PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA"

Transkrypt

1 Nr: 896/07/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 Inwestor: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy ul. Graniczna Katowice Opracował: mgr inŝ. Mariusz CZYSZEK inŝ. Anna DUK nr upr. 1384/94 [SLK/BO/3142/01] Gliwice, lipiec 2009

2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot Specyfikacji Technicznej Zakres Specyfikacji Zakres robót objętych Specyfikacją Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych Dokumentacja Zabezpieczenie Terenu Budowy Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Bezpieczeństwo i higiena pracy WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Ogólne wymagania dotyczące materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów Transport materiałów Rodzaje wykorzystywanych materiałów WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonanie Robót Wykonanie iniekcji ciśnieniowej i bezciśnieniowej Obróbka Składowanie i transport Wskazówki DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne zasady kontroli jakości Kontrola jakości materiałów i wyrobów WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne zasady Przedmiaru Robót Ogólne zasady Obmiaru Robót ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH Rodzaje odbiorów Robót Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacja projektowa Dokumenty związane... 9 Strona 2

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej ST jest budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Oddział Gliwice znajdujący się w Gliwicach przy ul. Mitręgi 2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI Zakres Specyfikacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową Zakres robót objętych Specyfikacją. W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych piwnic za pomocą iniekcji niskociśnieniowej. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w Dokumentacji Projektowej Określenia podstawowe. Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 0 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Strona 3

4 Dokumentacja Zabezpieczenie Terenu Budowy. Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST 0 Wymagania ogólne Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH Ogólne wymagania dotyczące materiałów Przechowywanie i składowanie materiałów Transport materiałów Rodzaje wykorzystywanych materiałów Uszczelniający, hydrofobowy, ciekły preparat chemiczny do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji Adexin HS (lub inny preparat o zbliŝonych parametrach). Dane techniczne Baza krzemian potasowy Barwa przezroczysty Składniki 1 Konsystencja ciekła Czas wypływu z kubka wg DIN ok. 11,1 sek. Gęstość ok. 1,05 kg/dm 3 Sposób nanoszenia Impregnacja wlewanie lub iniekcja nisko ciśnieniowa przez malowanie Strona 4

5 Zastosowanie Dodatkowe uszczelnienie przekroju poprzecznego muru zapobiegające podciąganiu wilgoci, wykonywane metodą wlewania lub iniekcji niskociśnieniowej w murach o wilgotności od 50% do 70% i szerokości ściany do 50 cm. Ponadto do impregnacji murów obciąŝonych szkodliwym oddziaływaniem nieprzemienialnych soli np. azotanów Płynna, odporna na siarczany, niepodlegająca skurczom i napręŝeniom w czasie wiązania, masa do wypełniania otworów wiertniczych Cerinol BSP ( lub innej firmy o podobnych parametrach). Cechy szczególne: - mały skurcz i wewnętrzne napręŝenia w czasie wiązania - wysoka odporność na siarczany - łatwość kontaktu z materiałami budowlanymi - szczególnie dobra płynność (zdolność wypełniania) Dane techniczne Kolor szary Baza cement, piasek, dodatki regulujące Gęstość nasypowa ok. 1,0 kg/dm 3 Czas zastosowania ok. 1 godziny Wytrzymałość na ściskanie (wskaźnik wg ß D7 ok. 10 N/mm 2 DIN 1855) ß D28 ok. 20 N/mm 2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (wskaźnik wg DIN ) ß BZ7 ok. 2,0 N/mm 2 ß BZ28 ok. 4,8 N/mm 2 Temperatura powietrza i obiektu przy obróbce od +5 C do +30 C Obróbka wlewanie lub iniekcja Proporcje mieszania 6,0 do 9,2 l wody na 20 kg produktu lub 300 do 450 ml wody na kaŝdy kg produktu ZuŜycie 20 kg produktu daje około 12 l środka do wypełniania otworów 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. Strona 5

6 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonanie Robót Wykonanie iniekcji ciśnieniowej i bezciśnieniowej Wiercenie w odstępie cm otworów pod izolację poziomu z materiału uszczelniającego, hydrofobowego do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji. Zalewanie pustych przestrzeni płynnym materiałem odpornym na siarczany, nie podlegający skurczom i napręŝeniom w czasie wiązania, do wypełniania otworów wiertniczych. Bezciśnieniowe wykonywanie chemicznej izolacji poziomej za pomocą materiału uszczelniającego, hydrofobowego do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji. Bezciśnieniowe wykonywanie chemicznej izolacji poziomej za pomocą materiału uszczelniającego, hydrofobowego do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji. Wiercenie otworów pod iniekcję ciśnieniową. Wbijanie pakerów iniekcyjnych. Wtłaczanie pod ciśnieniem materiału hydrofobowego, nie zawierającego rozpuszczalnika preparat chemiczny do wykonywania przeciwwilgociowej izolacji poziomej w celu wykonania chemicznej izolacji poziomej Obróbka Wskazówki ogólne Przed wprowadzeniem materiału uszczelniającego, hydrofobowego do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji do muru wywiercone otwory naleŝy przedmuchać spręŝonym powietrzem. Większe ubytki i puste przestrzenie w uszczelnianym obszarze naleŝy przed wprowadzeniem iniektu wypełnić ciekłym preparatem do wypełniania otworów wiertniczych odporną na siarczany, nie podlegającą skurczom i Strona 6

7 Wlewanie bezciśnieniowe Iniekcja niskociśnieniowa Impregnacja napręŝeniom w czasie wiązania, masą do wypełniania otworów wiertniczych. Po zakończonym procesie wlewania lub iniekcji preparatu uszczelniającego naleŝy otwory wiertnicze wypełnić ponownie masa zalewową odporną na siarczany, nie podlegającą skurczom i napręŝeniom w czasie wiązania, masą do wypełniania otworów wiertniczych. Przed dalszą obróbką naleŝy wywiercić nowe otwory ok. 5 cm powyŝej początkowego szeregu lub wywiercić ponownie otwory w tym samym miejscu. NaleŜy nawiercić otwory o średnicy 30 mm, nachylone w dół pod kątem 25 do 45 stopni w odstępach co cm, maksymalnie co 15 cm. Głębokość otworów powinna być mniejsza o 5 cm od grubości muru. Punkt przyłoŝenia wiercenia musi być tak usytuowany, aby objęta była przynajmniej jedna spoina podparcia (tj. pierwsza pozioma spoina nad powierzchnią posadzki). Przesunięcie jednego rzędu otworów o 1/2 odstępu między otworami zapewnia lepsze wykonanie uszczelnienia. Aby skontrolować zuŝycie preparatu uszczelniającego, hydrofobowego do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji naleŝy wlewać go do otworów w formie nierozcieńczonej z naczynia. Czynność tą wykonuje się w ciągu wielu procesów roboczych. Czas nasączania powinien wynosić przynajmniej 24 godziny. W przybliŝeniu poziome otwory wiertnicze o średnicy 12 mm wykonujemy w odstępie cm, maksymalnie co 15 cm. Otwory te rozmieszczamy w jednym lub dwóch rzędach. W przypadku 2 rzędów odstęp pomiędzy nimi w pionie nie powinien przekraczać 8 cm. Iniekcja wykonywana jest w trakcie jednego, ciągłego procesu z zastosowaniem ciśnienia nieprzekraczającego 10 barów. Impregnację przeprowadzić nierozcieńczonym uszczelniającego, hydrofobowego do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji, który natychmiast naleŝy, metodą "świeŝy na świeŝy", pokryć całopowierzchniowo tynkiem szczepnym - przyczepna, przeznaczona do natryskiwania, hydraulicznie wiąŝąca zaprawa podkładowa pod tynki, tak, aby uzyskać niezawodną przyczepność do zaimpregnowanego podłoŝa Składowanie i transport Materiał uszczelniający, hydrofobowy do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji dostarczany jest w pojemnikach 20- i 200 kilogramowych (zawartość netto). MoŜna przechowywać bez dostępu mrozu co najmniej 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach. Płynna, odporna na siarczany, nie podlegająca skurczom i napręŝeniom w czasie wiązania, masa do wypełniania otworów wiertniczych dostarczany jest w 20- kilogramowych workach (zawartość netto). Przechowywany w suchym pomieszczeniu i w oryginalnie zamkniętych workach moŝe być magazynowany przez co najmniej 12 miesięcy. Strona 7

8 Wskazówki NaleŜy przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach. Uwaga! Materiał uszczelniający, hydrofobowy do wykonywania izolacji poziomej i impregnacji reaguje alkaliczne i moŝe szkodliwie działać na skórę. Oczy i skórę naleŝy chronić przed zachlapaniem. Zalecamy uŝywanie rękawic ochronnych. Ewentualnie zachlapania zmywać mydłem i wodą. Szyby i elementy aluminiowe chroni się przed uszkodzeniem przez przykrycie lub wtarcie wazeliny. 6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne zasady kontroli jakości Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne zasady Przedmiaru Robót. Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m 2 powierzchni hydroizolacji Ogólne zasady Obmiaru Robót. 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH Rodzaje odbiorów Robót Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. Strona 8

9 9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacja projektowa Dokumenty związane. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom I Budownictwo Ogólne Zalecane normy: - Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŝowe (BN). CAŁOŚĆ OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO: - Microsoft WORD - Certyfikat legalności nr X Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaŝ, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione Strona 9

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

KOD 45320000-6. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE

KOD 45320000-6. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE Specyfikacja Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 KOD 45320000-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych.. 4 4. Zakres prac izolacyjnych. 5 4.1 Izolacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13

Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13 Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13 1 SPIS TREŚCI ST-00.00.00 Wymagania ogólne ST-0001 Kalkulacje własne ST-0002 Podłogi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1.

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Egz. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU CPV 45333000-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1) Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Strona 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 02-05 Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz

Bardziej szczegółowo

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ M A R E K B U L A K 08-110 SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) 644 62 79 kom. 0 600 880 333 www.bulakprojekt.pl; mail: bulakprojekt@bulakprojekt.pl 02-692 WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ PRZY ULICY WARYŃSKIEGO 24 W GDAŃSKU Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 11 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt : Budynek Poradni zdrowia Psychicznego - Przychodni Psychiatrycznej w Kościanie Adres budowy: Kościan, Pl. Paderewskiego 1 A, działka nr 1894 /

Bardziej szczegółowo