ZP Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ZMIANASIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP.27 1. 1.34.20 14 Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ZMIANASIWZ"

Transkrypt

1 KAPITAt LU DZKI NARODOWA STRATEGIA S?OJNO,CI FUNDUSZ SPOtECZNY wsp61finansowany przez Uniy Europejsk1! w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP Spnedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ZP Rzesz6w, dnia 23 maja 2014 r. ZMIANASIWZ Dotyczy SIWZ: Sprzedaz i dostarczenie ZamaHliajqcemu oprogramohiania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ponadgimnazjalnych HI Rzeszowie w ramach projektu systemowego "Podkarpacie stawia na zawodowcow" W postypowania 0 nazwie: Sprzedaz i dostarczenie Zamawiajqcemu oprogramowania injormatycznego do pracohini HI zespolach szkol ponadgimnazjalnych w Rzeszowie HI ramach projektu systemohiego "Podkarpacie stahiia na zawodowcohl" Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieii publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zrn.) Zamawiaj,!cy dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w nastypuj,!cym zakresie: Zamawiaj,!cy informuje iz ( w zwi,!zku z licznymi zapytaniami) postanowil wprowadzic nastypuj,!ce zmiany do trdci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia: 1) Zamawiajqcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert na dzien r. Miejsca i godziny skfadania i otwarcia ofert pozostaj'l bez zmian. 2) Zamawiajqcy dokonuje zmian w preambule SIWZ - nazwa post~powania w odniesieniu do nazwy cz~sci V stqd cz~sc V otrzymuje brzmienie: "cz~sc V - sprzedaz i dostarczenie oprogramowania specjalistycznego geodezyjnego, program6w spe~ja1istycznych Szk61 Ksztalcenia Ustawicznego" 1 harmonogramy i planowanie, kosztorysowanie dla Zespolu

2 NARODOWA STRATEGIA S>DINO$CI FUNDUSZ SPOlECZNY Projelct pn, Podkarpacie stawia na zawodowcow wsp6.j:finansowany przez Uni«Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP.27LL Sprzedai, i dostarczenie Zamawiajqcemu oprogramowania in/ormatycznego do pracowni w zespolach,~zk61 3) Zamawiajqcy dokonuje zmian w rozdziale III SIWZ opis przedmiotu zamowienia zgodnie z wyjasnieniem tresci SIWZ stqd otrzymuje ona nast~pujqce brzmienie : "Zam6wienie jest podzielone na 5 czesci. Dopuszcza si~ moi:liwosc skladania ofert cz~sciowych. Wykonawca moze zlozyc oferty czysciowe na jednlt lub wiycej czysci zam6wienia, Nazwy i kody ze Wspolnego Slownika Zam6wien (CPV) opisujltce przedmiot zam6wienia: Gt6wny przedmiot dla czysci I-V Pakiety oprogramowania edukacyjnego Dodatkowe przedmioty: czysc I Pomoce dydaktyczne czysc II Zestawy pakiet6w oprogramowania czysc II Pomoce dydaktyczne czysc II RMne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe czysc II Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne czysc II Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne czysc II Pakiety oprogramowania dla system6w operacyjnych komputer6w osobistych (PC) czysc III Pomoce dydaktyczne czysc III Zestawy pakiet6w oprogramowania czysc IV Pomoce dydaktyczne czysc IV Zestawy pakiet6w oprogramowania CZySC V Pomoce dydaktyczne CZySC V Zestawy pakiet6w oprogramowania 2

3 NA~ODOWA SrRATEGIA SPOJNO$(I FUNDUSZ SPDtECZNY. ". " wsp6u1nansowany przez Uni~ Europejsk'l w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego ZP Sprzedaz i dostarczenie Zamawiajqcemu oprogramowania injormatycznego do pracowni w zespolach szkol Przedmiotem zam6wienia jest: cz~sc IPK I - sprzedaz i dostarczenie oprogramowania do planowania kariery zawodowej typu Indywidualny Planer Kariery - 12 zestaw6w do pracowni doradztwa zawodowego dla 12 zespo16w szk61 ponadgimnazjalnych, Indywidualny Planer Kariery sztuk, E-SzOK - specjalistyczne oprogramowanie opracowane dla potrzeb szkolnych doradc6w zawodowych sztuk, Przejmij inicjatywy! Przewodnik po przedsiybiorczosci - 12 sztuk, Przewodnik po ksztalceniu zawodowym 12 sztuk, Przewodnik "Nauka jyzyk6w obcych oknem na swiat" 12 sztuk Podziel siy sob,! - przewodnik po wolontariacie 12 sztuk cz~sc II - sprzedaz dostarczenie oprogramowania do komputer6w dla zespo16w szk61 ponadgimnazjalnych Oprogramowanie MS Office Standard 2013 PL - 36 sztuk Oprogramowanie typu Acrobat Pro v.11 PL Win Ret - 2 sztuki Oprogramowanie typu Flash Pro CS6 PL Win 17 sztuk Oprogramowanie typu Photoshop CS6 v.l4 PL Win 17 sztuk Oprogramowanie typu MOLP SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL Acdmc -1 Oprogramowanie typu MOLP SQLCAL 2012 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL (licencja dostypowa) 17 sztuk Oprogramowanie typu MOLP WinSvrStd Proc MOLP 1 Oprogramowanie typu MOLP WinSvrCAL Proc (licencja dostypowa) - 17 sztuk 3

4 KAPITAt LU DZKI NARODOWA ST~ATEGIA SPOJNOSCI EUROPEJ5KI FUNDU5Z 5POt.ECZNY wsp6lfinansowany pm~z Uni~ Europejsk'l w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP Sprzedaz i dostarczenie Zamawiajqcemu oprogramowania injormatycznego do pracowni w zespolach szk61 Program typu Corel Draw Graphics Suite X7 Education License - 5 sztuk Program typu Efet Smart Security 4.0 BOX - 2 sztuki Oprogramowanie typu VISIO TECHNICAL Standard sztuk MS Office Standard 2013 PL MOLP EDU - 8 sztuk Oprogramowanie typu Windows Server 2012 PL + SQL Server licencja na 15 klient6w - 1 zestaw Oprogramowanie odwzorowuj'lce na komputerze PC dzialanie sterowan numerycznych - wersja pelna licencja na 16 stanowisk 1 Oprogramowanie typu ADOBE InDesigne CS6 PL 15 sztuk Oprogramowanie typu Adobe Premiere Pro CS5.5 v.5.5 EUE Win Ret 1 Oprogramowanie typu Adobe PHSP & PREM Elements v.ll PL Win Ret - 15 sztuk Oprogramowanie typu AutoCAD - 15 sztuk Program komputerowy typu Cartall Truck Program komputerowy typu MonZa Edu 15 sztuk 15 sztuk Program do obr6bki graficznej typu Corel DRAW Graphic Suite X6 PL System operacyjny typu Microsoft Windows 7 Professional BOX PL Oprogramowanie do wirtualizacji typu Vmware Workstation 10 3 sztuki 3 sztuki 1 Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci typu Dame W are Mini Remote Control 2 sztuki Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci typu RealVNC Enterprise Edition - 2 sztuki Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci typu Outpost Personal Firewall- 1 Oprogramowanie do monitorowania pracy sieci Jetico Personal Firewall - 1 Oprogramowanie do monitorowania i analizy proto16w sieciowych typu Comm View 6.x Home - 2 sztuki Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczaj'lce typu Acronis Disk Director 11Home PL 1 Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczaj'lce typu EasyRecovery 11 Professional - 1 Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczaj'lce typu A V G PC Tuneup

5 KAPITAt LU DZKI NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI FUNDUSZ SPOtECZNY wsp6lfinansowany przez Uni\l Europejsk'l w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP Sprzedat i dostarczenie Zamawiajqcemu oprogramowania injormatycznego do pracowni w zespolacll szkoi Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczaj1:);ce typu ZoneAlarmExtreme Security - 1 Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczaj<lce typu Kaspersky WorkSpace Security Oprogramowanie diagnostyczne i zabezpieczaj1:);ce typu Acronis True Image 2014 PL - 1 System operacyjny stacji roboczej typu Microsoft Windows Home Premium 7 BOX PL - 1 System operacyjny stacji roboczej typu Microsoft Windows 7 Professional BOX PL - 1 System operacyjny typu Windows Vista Business PL OEM - 1 Serwerowy system operacyjny typu Windows Small Business Server Edytor WYSIWYG stron internetowych typu Adobe Dreamweaver CS 6 PL - 1 Edytor WYSIWYG stron internetowych typu Paj1:);czek 5 nxg professional- 15 sztuk Program do grafiki rastrowej - 15 sztuk Program do edycji video - 14 sztuk Pakiet programow projektowych na 25 stanowisk - 1 Oprogramowanie MS Office Standard 2013 PL MOLP EDU -11 sztuk Oprogramowanie systemowe dla hoteli - 1 licencja na 20 stanowisk Oprogramowanie do edycji i obrobki zdjyc cyfrowych - 15 sztuk Oprogramowanie do obslugi biura podrmy typu Kameleon CRM - 1 licencja na 15 stanowisk Oprogramowanie typu MS Office Professional 2013 MOLP - 3 licencje 20-stanowiskowe Oprogramowanie typu MS Windows Server Standard Proc MOLP z rozszerzeniem na 20 uzytkownikow 3 licencje 20-stanowiskowe Oprogramowanie typu Microsoft Office Standard 2013 MOLP EDU 15 sztuk Oprogramowanie typu MS Office Standard 2013 PL MOLP EDU 18 sztuk Program antywirusowy 1 licencja na 18 stanowisk 5

6 NARODOWA STRATEGIA SPO;NOSCI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowc6w wsp61finansowany przez Uni~ Europejsk~ w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP Sprzedat i dostarczenie Zamawiajqcemu oprogramowania injormatycznego do pracowni w zespolach szklil cz~sc III - sprzedaz i dostarczenie oprogramowania do projektowania ogrod6w 15 licencji jednostanowiskovv'ych do pracowni urz~dzania i pielygnacji teren6w zieleni w Zespole Szk6t Agroprzedsiybiorczosci cz~sc IV - sprzedai i dostarczenie oprogramowania do obstugi sekretariatu - 18 licencji jednostanowiskov.,rych do pracowni techniki biurowej oraz oprogramowania handlowomagazynowego - 9 licencji jednostanowisko\vych do pracowni organizacji i prowadzenia sprzedaiy w Zespole Szk6t Ekonomicznych, cz~sc V - sprzedai i dostarczenie oprogramowanta specjalistycznego geodezyjnego, program6w specjalistycznych harmonogramy i planowanie, kosztorysowanie dla Zespofu Szk61 Ksztalcenia U stawicznego Oprogramowanie specjalistyczne geodezyjne - 1 zestaw Program specjalistyczny harmonogramy i planowanie 1 licencja na 10 stanowisk Programy specjalistyczne kosztorysowanie 2 zestav.,ry - licencje 10 stanowiskowe Szczeg6lov.,ry opis przedmiotu zam6wienia dla wszystkich czysci (zgodnie ze wskazaniem w dokumencie) okresla wz6r umov.,ry oraz zal~cznik nr 1 do projektu umov.,ry- Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (stanowi zal. nr 3 do SIWZ). Zamawiaj~cy nie przewiduje mozliwosc udzielenia zam6wien uzupelniaj~cych, 0 kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustavv'y Pzp. 6

7 NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOlECZNY wsp6lfinansowany przez Uni~ Europejsk'l w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego ZP Sprzedaz i dostarczenie Zamawiajqcemu oprogramowania informatycwego do pracowni w zespolach szkdl 4) Zamawiaj~cy zmienia zalacznik nr 1 do SIWZ formularz oferta - zal~cza ujednolicona wersj«: po zmianach w oddzielnym dokumencie, stanowi~ca zl~cznik do tego pisma. 5) Zamawiaj~cy zmienia zalgcznik nr 3 do SIWZ szczegolowy opis przedmiotu zamowienia - dokument w zmienionym brzmieniu stanowi zal~cznik do tego pisma. Z powazaniem 7

Numer ogłoszenia: 111447-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102551-2014 data 13.05.2014 r.

Numer ogłoszenia: 111447-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 102551-2014 data 13.05.2014 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102551-2014 z dnia 2014-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Zamówienie jest podzielone na 5 części. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE dotycz^ce uslugi szkoleniowej KAPITAt LUDZKI NA5IODOWA STRAT1GIA SPOJNOSCI SWIETOKRZYSKIE BIURO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOtECZNY Projekt,,Program Aktywizacji Spoleczno-Zawodowej w Gminie Samborzec" wspolfinansowany ze Srodkow

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Załącznik Nr. 7 do SIWZ Znak postępowania: PN//0 FORMULARZ CENOWY W postępowaniu na Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

następujące brzmienie :

następujące brzmienie : Projekt Start w samodzielność jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124. Oferta na dzień : 10-07-2015

Adobe. VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124. Oferta na dzień : 10-07-2015 VENTI R.Wierzbicki M. Rytych Spółka Jawna 91-192 Łódź ul. Senatorska 31 tel.: 042 6322332 fax: 042 6306124 Oferta na dzień : 10-07-2015 Oprogramowanie dla celów edukacyjnych przeznaczone jest dla placówek

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olsztyn: Urządzenia komputerowe

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107047-2011:text:pl:html PL-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2011/S 66-107047 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-108041. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-108041. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108041-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-108041 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 10.06.2014 r.

Łódź, dnia 10.06.2014 r. Łódź, dnia 10.06.2014 r. /Wykonawcy/ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI /SIWZ/, w tym zmiana załączników i ich treści Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia nr 186584-2014 z dnia 03.06.2014 r. na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów: Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

S" SZKOLENIñ INFGRMRT VCZNE

S SZKOLENIñ INFGRMRT VCZNE S" SZKOLENIñ INFGRMRT VCZNE I SZRNSR NR RGZUUÓJ I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Zamawiający: Lublin, 05.07.2011 r. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI)

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznao, 25-06-2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych firmy Inwater Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Badawczo Rozwojowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Badawczo Rozwojowa. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Instytutu Badań Edukacyjnych Numer ogłoszenia: 27527-2010; data zamieszczenia: 09.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne

Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania Agata Michałek-Budzicz Monitoring przetargów publicznych na narzędzia informatyczne PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy WSZ.3420/8/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA ADRES: Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7517500, faks 089 7512401.

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09

Racibórz, dnia 27.01.2011 r. Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Oznaczeni postępowania: UDA POKL.09.04.00-24-038/09-00-PWSZ 2/11 UDA POKL.08.02.01-24-014/09 Racibórz, dnia 27.01.2011 r. W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 26.01.2011 r. i 27.01.2011 r. do

Bardziej szczegółowo

1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1m Matopolska WY JASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 1m Matopolska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNOUSZ Projekt wsp6/finansowany przez Uni~ Europejskq w ramach dziatania.,rozw6j spoleczenstwa informacyjnego" w osi priorytetowej Warunki O 'MTNi\_oleczeristwa

Bardziej szczegółowo