Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Transkrypt

1 Sierpień 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) jest dokumentem określającym zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania, to jest w latach Duża część przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 24-26, realizującego w Polsce tzw. działania towarzyszące Wspólnej Polityce Rolnej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24 26, realizującego cele Polityki Spójności UE. PROW został przyjęty w dniu 24 lipca 27 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Zaś w dniu 7 września 27 r. decyzją Komisji Wspólnot Europejskich nr CCI27PL6RPO1 został zatwierdzony do realizacji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest finansowany zarówno z budżetu UE (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych. Łączna kwota dofinansowania ze środków publicznych w ramach Programu to ok. 17,2 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ponad 13,2 mld euro. Udział krajowych środków publicznych wyniesie ok. 4 mld euro. Faktycznie do rozdysponowania jest około 14 mld euro, ponieważ blisko 3 mld stanowią zobowiązania z lat podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tabela 1. Plan finansowy PROW z podziałem na osie (w euro na cały okres programowania) Oś Wkład publiczny w euro Ogółem wkład publiczny Stawka wkładu EFRROW (%) Kwota EFRROW Oś , , Oś , , Oś , , Oś , 8 63, Pomoc techniczna 266 6, , Razem , , Zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 27 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może, w drodze rozporządzenia, dokonać podziału środków programu w ramach określonych działań na poszczególne województwa lub lata realizacji programu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 28 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 48, poz. 388) określono podział środków PROW : na rok 27 i na poszczególne województwa w ramach działania: Modernizacja gospodarstw rolnych, na rok 28 i na poszczególne województwa w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Ułatwianie startu młodym rolnikom, na rok 28 w ramach działania: Zwiększanie wartość dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, na rok 29 i na poszczególne województwa w ramach działania: Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Ułatwianie startu młodym rolnikom, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Odnowa i rozwój wsi, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 2

3 na rok 29 w ramach działania: Zwiększanie podstawowej wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej, Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Działania PROW realizowane będą w ramach czterech osi priorytetowych. Oś 1 (gospodarcza) Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego : 1) Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 2) Ułatwianie startu młodym rolnikom, 3) Renty strukturalne, 4) Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, 5) Modernizacja gospodarstw rolnych, 6) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 7) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, 8) Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, 9) Działania informacyjne i promocyjne, 1) Grupy producentów rolnych. Oś 2 (środowiskowa) Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich : 11) Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 12) Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe), 13) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 14) Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Oś 3 (społeczna) Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej : 15) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 16) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 17) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 18) Odnowa i rozwój wsi. Oś 4 LEADER: 19) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 2) Wdrażanie projektów współpracy, Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 3

4 21) Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 22) Pomoc Techniczna INFORMACJE O DZIAŁANIACH PROW , DLA KTÓRYCH URUCHOMIONO NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Do dnia 31 lipca 29 r. przeprowadzono nabór wniosków w następujących działaniach: 1) Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), 2) Renty strukturalne, 3) Grupy producentów rolnych, 4) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 5) Modernizacja gospodarstw rolnych, 6) Ułatwianie startu młodym rolnikom, 7) Program rolnośrodowiskowy, 8) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 9) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 1) Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, 11) Odnowa i rozwój wsi, 12) Korzystanie z usług doradczych, 13) Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, 14) Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 15) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw, 16) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa oraz w ramach Pomocy technicznej. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 4

5 Oś 1. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. O pomoc może się ubiegać osoba, która: 1) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych albo 2) prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych: a) w drodze spadku, lub b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności, lub c) w sposób nie wymieniony w lit. a lub b wyłącznie w ramach pierwszego naboru wniosków (w roku 27). Alokacja środków publicznych na lata w ramach działania: Ułatwianie startu młodym rolnikom wynosi 42 euro. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 3 marca 28 r. do dnia 31 grudnia 28 r. Drugi nabór wniosków w tym działaniu rozpoczął się dnia 25 marca 29 r. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 28 roku euro ( zł). Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 29 roku euro ( zł). Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. złożono wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę 361 3, zł, w tym: nabór wniosków o przyznanie pomocy w 28 r. złożono wniosków, na łączną kwotę , zł, co stanowi 58,62% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w 29 r. złożono 731 wniosków, na łączną kwotę 36 55, zł, co stanowi 12,53% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom wydano decyzji, na łączną kwotę 275 7, zł, w tym: nabór wniosków o przyznanie pomocy w 28 r. wydano decyzji, na łączną kwotę , zł nabór wniosków o przyznanie pomocy w 29 r. wydano 345 decyzji, na łączną kwotę 17 25, zł Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zrealizowano płatności dla beneficjentów działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, na łączną kwotę 29 3, zł. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 5

6 WYKRES 1. (nabór w 28 oraz w 29 roku) w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w stosunku do przewidywanej liczby młodych rolników, którym zostanie przyznana pomoc w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba młodych rolników, którym zostanie przyznana pomoc. WYKRES 2. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w odniesieniu do liczby wniosków złożonych podczas naboru w 28 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba wydanych decyzji Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 6

7 RYSUNEK 1. Stopień wykorzystania limitów środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 roku w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w poszczególnych województwach WYKRES 3. Płatności (w tys. zł) realizowane w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom w ujęciu miesięcznym Tysiące VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9. RENTY STRUKTURALNE Działanie to ma na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młodsze, dobrze przygotowane do zawodu rolnika. Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w celu przekazania gospodarstw rolnych następcom lub innym producentom rolnym na powiększenie prowadzonego już Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 7

8 przez nich gospodarstwa rolnego. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka), i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Alokacja środków publicznych w ramach działania Renty strukturalne wynosi euro. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 25 czerwca 27 r. do dnia 2 sierpnia 27 r. Drugi nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 3 czerwca 28 r. do dnia 8 lipca 28 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zostało złożonych wnioski o przyznanie renty strukturalnej (w tym w ramach I naboru oraz w ramach II naboru). W oparciu o złożone wnioski miesięczna kwota wypłat szacowana jest na poziomie ,56 zł 1 (w tym ,42 zł w ramach I naboru ,14 zł w ramach II naboru). Do dnia 31 lipca 29 r. wydano decyzji o przyznaniu renty strukturalnej, na łączną kwotę ,65 zł 2, z tego decyzji, na łączną kwotę ,99 zł zostało wydanych dla wniosków złożonych w 27 r. (kampania 27), zaś dla wniosków złożonych w 28 r. (kampania 28) wydano decyzje, na łączną kwotę ,66 zł. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. dokonano płatności, na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,76 zł. Ww. płatności dotyczą beneficjentów, którym przyznano rentę strukturalną w ramach PROW W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano również realizację płatności dla beneficjentów, którym przyznano rentę strukturalną w ramach PROW 24 26, a zobowiązania wobec nich przeniesiono w ciężar budżetu PROW Do dnia 31 lipca 29 r. dokonano płatności, na rzecz beneficjentów, z budżetu PROW , na łączną kwotę ,5 zł. Ogółem według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w ramach działania Renty strukturalne dokonano płatności, na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,81 zł. WYKRES 4. w 27 oraz w 28 roku w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Renty strukturalne w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów Przewidywana liczba beneficjentów. 1 Ze względu na specyfikę działania dane będą przedstawiać liczbę złożonych wniosków oraz przypisaną im kwotę miesięcznej płatności. 2 Ze względu na specyfikę działania dane będą przedstawiać liczbę wydanych decyzji oraz przypisaną im kwotę miesięcznej płatności. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 8

9 WYKRES 5. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Renty strukturalne w odniesieniu do liczby wniosków złożonych podczas naboru w 27 i 28 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba wydanych decyzji WYKRES 6. Płatności (w mln zł) realizowane w ramach działania Renty strukturalne w miesięcznym ,58 131,12 145, ,98 83,27 88,15 88,23 88,23 87,99 87,56 87,54 87,34 87,27 92,51 92,32 92,33 92,38 92,17 Miliony ,62 3,1 12,87 14,44 14,48 14,7 16,53 15,46 15,55 15,42 15,36 8,3 7,82 2,76 4,12 6,77 5,5 8,17 7,11 7,33 1,27 XII 7 I 8 II 8 III 8 IV 8 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 zobowiązania z lat zobowiązania z lat Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 9

10 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Celem działania jest umożliwienie rolnikom i posiadaczom lasów otrzymanie wsparcia poprzez korzystanie z doradztwa w celu : 1) dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin; 2) zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych; 3) wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych; 4) ochrony środowiska naturalnego; 5) poprawy bezpieczeństwa pracy. Beneficjentem działania są rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiadają gospodarstwo rolne (i w roku poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania usługi uzyskali płatności bezpośrednie) lub las. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów wynosi: 35 euro. Przewidywana liczba posiadaczy lasów, którym zostanie udzielona pomoc wynosi około 3. Przewidywana liczba producentów rolnych, którym zostanie udzielona pomoc wynosi około 57. Nabór wniosków w tym działaniu rozpoczął się dnia 15 kwietnia 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zostało złożonych 3 36 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę , zł WYKRES 7. w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 1

11 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W przypadku osoby fizycznej jest to osoba pełnoletnia i taka, która nie osiągnęła wieku emerytalnego. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW , nie może przekroczyć 3 zł. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych wynosi: euro. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 27 roku euro ( zł) Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 29 roku euro ( zł) Przewidywana liczba gospodarstw rolnych objętych pomocą w ramach PROW wynosi około Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 9 listopada 27 r. do dnia 13 grudnia 27 r. Drugi nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 21 kwietnia 29 r. do dnia 28 kwietnia 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zostało złożonych wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,13 zł, w tym: nabór wniosków o przyznanie pomocy w 27 r. złożono wnioski, na łączną kwotę ,75 zł, co stanowi 99,39% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 27 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy w 29 r. złożono wniosków, na łączną kwotę ,38 zł, co stanowi 15,55% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 r. W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych zawarto umowy, na łączną kwotę ,26 zł, w tym: nabór wniosków o przyznanie pomocy w 27 r. zawarto umów, na łączną kwotę ,51 zł nabór wniosków o przyznanie pomocy w 29 r. zawarto 385 umów, na łączną kwotę ,75 zł. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. złożono wnioski o płatność, na łączną kwotę ,29 zł. W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych do dnia 31 lipca 29 r. zrealizowano płatności, na rzecz 7 36 beneficjentów, na łączną kwotę ,57 zł. WYKRES 8. w 27 oraz w 29 roku w stosunku do przewidywanej liczby gospodarstw rolnych objętych pomocą w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba gospodarstw rolnych objętych pomocą Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 11

12 WYKRES 9. Liczba zawartych umów w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w odniesieniu do liczby złożonych wniosków złożonych podczas naboru w 27 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba zawartych umów WYKRES 1. w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych podczas naboru w 29 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 12

13 WYKRES 11. Płatności (w mln w zł) zrealizowane w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ujęciu miesięcznym , ,29 94,49 68,32 115,86 142,9 Miliony 5 31,34,27 5,39 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawie warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 1) posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych; 2)działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 75 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 2 mln euro. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej wynosi 1 1 euro. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 28 r. 36 euro ( zł). Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 29 r euro ( ,26 zł). Przewidywana liczba przedsiębiorstw, które otrzymają pomoc w ramach działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej wynosi około 1 5. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 23 kwietnia 28 r. do dnia 9 maja 28 r. Drugi nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 15 kwietnia 29 r. do dnia 21 kwietnia 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zostało złożonych wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,58 zł, w tym: nabór wniosków w 28 r. złożono 818 wniosków, na łączną kwotę ,11 zł, co stanowi 125,84 % limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. nabór wniosków w 29 r. złożono 451 wniosków, na łączną kwotę ,47 zł, co stanowi 157,74% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 r. W ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" zawarto 168 umów, na łączną kwotę ,1 zł. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. złożono 54 wnioski o płatność, na łączną kwotę ,47 zł Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 13

14 W ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" rozpoczęto realizację pierwszych płatności na rzecz beneficjentów. Do dnia 31 lipca 29 r. zrealizowano 7 płatności, na łączną kwotę ,2 zł. WYKRES 12. w 28 roku i w 29 roku w stosunku do przewidywanej liczby przedsiębiorstw, które otrzymają pomoc w ramach działania: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba przedsiębiorstw objętych pomocą WYKRES 13. Liczba zawartych umów w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w odniesieniu do liczby złożonych wniosków podczas naboru w 28 roku Dolnośląskie 3 24 Kujawsko - pomorskie 8 72 Lubelskie Lubuskie 4 23 Łódzkie 15 7 Małopolskie Mazowieckie Opolskie 3 22 Podkarpackie 5 26 Podlaskie 7 28 Pomorskie 7 41 Śląskie 9 47 Świętokrzyskie 9 26 Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie 37 Zachodniopomorskie 3 25 Liczba zawartych umów Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 14

15 WYKRES 14. w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej podczas naboru w 29 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie 38 Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa wynosi: 6 euro (w tym schemat I Scalanie gruntów 16 euro, schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 44 euro). Przewidywana liczba projektów w tym działaniu w ramach PROW wynosi w schemacie I ok. 35, zaś w schemacie II ok. 8. Nabór wniosków rozpoczęty (terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw). Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zostało złożonych 155 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,8 zł, co stanowi 24,43% środków publicznych przeznaczonych na nabór w 29 r., w tym: schemat I Scalanie gruntów złożono 22 wnioski, na łączną kwotę ,9zł schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi złożono 133 wniosków, na łączną kwotę ,71 zł Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 15

16 WYKRES 15. w ramach schematu I Scalanie gruntów podczas naboru w 29 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie 16 Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie 2 Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie 4 Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie WYKRES 16. w ramach schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi podczas naboru w 29 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie 4 5 Łódzkie Małopolskie Mazowieckie 53 Opolskie Podkarpackie Podlaskie 2 2 Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 16

17 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Cel działania: 1. Poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 2. Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości. 3. Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. Cel działania realizowany jest poprzez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości żywności. Działanie jest realizowane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Beneficjentem działania jest producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 23 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 24 r. Nr 1, poz. 76) oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności wynosi: 1 euro. Przewidywana liczba wspieranych gospodarstw objętych systemami jakości objętych w ramach PROW wynosi około 69. Nabór wniosków w tym działaniu rozpoczęto dnia 15 kwietnia 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zostało złożonych wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę , zł. WYKRES 17. w ramach działania Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 17

18 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Celem działania jest wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej produkcji rolnej w celu wsparcia funkcjonowania producentów rolnych poprzez zachęcanie ich do tworzenia grup producentów rolnych i współpracy. W szczególności, celem jest dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz dostarczenie do odbiorców hurtowych. Ponadto, działanie sprzyjać będzie utworzeniu wspólnych zasad dotyczących informacji o produktach. Zryczałtowana pomoc jest udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Grupy producentów rolnych wynosi: 14 euro. Przewidywana liczba grup producentów rolnych objętych pomocą w ramach PROW wynosi około 35. Zobowiązania w zakresie pomocy przyznanej grupom producentów rolnych, w ramach PROW zostały przeniesione w ciężar finansowania PROW Szacunkowa kwota wydatków na zobowiązania podjęte w ramach PROW wynosi około 1 euro. Nabór wniosków w tym działaniu rozpoczęto dnia 16 lipca 27 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zostało złożonych 283 wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,81 zł. W ramach działania Grupy producentów rolnych do dnia 31 lipca 29 r. wydano 267 decyzji w sprawie przyznania pomocy, na łączną kwotę ,96 zł. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. dokonano 112 płatności, na łączną kwotę ,68 zł. dla beneficjentów, którym przyznano pomoc w ramach PROW W omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację płatności dla grup producentów rolnych, którym przyznano wsparcie w ramach PROW 24 26, a zobowiązania wobec nich przeniesiono w ciężar budżetu PROW Do dnia 31 lipca 29 r. dokonano 131 płatności, dla ww. beneficjentów, z budżetu PROW , na łączną kwotę ,37 zł. Ogółem według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w ramach działania Grupy producentów rolnych dokonano 243 płatności, na łączną kwotę ,5 zł. WYKRES 18. w stosunku do przewidywanej liczby grup producentów rolnych objętych pomocą w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba grup producentów rolnych objętych pomocą Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 18

19 WYKRES 19. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Grupy producentów rolnych w odniesieniu do liczby złożonych wniosków Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba wydanych decyzji WYKRES 2. Płatności (w tys zł) realizowane w ramach działania Grupy producentów rolnych w ujęciu miesięcznym Tysiące ,21 3,51 3,84 2,97 3,11 2,8 1,55 1,62 2,2 1,92 2,3 1,78 1,2 1,1 1,46 1,52 1,41 1,21,71,63,63 1,4,76,94,35,88 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 zobow iązania z lat zobow iązania z lat Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 19

20 Oś 2 POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OBSZARÓW WIEJSKICH WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) Działanie jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych na obszarach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kompensują istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza granicami ONW. Celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie zrównoważonego sposobu gospodarowania uwzględniającego, aspekty ochrony środowiska. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) wynosi: euro. Przewidywana liczba wspieranych gospodarstw rolnych (rocznie) w ramach PROW wynosi około 75. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 15 marca 27 r. do dnia 15 maja 27 r., z możliwością składania wniosków w trybie sankcyjnym do dnia 11 czerwca 27 r. Drugi nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 15 marca 28 r. do dnia 15 maja 28 r., z możliwością składania wniosków w trybie sankcyjnym do dnia 9 czerwca 28 r. Trzeci nabór wniosków w tym działaniu od dnia 15 marca 29 r. do dnia 15 maja 29 r., z możliwością składania wniosków w trybie sankcyjnym do dnia 9 czerwca 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r., w systemie informatycznym zarejestrowano, bez wniosków umorzonych i zawieszonych, wniosków o przyznanie płatności z tytułu ONW 3, złożonych w trakcie naboru z 27 r., wniosków z kampanii 28 oraz wniosków z kampanii 29. Do dnia 31 lipca 29 r. wydano decyzji przyznających płatność w ramach kampanii 27 (97,47% złożonych wniosków), na łączną kwotę ,9 zł oraz decyzji przyznających płatność wydanych w ramach kampanii 28 (98,4% złożonych wniosków), na łączną kwotę ,37 zł. Do dnia 31 lipca 29 r. zrealizowano płatności, na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,15 zł. 3 Ze względu na specyfikę działania nie będą podawane kwoty złożonych wniosków. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 2

21 WYKRES 21. Liczba wniosków złożonych w 27, 28 i 29 roku w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w stosunku do przewidywanej rocznie liczby wspieranych gospodarstw rolnych w okresie realizacji PROW Przewidywana rocznie liczba wspieranych gospodarstw Liczba złożonych wniosków (kamapania 27 r.) Liczba złożonych wniosków (kampania 28 r.) Liczba złożonych wniosków (kampania 29 r.) WYKRES 22. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w okresie realizacji PROW (kampania 27 oraz kampania 28) XII 27 r. I 8 II 8 III 8 IV 8 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 Kampania 27 Kampania 28 Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 21

22 WYKRES 23. Płatności (w mln zł) zrealizowane dla beneficjentów działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w ujęciu miesięcznym Miliony 58,4 341,2 265,8 281,5 244,8 275,5 155,5 23,7 99,9 98,5 116,5 71,9 6,2 3,1 1,5,3 18,9 9,5,7 I 8 II 8 III 8 IV 8 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY (PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE) W ramach programu rolnośrodowiskowego będzie realizowanych 9 pakietów rolnośrodowiskowych: Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Pakiet 8. Ochrona gleb i wód Pakiet 9. Strefy buforowe W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód oraz ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Beneficjentem działania jest rolnik. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Program rolnośrodowiskowy wynosi euro. Przewidywana liczba beneficjentów działania Program rolnośrodowiskowy w okresie programowania wynosi 2. Zobowiązania w zakresie pomocy przyznanej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt w ramach PROW zostały przeniesione w ciężar finansowania PROW Szacunkowa kwota wydatków na zobowiązania podjęte w ramach PROW wynosi euro. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 15 marca 29 r. do dnia 15 maja 28 r., z możliwością złożenia wniosku w trybie sankcyjnym do dnia 9 czerwca 28 r. Z uwagi na specyfikę pakietu 4 i 5 (konieczność sporządzenia dokumentacji przyrodniczej), objął on pakiety 1-3 i 6-9. Drugi nabór wniosków w tym działaniu trwał od dnia 15 marca 29 r. do dnia 15 maja 29 r., z możliwością składania wniosków w trybie sankcyjnym do dnia 9 czerwca 29 r. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 22

23 Do dnia 31 lipca 29 r. złożono wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (na łączną kwotę ,1 zł) rozpoczynających wieloletnie zobowiązanie (w tym wniosków złożony w ramach naboru w 28 r. oraz w ramach naboru w 29 r.) W ramach kampanii 29 prowadzony był również nabór wniosków kontynuacyjnych dla beneficjentów, którzy złożyli pierwszy wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach PROW w 28 r. Do dnia 31 lipca 29 r. złożono wniosków kontynuacyjnych, na łączną kwotę ,16 zł. W ramach działania Program rolnośrodowiskowy wydano decyzji przyznających płatność (dla 94,6% wniosków o przyznanie płatności złożonych w ramach kampanii 28), na łączną kwotę ,14 zł. Do dnia 31 lipca 29 r. ARiMR zrealizowała płatności, na łączną kwotę ,24 zł dla beneficjentów, którzy w 28 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności. Ponadto realizowane są płatności z budżetu PROW z tytułu zobowiązań z lat 24-26, tj. wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej złożonych w latach w ramach PROW Do dnia 31 lipca 29 r. z tytułu ww. zobowiązań zostało zrealizowanych płatności, na łączną kwotę ,16 zł. Ogółem w ramach działania Program rolnośrodowiskowy zrealizowano płatności, na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,4 zł. WYKRES 24. w 28 oraz w 29 roku (bez wniosków kontynuacyjnych) w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Program rolnośrodowiskowy w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów (rozpoczynających zobowiązanie) Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 23

24 WYKRES 25. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Program rolnośrodowiskowy w odniesieniu do liczby wniosków złożonych podczas naboru w 28 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba wydanych decyzji WYKRES 26. w ramach działania Program rolnośrodowiskowy w 29 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Wnioski nowe Wnioski kontynuacyjne Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 24

25 WYKRES 27. Płatności (zł) zrealizowane na rzecz beneficjentów działania Program rolnośrodowiskowy, którym przyznano wsparcie w ramach PROW w ujęciu miesięcznym , ,8, , , , , , ,8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 WYKRES 28. Płatności (w mln zł) zrealizowane z budżetu PROW na rzecz beneficjentów działania Program rolnośrodowiskowy, którym przyznano wsparcie w ramach PROW w ujęciu miesięcznym ,1 5 Miliony , 225,8 41,3 26, 6,5 17,5 3,6 2,3 2,4,5 1,3 5,2 15,8 22,4 9,4 5, 3,4 II 8 III 8 IV 8 V 8 VI 8 VII 8 VIII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE Działanie to wdrażane będzie w ramach dwóch schematów: Schemat I - zalesianie gruntów rolnych Schemat II - zalesianie gruntów innych niż rolne Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów uprawianych rolniczo, zakładanych sztucznie (poprzez sadzenie). Pomoc udzielana w ramach Schematu I dotyczy: 1) założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie); 2) pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna); 3) utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa). Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów odłogowanych, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania, w tym ochrona przed erozją. Zakłada się tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 25

26 Celem działania jest powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie, utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych oraz zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu. Beneficjentem działania jest rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne wynosi: euro. Przewidywana liczba beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach PROW wynosi około 52, w tym schemat I około 28, schemat II około 24. Zobowiązania w zakresie pomocy przyznanej na zalesienia w ramach PROW zostały przeniesione w ciężar finansowania PROW Szacunkowa kwota wydatków na zobowiązania podjęte w ramach PROW wynosi ok. 183 euro. Pierwszy nabór wniosków w tym działaniu prowadzony w ramach schematu I, trwał od dnia 1 sierpnia 27 r. do dnia 1 października 27 r. Drugi nabór wniosków w tym działaniu, obejmujący oba schematy przewidziane w ramach działania, rozpoczął się dnia 1 sierpnia 28 r. i trwał do dnia 3 września 28 r. Trzeci nabór wniosków w tym działaniu, obejmujący oba schematy przewidziane w ramach działania, rozpoczął się dnia 1 czerwca 29 r. i trwał będzie do dnia 31 lipca 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w systemie informatycznym zarejestrowano wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,79 zł złożonych w ramach I naboru prowadzonego w 27 r., wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,54 zł złożonych w ramach II naboru prowadzonego w 28 r. oraz wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,66 zł złożonych w ramach III naboru prowadzonego w 29 r. Ogółem w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne złożono wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,99 zł. Do dnia 31 lipca 29 r. wydano 2 31 decyzji przyznających pomoc, na łączną kwotę ,55 zł dla wniosków złożonych w ramach I naboru oraz 1 43 decyzje przyznające pomoc, na łączną kwotę ,9 zł dla wniosków złożonych w ramach II naboru. Ogółem w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne wydano decyzje przyznające pomoc, na łączną kwotę ,45 zł. W lipcu 28 r. ARiMR rozpoczęła realizację płatności dla beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, którzy złożyli wnioski w ramach PROW Do dnia 31 lipca 29 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,9 zł. Ponadto we wrześniu 28 r. ARiMR rozpoczęła realizację płatności z budżetu PROW z tytułu zobowiązań z lat 24-26, tj. pomocy na zalesianie przyznanej w latach w ramach PROW Do dnia 31 lipca 29 r., z tytułu zobowiązań z lat 24-26, w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne zostało zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów, na łączną kwotę ,58 zł. Ogółem w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne zrealizowano płatności, na rzecz beneficjentów 4, na łączną kwotę ,48 zł. 4 Z uwagi na fakt, iż jeden rolnik mógł wykonać zalesienie w ramach PROW oraz PROW , ogólna liczba beneficjentów, którzy otrzymali płatność nie jest sumą beneficjentów, którzy otrzymali płatność przyznaną w ramach PROW oraz PROW Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 26

27 WYKRES 29. w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów Przewidywana liczba beneficjentów WYKRES 3. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w odniesieniu do liczby wniosków złożonych podczas naboru w 27 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba wydanych decyzji Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 27

28 WYKRES 31. Liczba wydanych decyzji w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne do liczby wniosków złożonych podczas naboru w 28 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba wydanych decyzji WYKRES 32. w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne podczas naboru w 29 roku Dolnośląskie 76 Kujawsko - pomorskie 87 Lubelskie Lubuskie Łódzkie 27 Małopolskie 64 Mazowieckie 469 Opolskie 3 Podkarpackie 346 Podlaskie 175 Pomorskie 9 Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 28

29 WYKRES 33. Płatności zrealizowane (w mln zł) na rzecz beneficjentów działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, którym przyznano wsparcie w ramach PROW w ujęciu miesięcznym 35 34,11 Miliony ,64 18,87 13, 12,65 7,57 5,69 3,41 1,6,45,17 1,13 1,5 1,56,37,22,12,25,75,66,44,23,11,15 VII 8 VII 8 IX 8 X 8 XI 8 XII 8 I 9 II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 VII 9 zobowiązania z lat zobowiązania z lat OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej; 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa; 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 7) usług transportowych; 8) usług komunalnych; 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 1) magazynowania lub przechowywania towarów; 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 199 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi: euro. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 29

30 Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 28 roku euro ( ,77zł). Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 29 roku euro ( ,24 zł). Przewidywana liczba beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w latach wyniesie około Pierwszy nabór wniosków trwał od dnia 5 czerwca 28 r. do dnia 7 listopada 28 r. Drugi nabór wniosków rozpoczął się dnia 15 kwietnia 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. złożonych zostało wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,54 zł, w tym: nabór wniosków o przyznanie pomocy w 28 r. złożono 4 51 wniosków, na łączną kwotę ,65 zł, co stanowi 18,14% limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 28 r. nabór wniosków o przyznanie w 29 r. złożono wnioski, na łączną kwotę ,89 zł, co stanowi 57,93 % limitu środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 r. W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zawarto umów, na łączną kwotę , zł., w tym: nabór wniosków o przyznanie pomocy w 28 r. zawarto 1 85 umów, na łączną kwotę , zł nabór wniosków o przyznanie pomocy w 29 r. zawarto 192 umowy, na łączną kwotę , zł Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. złożono 815 wniosków o płatność, na łączną kwotę ,25 zł. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. zrealizowano płatności dla 259 beneficjentów, na łączną kwotę ,5 zł. WYKRES 34. (nabór w 28 oraz w 29 roku) w stosunku do przewidywanej liczby beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w okresie realizacji PROW Przewidywana liczba beneficjentów Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 3

31 WYKRES 35. Liczba zawartych umów w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w odniesieniu do liczby wniosków złożonych podczas naboru w 28 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Liczba zawartych umów RYSUNEK 2. Stopień wykorzystania limitów środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 roku w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w poszczególnych województwach Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 31

32 WYKRES 36. Płatności (w tys zł) realizowane w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ujęciu miesięcznym Tysiące II 9 III 9 IV 9 V 9 VI 9 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW Celem działanie jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Beneficjentem działania jest osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 1 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Alokacja środków publicznych, na lata , w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwj wynosi: euro. Środki publiczne przeznaczone na nabór wniosków w 29 roku euro ( ,29 zł). Przewidywana liczba wspieranych mikoprzedsiębiorstw w latach wyniesie około 27 3 Pierwszy nabór wniosków trwał od dnia 5 maja 29 r. do dnia 18 maja 29 r. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. złożonych zostało wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,74 zł, co stanowi 66,3% środków publicznych przeznaczonych na nabór wniosków w 29 r. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 32

33 WYKRES 37. w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw podczas naboru w 29 roku Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Celem działania jest Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: 1) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: a) zaopatrzenia w wodę, b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, 2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; 3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia. Beneficjentem działania jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy. Alokacja środków EFRROW, na lata , w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi: euro. Środki EFRROW przeznaczone na nabór wniosków w 29 roku euro ( ,8 zł). Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 33

34 Przewidywana liczba projektów zrealizowanych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w latach wyniesie około Nabór wniosków rozpoczęty dnia 1 kwietnia 29 r. (terminy naboru wniosków są różne w zależności od województw). Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zostało złożonych wnioski o przyznanie pomocy, na kwotę ze środków EFRROW ,46 zł, co stanowi 165,1% środków EFRROW przeznaczonych na nabór wniosków w 29 r. WYKRES 38. w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w okresie realizacji PROW Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie ODNOWA I ROZWÓJ WSI Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Beneficjentem działania jest osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Alokacja środków EFRROW, na lata , w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wynosi: , euro. Środki EFRROW przeznaczone na nabór wniosków w 29 roku euro ( zł). Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 34

35 Przewidywana liczba beneficjentów działania Odnowa i rozwój wsi w latach wyniesie około Pierwszy nabór wniosków trwał od dnia 2 lutego 29 r. do dnia 11 kwietnia 29 r. (w zależności od województw). Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w ramach działania Odnowa i rozwój wsi zostało złożonych 2 87 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę ze środków EFRROW ,8 zł, co stanowi 113,81% środków EFRROW przeznaczonych na nabór wniosków w 29 r. W ramach działania zawarto 8 umów, na kwotę ze środków EFRROW , zł. WYKRES 39. w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w okresie realizacji PROW Dolnośląskie Kujawsko - pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 35

36 OŚ 4 LEADER W 28 r. Samorządy Województw ogłosiły konkursy na wybór lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju składano pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja złożono 344 wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę ,1 zł. We wszystkich województwach dokonano wyboru LGD do realizacji LSR. Wybrano 338 LGD. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 36

37 STAN WYKONANIA BUDŻETU PROW Do dnia 31 lipca 29 r. ARiMR przekazała beneficjentom środki w łącznej wysokości ,62 zł, z czego ,6 zł to środki EFRROW, co stanowi prawie 13% całej alokacji przeznaczonej na realizację PROW W ramach budżetu PROW kontynuowano realizację płatności z tytułu zobowiązań z PROW w zakresie działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego PROW Według stanu na dzień 31 lipca 29 r. w ramach ww. zobowiązań dokonano płatności, na łączną kwotę ,46 zł. WYKRES 4. Płatności ze środków publicznych wypłacone beneficjentom działań wdrażanych w ramach PROW stan na dzień 31 lipca 29 r. Program rolnośrodowiskowy 17,52% Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1,54% Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,25% Ułatw ianie startu młodym rolnikom 2,42% Renty strukturalne 23,26% ONW 31,2% Grupy producentów rolnych,53% Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 14,81% Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,3% Modernizacja gospodarstw rolnych 8,44%. WYKRES 41. Wartość zrealizowanych płatności od uruchomienia Programu jako % realizacji alokacji na lata , ,16 Ułatwianie startu młodym rolnikom 25,57 Renty strukturalne 9,84 Modernizacja gospodarstw rolnych,6 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Niskotowarowe 9,16 Grupy producentów rolnych 3,65 ONW 18,3 Program rolnośrodowiskowy 5,66 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1,51 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dane na dzień 31 lipca 29 r. 37

38

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maj 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Marzec Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marzec Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marzec 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Listopad Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Listopad Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Listopad 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 5.3.3. OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Elżbieta Jedlińska Ekonomia gr. 1 SGGW Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich jest celem, który łączy się zarówno

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych Podstawa prawna Modernizacja gospodarstw rolnych Małgorzata Lewandowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia III Art. 20 lit. b) ppkt i) i art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią ul. Stary Rynek 11 63 708 Koźmin Wielkopolski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezes Zarządu LGD - - Sławomir Szyszka 1 LGD Wielkopolska z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich REALIZACJA Zrealizowane płatności - % wykorzystania środków EERROW (wg działań) PROGRAMY UE wspierające polskich rolników Realizacja Programu na lata 2007-2013 WNIOSKI PROW NOWE 2004-2006 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Prawie 170 mln euro dla Polski

Prawie 170 mln euro dla Polski Miliardy złotych dla rolników STR. IV Bieżace informacje dotyczące wykorzystania środków z PROW STR. VIII Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 STYCZEŃ 21 Prawie 17 mln

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 W ramach priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WYDZIAŁ ŚRODOWISKOWY Wymiana doświadczeń w zakresie działań przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w ramach programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Robert Księżopolski. gr II Ekonomia. Cel działania. Co oznacza Cross-Compliance? OŚ 1- POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO

Robert Księżopolski. gr II Ekonomia. Cel działania. Co oznacza Cross-Compliance? OŚ 1- POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO Robert Księżopolski gr II Ekonomia OŚ 1- POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO Działanie 1.4 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Cel działania 1) dostosowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Praca z przedmiotu "Fundusze..." 2009, prowadzący L. Wicki

Praca z przedmiotu Fundusze... 2009, prowadzący L. Wicki Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwo? Uważane jest za nie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 r. naborów wniosków w ramach działań/poddziałań/ typów operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Europejski Fundusz Rolny na rzecz DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 53-033 Wrocław www.dodr.pl ogólnopolski projekt szkoleniowy dotyczący realizacji

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR

Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR Reorientacja zawodowa rolników jako przykład realizacji założeo strategii rozwoju obszarów wiejskich Dr Zofia Szalczyk zastępca prezesa ARiMR 1 Kierunki reorientacji zawodowej rolników 1. Dodatkowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach 2004-2018 Płatności bezpośrednie w latach 2004-2019 województwo

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA

Mikroprzedsiębiorstwo. biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW ANIA ZAKRES DZIAŁANIA CEL DZIAŁANIA ANIA Mikroprzedsiębiorstwo biorstwo: Działanie anie 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW BIORSTW OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Kobieluch Łukasz Ekonomia gr. 2, rok III Uważane jest za nie przedsiębiorstwo,

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Finansowanie inwestycji z zakresu usług publicznych na obszarach wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i 2014 2020. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wpływ Programu na lata 007-01 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 007-01, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 Stan danych na dzień 29.05.2015 Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania Wydziału Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników

Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi. konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Perspektywy zawodowe mieszkańców wsi konferencja podsumowująca projekt Czas na zmiany reorientacja zawodowa rolników Przysiek, 28 marca 2012r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2020 2020 na Warmii i Mazurach Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

Bardziej szczegółowo

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r.

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r. Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław 30.10.2015 r. Prezentacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r.

Program rolnośrodowiskowy. rodowiskowy dziś i jutro. Anna Klisowska. Falenty, grudnia 2010 r. Program rolnośrodowiskowy rodowiskowy dziś i jutro Anna Klisowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament PłatnoP atności Bezpośrednich Falenty, 8-98 9 grudnia 2010 r. Zawartość prezentacji Programy

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Jeden z

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 8 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo