Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Transkrypt

1 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ujęciu regionalnym (Informacja sporządzona według danych na dzień 3 września 28 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Spis treści 1. Wstęp Charakterystyka Programów Uwagi metodyczne Realizacja projektów SPO i ZPORR w województwach Wartość całkowita projektów

3 1. Wstęp Narodowy Plan Rozwoju na lata (NPR) przyjęty 14 stycznia 23 r. przez Rade Ministrów wyznaczył osie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Dwie spośród nich mają bezpośrednie oddziaływanie na obszary wiejskie: Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich; Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Realizacji NPR służą m.in. Programy Operacyjne współfinansowane ze środków poszczególnych Funduszy Strukturalnych UE oraz Funduszu Spójności. Większość działań związanych z obszarami wiejskimi to interwencje realizowane w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO). Jednakże, również w innych programach operacyjnych realizowano działania bezpośrednio odnoszące się do obszarów wiejskich. Szczególnie istotne uzupełnienie SPO stanowią działania znajdujące się w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach poszczególnych Programów ustanowiono szereg zróżnicowanych działań, z których mogli skorzystać beneficjenci na obszarach wiejskich. 2. Charakterystyka Programów I. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO) Priorytet 1 Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom 1.3 Szkolenia 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2.1. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych 3

4 2.2 Scalanie gruntów 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Priorytet 3 Pomoc techniczna 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu 3.2 Rozwój instytucjonalny 3.3 Informowanie i promocja Programu W celu zapewnienia zrównoważonych warunków dostępu do środków finansowych Programu w skali kraju, kwoty przeznaczone na realizację działań: 1) 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych ; 2) 1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom ; 3) 2.2. Scalanie gruntów ; 4) 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ; 5) 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów ; 6) 2.5. Gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi ; 7) 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem zostały wstępnie podzielone między poszczególne województwa. Kryteria podziału środków pomiędzy województwa określane były odrębnie dla każdego działania na podstawie wskaźników odpowiednich dla danego działania, stosownie do rodzaju oferowanego wsparcia i skali potrzeb województwa. Podział środków przeznaczonych na finansowanie działań: 1) 1.3. Szkolenia, ; 2) 1.4. Wsparcie doradztwa rolniczego 4

5 - dokonany został poprzez określenie warunków konkursów na realizację projektów w ramach tych działań. Dla pozostałych działań Programu nie dokonano podziału środków między poszczególne województwa. Program finansowany był ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Łączne nakłady środków publicznych określono na poziomie euro z czego euro stanowią środki Unii Europejskiej, a euro krajowe środki publiczne. Tabela 1. Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 24-26" Środki publiczne Priorytet Ogółem Wkład Unii Europejskiej EFOiGR Ogółem Wkład krajowy Budżet państwa Budżety jst 1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Pomoc techniczna Razem Źródło: Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, z dnia 21 grudnia 27 r. 5

6 II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) obejmował następujące działania zlokalizowane na obszarach wiejskich: Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 1.4 Rozwój turystyki i kultury 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa informacyjnego Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet 3 Rozwój lokalny 3.1 Obszary wiejskie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna ZPORR współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w kwocie łącznej 2968,5 mln euro. Całkowita wartość wsparcia projektów w ramach realizacji ZPORR została zaplanowana na poziomie 423,1 mln euro. Dofinansowanie z EFRR i EFS mogło wynosić maksymalnie do 75 kwalifikującego się kosztu projektu, a w przypadku inwestycji infrastrukturalnych generujących znaczny zysk 5. 6

7 Środki ZPORR również zostały alokowane dla poszczególnych województw na podstawie następujących kryteriów: 8 środków podzielono pomiędzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców, 1 środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w których średni poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca z trzech lat (tj. 1997, 1998,1999) był niższy od 8 średniego poziomu PKB na mieszkańca w kraju, 1 środków podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców w powiatach, w których średnia stopa bezrobocia z trzech ostatnich lat (tj. 1999, 2, 21) przekraczała 15 średniej krajowej stopy bezrobocia. Tabela 2. Indykatywny podział środków w ramach ZPORR na województwa w latach Fundusze Strukturalne Województwo mln euro w proc. na mieszkańca Polska=1 Dolnośląskie 223, Kujawsko-Pomorskie 142, Lubelskie 21, Lubuskie 82, Łódzkie 157, Małopolskie 185, Mazowieckie 299, Opolskie 76, Podkarpackie 192, Podlaskie 11, Pomorskie 159, Śląskie 279, Świętokrzyskie 133, Warmińsko-Mazurskie 182,

8 Wielkopolskie 196, Zachodniopomorskie 14, OGÓLNIE Transport publiczny w aglomeracjach Pomoc techniczna 39.9 POLSKA Uwagi metodyczne Prezentowana poniżej analiza przedstawia wykorzystanie środków na obszarach wiejskich w ramach SPO oraz ZPORR w układzie wojewódzkim. W niniejszej analizie dane dotyczące liczby projektów odnoszą się do projektów zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji pochodzących z tabel monitoringowych wg. stanu na dzień 3 września 28 r. Natomiast ujęte dane finansowe odnoszą się do tylko i wyłącznie do środków wspólnotowych. Założono, że dane dotyczące SPO obejmują wszystkie projekty (łącznie z Pomocą Techniczną). Natomiast w przypadku ZPORR założono, że dane uwzględniają projekty, których miejsce realizacji określono jako obszar wiejski. Należy w tym momencie zaznaczyć iż w ramach ZPORRu poszczególne wyniki końcowe mogę być niedoszacowane, z uwagi na fakt, iż w przypadku gdy określono miejsce realizacji: projekt z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów lub inne, niniejsze opracowanie nie uwzględnia tych danych. 4. Realizacja projektów SPO i ZPORR w województwach W ramach SPO zrealizowano łącznie projektów (w tym 7 projektów było realizowanych na terenie całego kraju), natomiast w ramach ZPORR Łącznie więc na obszarach wiejskich zrealizowano projektów finansowanych z powyższych Programów Operacyjnych. Rysunek 1 ilustruje rozkład ilościowy ww. projektów w poszczególnych województwa. Należy zauważyć, iż większość działań w ramach SPO była adresowana do indywidualnych beneficjentów-rolników i oferuje stosunkowo niewielki bezwzględny poziom pomocy (5-3 zł). Natomiast projekty w ramach ZPORR realizowane były m.in. przez firmy, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, itp. i wymagały znacznie większych kwot dofinansowania. 8

9 Rysunek. 1 Liczba projektów w ramach SPO i ZPORR w podziale na województwa pomorskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie mazowieckie 7984 podlaskie POLSKA Średnio lubuskie 154 łódzkie lubelskie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie SPO ZPORR Najwięcej projektów realizowano w województwie mazowieckim, zarówno z SPO (7984) jak i ZPORR (462) co stanowi odpowiednio 15,7 i 15,5 ogólnej liczby projektów zrealizowanych w poszczególnych Programach. Najmniej zrealizowanych projektów odnotowano w ramach SPO w województwie lubuskim (71), co stanowiło jedynie 1,4 procenta projektów w ramach całego kraju. Natomiast w ramach ZPORR najmniej projektów zostało zrealizowanych w województwach pomorskim i opolskim (odpowiednio 67 i 68) co stanowiło jedynie 2,3 udziału w ogóle zrealizowanych projektów na obszarach wiejskich w ramach ZPORR. W województwach: podkarpackim(339) oraz lubelskim (324) odnotowano także stosunkowo dużą liczbę projektów wiejskich w ramach ZPORR. Natomiast stosunkowo liczne projekty w ramach SPO odnotowano w woj. lubelskim (6376) oraz wielkopolskim (5768). Średnia liczba realizowanych projektów w ramach SPO w poszczególnych województwach wynosi 3148, natomiast w ramach ZPORR wynosi

10 Wykres 1. Udział województw w realizacji projektów zrealizowanych w ramach SPO i ZPORR 1 2 dolnośląskie kujaw sko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazow ieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie w ielkopolskie zachodniopomorskie 6,3 3,4 4,2 7,7 3, 1,4 6,1 9, 5,4 5,3 2,3 2,8 3,2 6,9 8, 2,2 3,8 6,9 2,7 5,2 6,1 5, 4, 5,2 3,5 2,6 1,9 12,7 11,4 11,5 15,5 15,7 ZPORR SPO Najwięcej środków finansowych z budżetu wspólnotowego, zarówno w ramach SPO jak i ZPORR, zostało ulokowanych również w województwie mazowieckim (odpowiednio 668,45 mln zł i 3,31 mln zł). Kwota ta stanowiła 14,4 całej pomocy finansowej ze środków UE, które wpłynęły na obszary wiejskie w ramach obu Programów. W całym kraju w ramach SPO zainwestowano 4 699, mln zł ( w tym wartość pomocy dla 7 projektów realizowanych na obszarze całego kraju wynosiła 6,9 mln zł), natomiast w ramach ZPORR zainwestowano 2 352,8 mln co daje łączną sumę 7 51,8 mln zł dofinansowania wspólnotowego do projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich. Najmniej środków wspólnotowych w ramach obu programów przekazano na realizację projektów w województwie lubuskim (2,6), opolskim (2,8), a także zachodniopomorskim (2,8) ogólnej pomocy w skali kraju. Jedynie w województwach: dolnośląskim, śląskim oraz 1

11 świętokrzyskim odnotowano przewagę udziału środków ZPORR nad środkami SPO. W pozostałych 13 województwach wystąpił odwrotny trend, a w transferach środków do województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego zaznaczył się wyraźnie dominujący udział środków SPO. Procentowy rozkład środków UE obrazuje wykres 2. Rysunek 2. Wartość środków UE w ramach SPO i ZPORR (mln zł) w podziale na województwa pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 195,28 297,36 141,93 79,81 71,1 podlaskie 56,23 kujawsko-pomorskie 342,81 35,11 mazowieckie 122,36 115,2 wielkopolskie 68,46 612,52 lubuskie 127,8 dolnośląskie 22,1 271,68 84,27 668,45 3,31 lubelskie łódzkie 332,3 159,76 469,44 opolskie świętokrzyskie 256,73 127,23 śląskie 191,85 68,79 135,31 22,5 podkarpackie 15,72 małopolskie 27,67 178,78 169,31 162,97 POLSKA 4 699, 2352,8 Średnio -293,68 147,5 SPO ZPORR 11

12 Wykres 2. Udział województw w wykorzystaniu środków SPO i ZPORR (na podstawie zawartych umów czynnych) 8,7 1,1 1,8 2, 1,8 1, 2,7 4,3 2, 2,2 2,9 1,1 2,8 1,8 4,6 2,3 2,6 1,8 1, 4,3 2,4 3,8 2,3 4,7 1,6 1, 3,7 1,2 4,9 2,9 3,9 6,7 zachodniopomorskie wielkopolskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie pomorskie podlaskie podkarpackie opolskie mazowieckie małopolskie łódzkie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie ZPORR SPO Średnia wartość dofinansowania projektu ze środków UE udzielonego w ramach SPO przypadająca na jeden projekt w skali kraju wynosi 92, tys., natomiast w ramach ZPORR 789,5 tys. zł Największą średnią wartość dofinansowania projektu z środków unijnych w ramach ZPORR uzyskano w województwie dolnośląskim 1437,5 tys. i świętokrzyskim (1315, tys.) natomiast najmniejszą w województwie warmińskomazurskim (474 tys.) i podkarpackim (48,7 tys.). W ramach ZPORR warto zwrócić uwagę na dość duże zróżnicowanie regionalne w średniej wielkości dofinansowania w przeliczeniu na 1 projekt. W ramach SPO największą średnią wartość dofinansowania projektu z środków unijnych odnotowano w województwie lubuskim (164 tys.) oraz w warmińsko-mazurskim (151 tys.), a najmniejszą w województwie świętokrzyskim (62 tys.), łódzkim (74 tys.) i lubelskim (74 tys.). Rozkład średniej wartości udzielonego wsparcia pochodzącego ze środków europejskich w poszczególnych województwach prezentuje wykres 3. 12

13 Wykres 3. Średnia wartość dofinansowania projektu ze środków UE w SPO i ZPORR (tyś. zł) dolnośląskie 118, 1 437,5 kujawsko-pomorskie 85, 679,6 lubelskie 74, 792,4 lubuskie 164, 769,2 łódzkie 74, 877,8 małopolskie 11, 1 58,2 mazowieckie 84, 65, opolskie 88, 1 11,7 podkarpackie podlaskie 114, 85, 48,7 591,1 pomorskie 11, 1 191,2 śląskie 11, 728,1 świętokrzyskie 62, 1 315, warmińsko-mazurskie 151, 474, wielkopolskie 16, 829,8 zachodniopomorskie 18, 54,7 POLSKA 92, 789,5 ZPORR SPO Wielkość środków unijnych (SPO i ZPORR) na rozwój obszarów wiejskich w przeliczeniu na mieszkańca wsi jest silnie zróżnicowana regionalnie. Największą wartość dofinansowania ze środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów wiejskich w ramach SPO odnotowano w województwie podlaskim (77,6 zł) i warmińsko-mazurskim (534,4 zł), a w ramach ZPORR w województwie dolnośląskim (323,56 zł) i świętokrzyskim (289,29 zł). W tych województwach, a także w województwie śląskim środki unijne przypadające na 1 mieszkańca obszarów wiejskich odnotowano większe w ZPORR niż w SPO. Najmniejsze środki wspólnotowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów wiejskich uzyskały: województwo śląskie (134,9 zł) i podkarpackie (143,3 zł) w SPO, w ZPORR województwo wielkopolskie (87,71 zł). Wartość dofinansowania projektów ze środków unijnych w poszczególnych województwach i programach na jednego mieszkańca prezentuje wykres 4. 13

14 Wykres 4. Wartość środków UE (SPO i ZPORR) w przeliczeniu na mieszkańca wsi (zł) wg województw dolnośląskie kujaw sko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazow ieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie w ielkopolskie zachodniopomorskie POLSKA 24,7 323,56 15,46 416,3 221,38 44,8 188,61 316,9 175,77 365,3 12,42 163,7 164,55 366,3 139,22 257,5 13,63 143,3 252,54 19,88 268,9 15,26 134,9 289,29 274,1 124,42 87,71 42,4 17,19 159,44 27,6 318,4 ZPORR SPO 534,4 77,6 5. Wartość całkowita projektów W ramach obu Programów Operacyjnych na projekty realizowane na obszarach wiejskich wydano łącznie 16 12,1 mln zł w tym , 31 mln w ramach projektów zrealizowanych z SPO i 3 814, 7 mln zrealizowanych z ZPORR. W województwie dolnośląskim, podkarpackim oraz śląskim wystąpiła stosunkowo mała różnica wartości projektów realizowanych w ramach ZPORR i SPO. Podobnie jak w kontekście analizy ilości projektów, tak również i w przypadku ich łącznej wartości województwo mazowieckie okazało się największym beneficjentem pomocy. Łącznie na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego zrealizowano projekty o sumarycznej wartości 2 299,31 mln (w tym projekty zrealizowane za 1 823,77 mln pochodziły z SPO, a za 475, 54 mln zrealizowane z ZPORR). Także dużą łączną wartość projektów odnotowuje się w województwie wielkopolskim o sumarycznej wartości 1 899,58 mln (w tym projekty 14

15 zrealizowane za 1 7,99 mln pochodziły z SPO, a za 198, 65 mln z ZPORR). Najmniejszą wartość finansową realizowane projekty osiągnęły w ramach SPO w województwie lubuskim (25,3 mln), a w przypadku ZPORR w województwie zachodniopomorskim (tylko 92,8 mln). Warto zaznaczyć, że średnia wartość realizowanych przedsięwzięć w skali kraju wynosiła odpowiednio 767,42 mln i 238, 42 mln. Łączną wartość projektów zrealizowanych na obszarach wiejskich w poszczególnych województwach przedstawia rysunek 3. Rysunek 3. Wartość projektów realizowanych w ramach SPO i ZPORR (mln zł) pomorskie 514,27 warminsko-mazurskie zachodniopomorskie 127,42 77,69 354,35 121,69 podlaskie 92,8 kujawsko-pomorskie 885,7 981,6 mazowieckie 198,3 25,3 wielkopolskie 149,43 111, ,77 lubuskie 1 7,93 475,54 198,65 lódzkie lubelskie dolnoslaskie 9,35 242, ,19 561,99 opolskie swietokrzyskie 49,61 421,31 335,33 slaskie 529,22 116,74 331,25 318,54 podkarpackie 236,8 malopolskie 673,81 43,49 287,91 37,3 POLSKA , ,7 Srednio -767,42 238,42 SPO ZPORR 15

16 Średnia całkowita wartość projektu w ramach SPO wynosi 241,31 tys., natomiast w ramach ZPORR 1 28,1 tys. zł. W związku z tym, możemy stwierdzić, iż w ramach ZPORR realizowane były znacznie większe przedsięwzięcia. Średnią wartość projektów SPO i ZPORR w poszczególnych województwach prezentuje rysunek 4. Rysunek 4. Średnia wartość projektu realizowanego w ramach SPO i ZPORR (tyś. zł) pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie 263,73 381,15 268, ,85 811,24 podlaskie 885,4 kujawsko-pomorskie 216,5 249,95 mazowieckie 956,68 353,52 wielkopolskie 1 252,93 29,26 lubuskie 1 289,93 dolnośląskie 322, , ,6 228, 1 29,3 lubelskie łódzkie 196, ,93 194,78 opolskie świętokrzyskie 1 264,22 231,58 śląskie 17, 1 716,71 244, ,41 podkarpackie 1 143,98 małopolskie 249,75 249, ,46 95,69 POLSKA 241, ,1 SPO ZPORR Z analizy powyższych danych wynika, iż największą średnią wartość projektu realizowanego w ramach SPO odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (381,15 tys. zł.) zaś najmniejszą w woj. świętokrzyskim. Natomiast w ramach ZPORR warto zwrócić uwagę na dość dużą różnicę w średniej wartości realizowanych projektów wahającą się od 811,24 tys. zł w woj. warmińsko-mazurskim do aż 2 229,18 tys. zł w woj. dolnośląskim. Ciekawym przypadkiem jest województwo warmińsko-mazurskie, gdyż na jego terenie były realizowane w ramach SPO projekty o największej średniej wartości, natomiast w ramach ZPORR projekty o jednej z najmniejszych średnich wartości w skali kraju. Jednocześnie woj. świętokrzyskie charakteryzuje się odwrotną tendencją, gdyż na jego terenie były realizowane 16

17 w ramach SPO projekty o najmniejszej średniej wartości, natomiast w ramach ZPORR projekty o jednej z największych średnich wartości w skali kraju. Pomimo, iż największą ilość projektów o największej łącznej wartości zrealizowano na terenie województwa mazowieckiego, to jednak największą kwotę całkowitą zrealizowanego projektu w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów wiejskich w ramach SPO odnotowano w województwie podlaskim (1828,6 zł) i warmińsko-mazurskim (1348,68 zł), a w ramach ZPORR w województwie dolnośląskim (51,77 zł) i świętokrzyskim (455,5 zł). W województwie dolnośląskim jest to konsekwencją wcześniej wspomnianej największej średniej wartości projektu w skali kraju. Najmniejszą kwotę całkowitą zrealizowanego projektu w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów wiejskich uzyskano w województwie podkarpackim (323,4 zł) i śląskim (33,24 zł) w SPO, w ZPORR w województwie wielkopolskim (136,34 zł). Średnia wartość projektów na jednego mieszkańca wsi w skali kraju wynosi około: 832,64 zł w ramach SPO i 258,5 zł w ramach ZPORR. Z porównania obu Programów wynika, że duże wartości realizowanych projektów w ramach ZPORR nie wyrównują rzeczywistego wpływu środków finansowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszarów wiejskich. Średnia wartość zrealizowanego projektu w przeliczeniu na mieszkańca wsi jest ponad 3 krotnie większa w ramach SPO. Należy jednak pamiętać, iż liczba mieszkańców obszarów wiejskich w danym województwie nie stanowiła kryterium, które decydowało o ilości środków wypłacanych w ramach realizacji SPO. Szczegółowe dane nt. wartości projektów w poszczególnych województwach i programach na jednego mieszkańca prezentuje rysunek 5. 17

18 Rysunek 5. Wartość projektu na mieszkańca wsi realizowanego w ramach SPO i ZPORR (zł) pomorskie warminsko-mazurskie zachodniopomorskie 78,3 1348,68 675,49 175,43 212,95 podlaskie 175,54 kujawsko-pomorskie 1828,6 1227,67 mazowieckie 48,73 689,58 wielkopolskie 186,99 37,22 999,32 lubuskie 1167,44 26,57 136,34 lódzkie lubelskie dolnoslaskie 669,3 51,77 99,58 26,71 188,36 opolskie swietokrzyskie 353,19 678,63 slaskie 756,2 236,25 33,24 455,5 podkarpackie 236,8 malopolskie 47,62 323,4 174,17 246,9 POLSKA 832,64 258,5 SPO ZPORR Opracowano w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich 18

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji

Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Fundusze pomocowe w Małopolsce aktualny stan realizacji Janusz Sepioł Marszałek Województwa Małopolskiego Programy pomocowe w Małopolsce 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31 XII 2000 Wybór projektów

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wpływ Programu na lata 007-01 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 007-01, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość WPR

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Jan Kazak Wałbrzych, 15 września 2016 r. Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, rolnicy, organizacje,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ Fundusze europejskie w Małopolsce 1.(13.) raport roczny Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej 1 PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy (kwartał/rok) III/2005 INFORMACJE OGÓLNE. 1. Numer sprawozdania 5/III/ Numer i nazwa Programu

Okres sprawozdawczy (kwartał/rok) III/2005 INFORMACJE OGÓLNE. 1. Numer sprawozdania 5/III/ Numer i nazwa Programu Sprawozdanie kwartalne z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 Okres sprawozdawczy (kwartał/rok) III/2005

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Praca z przedmiotu "Fundusze..." 2009, prowadzący L. Wicki

Praca z przedmiotu Fundusze... 2009, prowadzący L. Wicki Oś 3 Odnowa i rozwój wsi, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwo? Uważane jest za nie przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006 Rok Okres sprawozdawczy I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania 2. Numer

Bardziej szczegółowo

3. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

3. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI . OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH, STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.1 ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej został utworzony na wzór (przeznaczonego dla państw

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich PROJEKT WARSZAWA, 4 CZERWCA 2004

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

Bardziej szczegółowo

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i

2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i 2151 małych i średnich klubów sportowych otrzyma w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu KLUB materiał informacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki Spis treści Program KLUB... 2 Kalendarium Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Stan na I kwartał 2007r. 28 maja 2007r. WDRAŻANIE PODSTAW WSPARCIA WSPÓLNOTY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2013 STAN WDRAśANIA Karniowice, marzec 2012 r. STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE Działania wdraŝane przez UMWM 29.02.2012 Kod działania 125,00 Osie i

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo! Marek Sawicki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce, której budowa rozpoczęła się już w 2007 roku na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo