Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTA ... ... ..."

Transkrypt

1 ZP Załącznik nr do SIWZ Nazwa i adres wykonawcy: (zgodnie z danymi rejestrowymi) OFERTA Województwo:... NIP:... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres Wykonawcy. adres do korespondencji.. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa Rynek, Rzeszów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do pracowni w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:

2 ZP część I *- sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do planowania kariery zawodowej typu IPK Indywidualny Planer Kariery zestawów do pracowni doradztwa zawodowego dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych, cena brutto za całość (wynikająca z pozycji tabeli formularza oferta dla części I) :... zł słownie złotych:... część II *- sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do komputerów dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych, cena brutto za całość (wynikająca z pozycji tabeli formularza oferta dla części II) :... zł słownie złotych:... część III *- sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do projektowania ogrodów 5 licencji jednostanowiskowych do pracowni urządzania i pielęgnacji terenów zieleni w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości, cena brutto za całość (wynikająca z pozycji tabeli formularza oferta dla części III) :... zł słownie złotych:... część IV* - sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do obsługi sekretariatu 8 licencji jednostanowiskowych do pracowni techniki biurowej oraz oprogramowania handlowo-magazynowego 9 licencji jednostanowiskowych do pracowni organizacji i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół Ekonomicznych, cena brutto za całość (wynikająca z pozycji tabeli formularza oferta dla części IV) :... zł słownie złotych:... część V *- sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego geodezyjnego, zestawu norm budowlanych INTEGRAM, programów specjalistycznych harmonogramy i planowanie, kosztorysowanie, projektowanie dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.

3 ZP cena brutto za całość (wynikająca z pozycji tabeli formularza oferta dla części V) :... zł słownie złotych:... *W przypadku złożenia oferty częściowej należy odpowiednio skreślić jeśli nie dotyczy lub nic nie wpisywać. Formularz cenowy Dla każdej części na którą wykonawca składa ofertę musi wpisać oferowaną cenę brutto za sztukę i cenę brutto za całość oraz cenę końcową w wierszu podsumowanie. Część I sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do planowania kariery zawodowej typu IPK Indywidualny Planer Kariery zestawów do pracowni doradztwa zawodowego dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych: Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Indywidualny Planer Kariery.0 brutto za sztukę brutto za całość 4 5 E-SzOK - specjalistyczne oprogramowanie opracowane dla potrzeb szkolnych doradców zawodowych 5. Przejmij inicjatywę! Przewodnik po przedsiębiorczości Przewodnik "Nauka języków obcych oknem na świat" Przewodnik "Nauka języków obcych oknem na świat"

4 ZP Podziel się sobą - przewodnik po wolontariacie Podsumowanie Część II sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do komputerów dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych: Oprogramowanie MS Office Standard 0 PL 6 Oprogramowanie typu Acrobat Pro v. PL Win Ret Oprogramowanie typu Flash Pro CS6 PL Win Oprogramowanie typu Photoshop CS6 v.4 PL Win Oprogramowanie typu MOLP SQLSvrStd 0 SNGL OLP NL Acdmc Oprogramowanie typu MOLP SQLCAL 0 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL Oprogramowanie typu MOLP WinSvrStd 0 Proc MOLP Oprogramowanie typu MOLP WinSvrCAL 0 Proc MOLP Program typu Corel Draw Graphics Suite 04 PL Home & Student Program typu Efet Smart Security 4.0 BOX

5 ZP Oprogramowanie typu VISIO TECHNICAL Standard 0 5 MS Office Standard 0 PL MOLP EDU Oprogramowanie typu Windows Server 0 PL + SQL Server licencja na 5 klientów Oprogramowanie odwzorowujące na komputerze PC działanie sterowań numerycznych Oprogramowanie typu ADOBE InDesigne CS6 PL Oprogramowanie typu Adobe Premiere Pro CS5.5 v.5.5 EUE Win Ret Oprogramowanie typu Adobe PHSP & PREM Elements v. PL Win Ret Oprogramowanie typu AutoCAD 5 9 Program komputerowy typu Cartall Truck 5 0 Program komputerowy typu MonZa Edu Program do obróbki graficznej typu Corel Draw Graphic Suite X6 PL System operacyjny typu Microsoft Windows 7 Professional BOX PL Oprogramowanie do wirtualizacji typu Vmware Workstation 0 Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci typu DameWare Mini Remote Control Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci typu RealVNC Enterprise Edition Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci typu Outpost Personal Firewall

6 ZP Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci typu Jetico Personal Firewall Oprogramowanie do monitorowania i analizy protołów sieciowych typu CommView 6.x Home zabezpieczające typu Acronis Disk Director Home PL zabezpieczające typu EasyRecovery Professional zabezpieczające typu AVG PC Tuneup 04 zabezpieczające typu Zone Alarm Extreme Security zabezpieczające typu Kaspersky WorkSpace Security 04 zabezpieczające typu Acronis True Image 04 PL System operacyjny stacji roboczej typu Microsoft Windows Home Premium 7 BOX PL System operacyjny typu Microsoft Windows 7 Professional BOX PL System operacyjny typu Windows Vista Business PL OEM Serwerowy system operacyjny typu Windows Small Business Server 0 Edytor WYSIWYG stron internetowych typu Adobe Dreamweaver CS 6 PL Edytor WYSIWYG stron internetowych typu Pajączek 5 nxg professional 5

7 ZP Program do grafiki rastrowej 5 4 Program do edycji video 4 4 Pakiet programów projektowych 44 Oprogramowanie MS Office Standard 0 PL MOLP EDU 45 Oprogramowanie systemowe dla hoteli Oprogramowanie do edycji i obróbki zdjęć cyfrowych Oprogramowanie do obsługi biura podróży typu Kameleon CRM Oprogramowanie typu MS Office Professional 0 MOLP Oprogramowanie typu MS Windows Server Standard 0 Proc MOLP z rozszerzeniem na 0 użytkowników Oprogramowanie typu Microsoft Office Standard 0 MOLP EDU Oprogramowanie MS Office Standard 0 PL MOLP EDU Program antywirusowy Podsumowanie Część III sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do projektowania ogrodów 5 licencji jednostanowiskowych do pracowni urządzania i pielęgnacji terenów zieleni w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości:

8 ZP Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk brutto za sztukę 5. brutto za całość Oprogramowanie do projektowania ogrodów 5 Podsumowanie Część IV sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do obsługi sekretariatu 8 licencji jednostanowiskowych do pracowni techniki biurowej oraz oprogramowania handlowomagazynowego 9 licencji jednostanowiskowych do pracowni organizacji i prowadzenia sprzedaży w Zespole Szkół Ekonomicznych: Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk brutto za sztukę brutto za całość Oprogramowanie do obsługi sekretariatu 8 Specjalistyczne oprogramowanie handlowomagazynowe Podsumowanie 9 Część V sprzedaż i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego geodezyjnego, zestawu norm budowlanych INTEGRAM, programów specjalistycznych harmonogramy i planowanie, kosztorysowanie, projektowanie dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego: Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk brutto za sztukę 5. brutto za całość

9 ZP Oprogramowanie specjalistyczne geodezyjne Program z zestawem norm budowlanych INTEGRAM.0 Program specjalistyczny harmonogramy i planowanie 4 Programy specjalistyczne kosztorysowanie 5 Programy specjalistyczne projektowanie Podsumowanie. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na warunkach określonych w SIWZ. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w SIWZ i projekcie umowy. Oświadczamy, że na wszystkie oferowane oprogramowania w każdej części na która składamy ofertę udzielimy pisemnej gwarancji (na poprawne działanie oprogramowania/ń) na okres 4 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. ust. Pzp.. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 4 ust. Pzp * 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 6. Stosownie do treści art. 6 ust. d Pzp niniejszym informuję**: nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 4 ust. pkt 5 Pzp. należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 4 ust. pkt 5 Pzp w skład której wchodzą:

10 ZP a)... b)... c)... Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej można złożyć na osobnym podpisanym załączniku 7. Oferta: nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 99 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 00 r., Nr 5, poz. 50 z późn. zm.,)*** zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. ust.4 ustawy z dnia 6 kwietnia 99 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 00 r., Nr 5, poz. 50 z późn. zm.,). Informacje te zawarte są i zabezpieczone stosownie do opisu znajdującego się w rozdziale IX SIWZ*** 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na poprawne działanie dostarczonego oprogramowania na okres 4 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu/ów zdawczo-odbiorczego/ych. Jednocześnie z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny, wystawiony zgodnie z załącznikiem nr do projektu umowy. Wykonawca oświadcza, iż akceptuje wszelkie zapisy ww. dokumentu gwarancyjnego... Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) UWAGA!!! w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c, konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika. *w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, oświadczenie o którym mowa w punkcie niniejszego druku OFERTA składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez nich Wykonawca ** w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców informację albo listę składa każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ***Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 111447-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102551-2014 data 13.05.2014 r.

Numer ogłoszenia: 111447-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102551-2014 data 13.05.2014 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102551-2014 z dnia 2014-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Zamówienie jest podzielone na 5 części. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZP.27 1. 1.34.20 14 Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ZMIANASIWZ

ZP.27 1. 1.34.20 14 Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ZMIANASIWZ KAPITAt LU DZKI NARODOWA STRATEGIA S?OJNO,CI FUNDUSZ SPOtECZNY wsp61finansowany przez Uniy Europejsk1! w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP.27 1. 1.34.20 14 Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 24 marca 2015r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.1.2015.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/50/DLA/2014... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:...

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:... Załącznik nr 1/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:.... (kod, miasto, ulica, numer domu) Województwo i powiat:.... Nr tel. Nr fax.... Adres e - maił.... Strona www.... KRS /

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo