I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna."

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU obiekt/adres: kościół p.w. św. Antoniego ul. św. Antoniego 30, Wrocław inwestor: Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Mikołaja we Wrocławiu. ul. św. Antoniego 30, Wrocław Ojcowie Paulini opracowanie: BIURO ARCHITEKTONICZNO - PROJEKTOWE ARCHITEKT Tomasz Cempa ul. Norwida 9/10 W-w tel projektant: mgr inŝ. arch. Tomasz Cempa UPR. DO PROJ. ARCH.-BUD. 279/01DUW UPR. ARCH.- BUD. 1/DOŚ/08 współpraca: mgr inŝ. arch. Tomasz Kwaśniewski UPR. DO PROJ. ARCH.-BUD. 20/02 DOIA sprawdzenie: mgr inŝ. arch. Józef Cempa UPR. ARCH.-BUD. 98/92/UW luty 2010 r.

2 I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna. 2.0 Podstawa opracowania. str. 2.1 Spis załączników i uzgodnień wraz ze zbiorem. 3.0 Projektowany zakres prac konserwatorskich w obrębie elewacji (granica opracowania w obrysie budynku). str. 4.0 Stan istniejący elewacji ocena techniczna. str. 5.0 Roboty rozbiórkowe. str. 6.0 Roboty budowlane. str. 7.0 Program technologiczny do prac renowacyjnych. str. 7.1 Przygotowanie podłoŝa. 7.2 Tynki cokołowe. 7.3 Profile i detal architektoniczny. 7.4 Piaskowiec (strefa cokołu). 8.0 Warunki ochrony p.poŝarowej. str. 9.0 Wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz kulturowe. str Oświadczenie dotyczące tolerancji odstąpienia str. od zatwierdzonego projektu budowlanego Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. str. II. Część rysunkowa: Rys. 1. Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. 2. Elewacja frontowa zakres robót skala 1: 50 Rys. 3. Rzutu parteru - p. wilgociowa izolacja pozioma. skala 1:100 Opracowanie zawiera... ponumerowanych i trwale zszytych stron.

3 1.0 Dane ogólne. 1.1 Cel i zakres opracowania. Zakres projektowanych prac obejmuje: - remont elewacji frontowej kościoła w strefie przyziemia, - wykonanie przeciw wilgociowej izolacji poziomej ścian budynku. Planowane prace są częścią systematycznych i kontynuowanych działań związanych z restauracją technicznej tkanki kościoła. 1.2 Charakterystyka ogólna. Kościół św. Antoniego jest jednym z pierwszych obiektów sakralnych barokowych we Wrocławiu. Wzniesiony został przez zakon franciszkanówreformatorów, a pracami kierował mistrz budowlany Mateusz Biener. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło po uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego w roku 1685 a zakończono konsekracją budynku kościoła w roku Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr 18 decyzją z dnia 23.X.1961 roku. Budynek kościoła posiada renesansowo - barokowe formy wystroju i podziału elewacji. Symetryczny i regularny rozkład otworów okiennych jest częściowo zaburzony przez wieŝe oraz przylegające budynki. Osiowo zlokalizowane wejście główne jest podkreślone kamiennym portalem. 2.0 Podstawa opracowania. - zlecenie Inwestora Ojcowie Paulini - analiza dokumentów archiwalnych znajdujących się w zasobach archiwum miejskiego, - oględziny obiektu, rozpoznanie poszczególnych elementów oraz pomiary z natury z wykonaniem inwentaryzacji dla potrzeb projektu, - obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz normy branŝowe, 2.1 Spis załączników i uzgodnień wraz ze zbiorem: ZAŁ. NR 1, 1 str. A- 4 Oświadczenie projektantów O-5. ZAŁ. NR 2, 1 str. A- 4 Zaświadczenie o przynaleŝności projektanta do izby zawodowej.

4 ZAŁ. NR 3, 1 str. A - 4 Zaświadczenie o przynaleŝności sprawdzającego do izby zawodowej. ZAŁ. NR 4, 2 str. A - 4 Uprawnienia zawodowe projektanta. ZAŁ. NR 5, 2 str. A - 4 Uprawnienia zawodowe sprawdzającego. ZAŁ. NR 6, 2 str. A - 4 Decyzja nr 1427/2009 z dnia r. pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. ZAŁ. NR 7, 1 str. A - 4 Decyzja pozwolenie konserwatorskie.

5 O 5 Wrocław, luty 2010 r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt architektoniczno - budowlany: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci:... Sprawdzający:

6 3. 0 Projektowany zakres prac konserwatorskich w obrębie elewacji (granica opracowania w obrysie budynku). 01 całkowita wymiana zawilgoconych tynków strefy przyziemia do średniej wysokości ok. 2,50m nad poziom terenu - wykonać naleŝy hydrofobowe tynki renowacyjne WTA (zgodnie z opisem technologii), 02 wykonywanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej murów, przeciwdziałającej kapilarnemu podciąganiu wody metodą iniekcji ciśnieniowych - impulssystemem, 03 oczyszczenie poprzez szczotkowanie szczotkami drucianymi, odgrzybianie i gruntowanie całej odsłoniętej, pozbawionej tynków powierzchni ceglanego muru, 04 wzmocnienie odsłoniętej powierzchni muru ceglanego penetrującym preparatem gruntującym, 05 naprawa kamiennej piaskowcowej oblicówki cokołowej ściany na styku z powierzchnią chodnika, wymiana zniszczonych elementów, flekowanie, oczyszczenie, gruntowanie i impregnacja powierzchni, 06 wymiana Ŝeliwnych rur spustowych, wyczyszczek i częściowo przykanalików, oczyszczenie i udroŝnienie odpływów wód opadowych, 4.0 Stan istniejący elewacji ocena techniczna. W strukturze tynków ścian elewacyjnych kościoła rozróŝnia się róŝnorodne strefy tynków wynikające z róŝnych okresów napraw i konserwacji. DuŜe partie ściany frontowej północnej posiadają tynki wapienno cementowe z okresu remontu wykonanego w latach 1974 oraz roku Całość powierzchni tynków wapiennych w toku przeprowadzonych prac remontowych została przetarta łącznie z detalem ciągnionym gzymsów i obramień okiennych. Obecnie aktywna strefa zawilgoceń znajduje się na styku ścian z terenem na całym obwodzie obiektu. Zawilgocenie miejscowo sięga wysokości ok. 2,20 2,50m powyŝej poziomu terenu. Taką sytuację powodują następujące czynniki: - nie w pełni droŝne przykanaliki odbierające wody opadowe do kanalizacji ogólno miejskiej (naleŝy je przeczyścić oraz częściowo wymienić),

7 - popękane i zniszczone powierzchnie utwardzone w strefie przyściennej oraz niewłaściwy kierunek nachylenia (w stronę kościoła) przy ścianach zachodniej i wschodniej kościoła, - brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej poziomej niwelującej moŝliwość kapilarnego przedostawania się wilgoci w wyŝsze partie muru, powyŝej poziomu chodnika. 5.0 Roboty rozbiórkowe. - elementy piaskowcowe oblicówki cokołowej ścian ewentualnie zdemontować i zamontować ponownie po oczyszczeniu, konserwacji i impregnacji, - odbicie tynków w całości strefy przyziemnej do średniej wysokości 2,50m od poziomu terenu, - naprawa i częściowa wymiana Ŝeliwnych rur spustowych, blaszanych oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej udroŝnienie odpływów, - wykonanie otworów w ścianie w celu wprowadzenia preparatu iniekcyjnego, 6.0 Roboty budowlane. Roboty budowlane wykonać w zakresie określonym w pkt. 3.0 projektowany zakres prac konserwatorskich, szczegółowa technologia podana w punkcie 11. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie jednorodności w zastosowaniu systemu technologii renowacyjnej wraz z utrzymaniem ścisłego reŝimu technologicznego ze względu na moŝliwość powstania niepoŝądanych efektów jak wysolenia, odparzenia, zniszczenie powłok malarskich czy zróŝnicowania w fakturze powierzchni otynkowanych. W projekcie przewidziano zastosowanie tynków renowacyjnych typu WTA dla strefy zawilgoconej oraz zasolonej na styku ścian z terenem oraz tynków wapienno trasowych. Nieliczne partie muru długotrwale odsłonięte, pozbawione tynków, naleŝy przeszczotkować oraz umyć pod ciśnieniem, osuszyć i zagruntować. W strefie przyziemia wykonać tynki renowacyjne WTA wiąŝące sole zawarte w ścianie oraz posiadające powierzchnię o charakterze hydrofobowym.

8 NaleŜy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić istniejących elementów dekoracyjnych sztukatorskich i piaskowcowych. Zabezpieczyć folią PCV oraz np. płytą pilśniową, istniejąca w budynku stolarkę okienną, drzwiową, detal portali od ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w trakcie prowadzenia w/w prac. INIEKCJĘ CIŚNIENIOWĄ wykonać z zastosowaniem preparatu ADEXIN HS 2 firmy Deitermann (lub preparatami analogicznymi firmy STO-ISPO: StoMurisol Micro nr ) do przeciwwilgociowej izolacji przekroju istniejącego muru (zapobieganie zawilgoceniu, rozprzestrzeniającemu się od dołu muru), iniekcja wykonywana metodą nawiercania otworów, przy stopniu zawilgocenia muru wynoszącego do 90%. W przypadku licznych pustych przestrzeni w murze preparat stosowany jest równieŝ w metodzie "mokre w mokre" w połączeniu z pompami iniekcyjnymi firmy DESOI (lub dla StoMurisol Micro agregat Sto Impulssystem). Preparaty te wpływają tylko w małym stopniu na właściwości dyfuzyjne muru. W przypadku murów o grubości ponad 1 m i naroŝników ścian wiercone otwory naleŝy w miarę moŝliwości rozmieścić po obu stronach. Po wywierceniu otwory zostają przedmuchane spręŝonym powietrzem. Większe puste przestrzenie znajdujące się w obszarze, gdzie wykonywana będzie iniekcja, naleŝy przed wprowadzeniem płynu iniekcyjnego wypełnić zaprawą do wypełniania wywierconych otworów, występującą ponad nazwą CERINOL BSP, która ponadto nie wpływa ujemnie na materiał budowlany. Przed dalszą obróbką naleŝy wywiercić nowe otwory ok. 5 cm powyŝej początkowego szeregu lub wywiercić ponownie otwory w tym samym miejscu. Alternatywnym rozwiązaniem jest wtłaczanie iniektu za pomocą pomp firmy DESOI metodą "mokre w mokre". W zaleŝności od stopnia zawilgocenia muru przed wykonaniem iniekcji naleŝy wymieszać preparat ADEXIN HS 2 z wodą w proporcji od 1:9 do 1:14 (w przypadku bardzo duŝego zawilgocenia rozcieńczenie moŝe być mniejsze). Proporcja mieszania zaleŝy od stopnia zawilgocenia muru. W przypadku bardzo duŝego stopnia zawilgocenia stosuje się niŝszą proporcję mieszania (1:9). Rozcieńcza się tylko tyle koncentratu, ile przerobi się (zuŝyje) w danym dniu pracy. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania izolacji przeciwwilgociowej jest całkowite nasycenie muru w strefie iniekcji. Po wykonaniu iniekcji otwory zamykane (wypełniane) są zaprawą CERINOL BSP.

9 W przypadku stosowania mikroemulsji silikonowej szczególnie dobrze sprawdziła się metoda niskociśnieniowa. W spoinie muru, mniej więcej poziomo nawierca się otwory o średnicy 12 mm w odstępie od 10 do 12 cm. Otwory te rozmieszcza się w jednym lub dwóch szeregach. W przypadku rozmieszczenia dwuszeregowego, pionowy odstęp między dolnym a górnym szeregiem nie moŝe przekroczyć 8 cm. Następnie w otworach wiertniczych osadza się pakery lub w celu lepszego rozprowadzenia w strukturze muru środka iniekcyjnego lance, w przypadku preparatu Sto-Ispo i metody impulssystemu. Iniekcję wykonuje się przy zastosowaniu stałego, niskiego ciśnienia (wartość ciśnienia mniej niŝ 10 bar). W przypadku bardzo wysokiego stopnia zawilgocenia (>75%) oraz bardzo duŝej wilgotności otoczenia naleŝy stosować ADEXIN HS 2 metodą iniekcji niskociśnieniowej bez wcześniejszego wypełniania pustek powietrznych w murze za pomocą zaprawy CERINOL BSP. Po odczekaniu od 3 do 24 godzin naleŝy przeprowadzić ponowną iniekcję preparatem ADEXIN HS jako aktywatorem. Dzięki temu uzyskuje się niezawodność robót iniekcyjnych prowadzonych w przypadku bardzo wysokiego stopnia zawilgocenia. Na końcu otwory wiertnicze naleŝy wypełnić np. zaprawą CERINOL BSP. ZuŜycie preparatu zaleŝy od chłonności materiału ściennego i wynosi dla poprzecznego przekroju muru ok. 20 litr/m 2 gotowej mieszaniny. 40 0,8-2, ,2-3, ,6-4, ,0-5, W celu prawidłowego doboru stęŝenia preparatu iniekcyjnego naleŝy przed rozpoczęciem robót sprawdzić wilgotność poszczególnych ścian kościoła.

10 DETAL PIASKOWCOWY renowację elementów piaskowcowych wykonać naleŝy zgodnie z pkt projektu technologii, z zachowaniem naleŝytej dbałości i staranności o rozrzeźbione elementy medalionu oraz figury św. Antoniego. Odtworzyć naleŝy ozdobny wazon stanowiąc pierwotnie zwieńczenie formy portalu bramnego, nad medalionem zgodnie z przekazem ikonograficznym. Wykonać naleŝy od strony frontowej okładzinę cokołową, na styku z powierzchnia chodnika, z płyt piaskowcowych wysokości 40cm i grubości ok. 3cm, osadzonych w grubości tynku. RURY SPUSTOWE wymienić naleŝy Ŝeliwne wpusty rur spustowych oraz przeczyścić i udroŝnić przykanaliki do sieci kanalizacji ogólno miejskiej, elementy nieszczelne oraz popękane naleŝy wymienić w całości. - zastosowane materiały budowlane muszą posiadać certyfikaty i aprobaty do stosowania w budownictwie, 7.0 PROGRAM TECHNOLOGICZNY DO PRAC RENOWACYJNYCH DLA KOŚCIOŁA ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU. /zastosowano przykładowe materiały Sto Ispo lub Hufgard Optolith/. 7.1 Przygotowanie podłoŝa. Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odsłonięte miejscowo osłabione cegły mogą wymagać wzmocnienia przed nałoŝeniem kolejnych warstw. NaleŜy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował w takim przypadku podłoŝa! Przed przystąpieniem do prac dezynfekcyjnych i wzmacniających podłoŝe naleŝy umyć elewację wodą pod ciśnieniem, usunąć stare powłoki malarskie, sadze, glony, preparatem Sto Fasadenabbeizer. Dotyczy to elewacji oraz detalu. NaleŜy wykonać dezynfekcje podłoŝy zaatakowanych przez grzyby i glony, zwłaszcza w strefach długotrwałych zawilgoceń muru w rejonie podokapnikowym, rur spustowych itp.. - StoPrim Fungal specjalny preparat usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoŝe, stosujemy na oczyszczone poprzez szczotkowanie podłoŝe, preparat nakładany jest pędzlem,

11 StoPrim Grundex (Optolith TG LF) rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoŝa wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoPrim Divers 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni, (preparat stosujemy w miejscach gdzie lico cegły wymaga wzmocnienia). - W miejscach gdzie tynki są odparzone, zawilgocone oraz odsłonięte lico cegły wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy uŝyciu Tubag-Trass Werksteimortel WTA, 7.2 Tynki cokołowe w opracowaniu przyjęto całkowitą wymianę tynków strefy cokołu budynku na wysokość ok. 2,50m powyŝej powierzchni chodnika: - Tynki renowacyjne WTA konieczne przy związkach soli obecnych w murze ich układ oraz kolejność warstw jest uzaleŝniona od stopnia zasolenia oraz moŝliwej do zastosowania grubości warstw. Po wstępnych analizach przyjęto wysoki stopień zasolenia muru. Schemat działania dla stosowania wyprawy w strefie cokołu: - Odbicie istniejących tynków oraz wymiana spoin ceglanego muru na głębokość 2cm, wykonać przy uŝyciu StoMurisol GP WTA, (Optolith ASP), - Szpryc StoMurisol VS WTA, (Optolith HSB) warstwa szczepna oraz ujednolicająca chłonność podłoŝa, zakładać na 50% powierzchni warstwą o grubości ok. 0,5cm a przy bardzo chłonnym podłoŝu całościowo (obrzutka nakładana brodawkowo). MoŜna mieszać w mieszarkach wolnoobrotowych, czas sezonowania ok. 24 h. - Tynk wyrównawczy StoMurisol GP WTA, (Optolith ASP) zakładać na grubość min. 1cm w jednym cyklu. Mieszać tylko w agregatach albo za pomocą szybkoobrotowych mieszarkach. Czas sezonowania 1mm/1 dzień. - Tynk renowacyjny StoMurisol SP WTA, (Optolith USP) hydrofobowa i mrozoodporna główna warstwa magazynująca związki soli. Zakładać na grubość min. 2 cm w jednym cyklu najlepiej w dwóch warstwach. Zakładana grubość umoŝliwia wykonanie bonii o głębokości 1cm. Tynki renowacyjne to mineralne zaprawy, które podlegają takiemu samemu reŝimowi jak inne tynki np. wapienno cementowe.

12 Zabezpieczenie tynków na styku z gruntem - Optolith DSS mineralna, mikrocementowa zaprawa uszczelniająca do wypełniania styku z gruntem jako zabezpieczenie przed podciąganiem wody bezpośrednio z gruntu. 7.3 Profile i detal architektoniczny. Dobór odpowiedniego materiału jest uzaleŝniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z ręki, prace ciągnięte), ale takŝe od stanu zachowania detalu. Przy większych ubytkach - zaprawy uzupełniające muszą mieć niski cięŝar właściwy oraz krótki czas wiązania. Warstwy wykończeniowe muszą posiadać nie tylko właściwe cechy uŝytkowe (łatwa obróbka), ale np. wyŝszą elastyczność i przyczepność do starych - często pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podłoŝy: Prace ciągnięte w obrębie uzupełnień ubytków gzymsów oraz obramień otworów okiennych: - Stuckoplan spezial STW 0,4, (Optolith Stuckoplan fein) specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w technice ciągniętej; posiada mikrowłókna oraz wysoką przyczepność nawet do pozostałości starych pokryć dyspersyjnych, - Optolith NSR specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień z ręki ubytków w detalu, mtreiał posiada mikrowłókna oraz optymalną wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoŝa ok. 5 MPa. 7.4 PIASKOWIEC (strefa cokołu): a) usunięcie pyłów, sadzy i naturalnych nalotów. Czyszczenie piaskowca wykonać myjką ciśnieniową, którą tłoczona jest woda o temperaturze C lub para wodna. Zielony nalot usunąć z kamienia preparatami, które działają niszcząco na glony, grzyby, mchy i porosty jednocześnie. Proponowane do zastosowania środki chemiczne to np.: Algat, Boracol lub Fungan. Preparaty nakładać pędzlem lub wałkiem bezpośrednio na kamień. Po kilku godzinach resztki roślin, nalotów zmywamy wodą lub zmiatamy. Wymienione preparaty zabezpieczają kamień takŝe przed ponownym zarastaniem. b) usunięcie nalotów soli mineralnych.

13 Odsolenie wykonać w następujący sposób: zwilŝyć kamień wodą destylowaną, a następnie przykryć jego powierzchni wilgotnymi kompresami z ligniny, które pozostawia się do wyschnięcia. NaleŜy zwracać uwagę na szczelne przyleganie okładów; muszą one wysychać równomiernie i powoli, osłonięte przed działaniem promieni słonecznych i wiatru. Roztwór soli jest wysysany z wnętrza kamienia na powierzchnię okładów. c) wzmocnienie powierzchni. StoPrim Grundex rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoŝa wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoPrim Divers 1:1 nie hydrofobizuje powierzchni, (preparat stosujemy w miejscach gdzie lico cegły wymaga wzmocnienia). d) uzupełnienia. Natur-, und Sandstein-Restauriermortel NSR 0,4 (Optolith NSR) specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupełnień "z ręki" ubytków w detalu (kwiatony, głowice itp.); materiał posiada mikrowłókna oraz optymalna wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoŝa ok. 5MPa d) hydrofobizacja. zahydrofobizowanie powierzchni w celu zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych naleŝy wykonać preparatem Ispo Fassadenschutz BS 290. Podczas przeprowadzania zabiegu impregnacji powierzchnia kamienia powinna być sucha, czysta i chłodna. 8.0 WARUNKI OCHRONY P.POśAROWEJ. Projektowany zakres prac remontowych nie pogarsza i nie zmienia istniejących warunków p.poŝarowych obiektu, nie zmienia sposobu uŝytkowania oraz nie narusza konstrukcji kościoła. 9.0 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ORAZ KULTUROWE. Nie przewiduje się szkodliwego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Budynek kościoła wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie prace naleŝy prowadzić w porozumieniu i za zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków.

14 Projektowane prace będą miały istotny wpływ na poprawę estetyki i wygląd elewacji zabytkowego kościoła połoŝonego w tzw. Dzielnicy Czterech Wyznań OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TOLERANCJI ODSTĄPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. Dopuszczalne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z dnia Nr 207, poz z późniejszymi zmianami), wyraŝam zgodę na zmiany, dotyczące specyfikacji technicznej zastosowanych materiałów pod warunkiem przedstawienia całościowego programu technologii. Wszelkie planowane zmiany naleŝy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz projektantem. UWAGI OGÓLNE: - wykonawca przed wykonaniem iniekcji ciśnieniowej murów zobowiązany jest przeprowadzić badanie określające wilgotność muru w okresie wykonania robót, - prace powierzyć wykonawcy który posiada doświadczenie w prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych, - prace bezwzględnie prowadzić pod nadzorem konserwatorskim oraz autorskim, 11.0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE. obiekt/adres: inwestor: projektant: kościół pw. św. Antoniego ul. Św. Antoniego 30 Wrocław Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Mikołaja we Wrocławiu. ul. św. Antoniego 30, Wrocław Ojcowie Paulini mgr inŝ. arch. Tomasz Cempa, Wrocław, ul. Norwida 9/10 Przed rozpoczęciem robót budowlanych zostanie opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy Prawo budowlane art. 21a.

15 1. Podstawa opracowania : 1.1 Projekt architektoniczno-budowlany remontu elewacji i dachu nad łącznikiem kościoła pw. św. Antoniego we Wrocławiu. 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz RMBiPMB z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano montaŝowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz RMPiPS z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 1.5 RMPiPS z dnia r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŝowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego: Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy: Zaplecze budowy proponuje się urządzić w budynku klasztoru przyległego do kościoła z wykorzystaniem placu utwardzonego do składowania materiałów sypkich. Roboty budowlano montaŝowe: - wykonanie wykopów pod izolacje pionowe ścian; - wykonanie prac murarskich, tynkarskich, sztukatorskich i malarskich z rusztowań, - montaŝ i demontaŝ typowych rusztowań ( rusztowania nietypowe powinny być wykonane według projektu); - roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie; Wszystkie roboty naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej, 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Budynek kościoła wraz z sąsiadującą zabudową pierzei ul. św. Antoniego, 4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: nie projektuje się. 5. ZagroŜenia w czasie wykonywania robót budowlanych: - roboty budowlane moŝliwość upadku (prace na wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych; - roboty wykonywane na terenie funkcjonującego obiektu oraz ulica z ruchem pieszym i kołowym (konieczność zastosowania siatek ochronnych na całej długości robót na odcinku chodników pieszych);

16 6. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom: - Kierownik budowy jest zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, - Prze przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano montaŝowych naleŝy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym przewidywanymi robotami zgodnie z warunkami BHP, - Roboty na wysokości prowadzić przy uŝyciu odpowiednich rusztowań z oznaczoną nośnością pomostów i pasów indywidualnych zabezpieczających, - Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzieŝ roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŝenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŝeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŝ stanowiskowy, w czasie którego naleŝy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŝenia oraz sposoby zabezpieczeń. - NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliŝszego punktu opieki lekarskiej, straŝy poŝarnej, policji, a takŝe apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpoŝarowych. - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŝe gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). - NaleŜy wykonać i oznakować drogi umoŝliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straŝy poŝarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w kaŝdej chwili dostępne. Uwaga: Roboty naleŝy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych : Tom I. Budownictwo ogólne, odpowiednimi instrukcjami ITB, przepisami oraz Polskimi Normami. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień naleŝy porozumieć się z nadzorem budowlanym. Opracowanie: mgr inŝ. arch Tomasz Cempa upr. proj. bud. 279/01/DUW, DŚ upr. bud. 1/DOŚ/08,

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA Nr: 896/07/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 Inwestor: Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Adres inwestycji: 11-400 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 2 Inwestor: Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów

Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów Część III informacja BiOZ, oświadczenie projektantów, uprawnienia i zaświadczenia projektantów str. 63 Spis treści: 1. INFORMACJA BIOZ 65 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 68 3. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Połabska 1/12 tel. 601 777 156 METRYKA PROJEKTU. 57-300 Podzamek, nr dz. 32/1, AM-1, obręb Podzamek Gm.

MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Połabska 1/12 tel. 601 777 156 METRYKA PROJEKTU. 57-300 Podzamek, nr dz. 32/1, AM-1, obręb Podzamek Gm. MD Projekt 57-300 Kłodzko ul. Połabska 1/12 tel. 601 777 156 METRYKA PROJEKTU OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Podzamku 57-300 Podzamek,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z pracami remontowo renowacyjnymi oraz konserwatorskimi barokowego

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych -1- Usługi Projektowo Kosztorysowe 33-330 Grybów Biała NiŜna 388 mgr inŝ. Piotr Krok tel.(018) 44-506-14 NIP: 738-183-18-04 Regon: 490552866 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Adres : Budynek Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Nr str. Spis treści 1

Nr str. Spis treści 1 Nr str. Spis treści 1 Opinia ZUD 2-4 Oświadczenia projektantów 5-6 Zaświadczenia przynaleŝności do P. I. I.B. 7-8 Zaświadczenia przygotowania zawodowego 9-10 Warunki techniczne 11 Uzgodnienie Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH NA WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ METODĄ INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ I PIONOWEJ ŚCIAN PIWNICZNYCH W BUDYNKU przy ul. Boh. Warszawy 98 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAWY SŁUPÓW WIEśA RATUSZOWA, STRZELCE OPOLSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAWY SŁUPÓW WIEśA RATUSZOWA, STRZELCE OPOLSKIE BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Temat: Projekt naprawy słupów głównych drewnianych wie- Ŝy ratuszowej Obiekt: WieŜa ratuszowa stanowiąca część budynku

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy

Projekt budowlano - wykonawczy Jednostka projektowa Biuro Usług Inwestycyjnych Plumber ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica tel. 71 399 42 80; email: poczta@plumber.com.pl Projekt budowlano - wykonawczy Remont schodów wejściowych oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. Część opisowa. 1.1 Podstawa opracowania. 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego. 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. WSTĘP. 2. Część opisowa. 1.1 Podstawa opracowania. 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego. 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 2. Część opisowa... 3 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 3 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 3 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02.00.00. Kod CPV 45320000-6 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH ZADANIE: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MŁODZIEśOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO w KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO

TOM I PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD - PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25/26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 kom. 0-502-591-757 0-505-023-305 email: arbud@wp.pl lub

Bardziej szczegółowo

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27

Przebudowa przepust na cieku bez nazwy w m. Płocochowo w km 53+711,27 Projektant: C G M PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa Inwestor: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Zadanie inwestycyjne: ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9).

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9). Gniezno, dnia 22.08.2015r. Teatr im. Al. Fredry ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA GBB - PROJEKT. REMONT PIWNIC I TARASU W BUDYNKU Żarskiego Domu Kultury w m. Żary przy ul. Wrocławskiej 7.

PRACOWNIA PROJEKTOWA GBB - PROJEKT. REMONT PIWNIC I TARASU W BUDYNKU Żarskiego Domu Kultury w m. Żary przy ul. Wrocławskiej 7. 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA GBB - PROJEKT 68-200 Żary, Marszów, ul. Leśna 22 tel. 374-10-90, 0-604-716-712. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót REMONT PIWNIC I TARASU W BUDYNKU Żarskiego Domu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6 Z082/07-10 DATA : 07.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT TECHNICZNY CPV: 45442110-1 TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOBÓR I MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU W BUDYNKU ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP W POZNANIU Poznań, ul. Rolna 45a Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

Architekt Tomasz Cempa ul. C.K. Norwida 9/10 PRZEDMIAR ROBÓT

Architekt Tomasz Cempa ul. C.K. Norwida 9/10 PRZEDMIAR ROBÓT Architekt Toasz Cepa ul. C.K. Norwida 9/1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont elewacji frontowej i strefa przyzieia kościoła św. Antoniego ADRES INWESTYCJI : ul. św. Antoniego 3 Wrocław INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ST.0.5. IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METODĄ INIEKCJI

ST.0.5. IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METODĄ INIEKCJI ST.0.5. IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METODĄ INIEKCJI TEMAT : Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem oporowym fosy,

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 13.00.00 00 Roboty betonowe 13.0.01.10.10 10 Malowanie powierzchni betonowych farbami akrylowymi 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16 MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE Warszawa ul.st.kostki Potockiego 1/16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru i elementów piaskowcowych muru oporowego od wejścia głównego do Pałacu ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/C Tytuł opracowania Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. PIŁSUDSKIEGO 47,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : ul. Krzywoustego 277, INWESTYCJI Wrocław nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

1. Strona tytułowa str.1 2. Spis zawartości str.2 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA 93-410 Łódź, Ul. Łukowa 16 lok.4 www.e-architekt.pl tel. 0 601 36 10 66 PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ WARSZAWA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLOACJA POZIOMA MURÓW METODĄ TERMOINIEKCJI SST - 005

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo