I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna."

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU obiekt/adres: kościół p.w. św. Antoniego ul. św. Antoniego 30, Wrocław inwestor: Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Mikołaja we Wrocławiu. ul. św. Antoniego 30, Wrocław Ojcowie Paulini opracowanie: BIURO ARCHITEKTONICZNO - PROJEKTOWE ARCHITEKT Tomasz Cempa ul. Norwida 9/10 W-w tel projektant: mgr inŝ. arch. Tomasz Cempa UPR. DO PROJ. ARCH.-BUD. 279/01DUW UPR. ARCH.- BUD. 1/DOŚ/08 współpraca: mgr inŝ. arch. Tomasz Kwaśniewski UPR. DO PROJ. ARCH.-BUD. 20/02 DOIA sprawdzenie: mgr inŝ. arch. Józef Cempa UPR. ARCH.-BUD. 98/92/UW luty 2010 r.

2 I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna. 2.0 Podstawa opracowania. str. 2.1 Spis załączników i uzgodnień wraz ze zbiorem. 3.0 Projektowany zakres prac konserwatorskich w obrębie elewacji (granica opracowania w obrysie budynku). str. 4.0 Stan istniejący elewacji ocena techniczna. str. 5.0 Roboty rozbiórkowe. str. 6.0 Roboty budowlane. str. 7.0 Program technologiczny do prac renowacyjnych. str. 7.1 Przygotowanie podłoŝa. 7.2 Tynki cokołowe. 7.3 Profile i detal architektoniczny. 7.4 Piaskowiec (strefa cokołu). 8.0 Warunki ochrony p.poŝarowej. str. 9.0 Wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz kulturowe. str Oświadczenie dotyczące tolerancji odstąpienia str. od zatwierdzonego projektu budowlanego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. str. II. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. 2. Elewacja frontowa zakres robót skala 1: 50 Rys. 3. Rzutu parteru - p. wilgociowa izolacja pozioma. skala 1:100 Opracowanie zawiera... ponumerowanych i trwale zszytych stron.

3 1.0 Dane ogólne. 1.1 Cel i zakres opracowania. Zakres projektowanych prac obejmuje: - remont elewacji frontowej kościoła w strefie przyziemia, - wykonanie przeciw wilgociowej izolacji poziomej ścian budynku. Planowane prace są częścią systematycznych i kontynuowanych działań związanych z restauracją technicznej tkanki kościoła. 1.2 Charakterystyka ogólna. Kościół św. Antoniego jest jednym z pierwszych obiektów sakralnych barokowych we Wrocławiu. Wzniesiony został przez zakon franciszkanówreformatorów, a pracami kierował mistrz budowlany Mateusz Biener. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło po uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego w roku 1685 a zakończono konsekracją budynku kościoła w roku Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr 18 decyzją z dnia 23.X.1961 roku. Budynek kościoła posiada renesansowo - barokowe formy wystroju i podziału elewacji. Symetryczny i regularny rozkład otworów okiennych jest częściowo zaburzony przez wieŝe oraz przylegające budynki. Osiowo zlokalizowane wejście główne jest podkreślone kamiennym portalem. 2.0 Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora Ojcowie Paulini - analiza dokumentów archiwalnych znajdujących się w zasobach archiwum miejskiego, - oględziny obiektu, rozpoznanie poszczególnych elementów oraz pomiary z natury z wykonaniem inwentaryzacji dla potrzeb projektu, - obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz normy branŝowe, 2.1 Spis załączników i uzgodnień wraz ze zbiorem: ZAŁ. NR 1, 1 str. A- 4 Oświadczenie projektantów O-5. ZAŁ. NR 2, 1 str. A- 4 Zaświadczenie o przynaleŝności projektanta do izby zawodowej.

4 ZAŁ. NR 3, 1 str. A - 4 Zaświadczenie o przynaleŝności sprawdzającego do izby zawodowej. ZAŁ. NR 4, 2 str. A - 4 Uprawnienia zawodowe projektanta. ZAŁ. NR 5, 2 str. A - 4 Uprawnienia zawodowe sprawdzającego. ZAŁ. NR 6, 2 str. A - 4 Decyzja nr 1427/2009 z dnia r. pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. ZAŁ. NR 7, 1 str. A - 4 Decyzja pozwolenie konserwatorskie.

5 O 5 Wrocław, luty 2010 r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt architektoniczno - budowlany: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci:... Sprawdzający:

6 3. 0 Projektowany zakres prac konserwatorskich w obrębie elewacji (granica opracowania w obrysie budynku). 01 całkowita wymiana zawilgoconych tynków strefy przyziemia do średniej wysokości ok. 2,50m nad poziom terenu - wykonać naleŝy hydrofobowe tynki renowacyjne WTA (zgodnie z opisem technologii), 02 wykonywanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej murów, przeciwdziałającej kapilarnemu podciąganiu wody metodą iniekcji ciśnieniowych - impulssystemem, 03 oczyszczenie poprzez szczotkowanie szczotkami drucianymi, odgrzybianie i gruntowanie całej odsłoniętej, pozbawionej tynków powierzchni ceglanego muru, 04 wzmocnienie odsłoniętej powierzchni muru ceglanego penetrującym preparatem gruntującym, 05 naprawa kamiennej piaskowcowej oblicówki cokołowej ściany na styku z powierzchnią chodnika, wymiana zniszczonych elementów, flekowanie, oczyszczenie, gruntowanie i impregnacja powierzchni, 06 wymiana Ŝeliwnych rur spustowych, wyczyszczek i częściowo przykanalików, oczyszczenie i udroŝnienie odpływów wód opadowych, 4.0 Stan istniejący elewacji ocena techniczna. W strukturze tynków ścian elewacyjnych kościoła rozróŝnia się róŝnorodne strefy tynków wynikające z róŝnych okresów napraw i konserwacji. DuŜe partie ściany frontowej północnej posiadają tynki wapienno cementowe z okresu remontu wykonanego w latach 1974 oraz roku Całość powierzchni tynków wapiennych w toku przeprowadzonych prac remontowych została przetarta łącznie z detalem ciągnionym gzymsów i obramień okiennych. Obecnie aktywna strefa zawilgoceń znajduje się na styku ścian z terenem na całym obwodzie obiektu. Zawilgocenie miejscowo sięga wysokości ok. 2,20 2,50m powyŝej poziomu terenu. Taką sytuację powodują następujące czynniki: - nie w pełni droŝne przykanaliki odbierające wody opadowe do kanalizacji ogólno miejskiej (naleŝy je przeczyścić oraz częściowo wymienić),

7 - popękane i zniszczone powierzchnie utwardzone w strefie przyściennej oraz niewłaściwy kierunek nachylenia (w stronę kościoła) przy ścianach zachodniej i wschodniej kościoła, - brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej poziomej niwelującej moŝliwość kapilarnego przedostawania się wilgoci w wyŝsze partie muru, powyŝej poziomu chodnika. 5.0 Roboty rozbiórkowe. - elementy piaskowcowe oblicówki cokołowej ścian ewentualnie zdemontować i zamontować ponownie po oczyszczeniu, konserwacji i impregnacji, - odbicie tynków w całości strefy przyziemnej do średniej wysokości 2,50m od poziomu terenu, - naprawa i częściowa wymiana Ŝeliwnych rur spustowych, blaszanych oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej udroŝnienie odpływów, - wykonanie otworów w ścianie w celu wprowadzenia preparatu iniekcyjnego, 6.0 Roboty budowlane. Roboty budowlane wykonać w zakresie określonym w pkt. 3.0 projektowany zakres prac konserwatorskich, szczegółowa technologia podana w punkcie 11. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie jednorodności w zastosowaniu systemu technologii renowacyjnej wraz z utrzymaniem ścisłego reŝimu technologicznego ze względu na moŝliwość powstania niepoŝądanych efektów jak wysolenia, odparzenia, zniszczenie powłok malarskich czy zróŝnicowania w fakturze powierzchni otynkowanych. W projekcie przewidziano zastosowanie tynków renowacyjnych typu WTA dla strefy zawilgoconej oraz zasolonej na styku ścian z terenem oraz tynków wapienno trasowych. Nieliczne partie muru długotrwale odsłonięte, pozbawione tynków, naleŝy przeszczotkować oraz umyć pod ciśnieniem, osuszyć i zagruntować. W strefie przyziemia wykonać tynki renowacyjne WTA wiąŝące sole zawarte w ścianie oraz posiadające powierzchnię o charakterze hydrofobowym.

8 NaleŜy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić istniejących elementów dekoracyjnych sztukatorskich i piaskowcowych. Zabezpieczyć folią PCV oraz np. płytą pilśniową, istniejąca w budynku stolarkę okienną, drzwiową, detal portali od ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w trakcie prowadzenia w/w prac. INIEKCJĘ CIŚNIENIOWĄ wykonać z zastosowaniem preparatu ADEXIN HS 2 firmy Deitermann (lub preparatami analogicznymi firmy STO-ISPO: StoMurisol Micro nr ) do przeciwwilgociowej izolacji przekroju istniejącego muru (zapobieganie zawilgoceniu, rozprzestrzeniającemu się od dołu muru), iniekcja wykonywana metodą nawiercania otworów, przy stopniu zawilgocenia muru wynoszącego do 90%. W przypadku licznych pustych przestrzeni w murze preparat stosowany jest równieŝ w metodzie "mokre w mokre" w połączeniu z pompami iniekcyjnymi firmy DESOI (lub dla StoMurisol Micro agregat Sto Impulssystem). Preparaty te wpływają tylko w małym stopniu na właściwości dyfuzyjne muru. W przypadku murów o grubości ponad 1 m i naroŝników ścian wiercone otwory naleŝy w miarę moŝliwości rozmieścić po obu stronach. Po wywierceniu otwory zostają przedmuchane spręŝonym powietrzem. Większe puste przestrzenie znajdujące się w obszarze, gdzie wykonywana będzie iniekcja, naleŝy przed wprowadzeniem płynu iniekcyjnego wypełnić zaprawą do wypełniania wywierconych otworów, występującą ponad nazwą CERINOL BSP, która ponadto nie wpływa ujemnie na materiał budowlany. Przed dalszą obróbką naleŝy wywiercić nowe otwory ok. 5 cm powyŝej początkowego szeregu lub wywiercić ponownie otwory w tym samym miejscu. Alternatywnym rozwiązaniem jest wtłaczanie iniektu za pomocą pomp firmy DESOI metodą "mokre w mokre". W zaleŝności od stopnia zawilgocenia muru przed wykonaniem iniekcji naleŝy wymieszać preparat ADEXIN HS 2 z wodą w proporcji od 1:9 do 1:14 (w przypadku bardzo duŝego zawilgocenia rozcieńczenie moŝe być mniejsze). Proporcja mieszania zaleŝy od stopnia zawilgocenia muru. W przypadku bardzo duŝego stopnia zawilgocenia stosuje się niŝszą proporcję mieszania (1:9). Rozcieńcza się tylko tyle koncentratu, ile przerobi się (zuŝyje) w danym dniu pracy. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania izolacji przeciwwilgociowej jest całkowite nasycenie muru w strefie iniekcji. Po wykonaniu iniekcji otwory zamykane (wypełniane) są zaprawą CERINOL BSP.

9 W przypadku stosowania mikroemulsji silikonowej szczególnie dobrze sprawdziła się metoda niskociśnieniowa. W spoinie muru, mniej więcej poziomo nawierca się otwory o średnicy 12 mm w odstępie od 10 do 12 cm. Otwory te rozmieszcza się w jednym lub dwóch szeregach. W przypadku rozmieszczenia dwuszeregowego, pionowy odstęp między dolnym a górnym szeregiem nie moŝe przekroczyć 8 cm. Następnie w otworach wiertniczych osadza się pakery lub w celu lepszego rozprowadzenia w strukturze muru środka iniekcyjnego lance, w przypadku preparatu Sto-Ispo i metody impulssystemu. Iniekcję wykonuje się przy zastosowaniu stałego, niskiego ciśnienia (wartość ciśnienia mniej niŝ 10 bar). W przypadku bardzo wysokiego stopnia zawilgocenia (>75%) oraz bardzo duŝej wilgotności otoczenia naleŝy stosować ADEXIN HS 2 metodą iniekcji niskociśnieniowej bez wcześniejszego wypełniania pustek powietrznych w murze za pomocą zaprawy CERINOL BSP. Po odczekaniu od 3 do 24 godzin naleŝy przeprowadzić ponowną iniekcję preparatem ADEXIN HS jako aktywatorem. Dzięki temu uzyskuje się niezawodność robót iniekcyjnych prowadzonych w przypadku bardzo wysokiego stopnia zawilgocenia. Na końcu otwory wiertnicze naleŝy wypełnić np. zaprawą CERINOL BSP. ZuŜycie preparatu zaleŝy od chłonności materiału ściennego i wynosi dla poprzecznego przekroju muru ok. 20 litr/m 2 gotowej mieszaniny. 40 0,8-2, ,2-3, ,6-4, ,0-5, W celu prawidłowego doboru stęŝenia preparatu iniekcyjnego naleŝy przed rozpoczęciem robót sprawdzić wilgotność poszczególnych ścian kościoła.

10 DETAL PIASKOWCOWY renowację elementów piaskowcowych wykonać naleŝy zgodnie z pkt projektu technologii, z zachowaniem naleŝytej dbałości i staranności o rozrzeźbione elementy medalionu oraz figury św. Antoniego. Odtworzyć naleŝy ozdobny wazon stanowiąc pierwotnie zwieńczenie formy portalu bramnego, nad medalionem zgodnie z przekazem ikonograficznym. Wykonać naleŝy od strony frontowej okładzinę cokołową, na styku z powierzchnia chodnika, z płyt piaskowcowych wysokości 40cm i grubości ok. 3cm, osadzonych w grubości tynku. RURY SPUSTOWE wymienić naleŝy Ŝeliwne wpusty rur spustowych oraz przeczyścić i udroŝnić przykanaliki do sieci kanalizacji ogólno miejskiej, elementy nieszczelne oraz popękane naleŝy wymienić w całości. - zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikaty i aprobaty do stosowania w budownictwie, 7.0 PROGRAM TECHNOLOGICZNY DO PRAC RENOWACYJNYCH DLA KOŚCIOŁA ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU. /zastosowano przykładowe materiały Sto Ispo lub Hufgard Optolith/. 7.1 Przygotowanie podłoŝa. Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsłonięte miejscowo osłabione cegły mogą wymagać wzmocnienia przed nałoŝeniem kolejnych warstw. NaleŜy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował w takim przypadku podłoŝa! Przed przystąpieniem do prac dezynfekcyjnych i wzmacniających podłoŝe naleŝy umyć elewację wodą pod ciśnieniem, usunąć stare powłoki malarskie, sadze, glony, preparatem Sto Fasadenabbeizer. Dotyczy to elewacji oraz detalu. NaleŜy wykonać dezynfekcje podłoŝy zaatakowanych przez grzyby i glony, zwłaszcza w strefach długotrwałych zawilgoceń muru w rejonie podokapnikowym, rur spustowych itp.. - StoPrim Fungal specjalny preparat usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoŝe, stosujemy na oczyszczone poprzez szczotkowanie podłoŝe, preparat nakładany jest pędzlem,

11 StoPrim Grundex (Optolith TG LF) rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoŝa wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoPrim Divers 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni, (preparat stosujemy w miejscach gdzie lico cegły wymaga wzmocnienia). - W miejscach gdzie tynki są odparzone, zawilgocone oraz odsłonięte lico cegły wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy uŝyciu Tubag-Trass Werksteimortel WTA, 7.2 Tynki cokołowe w opracowaniu przyjęto całkowitą wymianę tynków strefy cokołu budynku na wysokość ok. 2,50m powyŝej powierzchni chodnika: - Tynki renowacyjne WTA konieczne przy związkach soli obecnych w murze ich układ oraz kolejność warstw jest uzaleŝniona od stopnia zasolenia oraz moŝliwej do zastosowania grubości warstw. Po wstępnych analizach przyjęto wysoki stopień zasolenia muru. Schemat działania dla stosowania wyprawy w strefie cokołu: - Odbicie istniejących tynków oraz wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy uŝyciu StoMurisol GP WTA, (Optolith ASP), - Szpryc StoMurisol VS WTA, (Optolith HSB) warstwa szczepna oraz ujednolicająca chłonność podłoŝa, zakładać na 50% powierzchni warstwą o grubości ok. 0,5cm a przy bardzo chłonnym podłoŝu całościowo (obrzutka nakładana brodawkowo). MoŜna mieszać w mieszarkach wolnoobrotowych, czas sezonowania ok. 24 h. - Tynk wyrównawczy StoMurisol GP WTA, (Optolith ASP) zakładać na grubość min. 1cm w jednym cyklu. Mieszać tylko w agregatach albo za pomocą szybkoobrotowych mieszarkach. Czas sezonowania 1mm/1 dzień. - Tynk renowacyjny StoMurisol SP WTA, (Optolith USP) hydrofobowa i mrozoodporna główna warstwa magazynująca związki soli. Zakładać na grubość min. 2 cm w jednym cyklu najlepiej w dwóch warstwach. Zakładana grubość umoŝliwia wykonanie bonii o głębokości 1cm. Tynki renowacyjne to mineralne zaprawy, które podlegają takiemu samemu reŝimowi jak inne tynki np. wapienno cementowe.

12 Zabezpieczenie tynków na styku z gruntem - Optolith DSS mineralna, mikrocementowa zaprawa uszczelniająca do wypełniania styku z gruntem jako zabezpieczenie przed podciąganiem wody bezpośrednio z gruntu. 7.3 Profile i detal architektoniczny. Dobór odpowiedniego materiału jest uzaleŝniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z ręki, prace ciągnięte), ale takŝe od stanu zachowania detalu. Przy większych ubytkach - zaprawy uzupełniające muszą mieć niski cięŝar właściwy oraz krótki czas wiązania. Warstwy wykończeniowe muszą posiadać nie tylko właściwe cechy uŝytkowe (łatwa obróbka), ale np. wyŝszą elastyczność i przyczepność do starych - często pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podłoŝy: Prace ciągnięte w obrębie uzupełnień ubytków gzymsów oraz obramień otworów okiennych: - Stuckoplan spezial STW 0,4, (Optolith Stuckoplan fein) specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciągniętej; posiada mikrowłókna oraz wysoką przyczepność nawet do pozostałości starych pokryć dyspersyjnych, - Optolith NSR specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień z ręki ubytków w detalu, mtreiał posiada mikrowłókna oraz optymalną wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoŝa ok. 5 MPa. 7.4 PIASKOWIEC (strefa cokołu): a) usunięcie pyłów, sadzy i naturalnych nalotów. Czyszczenie piaskowca wykonać myjką ciśnieniową, którą tłoczona jest woda o temperaturze C lub para wodna. Zielony nalot usunąć z kamienia preparatami, które działają niszcząco na glony, grzyby, mchy i porosty jednocześnie. Proponowane do zastosowania środki chemiczne to np.: Algat, Boracol lub Fungan. Preparaty nakładać pędzlem lub wałkiem bezpośrednio na kamień. Po kilku godzinach resztki roślin, nalotów zmywamy wodą lub zmiatamy. Wymienione preparaty zabezpieczają kamień takŝe przed ponownym zarastaniem. b) usunięcie nalotów soli mineralnych.

13 Odsolenie wykonać w następujący sposób: zwilŝyć kamień wodą destylowaną, a następnie przykryć jego powierzchni wilgotnymi kompresami z ligniny, które pozostawia się do wyschnięcia. NaleŜy zwracać uwagę na szczelne przyleganie okładów; muszą one wysychać równomiernie i powoli, osłonięte przed działaniem promieni słonecznych i wiatru. Roztwór soli jest wysysany z wnętrza kamienia na powierzchnię okładów. c) wzmocnienie powierzchni. StoPrim Grundex rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoŝa wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoPrim Divers 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni, (preparat stosujemy w miejscach gdzie lico cegły wymaga wzmocnienia). d) uzupełnienia. Natur-, und Sandstein-Restauriermortel NSR 0,4 (Optolith NSR) specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień "z ręki" ubytków w detalu (kwiatony, głowice itp.); materiał posiada mikrowłókna oraz optymalna wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoŝa ok. 5MPa d) hydrofobizacja. zahydrofobizowanie powierzchni w celu zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych naleŝy wykonać preparatem Ispo Fassadenschutz BS 290. Podczas przeprowadzania zabiegu impregnacji powierzchnia kamienia powinna być sucha, czysta i chłodna. 8.0 WARUNKI OCHRONY P.POśAROWEJ. Projektowany zakres prac remontowych nie pogarsza i nie zmienia istniejących warunków p.poŝarowych obiektu, nie zmienia sposobu uŝytkowania oraz nie narusza konstrukcji kościoła. 9.0 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ KULTUROWE. Nie przewiduje się szkodliwego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Budynek kościoła wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie prace naleŝy prowadzić w porozumieniu i za zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków.

14 Projektowane prace będą miały istotny wpływ na poprawę estetyki i wygląd elewacji zabytkowego kościoła połoŝonego w tzw. Dzielnicy Czterech Wyznań OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TOLERANCJI ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. Dopuszczalne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z dnia Nr 207, poz z późniejszymi zmianami), wyraŝam zgodę na zmiany, dotyczące specyfikacji technicznej zastosowanych materiałów pod warunkiem przedstawienia całościowego programu technologii. Wszelkie planowane zmiany naleŝy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz projektantem. UWAGI OGÓLNE: - wykonawca przed wykonaniem iniekcji ciśnieniowej murów zobowiązany jest przeprowadzić badanie określające wilgotność muru w okresie wykonania robót, - prace powierzyć wykonawcy który posiada doświadczenie w prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych, - prace bezwzględnie prowadzić pod nadzorem konserwatorskim oraz autorskim, 11.0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE. obiekt/adres: inwestor: projektant: kościół pw. św. Antoniego ul. Św. Antoniego 30 Wrocław Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Mikołaja we Wrocławiu. ul. św. Antoniego 30, Wrocław Ojcowie Paulini mgr inŝ. arch. Tomasz Cempa, Wrocław, ul. Norwida 9/10 Przed rozpoczęciem robót budowlanych zostanie opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy Prawo budowlane art. 21a.

15 1. Podstawa opracowania : 1.1 Projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji i dachu nad łącznikiem kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu. 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz RMBiPMB z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano montaŝowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz RMPiPS z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 1.5 RMPiPS z dnia r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŝowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy: Zaplecze budowy proponuje się urządzić w budynku klasztoru przyległego do kościoła z wykorzystaniem placu utwardzonego do składowania materiałów sypkich. Roboty budowlano montaŝowe: - wykonanie wykopów pod izolacje pionowe ścian; - wykonanie prac murarskich, tynkarskich, sztukatorskich i malarskich z rusztowań, - montaŝ i demontaŝ typowych rusztowań ( rusztowania nietypowe powinny być wykonane według projektu); - roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie; Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej, 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Budynek kościoła wraz z sąsiadującą zabudową pierzei ul. św. Antoniego, 4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: nie projektuje się. 5. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych: - roboty budowlane moŝliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych; - roboty wykonywane na terenie funkcjonującego obiektu oraz ulica z ruchem pieszym i kołowym (konieczność zastosowania siatek ochronnych na całej długości robót na odcinku chodników pieszych);

16 6. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom: - Kierownik budowy jest zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, - Prze przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano montaŝowych naleŝy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym przewidywanymi robotami zgodnie z warunkami BHP, - Roboty na wysokości prowadzić przy uŝyciu odpowiednich rusztowań z oznaczoną nośnością pomostów i pasów indywidualnych zabezpieczających, - Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŝ roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŝenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŝ stanowiskowy, w czasie którego naleŝy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŝenia oraz sposoby zabezpieczeń. - NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliŝszego punktu opieki lekarskiej, straŝy poŝarnej, policji, a takŝe apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpoŝarowych. - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŝe gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). - NaleŜy wykonać i oznakować drogi umoŝliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straŝy poŝarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w kaŝdej chwili dostępne. Uwaga: Roboty naleŝy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych : Tom I. Budownictwo ogólne, odpowiednimi instrukcjami ITB, przepisami oraz Polskimi Normami. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień naleŝy porozumieć się z nadzorem budowlanym. Opracowanie: mgr inŝ. arch Tomasz Cempa upr. proj. bud. 279/01/DUW, DŚ upr. bud. 1/DOŚ/08,

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych.. 4 4. Zakres prac izolacyjnych. 5 4.1 Izolacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY

2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY 2 METRY Sebastian Kalota, ul. Górczewska 26/38 Warszawa PROJEKT TECHNICZNY Remontu elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Chopina 5 A INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI KAMIENICY - RADOM, śeromskiego OPIS TECHNICZNY

REMONT ELEWACJI KAMIENICY - RADOM, śeromskiego OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ulicy śeromskiego 37. Opracowanie wykonano na polecenie Prezydenta Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ M A R E K B U L A K 08-110 SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) 644 62 79 kom. 0 600 880 333 www.bulakprojekt.pl; mail: bulakprojekt@bulakprojekt.pl 02-692 WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo