) krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, we współpracy z właściwymi instytucjami pośredniczącymi (IP) i pośredniczącymi 2-go stopnia (IP2) prowadzą działania informacyjne i promocyjne zgodne ze specyfiką własnych programów. Ogólne ramy tych działań nadaje Strategia komunikacji Funduszy Europejskich, a także Plany komunikacji programów przygotowane przez IZ i obejmujące cały okres programowania Corocznie zarówno IK NSRO, jak i instytucje zarządzające opracowują Roczne Plan Działań informacyjnych i promocyjnych. Są to dokumenty o charakterze operacyjnym. Roczne Plany Działań zawierają opis, harmonogram oraz budżet działań planowanych na dany rok kalendarzowy. Zaplanowane na dany rok przedsięwzięcia informacyjne, promocyjne i edukacyjne uwzględniają fazę realizacji poszczególnych działań/programów oraz ocenę efektywności/rezultatów poszczególnych działań. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing the results of the information and publicity measures in terms of visibility and awareness of operational programmes and of the role played by the Community, as provided for in point (e) of Article 2(2) 3

4 Rok 2010 dzieli okres programowania na dwie części. Pierwsze lata perspektywy finansowej many już za sobą. W przypadku Polski można powiedzieć, że z końcem 2010 r. ponad połowa środków przyznanych Polsce została zaalokowana zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2010 r., w tym okresie podpisano z beneficjentami umów o dofinansowanie na kwotę 223,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 154,4 mld zł, co stanowiło 58,1 %. kwoty lata Należy przy tym podkreślić, że w przypadku niektórych, najpopularniejszych działań np. skierowanych do przedsiębiorców wszystkie lub prawie wszystkie środki zostały już rozdysponowane. Dane Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na lata opublikowane w lutym 2011 r. potwierdziły, że Polska pozostaje z liderem w ich wdrażaniu. Z pewnością ma w tym także swój udział spójna i efektywna polityka komunikacyjna. Jak wspomniano na wstępie, ocenie rezultatów działań informacyjnych i promocyjnych poświęcono odrębny rozdział. Starając się zmierzyć wpływ polityki i przedsięwzięć komunikacyjnych sięgnięto do szeregu badań głównie ilościowych mieszkańców Polski oraz grup docelowych programów operacyjnych. Znaczne zaawansowanie realizacji programów nie pozostało bez wpływu na działania informacyjnopromocyjne w 2010 roku, które z biegiem czasu z coraz mniejszym natężeniem skoncentrowane były na motywowaniu do sięgania po środki unijne, a w większym stopniu skupiały się na podkreślaniu efektów wykorzystania FE dla rozwoju kraju i osobistych korzyści płynących dla Polaków ze skutecznej realizacji polityki spójności. Starano się pokazać zmiany na poziomie lokalnym, przybliżyć inwestycje i dotowane przedsięwzięcia między innymi współpracując z prasą regionalną i lokalną, aranżując stoiska podczas festynów i pikników. Wiele działań było skierowanych do dzieci i młodzieży. Jeśli zachęcano do korzystania z pomocy UE, to kierowano przekaz do konkretnych grup potencjalnych beneficjentów, które miały jeszcze możliwość korzystania ze środków wspólnotowych. Docierano także do grup potencjalnych uczestników projektów, promując różne dotowane inicjatywy np. adresowane do kobiet powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych lub do osób w wieku 50+. W ramach sieci punktów informacyjnych organizowano również Mobilne Punkty Informacyjne w mniejszych miejscowościach, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać bezpośrednio informacje o Funduszach Europejskich. Niniejszy dokument to przede wszystkim sprawozdanie z działań podejmowanych przez IK NSRO w ramach realizacji Rocznego Planu Działania. Zamieszczone opisy przedsięwzięć instytucji zarządzających stanowią natomiast wybrane, ciekawsze przykłady ich aktywności w dziedzinie komunikacji. Sprawozdania z pełnego spektrum działań Instytucji Zarządzających PO i RPO są tworzone odrębnie. 4

5 PROMOCJA 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdraŝania FE IK NSRO w zakresie informacji i promocji od 3 września 2010 roku do 28 lutego 2011 roku (z wyłączeniem grudnia 2010 r.) realizowała we współpracy z poszczególnymi IZ PO, spójną, pięcioetapową kampanię informacyjno-promocyjną poświęconą Narodowej Strategii Spójności i poszczególnym programom operacyjnym, tj. POIiŚ, PORPW, POKL, POIG. Przekaz zorientowany był na ukazywanie korzyści, jakie z wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce, odnoszą wszyscy mieszkańcy kraju. Celem kampanii było również wzmocnienie w mediach wizerunku Funduszy Europejskich. Kampania realizowana była za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu oraz dodatkowo w przypadku Programu Kapitał Ludzki - za pośrednictwem prasy i reklamy zewnętrznej na nośnikach w warszawskim metrze. Dodatkowym atutem kampanii byli znani i lubiani w Polsce dziennikarze Dorota Wellman i Marcin Prokop. Na bieżąco prowadzone były badania 2 dotyczące skuteczności i odbioru poszczególnych etapów kampanii. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że kampania została odebrana pozytywnie, podobała się opinii publicznej i co najważniejsze przekazywane treści zostały właściwie zrozumiane i zapamiętane. W porównaniu do badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem emisji kampanii (sierpień 2010), po emisji pięciu spotów reklamowych (NSS, POIiŚ, PORPW, POKL, POIG ostatni pomiar w marcu 2011 r.) nastąpił istotny wzrost świadomości badanych na temat obszarów wsparcia programów operacyjnych. Wzrosła znajomość nazw programów operacyjnych i konkretnych funduszy, jak również rozpoznawalność logo i nazwy Narodowa Strategia Spójności. Zarejestrowano również zdecydowany wzrost udziału opinii pozytywnych na temat tego, że Fundusze Europejskie i ich programy operacyjne przyczyniają się do szybszego rozwoju Polski. b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Regionalnymi Programami Operacyjnymi (prezentacja wybranych przykładów) W ramach promocji Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych w 2010 r. przeprowadzono kampanie informacyjne o szerokim zasięgu, zgodnie z Art. 7 ust.2 lit. b) Rozp. 1828/2006, tj. skierowane do więcej niż dwóch grup docelowych oraz realizowane przy użyciu nie mniej niż trzech narzędzi/działań komunikacji określonych w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich lub Planie komunikacji PO/RPO kampanie realizowano m.in. poprzez spoty telewizyjne, radiowe, reklamę prasową, działania outdoorowe, imprezy plenerowe, reklamę internetową. Poniżej przykładowe kampanie: 2 więcej na ten temat w punkcie EWALUACJA, na str.28 5

6 Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca promocji zasady równości szans kobiet i mężczyzn zrealizowana przez IZ PO KL w drugim półroczu 2010 r. rozpoczęto działania w ramach kampanii horyzontalnej mającej na celu propagowanie zasad równości. Kampania w mediach zostanie zrealizowana na podstawie kreacji, wybranej w drodze konkursu na scenariusz spotu reklamowego skierowanego do studentów szkół filmowych i innych młodych osób zajmujących się profesjonalnie realizacją filmów reklamowych. Na podstawie wyłonionego scenariusza został wyprodukowany spot reklamowy i przygotowany do emisji w 2011 r. w telewizji, Internecie i na stacjach metra warszawskiego. Kampania informacyjno-promocyjna IZ RPO Województwa Dolnośląskiego (zasięg regionalny) obejmowała organizację akcji i imprez informacyjno-promocyjnych m.in.: Konkurs RPO w Twoich oczach II edycji konkursu fotograficzno-reporterskiego, skierowanego do dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz fotoreporterów także fotoreporterów amatorów; Konkurs Moja okolica pięknieje dzięki RPO konkurs plastyczny dla gimnazjalistów, których celem było upowszechnianie informacji i wiedzy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku i Funduszy Europejskich oraz promowanie dobrych praktyk i efektów wdrażania Programu na terenie województwa. Kampania informacyjno-promocyjna IZ RPO Województwa Podlaskiego (zasięg regionalny) prowadzona pod hasłem Razem zmieniamy Podlaskie. Kampania realizowana była m.in. w: telewizji, radiu, prasie, internecie, poprzez outdoor. Szczególnie mocno zaakcentowane zostały działania telewizyjne. Od 7 września do 2 listopada we wtorki i czwartki w godz na antenie TVP Białystok można było obejrzeć cykl reportaży pod hasłem Razem Zmieniamy Podlaskie". Poszczególne filmy z wybranych powiatów województwa podlaskiego pokazywały projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. O swoich inwestycjach unijnych opowiedzieli zarówno samorządowcy, jak i przedsiębiorcy. Przeprowadzono także sondę uliczną wśród mieszkańców danego powiatu. Każdy 10 minutowy odcinek opowiadał o tym, na co są przeznaczone środki z RPOWP i jak kluczowe znaczenia dla rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie ma ten program. Emitowane filmy były dowodem na to, że obszerna dokumentacja jaką trzeba złożyć, aby uzyskać dofinansowanie ma swoje odzwierciedlenie w realnej inwestycji i jest odpowiedzią dla wszystkich sceptyków, którzy nie dostrzegają efektów RPOWP. Kampania informacyjno-promocyjna IZ RPO Województwa Lubelskiego RPO dla Kultury (zasięg regionalny) zorganizowana została w pierwszym półroczu 2010 r. Event odbył się w terminie od 5 do 6 czerwca 2010 r., w czasie corocznej Nocy Kultury organizowanej przez Centrum Kultury w Lublinie. Noc Kultury cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców stolicy województwa oraz turystów przybywających do Lublina z całej Polski. W roku sprawozdawczym, podczas 4 edycji tej imprezy IZ RPO WL przygotowała kilka wydarzeń, które odbywały się na i w obiektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydarzenia te skupiły się przede wszystkim na miejscach kameralnych Lublina, skrywających piękno historyczne. Poprzez specjalnie opracowany program artystyczny IZ RPO WL zachęcała do zwiedzania miejsc kultury i sztuki: teatrów, muzeów, galerii, filharmonii, sal koncertowych, ulic i placów miasta. Akcja RPO dla Kultury miała na celu zwiększenie rozpoznawalności miejsc, które wiążą się z funduszami unijnymi. Najciekawsze elementy eventu RPO dla Kultury : 6

7 MAPPING, czyli widowisko multimedialne, zwiastun multimedialnego muzeum historii miasta w Piwnicy pod Fortuną (fasada Trybunału Koronnego w Lublinie); WYSTAWA FOTOGRAFICZNA prezentująca 30 obiektów kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych, wybranych spośród projektów unijnych realizowanych na terenie Województwa Lubelskiego. GRA MIEJSKA, w której uczestnicy, poprzez quizy, zagadki i zadania przewidziane na każdym z etapów zabawy, odkrywali zabytki Lublina, zmodernizowane przy udziale środków unijnych. SZLAKIEM PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH, czyli program artystyczny przygotowany w 6 miejscach: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Archikatedra Lubelska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Klasztor oo. Dominikanów, Piwnica pod Fortuną, Teatr Osterwy. 2. ORGANIZACJA I REALIZACJA KONFERENCJI I IMPREZ PROMOCYJNYCH a. Imprezy promocyjne organizowane przez IK NSRO III Forum Funduszy Europejskich W dniach 1-2 października 2010 r. na Placu Defilad w Warszawie odbyło się III Forum Funduszy Europejskich, pod hasłem Czas ekscytujących przemian. Przedsięwzięcie składało się z części konferencyjnej, dostępnej dla zaproszonych gości oraz części targowo - wystawowej, w której udział mógł wziąć każdy. W ramach części konferencyjnej odbyły się dwie gale, podczas których wręczono nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Eurolider 2010 oraz Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich. Podczas Forum zorganizowano dodatkowo 4 panele tematyczne: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w projektach PO KL; Ekorozwój w praktyce Fundusze UE a zasada zrównoważonego rozwoju; E-marketing w turystyce; Fundusze nie tylko z Unii wsparcie rozwojowe z krajów EFTA Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria; Polityka spójności w strategii Europa Ponadto, zaprezentowano możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie. Dyskutowano o polityce spójności w kontekście strategii Europa Gościem specjalnym imprezy był Komisarz ds. Polityki Regionalnej, pan Johannes Hahn. W ramach części ogólnodostępnej Forum powstało miasteczko Funduszy Europejskich, w którym zaaranżowano ponad 90 stoisk, na których prezentowały się instytucje zaangażowane we 7

8 wdrażanie Funduszy Europejskich (krajowe i regionalne), beneficjenci, partnerzy społeczni i gospodarczy. Dodatkowymi atrakcjami były m.in. pokazy ratownictwa medycznego oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego, zorganizowane przez Komendę Stołeczną Policji. Na specjalnie zaaranżowanej scenie, swoje dokonania prezentowali beneficjenci FE, a także zaproszeni goście. W ciągu dwóch dni imprezę odwiedziło ponad 10 tysięcy osób. Pikniki Lata z radiem W okresie wakacyjnym IK NSRO odwiedziła 20 miejscowości wypoczynkowych Polski. Był to efekt nawiązania partnerskiej współpracy z Polskim Radiem i udziału w znanej od 40 lat audycji i trasie koncertowej Lato z Radiem. Głównym celem akcji było utrwalenie pozytywnego wizerunku FE. Każdy odwiedzający stoisko IK NSRO mógł skorzystać z fachowej wiedzy konsultantów Punktów Informacyjnych i dowiedzieć się, w jaki sposób można skorzystać z Funduszy Europejskich. Dla wszystkich przewidziano liczne konkursy z nagrodami i niespodzianki. Najmłodsi goście imprez zostali otoczeni troskliwą opieką wykwalifikowanych animatorów w specjalnie przygotowanym przez MRR miasteczku dla dzieci. Dodatkowo w ramach projektu na antenie Programu 1 Polskiego Radia wyemitowano 39 audycji poświęconych Funduszom Europejskim. Tematem przewodnim audycji było hasło Polska Pięknieje dzięki Funduszom Europejskim. Promocja projektów miała zachęcić turystów do odwiedzenia miejsc współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w czasie wakacyjnych podróży. Na antenie realizowany był także konkurs poświęcony Funduszom Europejskim, którego finał odbywał się na stoisku informacyjnym. Z danych Polskiego Radia wynika, że w 20 imprezach uczestniczyło łącznie osób. Weekend w Szklarskiej Porębie W 2010 r. IK NSRO była partnerem projektu Weekend w Szklarskiej Porębie realizowanego przez Polskie Radio S.A. W ramach projektu w okresie od 18 do 21 lutego 2010 r., wyemitowano 14 audycji w Programie III Polskiego Radia SA (m.in. w paśmie Zapraszamy do trójki, Myśliwiecka 3/5/7, Lista Przebojów Programu 3, Zagadkowa niedziela, Trzecia strona medalu ), poświęconych Funduszom Europejskim. Ponadto, w ramach współpracy z Polskim Radiem w dniach lutego w Dolnej Stacji na Szrenicę zostało zorganizowane stoisko informacyjno-promocyjne MRR na temat Funduszy Europejskich, na którym udzielano konsultacji merytorycznych dotyczących FE. IV edycja Forum Regionów w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy i Europejska Gmina Europejskie Miasto Były to inicjatywy współorganizowane w ramach współpracy IK NSRO z partnerami społecznymi i gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz środowiskami opiniotwórczymi. Pierwsza z imprez była platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych Europy. Natomiast ranking Europejska Gmina Europejskie Miasto to coroczny ranking wyróżniający samorządy, które najlepiej radzą sobie z wykorzystaniem 8

9 Funduszy Europejskich. W ramach edycji 2010 odbyły się 4 spotkania regionalne i wielka gala finałowa w Warszawie, w której udział wzięła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Dodatkowo, każdemu spotkaniu towarzyszył cykl specjalnych publikacji tematycznych drukowanych na łamach Dziennika Gazeta Prawna. b. Imprezy promocyjne organizowane przez Instytucje Zarządzające PO i Instytucje Zarządzające RPO (prezentacja wybranych przykładów) Akcja Zielony Mikołaj IZ PO Infrastruktura i Środowisko przeprowadziła akcję 6 grudnia Na ulicach Warszawy Mikołaje POIiŚ (w zielonych strojach) wręczali przechodniom pocztówki oraz czekoladki z logiem POIiŚ. Ponadto w szpitalu "Instytut Matki i Dziecka", na oddziałach dziecięcych Mikołaj i Śnieżynka przekazali dzieciom materiały promocyjne i upominki z logiem POIiŚ. Akcja była elementem szerszych działań informujących o półmetku realizacji POIiŚ. Kolonie z rowerem IZ PO Rozwój Polski Wschodniej wystąpiła z inicjatywą zorganizowania eventu dla dzieci powodzian z obszaru Polski Wschodniej przebywających na koloniach. W imprezie wzięło udział ok. 100 dzieci. Organizacja eventu miała na celu przekazanie wiedzy o Programie Rozwój Polski Wschodniej w przystępnej formie połączonej z zabawą. W ramach akcji kolonie z rowerem dzieci miały okazję obejrzeć pokazy rowerowe i nauczyć się jazdy na trikkach trzykołowych rowerach. Program imprezy nawiązywał do projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej, realizowanego ze środków PO RPW. Działania o podobnym charakterze, prowadzone były również w regionach, czego przykładami są: LRPO ON TOUR Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wydział Informacji i Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego r. podczas Dnia Województwa Lubuskiego obejmowały: rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Inwestycje LRPO w obiektywie podczas uroczystej gali w Filharmonii Zielonogórskiej; wystawę multimedialną prezentującą zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny, w tym zdjęcia zwycięzców; udział maskotki tzw. Bohatera elerpeo; zorganizowanie stoiska informacyjno - promocyjnego na terenie miasteczka promocyjnego pod Zielonogórską Palmiarnią. Spotkania z foką Funią IZ RPO Województwa Pomorskiego w 2010 r., do spotkań z mieszkańcami regionu w ramach imprez plenerowych i akcji edukacyjnych zaangażowała Fokę Funię (imię od: 9

10 Fantastyczna Unia) - która bawiąc - zachęca Pomorzan do korzystania ze wsparcia europejskiego. 3. PRZYGOTOWANIE ORAZ EMISJA AUDYCJI INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH ORAZ PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH a. Współpraca IK NSRO ze stacjami telewizyjnymi i radiowymi W 2010 r. IK NSRO ds. informacji i promocji FE korzystała z różnych form dotarcia do odbiorców - poprzez kampanie reklamowe, współtworzenie atrakcyjnych audycji radiowych i telewizyjnych, zamieszczanie w serialach telewizyjnych informacji nt FE. W okresie sprawozdawczym IK NSRO ds. informacji i promocji FE współfinansowała realizację oraz emisję następujących programów telewizyjnych i radiowych: Wędrówki z europlecakiem 13-odcinkowy program podróżniczo-edukacyjny dla młodzieży emitowany w TVP 1 od połowy czerwca do września 2010 r. Młodzi widzowie mogli obejrzeć, przygotowany specjalnie z myślą o nich, program, który przybliżał im tematykę Funduszy Europejskich. Gospodarzami każdego z 13 odcinków byli młodzi, sympatyczni prowadzący, którzy pod pretekstem wakacyjnej podróży przemierzali Polskę w poszukiwaniu ciekawych miejsc, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Twój Fundusz. Twoja Szansa Cykl 14 magazynów informacyjno-reportażowych, które od września do grudnia 2010 r. ukazywały się na antenach regionalnych oddziałów TVP (Kraków, Rzeszów, Lublin, Olsztyn, Kielce i Białystok). Reportaże przedstawiały historie osób, które skorzystały z unijnego wsparcia, a zaproszeni do studia eksperci radzili, jak wyszukać i wykorzystać informacje na temat dostępnych form wsparcia. Uatrakcyjnieniem formuły programu były dwa konkursy z nagrodami oraz telefoniczne i korespondencyjne dyżury eksperckie. Laboratorium XXI wieku Cykl 12 programów popularnonaukowych w ramach którego, od września do listopada 2011 r., w każde poniedziałkowe przedpołudnie na antenie TVP1 można było zobaczyć dobrze znany polskim widzom program "Laboratorium XXI wieku" tym razem dedykowany Funduszom Europejskim. W każdym odcinku przedstawione zostały projekty naukowo-badawcze, technologiczne lub wdrożeniowe współfinansowane z Funduszy Europejskich wraz z praktycznymi efektami ich realizacji. Kobieta z dotacją w tle W każdym z 20 odcinków programu, emitowanego na antenie TVP2, pod tym samym tytułem prezentowana była inna bohaterka, która zmieniła swoje życie dzięki Funduszom Europejskim. Program był emitowany w październiku i listopadzie 2010 r. Dla widzów programu został także uruchomiony specjalny adres , pod który osoby zainteresowane tematyką Funduszy mogły nadsyłać pytania do eksperta. 10

11 Audycje Polska Pięknieje w TVP 1 Od 9 lipca do 27 sierpnia 2010 r. w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie na antenie TVP1 emitowany był program pt. Polska pięknieje. W programie prezentowano projekty nominowane w III edycji konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich, które wpływają na wzrost atrakcyjności turystycznej Polski. Cykl reportaży był ściśle powiązany z finałem konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dzięki programowi po raz pierwszy wyboru najciekawszego projektu dokonali Internauci. Program telewizyjny miał bowiem na celu przybliżenie każdego z 21 nominowanych projektów i zachęcenie do głosowania na najbardziej zdaniem telewidzów i Internautów interesujący projekt. Głosowanie odbywało się na stronie Zwycięzca otrzymał tytuł Projekt Internautów Teleturniej Jeden z dziesięciu Tematyka dotycząca Funduszy Europejskich została włączona w istniejący, popularny teleturniej wiedzy Jeden z dziesięciu emitowany w TVP 2. Audycje z pytaniami dotyczącymi FE były emitowane w każdy poniedziałek, wtorek i środę od 8 listopada 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. Wyemitowano 21 odcinków. W każdym odcinku zostały zamieszczone po 2 pytania dotyczące Funduszy Europejskich. Wprowadzenie kategorii Fundusze Europejskie do teleturnieju o charakterze edukacyjnym stworzyło możliwości: poinformowania telewidzów (w tym potencjalnych beneficjentów) o możliwościach skorzystania z Funduszy Europejskich, wzmocnienia w świadomości społecznej dotyczącej istnienia funduszy, ich dostępności oraz potencjalnych korzyści i możliwości, jakie one oferują, wskazania telewidzom (w tym potencjalnym beneficjentom) źródeł informacji dotyczących Funduszy Europejskich. Idea placement w serialu Na dobre i na złe Wątki dotyczące Funduszy Europejskich zostały ulokowane w popularnym serialu "Na dobre i na złe". Fabuła serialu pozwoliła na pokazanie wsparcia FE dla sektora ochrony zdrowia, który jest słabo kojarzony ze wsparciem z FE. Dzięki współpracy z TVP w serialu zawarto wątki dotyczące wykorzystania środków z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w sektorze zdrowia. W 2010 roku wyemitowano dwa odcinki. Audycje pt. Program na sukces w Radio Zet Projekt polegał na emisji cyklu 22 audycji reportażowoinformacyjnych w pasmach weekendowych. Aby uatrakcyjnić formułę i wzmocnić oddziaływanie projektu, swojego głosu użyczył popularny polski dziennikarz - Pan Janusz Weiss. Dodatkowo po każdej z 11

12 premierowych audycji słuchacze przez godzinę mogli korzystać z dyżurów eksperckich. Audycje pt. Polska Pięknieje w Polskim Radio opis strona 8 Weekend w Szklarskiej Porębie opis strona 8 b. Współpraca IK NSRO z wydawcami prasy W 2010 roku IK NSRO ds. informacji i promocji FE podjęła szeroką współpracę z wydawcami prasowymi. Z uwagi na to, że grupą docelową działań informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich jest ogół społeczeństwa, tematyka funduszowa w 2010 r. pojawiła się zarówno w dziennikach, tygodnikach oraz miesięcznikach o ogólnopolskim zasięgu (w tym także w segmencie prasy kobiecej). Starano się przy tym, aby ton i charakter przekazu był zrozumiały, a więc z założenia dopasowany do poziomu percepcji, a także przyzwyczajeń i oczekiwań typowego odbiorcy poszczególnych tytułów. W 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło współpracę z wydawnictwami: Agora, Axel Springer, Bauer, Edipresse, Presspublica, Tygodnik Powszechny, Przekrój oraz większości tytułów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych. Dobór poszczególnych tytułów został dokonany pod kątem ich wysokiego zasięgu, dużej selektywności demograficznej i geograficznej. Tematyka FE znalazła się w następujących tytułach: dzienniki: Rzeczpospolita, Fakt, Gazeta Wyborcza, Polska Dziennik Zachodni ; tygodniki: Tygodnik Powszechny, Przekrój, Tele Tydzień, tytuły zrzeszone w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, dwutygodniki: Pani Domu, Przyjaciółka, miesięcznik: Twój Styl. Fundusze Europejskie w Rzeczpospolitej W ramach projektu Rzeczpospolita o funduszach unijnych Presspublica Sp. z o.o. w okresie od maja do listopada 2010 r. opublikowała cztery wydania specjalne dodatku Dobra Firma. Był to kierowany do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego kompleksowy poradnik zawierający informacje nt. obszarów oraz potencjalnych źródeł wsparcia, praktyczne wskazówki dotyczące procesu aplikacyjnego, informacje o rodzajach i maksymalnych wartościach dofinansowania, terminy składania wniosków, a także modelowe przykłady przedsięwzięć z poprzedniego okresu programowania oraz opinie i wywiady z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie funduszy oraz beneficjentów. Wkładki miały zasięg ogólnopolski i ukazały się w nakładzie powyżej egzemplarzy. Ponadto, przygotowano szesnaście 2-stronicowych publikacji na ekonomicznych stronach dziennika Rzeczpospolita, poświęconych wykorzystaniu środków unijnych w poszczególnych województwach. 12

13 Wydawnictwo, w celu ułatwienia dostępu do informacji na temat programów unijnych, stworzyło specjalną sekcję na swoim portalu internetowym z informacjami na ten temat. Fundusze Europejskie w Fakcie W ramach projektu ABC Funduszy Europejskich opublikowano 10 artykułów prezentujących w wymiarze ogólnokrajowym - z realizacji projektów współfinansowanych z unijnych środków. Publikacjom prasowym towarzyszyła sekcja na stronie efakt.pl, zawierająca archiwum wszystkich materiałów publikowanych w ramach projektu w prasie drukowanej, informacje o dostępnej infolinii, etc. Zamieszczanie artykułów w czwartkowych wydaniach dziennika umożliwiło łączne dotarcie do odbiorców w całej Polsce. Średni nakład jednorazowy wynosił egz. Fundusze Europejskie w Gazecie Wyborczej W okresie lipiec październik 2010 r. powstało 139 artykułów (17 ogólnopolskich oraz 122 lokalne) nt. efektów wykorzystania Funduszy Europejskich. W artykułach przedstawiono inwestycje, jakie zostały zrealizowane dzięki wykorzystaniu środków w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Publikowano również dane kontaktowe instytucji organizujących konkursy oraz sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Nakład przeciętnego wydania Gazety Wyborczej (z publikacją artykułu dot. projektu): egzemplarzy.w trakcie trwania cyklu ukazało się egzemplarzy Gazety Wyborczej wraz z dodatkami tematycznymi i wydaniami lokalnymi zawierającymi materiały dotyczące projektu. Szacuje się, że co najmniej jeden z artykułów cyklu miał szansę dotrzeć do ponad osób z grupy celowej, przy czym przeciętna publikacja mogła zgromadzić nawet czytelników z grupy celowej. Przez cały okres realizacji projektu funkcjonował portal internetowy na którym dostępne były wersje elektroniczne artykułów prasowych oraz artykuły o tematyce unijnej nieopublikowane w prasie, forum dla użytkowników portalu, wersja elektroniczna poradnika Jak pisać wnioski, słownik pojęć związanych z FE, baza dostępnych form wsparcia dla różnych podmiotów, baza adresowa instytucji 13

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013

S P R A W O Z D A N I E. z działalności. Instytutu na rzecz Ekorozwoju. za rok 2013 INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT W interesie przyszłych pokoleń / In the interest of the future generations ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa/Warsaw POLAND www.ine-isd.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich

Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich I. INFORMACJE WSTĘPNE Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest instytucją odpowiedzialną m.in. za efektywne wykorzystanie Funduszy

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo