Marzec Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marzec Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Transkrypt

1 Marzec 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) jest dokumentem określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, to jest w latach Duża część przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 24-26, realizującego w Polsce tzw. działania towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24 26, realizującego cele Polityki Spójności UE. PROW został przyjęty w dniu 24 lipca 27 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Zaś w dniu 7 września 27 r. decyzją Komisji Wspólnot Europejskich nr CCI27PL6RPO1 został zatwierdzony do realizacji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest finansowany zarówno z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Łączna kwota dofinansowania ze środków publicznych w ramach Programu to ok. 17,2 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ponad 13,2 mld euro. Udział krajowych środków publicznych wyniesie ok. 4 mld euro. Tabela 1. Plan finansowy PROW z podziałem na osie (w euro na cały okres programowania). Oś Wkład publiczny w euro Ogółem wkład publiczny Stawka wkładu EFRROW (%) Kwota EFRROW Oś , , Oś , , Oś , , Oś , 8 63, Pomoc techniczna 266 6, , Razem , , Zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 27 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może, w drodze rozporządzenia, dokonać podziału środków programu w ramach określonych działań na poszczególne województwa lub lata realizacji programu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 28 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 31, poz. 199 z późn, zm.) określono wysokość limitów środków, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej, dla wniosków złożonych w 27 r. dla działania: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz dla wniosków złożonych w 28 r. dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 2

3 Działania PROW realizowane będą w ramach czterech osi priorytetowych. Oś 1 (gospodarcza) Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego : 1) Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 2) Ułatwianie startu młodym rolnikom, 3) Renty strukturalne, 4) Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, 5) Modernizacja gospodarstw rolnych, 6) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 7) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, 8) Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, 9) Działania informacyjne i promocyjne, 1) Grupy producentów rolnych. Oś 2 (środowiskowa) Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich : 11) Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 12) Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe), 13) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 14) Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Oś 3 (społeczna) Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej : 15) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 16) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 17) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 18) Odnowa i rozwój wsi. Oś 4 LEADER: 19) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 2) Wdrażanie projektów współpracy, 21) Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 22) Pomoc Techniczna Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 3

4 INFORMACJE DZIAŁANIACH PROW , DLA KTÓRYCH URUCHOMIONO NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Do dnia 28 lutego 29 r. uruchomiono następujące działania: 1) Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 2) Renty strukturalne, 3) Grupy producentów rolnych, 4) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 5) Modernizacja gospodarstw rolnych, 6) Ułatwianie startu młodym rolnikom, 7) Program rolnośrodowiskowy, 8) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 9) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 1) Odnowa i rozwój wsi. KOLEJNE NABORY WNIOSKÓW: o od dnia 11 marca 29 r. nabór wniosków w ramach Pomocy Technicznej o od dnia 25 marca 29 r. nabór wniosków w działaniu Ułatwianie startu młodym rolnikom (II nabór) o od dnia 16 marca 29 r. do dnia 15 maja 29 r. (z możliwością złożenia w terminie sanacyjnym do dnia 9 czerwca 29 r.) nabór wniosków w działaniu Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach niekorzystnych warunkach gospodarowania o od dnia 15 marca 29 r. do dnia 15 maja 29 r. (z możliwością złożenia w terminie sanacyjnym do dnia 9 czerwca 29 r.) nabór wniosków w działaniu Program rolnośrodowiskowy o od dnia 15 kwietnia 29 r. nabór wniosków w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (II nabór) o od dnia 15 kwietnia 29 r. nabór wniosków w działaniu Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (II nabór) o od dnia 15 kwietnia 29 r. nabór wniosków w działaniu Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów o od dnia 15 kwietnia 29 r. nabór wniosków w działaniu Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności o od dnia 21 kwietnia 29 r. do dnia 28 kwietnia 29 r. nabór wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych (II nabór) o od dnia 5 maja 29 r. do dnia 18 maja 29 r. nabór wniosków w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o od dnia 1 czerwca 29 r. do dnia 31 lipca 29 r. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 4

5 Oś 1. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. O pomoc może się ubiegać osoba, która: 1) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych albo 2) prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych: a) w drodze spadku, lub b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności, lub c) w sposób nie wymieniony w lit. a lub b wyłącznie w ramach pierwszego naboru wniosków (w roku 27). Alokacja środków publicznych na lata w ramach działania: Ułatwianie startu młodym rolnikom wynosi 42 euro. Przewidywana liczba młodych rolników, którym zostanie udzielona pomoc wynosi około Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 3 marca 28 r. do dnia 31 grudnia 28 r. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 28 roku euro ( zł). Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. złożono 6 55 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę , zł, co stanowi 58,71% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom wydano 3 91 decyzji, na łączną kwotę 195 5, zł, co stanowi 35,29% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. zrealizowano płatności dla beneficjentów działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, na łączną kwotę 133 4, zł, co stanowi 24,8 % limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. WYKRES 1. Liczba złożonych wniosków w 28 r. w stosunku do przewidywanej liczby młodych rolników, którym zostanie przyznana pomoc w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba młodych rolników, którym zostanie przyznana pomoc Liczba złożonych wniosków. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 5

6 WYKRES 2. Liczba złożonych wniosków oraz wydanych decyzji w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych w niosków Liczba w ydanych decyzji WYKRES 3. Płatności (w zł) realizowane w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ujęciu miesięcznym VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 6

7 RENTY STRUKTURALNE Działanie to ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym na powiększenie prowadzonego już przez nich gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka), i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Alokacja środków publicznych w ramach działania Renty strukturalne wynosi euro. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 25 czerwca 27 r. do dnia 2 sierpnia 27 r. Drugi nabór wniosków trwał od dnia 3 czerwca 28 r. do dnia 8 lipca 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. zostało złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej (w tym w ramach I naboru oraz w ramach II naboru). W oparciu o złożone wnioski miesięczna kwota wypłat szacowana jest na poziomie , 76 zł 1 (w tym ,82zł w ramach I naboru oraz ,94 zł w ramach II naboru). Do dnia 28 lutego 29 r. wydano decyzji o przyznaniu renty strukturalnej, na łączną kwotę ,12 zł 2, z tego 6 68 decyzji, na łączną kwotę ,2 zł zostało wydanych dla wniosków złożonych w 27 r., zaś dla wniosków złożonych w 28 r. wydano 6 43 decyzji, na łączną kwotę ,92 zł. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. dokonano płatności, na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę , 41 zł. Ww. płatności dotyczą beneficjentów, którym przyznano rentę strukturalną w ramach PROW W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano również realizację płatności dla beneficjentów, którym przyznano rentę strukturalną w ramach PROW 24 26, a zobowiązania wobec nich przeniesiono w ciężar budżetu PROW Do dnia 28 lutego 29 r. dokonano płatności, na rzecz beneficjentów, z budżetu PROW , na łączną kwotę ,62 zł. Ogółem według stanu na dzień 28 lutego 29 r. w ramach działania Renty strukturalne dokonano płatności, na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,3 zł. 1 Ze względu na specyfikę działania dane będą przedstawiać liczbę złożonych wniosków oraz przypisaną im kwotę miesięcznej płatności. 2 Ze względu na specyfikę działania dane będą przedstawiać liczbę wydanych decyzji oraz przypisaną im kwotę miesięcznej płatności. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 7

8 WYKRES 4. Liczba wniosków złożonych w 27 i 28 roku w ramach działania Renty strukturalne w układzie wojewódzkim w ujęciu kumulatywnym. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie 763 Lubelskie 874 Lubuskie Łódzkie 753 Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie 684 Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie 883 Zachodniopomorskie Kampania 27 Kampania 28. WYKRES 5. Liczba wydanych decyzji w 27 i 28 roku w ramach działania Renty strukturalne w układzie wojewódzkim w ujęciu kumulatywnym. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie 733 Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie 1 35 Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Kampania 27 Kampania 28. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 8

9 Miliony WYKRES 6. Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Renty strukturalne w ujęciu miesięcznym ,58 131,12 145, ,98 83,27 88,15 88,23 88,23 87,99 87,56 87,54 87,34 87, ,62 3,1 1,27 12,87 14,44 14,48 14,7 8,3 8,17 7,82 7,11 7,33 6,77 2,76 4,12 5,5 2 7 I 8 II 8 III 8 IV 8 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 zobowiązania z lat zobowiązania z lat MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W przypadku osoby fizycznej jest to osoba pełnoletnia i taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW , nie może przekroczyć 3 zł. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych wynosi: euro. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 27 roku euro ( zł) Przewidywana liczba gospodarstw rolnych objętych pomocą w ramach PROW wynosi około Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 9 listopada 27 r. do dnia 13 grudnia 27 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. zostało złożonych wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,14 zł, co stanowi 1,9% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 27 r. W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych zawarto umowy, na łączną kwotę ,99 zł, co stanowi 52,84% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 27 r. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 9

10 Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. złożono wniosków o płatność, na łączną kwotę ,59 zł, co stanowi 15,17% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 27 r. W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych do dnia 28 lutego 28 r. zrealizowano płatności dla 982 beneficjentów, na łączną kwotę ,6 zł, co stanowi 4,46% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 27 r. WYKRES 7. Liczba złożonych wniosków w 27 r. w stosunku do przewidywanej liczby gospodarstw rolnych objętych pomocą w okresie realizacji PROW Przew idyw ana liczba gospodarstw rolnych objętych pomocą Liczba złożonych w niosków WYKRES 8. Liczba wniosków złożonych oraz liczba zawartych umów w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych w niosków Liczba zaw artych umów Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 1

11 WYKRES 9. Płatności ( w zł) zrealizowane w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ujęciu miesięcznym , , , ,8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawie warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 1) posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 2)działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 75 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 2 mln euro. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej wynosi 1 1 euro. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 28 r euro ( zł). Przewidywana liczba przedsiębiorstw, które otrzymają pomoc w ramach działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej wynosi około 1 5. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 23 kwietnia 28 r. do dnia 9 maja 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. zostało złożonych 818 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,11 zł, co stanowi 142,34 % limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. Trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy. W ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" zawarto 1 umów, na łączną kwotę ,4 zł, Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 11

12 WYKRES 1. Liczba złożonych wniosków w 28 r. w stosunku do przewidywanej liczby przedsiębiorstw, które otrzymają pomoc w ramach działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba przedsiębiorstw objętych pomocą Liczba złożonych wniosków WYKRES 11. Liczba złożonych wniosków oraz wniosków po wstępnej weryfikacji w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych w niosków Liczba w niosków po w stępnej w eryfikacji Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 12

13 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Celem działania jest wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach. Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Grupy producentów rolnych wynosi: 14 euro. Przewidywana liczba grup producentów rolnych objętych pomocą w ramach PROW wynosi około 35. Zobowiązania w zakresie pomocy przyznanej grupom producentów rolnych, w ramach PROW zostały przeniesione w ciężar finansowania PROW Szacunkowa kwota wydatków na zobowiązania podjęte w ramach PROW wynosi około 1 euro. Nabór wniosków w tym działaniu rozpoczęto dnia 16 lipca 27 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. zostało złożonych 232 wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,23 zł. W ramach działania Grupy producentów rolnych do dnia 28 lutego 29 r. wydano 219 decyzji w sprawie przyznania pomocy, na łączną kwotę ,2 zł. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. dokonano 7 płatności, na łączną kwotę ,63 zł dla beneficjentów, którym przyznano pomoc w ramach PROW W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację płatności dla grup producentów rolnych, którym przyznano wsparcie w ramach PROW 24 26, a zobowiązania wobec nich przeniesiono w ciężar budżetu PROW Do dnia 28 lutego 29 r. dokonano 99 płatności, dla ww. beneficjentów, z budżetu PROW , na łączną kwotę ,79 zł. Ogółem według stanu na dzień 28 lutego 29 r. w ramach działania Grupy producentów rolnych dokonano 169 płatności, na łączną kwotę ,42 zł. WYKRES 12. Liczba złożonych wniosków w stosunku do przewidywanej liczby grup producentów rolnych objętych pomocą w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba grup producentów rolnych objętych pomocą Liczba złożonych wniosków Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 13

14 Tysiące WYKRES 13. Liczba złożonych wniosków oraz wydanych decyzji w ramach działania Grupy producentów rolnych w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych w niosków Liczba w ydanych decyzji WYKRES 14. Płatności (w tys zł) realizowane w ramach działania Grupy producentów rolnych w ujęciu miesięcznym , , , , , , ,3 35,2 3 15, , , , ,7 78,83 634,4 878,48 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 zobow iązania z lat zobow iązania z lat Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 14

15 Oś 2 POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) Działanie jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych na obszarach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kompensują istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza granicami ONW. Celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) wynosi: euro. Przewidywana liczba wspieranych gospodarstw rolnych (rocznie) w ramach PROW wynosi około 75. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 15 marca 27 r. do dnia 11 czerwca 27 r. Drugi nabór trwał od dnia 15 marca 28 r. do dnia 9 czerwca 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r., w systemie informatycznym zarejestrowano, bez wniosków umorzonych i zawieszonych, wniosków o przyznanie płatności z tytułu ONW 3, złożonych w trakcie naboru z 27 r. i wniosków z kampanii 28. Do dnia 28 lutego 29 r. wydano decyzji przyznających płatność w ramach kampanii 27 (97,45% złożonych wniosków) na łączną kwotę ,33 zł oraz decyzji przyznających płatność wydanych w ramach kampanii 28 (95,57% złożonych wniosków) na łączną kwotę ,94 zł. Do dnia 28 lutego 29 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,84 zł. WYKRES 15. Liczba wniosków złożonych w 27 r. i w 28 r. w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w stosunku do przewidywanej rocznie liczby wspieranych gospodarstw rolnych w okresie realizacji PROW Przew idyw ana rocznie liczba w spieranych gospodarstw Liczba złożonych w niosków (kamapania 27 r.) Liczba złożonych w niosków (kampania 28 r.) 3 Ze względu na specyfikę działania nie będą podawane kwoty złożonych wniosków. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 15

16 Miliony WYKRES 16. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w okresie realizacji PROW (kampania 27 oraz kampania 28) XII 27 r. I 28 r. II 28 r. III 28 r. IV 28 r. V 28 r. VI 28 r. VII 28 r. VIII 28 r. IX 28 r. X 28 r. XI 28 r. XII 28 r. I 29 r. II 29 r. Kampania 27 Kampania 28 WYKRES 17. Płatności (w mln zł) zrealizowane dla beneficjentów działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania(onw) w ujęciu miesięcznym , ,77 341,22 281,46 244,78 275, ,88 98,45 6,25 3,13 1,49,29 116,48 155,45 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 29 II 29 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 16

17 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY (PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE) W ramach programu rolnośrodowiskowego będzie realizowanych 9 pakietów rolnośrodowiskowych: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Pakiet 9. Strefy buforowe W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód oraz ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Beneficjentem działania jest rolnik. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Program rolnośrodowiskowy wynosi euro. Przewidywana liczba beneficjentów działania Program rolnośrodowiskowy w okresie programowania wynosi 2. Zobowiązania w zakresie pomocy przyznanej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt w ramach PROW zostały przeniesione w ciężar finansowania PROW Szacunkowa kwota wydatków na zobowiązania podjęte w ramach PROW wynosi euro. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 15 marca do 15 maja 28 r. Z uwagi na specyfikę pakietu 4 i 5 (konieczność sporządzenia dokumentacji przyrodniczej), objął on pakiety 1-3 i 6-9. Do dnia 28 lutego 29 r. złożono wniosków na łączną kwotę ,17 zł Najwięcej wniosków wpłynęło w województwie lubelskim (1,78% wszystkich złożonych wniosków), zaś najmniej w województwie opolskim i śląskim (odpowiednio 1,5% oraz 1,3% wszystkich złożonych wniosków). W ramach działania Program rolnośrodowiskowy wydano decyzji przyznających płatność (dla 92,13% wniosków o płatność), na łączną kwotę ,96 zł. Relatywnie najwięcej decyzji wydano w województwie podlaskim (97,21% wniosków złożonych w województwie), zaś najmniej w województwie mazowieckim i śląskim (odpowiednio 85,95% oraz 86,17% wniosków złożonych w województwie). Do dnia 28 lutego 29 r. ARiMR zrealizowała płatności na kwotę ,61 zł dla beneficjentów, którzy w 28 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności. Ponadto realizowane są płatności z budżetu PROW z tytułu zobowiązań z lat 24-26, tj. wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej złożonych w latach w ramach PROW Do dnia 28 lutego 29 r. z tytułu ww. zobowiązań zostało zrealizowanych płatności, na łączną kwotę ,35 zł. Ogółem w ramach działania Program rolnośrodowiskowy zrealizowano płatności, na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,96 zł. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 17

18 WYKRES 18. Liczba złożonych wniosków w 28 r. w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Program rolnośrodowiskowy w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów Liczba złożonych wniosków WYKRES 19. Liczba wniosków złożonych w 28 r. w stosunku do liczby wydanych decyzji. w ramach działania Program rolnośrodowiskowy w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych wniosków Liczba wydanych decyzji Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 18

19 Miliony WYKRES 2. Płatności (w mln zł) zrealizowane z budżetu PROW na rzecz beneficjentów działania Program rolnośrodowiskowy, którym przyznano wsparcie w ramach PROW w ujęciu miesięcznym , ,42 225, ,252 25,972 17,539 3,63 2,329 2,391,514 1,294 5,189 15,769 II 28 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 29 II 29 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE Działanie to wdrażane będzie w ramach dwóch schematów: Schemat I - zalesianie gruntów rolnych Schemat II - zalesianie gruntów innych niż rolne Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów uprawianych rolniczo, zakładanych sztucznie (poprzez sadzenie). Pomoc udzielana w ramach Schematu I dotyczy: 1) założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie); 2) pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna); 3) utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa). Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów odłogowanych, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w tym ochrona przed erozją. Zakłada się tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów. Celem działania jest powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu. Beneficjentem działania jest rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne wynosi: euro. Przewidywana liczba beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW wynosi około 52, w tym schemat I około 28, schemat II około 24. Zobowiązania w zakresie pomocy przyznanej na zalesienia w ramach PROW zostały przeniesione w ciężar finansowania PROW Szacunkowa kwota wydatków na zobowiązania podjęte w ramach PROW wynosi ok. 183 euro. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu prowadzony w ramach schematu I, trwał od dnia 1 sierpnia 27 r. do dnia 1 października 27 r. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 19

20 Drugi nabór wniosków, obejmujący oba schematu przewidziane w ramach działania, rozpoczął się dnia 1 sierpnia 28 r. i trwał do dnia 3 września 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. w systemie informatycznym zarejestrowano wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę zł złożonych w ramach I naboru prowadzonego w 27 r. oraz wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,74 zł złożonych w ramach II naboru prowadzonego w 28 r. W ramach I schematu zalesianie gruntów rolnych najwięcej wniosków wpłynęło do oddziału regionalnego ARiMR w województwie mazowieckim (19,31% wniosków złożonych w ramach I schematu podczas I i II naboru), zaś najmniej w województwie opolskim i śląskim (odpowiednio 1,48% oraz 1,88% wniosków złożonych wniosków ramach schematu I podczas I i II naboru). W ramach II schematu zalesianie gruntów innych niż rolne najwięcej wniosków wpłynęło do oddziału regionalnego ARiMR w województwie podkarpackim (21,98% wniosków złożonych w ramach schematu II), zaś najmniej w województwie śląskim i lubuskim (odpowiednio 1,48% i 2,22% wniosków złożonych w ramach II schematu). Do dnia 28 lutego 29 r. wydano 2 21 decyzji przyznających płatność, na łączną kwotę ,9 zł dla wniosków złożonych w ramach I naboru oraz 184 decyzje przyznające płatność na łączną kwotę , zł dla wniosków złożonych w ramach II naboru. Ogółem w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne wydano 2 25 decyzji przyznających płatność, na łączną kwotę ,9 zł. Relatywnie najwięcej decyzji przyznających płatność dla wniosków złożonych w 27 r. wydano w województwie pomorskim (91,78% wniosków złożonych w województwie), zaś najmniej w województwie opolskim i zachodniopomorskim (odpowiednio 61,11% oraz 63,64% wniosków złożonych w województwie). Do dnia 28 lutego 29 r. wydano 184 decyzje przyznające płatność dla wniosków złożonych w ramach kampanii 28. Relatywnie najwięcej decyzji wydano w województwie dolnośląskim i warmińskomazurskim (odpowiednio 24,18% oraz 18,24% wniosków złożonych w województwie). Do dnia 28 lutego 29 r. nie rozpoczęto wydawania decyzji w województwie śląskim i opolskim W lipcu 28 r. ARiMR rozpoczęła realizację płatności dla beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, którzy złożyli wnioski w ramach PROW Do dnia 28 lutego 29 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,1 zł. Ponadto we wrześniu 28 r. ARiMR rozpoczęła realizację płatności z budżetu PROW z tytułu zobowiązań z lat 24-26, tj. pomocy na zalesianie przyznanej w latach w ramach PROW Do dnia 28 lutego 29 r., z tytułu zobowiązań z lat 24-26, w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne zostało zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,65 zł. Ogółem w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne zrealizowano płatności, na rzecz beneficjentów 4 na łączną kwotę ,75 zł. 4 Z uwagi na fakt, iż jeden rolnik mógł wykonać zalesienie w ramach PROW oraz PROW , ogólna liczba beneficjentów, którzy otrzymali płatność nie jest sumą beneficjentów, którzy otrzymali płatność przyznaną w ramach PROW oraz PROW Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 2

21 WYKRES 21. Liczba złożonych wniosków w 27 r. i w 28 r. w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów Liczba złożonych wniosków Kampania 27 Kampania 28 WYKRES 22. Liczba wniosków złożonych w 27 i w 28 r. w ramach schematu I zalesianie gruntów rolnych (działanie Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ) w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych wniosków Liczba wydanych decyzji Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 21

22 WYKRES 23. Liczba wniosków złożonych w 28 r. w ramach schematu II zalesianie gruntów innych niż rolne (działanie Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ) w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie 21 Kujawsko - pomorskie 16 Lubelskie 56 Lubuski 9 Łódzkie 13 Małopolskie 14 Mazowieckie 59 Opolskie 12 Podkarpackie 89 Podlaskie 22 Pomorskie 11 Śląskie 6 Świętokrzyskie 16 Warmińsko - mazurskie 31 Wielkopolskie 16 Zachodniopomorskie WYKRES 24. Liczba złożonych wniosków w stosunku do liczby wydanych decyzji w ramach schematu I zalesianie gruntów rolnych w układzie wojewódzkim (kampania 27). Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych wniosków Liczba wydanych decyzji Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 22

23 WYKRES 25. Liczba złożonych wniosków w stosunku do liczby wydanych decyzji w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne ) w układzie wojewódzkim (kampania 28). Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie złożone wnioski wydane decyzje OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 1) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 23

24 Beneficjentem działania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 199 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi: euro. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 28 roku euro ( ,67 zł). Przewidywana liczba beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w latach wyniesie około Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 5 czerwca 28 r. do dnia 7 listopada 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. złożonych zostało 4 51 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę ,15 zł, co stanowi 147,81% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zawarto 337 umów, na łączną kwotę , zł, co stanowi 13,38% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. złożono 44 wnioski o płatność na łączna kwotę , zł, co stanowi 1,81% środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. zrealizowano 1 płatność na łączną kwotę 1., zł. WYKRES 26. Liczba złożonych wniosków w 28 r. w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów Liczba złożonych wniosków Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 24

25 WYKRES 27. Liczba wniosków złożonych oraz podpisanych umów w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w układzie wojewódzkim. Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba złożonych w niosków Liczba zaw artch umów ODNOWA I ROZWÓJ WSI Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Beneficjentem działania jest osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi wynosi: euro. Środki EFRROW przeznaczone na nabór wniosków w 29 roku euro ( zł). Przewidywana liczba beneficjentów działania Odnowa i rozwój wsi w latach wyniesie około Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwa od dnia 2 lutego 29 r. do dnia 11 kwietnia 29 r. (w zależności od województw) Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. w ramach działania Odnowa i rozwój wsi zostało złożonych 427 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,98 zł. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 25

26 WYKRES 28. Liczba złożonych wniosków w 29 r. w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Odnowa i rozwój wsi w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów 427 Liczba złożonych wniosków OŚ 4 LEADER Samorządy Województw ogłosiły konkursy na wybór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju należy złożyć pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania. Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w poszczególnych województwach. Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja złożono 344 wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,42 zł. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 26

27 Ułatwianie startu młodym rolnikom Renty strukturalne Modernizacja gospodarstw rolnych Grupy producentów rolnych ONW Program rolnośrodowiskowy Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Niskotowarowe Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej OGÓŁEM STAN WYKONANIA BUDŻETU PROW Do dnia 28 lutego 29 r. ARiMR przekazała beneficjentom środki w łącznej wysokości , zł, z czego ,17 zł to środki EFRROW. W ramach budżetu PROW kontynuowano realizację płatności z tytułu zobowiązań z PROW w zakresie działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego PROW Według stanu na dzień 28 lutego 29 r. w ramach ww. zobowiązań dokonano płatności, na łączną kwotę ,4 zł. WYKRES 29. Płatności ze środków publicznych wypłacone beneficjentom działań wdrażanych w ramach PROW stan na dzień 28 lutego 29 r. Program rolnośrodowiskowy 21,99% Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1,68% Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,16% Ułatwianie startu młodym rolnikom 2,13% Renty strukturalne 23,51% Modernizacja gospodarstw rolnych 1,68% ONW 38,24% Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 1,29% Grupy producentów rolnych,47%. WYKRES 3. Wartość zrealizowanych płatności od uruchomienia Programu jako % realizacji alokacji na lata ,82 19,92 1,57 6,24 28,94 17,69 4,75 43,35,1 1,45. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 28 lutego 29 r. 27

28 Ogółem EFRROW Ogółem EFRROW Ogółem EFRROW Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wg stanu na dzień 28 lutego 29 r. Limit środków dla działania na lata (zł) Roczny limit środków dla działania na lata (zł) ** Złożone wnioski Zawarte umowy / wydane decyzje (czynne) Zrealizowane płatności Nazwa działania Terminy naboru wniosków publiczne ogółem wkład UE publiczne ogółem wkład UE liczba wnioskowana kwota (zł) wykorzystanie limitu*** % liczba umów / decyzji kwota umów / decyzji (zł) wykorzystanie limitu*** % liczba płatności wypłacona kwota (zł) wykorzystanie limitu*** % Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Ułatwianie startu młodym rolnikom Renty strukturalne **** - zobowiązania za okres Kampania 27 - zobowiązania za okres Kampania 28 - zobowiązania za okres Modernizacja gospodarstw rolnych , , , , , , r r , , 58, , , 35, , 1 5, 24, r r , , , , , ,52 19, r , , , , r , , r r , , , , , , r r , ,61 1, , ,53 52, , ,97 4,46 Zwiększenie wartości dodanej r r , ,58 142, , ,8,33 podstawowej produkcji rolnej i leśnej Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania z lat , , 43,35 Grupy producentów rolnych od r , , , , , ,23 6,24 - zobowiązania za okres zobowiązania za okres Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich , , , , , , , , , , , , , ,45 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych r. obszarach o niekorzystnych r , ,86 warunkach gospodarowania - Kampania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych r. obszarach o niekorzystnych r , ,75 warunkach gospodarowania - Kampania , ,11 28,94 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) r r , , , , , ,94 17,69 - zobowiązania za okres r r , , , , , , zobowiązania za okres , , Zalesianie gruntów rolnych , , , , , ,4 4,75 oraz zalesianie gruntów innych niż rolne - zobowiązania za okres , ,92 Zalesianie gruntów rolnych (27) r r , , , ,72 Zalesianie gruntów rolnych (28) Zalesianie gruntów innych niż rolne (28) r r , , , , , , , , , ,48 oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , , , ,25 1 1, 75, r r , ,11 147, , ,25 13,38 1 1, 75,,4 Odnowa i rozwój wsi , , oś 4 LEADER , ,13 od Funkcjonowanie lokalnej grupy (w zależności działania ***** od województw) , ,13 16,47 RAZEM , , , , *Zaczernione pola nie są wypełniane ze względu na specyfikę działań ** Roczny limit środków podano dla działań:"ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 28 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata *** W przypadku działań: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wykorzystanie limitu środków porównano do limitu rocznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 28 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w przypadku pozostałych działań porównano do ogólnego limitu środków na lata **** Prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności ***** Zgodnie z 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 28 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach ww. działania składa się wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR. Wnioski te będą rozpatrywane dopiero po dokonaniu wyboru LGD do realizacji LSR oraz po uruchomieniu działania.

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maj 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sierpień 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Listopad Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Listopad Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listopad 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 5.3.3. OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Elżbieta Jedlińska Ekonomia gr. 1 SGGW Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią ul. Stary Rynek 11 63 708 Koźmin Wielkopolski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezes Zarządu LGD - - Sławomir Szyszka 1 LGD Wielkopolska z

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA Zrealizowane płatności - % wykorzystania środków EERROW (wg działań) PROGRAMY UE wspierające polskich rolników Realizacja Programu na lata 2007-2013 WNIOSKI PROW NOWE 2004-2006 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych Podstawa prawna Modernizacja gospodarstw rolnych Małgorzata Lewandowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia III Art. 20 lit. b) ppkt i) i art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

Prawie 170 mln euro dla Polski

Prawie 170 mln euro dla Polski Miliardy złotych dla rolników STR. IV Bieżace informacje dotyczące wykorzystania środków z PROW STR. VIII Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 STYCZEŃ 21 Prawie 17 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W ramach priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2020 2020 na Warmii i Mazurach Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

Bardziej szczegółowo

Praca z przedmiotu "Fundusze..." 2009, prowadzący L. Wicki

Praca z przedmiotu Fundusze... 2009, prowadzący L. Wicki Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwo? Uważane jest za nie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 Stan danych na dzień 29.05.2015 Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania Wydziału Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Europejski Fundusz Rolny na rzecz DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław www.dodr.pl ogólnopolski projekt szkoleniowy dotyczący realizacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach 2004-2018 Płatności bezpośrednie w latach 2004-2019 województwo

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Finansowanie inwestycji z zakresu usług publicznych na obszarach wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i 2014 2020. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r.

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r. Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław 30.10.2015 r. Prezentacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wpływ Programu na lata 007-01 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 007-01, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Przysiek, 28 marca 2012r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR:

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD RAZEM DLA RADOMKI OKREŚLONE W LSR: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" OKREŚLONE W LSR: Rada LGD składająca się z 14 osób dokonuje złożonych przez Beneficjentów wniosków w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Do kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 r. naborów wniosków w ramach działań/poddziałań/ typów operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 8 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja o zadaniach realizowanych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW 2007-2013 2013 Działanie anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMR, 30.11.2010 r. 1 (działanie 312) Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2013 STAN WDRAśANIA Karniowice, marzec 2012 r. STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE Działania wdraŝane przez UMWM 29.02.2012 Kod działania 125,00 Osie i

Bardziej szczegółowo

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie j Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014*2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 10 do Wytycznej Numer

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia

Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki. Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Bezzwrotne źródła finansowania agroturystyki Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Panfiluk Eugenia Finansowanie agroturystyki to działania skierowane bezpośrednio na dofinansowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo