Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r."

Transkrypt

1 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

2 Spis treści: 1. Wstęp Podstawy opracowania Rocznego planu działań Cele działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Harmonogram działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Załączniki:

3 1. Wstęp Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (zwanym dalej Rocznym planem działań) jest dokumentem o charakterze operacyjnym, przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO (IZ WRPO) w zakresie informacji i promocji, na potrzeby realizacji zapisów Planu komunikacji WRPO w 2011 r. Przedmiotowy dokument określa podstawy i sposoby realizacji zadań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych poświęconych Narodowej Strategii Spójności, a w szczególności Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata Roczny plan działań wymienia i opisuje najważniejsze działania komunikacyjne prowadzone przez IZ WRPO, ich cele, ramy czasowe oraz szacunkowy budżet. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz monitorowanie ich realizacji jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a w jego imieniu rolę koordynatora pełni Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie WRPO są: - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (DPR), - Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (DWP), - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pełniący funkcję IP, - inne podmioty wskazane przez Instytucję Zarządzającą Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w Rocznym planie działań jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację i wdrażanie WRPO, w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Działania opisane w Rocznym planie działań będą realizowane przez wyżej wymienione instytucje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2011 powstał zgodnie z zapisami poniższych dokumentów: a. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2010 r. w zakresie informacji i promocji (wydane na postawie art. 35 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. z późn. zm.) pkt i 3.3.7; b. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (opracowany na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.) pkt 2.4; c. Plan komunikacji 3

4 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Opracowanie i pełne wykonanie niniejszego Rocznego planu działań służy realizacji w perspektywie jednorocznej celu strategicznego oraz celów szczegółowych w siedmioletnim dokumencie nadrzędnym, tj. Planie komunikacji Celem strategicznym przedsięwzięć opisanych w Rocznym planie działań na rok 2011 jest wsparcie realizacji WRPO tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla województwa wielkopolskiego. Podstawowym celem Rocznego planu działań jest uświadomienie istnienia i funkcjonowania WRPO oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego, pokazywanie Funduszy Europejskich w przyjazny dla potencjalnego beneficjenta sposób. Ponadto w dłuższej perspektywie Roczny plan działań przyczyni się do stworzenia rozpoznawalnej i pozytywnie identyfikowalnej marki WRPO, a także wzrostu znajomości projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich. Komunikat stosowany w tym roku może być wyrażony w następujący sposób: Korzystanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , tj. środków unijnych jest przejrzyste i możliwe, a także powoduje rozwój przedsiębiorczości i polepszenie codziennych warunków życia oraz gospodarki w Wielkopolsce. Cele szczegółowe służące realizacji Rocznego planu działań to: 1. promocja Funduszy Europejskich, a przede wszystkim WRPO, jako stymulatorów rozwoju regionalnego oraz ich komplementarności w stosunku do działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej, 2. zwiększenie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania wspierające rozwój regionu, 3. zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach WRPO ze środków Unii Europejskiej dla wszystkich grup docelowych na terenie województwa wielkopolskiego, 4. zapewnienie przejrzystości systemu zarządzania środkami Unii Europejskiej, a w szczególności procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów, jak również ich realizacją i kontrolą oraz szerokim dostępem do informacji, 5. informowanie opinii publicznej o postępach w realizacji Programu, 6. zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania funduszy unijnych w Wielkopolsce. W 2011 r. IZ WRPO skoncentruje się przede wszystkim na realizacji trzech celów szczegółowych tj. na zwiększaniu świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania wspierające rozwój regionu. Podkreślenie roli jaką środki europejskie odgrywają w procesie przebudowy województwa jest kluczowe ze względu na zmiany, które dzięki projektom realizowanym w ramach WRPO, mają miejsce w Wielkopolsce. IZ WRPO zapewniając przejrzystość systemu zarządzania środkami Unii Europejskiej, a w szczególności procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów, jak również ich realizacją i kontrolą będzie dbała o to, aby fundusze zakontraktowane w poprzednich latach zostały efektywnie wykorzystane. Ponadto na działania promocyjne wpłynie na pewno fakt przekroczenia połowy okresu programowania, co jednocześnie z przejęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie UE, spowoduje, że stosowane komunikaty będą koncentrować się na informowaniu opinii publicznej o efektach polityki spójności oraz na postępach w realizacji 4

5 4. Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Działania komunikacyjne poświęcone Funduszom Europejskim w ramach WRPO, prowadzone przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2011 r., są realizowane w różnorodnych formach, przy użyciu zróżnicowanych narzędzi i kanałów komunikacji i koncentrują się na sześciu podstawowych obszarach: a) Informacja, b) Promocja, c) Edukacja, d) Internet, e) Ewaluacja, f) Wymiana doświadczeń. 5

6 Tabela 1. Szczegółowy opis działań podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Działanie Opis/elementy działania Grupy docelowe Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Informacja Działanie obejmuje: Funkcjonowanie sieci informacyjnej o FE w regionie, której zadaniem jest udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z FE, w tym wstępna pomoc w procesie rozliczania projektów, szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych itd. Planowane rezultaty działań: 3500 konsultacji bezpośrednich, konsultacji telefonicznych, 1500 konsultacji . Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, opinia publiczna. Druk publikacji informacyjnej Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Druk nowej wersji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Publikacja obejmuje tematykę dotyczącą WRPO, dotyczy również szeroko rozumianej tematyki unijnej. Biuletyn jest kompleksowym i miarodajnym źródłem informacji na temat: środków WRPO i zasad realizacji projektów, w tym wiedzy specjalistycznej, aktualnych konkursów, stopnia realizacji WRPO, ponadto prezentowane są w nim dobre praktyki oraz wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, opinia publiczna. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Ogłoszenia o konkursach Publikacja ogłoszeń o konkursach. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społeczno- gospodarczy. Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..? Promocja Działanie to ma na celu przedstawienie opinii publicznej, w tym szczególnie młodzieży oraz mediom i innym grupom docelowym, jaki wpływ mają Fundusze Europejskie, a w szczególności WRPO, na rozwój Wielkopolski. Kampania realizowana przez IZ WRPO pozwoli pokazać, jakie projekty zostały już zrealizowane ze środków Szczegółowy opis działania znajduje się w załączniku nr 2 do RPD Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Kampania outdoorowa Działanie to ma na celu pokazanie zrealizowanych projektów Prowadzone Opinia publiczna, młodzież, media, Fundusze obiektywnie będzie w formie współpracy ze szkołami fotograficznymi, studentami kierunków fotograficznych na wielkopolskich uczelniach i innych. Kampania będzie miała postać konkursu, a nadsyłane prace będą stanowiły kontent graficzny reklamy outdoorowej oraz publikacji wydanej przez IZ WRPO Gra miejska wycieczka Działanie to ma na celu pokazanie w nietypowy sposób projektów zrealizowanych ze Opinia publiczna, młodzież, media,

7 FUNdusze Konferencje i inne wydarzenia środków UE. Całość działań skupi się na organizacji dla wybranych uczniów wielkopolskich szkół wycieczki gry śladami FUNduszy, przy okazji zaangażowane zostaną w całość zadania wielkopolskie media. Działanie obejmuje m.in.: a. Konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO, ma na celu podsumowanie pierwszego okresu wdrażania WRPO oraz wymianę doświadczeń i uwag o problemach dotyczących beneficjentów Ponadto podczas konferencji nastąpi wskazanie najaktywniejszych beneficjentów, tzw. dobrych praktyk b. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie dotyczą organizacji konferencji i spotkań informacyjnych dla sektora MSP oraz miast Wielkopolski na temat możliwości uzyskania środków z inicjatyw. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, media. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, regiony zainteresowane wdrażaniem inicjatyw. Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę c. Organizacja oraz udział w wydarzeniach informacyjno promocyjnych dotyczących szeroko rozumianych Funduszy Europejskich i polityki regionalnej UE, np. konkursy na najlepsze projekty realizowane w ramach WRPO oraz udział w imprezach takich jak: IV Forum Funduszy, Open Days, spotkania Grupy Inform, udział wydarzeniach organizowanych przez MRR oraz np. MTP POLEKO, Tour Salon, POLAGRA itd. Działanie ma na celu przede wszystkim promocję efektów wdrażania FE w Wielkopolsce. Działanie to obejmuje m.in.: spotkania z dziennikarzami, współpracę przy tworzeniu kontentu do portali internetowych, ogłoszenia prasowe w następujących tytułach: Gazeta Wyborcza Poznań, Głos Wielkopolski, zakup czasu antenowego w TVP Poznań oraz WTK, przygotowanie produkcji telewizyjnych i radiowych (np. WTK, TVP Poznań, Radio Eska Poznań). Wkładka do dziennika regionalnego Monitor Wielkopolski, wkładki tematyczne np. do Gazety Wyborczej Poznań itd. Działanie ma na celu: podsumowanie wdrażania Będzie realizowane w formie rozsyłania kartek świątecznych i kalendarzy. Opinia publiczna, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społeczno-gospodarczy, podmioty zaangażowane w realizację WRPO, media. Media, opinia publiczna. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, media. Wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz zakupy Działanie obejmuje m.in.: 7

8 sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Szkolenia dla beneficjentów Młodzi wiedzą o Funduszach III Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce Portal WRPO a. Materiały informacyjno-promocyjne tj. zakup projektów graficznych, przygotowanie do druku i druk np. ulotek informacyjnych, podręczników, publikacji promocyjno-informacyjnych jak również powielanie materiałów, a także produkcja materiałów do Internetu itd. b. Zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji np. produkcja artykułów promocyjnych i zakup sprzętu multimedialnego. Edukacja Działanie dotyczy: podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, przygotowania beneficjentów do prawidłowego aplikowania o środki, tj. np. prawidłowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność itd., a także szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów programu, np. w zakresie studium wykonalności czy zamówień publicznych. Działanie jest kontynuacją akcji z roku 2009 i 2010, polega ono na prowadzeniu zajęć dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych i średnich przez pracowników PI FE. Lekcje Europejskie dotyczą zagadnień związanych z UE, ale również mają na celu przybliżenie młodym ludziom skomplikowanej procedury ubiegania się o dotacje z Funduszy Europejskich. Działanie ma na celu podniesienie wśród studentów poziomu wiedzy oraz promocję marki Internet Działanie obejmuje gruntowną przebudowę portalu w tym uruchomienie funkcji mapa projektów, licznika wydatkowanych środków. Poprawa funkcjonalności strony oraz dodanie mapy strony www. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Opinia publiczna, w tym młodzież, media. Studenci (młodzież), opinia publiczna. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, 8

9 Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III WRPO) Grupa Współpracy Europejskiej Działanie obejmuje aktualizację i rozwój portalu w zakresie Wymiana doświadczeń Działanie polegające na wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami Grupy. Polegać ono będzie na organizacji spotkań pozwalających koordynować działania informacyjno-promocyjne dotyczące UE i Funduszy Europejskich w Wielkopolsce. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Podmioty zaangażowane w realizację WRPO, partnerzy społecznogospodarczy. 9

10 5. Harmonogram działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Tabela 2. Harmonogram działań podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Działanie Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Druk publikacji informacyjnej Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Ogłoszenia o konkursach Kampania promocyjna o szerokim zasięgu - Czy wiesz, że..? Kampania outdoorowa Fundusze obiektywnie Gra miejska wycieczka FUNdusze Konferencje i inne wydarzenia a. Konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO b. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie c. Organizacja oraz udział w wydarzeniach informacyjno promocyjnych dotyczących szeroko rozumianych Funduszy Europejskich i polityki regionalnej UE Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, oraz zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji a. Materiały informacyjno-promocyjne b. Zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Informacja Promocja Edukacja

11 Szkolenia dla beneficjentów Młodzi wiedzą o Funduszach III Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce Portal WRPO Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III WRPO) Grupa Współpracy Europejskiej Internet Wymiana doświadczeń 11

12 6. Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Szacunkowa wartość budżetu na działania informacyjne i promocyjne, podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2011 r., wynosi zł tj ,97 EUR (kurs EBC z dnia 29 listopada 2010 r. 1 EUR 4, zł). Źródłem finansowania działań jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR 100%). Wartość szacunkową poszczególnych działań prezentuje tabela nr 3. Tabela 3. Szacunkowy budżet działań podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Działanie Elementy działania Szacunkowy budżet (PLN) Informacja Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich* Druk publikacji informacyjnej Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Ogłoszenia o konkursach Promocja Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..? Kampania outdoorowa Fundusze obiektywnie Gra miejska wycieczka FUNdusze Konferencje i inne wydarzenia Konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie Organizacja oraz udział w wydarzeniach informacyjno promocyjnych dotyczących szeroko rozumianych Funduszy Europejskich i polityki regionalnej UE Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę Wydanie materiałów informacyjnopromocyjnych oraz zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Materiały informacyjno-promocyjne Zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Młodzi wiedzą o Funduszach III Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce 0

13 Internet Portal WRPO Wymiana doświadczeń Grupa Współpracy Europejskiej SUMA SUMA wyrażona w EUR ,97 * Budżet na prowadzenie sieci punktów informacyjnych nie integruje środków przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2012 r. Załączniki: 1. Wskaźniki dla działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych 2. Szczegółowy opis działania kampania promocyjna o szerokim zasięgu 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania 13

14 Załącznik 1. Tabela 4. Minimalne wskaźniki dla wybranych działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Obszar/działanie Nazwa wskaźnika Wartość docelowa w 2011 Wydarzenia informacyjno promocyjne (konferencje, targi, festyny, wystawy, itp.) Publikacje informacyjne Materiały informacyjnopromocyjne typu: publikacje, ulotki, broszury, reklamy, plakaty, druki, gadżety, itp. Szkolenia, spotkania, konferencje, warsztaty, itp. dla beneficjentów i pozostałych grup docelowych Strona internetowa Newsletter Biuletyn Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników Liczba wydanych publikacji informacyjnych dotyczących WRPO Liczba egzemplarzy wydrukowanych publikacji informacyjnych Rodzaj materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO (liczba) Liczba egzemplarzy wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych Liczba zorganizowanych szkoleń dla beneficjentów Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów Liczba wejść na stronę internetową Liczba osób odwiedzających stronę internetową Liczba rozesłanych informacji 50 Liczba zarejestrowanych użytkowników newslettera Ilość egzemplarzy Liczba utworzonych punktów informacyjnych 11 Punkty informacyjne* Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne Liczba osób telefonujących do punktów informacyjnych Liczba udzielonych informacji na pytania przesłane drogą elektroniczną w punktach informacyjnych Raporty i ewaluacja Ilość raportów i przeprowadzonych ewaluacji * Wartości wskaźników dotyczących punktów informacyjnych uwzględniają statystyki Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. W/w projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz przez budżet państwa. 14

15 Załącznik 2. Tabela 5. Szczegółowy opis działania Kampania promocyjna o szerokim zasięgu roboczy tytuł: Czy wiesz, że..? 1. Organizator IZ WRPO 2. Przedmiot działania Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , Fundusze Europejskie dostępne w regionie. 3. Typ działania Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..?, przedstawienie dobrych praktyk z zakresu WRPO przy wykorzystaniu różnych narzędzi komunikacyjnych. 4. Cel działania Działanie ma na celu zapoznanie mieszkańców Poznania i regionu z Funduszami Europejskimi dostępnymi w Wielkopolsce oraz z projektami, które zostały zrealizowane na terenie województwa. Ponadto ma pozwolić na ugruntowanie marki WRPO oraz dysponenta środków europejskich, jakim jest Urząd Marszałkowski. Ponadto kampania ma uświadomić zmiany jakie zachodzą w regionie dzięki wykorzystaniu środków europejskich. 5. Opis działania Co? Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..?. Akcja mająca na celu pokazanie udanych projektów wykorzystujących środki unijne. Do kogo? Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społecznogospodarczy, podmioty zaangażowane w realizację Gdzie? Jak? Zasięg działania: Poznań, region W kampanii wykorzystane zostaną różne media z grupy ATL: telewizja (produkcja telewizyjna spot lub forma reportażowa), prasa (reklama prasowa w Gazecie Wyborczej Poznań) możliwe wykorzystanie outdooru oraz BTL: kino (spot reklamowy), Internet (toplayer, double billboard lub spot emitowany za pośrednictwem serwisu YouTube) itd. Kluczowe elementy kreatywne Temat kampanii: Czy wiesz, że..? Wielkopolska zmienia się dzięki Funduszom (WRPO). Ponadto życie Wielkopolan jest łatwiejsze dzięki projektom dofinansowanym ze środków UE. Robocze hasło kampanii o szerokim zasięgu: Dzięki Funduszom Europejskim życie w Wielkopolsce staje się łatwiejsze. 6. Czas trwania działania

16 7. Koszt działania zł 8. Zasoby pozafinansowe Brak 9. Status projektu W fazie planowania 10. Osoba kontaktowa Kornelia Jaroszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 11. Załączniki Brak 16

17 Załącznik 3. Tabela 6. Szczegółowy opis innego działania Młodzi wiedzą o Funduszach III 1. Organizator IZ WRPO, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 2. Przedmiot działania Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , Fundusze Europejskie dostępne w regionie 3. Typ działania Działanie stanowi kontynuację przedsięwzięć podejmowanych w latach 2009 i 2010 polegających na precyzyjnie skierowanych działaniach edukacyjnych wobec młodzieży wielkopolskiej. 4. Cel działania Działanie ma na celu wzrost świadomości i zainteresowanie młodzieży sprawami Europy oraz Funduszami Europejskimi, a także projektami realizowanymi w regionie przy wsparciu środków UE. 5. Opis działania Co? Organizacja Lekcji Europejskich oraz konkursu dla młodzieży. Do kogo? Młodzież, media, opinia publiczna. Gdzie? Zasięg działania: Poznań, region. Jak? W skład akcji wejdzie organizacja Lekcji Europejskich w szkołach w regionie. Zajęcia poprowadzą pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na podstawie specjalnie przygotowanego sylabusa. Elementem Lekcji jest zapoznanie z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie, który wypełniony jest zgłoszeniem do konkursu. Najlepsze projekty podlegać będą ocenie pracowników PI FE oraz IZ WRPO tak, aby następnie wyłonić zwycięzców, którzy otrzymają nagrody. Dla szkoły, z której będzie pochodzić zwycięska drużyna również przewidziana zostanie nagroda. Impreza i konkurs zostaną wsparte działaniami medialnymi. Kluczowe elementy kreatywne Hasło przewodnie akcji: Młodzi wiedzą o Funduszach 6. Czas trwania działania / Koszt działania zł 8. Zasoby pozafinansowe Brak 9. Status projektu W trakcie planowania. 10. Osoba kontaktowa Kornelia Jaroszyńska - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 11. Załączniki Brak 17

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo