I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna."

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU obiekt/adres: kościół p.w. św. Antoniego ul. św. Antoniego 30, Wrocław inwestor: Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Mikołaja we Wrocławiu. ul. św. Antoniego 30, Wrocław Ojcowie Paulini opracowanie: BIURO ARCHITEKTONICZNO - PROJEKTOWE ARCHITEKT Tomasz Cempa ul. Norwida 9/10 W-w tel projektant: mgr inŝ. arch. Tomasz Cempa UPR. DO PROJ. ARCH.-BUD. 279/01DUW UPR. ARCH.- BUD. 1/DOŚ/08 współpraca: mgr inŝ. arch. Tomasz Kwaśniewski UPR. DO PROJ. ARCH.-BUD. 20/02 DOIA sprawdzenie: mgr inŝ. arch. Józef Cempa UPR. ARCH.-BUD. 98/92/UW luty 2010 r.

2 I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna. 2.0 Podstawa opracowania. str. 2.1 Spis załączników i uzgodnień wraz ze zbiorem. 3.0 Projektowany zakres prac konserwatorskich w obrębie elewacji (granica opracowania w obrysie budynku). str. 4.0 Stan istniejący elewacji ocena techniczna. str. 5.0 Roboty rozbiórkowe. str. 6.0 Roboty budowlane. str. 7.0 Program technologiczny do prac renowacyjnych. str. 7.1 Przygotowanie podłoŝa. 7.2 Tynki cokołowe. 7.3 Profile i detal architektoniczny. 7.4 Piaskowiec (strefa cokołu). 8.0 Warunki ochrony p.poŝarowej. str. 9.0 Wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz kulturowe. str Oświadczenie dotyczące tolerancji odstąpienia str. od zatwierdzonego projektu budowlanego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. str. II. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. 2. Elewacja frontowa zakres robót skala 1: 50 Rys. 3. Rzutu parteru - p. wilgociowa izolacja pozioma. skala 1:100 Opracowanie zawiera... ponumerowanych i trwale zszytych stron.

3 1.0 Dane ogólne. 1.1 Cel i zakres opracowania. Zakres projektowanych prac obejmuje: - remont elewacji frontowej kościoła w strefie przyziemia, - wykonanie przeciw wilgociowej izolacji poziomej ścian budynku. Planowane prace są częścią systematycznych i kontynuowanych działań związanych z restauracją technicznej tkanki kościoła. 1.2 Charakterystyka ogólna. Kościół św. Antoniego jest jednym z pierwszych obiektów sakralnych barokowych we Wrocławiu. Wzniesiony został przez zakon franciszkanówreformatorów, a pracami kierował mistrz budowlany Mateusz Biener. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło po uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego w roku 1685 a zakończono konsekracją budynku kościoła w roku Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr 18 decyzją z dnia 23.X.1961 roku. Budynek kościoła posiada renesansowo - barokowe formy wystroju i podziału elewacji. Symetryczny i regularny rozkład otworów okiennych jest częściowo zaburzony przez wieŝe oraz przylegające budynki. Osiowo zlokalizowane wejście główne jest podkreślone kamiennym portalem. 2.0 Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora Ojcowie Paulini - analiza dokumentów archiwalnych znajdujących się w zasobach archiwum miejskiego, - oględziny obiektu, rozpoznanie poszczególnych elementów oraz pomiary z natury z wykonaniem inwentaryzacji dla potrzeb projektu, - obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz normy branŝowe, 2.1 Spis załączników i uzgodnień wraz ze zbiorem: ZAŁ. NR 1, 1 str. A- 4 Oświadczenie projektantów O-5. ZAŁ. NR 2, 1 str. A- 4 Zaświadczenie o przynaleŝności projektanta do izby zawodowej.

4 ZAŁ. NR 3, 1 str. A - 4 Zaświadczenie o przynaleŝności sprawdzającego do izby zawodowej. ZAŁ. NR 4, 2 str. A - 4 Uprawnienia zawodowe projektanta. ZAŁ. NR 5, 2 str. A - 4 Uprawnienia zawodowe sprawdzającego. ZAŁ. NR 6, 2 str. A - 4 Decyzja nr 1427/2009 z dnia r. pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. ZAŁ. NR 7, 1 str. A - 4 Decyzja pozwolenie konserwatorskie.

5 O 5 Wrocław, luty 2010 r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt architektoniczno - budowlany: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci:... Sprawdzający:

6 3. 0 Projektowany zakres prac konserwatorskich w obrębie elewacji (granica opracowania w obrysie budynku). 01 całkowita wymiana zawilgoconych tynków strefy przyziemia do średniej wysokości ok. 2,50m nad poziom terenu - wykonać naleŝy hydrofobowe tynki renowacyjne WTA (zgodnie z opisem technologii), 02 wykonywanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej murów, przeciwdziałającej kapilarnemu podciąganiu wody metodą iniekcji ciśnieniowych - impulssystemem, 03 oczyszczenie poprzez szczotkowanie szczotkami drucianymi, odgrzybianie i gruntowanie całej odsłoniętej, pozbawionej tynków powierzchni ceglanego muru, 04 wzmocnienie odsłoniętej powierzchni muru ceglanego penetrującym preparatem gruntującym, 05 naprawa kamiennej piaskowcowej oblicówki cokołowej ściany na styku z powierzchnią chodnika, wymiana zniszczonych elementów, flekowanie, oczyszczenie, gruntowanie i impregnacja powierzchni, 06 wymiana Ŝeliwnych rur spustowych, wyczyszczek i częściowo przykanalików, oczyszczenie i udroŝnienie odpływów wód opadowych, 4.0 Stan istniejący elewacji ocena techniczna. W strukturze tynków ścian elewacyjnych kościoła rozróŝnia się róŝnorodne strefy tynków wynikające z róŝnych okresów napraw i konserwacji. DuŜe partie ściany frontowej północnej posiadają tynki wapienno cementowe z okresu remontu wykonanego w latach 1974 oraz roku Całość powierzchni tynków wapiennych w toku przeprowadzonych prac remontowych została przetarta łącznie z detalem ciągnionym gzymsów i obramień okiennych. Obecnie aktywna strefa zawilgoceń znajduje się na styku ścian z terenem na całym obwodzie obiektu. Zawilgocenie miejscowo sięga wysokości ok. 2,20 2,50m powyŝej poziomu terenu. Taką sytuację powodują następujące czynniki: - nie w pełni droŝne przykanaliki odbierające wody opadowe do kanalizacji ogólno miejskiej (naleŝy je przeczyścić oraz częściowo wymienić),

7 - popękane i zniszczone powierzchnie utwardzone w strefie przyściennej oraz niewłaściwy kierunek nachylenia (w stronę kościoła) przy ścianach zachodniej i wschodniej kościoła, - brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej poziomej niwelującej moŝliwość kapilarnego przedostawania się wilgoci w wyŝsze partie muru, powyŝej poziomu chodnika. 5.0 Roboty rozbiórkowe. - elementy piaskowcowe oblicówki cokołowej ścian ewentualnie zdemontować i zamontować ponownie po oczyszczeniu, konserwacji i impregnacji, - odbicie tynków w całości strefy przyziemnej do średniej wysokości 2,50m od poziomu terenu, - naprawa i częściowa wymiana Ŝeliwnych rur spustowych, blaszanych oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej udroŝnienie odpływów, - wykonanie otworów w ścianie w celu wprowadzenia preparatu iniekcyjnego, 6.0 Roboty budowlane. Roboty budowlane wykonać w zakresie określonym w pkt. 3.0 projektowany zakres prac konserwatorskich, szczegółowa technologia podana w punkcie 11. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie jednorodności w zastosowaniu systemu technologii renowacyjnej wraz z utrzymaniem ścisłego reŝimu technologicznego ze względu na moŝliwość powstania niepoŝądanych efektów jak wysolenia, odparzenia, zniszczenie powłok malarskich czy zróŝnicowania w fakturze powierzchni otynkowanych. W projekcie przewidziano zastosowanie tynków renowacyjnych typu WTA dla strefy zawilgoconej oraz zasolonej na styku ścian z terenem oraz tynków wapienno trasowych. Nieliczne partie muru długotrwale odsłonięte, pozbawione tynków, naleŝy przeszczotkować oraz umyć pod ciśnieniem, osuszyć i zagruntować. W strefie przyziemia wykonać tynki renowacyjne WTA wiąŝące sole zawarte w ścianie oraz posiadające powierzchnię o charakterze hydrofobowym.

8 NaleŜy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić istniejących elementów dekoracyjnych sztukatorskich i piaskowcowych. Zabezpieczyć folią PCV oraz np. płytą pilśniową, istniejąca w budynku stolarkę okienną, drzwiową, detal portali od ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w trakcie prowadzenia w/w prac. INIEKCJĘ CIŚNIENIOWĄ wykonać z zastosowaniem preparatu ADEXIN HS 2 firmy Deitermann (lub preparatami analogicznymi firmy STO-ISPO: StoMurisol Micro nr ) do przeciwwilgociowej izolacji przekroju istniejącego muru (zapobieganie zawilgoceniu, rozprzestrzeniającemu się od dołu muru), iniekcja wykonywana metodą nawiercania otworów, przy stopniu zawilgocenia muru wynoszącego do 90%. W przypadku licznych pustych przestrzeni w murze preparat stosowany jest równieŝ w metodzie "mokre w mokre" w połączeniu z pompami iniekcyjnymi firmy DESOI (lub dla StoMurisol Micro agregat Sto Impulssystem). Preparaty te wpływają tylko w małym stopniu na właściwości dyfuzyjne muru. W przypadku murów o grubości ponad 1 m i naroŝników ścian wiercone otwory naleŝy w miarę moŝliwości rozmieścić po obu stronach. Po wywierceniu otwory zostają przedmuchane spręŝonym powietrzem. Większe puste przestrzenie znajdujące się w obszarze, gdzie wykonywana będzie iniekcja, naleŝy przed wprowadzeniem płynu iniekcyjnego wypełnić zaprawą do wypełniania wywierconych otworów, występującą ponad nazwą CERINOL BSP, która ponadto nie wpływa ujemnie na materiał budowlany. Przed dalszą obróbką naleŝy wywiercić nowe otwory ok. 5 cm powyŝej początkowego szeregu lub wywiercić ponownie otwory w tym samym miejscu. Alternatywnym rozwiązaniem jest wtłaczanie iniektu za pomocą pomp firmy DESOI metodą "mokre w mokre". W zaleŝności od stopnia zawilgocenia muru przed wykonaniem iniekcji naleŝy wymieszać preparat ADEXIN HS 2 z wodą w proporcji od 1:9 do 1:14 (w przypadku bardzo duŝego zawilgocenia rozcieńczenie moŝe być mniejsze). Proporcja mieszania zaleŝy od stopnia zawilgocenia muru. W przypadku bardzo duŝego stopnia zawilgocenia stosuje się niŝszą proporcję mieszania (1:9). Rozcieńcza się tylko tyle koncentratu, ile przerobi się (zuŝyje) w danym dniu pracy. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania izolacji przeciwwilgociowej jest całkowite nasycenie muru w strefie iniekcji. Po wykonaniu iniekcji otwory zamykane (wypełniane) są zaprawą CERINOL BSP.

9 W przypadku stosowania mikroemulsji silikonowej szczególnie dobrze sprawdziła się metoda niskociśnieniowa. W spoinie muru, mniej więcej poziomo nawierca się otwory o średnicy 12 mm w odstępie od 10 do 12 cm. Otwory te rozmieszcza się w jednym lub dwóch szeregach. W przypadku rozmieszczenia dwuszeregowego, pionowy odstęp między dolnym a górnym szeregiem nie moŝe przekroczyć 8 cm. Następnie w otworach wiertniczych osadza się pakery lub w celu lepszego rozprowadzenia w strukturze muru środka iniekcyjnego lance, w przypadku preparatu Sto-Ispo i metody impulssystemu. Iniekcję wykonuje się przy zastosowaniu stałego, niskiego ciśnienia (wartość ciśnienia mniej niŝ 10 bar). W przypadku bardzo wysokiego stopnia zawilgocenia (>75%) oraz bardzo duŝej wilgotności otoczenia naleŝy stosować ADEXIN HS 2 metodą iniekcji niskociśnieniowej bez wcześniejszego wypełniania pustek powietrznych w murze za pomocą zaprawy CERINOL BSP. Po odczekaniu od 3 do 24 godzin naleŝy przeprowadzić ponowną iniekcję preparatem ADEXIN HS jako aktywatorem. Dzięki temu uzyskuje się niezawodność robót iniekcyjnych prowadzonych w przypadku bardzo wysokiego stopnia zawilgocenia. Na końcu otwory wiertnicze naleŝy wypełnić np. zaprawą CERINOL BSP. ZuŜycie preparatu zaleŝy od chłonności materiału ściennego i wynosi dla poprzecznego przekroju muru ok. 20 litr/m 2 gotowej mieszaniny. 40 0,8-2, ,2-3, ,6-4, ,0-5, W celu prawidłowego doboru stęŝenia preparatu iniekcyjnego naleŝy przed rozpoczęciem robót sprawdzić wilgotność poszczególnych ścian kościoła.

10 DETAL PIASKOWCOWY renowację elementów piaskowcowych wykonać naleŝy zgodnie z pkt projektu technologii, z zachowaniem naleŝytej dbałości i staranności o rozrzeźbione elementy medalionu oraz figury św. Antoniego. Odtworzyć naleŝy ozdobny wazon stanowiąc pierwotnie zwieńczenie formy portalu bramnego, nad medalionem zgodnie z przekazem ikonograficznym. Wykonać naleŝy od strony frontowej okładzinę cokołową, na styku z powierzchnia chodnika, z płyt piaskowcowych wysokości 40cm i grubości ok. 3cm, osadzonych w grubości tynku. RURY SPUSTOWE wymienić naleŝy Ŝeliwne wpusty rur spustowych oraz przeczyścić i udroŝnić przykanaliki do sieci kanalizacji ogólno miejskiej, elementy nieszczelne oraz popękane naleŝy wymienić w całości. - zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikaty i aprobaty do stosowania w budownictwie, 7.0 PROGRAM TECHNOLOGICZNY DO PRAC RENOWACYJNYCH DLA KOŚCIOŁA ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU. /zastosowano przykładowe materiały Sto Ispo lub Hufgard Optolith/. 7.1 Przygotowanie podłoŝa. Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsłonięte miejscowo osłabione cegły mogą wymagać wzmocnienia przed nałoŝeniem kolejnych warstw. NaleŜy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował w takim przypadku podłoŝa! Przed przystąpieniem do prac dezynfekcyjnych i wzmacniających podłoŝe naleŝy umyć elewację wodą pod ciśnieniem, usunąć stare powłoki malarskie, sadze, glony, preparatem Sto Fasadenabbeizer. Dotyczy to elewacji oraz detalu. NaleŜy wykonać dezynfekcje podłoŝy zaatakowanych przez grzyby i glony, zwłaszcza w strefach długotrwałych zawilgoceń muru w rejonie podokapnikowym, rur spustowych itp.. - StoPrim Fungal specjalny preparat usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoŝe, stosujemy na oczyszczone poprzez szczotkowanie podłoŝe, preparat nakładany jest pędzlem,

11 StoPrim Grundex (Optolith TG LF) rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoŝa wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoPrim Divers 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni, (preparat stosujemy w miejscach gdzie lico cegły wymaga wzmocnienia). - W miejscach gdzie tynki są odparzone, zawilgocone oraz odsłonięte lico cegły wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy uŝyciu Tubag-Trass Werksteimortel WTA, 7.2 Tynki cokołowe w opracowaniu przyjęto całkowitą wymianę tynków strefy cokołu budynku na wysokość ok. 2,50m powyŝej powierzchni chodnika: - Tynki renowacyjne WTA konieczne przy związkach soli obecnych w murze ich układ oraz kolejność warstw jest uzaleŝniona od stopnia zasolenia oraz moŝliwej do zastosowania grubości warstw. Po wstępnych analizach przyjęto wysoki stopień zasolenia muru. Schemat działania dla stosowania wyprawy w strefie cokołu: - Odbicie istniejących tynków oraz wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy uŝyciu StoMurisol GP WTA, (Optolith ASP), - Szpryc StoMurisol VS WTA, (Optolith HSB) warstwa szczepna oraz ujednolicająca chłonność podłoŝa, zakładać na 50% powierzchni warstwą o grubości ok. 0,5cm a przy bardzo chłonnym podłoŝu całościowo (obrzutka nakładana brodawkowo). MoŜna mieszać w mieszarkach wolnoobrotowych, czas sezonowania ok. 24 h. - Tynk wyrównawczy StoMurisol GP WTA, (Optolith ASP) zakładać na grubość min. 1cm w jednym cyklu. Mieszać tylko w agregatach albo za pomocą szybkoobrotowych mieszarkach. Czas sezonowania 1mm/1 dzień. - Tynk renowacyjny StoMurisol SP WTA, (Optolith USP) hydrofobowa i mrozoodporna główna warstwa magazynująca związki soli. Zakładać na grubość min. 2 cm w jednym cyklu najlepiej w dwóch warstwach. Zakładana grubość umoŝliwia wykonanie bonii o głębokości 1cm. Tynki renowacyjne to mineralne zaprawy, które podlegają takiemu samemu reŝimowi jak inne tynki np. wapienno cementowe.

12 Zabezpieczenie tynków na styku z gruntem - Optolith DSS mineralna, mikrocementowa zaprawa uszczelniająca do wypełniania styku z gruntem jako zabezpieczenie przed podciąganiem wody bezpośrednio z gruntu. 7.3 Profile i detal architektoniczny. Dobór odpowiedniego materiału jest uzaleŝniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z ręki, prace ciągnięte), ale takŝe od stanu zachowania detalu. Przy większych ubytkach - zaprawy uzupełniające muszą mieć niski cięŝar właściwy oraz krótki czas wiązania. Warstwy wykończeniowe muszą posiadać nie tylko właściwe cechy uŝytkowe (łatwa obróbka), ale np. wyŝszą elastyczność i przyczepność do starych - często pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podłoŝy: Prace ciągnięte w obrębie uzupełnień ubytków gzymsów oraz obramień otworów okiennych: - Stuckoplan spezial STW 0,4, (Optolith Stuckoplan fein) specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciągniętej; posiada mikrowłókna oraz wysoką przyczepność nawet do pozostałości starych pokryć dyspersyjnych, - Optolith NSR specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień z ręki ubytków w detalu, mtreiał posiada mikrowłókna oraz optymalną wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoŝa ok. 5 MPa. 7.4 PIASKOWIEC (strefa cokołu): a) usunięcie pyłów, sadzy i naturalnych nalotów. Czyszczenie piaskowca wykonać myjką ciśnieniową, którą tłoczona jest woda o temperaturze C lub para wodna. Zielony nalot usunąć z kamienia preparatami, które działają niszcząco na glony, grzyby, mchy i porosty jednocześnie. Proponowane do zastosowania środki chemiczne to np.: Algat, Boracol lub Fungan. Preparaty nakładać pędzlem lub wałkiem bezpośrednio na kamień. Po kilku godzinach resztki roślin, nalotów zmywamy wodą lub zmiatamy. Wymienione preparaty zabezpieczają kamień takŝe przed ponownym zarastaniem. b) usunięcie nalotów soli mineralnych.

13 Odsolenie wykonać w następujący sposób: zwilŝyć kamień wodą destylowaną, a następnie przykryć jego powierzchni wilgotnymi kompresami z ligniny, które pozostawia się do wyschnięcia. NaleŜy zwracać uwagę na szczelne przyleganie okładów; muszą one wysychać równomiernie i powoli, osłonięte przed działaniem promieni słonecznych i wiatru. Roztwór soli jest wysysany z wnętrza kamienia na powierzchnię okładów. c) wzmocnienie powierzchni. StoPrim Grundex rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoŝa wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoPrim Divers 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni, (preparat stosujemy w miejscach gdzie lico cegły wymaga wzmocnienia). d) uzupełnienia. Natur-, und Sandstein-Restauriermortel NSR 0,4 (Optolith NSR) specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień "z ręki" ubytków w detalu (kwiatony, głowice itp.); materiał posiada mikrowłókna oraz optymalna wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoŝa ok. 5MPa d) hydrofobizacja. zahydrofobizowanie powierzchni w celu zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych naleŝy wykonać preparatem Ispo Fassadenschutz BS 290. Podczas przeprowadzania zabiegu impregnacji powierzchnia kamienia powinna być sucha, czysta i chłodna. 8.0 WARUNKI OCHRONY P.POśAROWEJ. Projektowany zakres prac remontowych nie pogarsza i nie zmienia istniejących warunków p.poŝarowych obiektu, nie zmienia sposobu uŝytkowania oraz nie narusza konstrukcji kościoła. 9.0 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ KULTUROWE. Nie przewiduje się szkodliwego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Budynek kościoła wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie prace naleŝy prowadzić w porozumieniu i za zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków.

14 Projektowane prace będą miały istotny wpływ na poprawę estetyki i wygląd elewacji zabytkowego kościoła połoŝonego w tzw. Dzielnicy Czterech Wyznań OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TOLERANCJI ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. Dopuszczalne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z dnia Nr 207, poz z późniejszymi zmianami), wyraŝam zgodę na zmiany, dotyczące specyfikacji technicznej zastosowanych materiałów pod warunkiem przedstawienia całościowego programu technologii. Wszelkie planowane zmiany naleŝy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz projektantem. UWAGI OGÓLNE: - wykonawca przed wykonaniem iniekcji ciśnieniowej murów zobowiązany jest przeprowadzić badanie określające wilgotność muru w okresie wykonania robót, - prace powierzyć wykonawcy który posiada doświadczenie w prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych, - prace bezwzględnie prowadzić pod nadzorem konserwatorskim oraz autorskim, 11.0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE. obiekt/adres: inwestor: projektant: kościół pw. św. Antoniego ul. Św. Antoniego 30 Wrocław Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Mikołaja we Wrocławiu. ul. św. Antoniego 30, Wrocław Ojcowie Paulini mgr inŝ. arch. Tomasz Cempa, Wrocław, ul. Norwida 9/10 Przed rozpoczęciem robót budowlanych zostanie opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy Prawo budowlane art. 21a.

15 1. Podstawa opracowania : 1.1 Projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji i dachu nad łącznikiem kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu. 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz RMBiPMB z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano montaŝowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz RMPiPS z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 1.5 RMPiPS z dnia r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŝowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy: Zaplecze budowy proponuje się urządzić w budynku klasztoru przyległego do kościoła z wykorzystaniem placu utwardzonego do składowania materiałów sypkich. Roboty budowlano montaŝowe: - wykonanie wykopów pod izolacje pionowe ścian; - wykonanie prac murarskich, tynkarskich, sztukatorskich i malarskich z rusztowań, - montaŝ i demontaŝ typowych rusztowań ( rusztowania nietypowe powinny być wykonane według projektu); - roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie; Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej, 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Budynek kościoła wraz z sąsiadującą zabudową pierzei ul. św. Antoniego, 4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: nie projektuje się. 5. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych: - roboty budowlane moŝliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych; - roboty wykonywane na terenie funkcjonującego obiektu oraz ulica z ruchem pieszym i kołowym (konieczność zastosowania siatek ochronnych na całej długości robót na odcinku chodników pieszych);

16 6. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom: - Kierownik budowy jest zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, - Prze przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano montaŝowych naleŝy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym przewidywanymi robotami zgodnie z warunkami BHP, - Roboty na wysokości prowadzić przy uŝyciu odpowiednich rusztowań z oznaczoną nośnością pomostów i pasów indywidualnych zabezpieczających, - Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŝ roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŝenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŝ stanowiskowy, w czasie którego naleŝy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŝenia oraz sposoby zabezpieczeń. - NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliŝszego punktu opieki lekarskiej, straŝy poŝarnej, policji, a takŝe apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpoŝarowych. - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŝe gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). - NaleŜy wykonać i oznakować drogi umoŝliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straŝy poŝarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w kaŝdej chwili dostępne. Uwaga: Roboty naleŝy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych : Tom I. Budownictwo ogólne, odpowiednimi instrukcjami ITB, przepisami oraz Polskimi Normami. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień naleŝy porozumieć się z nadzorem budowlanym. Opracowanie: mgr inŝ. arch Tomasz Cempa upr. proj. bud. 279/01/DUW, DŚ upr. bud. 1/DOŚ/08,

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545.

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. 1 K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. TREŚĆ: Remont elewacji budynku. INWESTOR: Przedszkole nr 5. Ustroń, ul. Lipowska 127, autor: arch. Zofia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI Temat opracowania: PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM WE LWÓWKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA Nr: 896/07/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 Inwestor: Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: STBS Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 70-302 Szczecin INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Zatoki postojowe, chodnik, zjazdy ADRES: ul. Jana Kazimierza,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

MM-PROJTIK S.C. ul. Ruczajowa 9c/6, Zielona Góra tel PROJEKT BUDOWLANY

MM-PROJTIK S.C. ul. Ruczajowa 9c/6, Zielona Góra tel PROJEKT BUDOWLANY MM-PROJTIK S.C. ul. Ruczajowa 9c/6, 65-153 Zielona Góra tel. 500088420 e-mail: m_gorniak@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: Remont budynku Biblioteki Adres inwestycji: Działka nr ewid. 286/4 połoŝona

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów 5. Opis techniczny architektoniczny

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Adres inwestycji: 11-400 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 2 Inwestor: Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości projektu

1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu 1. Spis zawartości projektu...1. Spis rysunków...1 3. Opis techniczny...1 4. Wytyczne dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informacja BIOZ...3 5. Charakterystyka energetyczna

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni

Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni Lokalizacja: Poznań 61-729 ul. Piękna 37 Inwestor: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr. 70 w Poznaniu 61-729 ul. Piękna 37 Autor opracowania:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa i adres obiektu : Składowisko śmieci Owińska Nazwa i adres Zamawiającego : Urząd Gminu Czerwonak Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Nazwa specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji frontowej i bocznej budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 282. Przewiduje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51 a Tel. Fax (048) 385-09-57 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Lokalizacja : Kozienice, ul. Warszawska dz. nr 1514/10 Inwestor

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Połabska 1/12 tel. 601 777 156 METRYKA PROJEKTU. 57-300 Podzamek, nr dz. 32/1, AM-1, obręb Podzamek Gm.

MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Połabska 1/12 tel. 601 777 156 METRYKA PROJEKTU. 57-300 Podzamek, nr dz. 32/1, AM-1, obręb Podzamek Gm. MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Połabska 1/12 tel. 601 777 156 METRYKA PROJEKTU OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Podzamku 57-300 Podzamek,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: REMONT ELEWACJI WRAZ Z RENOWACJĄ KONSERWATORSKĄ DETALI ARCHITEKTONICZNYCH Element: Rusztowania i zabezpieczenia 1. 1. 1. KNR AT-05-1651-030 1. 1. 2. KNR AT-05-1663-040 1. 1. 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Remont elementów konstrukcji dachu (wieŝyczek-sterczyn) w Urzędzie Pocztowym W Trzciance,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z pracami remontowo renowacyjnymi oraz konserwatorskimi barokowego

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Renowacja zamku w Szydłowcu

Renowacja zamku w Szydłowcu Renowacja zamku w Szydłowcu Zamek w Szydłowcu po zakończeniu prac remontowych. Przygotowanie ściany do wykonania izolacji pionowej. Zamek w Szydłowcu został wybudowany w latach 1470 1480 przez Stanisława

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Znak sprawy: Załącznik nr... do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Remont Urzędu Pocztowego Konstantynów, 21-543 Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 1. INWESTOR Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. 1. Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA ZAGOSPODAROWANIE TERENU . PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA 93-410 Łódź, ul. Łukowa 16 lok.4 www.e-architekt.pl tel. 0 601 36 10 66 ZAGOSPODAROWANIE TERENU UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/16

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Pogorzela OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Pogorzela OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY INWESTOR: Gmina Olszanka Olszanka 16 49-332 Olszanka OBIEKT: Zbiornik wodny w miejscowości Pogorzela TEMAT: Dokumentacja wykonawcza do Projektu koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

RODZAJ DOKUMENTACJI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji pionowych oraz izolacji posadzek

RODZAJ DOKUMENTACJI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji pionowych oraz izolacji posadzek RODZAJ DOKUMENTACJI Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji pionowych oraz izolacji posadzek BRANśA TEMAT Budowlana Odtworzenie izolacji pionowych i izolacji posadzek OBIEKT Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o konieczności wykonania planu BIOZ -strona tytułowa

INFORMACJA o konieczności wykonania planu BIOZ -strona tytułowa INFORMACJA o konieczności wykonania planu BIOZ -strona tytułowa OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY KLUB GARNIZONOWY ADRES NIERUCHOMOŚCI : Brzeg, Piastowska nr 4 Numer działki : AM 8, DZIAŁKA NR 599, obręb Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy

Projekt budowlano - wykonawczy Jednostka projektowa Biuro Usług Inwestycyjnych Plumber ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica tel. 71 399 42 80; email: poczta@plumber.com.pl Projekt budowlano - wykonawczy Remont schodów wejściowych oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W śorach 44-244 śory OS.KORFANTEGO PU-11 ADRES BUDOWY: 44-240 śory OS.KORFANTEGO DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE KOMBUDEX Sp. z o.o. w Siedlcach PRACOWNIA PROJEKTOWA 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, tel./fax.: 0(...)25-63-238-50, 63-279-06 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH NA WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ METODĄ INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ I PIONOWEJ ŚCIAN PIWNICZNYCH W BUDYNKU przy ul. Boh. Warszawy 98 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Orientacja fragment mapy w skali 1:10 000 nr rys. 0 Plan sytuacyjny w skali 1: 500 nr rys. 1 Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAWY SŁUPÓW WIEśA RATUSZOWA, STRZELCE OPOLSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAWY SŁUPÓW WIEśA RATUSZOWA, STRZELCE OPOLSKIE BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Temat: Projekt naprawy słupów głównych drewnianych wie- Ŝy ratuszowej Obiekt: WieŜa ratuszowa stanowiąca część budynku

Bardziej szczegółowo