GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?"

Transkrypt

1 GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

2 I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa i wychowawców klas. Opierała się na: analizie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli analizie frekwencji uczniów w dziennikach lekcyjnych analizie dokumentów szkolnych informacjach uzyskanych z sądu, policji i innych instytucji obserwacji zachowań uczniów interpretacji danych uzyskanych w trakcie prowadzonych rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami W wyniku przeprowadzonych działań i analizy otrzymanych danych dokonano identyfikacji najistotniejszych problemów istniejących w środowisku szkolnym: zachowania agresywne i przemoc inicjacja zachowań ryzykownych: nikotynizm, spożywanie alkoholu, odurzanie, uzależnienia od TV i komputera, zagrożenie psychomanipulacją ze strony sekt i subkultur młodzieżowych niskie aspiracje edukacyjne, brak motywacji do nauki niesystematyczne uczęszczanie do szkoły, wagary niska kultura osobista przejawiająca się w zachowaniach w stosunku do dorosłych i rówieśników niewłaściwe spędzanie czasu wolnego, zaniedbywanie potrzeb zdrowotnych niskie kompetencje zdrowotne. II. ODBIORCY PROGRAMU uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bytowie rodzice uczniów nauczyciele III. OKRES REALIZACJI PROGRAMU trzy lata IV. ZASTOSOWANE STRATEGIE informacyjna edukacyjna alternatywna interwencyjna

3 V. NADRZĘDNE CELE PROFILAKTYKI Eliminowanie przemocy i agresywnych zachowań uczniów. Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm i wartości społecznych oraz kulturalnego zachowania. Motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne i wykorzystywania własnego potencjału poznawczego. Wykształcenie właściwej postawy wobec problemu uzależnień i decyzji zdrowotnych. VI. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU promocja zdrowego stylu życia upowszechnianie wiedzy o szkodliwości zażywania substancji uzależniających i mechanizmach powstawania uzależnień przeciwdziałanie przemocy i agresji nauka technik radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięć emocjonalnych opóźnienie wieku inicjacji seksualnych podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów uświadomienie zagrożeń płynących z przynależności do sekt religijnych i subkultur młodzieżowych zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i drugoroczności integracja uczniów poprzez tworzenie warunków do różnorodnej ich aktywności w szkole przeciwdziałanie zaburzeniom emocjonalnym: - rozwijanie zachowań asertywnych - umiejętności rozwiązywania konfliktów - rozładowywania napięć emocjonalnych - podnoszenia samooceny - komunikacji interpersonalnej Szkolny program profilaktyczny został opracowany zgodnie z potrzebami rozwojowymi uczniów. Zakłada ewaluację działań w określonych obszarach po zakończeniu cyklu realizacyjnego oraz diagnozę pod kątem osiągnięcia założonych celów.

4 I. AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE Lp. Działania Klasa Odpowiedzialni Termin 1. Prowadzenie zajęć o tematyce przemocy wśród uczniów. Agresor i ofiara. I - II 2. Prowadzenie zajęć z proponowanej tematyki ( ćwiczenia grupowe, zajęcia warsztatowe, pogadanki): Asertywność nauka umiejętności wyrażania własnych opinii Stres i napięcia emocjonalne nauka rozładowywania napięć emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem, relaksacji Nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów Rozwój osobisty akceptacja samego siebie, poznawanie własnych mocnych i słabych stron Komunikacja skuteczne sposoby komunikacji, komunikowanie bez użycia przemocy, agresji werbalnej i fizycznej Inteligencja emocjonalna właściwe rozpoznawanie własnych emocji, nauka wyrażania ich. Zgodnie z planem wychowawcy klasy 3. Rozmowy terapeutyczne z ofiarami przemocy ze strony rówieśników zmniejszenie doznanego urazu psychicznego. 5. Prowadzenie indywidualnych oddziaływań pedagogiczno- psychologicznych mających na celu rozładowanie napięć i konfliktów wśród uczniów. 6. Prowadzenie zajęć sportowych obniżających napięcie emocjonalne i kształtujących umiejętność współpracy i czystej rywalizacji między uczniami(sks, UKS Jedynka w ramach godzin w-f) wych. fizycznego

5 II. UZALEŻNIENIA( NIKOTYNIZM, ALKOHOLIZM, NARKOMANIA ZAGROŻENIA PSYCHOMANIPULACJĄ ZE STRONY SEKT I SUBKULTUR MŁODZIEZOWYCH) Lp. Działania Klasa Odpowiedzialni Termin 1. Prowadzenie zajęć z proponowanej tematyki : - uzależnienia od nikotyny, - skutki biernego palenia, - uzależnienia od alkoholu, - uzależnienia od środków odurzających i narkotyków, - nadużywanie leków, - mechanizm rozwoju uzależnień, - uzależnienia od komputera ( internetu) i TV Uświadomienie zagrożeń płynących z zażywania wymienionych środków, ich wpływie na organizm mechanizm rozwoju uzależnień, wskazanie miejsc gdzie można szukać pomocy. przedmiotów Zgodnie z planem wychowawcy klasy, dodatkowo w razie potrzeb 3. Eksponowanie w bibliotece szkolnej broszur, ulotek i artykułów dostarczających informacji o środkach uzależniających. biblioteki Praca ciągla 4. Kształtowanie umiejętności odmawiania i radzenia sobie z presją środowiska rówieśniczego( pogadanki, ćwiczenia grupowe, zajęcia warsztatowe). 5. Realizacja programów i działań profilaktycznych I-III 6. Szkolny konkurs na plakat Uzależnieniom nie! I biologii II semestr 7. Pogadanki na temat subkultur młodzieżowych zapoznanie z ich ideologiami i mechanizmami działania. Zgodnie z planem wychowawcy klasy 8. Upowszechnianie informacji na temat sekt psychomanipulacja, (pogadanki, ulotki, broszury) Zgodnie z planem wychowawcy klasy 9. Zorganizowanie dla młodzieży spotkania z przedstawicielem policji, PTZN ustawa o zapobieganiu narkomanii II- III Według potrzeb

6 10. Stała współpraca z rodzicami przekazywanie informacji na temat zagrożeń uzależnieniami, wpływem sekt, nieformalnych grup młodzieżowych. III. NISKIE ASPIRACJE EDUKACYJNE, BRAK MOTYWACJI DO NAUKI, WAGARY Lp. Działania Klasa Odpowiedzialni Termin 1. Systematyczne sprawdzanie obecności, konsekwentne egzekwowanie usprawiedliwień. Ścisła współpraca z rodzicami ustalenie zasad usprawiedliwiania nieobecności w szkole. Rodzice 2. Pomoc uczniom mającym problemy z adaptacją w szkole indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami. 3. Zajęcia integrujące zespół klasowy ćwiczenia grupowe wzmocnienie identyfikacji z grupą, motywacji do współpracy, budowanie zaufania. 4. Warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych wzajemne poznanie, odnalezienie wspólnych wartości i celów, budowanie poczucia bezpieczeństwa. Wycieczki integracyjne I, I semestr 5. Diagnoza zespołu klasowego - testy socjometryczne- wyłonienie uczniów izolowanych i odrzucanych przez klasę. Według potrzeb 6. Indywidualne doradztwo pedagogiczne dla uczniów i rodziców: - motywowanie do nauki, - budowanie pozytywnej samooceny, - zapoznanie z technikami uczenia się, ćwiczenia koncentracji uwagi I- III 7. Cykl lekcji wychowawczych z zakresu: I -III

7 - kształtowania umiejętności postrzegania sukcesu, - budowania poczucia własnej wartości, - dostarczania informacji pomocnych w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Doradca zawodowy 8. Wspieranie uczniów z trudnościami dydaktycznymi: - indywidualna pomoc dydaktyczna, - zajęcia wyrównywania wiedzy, - zajęcia dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce, - stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesów, - wzmacnianie pozytywne i motywowanie do nauki, przedmiotów 9. Organizacja grupy pomocy rówieśniczej pomoc koleżeńska w nauce. 10. Kierowanie uczniów z niskimi możliwościami poznawczymi i nie rokującymi nadziei na ukończenie szkoły w terminie do klas oddziałów przysposabiających do pracy I - II Według potrzeb 11. Informowanie rodziców o postępach, lub brakach edukacyjnych ich dzieci spotkania indywidualne, dni otwarte szkoły. przedmiotów 12. Rozpoznawanie trudności materialnych i bytowych uczniów, udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej( komplety książek do wypożyczenia z biblioteki szkolnej, pomoc rzeczowa, stypendia szkolne) biblioteki Według potrzeb 13. Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych. przedmiotów

8 IV. NIEWŁAŚCIWE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO. Lp. Działania Klasa Odpowiedzialni Termin 1. Propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego( klasowe wycieczki rowerowe, ogniska, rozgrywki sportowe, SKS, imprezy klasowe i szkolne. w- f Rodzice 2. Działania wychowawcze kształtujące umiejętność właściwego planowania dnia i gospodarowania własnym czasem - opracowanie przykładowego planu dnia dla ucznia, I -III Rodzice w -f 3. Organizacja kółek przedmiotowych i zajęć sportowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Wrzesieńpaździernik 4. Wzbudzanie zainteresowania uczniów: - książką, - muzyką, - sportem, - rozwijaniem hobby, - poszukiwaniem i rozwijaniem wiedzy Biblioteka szkolna przedmiotów 5. Higiena pracy i wypoczynku( pracy umysłowej, pracy przy komputerze i oglądania TV) Rodzice Informatyki 6. Propagowanie bezpiecznego zachowania na ulicy, w miejscach publicznych i w szkole oraz podczas gier i zabaw ruchowych. Rodzice świetlicy i w -f (szczególnie w miesiącach: IX, I/II, VI)

9 V. NISKA KULTURA OSOBISTA UCZNIÓW. Lp. Działania Klasa Odpowiedzialni Termin 1. Pogadanki na temat kulturalnego zachowania się, w życiu codziennym i na imprezach klasowych i szkolnych. Pomagam słabszym. 2. Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji : - kultura słowa, - wulgaryzmy jako sposób uzewnętrzniania negatywnych emocji zubożenie języka - uświadomienie sposobów rozładowywania napięć, możliwości funkcjonowania w szkole bez wulgaryzmów( próba wyszukiwania własnych sposobów na zastąpienie wulgaryzmów innymi sformułowaniami np. motyla noga ). Pracownicy szkoły 3. Kultura ubioru sposób ubierania się jako komunikat kim jestem. VI. NISKIE KOMPETENCJE ZDROWOTNE ( Dotyczy wszystkich klas) Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 1. Prelekcje na temat Jak odżywiają się nastolatki? Czym jest anoreksja i bulimia? Uświadomienie mechanizmu zachorowania na anoreksję czy bulimię. 2. Otyłość- zagrożenie dla zdrowia, omówienie przyczyn otyłości. Gimnastyka i ruch jako sposób na zgrabną sylwetkę. w- f

10 3. Promowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów, uczenie zachowań chroniących własne zdrowie. 4. Uświadamianie skutków i następstw zbyt wczesnej inicjacji seksualnej( antykoncepcja według programu WDŻR) Nauczyciel WDŻR,, 5. Przekazywanie uczniom wiedzy z problematyki dorastania i dojrzewania. Zmiany fizyczne i psychiczne. biologii i WDŻR 6. Pomoc indywidualna w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji kryzysowych( choroba,ciąża, kontakt z lekarzem, rozmowy z rodzicami ). 7. Pogadanki na temat HIV- istota choroby, sposoby zakażenia, zapobieganie. Nauczyciel WDŻR VI. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU. Lp. Działania Odpowiedzialni Termin 1. Przeprowadzenie ankiety diagnozującej środowisko szkolne i opracowanie jej wyników. I semestr 2. Opracowanie szkolnego programu profilaktycznego. I semestr 4. izacja rodziców: - omawianie na wywiadówkach tematyki ujętej w programie profilaktycznym, Okres realizacji programu

11 - przygotowanie ulotek informacyjnych dla rodziców, - rodziców w trakcie wywiadówek 5. Szkolenie nauczycieli na temat agresji wśród uczniów. Okres realizacji programu

12

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo