Fundacja RazemPamoja. Sprawozdanie finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja RazemPamoja. Sprawozdanie finansowe"

Transkrypt

1 Fundacja RazemPamoja Warszawa, ul. Grenadierów 40 lok. 29 NIP Regon Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012r. za okres od 31 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r. Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do sprawozdania Bilans aktywów i pasywów Rachunek wyników Informacje dodatkowe Warszawa, dn

2 Sprawozdanie finansowe Fundacja RazemPamoja na dzień 31 grudnia 2012r. za okres 31 lipca 2012r. do 31 grudnia 2012r. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wykonując przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zarząd Fundacji RazemPamoja przedstawia roczne sprawozdanie finansowego które, zamyka się sumą bilansową ,02 zł i ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 4 337,99 zł. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. Na podstawie polityki rachunkowości przyjętej w Fundacji dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( w tym takŝe dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sporządzone sprawozdanie finansowe daje prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowności za ten okres. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i zawiera: Wprowadzenie do sprawozdania 2 Bilans aktywów i pasywów 6 Rachunek wyników 8 Informacje dodatkowe 9 Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Zaborowski-ITC Sp. zo.o. W imieniu Piotr Wysocki Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Jan Józef Swianiewicz Członek Zarządu: Bartosz Przybył Ołowski Członek zarządu: Julia Joanna Jankowska Warszawa dn Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 1

3 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJI RAZEMPAMOJA za rok obrotowy Informacje o Fundacji FUNDACJA RAZEMPAMOJA wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego dnia r. pod numerem KRS Numer Identyfikacji Podatkowej NIP Numer Regon Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Grenadierów 40 lok Okres objęty sprawozdaniem. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2012 r. i obejmuje okres od dnia r. do r. 3. Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe: Zarząd Fundacji 4. Określenie celów statutowych organizacji: Celem statutowym Fundacji są między innymi: - działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z naciskiem na kształcenie w zakresie wraŝliwości społecznej, otwartości, humanitaryzmu, etyki i filozofii - działalność charytatywna, w szczególności niesienie pomocy rozwojowej i edukacyjnej krajom światowego południa - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w zakresie akcji wolontariackich polegających na współpracy oraz wymianie doświadczeń ze wspólnotami i społecznościami lokalnymi w krajach światowego południa - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŝe działania wspomagające rozwój demokracji w Polsce i w krajach światowego południa - rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, w szczególności w zakresie uświadamiania niesprawiedliwości i nierówności o charakterze globalnym oraz potrzeby działań na rzecz zmiany tego stanu rzeczy - działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w Polsce a społecznościami w krajach światowego południa7) promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności w zakresie nauki, edukacji i twórczości artystycznej Fundacja moŝe prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym w jej statucie. Działalność Fundacji finansowana jest z funduszu załoŝycielskiego oraz z jej przychodów, którymi są środki pochodzące w szczególności z: - darowizn, spadków i zapisów - dotacji i subwencji - zbiórek publicznych - lokat bankowych, nieruchomości i innych praw majątkowych - działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 2

4 5. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: - czas nieoznaczony 6. Prowadzenie rachunkowości. Fundacja prowadzi rachunkowość w oparciu o Zasady Rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Zarządu. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego. 7. Niektóre stosowane metody wyceny Aktywa Fundacji wycenia się nie rzadziej niŝ na dzień bilansowy w sposób następujący: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takŝe o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; Odpisu wyraŝającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niŝ na koniec okresu sprawozdawczego, - udziały w jednostkach podporządkowanych według zasad określonych dla udziałów w innych jednostkach, z tym Ŝe udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 Ustawy o rachunkowości, - inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zaleŝnie od tego, która z nich jest niŝsza, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. - rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyŝszych od cen ich sprzedaŝy netto na dzień bilansowy, - naleŝności i udzielone poŝyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostroŝności. Pasywa Fundacji wycenia się nie rzadziej niŝ na dzień bilansowy w sposób następujący: - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niŝ środki pienięŝne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej, - rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości przy czym rezerwy tworzy się: - na pewne lub o duŝym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę moŝna w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 3

5 - przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeŝeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiąŝące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. 8. Wybrane metody ustalania wyniku finansowego Na wynik finansowy Fundacji netto składają się: - wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego - nieodpłatnej - wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego - odpłatnej - wynik finansowy brutto na całokształcie działalności - wynik finansowy ogółem Wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego-nieodpłatnej stanowi róŝnicę między przychodami z działalności statutowej poŝytku publicznego-nieodpłatnej a kosztami realizacji zadań działalności poŝytku publicznego-nieodpłatnej. Wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego-odpłatnej jest róŝnicą między przychodami z działalności statutowej poŝytku publicznego-odpłatnej a kosztami realizacji zadań działalności statutowej poŝytku publicznego-odpłatnej. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ustala się w sposób następujący: wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego-nieodpłatnej plus wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego-odpłatnej minus koszty ogólno-administracyjne plus pozostałe przychody minus pozostałe koszty plus przychody finansowe minus koszty finansowe. Wynik finansowy ogółem stanowi sumę wyniku finansowego brutto na całokształcie działalności oraz zysków i strat nadzwyczajnych 9. Zasady ustalania amortyzacji Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego Fundacja dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłoŝenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niŝ po przyjęciu środka trwałego do uŝywania, a jej zakończenie nie później niŝ z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaŝy lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaŝy netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej uŝyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności: 1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały, 2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego, 3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem, 4) prawne lub inne ograniczenia czasu uŝywania środka trwałego, 5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaŝy netto istotnej pozostałości środka trwałego. Na dzień przyjęcia środka trwałego do uŝywania Fundacja ustala okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 4

6 odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej Fundacja dokonuje odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonanie jednorazowego odpisania wartości tego środka trwałego. Za niską jednostkową wartość początkową uznaje się kwotę określoną w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, która pozwala na jednorazowe umorzenie środka trwałego. - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 5

7 BILANS AKTYWA A Aktywa trwałe 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 1. Środki trwałe 0,00 a) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego) 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 d) środki transportu 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. NaleŜności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe ,02 I. Zapasy 0,00 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. NaleŜności krótkoterminowe 0,00 1. NaleŜności od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 2. NaleŜności od pozostałych jednostek 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 0,00 zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 c) inne 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ,02 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,02 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne ,02 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 Aktywa razem ,02 Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Zaborowski I.T.C Sp. z o.o. w imieniu Piotr Wysocki Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Jan Józef Swianiewicz Członek Zarządu: Bartosz Przybył Orłowski Członek zarządu: Julia Joanna Jankowska - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 6

8 BILANS PASYWA A. Fundusz własny ,01 I. Fundusz podstawowy II. NaleŜne wpłaty na fundusz podstawowy ( wielkość ujemna) 0,00 III. 0,00 IV. Fundusz zapasowy 0,00 V. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe fundusze rezerwowe 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 VIII. Zysk (strata) netto ,99 IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 367,01 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 - długoterminowa 0,00 - krótkoterminowa 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 - długoterminowa 0,00 - krótkoterminowa 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 a) kredyty i poŝyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 367,01 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 - powyŝej 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 367,01 a) kredyty i poŝyczki 0,00 b) z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 184,50 - do 12 miesięcy 184,50 - powyŝej 12 miesięcy 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 112,00 h) z tytułu wynagrodzeń 70,51 3. Fundusze specjalne 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 Pasywa razem ,02 Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Zaborowski I.T.C Sp. z o.o. w imieniu Piotr Wysocki Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Jan Józef Swianiewicz Członek Zarządu: Bartosz Przybył Orłowski Członek zarządu: Julia Joanna Jankowska - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 7

9 RACHUNEK WYNIKÓW A. Przychody z działalności statutowej poŝytku publicznegonieodpłatnej 1 174,00 I. Dotacje krajowe i zagraniczne 0,00 II. Odpisy z zysku (nadwyŝki przychodów nad kosztami) 0,00 III. Inne przychody określone statutem, w tym subwencje i darowizny 1 174,0000 B. Koszty realizacji zadań działalności poŝytku publicznegonieodpłatnej 5 394,83 C. Wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego-nieodpłatnej (A-B) ,83 D. Przychody z działalności statutowej poŝytku publicznegoodpłatnej 0,00 I. Przychody ze sprzedaŝy produktów, usług działalności statutowej poŝytku publicznego-odpłatnej 0,00 II. Dotacje krajowe i zagraniczne 0,00 III. Odpisy z zysku 0,00 IV. Inne przychody określone statutem, w tym subwencje i darowizny 0,00 E. Koszty realizacji zadań działalności statutowej poŝytku publicznego-odpłatnej 0,00 F. Wynik finansowy działalności statutowej poŝytku publicznego-odpłatnej (D-E) 0,00 G. Koszty ogólno-administracyjne 195,50 1) amortyzacja 0,00 2) zuŝycie materiałów i energii 0,00 3) usługi obce 195,50 4) podatki i opłaty 0,00 5) wynagrodzenia 0,00 6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 7) pozostałe koszty 0,00 H. Pozostałe przychody ( nie wymienione w poz. A, D i J) : 0,00 I. Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B, E, G i J): 0,08 J. Przychody finansowe 78,42 K. Koszty finansowe 0,00 L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F- G+H-I+J-K) ,99 Ł. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne M. Wynik finansowy ogółem (L+Ł) ,99 I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego lub zmiejszający fundusz statutowy II. NadwyŜka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego lub fundusz statutowy N. Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 O. Wynik finansowy netto ,99 Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Zaborowski I.T.C Sp. z o.o. w imieniu Piotr Wysocki Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Jan Józef Swianiewicz Członek Zarządu: Bartosz Przybył Orłowski Członek zarządu: Julia Joanna Jankowska - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 8

10 INFORMACJA DODATKOWA Sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 Do Ustawy o Rachunkowości z dnia r. 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, Wartość początkowa środków trwałych: Środki trwałe BO zwiększenia zmniejszenia BZ a) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 c) maszyny i urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie środków trwałych: Środki trwałe BO zwiększenia zmniejszenia BZ a) grunty ( w tym prawo uŝytkowania wieczystego) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartości niematerialne i prawne -wartość początkowa Wartości niematerialne i prawne: BO zwiększenia zmniejszenia BZ Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne BO zwiększenia zmniejszenia BZ Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 2) wartość gruntów uŝytkowanych wieczyście, Fundacja nie posiada gruntów w uŝytkowaniu wieczystym 3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, uŝywanych na podstawie umów najmu, dzierŝawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 9

11 nie ma nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uŝywanych na podstawie umów najmu, dzierŝawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, 4) zobowiązania wobec budŝetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, 5) dane o strukturze własności funduszu podstawowego fundacji: Fundusz załoŝycielski Fundacji wynosi ,00 zł 6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale (funduszu) własnym Treść informacji Fundusz zapasowy Fundusz z aktualizacji Inne Razem Fundusz zapasowy stan na początek okresu zwiększenia zmniejszenia: - pokrycie strat stan na koniec okresu Rok 2012 jest pierwszym rokiem działania Fundacji, która została ustanowiona 11 maja 2012 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego roku. 7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, Decyzje w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy podejmie Rada fundacji 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, nie tworzono rezerw 9) dane o odpisach aktualizujących wartość naleŝności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, nie aktualizowano wartości naleŝności 10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty, nie było zobowiązań długoterminowych 11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: nie było czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 10

12 nie było zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji 13) zobowiązania warunkowe, w tym równieŝ udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, takŝe wekslowe; odrębnie naleŝy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych; nie było zobowiązań warunkowych, poręczeń czy gwarancji 14) struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem oraz struktura kosztów działalności statutowej określonej statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych: Lp. Wyszczególnienie Przychody z działalności statutowej ze składek członkowskich 0,00 2 Odpisy z zysku 0,00 3 Inne przychody statutowe 1 174,00 4 Pozostałe przychody 0,00 5 Przychody finansowe 78,42 6 Zyski nadzwyczajne 0,00 RAZEM 1 252,42 Lp. Wyszczególnienie Koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć statutowej działalności poŝytku publicznego - nieodpłatnej 5 394,83 2 Koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć statutowej działalności poŝytku publicznego - odpłatnej 0,00 3 Pozostałe koszty 195,58 4 Koszty finansowe 0,00 5 Straty nadzwyczajne 0,00 RAZEM 5 590,41 Wszystkie przychody i koszty zrealizowane zostały na terytorium kraju 15) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, nie było odpisów aktualizacyjnych 16) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, nie było odpisów aktualizacyjnych 17) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, nie było działalności zaniechanej 18) rozliczenie głównych pozycji róŝniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, nie było róŝnicy pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 11

13 19) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych, rachunek zysków i strat jest w układzie porównawczym 20) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane róŝnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, 21) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie naleŝy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska, : nie było nakładów 22) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, nie było zysków i strat nadzwyczajnych 23) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; 24) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyraŝonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny; 25) Objaśnienie struktury środków pienięŝnych przyjętych do rachunku przepływów pienięŝnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pienięŝnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo naleŝy przedstawić uzgodnienie przepływów pienięŝnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku róŝnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pienięŝnych naleŝy wyjaśnić ich przyczyny; nie ma obowiązku sporządzania rachunków przepływów pienięŝnych 26) Informacje o: a) przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe, Zatrudnienie wg stanu na wynosiło 0 pracowników b) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub naleŝnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących fundacje, nie wypłacono wynagrodzeń z zysku c) poŝyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących fundacje, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty; nie udzielono poŝyczek 27) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, nie było takich zdarzeń - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 12

14 28) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, nie było takich zdarzeń 29) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeŝeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w funduszu własnym, nie było takich zmian 30) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 31) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, 32) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać takŝe informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy, 33) jeŝeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, 34) informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyŝszym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zaleŝna: b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniŝszym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zaleŝna, naleŝącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a); 35) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 36) W przypadku występowania niepewności co do moŝliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać równieŝ - -Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 13

15 opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; 37) W przypadku gdy inne informacje niŝ wymienione powyŝej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, naleŝy ujawnić te informacje. Sporządził: Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Zaborowski-ITC Sp. zo.o. W imieniu Piotr Wysocki Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: Jan Józef Swianiewicz Członek Zarządu: Bartosz Przybył Ołowski Członek zarządu: Julia Joanna Jankowska Warszawa dn Sprawozdanie finansowe FUNDACJA RAZEMPAMOJA 14

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$

'2'$7.2:(,1)250$&-(, 2%-$ĝ1,(1,$ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Szczegółowy zakres zmian Aktywów trwałych 1) Rzeczowy majątek trwały w zł (BO) na 01.01.2013; (Zw); (Zmn); (BZ) na 31.12.2013: Wartość brutto: (BO): 140428,62 zł.;

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. Fundacja ROPUH Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo im. hm. Radosława Turzańskiego została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 sporządzonego na dzień 31.12.2012

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 sporządzonego na dzień 31.12.2012 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A NIP: 677-222-15-66, REGON: 356746471 Lp INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009

FUNDACJA ALMA SPEI 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA ALMA SPEI Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2009-31.12.2009 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI II. III. IV. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 80-419 Gdańsk, Sochaczewska 1c/1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 wchodzą: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006

FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006 FUNDACJA OCHRONA ZIEMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA 2006 Gdynia, październik 2006 roku 1 A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Ochrona

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 2013 / SPRWOZDNE FNNSOWE Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śmiałowice za rok 03.Q.m..S..9.W...v.ęn.i dres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice Śmiałowice 34 584 Marcinowice, REGON: 007737 NP: 88467555 KRS: 0000307598

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 28 stycznia 2015 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Równy Start Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 marca 2016 r.

Data publikacji: 18 marca 2016 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 31 GRUDNIA 2015 Wrocław, marzec 2016 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2015 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0

l) wartości niematerialne i prawne 2) środki trwałe Cena nabycia, koszty wytworzenia 0 0 3) środki trwałe w budowie 0 0 Marzenie jednego człowieka pozostanie tylko marzeniem, Marzenie wszystkich stanie się rzeczywistością. Załącznik do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Strona 12. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 r. na rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO ul. Lenartowicza 9 35-05 Rzeszów NP: 57-03-55-99 Rzeszów, 05-04-7 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 04 r.. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55

Kwota za rok bieżący (zł. i gr.) 1 2 3 4. Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi 3 364 321,97 3 378 522,55 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nowy Targ dnia 16.03.2015 r. z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu ul. Podtatrzańska 47A 34-400 Nowy Targ NIP: 735-21-46-798 Regon: 492080288 Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro FUNDACJA TĘCZOWY DOM 00-054 Warszawa ul. Jasna 22 l.105a NIP 522-26-01-352 Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA" ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ: 59-700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA 4 1 1. Oświadczenie kierownictwa Stosownie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Youth Capital Foundation

Fundacja Youth Capital Foundation Fundacja Youth Capital Foundation SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. informacja dodatkowa 3. bilans

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną Wszyscy Razem w Zamościu Organizacji pożytku publicznego z działalności w 2014r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2011 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2011 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Europejskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 99

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 99 Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 55 / V /08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 Fundacja ŚWIAT ZWIERZĘTOM UL. UNIWERSYTECKA 25 m. 81 40007 KATOWICE REGON 241140734 NIP 9542667113 1 Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Organizacja PoŜytku Publicznego

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Organizacja PoŜytku Publicznego Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Organizacja PoŜytku Publicznego Kraków, 14.03.2009 r. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ul. Loretańska 11 31-114 Kraków NIP: 676-22-81-650; KRS:

Bardziej szczegółowo

Instytut Wschodnich Inicjatyw

Instytut Wschodnich Inicjatyw Instytut Wschodnich Inicjatyw Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 1/13 I. Podstawowe informacje o organizacji 1. Pełna nazwa: Instytut Wschodnich Inicjatyw 2. Wskazanie właściwego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo