Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu."

Transkrypt

1 4. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 4.1. Podzia instrumentów finansowych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. Zobowi zania finansowe przeznaczone do obrotu Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka posiada a nast puj ce zobowi zania finansowe przeznaczone do obrotu. Rodzaj instrumentu Forwardy USD Forwardy EUR Wartość kontraktu Po yczki udzielone i nale no ci w asne W grudniu 2008 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 20 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na r. W maju 2010 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 30 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na r. W lipcu 2010 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 30 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na lipiec 2015 r. W sierpniu 2010 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 50 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na sierpie 2015 r. W grudniu 2010 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 200 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na grudzie 2015 r. W grudniu 2010 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 15 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na r. W styczniu 2011 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 550 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na stycze 2016 r. W kwietniu 2011 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie 40 tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na r W maju 2011 r. Spó ka zawar a umow po yczki w kwocie tys. z. Sp at po yczki wraz z odsetkami strony ustali y na maj 2016 r. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ci Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalno ci. Strona 49

2 Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y. Zobowi zania finansowe Na dni bilansowe przypadaj ce w okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka posiada zobowi zania z tytu u kredytów bankowych. Wszystkie kredyty bankowe s ujmowane w cenie nabycia odpowiadaj cej warto ci godziwej otrzymanych rodków pieni nych. Na dzie bilansowy wykazywane s wg zamortyzowanego kosztu. Koszty obs ugi kredytów ujmowane s w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotycz. Koszty odsetek dotycz ce kredytów bankowych zaprezentowane s w nocie 26 a Opis instrumentów finansowych w podziale wg kategorii instrumentów finansowych W prezentowanym okresie Spó ka wykorzysta a wy cznie instrumenty finansowe zabezpieczaj ce przed ryzykiem kursowym: kontrakty typu forward i opcyjnie, traktowane jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Dodatkowo Spó ka udzieli a po yczki, klasyfikowanej jako po yczki udzielone i nale no ci w asne Informacje o stosowanych instrumentach finansowych Podstawowa charakterystyka i opis instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów wp ywaj cych na rozk ad w czasie i pewno przysz ych przep ywów pieni nych Zakres i charakter instrumentu G ównym ryzykiem, na które nara ona jest Spó ka jest ryzyko zmiany kursu walut. Aby zabezpieczy si przed ewentualnymi stratami, spó ka w aktywny sposób zarz dza ryzykiem walutowym. W ramach strategii zabezpieczaj cej wykorzystuje dwa podstawowe instrumenty transakcje opcyjnie, transakcje typu forward. Na dzie bilansowy 30 czerwca 2011 Spó ka posiada a otwarte instrumenty finansowe. Ich warto zosta a zaprezentowana w nocie 17 a. Cel nabywania lub wystawiania instrumentu Celem nabywania wy ej wymienionych instrumentów jest zabezpieczenie przysz ych p atno ci wynikaj cych z zawartych przez spó k kontraktów handlowych na dostawy towarów. Spó ka na bie co zabezpiecza kwoty zobowi za wyra onych w walutach obcych o odroczonym terminie p atno ci. Kwota (wielko ) b d ca podstaw obliczenia przysz ych p atno ci Spó ka zawiera transakcje walutowe w wysoko ci odpowiadaj cej bie cym zobowi zaniom, w kwotach, walutach i terminach realizacji odpowiadaj cym przysz ym p atno ciom ustalonym wed ug obowi zuj cego i uaktualnianego w sposób bie cy preliminarza. Wi kszo p atno ci realizowana jest wed ug sta ych umownych terminów zap at. Suma i termin przysz ych przychodów lub p atno ci kasowych Na dzie bilansowy Spó ka nie posiada a otwartych transakcji pochodnych innych ni prezentowane w nocie 17 a realizacja nast pi w lipcu i sierpniu 2011 roku. Transakcje zawarte w terminach pó niejszych rozwi zywane s na bie co. Strona 50

3 Termin ustalania cen, zapadalno ci, wyga ni cia lub wykonania instrumentu Cena i termin wykonania instrumentu ustalane s w dniu zawarcia transakcji. Najcz ciej stosowanym terminem zapadalno ci instrumentów jest termin 30 dniowy. Mo liwo ci wcze niejszego rozliczenia - okres lub dzie Spó ka sporadycznie korzysta z mo liwo ci wcze niejszego zamkni cia transakcji, s one zawierane z uwzgl dnieniem terminów przysz ych p atno ci zobowi za handlowych i z regu y nie ma potrzeby ich rozwi zywania przed up ywem umówionego terminu. Cena lub przedzia cen realizacji instrumentu Instrumenty realizowane s po kursach terminowych ustalanych w dniu zawarcia transakcji. Mo liwo ci wymiany lub zamiany na inny sk adnik aktywów lub pasywów Spó ka nie korzysta z mo liwo ci zamiany stosowanych instrumentów na inne sk adniki aktywów lub pasywów. Ustalona stopa lub kwota odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich p atno ci Szczegó owe warunki transakcji zabezpieczaj cych okre lane s w momencie ich zawierania i zosta y opisane powy ej. Rodzaj ryzyka zwi zanego z instrumentem Stosowanie transakcji zabezpieczaj cych typu forward i opcyjnych obarczone jest ryzykiem niewykonania kontraktu przez drug stron [bank] oraz nie doj cia do skutku, anulowania lub zmiany warunków transakcji bazowej, której bezpo rednim zabezpieczeniem jest instrument finansowy. Udzielone po yczki obarczone s ryzykiem nieterminowo ci sp aty b d braku zap aty ze strony po yczkobiorcy. Transakcje zamiany obarczone s przede wszystkim ryzykiem zamiany stóp procentowych. Dodatkowe zabezpieczenia zwi zane z instrumentem Spó ka nie stosuje dodatkowych zabezpiecze zwi zanych z instrumentami finansowymi. Inne warunki towarzysz ce instrumentowi Wszystkie warunki towarzysz ce instrumentom opisane zosta y powy ej. Opis metod i istotnych za o e przyj tych do ustalania warto ci godziwej aktywów i zobowi za finansowych wycenianych w takiej warto ci Ró nice kursowe wynikaj ce z zamkni cia poszczególnych transakcji s ewidencjonowane na odpowiednich kontach analitycznych zespo u przychodów lub kosztów finansowych jako zrealizowane ró nice kursowe. Walutowe transakcje forward od do od do Przychody finansowe koszty finansowe Strona 51

4 Ka dorazowo na dzie bilansowy spó ka dokonuje wyceny instrumentów zabezpieczaj cych do warto ci godziwej. W przypadku transakcji typu forward wycena ta polega na porównaniu kursu terminowego rzeczywistej transakcji z kursem terminowym obliczanym w dniu bilansowym w oparciu bie cy kurs spot i ekstrapolowane rynkowe stopy procentowe (WIBOR, EURIBOR i LIBOR dla terminu najbli szego dacie zapadalno ci danej transakcji terminowej). Rodzaj instrumentu walutowego SWAP Wartość godziwa (dodatnia) [w tys. PLN] 30 czerwca czerwca 2010 Wartość godziwa (ujemna) [w tys. PLN] Wartość godziwa (dodatnia) [w tys. PLN] Wartość godziwa (ujemna) [w tys. PLN] Kontrakty opcyjne Kontakty forward Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dost pnych do sprzeda y Zmiana warto ci godziwej aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y ujmowana jest w rachunku zysków i strat. W okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka nie posiada a aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y. Obja nienie przyj tych zasad wprowadzania do ksi g rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym Spó ka nie nabywa a w okresie obj tym sprawozdaniem instrumentów finansowych na rynku regulowanym. Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y lub przeznaczone do obrotu Spó ka nie posiada a w okresie obj tym sprawozdaniem aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y lub przeznaczonych do obrotu, wycenionych w warto ci skorygowanej ceny nabycia co do których nie by oby mo liwo ci wiarygodnego zmierzenia warto ci godziwej. Aktywa i zobowi zania finansowe niewyceniane w warto ci godziwej Z wyj tkiem opisanych powy ej kredytów bankowych, Spó ka nie posiada a w okresie obj tym sprawozdaniem aktywów i zobowi za finansowych, których nie wycenia si w warto ci godziwej. Zawarte umowy, w wyniku których aktywa finansowe przekszta ca si w papiery finansowe lub umowy odkupu Spó ka nie zawiera a w okresie obj tym sprawozdaniem umów w wyniku których aktywa finansowe przekszta ca si w papiery finansowe lub umowy odkupu. Strona 52

5 Przekwalifikowanie aktywów wycenianych w warto ci godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia Spó ka nie dokonywa a w okresie obj tym sprawozdaniem przekwalifikowania aktywów wycenianych w warto ci godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia. Odpisy aktualizacyjne z tytu u trwa ej utraty warto ci aktywów finansowych Spó ka nie dokonywa a w okresie obj tym sprawozdaniem odpisów aktualizacyjnych z tytu u trwa ej utraty warto ci aktywów finansowych. Przychody z odsetek od po yczek i nale no ci w asnych Odno nie przychodów z odsetek od po yczek i nale no ci w asnych przyj ty sposób ich obliczania przedstawiony zosta we wst pie do sprawozdania finansowego. Odpisy aktualizuj ce warto udzielonej po yczki z tytu u trwa ej utraty jej warto ci Spó ka nie dokonywa a w okresie obj tym sprawozdaniem odpisów aktualizuj cych warto udzielonej po yczki z tytu u trwa ej utraty jej warto ci. Koszty odsetek od zobowi za finansowych W okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka ponios a koszty odsetek od zobowi za finansowych w wysoko ci tys. z. Odsetki dotyczy y kredytów bankowych. Informacje dotycz ce celów i zasad zarz dzania ryzykiem finansowym Informacje te znajduj si w punkcie Informacje o stosowanych instrumentach finansowych Informacje dotycz ce zabezpieczania planowanych transakcji lub uprawdopodobnionego zobowi zania, jego celów, zasad, terminów, zabezpieczonej pozycji Informacje te znajduj si w punkcie Informacje o stosowanych instrumentach finansowych Wyniki z wyceny instrumentów zabezpieczaj cych Wyniki z wyceny instrumentów zabezpieczaj cych osi gane przez Spó k w okresie obj tym sprawozdaniem nie by y odnoszone na kapita z aktualizacji wyceny. 5. DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W TYM ZOBOWI ZANIACH WARUNKOWYCH W ramach zabezpieczenia zawieranych kontraktów handlowych Spó ka udzieli a cznie swoim kontrahentom w poszczególnych latach gwarancji bankowych na nast puj ce warto ci (kwoty w tysi cach jednostek) wed ug stanu na dni bilansowe: Strona 53

6 PLN USD EUR PLN USD EUR wrze nia 2009r. Spó ka zawar a umow SEB/CF291/09 o wiadczenie us ug factoringowych z SEB Commercial Finanse Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. Przedmiotem umowy jest nabywanie prze SEB CF wierzytelno ci przys uguj cych AB S.A. na podstawie faktur VAT za dostawy towarów i us ug. Zaanga owanie SEB CF nie mo e przekroczy kwoty ty. z. Na dzie bilansowy wykorzystany limit wynosi tys. z. Wierzytelno ci przekazane do factora obj te s w ca o ci ubezpieczeniem. Spó ka nie udziela a gwarancji ani por cze maj tkowych na rzecz podmiotów powi zanych. 6. DANE DOTYCZ CE ZOBOWI ZA WOBEC BUD ETU PA STWA LUB JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO Z TYTU U UZYSKANIA PRAWA W ASNO CI BUDYNKÓW I BUDOWLI. Spó ka nie posiada a zobowi za wobec bud etów z tytu u uzyskania prawa w asno ci budynków i budowli. 7. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIA ALNO CI ZANIECHANEJ W DANYM OKRESIE LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W NAST PNYM OKRESIE Spó ka nie zaniecha a w okresach obj tych sprawozdaniem prowadzonej dzia alno ci, nie planuje równie takiego zaniechania w okresach nast pnych. 8. KOSZT WYTWORZENIA RODKÓW TRWA YCH W BUDOWIE, RODKÓW TRWA YCH NA W ASNE POTRZEBY Spó ka nie wytwarza a w okresach obj tym sprawozdaniem rodków trwa ych na w asne potrzeby. 9. PONIESIONE NAK ADY INWESTYCYJNE W okresie obj tym sprawozdaniem Spó ka ponios a nast puj ce nak ady na aktywa trwa e: Nakłady na aktywa trwałe [tys. PLN] WNIP Grunty Budynki i budowle 298 Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Środki trwałe w budowie 429 Zaliczki na środki trwałe w budowie - - Planowane przez Spó k nak ady inwestycyjne w okresie r r. Strona 54

7 Planowane nakłady inwestycyjne [tys. PLN] WNIP Grunty Budynki i budowle 465 Urządzenia techniczne i maszyny 560 Środki transportu Pozostałe 587 SUMA INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI, DOTYCZ CE PRZENIESIENIA PRAW I ZOBOWI ZA. Spó ka przeprowadzi a nast puj ce transakcje z podmiotami powi zanymi (spó ki zale na Alsen sp. z o.o., Alsen Marketing Sp. z o.o., AT Computers). Transakcje zawierane s na warunkach rynkowych. [w tys. PLN] Sprzedaż towarów Zakup usług Zakup towarów Stan należności Stan zobowiązań INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSI WZI CIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJ KONSOLIDACJI Spó ka nie prowadzi a wspólnych przedsi wzi. 12. INFORMACJE O PRZECI TNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIA EM NA GRUPY ZAWODOWE Grupa pracowników Zarząd 4 3 Pracownicy umysłowi Pracownicy fizyczni RAZEM Strona 55

8 13. INFORMACJE O CZNEJ WARTO CI WYNAGRODZE I NAGRÓD (W PIENI DZU I W NATURZE), WYP ACONYCH LUB NALE NYCH, ODR BNIE DLA OSÓB ZARZ DZAJ CYCH I NADZORUJ CYCH EMITENTA W PRZEDSI BIORSTWIE EMITENTA. Organ Spółki Zarząd [TPLN] Andrzej Przybyło Krzysztof Kucharski 720 Zbigniew Mądry Grzegorz Ochędzan Rada nadzorcza [TPLN] Iwona Przybyło Katarzyna Jażdzrzyk Andrzej Bator Radosław Kiełbiński Jacek Łapiński Jan Łapiński RAZEM INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEG EGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH WYP ACONYM LUB NALE NYM ZA ROK OBROTOWY. Wynagrodzenie ogó em bieg ego rewidenta za badanie i przegl d sprawozda finansowych wynios o 146 tys. z otych. Bieg y rewident nie wiadczy innych us ug. 15. INFORMACJE O WARTO CI NIESP ACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, PO YCZEK, GWARANCJI, POR CZE LUB INNYCH UMÓW ZOBOWI ZUJ CYCH DO WIADCZE NA RZECZ SPÓ KI, JEDNOSTEK ZALE NYCH, WSPÓ ZALE NYCH I STOWARZYSZONYCH Na dzie bilansowy nie wyst puj nale no ci od jednostek zale nych, wspó zale nych i stowarzyszonych z tytu u zaliczek, kredytów, po yczek, gwarancji, por cze lub innych podobnych umów. Spó ka udzieli a po yczek w wysoko ci tys. z otych spó ce B2B Sp. z o.o. we Wroc awiu, dla której AB S.A. Sp ata wraz z odsetkami ma nast pi do ko ca 2015 roku. Poza wskazan powy ej na dzie bilansowy Strona 56

9 nie wyst puj nale no ci od jednostek zale nych, wspó zale nych i stowarzyszonych z tytu u zaliczek, kredytów, po yczek, gwarancji, por cze lub innych podobnych umów. 16. INFORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, DOTYCZ CYCH LAT UBIEG YCH, UJ TYCH W SPRAWOZDANIU ZA BIE CY OKRES Nie wyst pi y znacz ce zdarzenia dotycz ce lat ubieg ych uj te w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku. 17. INFORMACJE O ZNACZ CYCH ZDARZENIACH, JAKIE NAST PI Y PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGL DNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. Po dniu bilansowym nie wyst pi y znacz ce zdarzenia nieuj te w sprawozdaniu finansowym. 18. INFORMACJE O RELACJACH MI DZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A SPÓ K ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJ CIA AKTYWÓW I PASYWÓW Spó ka zosta a zawi zana aktem notarialnym dnia 24 wrze nia 1998 roku i nie mia a poprzedników prawnych. 19. KOREKTA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WSKA NIKIEM INFLACJI. Spó ka nie dokonywa a korekty sprawozdania finansowego i danych porównywalnych wska nikiem inflacji. 20. RÓ NICE POMI DZY UPRZEDNIO SPORZ DZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, A DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. Nie wyst pi y ró nice w tym zakresie. 21. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO CI I SPOSOBU SPORZ DZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOKONANYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO (LAT OBROTOWYCH), ICH PRZYCZYNY, TYTU Y ORAZ WP YW WYWO ANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJ MAJ TKOW I FINANSOW, P YNNO ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNO. Spó ka nie dokonywa a zmian w zakresie stosowania zasad ( polityki ) rachunkowo ci. 22. DOKONANE KOREKTY B DÓW PODSTAWOWYCH. Spó ka nie dokonywa a korekt b dów podstawowych. Strona 57

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. DANE OGÓLNE 1. Plast-Box S.A. (zwana dalej Spółk ) prowadzi działalno w formie Spółki Akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba spółki mie ci si w Słupsku przy

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wst p... 7

Spis treści. Wst p... 7 Ekonomika handlu 2 Spis treści Wst p................................................................ 7 Cz I. System finansowy przedsi biorstwa handlowego.................... 9 1. Gospodarka finansowa..............................................

Bardziej szczegółowo