Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do pracowni w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców (II części): Część I - sprzedaż i dostarczenie oprogramowania informatycznego. Część II - sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do doradztwa zawodowego, biurowego oraz geodezyjnego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do pracowni w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców (II części): Część I - sprzedaż i dostarczenie oprogramowania informatycznego. Część II - sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do doradztwa zawodowego, biurowego oraz geodezyjnego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania specjalistycznego do pracowni w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny WND- POKL /12 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu

2 zamówienia dla części 1: sprzedaż i dostarczenie oprogramowania informatycznego: Oprogramowanie wspomagające projektowanie diagramów i planów - 18 licencji na 18 stanowisk Program do kosztorysowania - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej - 12 licencji na 12 stanowisk Oprogramowanie do tworzenia i edycji materiałów video - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do monitorowania dysków twardych - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do tworzenia obrazów dysku - 1 licencja na 18 stanowisk (wielostanowiskowa) Oprogramowanie do optymalizacji systemu operacyjnego - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do urządzenia obsługującego sieć bezprzewodową - 18 licencji na 18 stanowisk Sieciowy/ serwerowy system operacyjny (serwer + klient) - 16 licencji na 16 stanowisk Wizualny edytor do tworzenia stron internetowych - 18 licencji na 18 stanowisk Program do tworzenia animacji i efektów wizualnych - 1 licencja na 1 stanowisko Program do montażu i edycji nagrań video - 1 licencja na 1 stanowisko Oprogramowanie do diagnostyki dysków HDD i SSD - 18 licencji na 18 stanowisk Kurs programowania w języku PHP5-1 sztuka Kurs języka PHP - zaawansowany - 1 sztuka Kurs programowania w języku JavaScript - 1 sztuka Kurs programowania z wykorzystaniem biblioteki jquery - 1 sztuka Kurs języka JavaScript - zaawansowany - 1 sztuka Kurs tworzenia efektownych stron z CSS3-1 sztuka Kurs Bazy Danych MySQL - 1 sztuka Kurs budowy stron w języku HTML5-1 sztuka Kurs języka HTML5 zaawansowany - 1 sztuka Kurs języka CSS3 zaawansowany - 1 sztuka Kurs Photoshop dla web designera - 1 sztuka Oprogramowanie OCR do tworzenia edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych PDF - 19 licencji na 19 stanowisk Pakiet oprogramowania do projektowania grafiki i aplikacji internetowych - 7 licencji na 7 stanowisk Oprogramowanie biurowe - 5 licencji na 5 stanowisk Program do tworzenia i edycji grafiki wektorowej - 1 licencja na 16 stanowisk (wielostanowiskowa) Program do edycji grafiki rastrowej - 1 licencja na 16 stanowisk (wielostanowiskowa) Program antywirusowy- 1 licencja na 50 stanowisk na okres 1 roku. Kurs Bootstrap 3 - responsywne strony - 1 sztuka Kurs Programowania w języku JavaScript - 1 sztuka Kurs Responsive Web Design & Bootstrap - 1 sztuka Kurs WordPress - tworzenie motywów - 1 sztuka Kurs tworzenie stron ASP.NET - 1 sztuka Kurs tworzenie stron z WordPress - 1 sztuka Kurs języka HTML5 zaawansowany - 1 sztuka Kurs języka CSS3 zaawansowany - 1 sztuka Kurs Symfony2 Framework - 1 sztuka Kurs Ruby on Rails - tworzenie aplikacji - 1 sztuka Kurs języka jquery Mobile - 1 sztuka Kurs Programowania w C# - 1 sztuka Kurs Adobe Premiere Pro CS5 - esencja - 1 sztuka Kurs Cięcie PSD i kodowanie do HTML & CSS - 1 sztuka Kurs Android - tworzenie aplikacji - 1 sztuka Kurs Photoshop dla web designera - 1 sztuka Kurs Programowania w języku jquery - 1 sztuka Oprogramowanie do projektowania materiałów drukowanych i publikacji cyfrowych- 1 licencja na 1 stanowisko Sieciowy /serwerowy system operacyjny - 1 licencja na 1 stanowisko Oprogramowanie biurowe - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa) System operacyjny - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa) System operacyjny - 1 licencja na 1 stanowisko Oprogramowanie do tworzenia animacji i rozbudowanych multimedialne aplikacji - dla instytucji EDU -32 licencje na 32 stanowiska Sieciowy/ serwerowy system operacyjny - licencja na 2x15 użytkowników Licencje dostępowe do

3 sieciowego/ serwerowego systemu operacyjnego - Licencja na 2 stanowiska serwerowe-dostępowe z możliwością pracy na serwerze (2x15 stanowisk). Oprogramowanie biurowe - 64 licencje na 64 stanowiska System operacyjny - 80 licencji na 80 stanowisk Oprogramowanie do obróbki zdjęć - 32 licencje na 32 stanowiska Oprogramowanie do tworzenia plików PDF - 64 licencje na 64 stanowiska Oprogramowanie graficzne do tworzenia i edycji grafiki wektorowej - 2 licencje na 16 stanowisk (wielostanowiskowe - razem 32 stanowiska). Oprogramowanie graficzne do tworzenia i edycji grafiki wektorowej - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia dla części 2: sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do doradztwa zawodowego, biurowego oraz geodezyjnego. Szkolenie multimedialne dotyczące podatkowej księgi przychodów i rozchodów - 3 licencje 3 stanowiskowe (jedna licencja na 3 stanowiska - razem na 9 stanowisk) System zarządzania relacjami z klientem (CRM) - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do impozycjonowania - 1 licencja na 19 stanowisk (wielostanowiskowa) Oprogramowania do planowania kariery zawodowej - 2 licencje na 2 stanowiska Specjalistyczne oprogramowanie opracowane dla potrzeb szkolnych doradców zawodowych - 2 licencje na 2 stanowiska Program geodezyjny - 1 licencja na 17 stanowisk, aktualizacja na 1 rok Oprogramowanie magazynowe - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa). II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla części I zamówienia ,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną) skutkuje wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

4 pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa PKO BP S.A. nr rachunku: Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane - w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania tj.. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Joselewicza 4, pok. nr 13 w formie oryginału. Prosimy nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wadium wniesione w formie przelewu, będzie zwracane na konto z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 148 ust. 4 Pzp. III.2) ZALICZKI

5 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu : oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp zawarte w druku OFERTA, III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu : oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA, III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu : oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA, III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których

6 mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu : oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA, III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu : oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA, III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA. 2. Dokumenty niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena: - oświadczenie o terminie wykonania zamówienia zawarte w druku OFERTA. Dokument wymieniony w pkt 5.2) SIWZ, wymagany jest w celu ustalenia ilości punktów w kryterium termin wykonania zamówienia. Brak określenia tego terminu w druku OFERTA skutkować będzie

7 przyjęciem, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin wykonania zamówienia - tj. 10 dni z przyznaniem 0 punktów w niniejszym kryterium. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia (o ile są wymagane). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Termin wykonania zamówienia - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W przypadku zaprzestania produkcji i/lub braku dostępności na rynku oprogramowania, które zostało zaoferowane w ofercie Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego oprogramowania o parametrach spełniających wymagania SIWZ. 2. W przypadku gdy została wyprodukowana nowsza wersja oprogramowania i z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów - Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ lub wyższe IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

8 IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zamówień Publicznych ul. Joselewicza 4 pok. nr 12, Rzeszów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Zamówień Publicznych ul. Joselewicza 4 pok. nr 12, Rzeszów. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane będzie w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu systemowego nr identyfikacyjny WND-POKL /12 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania specjalistycznego do pracowni w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Podkarpacie stawia na zawodowców (II części). Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów 2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i wynosi maksymalnie 10 dni. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: sprzedaż i dostarczenie oprogramowania informatycznego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie wspomagające projektowanie diagramów i planów - 18 licencji na 18 stanowisk Program do kosztorysowania - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej - 12 licencji na 12

9 stanowisk Oprogramowanie do tworzenia i edycji materiałów video - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do monitorowania dysków twardych - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do tworzenia obrazów dysku - 1 licencja na 18 stanowisk (wielostanowiskowa) Oprogramowanie do optymalizacji systemu operacyjnego - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do urządzenia obsługującego sieć bezprzewodową - 18 licencji na 18 stanowisk Sieciowy/ serwerowy system operacyjny (serwer + klient) - 16 licencji na 16 stanowisk Wizualny edytor do tworzenia stron internetowych - 18 licencji na 18 stanowisk Program do tworzenia animacji i efektów wizualnych - 1 licencja na 1 stanowisko Program do montażu i edycji nagrań video - 1 licencja na 1 stanowisko Oprogramowanie do diagnostyki dysków HDD i SSD - 18 licencji na 18 stanowisk Kurs programowania w języku PHP5-1 sztuka Kurs języka PHP - zaawansowany - 1 sztuka Kurs programowania w języku JavaScript - 1 sztuka Kurs programowania z wykorzystaniem biblioteki jquery - 1 sztuka Kurs języka JavaScript - zaawansowany - 1 sztuka Kurs tworzenia efektownych stron z CSS3-1 sztuka Kurs Bazy Danych MySQL - 1 sztuka Kurs budowy stron w języku HTML5-1 sztuka Kurs języka HTML5 zaawansowany - 1 sztuka Kurs języka CSS3 zaawansowany - 1 sztuka Kurs Photoshop dla web designera - 1 sztuka Oprogramowanie OCR do tworzenia edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych PDF - 19 licencji na 19 stanowisk Pakiet oprogramowania do projektowania grafiki i aplikacji internetowych - 7 licencji na 7 stanowisk Oprogramowanie biurowe - 5 licencji na 5 stanowisk Program do tworzenia i edycji grafiki wektorowej - 1 licencja na 16 stanowisk (wielostanowiskowa) Program do edycji grafiki rastrowej - 1 licencja na 16 stanowisk (wielostanowiskowa) Program antywirusowy- 1 licencja na 50 stanowisk na okres 1 roku. Kurs Bootstrap 3 - responsywne strony - 1 sztuka Kurs Programowania w języku JavaScript - 1 sztuka Kurs Responsive Web Design & Bootstrap - 1 sztuka Kurs WordPress - tworzenie motywów - 1 sztuka Kurs tworzenie stron ASP.NET - 1 sztuka Kurs tworzenie stron z WordPress - 1 sztuka Kurs języka HTML5 zaawansowany - 1 sztuka Kurs języka CSS3 zaawansowany - 1 sztuka Kurs Symfony2 Framework - 1 sztuka Kurs Ruby on Rails - tworzenie aplikacji - 1 sztuka Kurs języka jquery Mobile - 1 sztuka Kurs Programowania w C# - 1 sztuka Kurs Adobe Premiere Pro CS5 - esencja - 1 sztuka Kurs Cięcie PSD i kodowanie do HTML & CSS - 1 sztuka Kurs Android - tworzenie aplikacji - 1 sztuka Kurs Photoshop dla web designera - 1 sztuka Kurs Programowania w języku jquery - 1 sztuka Oprogramowanie do projektowania materiałów drukowanych i publikacji cyfrowych- 1 licencja na 1 stanowisko Sieciowy /serwerowy system operacyjny - 1 licencja na 1 stanowisko Oprogramowanie biurowe - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa) System operacyjny - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa) System operacyjny - 1 licencja na 1 stanowisko Oprogramowanie do tworzenia animacji i rozbudowanych multimedialne aplikacji - dla instytucji EDU -32 licencje na 32 stanowiska Sieciowy/ serwerowy system operacyjny - licencja na 2x15 użytkowników Licencje

10 dostępowe do sieciowego/ serwerowego systemu operacyjnego - Licencja na 2 stanowiska serwerowe-dostępowe z możliwością pracy na serwerze (2x15 stanowisk). Oprogramowanie biurowe - 64 licencje na 64 stanowiska System operacyjny - 80 licencji na 80 stanowisk Oprogramowanie do obróbki zdjęć - 32 licencje na 32 stanowiska Oprogramowanie do tworzenia plików PDF - 64 licencje na 64 stanowiska Oprogramowanie graficzne do tworzenia i edycji grafiki wektorowej - 2 licencje na 16 stanowisk (wielostanowiskowe - razem 32 stanowiska). Oprogramowanie graficzne do tworzenia i edycji grafiki wektorowej - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Termin wykonania zamówienia - 10 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: sprzedaż i dostarczenie oprogramowania do doradztwa zawodowego, biurowego oraz geodezyjnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie multimedialne dotyczące podatkowej księgi przychodów i rozchodów - 3 licencje 3 stanowiskowe (jedna licencja na 3 stanowiska - razem na 9 stanowisk) System zarządzania relacjami z klientem (CRM) - 18 licencji na 18 stanowisk Oprogramowanie do impozycjonowania - 1 licencja na 19 stanowisk (wielostanowiskowa) Oprogramowania do planowania kariery zawodowej - 2 licencje na 2 stanowiska Specjalistyczne oprogramowanie opracowane dla potrzeb szkolnych doradców zawodowych - 2 licencje na 2 stanowiska Program geodezyjny - 1 licencja na 17 stanowisk, aktualizacja na 1 rok Oprogramowanie magazynowe - 1 licencja na 15 stanowisk (wielostanowiskowa). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Termin wykonania zamówienia - 10

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania informatycznego do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. Nozdrzec: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Nozdrzec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel/ Kielce: Kompleksowa realizacja usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Zakup usługi wsparcia i konsultacji dla utrzymania środowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61- Poznań: Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego przez okres 12 miesięcy. Znak sprawy: DT.III.272.9.2011 Numer ogłoszenia: 348603-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: TA/ZP-5/2015 Dostawa spektrometrów Numer ogłoszenia: 18555-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: TA/ZP-5/2015 Dostawa spektrometrów Numer ogłoszenia: 18555-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: TA/ZP-5/2015 Dostawa spektrometrów Numer ogłoszenia: 18555-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. Szczecin: dostawę licencji wsparcia na oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze) wraz z modernizacją urządzeń, dostawą licencji i jego kompletną

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego Numer ogłoszenia: 245431-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.bip.ug.wejherowo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.bip.ug.wejherowo.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.bip.ug.wejherowo.pl Wejherowo: Konserwacje, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii na sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl 1 z 5 2015-07-03 09:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl Swarzędz: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych

Bardziej szczegółowo