PROGRAM TERMOMODERNIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM TERMOMODERNIZACJI"

Transkrypt

1 Opracowanie: Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Kłaj Inwestor: Gmina Kłaj Lokalizacja inwestycji: województwo małopolskie, powiat wielicki gmina Kłaj Data wykonania: luty 2014 Data zmiany nr 1 : maj 2014

2 Spis treści 1)Tematyka opracowania...4 2)Podstawy prawne i materiały źródłowe...4 3)Normy i wytyczne )Cel i zakres opracowania Cel programu termomodernizacji Zakres programu Etapy programu )Ogólna charakterystyka obiektów objętych programem termomodernizacji KARTA BUDYNKU: Budynek Urzędu Gminy w Kłaju Kłaj KARTA BUDYNKU: Budynek Urzędu Gminy w Kłaju Kłaj KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Kłaju KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Dąbrowie KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Szarowie KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Targowisku KARTA BUDYNKU: Szkoła Podstawowa w Grodkowicach KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Szarowie KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Brzeziu KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Gruszkach KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Targowisku KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach KARTA BUDYNKU: Ośrodek Zdrowia w Brzeziu KARTA BUDYNKU: Ośrodek Zdrowia w Kłaju )Oczekiwane wskaźniki energetyczne Zakres termomodernizacji dla budynków etapu I Efekt energetyczny i ekologiczny )Potencjalne źródła finansowania inwestycji

3 8)Monitoring i ewaluacja programu

4 1) Tematyka opracowania Przedmiotem opracowania jest Program termomodernizacji obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Kłaj. W ramach programu dokonano priorytetyzacji obiektów i na tej podstawie podzielono program na 3 etapy. Dla etapu pierwszego obejmującego termomodernizację 4 budynków przeprowadzono analizę efektów energetycznych i ekologicznych, które wraz z możliwościami finansowymi Gminy zadecydowały o realizacji przedsięwzięć w pierwszej kolejności tj. w roku Program przygotowano również na potrzeby pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 2) Podstawy prawne i materiały źródłowe Program wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Kłaj. Program zawiera dane i informacje aktualne na dzień 20 lutego 2014r. Materiały źródłowe wykorzystane do opracowania programu: Dokumenty strategiczne Gminy: o Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłaj na lata z perspektywą o o o o o o o o na lata Strategia Rozwoju Gminy Kłaj Plan Odnowy Miejscowości Szarów na lata Plan Odnowy Miejscowości Targowisko na lata Plan Rozwoju Miejscowości Grodkowice Plan Rozwoju Miejscowości Gruszki Plan Rozwoju Miejscowości Łysokanie Plan Rozwoju Miejscowości Kłaj Plan Rozwoju Miejscowości Targowisko Posiadana dokumentacja techniczno projektowa: o Projekt budowlany termomodernizacji budynku Wiejskiego Domu Kultury w o Szarowie, Projekt budowlany wraz z kosztorysem dla budynku Domu Kultury w o Łysokaniach, Projekt budowlany wraz z kosztorysem dla budynku Domu kultury w Dąbrowie, Wizje lokalne w budynkach, Obliczenia własne dla budynków etapu I, Zalecenia i wytyczne inwestora i zarządcy obiektów - Gminy Kłaj, Informacja i dane przekazane przez użytkowników obiektów. 3) Normy i wytyczne Szczegółowa analiza energetyczno-ekologiczna oraz propozycje zakresu zadań termomodernizacyjnych dla obiektów Etapu I programu termomodernizacji zostały opracowane zgodnie z następującymi normami, rozporządzeniami oraz wytycznymi: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 4

5 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. W sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami). 5. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji za rok 2013 wydane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i zarządzania Emisjami. 4) Cel i zakres opracowania 4.1. Cel programu termomodernizacji powstał jako rozwinięcie i kontynuacja celów i kierunków działania określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kłaj na lata z perspektywą na lata (POŚ). Program wpisuje się w realizację następujących głównych celów ekologicznych określonych w POŚ Gminy Kłaj: 1. Środowisko dla zdrowia dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, oraz następującego celu średniookresowego (do 2019 r): Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Kłaj oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska Cel programu termomodernizacji jest zbieżny z ww. celem określonym w Programie Ochrony Środowiska Gminy Kłaj i został sformułowany następująco: Stała poprawa efektywności energetycznej obiektów Gminy oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Program jest bezpośrednim narzędziem umożliwiającym realizację zadania własnego gminy określonego w POŚ tj. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 5

6 4.2. Zakres programu Zakres programu ogranicza się do obiektów, które są własnością Gminy Kłaj oraz zadań termomodernizacyjnych dających optymalne efekty określonych przez audytorów energetycznych w analizach energetycznych. Obiekty objęte programem pełnią ważne funkcje dla społeczności lokalnej: oświatowe, rekreacyjne, sportowe, kulturowe, ochrony zdrowia, administracji samorządowej (np. administracje sołectw), bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Tabela 4 Lista obiektów objętych Programem L.P. OBIEKT FUNKCJA 1. Budynek Urzędu Gminy w Kłaju Kłaj administracja samorządowa Budynek Urzędu Gminy w Kłaju Kłaj administracja samorządowa Zespół Szkół Ogólnokształcących w oświata, sport, rekreacja, kultura Szkół Ogólnokształcących w oświata, sport, rekreacja, kultura Ogólnokształcących w oświata, sport, rekreacja, kultura 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju oświata, sport, rekreacja, kultura 7. Przedszkole w Kłaju oświata 8. Przedszkole w Dąbrowie oświata 9. Przedszkole w Szarowie oświata 10. Przedszkole w Targowisku oświata 11. Szkoła Podstawowa w Grodkowicach oświata, sport, rekreacja, kultura 12. Wiejski Dom Kultury w Szarowie administracja Brzeziu 4. Zespół Targowisku 5. Zespół Szkół Szarowie samorządowa, sport, rekreacja, samorządowa, sport, rekreacja, samorządowa, sport, rekreacja, kultura 13. Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie administracja kultura, OSP 14. Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach administracja kultura 15. Wiejski Dom Kultury w Brzeziu administracja samorządowa, oświata, kultura 6

7 16. Wiejski Dom Kultury w Gruszkach Środowiskowy dom pomocy społecznej, rekreacja 17. Wiejski Dom Kultury w Targowisku administracja samorządowa, sport, OSP 18. Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach administracja samorządowa, OSP 19. Ośrodek Zdrowia w Brzeziu ochrona zdrowia, OSP 20. Ośrodek Zdrowia w Kłaju ochrona zdrowia, kultura, oświata 7 rekreacja,

8 4.3. Etapy programu Program termomodernizacji został podzielny na kilka etapów na podstawie: stopnia zaawansowania termomodernizacji (wykonane zabiegi), gotowości administracyjno-technicznej (posiadane dokumentacje techniczne, uzgodnienia, wyceny), możliwości finansowych Gminy (inwestycje zaplanowane w budżecie Gminy). Tabela 4 Podział programu na etapy Posiada L.P. OBIEKT Wykonana dokumentację termomodernizacja projektowokosztorysową Zabezpieczone środki ETAP w budżecie kotłownia ocieplenie Budynek Urzędu Gminy w Kłaju 655 Budynek Urzędu Gminy w Kłaju 652 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Szkoła Podstawowa w Grodkowicach ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6 Ośrodek Zdrowia w Brzeziu ND ND 7 Wiejski Dom Kultury w Targowisku ND ND 8 Wiejski Dom Kultury w Gruszkach ND ND 9 Przedszkole w Szarowie 10 Wiejski Dom Kultury w Szarowie 11 Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach w Ośrodek Zdrowia w Kłaju opracowania Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku 16 Przedszkole w Kłaju 17 Przedszkole w Dąbrowie 18 Przedszkole w Targowisku 19 Wiejski Dom Kultury w Brzeziu 20 Wiejski Dom Łężkowicach Kultury trakcie w

9 Etap 0 obiekty poddane już zabiegom termomodernizacyjnym, nie wymagają w najbliższej perspektywie dodatkowych nakładów na ten cel. Etap 1 budynki posiadające opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zabezpieczone środki na wykonanie inwestycji. Planuje się wykonanie termomodernizacji obiektów w najbliższej perspektywie czasowej po uzyskaniu dofinansowania (WFOŚiGW). Etap 2 budynki z częściowo wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Wykonanie termomodernizacji zaplanowane jest w dalszej perspektywie po przygotowaniu wymaganej dokumentacji i ewentualnym pozyskaniu dofinansowania. Etap 3 budynki, w których nie wykonano do tej pory zabiegów termomodernizacyjnych lub wykonane są w niepełnym zakresie ale w najbliższej perspektywie czasowej nie planuje się dodatkowych inwestycji. W ramach niniejszego programu dla wszystkich budynków opracowano ogólne charakterystyki z dokumentacją fotograficzną oraz przygotowano propozycje zabiegów termomodernizacyjnych na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych. W przypadku budynków zakwalifikowanych do etapu I wykonano dokładne obliczenia parametrów energetycznych, obliczenia efektów ekologicznych oraz szczegółową specyfikację proponowanych zabiegów termomodernizacyjnych. 9

10 5) Ogólna charakterystyka obiektów objętych programem termomodernizacji 5.1. KARTA BUDYNKU: Budynek Urzędu Gminy w Kłaju Kłaj 655 FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 50-tych ubiegłego wieku. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest kryty dachem wielospadowym z pokryciem z blachy. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ocieplone styropianem o grubości 12 cm w technologii lekkiej-mokrej. Strop pod dachem żelbetowy, ocieplony wełną mineralną o grubości 30 cm. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej, wykonana z rur miedzianych z grzejnikami panelowymi, stalowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa kondensacyjna z 2011r. Obiekt został poddany kompleksowej termomodernizacji nie wymaga żadnych zabiegów zmniejszających zapotrzebowanie na ciepło. Fotografia 5.1 Urząd Gminy w Kłaju Kłaj

11 5.2. KARTA BUDYNKU: Budynek Urzędu Gminy w Kłaju Kłaj 652 FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne, jest kryty dachem wielospadowym z pokryciem z blachy. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ocieplone styropianem o grubości 12 cm w technologii lekkiej-mokrej. Strop pod dachem żelbetowy, ocieplony wełną mineralną o grubości 30 cm. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej, wykonana z rur miedzianych z grzejnikami panelowymi, stalowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa kondensacyjna z 2011r. Obiekt został poddany kompleksowej termomodernizacji nie wymaga żadnych zabiegów zmniejszających zapotrzebowanie na ciepło. Fotografia 5.2 Urząd Gminy w Kłaju Kłaj

12 5.3. KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu FUNKCJA OBIEKTU: oświata, sport, rekreacja, kultura Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Kryty stropodachem pełnym. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych, ocieplone styropianem o grubości cm w technologii lekkiej-mokrej. Stropodach pełny ocieplony styropapą o grubości 15 cm. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i rurowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest 10-letnia kotłownia gazowa o mocy 150kW. Stan techniczny jest zadawalający. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Obiekt został poddany termomodernizacji w zakresie przegród zewnętrznych. Fotografia 5.3 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzeziu 12

13 5.4. KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku FUNKCJA OBIEKTU: oświata, sport, rekreacja, kultura Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w 1968 roku. Szkoła została rozbudowana w latach 70-tych, natomiast w 2005 została oddana do użytku sala gimnastyczna. Obiekt posiada rozłożystą zabudowę. Jest jedno i dwukondygnacyjny. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych, ocieplone styropianem o grubości 10 cm w technologii lekkiej-mokrej. Stropodach pełny ocieplony styropapą o grubości 15 cm. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i rurowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest 8-letnia kotłownia gazowa. Stan techniczny jest zadawalający. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Obiekt został poddany termomodernizacji w zakresie przegród zewnętrznych. Fotografia 5.4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Targowisku 13

14 5.5. KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie FUNKCJA OBIEKTU: oświata, sport, rekreacja, kultura Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 70-tych. Szkoła została rozbudowana w 1992 roku, w ostatnich latach dobudowano salę gimnastyczną. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych, ocieplone styropianem o grubości 12 cm w technologii lekkiej-mokrej. Strop pod dachem wylewany, betonowy o niewystarczającej izolacyjności termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Okna w części piwnicznej drewniane, podwójnie szklone w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania w części starej wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i rurowymi; w części nowej miedziana z grzejnikami stalowymi, panelowymi. Brak zaworów termostatycznych. Źródłem ciepła jest 10-letnia kotłownia gazowa. Stan techniczny jest zadawalający. Sala gimnastyczna wyposażona w instalację klimatyzacji zasilanej z nagrzewnicy gazowej. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej w starej części budynku. Montaż zaworów termostatycznych w nowej części. Wymiana starych okien zewnętrznych w piwnicach budynku. Docieplenie strop pod dachem wełną mineralną. Fotografia 5.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie 14

15 5.6. KARTA BUDYNKU: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju FUNKCJA OBIEKTU: oświata, sport, rekreacja, kultura Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Sala gimnastyczna dobudowana w 2008 roku. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Dach wielospadowy kryty blachą trapezową. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych, ocieplone styropianem o grubości 10 cm w technologii lekkiej-mokrej. Strop pod dachem pełny ocieplony wełną mineralną o grubości 15 cm. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i rurowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest 10-letnia kotłownia gazowa. Stan techniczny jest zadawalający. Sala ogrzewana za pomocą promienników gazowych. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Obiekt został poddany termomodernizacji w zakresie przegród zewnętrznych. Fotografia 5.6 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju 15

16 5.7. KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Kłaju FUNKCJA OBIEKTU: oświata Obiekt wzniesiony w latach 70-tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej murowanej. Przedszkole mieści się na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Stropodach żelbetowy z niewentylowaną pustką powietrzną, kryty blachą. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne stare, drewniane w złym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania stara stalowa i nowa miedziana, grzejniki żeliwne i stalowe, panelowe. Brak zainstalowanych zaworów termostatycznych. Źródłem ciepła jest kocioł gazowy o mocy 50kW. Stan kotła określono jako bardzo dobry. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie stropodachu wełną mineralną. Wymiana starych drzwi zewnętrznych. Wymiana starej części instalacji centralnego ogrzewania. Fotografia 5.7 Przedszkole w Kłaju 16

17 5.8. KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Dąbrowie FUNKCJA OBIEKTU: oświata Obiekt wzniesiony w latach 70-tych i rozbudowany w latach 90-tych w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek dwukondygnacyjny z częścią mieszkalną (na poddaszu). KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Stropy pod dachem nad parterem betonowe, wylewane; nad mieszkaniami, drewniane. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna drewniane, skrzynkowe w bardzo złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne stare, drewniane w złym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i aluminiowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kocioł gazowy o mocy 40kW z 2013 roku. Stan techniczny bardzo dobry. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie strop pod dachem wełną mineralną. Wymiana starych okien zewnętrznych. Wymiana starych drzwi zewnętrznych. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Fotografia 5.8 Przedszkole w Dąbrowie 17

18 5.9. KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Szarowie FUNKCJA OBIEKTU: oświata Budynek wzniesiony w latach 20-tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej murowanej, częściowo podpiwniczony, rozbudowany w 1975 roku. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Strop pod dachem żelbetowy. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną oraz drewniane pojedynczo szklone w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne nowe aluminiowe. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i rurowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest 8-letnia kotłownia gazowa. Stan techniczny jest zadawalający. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe PCV z szybą zespoloną. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. POSIADANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (archiwalna i projektowa) Audyt energetyczny budynku wraz z wyliczeniem efektu ekologicznego modernizacji, maj 2013r. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, maj 2013r. Fotografia 5.9 Przedszkole w Szarowie 18

19 5.10. KARTA BUDYNKU: Przedszkole w Targowisku FUNKCJA OBIEKTU: oświata Obiekt wzniesiony w latach 70-tych w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest kryty dachem dwuspadowym. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, ocieplone styropianem o grubości 10 cm. Strop pod dachem prefabrykowany, żelbetowy. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i aluminiowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kocioł gazowy o mocy z 2010 roku. Stan techniczny bardzo dobry. Docieplenie strop pod dachem wełną mineralną. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Fotografia 5.10 Przedszkole w Targowisku 19

20 5.11. KARTA BUDYNKU: Szkoła Podstawowa w Grodkowicach FUNKCJA OBIEKTU: oświata, sport, rekreacja, kultura Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Kryty stropodachem pełnym. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaków żużlobetonowych, ocieplone styropianem o grubości 10 cm w technologii lekkiej-mokrej. Stropodach pełny ocieplony styropapą o grubości 15 cm. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i rurowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest 10-letnia kotłownia gazowa. Stan techniczny jest zadowalający. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Obiekt został poddany termomodernizacji w zakresie przegród zewnętrznych. Fotografia 5.11 Szkoła Podstawowa w Grodkowicach 20

21 5.12. KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Szarowie FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa, sport, kultura, rekreacja Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w 1935 roku, dwukondygnacyjny z całkowitym podpiwniczeniem. Dobudowany w 1989 roku sklep nie jest objęty opracowaniem. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Strop pod dachem, drewniany, bez wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną oraz stalowe, pojedynczo szklone w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne stalowe, pojedynczo szklone oraz drewniane w złym stanie technicznym Instalacja centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej, wykonana z rur miedzianych z grzejnikami panelowymi, stalowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe drewniane z szybą zespoloną i nawiewnikami powietrza. Wymiana starych drzwi zewnętrznych. POSIADANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (archiwalna i projektowa) Audyt energetyczny budynku wraz z wyliczeniem efektu ekologicznego modernizacji, maj 2013r. Projekt budowlany termomodernizacji budynku, październik 2013r. Fotografia Wiejski Dom Kultury w Szarowie 21

22 5.13. KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa, sport, rekreacja, kultura, garaże OSP. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 60-tych ubiegłego wieku. Jest to obiekt jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. W piwnicach znajdują się garaże OSP, zaplecza i magazyny. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Strop pod dachem gęstożebrowy, bez wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną oraz drewniane, podwójnie szklone w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne stare, drewniane oraz stalowe bramy garażowe w złym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania - brak Źródłem ciepła są piece elektryczne Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe PCV z szybą zespoloną i nawiewnikami powietrza. Wymiana starych drzwi zewnętrznych i bram garażowych. Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej. Budowa kotłowni gazowej. POSIADANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (archiwalna i projektowa) Projekt budowlany wielobranżowy docieplenia i przebudowy budynku, maj 2013r. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2013r. Fotografia Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie 22

23 5.14. KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa, sport, rekreacja, kultura. Budynek parterowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne murowane z pustaków żużlobetonowych Stropodach oparty na stropie DZ-3. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną oraz drewniane podwójnie szklone w złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne stalowe, pojedynczo szklone oraz drewniane w złym stanie technicznym Instalacja centralnego ogrzewania - brak Źródłem ciepła jest nagrzewnica olejowa firmy Buderus Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Wymiana starych okien zewnętrznych na nowe PCV z szybą zespoloną i nawiewnikami powietrza. Wymiana starych drzwi zewnętrznych. Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej. Budowa kotłowni. POSIADANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (archiwalna i projektowa) Projekt budowlany wielobranżowy docieplenia i przebudowy budynku, maj 2013r. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2013r. Fotografia Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach 23

24 5.15. KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Brzeziu FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa, oświata, kultura Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek parterowy kryty dachem dwuspadowym. W budynku znajduje się biblioteka publiczna. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Stropy pod dachem drewniane. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna drewniane, skrzynkowe w bardzo złym stanie technicznym. Część okien wymieniona na drewniane z szybą zespoloną. Drzwi zewnętrzne stare, drewniane i stalowe w złym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania - brak Źródłem ciepła są akumulacyjne piece elektryczne. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie strop pod dachem wełną mineralną. Wymiana starych okien zewnętrznych. Wymiana starych drzwi zewnętrznych. Budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej. Fotografia 5.15 Wiejski Dom Kultury w Brzeziu 24

25 5.16. KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Gruszkach FUNKCJA OBIEKTU: Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, rekreacja Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, jest kryty dachem wielospadowym z pokryciem z blachy. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ocieplone styropianem o grubości 10 cm w technologii lekkiej-mokrej. Strop pod dachem żelbetowy, częściowo ocieplony wełną mineralną o grubości 15 cm (ok 40% powierzchni). Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej, wykonana z rur miedzianych z grzejnikami panelowymi, stalowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa z 2008r. Obiekt został poddany kompleksowej termomodernizacji nie wymaga żadnych zabiegów zmniejszających zapotrzebowanie na ciepło. Fotografia 5.16 Wiejski Dom Kultury w Gruszkach 25

26 5.17. KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Targowisku FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa, sport, OSP, rekreacja Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, jest kryty dachem wielospadowym z pokryciem z blachodachówki. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej i pustaka, ocieplone styropianem o grubości 12 cm w technologii lekkiej-mokrej. Strop pod dachem ocieplony wełną mineralną o grubości 25 cm. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Bramy garażowe, panelowe. Instalacja centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej, wykonana z rur miedzianych z grzejnikami panelowymi, stalowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa. Stan techniczny określono jako bardzo dobry. Obiekt został poddany kompleksowej termomodernizacji nie wymaga żadnych zabiegów zmniejszających zapotrzebowanie na ciepło. Fotografia 5.17 Wiejski Dom Kultury w Targowisku 26

27 5.18. KARTA BUDYNKU: Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach FUNKCJA OBIEKTU: administracja samorządowa, OSP Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek dwukondygnacyjny kryty dachem dwuspadowym. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Stropy pod dachem drewniane. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną. Drzwi zewnętrzne stare, drewniane i PCV w złym stanie technicznym. Bramy garażowe stare stalowe. Instalacja centralnego ogrzewania o znikomej bezwładności cieplnej, wykonana z rur miedzianych z grzejnikami panelowymi, stalowymi wyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest kotłownia gazowa. Część obiektu ogrzewana promiennikami gazowymi. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie strop pod dachem wełną mineralną. Wymiana starych drzwi zewnętrznych i bram garażowych. Fotografia 5.18 Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach 27

28 5.19. KARTA BUDYNKU: Ośrodek Zdrowia w Brzeziu FUNKCJA OBIEKTU: ochrona zdrowia, OSP Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, jest kryty dachem dwuspadowym z pokryciem z blachy. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I INSTALACJI: Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ocieplone styropianem o grubości 10 cm w technologii lekkiej-mokrej. Strop pod dachem betonowy, wylewany. Brak wystarczającej izolacji termicznej. Okna PCV z szybą zespoloną w bardzo dobrym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne aluminiowe w bardzo dobrym stanie technicznym. Bramy garażowe nowe panelowe. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i rurowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła są dwie kotłownie gazowe (jedna zasila Ośrodek Zdrowia, druga pomieszczenia OSP). Docieplenie strop pod dachem wełną mineralną. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Fotografia 5.19 Ośrodek Zdrowia w Brzeziu 28

29 5.20. KARTA BUDYNKU: Ośrodek Zdrowia w Kłaju FUNKCJA OBIEKTU: ochrona zdrowia, kultura, oświata Obiekt wzniesiony w latach 70-tych w technologii murowanej. Budynek trzykondygnacyjny, kryty stropodachem płaskim. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie tynkowane. Stropodach z pustką powietrzną, żelbetowy, bez wystarczającej izolacji termicznej. Okna drewniane, podwójnie szklone w bardzo złym stanie technicznym. Drzwi zewnętrzne stare, stalowe w złym stanie technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej, wykonana z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi i aluminiowymi, niewyposażonymi w zawory termostatyczne. Źródłem ciepła jest 10-letni kocioł gazowy w złym stanie technicznym. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Docieplenie stropodachu wełną mineralną. Wymiana starych okien zewnętrznych. Wymiana starych drzwi zewnętrznych. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej. Wymiana źródła ciepła. POSIADANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (archiwalna i projektowa) Dokumentacja projektowa w przygotowaniu. Fotografia 5.20 Ośrodek Zdrowia w Kłaju 29

30 6) Oczekiwane wskaźniki energetyczne 6.1. Zakres termomodernizacji dla budynków etapu I Dla obiektów zaplanowanych do realizacji w etapie I Programu proponuje się następujące szczegółowe rozwiązania z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej: 1. Przedszkole w Szarowie Wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania U = 1,3 W/m 2K, powierzchnia 0,39 m2 Docieplenie stropodachu wełna mineralną o grubości 13 cm, powierzchnia 283,53 m2 Docieplenie stropu na d piwnicą nieogrzewaną styropianem o grubości 13 cm, powierzchnia 24 m2 Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 13 cm, powierzchnia 348,5 m2 Docieplenie ościeży styropianem o grubości 2 cm, powierzchnia 24,32 m2 2. Wiejski Dom Kultury w Szarowie Wymiana starych drzwi na nowe o współczynniku przenikania U=1,7 W/m2K, powierzchnia 9,72 m2 Wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania U=1,3 W/m 2K, powierzchnia 11,6 m2 Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną o grubości 16 cm, powierzchnia 325,5 m2 Docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną styropianem o grubości 13 cm, powierzchnia 325,5 m2 Docieplenie ścian piwnic styropianem ekstrudowanym o grubości 12 cm, powierzchnia 99,9 m2 Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 13 cm, powierzchnia 307,52 m2 Docieplenie ościeży styropianem o grubości 2cm, powierzchnia 46,61 m2 3. Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie Wymiana starych drzwi na nowe o współczynniku przenikania U =1,7W/m2K, powierzchnia 11,4 m2 Wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania U=1,3 W/m 2K, powierzchnia 41,78 m2 Docieplenie stropu pod dachem wełna mineralną o grubości 16 cm, powierzchnia 328,8 m2 Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem o grubości 13cm, powierzchnia 150,09 m2 Docieplenie ścian przy gruncie styropianem ekstrudowanym o grubości 10cm, powierzchnia 98,59 m2 Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 13cm, powierzchnia 441,67 m2 Docieplenie ościeży styropianem o grubości 2cm, powierzchnia 57,67 m2 4. Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach Wymiana starych drzwi na nowe o współczynniku przenikania U=1,7 W/m 2K, powierzchnia 6,6 m2 Wymiana starych okien na nowe o współczynniku przenikania U=1,3 W/m 2K, powierzchnia 9,94 m2 Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną o grubości 17cm, powierzchnia 172,37 m2 30

31 Docieplenie ścian piwnic styropianem ekstrudowanym o grubości 12cm, powierzchnia 41,54 m2 Docieplenie ścian przy gruncie styropianem ekstrudowanym o grubości 10cm, powierzchnia 76,13 m2 Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 13cm, powierzchnia 308,91 m2 Docieplenie ościeży styropianem o grubości 2cm, powierzchnia 28,59 m2 31

32 6.2. Efekt energetyczny i ekologiczny W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono efekty energetyczne wynikające zaplanowanych zabiegów termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach. Tabela 61 Efekt energetyczny programu termomodernizacji ETAP I Przed termomodernizacją Budynek Zapotrzebowanie Zużycie ciepła energii [GJ/rok] [MWh/rok] Po termomodernizacji Zapotrzebowanie ciepła [GJ/rok] z Efekt energetyczny Zużycie Zapotrzebowanie energii ciepła [MWh/rok] [GJ/rok] Przedszkole w Szarowie 229,08 63,63 101,04 28,07 128,04 WDK w Szarowie 322,12 89,48 150,87 41,91 171,25 WDK w Dąbrowie 127,75 35,49 45,91 12,75 81,84 WDK w Łysokaniach 116,85 32,46 41,33 11,48 75,51 RAZEM 795,80 221,05 339,15 94,21 456,64 W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych I etapu programu termomodernizacji zostaną uzyskane następujące efekty: roczna redukcja zapotrzebowania na ciepło = 456,64 GJ/rok roczna redukcja zużycia energii w obiektach = 126,85 MWh/rok Uzyskany stopień redukcji zapotrzebowania na ciepło i zużycia energii wyniesie 57,38 % W celu obliczenia efektów ekologicznych termomodernizacji zastosowano następujące wskaźniki emisji: gaz ziemny - 0,05582 MgCO2/GJ olej opałowy 0,07659 MgCO2/GJ energia elektryczna 0,812 Mg CO2/MWh = 0,22556 Mg CO 2/ GJ (wskaźnik emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych) Tabela 62 Efekt ekologiczny programu termomodernizacji ETAP I Budynek Przedszkole w Szarowie WDK w Szarowie WDK w Dąbrowie WDK w Łysokaniach Nośnik energii ogrzewania Emisja CO2 [MgCO2/rok] Wskaźnik emisji WE Przed Po [MgCO2/GJ] termomodernizacją termomodernizacji Efekt gaz ziemny 0, ,79 5,64 7,15 gaz ziemny 0, ,98 8,42 9,56 0, ,81 10,35 18,46 0, ,95 3,17 5,78 71,50 30,43 68,53 en. elektryczna olej opałowy RAZEM Szacowany efekt ekologiczny w postaci zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza wyniesie 68,53 tony CO2/rok tj. 59,75% w stosunku do stanu obecnego. 32

33 7) Potencjalne źródła finansowania inwestycji Szacowane nakłady inwestycyjne na przeprowadzenie zabiegów termomodernizacyjnych dla budynków etapu I wynoszą ,80 zł. Nakłady oszacowane na podstawie przyjętych cen wskaźnikowych. W celu wykonania inwestycji ETAPU I Programu Gmina podejmie działania w celu pozyskania dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach dziedziny ochrona powietrza i termomodernizacja. Ze względu na funkcję poszczególnych budynków oraz status wnioskodawcy na zaplanowane działania termomodernizacyjne możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 40% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania. Pozostałe koszty inwestycji zostaną pokryte ze środków budżetowych gminy w ramach jej możliwości finansowych. W ramach środków WFOŚiGW możliwe jest dofinansowanie docieplenia ścian, stropów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (tylko w przypadku kompleksowej termomodernizacji). Wymogiem jest minimalna powierzchnia docieplanych ścian i stropów, która musi wynosić co najmniej 600 m2. Odrębnym wnioskiem o dofinansowanie można ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła przy czym moc nowej kotłowni musi być o co najmniej 20% mniejsza od kotłowni likwidowanej i jednocześnie musi on wynosić co najmniej 40 kw. W roku 2014 wnioski o dofinansowanie (termomodernizacja, źródła ciepła, odnawialne źródła energii) można składać w trybie ciągłym od 24 lutego do 30 września po wcześniejszym zaakceptowaniu Karty Informacyjnej Zadania. Alternatywnymi źródłami finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej mogą być środki takich programów finansowych jak: 1. Premia termomodernizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego 2. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Premia termomodernizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać między innymi właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest: zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 33

34 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej jest uzyskana oszczędność energii wynosząca minimum 25%. Wnioski o przyznanie kredytu i premii mogą być składane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na dany rok budżetowy. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Program podobnie jak w latach ubiegłych zarządzany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach osi priorytetowej 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU przewidziano możliwość finansowania inwestycji objętych niniejszym programem - Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym. W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji, jak i w formie zwrotnej, tj. z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Przewiduje się, że wsparcie w ramach tego priorytetu będzie skierowane głównie na kompleksową modernizację energetyczną budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródła ciepła. Kluczowym aspektem realizacji takich projektów będzie uzyskanie założonego efektu ekologicznego w postaci ilości zaoszczędzonej energii w odniesieniu do planowanych nakładów finansowych. W związku z czym wstępnym warunkiem rozpoczęcia takich inwestycji powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego, opracowanie programów energooszczędnościowych, analizy opłacalności działań a następnie dopiero kompleksowa termomodernizacja, obejmująca swoim zakresem m.in.: ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją obiektu) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych źródeł ciepła instalację mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne wykorzystanie technologii OZE w budynkach instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE Szczegółowe zasady finansowania i ostateczny ich kształt zostaną opracowane w uszczegółowieniu programu, które na chwilę obecną (luty 2014) jeszcze nie są opublikowane 34

35 8) Monitoring i ewaluacja programu Produkty programu ETAP I liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [sztuk]: 4 budynki, wartość bazowa 0 Wskaźniki realizacji celu programu: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 57,38%, 126,85 MWh/rok, 456,64 [GJ/rok]. Wartość bazowa 221,05 kwh/rok, 795,80 GJ/rok zmniejszenie emisji CO2: 59,75%, 40,95 Mg CO2/rok, wartość bazowa 68,53 Mg CO2/rok Pozostałe efekty realizacji Etapu I programu termomodernizacji: spełnienie standardów ochrony cieplnej przywrócenie obiektom właściwych standardów funkcjonalnych i energetycznych zapewnienie użytkownikom właściwego komfortu cieplnego poprawa stanu technicznego obiektów Ewaluacja ETAPU I programu termomodernizacji zaplanowana jest w następujących terminach: w zakresie produktów po zakończeniu wszystkich inwestycji w zakresie wskaźników realizacji celu w rok po zakończeniu inwestycji ETAPU I Raport z ewaluacji powinien zawierać dane dotyczące obiektów, w których zrealizowano przedsięwzięcia termomodernizacyjne, obejmujące co najmniej: ilość obiektów [sztuki] powierzchnia użytkowa obiektów [m2] powierzchnia docieplonych ścian i stropów [m2] roczne obliczeniowe zużycie energii na cele grzewcze - [kwh/rok], [GJ/rok] roczna obliczeniowa emisja CO2 [Mg CO2/rok] wartość łącznych nakładów inwestycyjnych [PLN] wartość środków z budżetu gminy [PLN] wartość uzyskanego dofinansowania [PLN] W przypadku realizacji kolejnych etapów programy proponuje się zastosowanie analogicznych wskaźników i sposobów monitorowania i ewaluacji. 35

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji:

Specyfikacja budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Specyfikacja budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I: 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Świetlica Wiejska w Bobowie, ul. Gdańska 15 1.1 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2016 r.

Warszawa, luty 2016 r. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI ul. Nowolipie 2 00 150 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa przedmiotu zamówienia Opracowanie audytów energetycznych dla budynków

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r.

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r. Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew KARCZEW, 07.06.2016r. Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji:

Załącznik nr 8 do SIWZ Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Załącznik nr 8 do SIWZ Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I: 1. Hydrofornia w Bobowie, ul. Rzeczna 42, 83-212 Bobowo

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

1. Część I: poddane termomodernizacji:

1. Część I: poddane termomodernizacji: Załącznik nr 8 do siwz Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji i/lub instalacji ogniw fotowoltaicznych: 1. Część I: Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: Gimnazjum Publiczne w Głogówku Ul. Kościuszki 10 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w

Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach 2008-2011 Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, o wartości prawie 8,5 mln zł. Projekt został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Umowy o dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podpisanie w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Gdańsku, siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia OAK.SS.2621/76/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzoru audytu energetycznego stanowiącego obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie Opis obiektu Budynek z lat 50-tych ubiegłego wieku, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany został w technologii tradycyjnej, murowanej ze stropami zmonolityzowanymi, żelbetonowymi. Dach

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy Norweski Mechanizm Finansowy Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego PL 0189 WARSZAWA, 7 GRUDZIEŃ 2009 Główne cele projektu pt. Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/212/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH TERMO - 2017 1. Cel

Bardziej szczegółowo

DOBRY AUDYT ENERGETYCZNY

DOBRY AUDYT ENERGETYCZNY DOBRY AUDYT ENERGETYCZNY Co to jest audyt energetyczny? Jaki jest dobry audyt energetyczny i dlaczego często jest z nim taki problem? Czas na rzetelne przygotowanie opracowania, wykonanie pomiarów na obiekcie

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Audyty energetyczne. Wymagania

Audyty energetyczne. Wymagania Audyty energetyczne Wymagania Podstawowe akty prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki. Umowa nr 426/2013/Wn-03/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisana

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został "ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel.

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel. Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Zarzecze Oferent, w celu ustalenia niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy zakresu

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie: 1) audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1920 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak

Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak Całkowita wartość projektu: 1 196 196,32 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 778

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, Zarzecze, tel.

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, Zarzecze, tel. ORIENTACYJNE DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW W RAMACH ZADANIA Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Zarzecze Oferent, w celu ustalenia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Marek Szymczyk Podział audytów Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Audyty energetyczne i remontowe Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PROJEKT: SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO BENEFICJENT: POWIAT BYTOWSKI

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Dom jednorodzinny Anna Sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie Właściciel budynku: Autor opracowania: Dom dla Ciebie Piotr Kosiniak 339/01/DUW

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kruszwica, dnia 29 maja 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016 - WNIOSEK o przyznanie pożyczki na rok / lata... w ramach programu priorytetowego EKODOM na zadanie z zakresu termomodernizacji i OZE realizowane przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego na kompleksowe Opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków znajdujących się przy ul. Kużaja od nr 58 do nr 70 oraz przy ul. Sikorskiego 4 w Radzionkowie,

Bardziej szczegółowo

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Przykłady modernizacji do stanu nzeb (przykłady głębokiej termomodernizacji z udziałem OZE) Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej. Anna Woroszyńska

Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej. Anna Woroszyńska Termomodernizacja budynków szansą na poprawę efektywności energetycznej Anna Woroszyńska 35 40 % energii zużywają budynki mieszkalne, z czego 80 % związane jest z ogrzewaniem mieszkań i przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Agenda Dlaczego zmiany? Charakterystyka szpitala Zakres

Bardziej szczegółowo