Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r."

Transkrypt

1 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

2 Spis treści: 1. Wstęp Podstawy opracowania Rocznego planu działań Cele działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Harmonogram działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Załączniki:

3 1. Wstęp Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (zwanym dalej Rocznym planem działań) jest dokumentem o charakterze operacyjnym, przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO (IZ WRPO) w zakresie informacji i promocji, na potrzeby realizacji zapisów Planu komunikacji WRPO w 2011 r. Przedmiotowy dokument określa podstawy i sposoby realizacji zadań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych poświęconych Narodowej Strategii Spójności, a w szczególności Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata Roczny plan działań wymienia i opisuje najważniejsze działania komunikacyjne prowadzone przez IZ WRPO, ich cele, ramy czasowe oraz szacunkowy budżet. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz monitorowanie ich realizacji jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a w jego imieniu rolę koordynatora pełni Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie WRPO są: - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (DPR), - Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (DWP), - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pełniący funkcję IP, - inne podmioty wskazane przez Instytucję Zarządzającą Stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w Rocznym planie działań jest obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację i wdrażanie WRPO, w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Działania opisane w Rocznym planie działań będą realizowane przez wyżej wymienione instytucje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2011 powstał zgodnie z zapisami poniższych dokumentów: a. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2010 r. w zakresie informacji i promocji (wydane na postawie art. 35 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. z późn. zm.) pkt i 3.3.7; b. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata (opracowany na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.) pkt 2.4; c. Plan komunikacji 3

4 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Opracowanie i pełne wykonanie niniejszego Rocznego planu działań służy realizacji w perspektywie jednorocznej celu strategicznego oraz celów szczegółowych w siedmioletnim dokumencie nadrzędnym, tj. Planie komunikacji Celem strategicznym przedsięwzięć opisanych w Rocznym planie działań na rok 2011 jest wsparcie realizacji WRPO tak, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie środków unijnych dostępnych dla województwa wielkopolskiego. Podstawowym celem Rocznego planu działań jest uświadomienie istnienia i funkcjonowania WRPO oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego, pokazywanie Funduszy Europejskich w przyjazny dla potencjalnego beneficjenta sposób. Ponadto w dłuższej perspektywie Roczny plan działań przyczyni się do stworzenia rozpoznawalnej i pozytywnie identyfikowalnej marki WRPO, a także wzrostu znajomości projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich. Komunikat stosowany w tym roku może być wyrażony w następujący sposób: Korzystanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , tj. środków unijnych jest przejrzyste i możliwe, a także powoduje rozwój przedsiębiorczości i polepszenie codziennych warunków życia oraz gospodarki w Wielkopolsce. Cele szczegółowe służące realizacji Rocznego planu działań to: 1. promocja Funduszy Europejskich, a przede wszystkim WRPO, jako stymulatorów rozwoju regionalnego oraz ich komplementarności w stosunku do działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej, 2. zwiększenie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania wspierające rozwój regionu, 3. zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach WRPO ze środków Unii Europejskiej dla wszystkich grup docelowych na terenie województwa wielkopolskiego, 4. zapewnienie przejrzystości systemu zarządzania środkami Unii Europejskiej, a w szczególności procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów, jak również ich realizacją i kontrolą oraz szerokim dostępem do informacji, 5. informowanie opinii publicznej o postępach w realizacji Programu, 6. zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania funduszy unijnych w Wielkopolsce. W 2011 r. IZ WRPO skoncentruje się przede wszystkim na realizacji trzech celów szczegółowych tj. na zwiększaniu świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania wspierające rozwój regionu. Podkreślenie roli jaką środki europejskie odgrywają w procesie przebudowy województwa jest kluczowe ze względu na zmiany, które dzięki projektom realizowanym w ramach WRPO, mają miejsce w Wielkopolsce. IZ WRPO zapewniając przejrzystość systemu zarządzania środkami Unii Europejskiej, a w szczególności procedur związanych z przygotowaniem, oceną i wyborem projektów, jak również ich realizacją i kontrolą będzie dbała o to, aby fundusze zakontraktowane w poprzednich latach zostały efektywnie wykorzystane. Ponadto na działania promocyjne wpłynie na pewno fakt przekroczenia połowy okresu programowania, co jednocześnie z przejęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie UE, spowoduje, że stosowane komunikaty będą koncentrować się na informowaniu opinii publicznej o efektach polityki spójności oraz na postępach w realizacji 4

5 4. Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Działania komunikacyjne poświęcone Funduszom Europejskim w ramach WRPO, prowadzone przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2011 r., są realizowane w różnorodnych formach, przy użyciu zróżnicowanych narzędzi i kanałów komunikacji i koncentrują się na sześciu podstawowych obszarach: a) Informacja, b) Promocja, c) Edukacja, d) Internet, e) Ewaluacja, f) Wymiana doświadczeń. 5

6 Tabela 1. Szczegółowy opis działań podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Działanie Opis/elementy działania Grupy docelowe Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Informacja Działanie obejmuje: Funkcjonowanie sieci informacyjnej o FE w regionie, której zadaniem jest udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z FE, w tym wstępna pomoc w procesie rozliczania projektów, szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych itd. Planowane rezultaty działań: 3500 konsultacji bezpośrednich, konsultacji telefonicznych, 1500 konsultacji . Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, opinia publiczna. Druk publikacji informacyjnej Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Druk nowej wersji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Publikacja obejmuje tematykę dotyczącą WRPO, dotyczy również szeroko rozumianej tematyki unijnej. Biuletyn jest kompleksowym i miarodajnym źródłem informacji na temat: środków WRPO i zasad realizacji projektów, w tym wiedzy specjalistycznej, aktualnych konkursów, stopnia realizacji WRPO, ponadto prezentowane są w nim dobre praktyki oraz wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Wielkopolski. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, opinia publiczna. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Ogłoszenia o konkursach Publikacja ogłoszeń o konkursach. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społeczno- gospodarczy. Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..? Promocja Działanie to ma na celu przedstawienie opinii publicznej, w tym szczególnie młodzieży oraz mediom i innym grupom docelowym, jaki wpływ mają Fundusze Europejskie, a w szczególności WRPO, na rozwój Wielkopolski. Kampania realizowana przez IZ WRPO pozwoli pokazać, jakie projekty zostały już zrealizowane ze środków Szczegółowy opis działania znajduje się w załączniku nr 2 do RPD Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Kampania outdoorowa Działanie to ma na celu pokazanie zrealizowanych projektów Prowadzone Opinia publiczna, młodzież, media, Fundusze obiektywnie będzie w formie współpracy ze szkołami fotograficznymi, studentami kierunków fotograficznych na wielkopolskich uczelniach i innych. Kampania będzie miała postać konkursu, a nadsyłane prace będą stanowiły kontent graficzny reklamy outdoorowej oraz publikacji wydanej przez IZ WRPO Gra miejska wycieczka Działanie to ma na celu pokazanie w nietypowy sposób projektów zrealizowanych ze Opinia publiczna, młodzież, media,

7 FUNdusze Konferencje i inne wydarzenia środków UE. Całość działań skupi się na organizacji dla wybranych uczniów wielkopolskich szkół wycieczki gry śladami FUNduszy, przy okazji zaangażowane zostaną w całość zadania wielkopolskie media. Działanie obejmuje m.in.: a. Konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO, ma na celu podsumowanie pierwszego okresu wdrażania WRPO oraz wymianę doświadczeń i uwag o problemach dotyczących beneficjentów Ponadto podczas konferencji nastąpi wskazanie najaktywniejszych beneficjentów, tzw. dobrych praktyk b. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie dotyczą organizacji konferencji i spotkań informacyjnych dla sektora MSP oraz miast Wielkopolski na temat możliwości uzyskania środków z inicjatyw. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, media. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, regiony zainteresowane wdrażaniem inicjatyw. Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę c. Organizacja oraz udział w wydarzeniach informacyjno promocyjnych dotyczących szeroko rozumianych Funduszy Europejskich i polityki regionalnej UE, np. konkursy na najlepsze projekty realizowane w ramach WRPO oraz udział w imprezach takich jak: IV Forum Funduszy, Open Days, spotkania Grupy Inform, udział wydarzeniach organizowanych przez MRR oraz np. MTP POLEKO, Tour Salon, POLAGRA itd. Działanie ma na celu przede wszystkim promocję efektów wdrażania FE w Wielkopolsce. Działanie to obejmuje m.in.: spotkania z dziennikarzami, współpracę przy tworzeniu kontentu do portali internetowych, ogłoszenia prasowe w następujących tytułach: Gazeta Wyborcza Poznań, Głos Wielkopolski, zakup czasu antenowego w TVP Poznań oraz WTK, przygotowanie produkcji telewizyjnych i radiowych (np. WTK, TVP Poznań, Radio Eska Poznań). Wkładka do dziennika regionalnego Monitor Wielkopolski, wkładki tematyczne np. do Gazety Wyborczej Poznań itd. Działanie ma na celu: podsumowanie wdrażania Będzie realizowane w formie rozsyłania kartek świątecznych i kalendarzy. Opinia publiczna, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społeczno-gospodarczy, podmioty zaangażowane w realizację WRPO, media. Media, opinia publiczna. Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, WRPO, media. Wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych oraz zakupy Działanie obejmuje m.in.: 7

8 sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Szkolenia dla beneficjentów Młodzi wiedzą o Funduszach III Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce Portal WRPO a. Materiały informacyjno-promocyjne tj. zakup projektów graficznych, przygotowanie do druku i druk np. ulotek informacyjnych, podręczników, publikacji promocyjno-informacyjnych jak również powielanie materiałów, a także produkcja materiałów do Internetu itd. b. Zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji np. produkcja artykułów promocyjnych i zakup sprzętu multimedialnego. Edukacja Działanie dotyczy: podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, przygotowania beneficjentów do prawidłowego aplikowania o środki, tj. np. prawidłowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność itd., a także szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów programu, np. w zakresie studium wykonalności czy zamówień publicznych. Działanie jest kontynuacją akcji z roku 2009 i 2010, polega ono na prowadzeniu zajęć dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych i średnich przez pracowników PI FE. Lekcje Europejskie dotyczą zagadnień związanych z UE, ale również mają na celu przybliżenie młodym ludziom skomplikowanej procedury ubiegania się o dotacje z Funduszy Europejskich. Działanie ma na celu podniesienie wśród studentów poziomu wiedzy oraz promocję marki Internet Działanie obejmuje gruntowną przebudowę portalu w tym uruchomienie funkcji mapa projektów, licznika wydatkowanych środków. Poprawa funkcjonalności strony oraz dodanie mapy strony www. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Opinia publiczna, w tym młodzież, media. Studenci (młodzież), opinia publiczna. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, 8

9 Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III WRPO) Grupa Współpracy Europejskiej Działanie obejmuje aktualizację i rozwój portalu w zakresie Wymiana doświadczeń Działanie polegające na wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami Grupy. Polegać ono będzie na organizacji spotkań pozwalających koordynować działania informacyjno-promocyjne dotyczące UE i Funduszy Europejskich w Wielkopolsce. Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, Podmioty zaangażowane w realizację WRPO, partnerzy społecznogospodarczy. 9

10 5. Harmonogram działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Tabela 2. Harmonogram działań podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Działanie Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Druk publikacji informacyjnej Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Ogłoszenia o konkursach Kampania promocyjna o szerokim zasięgu - Czy wiesz, że..? Kampania outdoorowa Fundusze obiektywnie Gra miejska wycieczka FUNdusze Konferencje i inne wydarzenia a. Konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO b. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie c. Organizacja oraz udział w wydarzeniach informacyjno promocyjnych dotyczących szeroko rozumianych Funduszy Europejskich i polityki regionalnej UE Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę Wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych, oraz zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji a. Materiały informacyjno-promocyjne b. Zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Informacja Promocja Edukacja

11 Szkolenia dla beneficjentów Młodzi wiedzą o Funduszach III Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce Portal WRPO Portal Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w zakresie Priorytetu III WRPO) Grupa Współpracy Europejskiej Internet Wymiana doświadczeń 11

12 6. Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Szacunkowa wartość budżetu na działania informacyjne i promocyjne, podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO w 2011 r., wynosi zł tj ,97 EUR (kurs EBC z dnia 29 listopada 2010 r. 1 EUR 4, zł). Źródłem finansowania działań jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR 100%). Wartość szacunkową poszczególnych działań prezentuje tabela nr 3. Tabela 3. Szacunkowy budżet działań podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Działanie Elementy działania Szacunkowy budżet (PLN) Informacja Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich* Druk publikacji informacyjnej Biuletyn informacyjny WRPO Nasz Region Ogłoszenia o konkursach Promocja Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..? Kampania outdoorowa Fundusze obiektywnie Gra miejska wycieczka FUNdusze Konferencje i inne wydarzenia Konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO Działania promocyjno-informacyjne dotyczące inicjatyw Jessica i Jeremie Organizacja oraz udział w wydarzeniach informacyjno promocyjnych dotyczących szeroko rozumianych Funduszy Europejskich i polityki regionalnej UE Współpraca z mediami Fundusze Europejskie na gwiazdkę Wydanie materiałów informacyjnopromocyjnych oraz zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Materiały informacyjno-promocyjne Zakupy sprzętu i artykułów na potrzeby informacji i promocji Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Młodzi wiedzą o Funduszach III Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich w Wielkopolsce 0

13 Internet Portal WRPO Wymiana doświadczeń Grupa Współpracy Europejskiej SUMA SUMA wyrażona w EUR ,97 * Budżet na prowadzenie sieci punktów informacyjnych nie integruje środków przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2012 r. Załączniki: 1. Wskaźniki dla działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych 2. Szczegółowy opis działania kampania promocyjna o szerokim zasięgu 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania 13

14 Załącznik 1. Tabela 4. Minimalne wskaźniki dla wybranych działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w ramach WRPO w roku 2011 Obszar/działanie Nazwa wskaźnika Wartość docelowa w 2011 Wydarzenia informacyjno promocyjne (konferencje, targi, festyny, wystawy, itp.) Publikacje informacyjne Materiały informacyjnopromocyjne typu: publikacje, ulotki, broszury, reklamy, plakaty, druki, gadżety, itp. Szkolenia, spotkania, konferencje, warsztaty, itp. dla beneficjentów i pozostałych grup docelowych Strona internetowa Newsletter Biuletyn Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników Liczba wydanych publikacji informacyjnych dotyczących WRPO Liczba egzemplarzy wydrukowanych publikacji informacyjnych Rodzaj materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących WRPO (liczba) Liczba egzemplarzy wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych Liczba zorganizowanych szkoleń dla beneficjentów Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów Liczba wejść na stronę internetową Liczba osób odwiedzających stronę internetową Liczba rozesłanych informacji 50 Liczba zarejestrowanych użytkowników newslettera Ilość egzemplarzy Liczba utworzonych punktów informacyjnych 11 Punkty informacyjne* Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne Liczba osób telefonujących do punktów informacyjnych Liczba udzielonych informacji na pytania przesłane drogą elektroniczną w punktach informacyjnych Raporty i ewaluacja Ilość raportów i przeprowadzonych ewaluacji * Wartości wskaźników dotyczących punktów informacyjnych uwzględniają statystyki Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. W/w projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz przez budżet państwa. 14

15 Załącznik 2. Tabela 5. Szczegółowy opis działania Kampania promocyjna o szerokim zasięgu roboczy tytuł: Czy wiesz, że..? 1. Organizator IZ WRPO 2. Przedmiot działania Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , Fundusze Europejskie dostępne w regionie. 3. Typ działania Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..?, przedstawienie dobrych praktyk z zakresu WRPO przy wykorzystaniu różnych narzędzi komunikacyjnych. 4. Cel działania Działanie ma na celu zapoznanie mieszkańców Poznania i regionu z Funduszami Europejskimi dostępnymi w Wielkopolsce oraz z projektami, które zostały zrealizowane na terenie województwa. Ponadto ma pozwolić na ugruntowanie marki WRPO oraz dysponenta środków europejskich, jakim jest Urząd Marszałkowski. Ponadto kampania ma uświadomić zmiany jakie zachodzą w regionie dzięki wykorzystaniu środków europejskich. 5. Opis działania Co? Kampania promocyjna o szerokim zasięgu Czy wiesz, że..?. Akcja mająca na celu pokazanie udanych projektów wykorzystujących środki unijne. Do kogo? Opinia publiczna, młodzież, media, beneficjenci i potencjalni beneficjenci, partnerzy społecznogospodarczy, podmioty zaangażowane w realizację Gdzie? Jak? Zasięg działania: Poznań, region W kampanii wykorzystane zostaną różne media z grupy ATL: telewizja (produkcja telewizyjna spot lub forma reportażowa), prasa (reklama prasowa w Gazecie Wyborczej Poznań) możliwe wykorzystanie outdooru oraz BTL: kino (spot reklamowy), Internet (toplayer, double billboard lub spot emitowany za pośrednictwem serwisu YouTube) itd. Kluczowe elementy kreatywne Temat kampanii: Czy wiesz, że..? Wielkopolska zmienia się dzięki Funduszom (WRPO). Ponadto życie Wielkopolan jest łatwiejsze dzięki projektom dofinansowanym ze środków UE. Robocze hasło kampanii o szerokim zasięgu: Dzięki Funduszom Europejskim życie w Wielkopolsce staje się łatwiejsze. 6. Czas trwania działania

16 7. Koszt działania zł 8. Zasoby pozafinansowe Brak 9. Status projektu W fazie planowania 10. Osoba kontaktowa Kornelia Jaroszyńska Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 11. Załączniki Brak 16

17 Załącznik 3. Tabela 6. Szczegółowy opis innego działania Młodzi wiedzą o Funduszach III 1. Organizator IZ WRPO, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 2. Przedmiot działania Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , Fundusze Europejskie dostępne w regionie 3. Typ działania Działanie stanowi kontynuację przedsięwzięć podejmowanych w latach 2009 i 2010 polegających na precyzyjnie skierowanych działaniach edukacyjnych wobec młodzieży wielkopolskiej. 4. Cel działania Działanie ma na celu wzrost świadomości i zainteresowanie młodzieży sprawami Europy oraz Funduszami Europejskimi, a także projektami realizowanymi w regionie przy wsparciu środków UE. 5. Opis działania Co? Organizacja Lekcji Europejskich oraz konkursu dla młodzieży. Do kogo? Młodzież, media, opinia publiczna. Gdzie? Zasięg działania: Poznań, region. Jak? W skład akcji wejdzie organizacja Lekcji Europejskich w szkołach w regionie. Zajęcia poprowadzą pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na podstawie specjalnie przygotowanego sylabusa. Elementem Lekcji jest zapoznanie z uproszczonym wnioskiem o dofinansowanie, który wypełniony jest zgłoszeniem do konkursu. Najlepsze projekty podlegać będą ocenie pracowników PI FE oraz IZ WRPO tak, aby następnie wyłonić zwycięzców, którzy otrzymają nagrody. Dla szkoły, z której będzie pochodzić zwycięska drużyna również przewidziana zostanie nagroda. Impreza i konkurs zostaną wsparte działaniami medialnymi. Kluczowe elementy kreatywne Hasło przewodnie akcji: Młodzi wiedzą o Funduszach 6. Czas trwania działania / Koszt działania zł 8. Zasoby pozafinansowe Brak 9. Status projektu W trakcie planowania. 10. Osoba kontaktowa Kornelia Jaroszyńska - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 11. Załączniki Brak 17

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 215 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku.

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku. Formularz sprawozdania rocznego z informacji i promocji Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: Osoba do kontaktu: od: (DD/MM/RRRR) do: (DD/MM/RRRR) Imię i nazwisko: Instytucja: Numer telefonu: Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019 Załącznik nr II c do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2014 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: 2007PL161PO019 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1689/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.09.2011 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI7PL6PO8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT Załącznik do uchwały Nr /14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia.. 2014 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Działania ania informacyjno- promocyjne w ramach RPO WL 2007-2013

Działania ania informacyjno- promocyjne w ramach RPO WL 2007-2013 Urząd d Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działania ania informacyjno- promocyjne w ramach RPO WL 2007-2013 2013 Z-ca Dyr. Radosław aw Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

PO RPW informacja, promocja, szkolenia

PO RPW informacja, promocja, szkolenia PO RPW informacja, promocja, szkolenia 2 Wymogi formalne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja 2 Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI27PL161PO18 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji

Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji Załącznik nr 2 Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 003 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji I/2015/PO RPW

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji I/2015/PO RPW Załącznik 2 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 00 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r. Załącznik 11. Projekty odsetkowe realizowane przez IZ w ramach Priorytetu 4. Lp. Nr Projektu Tytuł Projektu Działanie 4.1 1 01/728 Organizacja Komitetu monitorującego oraz udział przedstawicieli IZ w posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 października 2015r.

UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 października 2015r. UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 14 października 2015r. W SPRAWIE: Przyjęcia zaktualizowanego Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO DEFINICJE WSKAŹNIKÓW DLA PRIORYTETU VII WRPO WSKAŹNIKI PROGRAMOWE Wskaźniki produktu 1. Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej (osoby) osoby

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI7PL6PO8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 12 kwietnia 2011 r. Infrastruktury i Rozwoju 1 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Obszary wsparcia oraz Sprawozdanie okresowe z realizacji POPT

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska

-WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska zał. nr 3 wzór umowy -WZÓR- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu kluczowego Gospodarna Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania.

Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Wymagania dotyczące zasady informowania i promowania. Gdańsk, 19.10.2015 Podmiot realizujący przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy UE jest zobowiązany do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. CEL Wszystkie działania informacyjne i promocyjne - podejmowane przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo